lota confessioneel )olitiek beraad- net felle reactie Stap eens bij ons binnen wezijnzo gemakkelijk dichtbij Regering: vezelindustrie onderkende te laat dat afzet minder steeg Rhapsodie in majeur voor de kweker van Kaaps viooltje U kunt zoveel méér doen met onze bank RailfeisenbankQBoerenleenbank personalia Kunstmatig eiland geen fantasie meer Apartheid Leraren willen salaris per week en niet per uur Levering tijdschriften aan portefeuilles geregeld Onr W \RTET ZATERDAG 15 APRIL 1972 B1WEM..IXI» T17 K17 Hoogendijk: doorstoten naar kern van de politieke realiteit in onze parlementsredactie 11ÏN HAAG De ontwerp-strategie die op een informele bijeenkomst op 29 maart van de contact- id van de drie christelijke partijen op het Slot in Zeist is samengesteld, constateert in de inleiding t de grote problemen van deze tijd de nasleep vormen van wat wij, Westerse mensen in het ver- en gedaan en vooral ook: misdaan hebben. (ADVERTENTIE) nota stelt vast dat dit geldt voor de eefgegroeide verhouding tussen rij en arme landen. ('Wij hebben de :iale hypotheek op onze groeiende stand niet tijdig willen aflossen'); de oorlogsdreiging (door 't limiet- voortschrijden van de nuclaire en nische bewapeningstechniek); voor samenlevingsopbouw (de economi- ie en technische expansie ging voor voldoen aan het recht van de voor de milieucrisis te wijten is aan een verwaar- sd renmeesterschap bij onze exploi- van de natuur") en voor de dens tot ontmenselijking (tot ui- komend in de geringschatting eigen en andere levens), partij die aan de oplossing van te problemen een politieke bijdrage leveren, moet zich volgens de a stellen onder de kritiek van het ingelie, en zie elders in deze nt voorts allen verenigen die in haar mens- en maatschappijbe- ouwing en politieke opstelling her- .inen. In deze visie op mens en lenleving is de roeping van de om te dienen het kernpunt. De a verwerpt 'alle ideologieën en .itieke stromingen die als isme's nen aandragen met een bepaalde nselijke sleutel voor de totstandko- ng van het totale menselijke geluk', dat voor deze 'isme's' de mens tot af wordt gemaakt. De nota doelt op klassieke liberalisme, socialisme, alitarisme, pragmatisme en structu- me. De revolutie geeft geen inhou- ijke garantie voor of een innerlijke lbrengende kracht tot een betere komst. Ook de economische wel- ndsgroei en de voortgang van tech- che en wetenschappelijke toepassin- bezitten uit zichzelf geen heil- ngende invloed, oogmerk van de schrijver van de is te bouwen aan een verant- irdelijke maatschappij. Zij verzet- zich tegen een samenlevingsstruc- r waarbij de politieke macht ope- rt als een verlengstuk van de be- gen van het bedrijfsleven, maar tegen een samenleving waarbij de tieke en economische verantwoor- Ljkheden gecentraliseerd worden in den van een plannende elite. "De lenleving verliest daardoor haar nheid, veelkleurigheid en gespreide antwoordelijkheid, en tendeert ir verslaving, totalitarisme en ma- mlatie met lichamen en zielen van nsen.' herp-kritisch nota bepleit hiertegenover een lerp-kritische instelling waar weten- ap en research de menselijke geest het menselijke leven zou kunnen invloeden en ombuiging van techni- research naar een zorgvuldiger ispringen met schaarse grondstoffen, betere zorg voor het milieu en overbodig maken van menson- ardige arbeidsmethoden. Ook ziet nota consequenties voor het over- idsbeleid bij samenvoeging van be- jven, inspraak van werknemers, igeving tegen 'die vormen van re- me die de mens modelleren tot een centrische en ééndimensionale con- nptiegenieter.' reist is voorts een welzijnsbeleid de mens vormt tot een zelfstandi- persoonlijkheid die verantwoorde- kheid kan dragen voor de eigen slissingen en kan deelnemen aan maatschappelijk verkeer. Het be- d moet zich richten op dienstverle- ng aan allen die niet op eigen acht hun plaats in het maatschappe- k verkeer kunnen innemen. Dege- n