EEN TWEEDE MAAT SCHAPPELIJK het onderwijs waagt O O effatha WELZIJNS- EN VORMINGSWERK docenten docenten voor: LERAAR ENGELS DOGENTEN UTRECHT een DOCENT(E) DOCENT(E) docent Frans. 2 onderwijzeressen (onderwijzer) een onderwijzer(es) een kleuterleidster DOCENTEN: AMANUENSIS tijdelijk docent(e) docenten DOCENTEN DOCENTEN gevraagd voor hoofd DOCENTEN WAALWIJK docent Duits onderwijzers(-essen) de wonderbaarlijke bijenstaat DE STICHTING VOOR GEREFORMEERD MAATSCHAPPELIJK WERK en GEZINSVERZORGING te HALLÜM voor hel maaHhapselijk werk, TROUW/KWARTET ZATERDAG 15 APRIL 1972 T12/KU" MEANDER-COLLEGE - ZWOLLE Chr. Scholengemeenschap A.V.O. gevraagd per 1 augustus 1972 NATUURKUNDE 18 uur WISKUNDE 12 uur ENGELS volledige betrekking AARDRIJKSKUNDE 24 uur BIOLOGIE volledig aantal uren. Sollicitaties zo spoedig mogelijk aan de rector Drs. G. Veenhoven, Pieter Steynstraat 14 Zwolle, tel. 05200-33904 school. 05200-15193 huis. 24 54 107 70 66 136 22 138 81 Christelijke Hogere Landbouwschool Gevraagd m.i.v. 1-8-1972 (plm. 15 leseenheden) le graads of hiervoor studerend, eventueel 2e graads. Er is een woning beschikbaar. Sollicitaties te richten aan de direkteur: Ir. H. VAN HARTEN. De Drieslag 1. Dronten Tel 03210-2824 CHR. SCHOLENGEMEENSCHAP 'DE RUYTERSTRAAT' opleidingsschool voor leraressen school voor huishoud- en nijverheidsonderwijs De Ruyterstraat 36 - Den Haag. telefoon 070-602811. GEVRAAGD met ingang van het schooljaar onderwijskunde en psychologie voor de leraresopleiding N XII en N XX (geheel of gedeeltelijk lesrooster) engels Voor p1*" 10 lestijden LHNO godsdienstonderwijs voor plm. 5 lestijden aan MHNO en lerares opleiding natuur- scheikunde voor plm. 10 lestijden aan MHNO en lerares opleiding. Positief christelijke levensbeschouwing. Verzoeken om inlichtingen en sollicitaties te richten aan de direktriee van de school, mejuffrouw J. Peels, De Ruyterstraat 36, Den Haag. SCIIOONEBEEK CHR. MAVO-SCHOOL. DE PIENHOEK 14, TEL. 05243-328 Gevraagd per 1 augustus 1972: Leraar >edcrlands zo mogelijk met MO-A. 28 lessen, aangevuld met studieles en taakuren. Leraar Wiskunde io. of MO-A 27 lessen, aangevuld met studieles en godsd.les. In beide betrekkingen is aanstelling in vb. mogelijk. Voor beide te benoemen leraren is een mooie, nieuwe woning tegen een zeer redelijke huur beschikbaar. Inlichtingen worden graag verstrekt door de directeur (05243-576). Sollicitaties met opgave van referenties zo spoedig mo gelijk aan de directeur, F. Rhebergen, Europaweg 160, Sohoonebeek. 121 139 69 39 18 59 82 71 137 DE CHR. SCHOLENGEMEENSCHAP UTRECHT-ZUID (school voor h.a.v.o. en atheneum). Vliegend Hertlaan 5, samenwerkend met het Chr. Gymnasium te Utrecht, vraagt per 1 augustus 1972 aardrijkskunde voor 25 k 29 uur (een v.b. le graad is mogelijk; ook naar een gedeelte van deze betrekking kan worden gesolliciteerd), en een Nederlands voor 7 k II uur (volgende cursus v.b. le graad). De school in opbouw zal in de cursus 1972-1973 met ca. 350 leerlingen een 3-jarige gemeenschappelijke onderbouw omvatten. Sollicitaties