Eenheidsgesprek tussen confessionelen in het slop SPOOT S Kom S Ffrench-Beytagh in beroep vrijgesproken kettingbotsing in dichte nist: drie doden Bij Philips nog meer mensen weg Het Kwartet 5 JSpipL--*'- Consumentenbond daagt banken aan Buien Rode Reus gaf zich uit voor hoge Haagse piet In deze krant Deel van AR-delegatie lijnrecht tegenover KVP Directeur van dr. Kuyperstichting wijst compromis af Algemeen Schoonmaakbedrijf Markiezen- en Rolluikenfabriek GESPREK MET DE LEZER ÏJW OUDE VERTROUWDE KRANT IS OCHTENDBLAD GEWORDEN VERNIEUWD EN UITGEBREID VUL DE BON HIERNAAST IN n«» Nieuwe Leidse Courant ZATERDAG 15 APRIL 1972 53ste jaargang vooraanstaande prot. christelijke dagbladen iristelijk dagblad voor leiden en omgeving eenstraat 37 Postbus 76 Telefoon 31441 „Stantvastich is gheblevan mijn hart in teghenspoetl" Gironr. 269274 t.n.v. N.V. De Christelijke Pers, Amsterdam Abonnement 7.90 per maand, per kwartaal 23,35 Afd. Bezorging vanaf 08.30 uur. en overzicht van de ravage. IRIEBERGEN Drie doden, een enorme ravage van in elkaar ge- •ukte en uitgebrande auto's en urenlange stremming van het ver ier dat waren de gevolgen van een serie ongelukken, die zich istermorgen in dichte mist voordeden op de autosnelweg Den osch-Utrecht. De slachtoffers zijn de 31-jarige M. J. J. Ruys uit Box- el. de 22-jarige W. N. J. van Geenen uit Berghem en R van der /iele uit Oss. e botsingen gebeurden tegen zeven ur op de oostelijke rijbaan. Het zicht as nog geen vijftig meter. Er waren totaal 28 auto's bij betrokken, aaronder tien vrachtauto's, veertien irsonenauto's, drie personenbusjes een bestelauto. Vier auto's brand- geheel iiit. e weg bood over een lengte van iderhalve kilometer een chaotisch ;eld. Ook op de westelijke rijbaan sed zich een aanrijding voor, maar ze had minder ernstige gevolgen, it verkeer moest urenlang worden ïgeleid. EN HAAG De Consumentenbond eeft bij de minister van economische aken een klacht ingediend over het artel-achtige gedrag van de banken ij de recente verlaging van de rente p salarisrekeningen. Ook verlangt de ond dat de regering bij de postgiro, ie niet heeft meegedaan aan de ren- everlaging, niet aan zal dringen op erlaging van dt rente. rogezegd )it is een overwinning van het jebed. ffrench-Beytagh Van het westen uit toenemende bewolking, plaatselijk gevolgd door regen. Overdag perioden met zon. maar ook plaatselijk een bui. Zwakke tot matige wind. eerst veranderlijk, later uit west tot noordwest. Maximum temperaturen rond 12 graden. MORGEN EN OVERMORGEN: Zonnige perioden maar ook plaatselijk een bui. temperatu ren in het algemeen beneden normaal met hier en daar nacht vorst. Bejaarden ontdekkenAmeland SCHINNEN Burgemeester Kurvers van Schinnen overweegt een aanklacht in te dienen tegen de leider van de voor sociaal recht vechtende Rode Reuzen, Dirk de Vroome uit Steen. De Vroome gaf zich tijdens een tele foongesprek met de burgemeester uit voor de secretaris-generaal van Bin nenlandse Zaken dr. Günther en ge laste de burgemeester een eind te maken aan de noodsituatie, waarin het gezin Verbeuken in Schinnen sinds enkele dagen verkeert. (Het ge zin woonde sinds enige tijd in een huis zonder water en elektriciteit, omdat de leidingen waren afgessloten daar die levensgevaarlijk waren). Me vrouw Verbeuken heeft toen als de monstratie haar grote was gedaan op het altaar in de Dionysiuskerk. Burgemeester Kurvers, die achteraf zegt onmiddellijk aan de echtheid van de secretaris-generaal te hebben ge twijfeld, ging voor het telefoontje door de knieen- het gezin (met elf kinderen) werd diezelfde avond neg in een hotel ondergebracht. Commen taar van Rode Reus Dirk de Vroome: 'Die aanklacht kan me niets schelen. Uit deze zaak blijkt maar weer eens duidelijk dat burgemeesters, die zeg gen niets te kunnen doen, alles kun nen wanneer er maar iemand uit Den Haag opbelt'. Binnenland Felle strijd om order van 2 miljard 7 Van Ettinger: streven naar bewoonbare wereld 11 Sneevliet, romantisch revo lutionair 11 Buitenland Libië breekt met Irak 8 Argentijnse guerrillos uit daging voor Lanusse9 Kerk Een koe uit/naar het leven 2 Kunst Van medicijnman tot me dicus 13 Muze in noord en zuid13 Sport W illy niet langer De Geest van Merckx 21 Aankoopbeleid Feyenoord weinig succesvol 23 Economie Omzet Philips 7 procent hoger 27 Strips fi Radio- en tv-programraa s t; Commentaar j Dichtbij en verder 7 Puzzels ig Boekcnctalage in Men schrijft ons ij Beurs <5 an onze parlementsredactie DEN HAAG Het overleg in de contactraad van KVP, ARP en CHU, nadert een kritiek stadium nu: tenminste een deel van de a.r.