Dahlia's hoe en waar <ruiscodewoordraadsel auragf HERDENKINGSCONCERT Boekenetalage BERICHT AAN DE LEVENDEN L 01W KWARTET ZATERDAG 15 APRIL 1972 m»E.M.\>» PUZEZLS Tl» KI» Nauwelijks hebben we ons gebogen over de bollenweelde op 'FLo- riade1' en 'Keukenhof of de kalender vertelt ons dat we al weer hoog nodig dahlia's moeten planten om ze van de zomer in volle luister te zien bloeien. Dahliaknallen kunnen vanaf half april, afhankelijk van het weer, bui ten uitgeplant worden. Voorzichtig heidshalve kunnen we ze, als daar plaats voor is, eerst in potten zetten en deze ingraven met een glasplaat op vier paaltjes als bescherming er over heen. De potten kunnen na tuurlijk ook veilig onderdak krijgen in een koude bak, waar ze uiteraard eerder nieuw leven laten zien. Voor- s' af in potten onder glas voorgetrok ken knollen liever niet vóór eind lei te bestemder plaatse uitplanten, loveel mogelijk van kluit voorzien, opdat de groei geen stagnatie onder- 'indt Hoewel de dahlia volksplant num- ier één is en praktisch overal wil en bloeien, zijn er toch een W paar regels waaraan we ons moeten m houden om 'n maximum aan dahlia- ^genot te smaken. Ten eerste hou- nlen dahlia's niet van vers bemeste »rond, waar de bladontwikkeling al te weelderik zal worden ten koste •an de bloei. De knollen met vijf centimeter aarde bedekken op een ionnige plaats en er daarna kunst- iestkorrels over strooien geeft gun stige resultaten. Ten tweede kunnen overgehouden knollen, die nu uitlopen en te groot in stukken worden verdeeld. Het gaat er om teminste één uit- Dttend oog of scheutje over te houden met minstens één wortel knol. Na het snijden de wonden met i ai houtskoolpoeder (eventueel fijnge malen norit) bestrooien om rotting te voorkomen. Ten derde gaat het om de scheuten die straks boven de grond komen. Laat er hoogstens drie staan en neem de zwakste ge heel weg. Wat de afstand betreft van de knol len onderling is het allicht nodig te weten dat de allerlaagste Top-mix met 25 centimeter kan volstaan, de daarop volgende Mignons 30 cm, de middelhoge 40 - 50 centimeter en de hoge grootbloemige cactus en deco ratieve dahlia's, die een hoogte kun nen bereiken van 1.50 - 1.70 meter krijgen een tussenruimte van 60 - 80 centimeter. Bij de hoge soorten wordt bij het planten meteen een lange stok in de grond gestoken om te voorkomen dat op een later tijdstip de stok per ongeluk in de knol wordt gestoken. Zodra de grootbloemige hoge dahli a's ongeveer 30 centimeter hoog zijn geworden, is het verstandig alle zij scheutjes uit de bladoksels te bre ken opdat later de bloemen niet geheel of gedeeltelijk onder 't loof verborgen blijven. Nóóit echter de top uit de planten wegnemen. Wist u dat Top-mix en Mignons zich ook voortreffelijk lenen voor bloem bakken op een balkon? Niet verge ten dagelijks even de uitgebloeide bloemen te verwijderen, dan blijven ze bloeien tot de vorst er een eind aan maakt. Elke bollenprijscourant biedt een uitgebreid sortiment met vermelding van soort, hoogte en kleur. Vergeet u niet van de zomer 't 'Dahliarama' op de Floriade te bezichtigen. Je kunt er altijd wat van leren! A. C. Muller-Idzerda Diverse uiteenlopende dahliarassen op een tentoonstelling. iet piekeren maar puzzelen - door mr. G. van Vorden •uiswoordraadselvarianten schijnen onuit- ittelijk te zijn. Twee opgaven geleden had k heer M. Vader de Leiderdorp een nieuwe, nu komt de heer S. Jonkmans, te Geldrop, nieuw met een buitengewoon oorspronke- k denkbeeld. een 'gewoon' kruiswoordraadsel is het de taak synoniemen van gegeven omschrijvingen te jalen. In het nu volgende zijn, in plaats van de ischrijvingen, de woorden zelf gegeven. 