Nederlanders veel meer )er auto naar het werk Ambtenarenbond wil zorgvuldig beleid bij dienstenspreiding Vis wordt groter in verwarmd koelwater Luchtverontreiniging heeft waarschijnlijk geen invloed op astma 'Kloof tussen theorie en werkelijkheid bij landbouwpolitiek' Minder gehuwde vrouwen die geen ictad III en de ekkingsrechten Gouden Bal voor Johan Cruijff Ministersnellere 'doorstroming' van gehandicapten Peron wil kiesrecht Nagekomen familieberichten Voor een CARAVAN naar VAN VLIET VAN VLIET CARAVANS (UW/KWARTET VRIJDAG 14 APRIL 1972 IIIWKM AMI TP.VOUS 9/K13 volhing mobieler, grote kerkgenootschappen verliezen terrein een onzer verslaggevers N HAAG De Nederlandse bevolking, die sinds 1960 met ongeveer veertien procent is toege- men, is in de laatste elf jaar veel mobieler geworden: liet percentage dat buiten de woongemeente rkt is gestegen van 27 tot ruim 40. Bij bet zich begeven naar liet dagelijks werk is men véél meer nik gaan maken van het particulier vervoer (de auto). t ledental van de rooms-katholieke en hervormde, kerken is in die elf jaar naar verhouding ge- de gereformeerden zijn ongeveer "stabiel' gebleven en een veel groter deel van de jeugdige diking is volledig dagonderwijs gaan volgen. zijn een paar voorlopige uilkomsten van de op 28 februari 1971 gehouden volkstelling, die gis- en door het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn gepubliceerd. Ierland telde op 28 februari 1971 m 13.140.000 inwoners. De bevol- in woningen en bewoonde ande ruimten is sedert 1960 met 14 cent toegenomen, het aantal perso- in instellingen en tehuizen met irocent, terwijl de (veel geringere kir)Hpi*Pn VlphVlPT» nde en rijdende bevolking met 37 IV1IIUC1CI1 11CUUC11 1971. Daar staat tegenover, dat het gemiddelde aantal kinderen, dat door de overige gehuwde vrouwen is voort gebracht is teruggelopen van 3,3 tot Woningen cent is afgenomen. Nog slechts 54 cent blijkt te wonen in de gemeen- waar zij is geboren. (In 1960 gold voor 58 procent), kerkelijke gezindte betreft: het centage rooms-katholieken. dat se- 1920 ononderbroken was geste- is sinds de volkstelling van 1960 aald van 41 naar 39. Voor de rormden zette zich de in het verle- geconstateerde daling verder rt en wel van 28 procent in 1960 23 procent in 1971, terwijl het centage personen behorende tot de eformeerde kerken (exclusief de gemaakten) zeven is gebleven, rtegenover zijn de personen beho- de tot 'andere kerkelijke gezind- toegenomen van zes tot acht :ent en de personen zonder kerke- e gezindte van 18 tot 23 procent, beroepsbevolking bedraagt volgens voorlopige uitkomsten 4.698.000 ionen, van wie 3.508.000 mannen 1.190.000 vrouwen. Ten opzichte 1960 betekent dit een groei van mannelijke beroepsbevolking met procent en van de vrouwelijke 38 procent. Beziet men de manne- beroepsbevolking van 15 jaar en er in relatie tot de totale manne- bevolking van 15 jaar en ouder dan blijkt het percentage beroepsbeoe fenaren te zijn gedaald van 82 in 1960 tot 77 in 1971: voor vrouwen daaren- tegen is het gestegen van 21 tot 26. Kinderen Deze tegengestelde bewegingen heb ben elkaar gecompenseerd, want het beroepspercentage onder de totale be volking van 15 jaar en ouder blijft constant op ongeveer 51. toegenomen betekenis van het parti culier vervoer is met name toe te schrijven aan de opmerkelijke stijging van het gebruik van de personenauto in het dagelijks woon-werkverkeer. In 1960 legde van de personen met een vast werkadres buiten de woonge- meente nog slechts 50.000 of wel ze ven procent de afstand heen en weer af met een personenauto. In 