-delegatie en de afgevaardgiedn van de KVP lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan in het gesprek over de grondslag van de christelijke partij formatie. In gewijden menen dat «Ie vorming van één christelijke partij niet meer kan worden verwacht. De onderhandelingen, die onder lei ding staan van p rof. dr. P. Steen kamp, zijn op scherp komen te staan sinds de directeur van de Dr. A. Ivuyperstichting, mr. W. C. D. Hoogen- dijk. in een persoonlijke nota een scherpe aanval heeft gedaan 0 p een document dat aanvankelijk een min of meer algemene instemming van de drie delegaties scheen te kunnen ver werven Dit document, een ontwerp voor een gezamenlijke strategie, is 29 maart op een informele bijeenkomst in het Zeister Slot opgesteld. De kern ervan is een compromis tussen het AR- standpunt over de partijgrondslag en de opvattingen van IvVP-voorzitter dr. D. de Zeeuw over de open volkspartij. Het compromis luidt dat een nieuwe christelijke partijformatie zich bij het ontwerpen van een mens- en maat schappijbeeld en van een toekomst strategie moet stellen onder de kri tiek van het evangelie. Mens- en maat schappijbeeld en politieke strategie moeten steeds opnieuw aan het evan gelie worden getoetst. Het document gaat dan verder: 'Daar bij erkennen wij de betrekkelijkheid van ons eigen kennen en kunnen. Het is dezelfde betrekkelijkheid op grond waarvan wij in één politiek verband en onder volledige gelijkberechtig- heid, allen willen verenigen die zich in de hieronder w eergegeven mens en maatschappijbeschouwingen en de daaraan gerelateerde politieke opstel- ling herkennen of zich daardoor aan gesproken voelen'. In de kring van de KVP wijst men erop dat deze regels strekken tot genoegdoening van degenen die de toekomstige christelijke partij willen openstellen voor diegenen die zich geen christen willen noemen. Daaren tegen voert men uit de kring van de ARP aan dat deze alinea zo moet* worden begrepen dat de openheid vol ledig ondergeschikt is aan het evange lisch uitgangspunt. De volledige ge- lijkberechtigheid is alleen in die zin acceptabel, aldus AR-woordvoerders. 21 pagina's Mr. Hoogendijk heeft de informele bijeenkomst op het Zeister Slot niet meegemaakt. Nadat hij van de ont werpstrategie had kennis genomen heeft hij dit stuk gekritiseerd in een nota gedateerd 4 april van 21 pagina's. Hoogendijk meent dat het discussiestuk de kenmerken draagt van de 'grootste gemene deler'. Dat is echter niet waar de huidige generatie behoefte aan heeft. Onze opgave is niet beperkt tot het op ordelijke wijze bijeenbrengen van een drietal partij en', aldus Hoogendijk. Hij meent dat het stuk van de contact- raad niet het effect heeft van 'een inspirerende, bevrijdende visie die de totaliteit van onze politieke actie elek- trificeert en een nieuw elan als het ware onontkoombaar maakt'. Hij ver langt eigenlijk dat het hele stuk wordt herschreven ('een gecastreerde kater kan nu eenmaal niet meer een potente kater worden'). De toon van mr. Hoogendijk is bijzon der krachtig waar hij de meningsver schillen over de partijgrondslag be spreekt. Wij laten hieronder de belang rijkste passages terzake volgen: 'Wij willen of wel een christelijke partij, maar dan ook oprecht en helemaal, of wij zijn voornemens het christelijk karakter van deze partij op electo rale gronden te reduceren. Als wij wel een christelijke partij nastreven, dan is het een kwestie van goede trouw en integriteit om te pogen dit christelijk karakter authen tiek, als het maar wezen kan, zicht baar te maken in de totaliteit van het partijpolitieke optreden. Willen wij een christelijk karakter reduceren, of wellicht zelfs bij