die beslissingen nemen op poli- k, cultureel en economisch gebied aeten gecontroleerd kunnen worden or diegenen die van deze beslissin- afhankelijk zijn. espect voor mensen economische bedrijvigheid moet voltrekkcsi bjimen de grenzen een respect voor werkers als rantwoordelijke mensen. Onaantast- re drempelwaarden op het gebied n de milieuverontreiniging moeten arden geëerbiedigd. De belangen economisch zwakken binnen en uten Nederland behoren voorrang krijgen. De onderneming moet uit- oeien tot een samenlevingsverband aarin het maximale financiële rende- ent van secundaire betekenis is. overheid richtte haar beleid op lectieve, kwalitatieve economische oei en uitbouw van die economische tiviteiten die zijn gericht op milieu- ivering, zo nodig via directe over- idsdeelneming. Geleidelijk moeten economische activiteiten worden geremd die gekoppeld zijn aan de «sterse v/elstandsgroei en uit dien oofde een te groot beslag leggen op ihaarse grondstoffen en het levensmi- !U. et beleid moet gericht zijn op af- imming van de bevolkingsgroei 'al- lewel dit beleid steeds gestoeld zal enen te blijven op het respect voor ie menselijke leven en voor de men- lijke verantwoordelijkheid ten aan- en van nieuw leven.' auteurs van de ontwerp-strategie inen zich tenslotte bereid wezenlijke ionale bevoegdheden over te dra- tn aan communautaire, internationa- of supranationale organen ter be ering van een internationale stra- e inzake de ontwikkelingshulp, de gen van oorlog en vrede en het ud van schaarse grond- en hulp- fen. discussie-bijdrage van mr. W. C. Hoogendijk is niet alleen aanmer- ijk uitvoeriger, maar ook anders van opzet dan de ontwerp-strategie. Hoogendijk meent dat de door de ontwerp-strategie genoemde grote pro blemen slechts kunnen worden bena derd door de 'vooronderstellingen van de huidige cultuur' in het geding te -brengen, omdat anders alleen enkele gevolgen van hedendaagse maatschap pelijke processen kunnen worden ver zacht of opgevangen, terwijl de oor zaak van de 'maatschappelijke woeke ringen' buiten het bereik blijft. Hoog endijk: 'Als onze drie partijen niet willen volstaan met frutselen aan de franje, maar wezenlijk een bijdrage willen leveren aan de oplossing van de grote politieke problemen van deze tijd, dan zullen zij tot in hun bloed en in hun merg exponenten moeten worden van fundamentele maatschap pijkritiek'. Daartoe zullen zij moeten doorstoten tot 'de grondslagen en al gemeen gangbare vooronderstellingen van onze cultuurfase,* omdat dit vol gens Hoogendijk het niveau is waarop de beslissingen vallen. Mentaliteit Het gaat volgens de nota Hoogendijk om de gezindheid, de mentaliteit. De politiek staat machteloos als zij pro beert de impasse van buitenaf te door breken, omdat 'de impassestelling in feite reeds in onze vooronderstel lingen is vervat'. Hoogendijk noemt op. 'in ons nationaal zelfbewustzijn, in onze verkleefdheid aan een bepaald consumptiepatroon, in de vanzelfspre kendheid waarmee wij het ene proces van inkomensverwerking rechtvaardig vinden en het andere absurd. Realisti sche alternatieven komen pas binnen onze gezichtskring indien wij durven uit te gaan van andere, binnen de gangbare opvatting misschien absurd schijnende vooronderstellingen'. Keuze Hoogendijk meent dat de huidige ge neratie voor de keus staat: de huidige maatschappij als uitgangspunt aanvaar den of haar verwerpen. 