1971 was dit aantal opgelopen tot niet minder dan 733.000 ofwel 47 procent. Onderwijs STERDAM In het artikel over CTAD III op pag. 5 van ons blad gisteren is een uiteenzetting over ipeciale trekkingsrechten uiteenge en en daardoor onbegrijpelijk ge- den. Zij moet als volgt worden zen: choon het plan door hele knappe pen is uitgedacht hebben ook eni- rijke landen een braintru'st op de ;ebracht om het te bestrijden, r langzamerand begint hun front te ontdooien. Als de huLpbehoefte uitgifte van trekkingsrechten maar gaan dicteren, want ze mogen hts bestaan om de benodigde ver van de geldcirculatie te ver ge^ dan kunnen ze zelfs voor de e landen nog een gezonde werking ben. laatste proberen nu op elkaar alingsbalansoverschotten te verove- maar dan kunnen ze zich uitleven een nieuw stuk gecrëerde koop- cht in de arme landen. Een bijzon- e aantrekkelijkheid voor de Ameri- en schijnt vooral te zijn dat de astingbetaler op deze manier om- d wordt. Want die is een obsessie ir de Amerikaanse regering en wel in een verkiezingsjaar. Amerikaanse belastingbetalers iben een ongekend overdreven listening van wat er van hun geld hulpverlening wordt uitgegeven wijl de werkelijkheid langzamer- ïd beschamend is geworden. Ameri- is de twintigste in de rangorde wat reft het percentage van overheids- Het percentage van de mannelijke bevolking van 15 tot 19 jaar, dat (nog) volledig dagonderwijs volgt is toegenomen van ongeveer 33 in 1960 tot ,59 In 1971. Voor de mannen van 20 tot 24 jaar is het betrokken per centage gestegen van 7 tot 15. Voor de vrouwelijke bevolking zijn de over eenkomstige percentages eveneens ge stegen en wel voor de 15-19-jarigen van 24 tot 45 en voor 20-24-jarige van 2 naar 6. Uit een vergelijking van de voor mannen en vrouwen gegeven percentages komt duidelijk naar vo ren, dat de vrouwelijke bevolking, ondanks de verbetering, die tussen 1960 en 1971 in dit opzicht heeft plaatsgehad na beëindiging van de leerplicht nog steeds in gerine mate deelneemt aan het dagonderwijs. Van de bevolking van 15 jaar en ouder, die geen dagonderwijs meer volgt, heeft 25 procent van de man nen en 20 procent van de vrouwen enigerlei vorm van algemeen voortge zet onderwijs voltooid (hetzij een mu lo- hetzij een vhmo-diploma). In antwoord op de vraag over hulpbe hoevendheid hebben bijna 487.000 per sonen opgegeven op de een of andere manier afhankelijk te zijn van ande ren of van speciale hulpmiddelen. Van hen oefenden 67.000 mannen en 32.000 vrouwen desondanks een be roep uit en 137.000 mannen en 251.000 vrouwen niet. In de periode 1960-1971 is het aantal personen, dat buiten de woongemeen- te werkt aanmerkelijk toegenomen na melijk van 1.108.000 tot niet minder dan 1.897.000. Mobiliteit Van een verslaggever UTRECHT De luchtverontreiniging heeft waarschijnlijk geen duidelijke invloed op astma en soortgelijke aandoeningen. Dit is de voorlopige conclusie van een onderzoek in Rotterdam bij kinderen, dat al vanaf 1968 aan de gang is en waarbij tot dus ver althans geen duidelijke verschillen zijn waargenomen tus sen kinderen in Hoogvliet en kinderen in IJsselmonde. Maandag begint de vijfde en laat ste ronde van dit onderzoek dat onder leiding staat van dr. K. F. F. K. Kerrebijn. Het wordt uitge voerd op initiatief van het Neder lands astmafonds in samenwerking met Rotterdamse ziekenhuizen en de Rotterdamse GG en GD. De kosten bedragen meer dan acht ton. Enige weken achtereen zullen weer honderden kinderen uit Hoogvliet en IJsselmonde worden onderzocht en ondervraagd om aan de weet te komen in hoeverre zij verschijnselen van