'Nou, n is er ook geen kunst aan' smaalt de lezer geduldig. Maar er is toch voor gezorgd, dat het puzzel blijft, want de woorden zijn in geheim- ■ift gegeven. Bij het vervaardigen van deze uiswoordvariant is een vierkant van 25 vakjes dig, in elk waarvan een letter van het alfabet, it uitzondering van de Q, is gerangschikt, zodat vierkant 25 verschillende letters vertoont. Met hulp van dit vierkant zijn de letters van de in kruiswoordfiguur in te vullen woorden geco- erd, als volgt: in plaats van een oorspronkelijke ter is een letter gekozen uit een vakje direct ast, boven of onder het vakje met de oorspron- lijke letter, zodat het vakje van de te coderen ter met een hele zijde grenst aan het vakje met gecodeerde letter, n voorbeeld zal een en ander verduidelijken, el, dat de letters als volgt in het vierkant uden staan: D O R W H X C I F S N E B P G Z M L A J Y V U K T e heer S. Jonkmans te Geldrop neemt ons i de codehoudgreep; voorlopig lijkt het og chinees voor ons Stel verder, dat het eerste woord ln het gegeven geheimschrift zou luiden: MBWSJKB, dan zou het oorspronkelijke woord het woord dus, dat in de figuur moet worden ingevuld) kunnen zijn VER HAAL (de V in het vierkant grenst aan de M, de E aan de B, de R aan de W, de H aan de S, enz.). Nu is het vierkant naet gegeven en dat moet u zelf zoeken. Wèl is gegeven, dat alle in de figuur in te vullen woorden zelfstandige naamwoorden zijn. Gevraagd worden: 1) hoe zijn de letters in het 5 bij 5 vierkant gerangschikt (daar dit door draaien en spiegelen nog acht standen kan innemen wordt de stand gevraagd waarin de letter in de linkerbo venhoek de laagste der hoekletters is en de letter in de rechterbovenhoek daarop in rangnummer volgt; in het voorbeeld is D de laagste hoekletter en daarop volgt de H, terwijl de beide andere hoekletters, de Y en de T 'hoger' zijn). 2) hoe ziet de volledig ingevulde kruiswoord-figuur er uit? Hier volgen de in te vullen woorden in het te vinden geheimschrift, dat op de wijze als in het voorbeeld is samengesteld. Horizontaal: 1. UMRINJO; 5. OGERSWA; 9. UBV, 10. JITUWYB; 11. OZACOJR; 14. OLMEA; 19 WMOXAK; 20. KAPUNX; 21. ORRME; 24. ORAYM; 25. KYBYR; 26. SOORT; 29. KRYTUR; 30. ACHTOM; 31. ASIMT; 40. NCRKHBB; 41 KVYXMCA; 42. ZOE; 43. NTITTTJ; 44. ROEPPIO Vertikaal: 1. URMI; 2. WATC; 3. NOCB; 4. ONBAL; 5. ONTEI; 6. CENT; 7. VROU; 8. URBY; 12. EMOJCRA: 13 HTCYCTR; 14. OPO; 15. XBD; 16 ANE: 17. LPRYBPB; 18. YSUXOON; 22. RYO; 23 .MOK. 26. SRP; 27. O AG; 28. TAC; 32. SAXHP.I; 33 .MAKER: 34. GARN; 35. YRMU; 36. BSUL; 37. SYRP; 38. HOOP; 39. WAAD. 3 maal 10 gulden aan prijzen De redactie behoudt zich het recht voor om ter opname in deze rubriek ontvangen me ningsuitingen verkort weer tc geven. BIJ pubiikatic wordt met de naam van de Inzender ondertekend. Brieven kunnen wor den gezonden aan de lieer Joh. C. Franckcn, secretaris van de hoofdredactie var. Trouw- Kwartet, Postbus S59. Amsterdam. Zuid-Afrika En toch is het officiële cijfer van 13,8 pet. land d:il voor de Bantoes is misleidend, cis u er niet meer bij vertelt, want: 1. is dit een oppervlakte zo groot als 5x Nederland (Z-Afrika is 37x zo groot als Nederland); 2. ligt 80 pet. van de vruchtbaarste grond in Bantoagebied. Er is 20.400 ha waar bevloeiing mogelijk gemaakt is, de Bantoevolken bezitten 3.600.000 stuks rundvee en 6.000.000 schapen en gei ten. 3. Het resterende gedeelte is ook niet in zijn geheel bewoonbaar en