'Als wij het eerste doen, dan voegen wij ons bij het establishment. als wij het tweede doen wordt de vraag strijd baar vanuit welke positie wij tot deze maatschappij komen. Vanuit een zelf standige wetenschap, vanuit een poli tieke ideologie of wellicht vanuit een geloofskennis inzake de positie van de mens in deze wereld en de bestem ming van de mens? Naar mijn me ning ontmaskert deze geloofskennis zoAvel het establishmentsdenken als ook de diverse ideologische alternatie ven van de huidige tijd als drogrede nen, utopieën, pepmiddelen, tranquili zers, of in het algemeen als goden op lemen voeten.' Hoogendijk schrijft dat 'als wij een geloof zouden hebben als een mos terdzaadje, dat wij dan langs de weg van het evangelie hoop voor de mens heid, ook in maatschappelijke en poli tieke structuren zouden kunnen wek ken.' Hij vervolgt: 'Maatschappijkri tiek is kritiek op de geestelijke wor tels van een samenleving. Deze kri tiek is niet a-politiek, maar is inte gendeel de kern van de politiek. Daar om ben ik het er fundamenteel mee oneens indien wij deze geestelijke dimensie in onze politieke activiteiten zouden domiciliëren (thuisbrengen) in een aanhef van ons program, met de bedoeling er daarna zo min moge lijk van te laten blijken.' Overgangsfase Hoogendijk meent nu dat 'onze ganse cultuur in een overgangsfase verkeert, van zodanige omvang en allure dat die herinnert aan de overgang van de middeleeuwen naar de renaissance.' In die fase staan structuren, opvattin gen en normen onder geweldige druk, de huidige generatie voelt zich in een vacuum met alle onzekerheden, span ningen en frustraties van dien. De gestalte van de toekomst is onzeker, toch onderscheidt de schrijver van de nota bepaalde tendenties. Hij noemt: de vergroting van de problemen zij overschrijden plaatselijke, regionale en nationale grenzen de vermeerde ring van de problemen ('in de moder ne, hoog ontwikkelde samenleving is de omvang van de overheidszorg kwantitatief onbegrensd'.), de toene mende onderlinge samenhang van de problemen en de toenemende versnel ling van maatschappelijke ontwikke lingen. Het tegelijkertijd optreden van deze verschijnselen maakt volgens Hoogendijk een oorzaak zichtbaar van de impasse waarin deze generatie ver keert: zij leeft mentaal nog in de dimensies van de vorige en van de eerste helft van deze eeuw. de dimen sies van de nieuwe tijd hebben wij ons nog niet eigen gemaakt Deze generatie wordt aldus Hoogendijk 'geconfronteerd met schijnbaar au tonoom verlopende, overrompelende ontwikkelingen, die soms tot rampza lige gevolgen leiden, zonder dat wij bij machte blijken, daarop uit de politieke sfeer effectief in te grijpen.' Geen wonder Gegeven deze analyse adht mr. Hoog endijk het geen wonder dat de poli tiek in een kwade reuk staat: de burger wordt permanent geconfron teerd met de onmaoht van de over heid. Hij voorspelt dat de kiezer niet warm te krijgen zal zijn wanneer men zich beperkt tot 'de marge die ons in de huidige maatschappij in Nederland gelaten wordt', tot het wieden en aanharken van 'het Europese volks tuintje dat Nederland heet'. 'De kie zer doorziet intuitief dat wij dan in de politiek schijngevechten leveren over zaken die hem niet wezenlijk aangaan, terwijl wij de wezenlijke pro blemen van de huidige generatie of laten liggen of niet aankunnen.' Hij schrijft dat 'wij staan voor de opgave ons als architecten van de samenleving op te werpen omdat wij weigeren een autonoom verloop van de maatschappelijke ontwikkelingen over ons heen te laten rollen.' Dit betekent een overschakeling op nieu we vooronderstellingen. Hoogendijk schrijft dat hiervoor een 'tweede emancipatieproces' nodig is, de be wustwording dat wij ook in de ver grote afmetingen van onze tijdsspanne niet machteloos hoeven te blijven. In de politieke strijd tijdens deze over gangsfase gaat het er volgens Hoogen dijk om 'welke filosofie' beslag zal kunnen leggen op de ziel van het volk, op het hart van een generatie.' Beslissend Hij vervolgt: 'De uitslag van deze machtsstrijd op het diepste niveau is beslissend voor het type cultuur, dat wij creëren, voor het type samenle ving dat wij bouwen, voor de inhoud van onze mens- en maatschappijvisie, voor onze politieke doctrine, voor on ze politieke programma's, voor ons parlementaie werk, voor ons rege ringsbeleid, kortom: voor de totaliteit van onze levenspraktijk, inclusief de .totaliteit van onze politieke praktijk.' 