astma, astmati sche (chronische) bronchitis e.d. hebben. Kortom: wie er niet en wie er nog, wéér of voor het eerst hoesten, piepen of benauwd zijn, in welke mate en onder welke omstandigheden. DALING De jongste groep was bij de start 6 tot 7 jaar, de oudste groep is nu 15 tot 16 jaar, zodat met deze twee leeftijdsgroepen in de afgelopen ja ren een beeld is verkregen over de gehele leeftijdsfase tussen 6 en 16 jaar. Volgens het rapport mag worden aangenomen dat een aanzienlijke daling van het aantal zieken en van het arbeidsverzuim zou optreden, als het mogelijk zou zijn jeugdigen tijdig te selecteren en hun gerich te preventieve geneeskundige zorg te verlenen. De mogelijkheid om op grond-van bepaalde kenmerken een prognose voor de komende vijf jaar te geven en de jeugdigen met verhoogd risi co te leren selecteren is dan ook onderwerp van deze studie. Daar naast wil men de invloed nagaan van verschillende graden van luchtverontreiniging op het voor komen en het verloop van sympto men bij kinderen, die leven onder goede sociaal-economische omstan- dighede. Bij de laatste etappe van het on derzoek is ook nog een anonieme enquete naar rookgewoonten en het gebruik van drugs. Deze vra gen staan feitelijk buiten het on derzoek, maar ze zijn er aan toege voegd. omdat dit onderzoek goede mogelijkheden biedt om enige in druk te krijgen van het percentage rokers en druggebruikers in be paalde leeftijdsgroepen. Het aantal gehuwde vrouwen zonder kinderen (d.w.z. het aantal gehuwde vrouwen, dat in de loop van haar huwelijq kinderloos is gebleven of nog geen kinderen heeft voortge bracht) sedert 1960 is teruggelopen van 423.000 tot 403.900. Relatief ge zien is dit een teruggang van 17 procent van het totale aantal gehuwde vrouwen in 1960 tot ruim 13 procent van het overeenkomstige aantal in De cijfers van de woningtelling heb ben betrekking op 3.730.000 woningen en 84.700 andere bewoonde ruimten. Van de getelde woningen wordt bijna 36 procent bewoond door de eigenaar tegen ruim 29 in 1956, toen dit gege ven voor het laatst bij een algemene telling is verzameld. Het percentage door de eigenaar bewoonde woningen is dus sterk gestegen. Hetzelfde geldt voor het percentage woningwetwonin gen, dat nu bijna 29 bedraagt tegen ruim 17 in 1956. Voor 51 procent van de huurwonin gen bedraagt de zuivere huur minder dan honderd gulden per maand, voor 43 procent wordt een huur van 100 tot 230 gulden per maand betaald en voor zes procent een huur van 230 of hoger. In 1956 lagen de huren op een veel lager niveau. In 1956 deed nog slechts één procent van de huurwoningen een huur van 100 of meer gulden per maand tegen 49 procent in 1971. Door de nieuwbouw van grote aantal len etagewoningen blijkt het percenta ge eengezinshuizen te zijn gedaald van 69 procent in 1956 tot ruim 66 procent in 1971. De hoogbouw heeft duidelijk veld gewonnen. In 1971 ble ken namelijk 82.000 woningen te zijn gelegen op de vijfde verdieping of hoger, terwijl het overeenkomstige aantal in 1956 slechts 2300 bedroeg. Op het gebied van de door de foren sen gebezigde vervoermiddelen heb ben zich opvallende verschuivingen voorgedaan. Van de forensen met een vast werkadres buiten de woonge- meente (1.096.000) maakten in 1960 303.000 personen of wel 41 procent, gebruik van het openbaar vervoer en 432.000 (58 procent) van particuliere vervoermiddelen, terwijl het aantal met andere vervoermiddelen resp. te voet naar het werk gaande personen ongeveer 12.000 (ruim 1 procent;) be droeg. Thans bedragen deze aantallen' en percentages: openbaar vervoer 309.000 (20 