bewerkbaar. Zuid-Afrika heeft veel ge bergten en woestijnachtige gebieden. Nog een vraagje: is het soms ook onchristelijk om objectief te zijn? Amsterdam Mevr. E. v. Hulst De objectieve cijfers zijn: van de 13,8 pet. van het Zuid-afrikaanse grondge bied dat de blanke regering de Afri kanen heeft toebedacht, is 14 pet. goed bebouwbaar. Van het 'blanke' gebied is 8 pet. goed bebouwbaar. Maar 14 pet. van die 13,8 pet. Ban- toestans is ongeveer 24.000 vierkante meter en 8 pet. van die 87 pet. blank gebied is nog altijd ongeveer 80.000 vierkante meter. En binnen de Ban- toestans zoekt men tevergeefs naar mijnen, grote steden en havens. Toch zijn die mijnen geëxploiteerd en die steden gebouwd mede dankzij de goedkope arbeidskrachten van de Af rikanen. (red. Trouw/Kwartet) Dr. A. Kuyper Met enige ergenis las ik (evenals anderen trouwens) het artikel over de 'Jeugdige Agitator'. Dr. Puchinger heeft 't toch wel erg in het negatieve gezocht, én in zijn zondagslezingen én in dit stuk én in dat eigenwijze boekje over de 'Onbekende Kuyper'. Met eigenwijs bedoel ik dan het ge maniëreerd etaleren van eigen wijshe den van de auteurs. Maar nu het artikel over de troonrede en Kuypers aanval hierop. Troonredes zijn nu eenmaal alleen maar te vergelijken met hutspot. Elke minister moet er zijn zegje in doen en waar blijf je dan met de stijl? Welnu, als premier heeft dr. Kuyper ook bij de redactie van Troonredes een vinger in de pap gehad. Is dat merkbaar geweest? Mis schien kan dr. Puchinger dat eens aantonen of demonstreren dat Kuyper het ook al niet beter kon doen. Het is nu alles zo negatief en la critique est si facile. Goes F. van Dijk Kleuter-student Op de nationale onderwijstentoonstel ling in Utrecht heeft minister De Brauw weinig medelijden getoond met de personeelsstop aan de diverse universiteiten. O.a. bracht hij het vol gende naar voren: op 110.000 studen ten zijn er 31.000 wetenschappelijke medewerkers. D.wz. 1 wetensch. me- aew. op nog geen 4 studenten Nu neem ik een grote sprong (terug) en beland bij het kleuteronderwijs: wat zie je dan 1 leidster op 37 kleuters. Zelfwerkzaamheid wordt geacht bij de student aanwezig te zijn, de kleuter moet deze zelfbekwaamheid nog aan geleerd worden (niet klassikaal maar individueel). De kreet: 'verantwoord kleuteronderwijs', oké! maar dan toch niet verwacht dat dit ten volle zal slagen zoals de situatie nu ligt. Daarom geen medelijden met de stu dent, ook niet met de kleuterleidster, maar wel het zoeken naar mogelijkhe den om te komen tot een drastische verlaging van het leerlingen aantal op de kleuterscholen Maasland E. B. Visscher Horizontaal: 1. fijn glaswerk, 7. bank houder, 13 voorwerp ter verlichting, 14. houten klepper, 16. dus (Lat), 17. drietenige luiaard, 18. in loco (afk), 20. heks, 21. broeder (afk). 22. pers. voornaamw. 23. volledige vergadering, 26. roofdiertje, 28 moedige vrouw, 30. grondslag, 31. voorvoegsel, 33. althans, 35. prochain (afk.), 36. latwerk, 38. te koop (afk), 39. volksnaam van de kauw, 40. lor, 41. beroep; 42. plaats in Drente, 43. huid. 44. ventilator, 45. in het jaar der wereld (afk Lat.) 46. seheik. element, 48. vordering. 50. aard rijkskundige aanduiding, 51. doorn haai, 55. stoomturbine (afk) 56. rang, 57. Myth, figuur, 59. heeft een dier, 62. klaagzang, 64. titel (afk) 65. Rijks telefoon, 66. zijtak Rijn, 68. water in Friesland, 69. niet parkeren (afk) 70. plaats in Zeeland, 72. oude munt, 74 godin van de overwinning, 76. Myth, figuur, 77. in massa. Verticaal: 1. kokospalm, 2. spoorstaaf, 3. in Memoriam (afk), 4. oud muziek instrument, 5. slede, 6. vernis, 7. waterblaasje, 8 telwoord, 9. specerij. 