en inlichtingen bij de rector, drs. Th. van der Mast, tel. 030-887746 (school). Emmeloord Chr. Scholengemeenschap Gevraagd per 1 augustus een Eerste graads v.b. beschikbaar. Huisvesting geeft geen moeilijkheden. Sollicitaties aan do rector. G. Berghuis. Peppellaan 1, Emmeloord. Tel. 05270-2917 (achool) en 2269 (hula). TWEEDE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL HET KOMPAS" WORMER vraagt wegens uitbreiding voor klas 1 en 2 WORMER is een snel groeiende plaats. heeft watersportgelegenheid. vormt één bebouwing met Wormerveer heeft een snelle verbinding met A'dam. Voor kosthuis wordt gezorgd. Die dit jaar hopen te slagen kunnen ook sollici teren. Klas 1 wordt gevestigd in een nieuw gebouw. Gegadigden, die het christelijk onderwijs graag dienen kunnen schrijven aan P. Struiksma, h.d.s., Gruttostraat 27, Wormer. Tel. 02982-3235. 117 33 107 47 9 82 93 115 1 Christelijk Instituut voor dove kinderen te Voorburg en VEREIST: voor onderwijzer: volledige bevoegdheid, aantekening j en r; voor onderwijzeres: volledige bevoegdheid, aantekening j en k; voor kleuterleidster: akte A en B. Salariëring volgens de B.L.O.-regelong. Diploma's dovenonderwijs, waarvoor na benoe ming wordt opgeleid, geven recht op zes punten. Er wordt gelegenheid gegeven tot kennisneming van het onderwijs. Brieven z.s.m. aan de directeur. Christelijke scholengemeenschap „Comenius" Lijstersingel 18, Capelle aan den I Jssel tel. 010-503606 Gevraagd per 1 augustus 1972 Biologie plm. 19 uur, 1e of 2e graads Geschiedenis V.B. 1e graads Zij die nog studeren voor een bevoegdheid, kunnen ook solliciteren. Tevens wordt gevraagd speciaal voor de scheikunde. Sollicitaties aan de rector, F. A. de Leeuw, School of huisadres, Kerkdreef40, Krimpen aan den IJssel, tel. 01807-5155. ZOETERMEER KONINGIN JUUANASCHOOL VOOR CHR. NAT. MAVO, Dr. J. W. Paltelaan 1 Het bestuur vraagt per 1 augustus 1972 leraren of leraressen voor: DUITS, NEDERLANDS en MAATSCHAP PIJLEER. Zowel voor Duits als voor Nederlands is voor de bezitter van een M.O.-A-akte een 2e graads be trekking aanwezig. Bij combinatie een volledige weektaak mogelijk. Een gezinswoning beschikbaar. Inlichtingen bij de directeur N. v. d. Kolk, telef. 01790-3990 (school), 01790-4435 (huis). Sollicitaties aan het schooladres. Gevraagd m.i.v. 15 april a.s. pedagogiek/psychologie 11 uur. Inlichtingen en sollicitaties aan het bestuur van de Akademie voor Beeldende Vorming. Kon. Wilhelminalaan 14, Amersfoort (tel. 03490- 18418). Katwijk Chr. Scholengemeenschap Atheneum-Havo Prins Frederikdreef 15 - Tel. 01718-15855 Per 1 augustus a.s. gevraagd Wiskunde plm 17 uur Muziek plm 5 uur Sollicitaties aan de rector, G. L. Heij, bij wie ook inlichtingen kunnen worden ingewonnen (tel. thuis 01718-16111). Ede - Chr. Streeklyceiuu, Irenelaan 64 Gevraagd per 1 augustus a.s.: ENGELS 10 k 13 uur SCHEIKUNDE 6 a 8 uur BIOLOGIE 7 k 9 uur AARDRIJKSKUNDE 10 k 15 uur GESCHIEDENIS 16 k 19 uur MAATSCHAPPIJLEER 6 k 8 uur GODSDIENST 8 uur Combinaties mogelijk. Mogelijkheden huisvesting