procent), particulier ver voer 1.079.000 (69 procent), andere vervoermiddelen (waaronder bedrijfs- of groepsvervoer) en te voet 172.000 (11 procent). De zowel absoluut als relatief sterk MILIEUVRAAGSTUKKEN De vraag aan de directie van de PGEM, die even eerder had vastge steld 'dat aangetoond is dat de vis in het warmere water zich zeer wel voelt' lag dan ook voor de hand. Wordt het succesje met de snel ge groeide forel dat ongetwijfeld bij zo'n miljoen sportvissers in de smaak zal vallen niet aangegrepen om de nogal veelal onbekende schadelijke ge volgen van de thermische verontreini ging van het water bijeelektriciteits centrales naar de achtergrond te drin gen? Haastig werd door PGEM- en KEMA-vertegenwoordigers verzekerd dat de proef met het viskweekproject 'natuurlijk niets te maken heeft met Van een onzer verslaggevers AMSTELVEEN Johan Cruijff heeft gistermiddag uit handen van Jacques Ferran, chef redacreur van France Footbaal. de Gouden Bal ('Ballon d'or') ontvangen. Deze onder scheiding voor de Europese voetballer van het jaar was de Ajacied al in december ten deel gevallen. De Gou den Bal is in 1957 voor de eerste maal uitgereikt aan de Brit Stanley Matthews. Sindsdien zijn o.m. Kopa, Rivera, Masopust en Miiller tot Euro pees voetballer nummer één uitgeroe pen. Van onze sociaal-economische redactie UTRECHT 'Wanneer bij de voorgenomen spreiding van de rijks diensten niet met de grootste zorgvuldigheid wordt gehandeld, zul len wij niet aarzelen op harde wijze duidelijk te maken, dat ook ambtenaren niet met zich laten sollen.' gelijke. De overheid loopt hier ernstig achter bij het particuliere bedrijfsle ven.' Minister mr. W. J. Geertsema (bin nenlandse zaken) verklaarde desge vraagd in een reactie op de 'waarschu wing' van de heer Dellaert dat de ambtenaren 'beslist niet als baaltjes meel behandeld zullen worden'. Hij zei dat besloten is de zaak van de spreiding van rijksdiensten bij elke vergadering van het centraal georga niseerd overleg op de agenda te plaat sen en dat deze vergaderingen zullen worden bijgewoond door staatssecreta ris Van Stuyvenberg (binnenlandse zaken). Deze zit samen met minister Udink dc werkgroep voor, die het spreidingsbeleid moet uitwerken. Overigens meent minister Geertsema, dat ht niet mogelijk zal zijn de sprei dingsplannen geheel op basis van vrij willigheid door te vozren. Met ge rechtvaardigde bezwaren van de be trokken ambtenaren zal echter zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Op de voorgrond de glazen kooien waarin de forellen zwemmen in het 7 graden warmere water uit het koelwateruitlaatkanaal van de Flevocentrale (op de achtergrond). Proef zegt niets over milieuprobleem Van een onzer verslaggevers LELYSTAD Met enige triomf is gisteren op de Flevocentrale bij Lelystad vastgesteld dat althans de vis het goed doet in het opge warmde koelwater bij de elektriciteitscentrale. Forel en karper blij ken in het ongeveer 7 graden warmere water bij de Flevocentrale te groeien als kool, ruim eens zo hard als in water met normale Nederlandse temperaturen. Aan de hand van een viskweek-proef- project dat overigens nauwelijks vijftig dagen duurde is dit vastge steld. De resultaten werden gisteren zonder al te veel voorzichtigheid, ge presenteerd op een druk bezochte bij eenkomst met journalisten op de Fle vocentrale. Het enige dat de organisa tie ter verbetering van de binnenvis serij (OVB), die het proefprojekt sa men met de provinciale Gelderse elec- triciteitsmaatschappij (PGEM) en de Kema uitvoerde, wist te melden is dat de forel in het warmere water bij het