voorkeur geheel prijsgeven, dan is ook dit een respec tabel alternatief. Maar laten wij er geen doekjes om winden dat beide alternatieven in feite onverzoenlijk te genover elkaar staan en dat wij moe ten kiezen voor één van beide, inclu sief de consequenties daarvan'. Onaanvaardbaar Hoogendijk gaat verder: 'Een partij -ef d ee ien ea ngleee min gdnieinire die in een algemene inleiding refe reert aan het evangelie, maar dit vervolgens in haar politieke opstelling zo min mogelijk expliciet wenst te maken, zo'n partij is in mijn ogen onwaarachtig. Want van tweeën één indien het werkelijk ons oog merk is, de totaliteit van ons politie ke optreden onder de spanning te zetten van de kritiek van het evange lie, dan is het toch je reinste kiezers verlakkerij indien wij dit welbewust pogen te verheimelijken. Dit vind ik eigenlijk een onaanvaardbare stelling- name'. Het is voor Hoogendijk evenmin aan vaardbaar als de partij zich ontwik kelt tot een partij met een min of meer verzelfstandigde politieke ideolo gie als bron voor de politieke prak- 1ijk. 'De verwijzing naa*- het evangelie krijgt dan licht een historische bete kenis, relevant voor de wijze van ontstaan van de groepering, zij het echter niet wezenlijk functioneel. De ze vorm van christen-democratie her innert mij teveel aan West-Duitsland en hoeft van mij niet', aldus Hoogen dijk. Hij zegt liever openlijk te willen constateren dat een partijformatie op basis van het evangelie niet gewenst of niet bereikbaar moet worden ge acht. Als een bom In de kring van de KVP is het stuk van Hoogedijk als een bom ingesla- Zie ook pagina 17 Mr. W. C. D. Hoogendijk: 21 pagina's gen. Men realiseert zich dat mr. Hoogendijk in de ARP een niet tc onderschatten invloed heeft en dat trouwens verscheidene andere delega tieleden van zijn partij het met hem eens zijn. Anderzijds wordt de ont- werp-strategie van het Zeister Slot zo ongeveer beschouwd als het maximum dat in de KVP haalbaar is. Sommige leden van de KVP-delegatie menen dan ook dat het overleg in de contact- raad na het verschijnen van dc dis cussiebijdrage van Hoogendijk in feite al mislukt is. Onmiddellijk naar Engeland rertrakken BLOEMFONTEIN (Reuter, UPI, AP) Anglikaanse deken van Johannesburg, Gonville ffrench- Beytagh, is gisteren in hoger be roep vrijgesproken. Een lagere rechtbank had hem tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging van overtreding van de wet op het terrorisme. De 60-jarige deken werd vorig jaar schuldig bevonden aan drie misdrij ven. Hij zou geld van het in Zuid- Afrika verboden Defence and Aid Fund hebben doorgegeven aan men sen en organisaties die in Zuid-Afrika vervolgd worden; hij zou de christelij- RITA 'Even kijken of Bonzo ze lekker vindt om op te klui ven' ke vrouwenorganisatie Blach Sash hebben aangespoord wetten te over treden en hij zou Henry Jordaan, een agent van de Zuidafrikaanse veilig heidspolitie. die zich als vriend had voorgedaan, hebben aangezet tot het plegen van gewelddaden en tot het voorbereiden van een opstand. Hij kreeg de minimumstraf van vijf jaar. omdat de rechter meende dat hij uit overtuiging gehandeld had en vanwe ge zijn bijzondere plaats in het land. De deken, die zich onschuldig vpr- klaarde, ging in hoger beroep. De rechtbank in Bloemfontein achtte zijn schuld niet bewezen. Weliswaar was duidelijk dat de geestelijke een groot deel van de Zuidafrikaanse wetten afkeurde en een hardnekkig tegen stander van de apartheid was. maar uit een artikel in zijn parochieblad bleek dat ffrench-Beytagh ook tegen het communisme was. Bovendien was duidelijk dat de geestelijke geen voor stander van terrorisme was. omdat dit zou leiden tot overheersing van de blanken door de Afrikanen. En de deken was voor een multi-raciale sa menleving. 'waar het niets uitmaakt of je zwart of blank bent' Kort na het bekend worden van de uitspraak vertrok ffrench-Beytagh 'op gelucht en verrast' naar Engeland Hij is niet van plan naar Zuid-Afrika terug te keren, zei z'n secretaresse. Zijn ambtsperiode als deken van Jo hannesburg liep officieel met pasen af. Zijn parochianen en medewerkers hebben gisteren opgetogen afscheid van hem genomen. De deken bedank te de velen die voor hem hadden gebeden. 