'Naar mijn mening is het niet een ontvluchten van de politieke rea liteit, maar integendeel juist een doorstoten tot de kern van de politie ke realiteit indien wij volhouden dat Want waarom zoeken naar wat u vlakbij kunt vinden? U stapt eenvoudig even bij een Raiffeisenbank of Boerenleenbank binnen. Er zijn 3000 vestigingen. Dus overal gemakkelijk dicht bij u in de buurt. Om te kiezen uit wel 8 verschillende spaarvormen, met elk een aantrekkelijke rente. Zodat u kunt sparen op de manier die het beste bij uw bedoelingen en mogelijkheden past. Een deskundige adviseur helpt u graag bepalen welke spaarvorm juist voor u het' meest geschikt is. Bij de Raiffeisenbank en Boerenleenbank-, de bank waar de helft van alle Nederlanders al bij spaart. de bank voor iedereen. 3000 vestigingen het in de politieke strijd om niets minder gaat dan om da vraag aan welke god een volk, een generatie zich toevertrouwt.' Hoogendijk meent dat het daarom niet onbelangrijk kan zijn vanuit welke geestelijke kracht het emancipatieproces wordt uitge voerd. 'Politiek' Hij besluit met een paragraaf waarin hij vaststelt dat het christelijk uit gangspunt alleen niet als doorslagge vende integratiefactor voor een poli tieke partijformatie kan dienen. 'Het evangelisch uitgangspunt is politiek m.i. dan ook slechts relevant in de wijze waarop het gestalte krijgt in de politieke doctrine, de politieke strate gie, het politieke program en de poli tieke praktijk.' Al die integratiefacto ren moéten op een bepaalde wijze worden nevengeschikt. Een christelij ke partij wordt een politiek gezel schap als eenheid in uitgangspunt teveel accent krijgt ten koste van eenheid in doctrine en program; zij Avordt programpartij als het akkoord over het program overmatig accent krijgt ten koste van de principiële componenten; zij wordt een verstarde ideologische partij wanneer de ideolo gie verzelfstandigd wordt. Een partij waarin de verscheidene componenten in onderlinge samen hang overeind worden gehouden 'lijkt mij het instrument bij uitnemendheid om een emancipatieproces door te voeren', aldus mr. Hoogendijk. AKZO bepaald geen koploper bij uitbreiding' Van onze Haagse redactie DEN HAAG De chemische vezelindustrie heeft de vermindering van de groei van haar afzet niet tijdig onderkend, zodat sinds 1970 een grote internationale overcapaciteit in deze sector is ontstaan. De regering zegt dit in een gisteren gepubliceerde nota over de reor ganisatieplannen van het Akzo-concern, die ten nauwste samenhan gen met het bestaan van deze overcapaciteit. Studiebeurs De Albert Heijn stu diebeurs 1971, groot 10.000, is toege kend aan dr. E. van der Kleijn, apotheker te Nijmegen. Hij zal een studie doen over de wijze van distri butie van geneesmiddelen en beoorde ling van alternatieven. Albert Heijn beoogt met het jaarlijks toekennen van een studiebeurs een bijdrage te leveren aan de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de levensmiddelenbran che, aldus een mededeling van het bedrijf. Het comité dat de prijs toe kent bestaat uit: prof. dr. J. F. Hac- cou, A. Heijn, ir. A. G. Maris en prof. dr. F. de Roos. SGP De heer C. G. Boenders te Kootwijkerbroek is benoemd tot secre taris van de SGP. Hij volgt ir. C. N. van Dis op, die deze functie 43 jaar heeft bekleed. De heer Boender (44) is hoofdonderwijzer. Sinds 1969 was hij partijpenningmeester. In deze functie wordt hij opgevolgd door de heer J. Pijl te Den Haag. Metsel wedstrijden H. Richardson, leerling aan de lts in Rijssen heeft de 20e nationale wedstrijd in het metse len van baksteen gewonnen. Hij ont ving gisteren in de jaarbeurs de eer ste prijs, de 'zilveren troffel'. Tweede werd J. M. C. M. Vendelmans uit Lith en als derde eindigde G. S. Wolf uit Ernst. Na de stormachtige ontwikkeling van de chemische vezelindustrie (de wreldproduktie liep op van enkele duizenden tonnen in 1950 tot naar