gunstig. Soil, en inl. bij de rector Drs. A. G. Michon, Ire nelaan 64. Tel. 08380-14655 (school), en 08380- 10536 (thuis). Christelijke Pedagogische Akademie Felua onderwijzersopleiding met HAVO-afdeling, Prins Bernardlaan 25, Ede, tel. 08380-11091 M.i.v. 1 aug. '72 Aardrijkskunde 14 26 uur Natuurkunde 20 26 uur Wiskunde 12 uur Economie 4 uur Handelswetensch. en Recht 12 uur N.B. combinaties van vakken zijn mo gelijk. Gegadigden, die het Christ. Onderwijs uit over tuiging dienen en behoren tot de Herv., Geref., of Christ. Geref. Kerk, worden verzocht hun sol licitatie z.s.m. te zenden ean J. Jansen, Dir., die desgewenst gaarne nadere Inlichtingen ver strekt. (tel. hs. 08389-5350). Wageningen Prinses Beatrixschool Arboretumlaan 1 Het bestuur van de Vereniging tot Bevordering van het Christelijk Onderwijs te Wageningen vraagt voor genoemde school per 1 augustus a.s. een liefst met ervaring. Sollicitanten moeten het christelijk onderwijs uit overtuiging dienen en zullen zich moeten inzetten voor de vernieuwing van het onderwijs. Een flat is beschikbaar. Oefenschool van Ped. Ak. „Selua" te Ede. Sollicitaties aan de secretaris van het bestuur: P. H. Moraal, Rooseveltweg 347 te Wageningen. Inlichtingen bij H. de Bakker. Churchillweg 79 te Wageningen. Tel. 08370-13226. Culemborg Koningin Wilhelmina College Het bestuur van de Christelijke Scholengemeen schap vraagt per 1 augustus 1972 voor de afde lingen atheneum en h.a.v.o. voor: Tekenen 16 uur Biologie 23 uur Geschiedenis 29 uur Woningen zijn beschikbaar. Gegadigden, die het christelijk onderwijs uit overtuiging willen dienen, worden verzocht hun sollicitaties te richten aan de rector: Dr. P. J. Hoogteijling. Beethoveniaan 1; tel. 03450-2702 (school). 03450-2704 (huis). Willem van Oranje College Chr. Scholengemeenschap Atheneum en HAVO. Gevraagd per 1 aug. a.s. DOCENTEN voor: Engels plm. 45 uur le of 2e graad Geschiedenis 10 a 15 uur eventueel te combineren met: Aardrijkskunde plm. 15 uur Latijn 2 uur Ook kan naar een deel der genoemde urenaantallen kan men solliciteren. Woningen beschikbaar Sollicitatie z.s.m. aan de rector, dr C. Blokland, Floris V-laan 11a Waalwijk. Tel. 04160-33069 (school) of 04160-32182 (huis). Chr. Technische School Amsterdamseweg 56, Ede. Tel. 08380-10737 Gevraagd m.i.v. het cursusjaar 1972/1973: leraar lichamelijke oefening i.b.v. akte MO-P (volledige weektaak). De school beschikt over een uitstekende sportaccom modatie met o.a.: een verwarmd buiten-zwembad. leraar A.V.O. i.b.v. hoofdakte en ev. wiskunde l.o. (volledige week taak). Sollicitaties te richten aan de direkteur van de school die tevens alle gewenste Inlichtingen zal verstrekken. Christelijk Lyceum Dr W. A. Visser 't Hooft Scholengemeenschap voor v.w.o./havo en mavo Kagerstraat 1 te Leiden Gevraagd per 1 augustus 1972 plm 26 uur Sollicitaties, zo mogelijk met vermelding van tel. nr., z.s.m. aan de rector, A. Middeldorp (tel. school 01710-51740/huis 01710-51227) Amsterdam (Z) Aan de Prinses Beatrixschool voor MAVO J. M. Coenenstraat 