koelwateruitlaatkanaal van de Flevo centrale een gewichtstoeneming van 1, procent per dag vertoond en zoiets zou in kringen van sportvissers geen sinecure zijn. De forel zal dan ook al op éénjarige leeftijd kunnen worden uitgezet, normaal gebeurt dat in het tweede levensjaar van de vis. Voor de rest is niets bekend. De OVB kent niet de conditie van de (te?) snel uit de kluiten gewassen vis, kent niet de ziekteresistentie, kent niet de mogelijke gevolgen van de tempera- tuursprong die de kweek-forellen gaan maken als ze straks worden uitgezet in de Grevelingen en kent niet de kwaliteit van de vis. Waarom dandie proef met zoveel publiciteit te omge ven. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Minister Boersma (so ciale zaken) overweegt maatregelen om de doorstroming van gehandicap ten op sociale werkplaatsen te bevor deren. Hij denkt hierbij aan wettelij ke maatregelen. DIE HET BEDRYFS- LEVEN ZULLEN VERPLICHTEN EEN BEPAALD PERCENTAGE GE HANDICAPTEN IN DIENST TE N- MEN. Voor de plaatsing van deze werknemers zou dan een subsidierege- De bewindsman zei gisteren op een ling moeten komen, vergadering van de vaste tweede ka mercommissie voor sociale zaken de doorstroming van de gehandicapten een belangrijk punt te pinden. Hij zegde toe het onderwerp te zullen toevoegen aan het lijstje van andere vraagstukken over de wet sociale werkvoorziening die nader bekeken moeten worden. De doorstroming naar het bedrijfsleven is nu gering. Van de 44.000 tewerkgestelden in 1970 hebben er slechts 4000 een plaats gevonden in het bedrijfsleven. Een subsidieregeling voor de plaat sing van gehandicapten in het be drijfsleven aangevuld met eventuele wettelijke maatregelen werd bepleit door onder meer de kamerleden Vel- lenga (PvdA) en Weijers (KVP). De heer Vellenga herinnerde in dit verband aan de conclusie van het KVP-rapport: 'de verlaging van de verhoging', dat er op de sociale werk voorzieningsobjecten heel wat bezui nigd kan worden. Minister Boersma nam kradhtig stelling tegen deze con clusie. 'Waar er ook op de begroting bezuinigd moet worden, op dit punt zullen we erg voorzichtig moeten zijn.' Hij verweet de opstellers van het rapport dit vraagstuk te eenzijdig financieel economisch te hebben beke ken. Naar de mening van de minister moest bij dit vraagstuk de mens cen traal gesteld worden. Deze waarschuwing aan de regering sprak de voorzitter van de katholieke bond van overheidspersoneel, de heer J. F. M. Dellaert, gisteren uit in zijn openingsrede voor de tweedaagse bondsraadsvergadering van de KABO. Hij noemde maatregelen om het even wicht in de ruimtelijke ordening te herstellen juist, maar een beleid, waarbij de lasten daarvan in oneven redig grote mate of misschien zelfs wel overwegend op de ambtenaren zouden komen te liggen, onaanvaard baar. 'Naar verluidt gaat het om het over brengen van ca. 25.000 rijksarbeid splaatsen naar elders, maar wij willen de overheid waarschuwen, dat ambte naren geen baaltjes meel zijn,a 1 geeft het algemeen rijksambtenaren-regle ment wel de mogelijkheden om ze als zodanig te behandelen' (ambtenaren mogen tegen hun wil worden overge plaatst, red.), aldus de heer Dellaert, die in dit verband ook zei niet te begrijpen waarom dit probleem in eerste aanleg onder de verantwoorde lijkheid valt van de minister van ruimtelijke ordening en niet onder die van binnenlandse zaken. 