10. infrarood (afk). 11. landbouw werktuig, 12. aandoenlijk, 15. door- tochtgeld, 19. brilschans, 21. afgelo pen, 24. maanstand, 25. letsel, 26. ge maskerd feest, 27. tasto solo (afk), 29. uitgeversmaatschappij (afk). 30. bank noot (afk) 32. plaats in Estland, 34. bij rivier van de Donau, 35. verzekerings- brief, 37 oude inhoudsmaat, 40. huis dieren, 44. versteend overblijfsel van plant of dier, 45. afzonderlijk, 47. plaats in Friesland, 49. verbindings pen, 51. strak kijken, 52. en dergelij ke (afk). 53. hoofd Inspecteur (afk) 54. plotseling, 56. welaan, 58. scheik. element 60 deel van een trap, 61. groente, 63. koningstitel in Peru, 66. Europeaan, 67. jong schaap 71. kinder- groet, 72. muzieknoot, 73. bergplaats, 75. dierengeluid. Oplossing t.e.m. woensdag a.s per briefkaart zenden aan: Trouwkwartet Postbus 859, Amsterdam. Linksboven vermelden! Weekendpuzzel OPLOSSING VAN VORIGE WEEK Horizontaal: 1. Dorus, 5. arm, 7. belet, 11. soda 12. ark, 14. aga, 16. oord, 18 lee, 20. Eelde, 23. sar, 24. al, 25. les, 27. roe, 28. bal, 30. me, 31. kever, 33 traan, 34. pa, 36. kerel, 38. Maart, 39. af, 40 ld, 42. liman, 44. Ans, 45. ka, 46. Amer, 48 koord, 50. Sara, 52. mol, 53. temet, 54. rad, 55 roes, 57. .Trier, 59. Peel, 61. er, 62. Leo, 63. nagel, 66. re, 67. ar, 68. memel, 69 Lares, 71. kn. 73. Salep, 75. leger, 76. da, 78. kin 79 lor, 81. Let, 82. Og, 83. eva, 85. parel, 87. ale, 88 rede, 90. aas, 91. Ier, 93. Erin, 94. rakel, 95. tas, 96. manie. Verticaal: 1. doel, 2. ode, 3. ra, 4. sa 5. aker 6. made 7 ba 8. L.O. 9. Eos 10. tram, 11. slaap, 13. re, 15. gë, 17. dreef 19 gevel 21 lom, 22. paars, 25. lek, 26. serie, 28. brand, 29. lat, 32 rem, 33. taart, 35. alm, 37. lakei, 39. aar, 41. Demer, 43. nomen. 45. kader, 46. air, 47. ros, 49 Oeral, 50. sap, 51. aal, 53. troep, 56. oer, 57. temen, 58. merel, 60. eek, 62. lelie, 64. gal, 65. leges, 67. adder, 68. mak, 70 set, 71. negen. 74. por. 77. aver. 79. last, 80. reis, 82. olie, 84. Ada, 85. pa, 86. Ie, 87. Ari. 89. e k 90 al. 92. R.M. 93, en. De prijswinnaars zijn: J. Glas, Loos- duinsekade 575, Den Haag; A. Vink. Kerkweg 34. Zljderveld; W. Post. Klein Coolstraat 41a, Rotterdam. Nederland en de Euromarkt/Prof. dr. F. Hartog/Uitg. Stenfert Kroese, Lei- den/Ing. ƒ23,(bij intekening op de hele serie Export en Welvaart: ƒ18,40.) Prof. Hartog heeft in dit boek vele gevens bijeen gebracht over de in vloed, die de EEG heeft gehad op de 'Nederlandse handel en economie. De auteur heeft niet alleen voor specialis ten willen schrijven en is er inder daad in geslaagd de feiten op een ook voor de belangstellende leek begrijpe lijke wijze op een rijtje te zetten. Dat is belangrijk, want over een voor Nederland zo gewichtig zaak als de EEG moeten ook anderen dan deskun digen kennis kunnen vergaren. Zoals te verwachten is, valt het be toog van dr. Hartog hier en daar behoorlijk kritisch uit. De Groninger hoogleraar is uitgesproken liberaal in zijn opvattingen en theorieën. Derhal ve moet hij niets hebben van het protectionisme, waar het EEG-blok niet vies van is. Zijn kritiek op bijvoorbeeld het landbouwbeleid, dat de Europese boeren zwaar in bescher ming neemt, is ronduit vernietigend. En niet helemaal ten onrechte. Meer in het algemeen stelt dr. Hartog, dat Nederland met zijn traditie van vrij handelsverkeer in de EEG eigenlijk in verkeerd gezelschap terecht is ge komen. De Nederlandse ideeën over openheid krijgen te weinig kans in een blok met Frankrijk