raming 6,6 miljoen ton in 1972) trad in de afzet omstreeks 1970 een vrij abrupte vertraging van de groei op. Verwacht moet worden dat het belang rijk langer zal duren voordat deze overvloedige capaciteitsuitbreiding (in een tijd van optimisme ontstaan) door een verbruikstoename zal wor den vervangen, aldus de regering. Overigens is Enka-Glanzstoff naar het oordeel van de regering bepaald geen koploper geweest bij de internatonale capaciteitsuitbreiding, zo bedroeg de capaciteitsgroei van nylongarens in de jaren 1965 tot en met 1971 tien pro cent en die van de concurrenten 100 procent. De capaciteitsgroei van wollen garens bedroeg voor Enka 330 procent envoor die van de concurrenten 440 procent. Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling heeft het Duitse bedrijf Hoechst zich volledig terugge trokken uit de nylonsector, terwijl ICI (Engeland) zeer recent 3500 per soneelsleden heeft laten afvloeien. Bayer beperkte haar produktie even eens aanzienlijk. Enka-Glanzstoff zal trachten deze ont wikkeling het hoofd te bieden door een verdergaande bedrijfsconcentratie. In deze filosofie paste niet de handha ving van de bedrijven in Breda en Emmer-Compascuum, zo heeft het Ak zo-concern de regering daags vóór de bekendmaking A'an zijn plannen mee gedeeld. PLAATSINGSKANS Over de gevolgen van de voorgeno men bedrijfssluitingen deelt de rege ring mee dat voor het mannelijk personeel van het Enka bedrijf in Breda plaatsingsmogelijkheden zijn in Brabant. Wel dient daarbij in aanmer king te worden genomen dat een relatief groot deel van het personeel Van een verslaggever UTRECHT Kweker M. van der Voort uit Mijdrecht mag doorgaan met het kweken van een bijzonde re variant van het Kaapse viooltje, ondanks de bezwaren die de Duit se kweker Hermann Holtkamp uit Emmerik daar tegen heeft. De pre sident van de Utrechtse rechtbank, waarbij de Duitse kweker een kort geding over deze zaak had aange spannen, weigerde gisteren kweker Van der Voort een verbod op te leggen De president achtte onvoldoende aangetoond, dat kweker Van der Voort een exclusieve variant van Holtkamp voortteelt en zo profi teert van het researchwerk van Holtkamp, zonder daar enige ver goeding tegenover te stellen. Tijdens de behandeling van deze zaak had de Duitse kweker be- toogd, dat hij met zeer veel kosten en moeite een variant van het Kaapse viooltje heeft gekweekt, die opvalt door kleur en houdbaar heid. Hij noemde de variant Rhap sodie en kreeg op die naam inter nationale merkbescherming. Wel licht vervelend voor de Duitser waren hierbij twee dingen: het plantje bleek bijzonder eenvoudig te stekken een blad in een potje aarde en welig tiert een nieuw Kaaps viooltje en er bestaat geen wettelijke bescher ming voor de ontwikkeling van nieuwe kamerplantjes. De presi dent merkte dan ook op dat de heer Holtkamp wat dit betreft geen enkele aanspraak kan doen gelden. Kweekproducten De advocaat van de Duitse kweker had evenwel ook aangevoerd, dat de heer Van der Voort wellicht een onrechtmatige daad pleegt door zonder enige tegenprestatie de kweekprodukten van de Duitser voort te telen. De president sloot zich wat dit betreft aan bij het verweer van de heer Van der Voort, die aantoonde dat hij de moederplanten had be trokken van een Aalsmeer se kwe ker. Of wellicht die kweker de plantjes desondanks, eventueel langs omwegen en via tussenperso nen zou hebben verkregen van de Duitse kweker, achtte de president onvoldoende aangetoond. Bovendien wees de president erop dat uit de behandeling van de zaak is gebleken, dat het plantje Rhapsodie al sinds 1956 op de ïtiarkt wordt gebracht en dat moet uorden aangenomen, dat de heer Holtkamp ruimschoots de vruchten, zij het dan financiële, van dit plantje heeft kunnen plukken. Vierjarige Maurits De oudste zoon van prinses Mar griet, prins Maurits, wordt maan dag vier jaar. Zijn vader, mr. P. van Vollenhoven, maakte