46. Amsterdam-Zuid, worden gevraagd per 1 augustus a.s. leraren of leraressen voor: handel aardrijkskunde geschiedenis maatschappijleer muziek ca 12 uur ca12uur ca 12 uur ca 2 uur ca 4 uur Ook andere combinaties bijv. met Duits zijn mogelijk tot een VB. Voor een kleiner aantal uren kan even eens worden gesolliciteerd. Bezitters van de oude, zowel als van de nieuwe hoofdakte zijn hartelijk wel kom. Kleine, groeiende school, prettig team. Sollicitaties aan de directeur G. KOELMAN, J. M. Coenenstraat 46, tel. school 712809, huis 730018. RIJSWIJK ZH. Het bestuur van de Prins Mauritsschool voor Chr. Basisonderwijs, Kerklaan 144 te Rijs wijk ZH, zoekt voor zijn school zowel voor tijdelijk (1 aug. t/m 31 dec. 1972), als voor vast (ingaande 1 aug. 1972). Er wordt gewerkt volgens moderne in zichten en met moderne methoden. De eerste klas is een speelleerklas. De school is oefenschool van de Chr. Ped. Akademie „J. D. de Visser Smits" te 's-Gravenhage. Wilt u solliciteren? Zend dan uw brief met volledige inlichtingen zo spoedig mogelijk aan het hoofd der school: W. S.van der Mer- we, Johanna Westerdijkstraat 11, Rijswijk" ZH. Telefoon: 070-181937 (school), 992688 (huis). Emmen Chr. Scholengemeenschap (Lyceum - Havo - Pedagogische Akademie) gevraagd m.i.v. 1 aug. 1972 voor: Afd. Pedagogische Akademie aardrijkskunde 29 uur Afd. Lyceum-Havo nederlands 10 a 12 uur engels 8 a 10 uur aardrijkskunde 8 uur handelswetenschappen 8 uur Wis-en natuurkunde 26 a 29 uur Eensgezinswoningen beschikbaar. Zij, die het Chr. onderwijs uit overtuiging willen dienen, worden uitgenodigd, hun aan het bestuur gerichte sollicitatie te zen den aan de direktie van de Scholenge meenschap, Baander 23, Emmen Inlichtingen verstrekken gaarne: Afd. Pedagogische Akademie: Drs M. Brommersma, telefoon school 05910-11798, thuis 05910-12865. Afd. Lyceum-Havo: Drs J. de Wilde, telefoon school 05910- 11402, thuis 05910-12923. Het grote bijenboek geheel in kleur door Nils Gonnert In meer dan 100 zeldzaam traaia kleurenfoto'» en pakkende teket Mn eomplaat overzicht van hat boalende bljenlavan. KIJK EN LEES hoe voimsald georganiseerd de samenleving van deze bijzondere Ineekten te. U ziet allee wet ztoh In de .wonder heerlijke bijenstaat* afspeelt in kleur het bouwen van da cellen wacht houden, cellen echoonmakea broed verzorgen, voedsel verzamelen, de rol van de koningin, het leven van da darren, de bestrijding ven destaatsvijandenenz. Bijzonder Interetsent ie ook wat verteld wordt over de bljenteal. En de microfoto's zijn meeeterlijkl Kan ongelooflijk mooi boek voor liefhebbers van da lavende natuur. Hat Mrata bljanboak In hot Nederlanda mat louter kleurenfoto's. f28.50 E Vêrkrljgbaw m ëa boêkhcnd* ZOMER A KIUNINQ WAQENINOIN vraagt voor zo spoedig mogelijk 4 L-.iïiifciU i Geboden wordt: een boreirfe zelfstandige werkkring salaris veigens rijksregeling autokosten vcr*tH!n». Sollicitaties te richten aan het kantoor der Stichting, Langebuurt 16 Hallum. Telefoon 05183-284.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 12