en West- Duitsland, zo betoogt dr. Hartog, Daarmee doet hij overigens niets af aan de grote betekenis, die de EEG voor Nederland heeft gehad. R. M. (ADVERTENTIE) Wilt u de maker van dit schoons een waarderings cijfer geven (1 als laagste en 10 als hoogste waardering)? Aan het einde van deze serie (de achttiende, waarvan dit nummer zes is) kunnen we dan zien, welke inzender de aardigste opgave heeft verstrekt. U krijgt voor de beantwoording van elk der beide vragen ten hoogste vijf punten, maar in ieder geval één of meer. Deze punten zijn bestemd voor onze doorlopende ladderwedstrijd, waaraan u op elk gewenst ogenblik zonder verdere verplichtin gen kunt gaan deelnemen. De verworven punten worden op uw persoonlijke kaart bijgeschreven. Bij elke inzending stijgt uw puntentotaal totdat het ogenblik komt, waarop geen der andere inzen ders een hoger totaal heeft dan u, op welk moment u de ladder prijs wint en weer met nul punten onderaan begint. De oplossingen dienen uiterlijk 6 mei 1972 binnen te zijn op het adres: mr. G. van Vorden. postbus 1005, Warnsveld. Op briefkaart of briefomslag gelieve men 'Niet Piekeren maar Puzzelen' te vermelden, terwijl in uw schrijven uw volledige naam en adres in blokletters dienen te zijn geschreven of getikt. Een goede raad: geeft u uitdrukkelijk op (ook als u in lange tijd niet inzond) als er wijzigingen in uw naam en/of adres zijn opgetreden. Van harte welkom zijn niet alleen uw oplossin gen, maar ook uw op- en aanmerkingen, uw kritiek, uw uitingen van vreugde of spotzucht en ook uw eigen wrochtsels. Vragen (bijvoorbeeld naar uw stand op de ladder) wil ik gaarne beantwoorden, mits u een zegeltje van 30 cent insluit. En nu hoop ik. dat de code voor u geen kruis zal zijn. CONCERTGEBOUW AMSTERDAM 4 mei 1972 onder auspiciën van de oud-illegale bladen HET PAROOL - TROUW - VRIJ NEDERLAND voor orkest, gemengd koor en declamatie muziek: Hans Henkemans, tekst: H. M. v. Randwijk TWEE MINUTEN STILTE 3e SYMFONIE van SCHUBERT uitvoerenden :Concertgebouworkest o.l.v. Hans Vonk Nederlands Filharmonisch Koor Henk van Ulsen (voordracht) Hans Vonk (algehele leiding) PRIJS DER PLAATSEN 1,75 a.i. Toegangskaarten zijn zolang de voorraad strekt t/m 26 april a.s. verkrijgbaar bij on derstaande vestigingen van HET PAROOL. TROUW en VRIJ NEDERLAND. CENTRUM: Dagblad Trouw. N.Z. Voor burgwal 276 280 (8.30 17.00 uur, za terdags gesloten); VRU NEDERLAND, redactie-secretariaat, Raamgracht 4, tel. 62375 (8.3017.00 uur, zaterdags geslo ten), Haarlemmerplein 43 (9.00—18.00 uur, zat. 10.00—12.00 u). Plantage Kerk- laan 32 (9.00—18.00 u.; zat. 10.00—12.00 u), Rokin 110 (11.00—17.15 u.: zat. 11.00—15 00 u NOORD: Meeuwenban 145 (14.00—18.00 u.; zat. 10.00-12.00 u) OOST: Wlbautstraat 131 (8.30—17.00 u.; zat. gesloten), Beukenweg 29 (9.00—18.00 u.; zat. 10.00—12.00 u.). ZUID: 1e v.d. Halststraat 68 (9.00—18.00 u.; zat. 10.00—12.00 u.), Com. Schuyt- straat 10 (9.00—18.00 u.; zat. 10.00—12.00 u.). Churchilllaan 1 (15.00—18.00 u.; zat. 10.00—12.00 u.). WEST: Burg. de Vlugtlaan 208 (9.00—18.00 uur; zat. 10.00—12.00 uur). Tussen Meer 94 (16.0018.00 uur; zat 12.00—13.00 uur),Adm.deRuyterweg 93 (09.00—18.00 uur; zat. 10.00—12.00 uur), Derkinderenstraat 62 (9.00—18.00 uur; zat. 10.00—12.00 uur). AMSTELVEEN: Molenweg 37 (16.00—18.00 uur; zat. 12.00—15.00 uur). Toegangskaarten zijn met ingang van 28 april nog uitsluitend verkrijgbaar aan hat Concertgebouw van 10.0015.00 uur, uitgezonderd zaterdag en zondag. Tele foon: 718345.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 19