'Het is boven alles een over winning van het gebed', aldus de geestelijke. Gonville ffench-Beytagh, die gis teren door een Zuidafrikaanse rechtbank is vrijgesproken, na in eerste instantie tot vijf jaar te zijn veroordeeld, neemt geluk wensen van medewerkers in ont vangst. Van een onzer verslaggevers EINDHOVEN Philips' Gloei lampenfabrieken wil het perso neelsbestand in de wereld in de loop van dit jaar nog met 2 a 3 pet verminderen, zo heeft presi dent jhr. H. A. C. van Riemsdijk verklaard. Een en ander bete kent, dat er nog een 7 a 11.000 mensen weg zullen moeten, na dat verleden jaar al een vermin dering met 27.000 man was door gevoerd. De personeelsteruggang, die voor 1972 is gepland, zal zoveel mogelijk worden bewerkstelligd door het natuurlijke verloop niet op te vangen. Deson danks is het niet uitgesloten, dat voor bepaalde bedrijfsonderdelen zekere 'regelingen' zullen moeten worden ge troffen. In het eerste kwartaal is het Philips- personeel in de wereld al met onge veer 3500 man afgenomen, waarvan ruim 1000 man in Nederland. Ver wacht wordt, dat er in ons land tenminste nog een gelijk aantal men sen het bedrijf zal moeten verlaten. Vast staat al, dat bij Philips Duphar in de loop van 1972 een afvloeiingsro geling voor 50 a 60 man wordt getrof fen. Behalve deze directe ontslagen, zullen ca 25 arbeidsplaatsen via het natuurlijke verloop worden opgehe ven. Bij Philips-Duphar zijn in totaal 1800 mensen werkzaam. Voor meer bijzonderheden zie econo mische pagina. ADVERTENTIE voor een kwaliteits piano of orgel. kijken en vergelijken in Bodegraven betalingsspreiding inruilen Iranco levering landelijke service-dienst enzovoort HARTELIJK WELKOM BIJ 1 BODEGRAVEN CENTRUM VAN ORGEL- 'FABRIKAGE EN -VERKOOP KERKSTRAAT 2-28 TEL. 01726-2541 BEZOEK DE TOONZALEN OF VRAAG BROCHURES ADVERTENTIE Kantoor: Sliegerstraat 12-12a, Den Haag, telef. 070—11.23.34. Laat nu uw zonwering ver nieuwen of repareren. Tevens leveren wij ook een nieuwe zon wering tegen voorjaarsprijzen. Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf. Werken reeds voor rijk en ge meente. Bij inlevering van deze adver tentie krijgt u 10 pet. korting. 90 117 121 135 114 23 47 22 61 95 129 (ADVERTENTIE) Vandaag is het de tiende verschijndag van onze krant als ochtendblad. Tien maal snelden de krantenauto's door Zuid-Holland naar uw stadswijk, uw dorp. Door de nachtelijke uren, of bij het eerste ochtendgloren. Met wakkere kerels aan het stuur. Voor de tiende keer stonden vele honderden bezorgers in alle vroegte gereed Zij kwamen in uw straat. Zij vonden uw brievenbus. Zij brachten u het meest actuele nieuws, voor een deel ontstaan terwijl u sliep. Die bezorgers vormen de laatste schakel tussen redactie en abonnee. Het zijn pittige keTels; zij hebben hun speciale opdracht. Voor ons zijn het ambassadeurs. Zij doen hun werk met enthousiasme. Denk eens aan hen. Als de brievenbus klikt of wanneer u de krant pakt van de mat. En vooral: als het re gent of stormt. Soms gaat er iets mis door een simpele fout van de administratie of de bezorger. Dat kan Vooral in een tijd van reorganisatie Dan gaat de bezorger uw deur voorbij. Bel ons dan, of schrijf ons dan. Want de krant moet er zijn. elke dag. Ook bij u. DIRECTIE HET KWARTET DAAR WILLEN UW VRIENDEN EN FAMI- I betaalt per: LIELEDEN BESLIST MEER VAN WETEN. Na^®: maand Als u ze NU opgeeft als abonnee, dan Adresq kwartaal bespaart u voor hen 3'/fc gulden aan abonne- Plaats: mcntsgeld. De eerste 2 weken krijgen zij bij De nieuwe abonnee ontvangt de krant 14 dagen I wijze van kennismaking de krant gratis! geh?S' 'Jespaart ca' gulden abonnements- En u ontvangt een leuke attentie. I Opgegeven door: Een postzegel is niet nodig als u op dc Adres: enveloppe schrijft: plaats; NIEUWE LEIDSE COURANT ik ontvang als beloning het aangekruiste i ANTWOORDNUMMER 267 n m»P)e post- n pietlna f~l handig® papier met (flessen- paraatmap I FiniTM I enveloppen onderzetter) met briel- schaaltje papier en pen I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 1