'In een tijd, waarin iedereen met het volste recht spreekt over mondigheid, inspraak en medezeggenschap, komt ook de ambtenaren de mogelijkheid toe zelf mee te beslissen over hetgeen al of niet met hen zal gebeuren. De plaats daarvoor is het centraal georga niseerd overleg onder leiding van de minister van binnenlandse zaken en daarbij moet vrijwilligheid het uit gangspunt zijn.' De KABO-voorzltter zei voorts, dat het tijd wordt dat ook de overheid bijdraagt ln de vakbonds- kosten voor vorming, scholing en der- MADRID (Reuter) Oud-president Juan Peron van Argentinië heeft twee advocaten in Buenos Aires opgedra gen voor hem het actieve- en passieve kiesrecht in Argentinië aan te vragen. Peron is nu 76 jaar In 1955 is hij door een militaire staatsgreep ten val gebracht. Reeds jaren woont hij in Spanje. Vorige week heeft Argentinië de beschuldiging van verraad aan hei adres van Peron ingetrokken. Een nieuw Argentijns paspoort zal hem worden verstrekt als hij erom vraagt. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Er gaapt een grote kloof tussen theorie en werke lijkheid bij de landbouwpolitiek. Alle landbouweconomen zijn vrij wel eensgezind in hun analyse van de huidige problemen in de land bouw, maar bij de landbouwpolitiek gebruikt men niet de middelen, die economisch gezien de beste zijn. Dit zei prof. drs. S. L. Louwes in zijn rede. waarmee hij het ambt van bui tengewoon hoogleraar aan de econo mische hogeschool van Rotterdam aanvaardde. Er bestaat ook een kloof tussen de theorie van de economen en het ge drag van de boeren. Het vertrek van boeren uit de landbouw is veel klei ner dan de economen verwachtten. Voor de verklaring van deze verschil len tussen theorie en werkelijkheid verwees professor Louwes naar twee aspecten. De eerste betrof het behan delen van de politicus, die verant woordelijk is voor het landbouwbe leid. Die heeft te maken met een andere werkelijkheid dan de econoom. De politicus ziet zich geroepen de belangen te behartigen van een goed georganiseerde beroepsgroep. Die groep heeft bereikt, dat de politici hebben gekozen voor markt- en prijs beleid. Dat is in overeenstemming met de politieke doelstelling: ondersteuning van het landbouwinkomen. Daarmee is niet voldaan aan de zuiver econo mische doelstelling, maar professor Louwes gaf toe, dat de politicus ook met sociale en sociologische factoren rekening moet houden. De werkelijk heid van de politicus is ingewikkelder dan die van de econoom. Hij toonde begrip voor het verwijt, dat de econo men met hun theoretische modellen de werkelijkheid vereenvoudigen. Pro fessor Louwes pleitte daarom voor een meer open benadering van de landbouwproblematiek, waarbij niet alleen het economisch aspect in het oog wordt gehouden. Professor Louwes vroeg in aansluiting hierop om een meer gemeenschappe lijke aanpak van het onderzoek bin nen de economische hogeschool. De hogeschool moet een hogeschool voor maatschappijwetenschap worden, niet voor maatschappij wetenschappen, zo vindt professor Louwes. Anders kan de hogeschool niet meer betrokken zijn bij politieke besluitvorming. Dat is de landbouweconomie nu al overko men, stelde de professor vast de milieuvraagstukken'. 'Er is niet bewezen dat het verwarmde koelwater uit de centrales niet schadelijk zou kunnen zijn'. Het blijkt dat de proef genomen is 'alleen maar om ongeluk ken te voorkomen' die eventueel zou den kunnen optreden voor de vis in het IJsselmeer. Zo worden door de KEMA ook proeven genomen met wat de gevolgen zijn van de inlaat van het warme koelwater in het IJsselmeer op het zuurstofgehalte in het water, de eutrofiëring (snellere groei van algen met als gevolg dat het water een soort dunne groentesoep wordt grote meren in Amerika zoals het Eremeer kennen die verschijnselen) en de