deze foto. beschikt over specifieke vakbekwaam heid, waardoor hun plaatsbaarheid wordt bemoeilijkt. De arbeidsbureaus zullen zorg dragen voor een zo goed mogelijke begelei ding van de getroffen werknemers. Bijzondere aandacht zal worden be steed aan de oudere werknemers. De regering wijst er ten slotte op dat een onderzoek naar de maatregelen die zouden moeten worden overwogen ter voorkoming van verder over-inves- teringen gewenst is. Op de noodzaak hiervan heeft zij de raad van bestuur van Enka-Glanzstoff gewezen. De raad heeft inmiddels contact opgenomen met andere synthetische vezelprodu centen. Ook de Europese commissie is op de hoogte gesteld. Afhankelijk van het resultaat van dit overleg zal de regering bezien op welke wijze steun aan dit streven naar coördinatie kan worden verleend. DEFT De cijfers geven de indruk dat kunstmatige eilanden in zee be slist niet meer tot de 'fantasieën' beho ren. Dit zegt ir. J. J. van Dijk wetenschappelijk hoofdambtenaar aan de Technische Hoogeschool in Delft, in een artikel in het blad van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs over het onderwerp 'Eilanden in de Noordzee.' Op kortere termijn zou wellicht de bouw van kleinere eilanden voor spe cifieke doeleinden verwacht mogen worden. Een belangrijke olie- of gas- vondst zou, gecombineerd met raffina ge en/of gedeeltelijke verdere bewer king, wellicht met voordeel op een eiland kunnen worden geëxploiteerd. Een centraal internationaal vliegveld voor supersonische toestellen (door enige luchtvaarmaatschappijen geza menlijk geëxploiteerd) dat verbindin gen onderhoudt met soortgelijke lucht havens. die andere regio van de we reld bedienen zou, naast het vermij den van aanzienlijke geluidshinder, kdnnen leiden tot een zeer wenselijke verhoging van de beladingsraad van deze zeer kostbare toestellen. Langge rekte eilanden in relatief ondiep wa ter ter verdediging van een bestaande kust, in combinatie met recreatievoor zieningen, voldoende koelwater voor energiecentrales en plaats voor een zeewaterdistillatiebedrijf en zonder noodzakelijke vaste verbindingen met de kust, kunnen overwogen worden. AMSTERDAM In de discussie over het racisme in Afrika publiceerden wij wel de naam van prof. dr. B. Siertsema maar de namen van de ondertekenaren van de tweede brief, een reactie daarop, zijn weggelaten. Zij luiden: J. Ie Grand, arts; prof. dr. A. A. Haspels; dr. J. Huizinga; prof. dr. G. H. M. Posthumus Meyes en prof. dr. J. Voorhoeve. Van een verslaggever HILVERSUM De salarisregeling per uur voor leraren dient te worden vervangen door salaris voor een week taak. Dit is het standpunt van het hoofdbestuur van St. Bernardus, de katholieke vereniging van docenten en consulenten bij het beroepsonder wijs en leerlingewezen. Voórzitter M. H. H. Jacbos zei giste ren op de jaarvergadering van de vereniging dat het hoofdbestuur nog geen pasklare regeling achter de hand heeft. Het uitwerken van het principe 'salaris voor een weektaak' zal nog heel wat studiee n overleg vergen, zei hij. Van een verslaggever DEN HAAG Drie uitgevers van geïllustreerde tijdschriften en de Ne derlandse leesportefeuillebedrijven hebben overeenstemming bereikt over de leveringsvoorwaarden van tijd schriften voor leesportefeuilles. De drie betrokken uitgevers zijn de Geïl lustreerde Pers Amsterdam, de Uitgei verij Spaarnestad Haarlem en de Ne derlandse Rotogravure Maatschappij Leiden, alle drie behorende tot het VNU-concern. In verband hiermee heeft de minister van economische zaken besloten de in juni van het vorig jaar aan de Com missie Economische Mededinging ge richte adviesaanvraag In te trekken. De adviesaanvraag handelde over de aanvaardbaarheid van de leveringscon dities van de drie uitgevers, voorna melijk wat betreft de hoogte van de inkoopprijzen voor groothandelaren en leesportefeuillebedrijven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 17