invloed op de plantengroei. GROTE PLAS Gevraagd naar wat de toekomst van het IJsselmeer zal zijn als straks naast de Flevocentrale ook de nieuwe centrale bij Kampen op het IJssel meer koelwater gaat lozen (in de toekomst wordt rekening gehouden met 5 k 6 centrales aan het IJssel meer) en het wateroppervlak in Am sterdam behoorlijk kan gaan stijgen werd gezegd dat de voormalige Zuid erzee een grote waterplas is die een stoojte kan hebben 'maar dat het uiteraard zaak is de capaciteit van het water goed te verdelen'. Ontwikkelin gen als bij het Michigan-meer waar de vis en masse stierf als gevolg van warm waterlozingen door centrales worden in het IJsselmeer niet ver wacht, omdat het Michigan-meer die per is met grotere temperatuurs- schommelingen. zo werd gezegd. De proef met de kweekvis, die in grote gazen kooien verblijven bij het koelwateruitlaatkanaal en later ver huist naar de aan de Flevocentrale grenzende pootvisvijvers van de OVB, blijkt door de PGEM te zijn geënta meerd 'ondermeer om een goede na buurorganisatie te laten ontstaan met de OVB die haar visvijvercomplex in de buurt van de Flevocentrale heeft, en om bezorgdheid weg te nemen'. Vertrouwend op een zalig wederzien heeft de Here, na een kortstondige ziekte, voor ons nog onverwacht van ons weggenomen mijn Innig geliefde Man. onze lieve Broer, Zwager en Oom Petrus Johannes Verhoef drager van dc eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Onanje-Nassau. op de leeftijd van 65 Jaar. ..Wien God bewaart, is wel bewaard." Psalm 121 Uit aller naam: C. VERHOEF-Timmerman Berkel en Rodenrijs. 12 april 1972 Raadhuislaan 40 Gelegenheid tot condoleren aan huis zaterdagmiddag van 5 tot 7 uur en na de begrafenis in de aula op de be graafplaats De rouwdienst wordt gehouden D.V. maandag 17 april om 2 uur ln de Ned. Hervormde kerk. waarna de be grafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, na aankomst aldaar om circa 2.45 uur Petrus Johannes Verhoef ..Want GIJ hebt mijn leven gered van de dood. zodat lk voor God s aangezicht mag wandelen ln het lichts des levens." Sterke God zijn vrouw ln dit voor haar zo zware verUes. Berkel en Rodenrijs: J. VERMEER-Vcrhoef A. VERMEER Amstelveen: II. VERHOEF E. VERHOEF-van der Hoeven Hoek van Holland: N. VERHOEF L. VERHOEF-van der Wilt Schevenlngen: J. A. VAN GELDEREN-Verhoef L. VAN GELDEREN Berkel cn Rodenrijs: H. S. VERHOEF neven en nichten Berkel en Rodenrijs, 12 april 1972 Met diep leedwezen vernamen wij dat tengevolge van een noodlottig ongeval, tezamen met zijn echtgenote is overleden Dr. C. Pli. Schokking Het Bestuur, de directie en het gezamenlijk personeel van het Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit. Amsterdam. 10 april 1972. „Vertrouwend op zijn Heer en Heiland" is heden in de gezegende ouderdom van 85 Jaar overleden, mijn gelief de Man cn onze lieve Vader en Grootvader Pieter Swart eerder weduwnaar van KLASKE SCHURER. Soestdijk: C. SWART-Kapteijn Vlaardingen: H. P. SWART C. SWART-Kuneman Corretje Klaske Marine Pauline GEEN TOESPRAKEN De rouwdienst zal worden gehouden op dinsdag 18 april a.s.. om 2 uur n.m. in de Gereformeerde Kerk iJullana- Kerk) aan de Jullanalaan 19 te Soestdijk, waarna aan sluitend de teraardebestelling zal plaatshebben op de Hervormde Begraafplaats aan de Veldweg te Soest om J TOURCARAVANS: ADRIA en CONSTRUCT AM STA-CARAVANS: ACE, HOLIDAY cn WESTLANDER 28 CARAVANS IN SHOW. GOEDE AFLEVERING EN SERVICE. Kromwijkerdljk 8, Linschoten bij Woerden 03480—2280. 700 m. vanaf Rijksweg 12 (Den HaagUtrecht).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 13