U'&iZ I Oude films brengen weer brood op de plank in Hollywood i probleem ook het: onze Voorbereiding van door de overheid adoptie alleen personalia ROUW/KWARTET DONDERDAG 13 APRIL 1972 IIARY PERKINS IH\>K>I.AM>HArHO-rV TIK» I0MMA 01 'Goeie vrinden blieven met die luuperds?' De twee boerinnetjes voe- En de griezel huiveren langs haar ug.'Kom maar Hannes; kom maar rap Hannes!'... Ze trekken de asteelknecht mee. Scheve Tinus lekt kruiden. Hij lacht in zichzelf. (Vat een bange sukkels zijn dat! Bang oor een paar poppen!.En hij lacht ok om dat fraaie vijftal thuis in zijn schuur. Ze staan daar als brave kame raden naast elkaar met hun grote gaapmonden en hun lange tongen, net of ze honger hebben en happen wil len. Wat moet hij toch met die rare kerels doen? Heel in de verte, tussen de bladeren door, is in de gouden morgenzon een glimp zichtbaar van 't prinselijk kasteel. En als Scheve Ti- nus, op z'n knieën neergezakt, met voorzichtige vingers, naar kleine, on ooglijke plantjes zoekt, begint hij als vanzelf tegen ze te praten ook. Dat is zo zijn gewoonte in de stilte.'Jij? Jij bent goed voor kiespijn, jij voor bijensteek, jij voor brandwonden. onder jullie niet eentje die de arme Och, maar vertel me 'es, is er nou prinses helpen kan?' ARELTJE KNETTER EN DE BLAUWGERUITE KIEL 12-123 Intussen vonden er in en om !outkapelle ook allerlei opmerkens- raardige gebeurtenissen plaats. Smid- e Verholen en Kareltje Knetter bij- roorbeeld bevonden zich op het trand aan de zogenaamde Dodemans- aai. Dat was een eeuwenoude baai, waar in vroeger tijden vele schepen vergaan waren en vele zeelieden eeni bi graf in de zilte golven hadden gevonden. Vandaar de naam. De. oude mensen zeiden, dat het spookte rond de Dodemansbaai, maar daar geloofde de smid niet zo veel van. Het was er wel erg rustig. Er was dan ook nie mand anders te ziën dan de indruk wekkende figuur van Foppe Helm- itock, die voor deze bijzondere gelegenheid gekleed ging in een ou derwets rood-wit gestreept badkos tuum. Foppe hield een heel dik en heel oud boek in de hand, dat hij geleend had uit de bibliotheek van het gemeente-archief. Met een ernstig gezicht en indrukwekkende gebaren las hij enige zinsneden uit dat boek voor en hij eindigde: 'Ik hoop, dat het nu duidelijk is meneer Verholen. Dit oude boek heet 'Chronycke en de Spieghel Historiael van dat steedtjen Soutekapellen'. Er staat duidelijk in te lezen, dat het oude koerhuys gele gen is aan de Dodemansbaai'. 'Ik zie het nergens', merkte Kareltje op. Smidje Verholen wierp toen even een blik op een papiertje en zei: Toch staat er in de geheime bood schap, idat men van het koerhuis tach tig Rijnlandse ellen naar de kust moest gaan. We hebben dat koerhuis dus wel degelijk nodig'. 'Waarom?' vroeg Kareltje. 'We hebben de kust toch?' 'De kustlijn kan zich door afslag wel honderden meters ver plaatst hebben', antwoordde Foppe deskundig. 'We zullen dus eerst de resten van dat koerhuis moeten vin den. Dan kunnen we verder'. 'Dan begin ik vast te graven!' juichte Kareltje en met een van de meege brachte spaden deed hij een verwoede aanval op het zand van het strand, duidelijk tonend dat hij zeer geest driftig was. Delftse ambtenaar voor Nederland in Europese jazz-quiz HILVERSUM De NOS heeft de 31- jarige ambtenaar R. W. Goudzwaard uit Delft gekozen om als Nederlandse kandidaat mee te doen aan de vijfde kaarlijkse jazzquiz van de Europese Radio Unie, die ditmaal door de NOS- radio moet worden georganiseerd. Het festijn, waaraan kandidaten uit Bel gië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Zweden en Neder land meedoen, wordt op vrijdag 19 mei in de NCRV-studio gehouden. Zowel de quiz, die een uur duurt en 's avonds om acht uur begint, als het daaropvolgend jazz-ooncert door twee Nederlandse combo's te geven, wor den door de NOS rechtstreeks op Hilversum II uitgezonden. Aad Bos verzorgt de Nederlandse presentatie. TROS-radio gaat Feyenoord-Ajax verslaan Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM In een radio sport programma van nieuwe opzet, dat 'T...S...T' (Tros Sport Tijd) gaat heten en zaterdag voor hst eerst is te horen, zal de TROS een direct verslag laten horen van de voetbalwedstrijd Feyenoord-Ajax, in Rotterdam te spe len. Hoewel het nieuwe programma, waarin de rubrieken Sportkompas, half mei en Actua-Sport direct oplos sen gewoonlijk zal worden uitgezon den op elke zaterdagavond tussen 22.40 en 23.55 uur op Hilversum I, gaat de eerste aflevering om 21 uur de lucht in, vanwege het voetbalver slag. Een van de onderdelen van de nieuwe sportrubriek wdrdt het telefo nisch beantwoorden van vragen, die luisteraars stellen aan bekende sport- figuren. NOS houdt een pianistenconcours Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM Samen met de Edu- ard van Beinum-Stichting zal de NOS een pianistenconcours, te houden op 4 en 5 november op Huize Queekhoven in Breukelen organiseren. Dit ter ge legenheid van het feit dat de Europe se Radio Unie later in die maand in Oslo een internationaal pianistencon cours houdt om te herdenken dan 100 jaar geleden de Russische komponist Alexander Scriabin werd geboren. De winnaar van de nationale wedstrijd wordt uitverkoren om Nederland op dit officiële Scriabin-concours te verte genwoordigen. In Oslo gaat. het om een prijs van 7.500 Zfitserse Franks en radio-optreden in elke van de ne gen deelnemende Westueropese lan den, de tweede prijs bestaat uit de helft van het genoemde bedrag. Nederlandse pianisten die willen mee doen mogen niet ouder zijn dan 30 jaar. Hun prestaties worden beoor deeld door een jury onder voorzitter schap van dr. Jos Wouters. Behalve de deelneming aan de internationale wedkamp is voor de Nederlandse win naar ook een recital in het Amster damse concertgebouw weggelegd voorts het geven van een concert in Queekhoven en een radiorecital. Ook de als tweede en derde gekwalificeer- den mogen optreden in Breukelen en bij een der omroeporganisaties voor de radio. Pannelgesprek met prof. Meadows Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM Onder leiing van de journalist W. L. Bragsma zal de NOS zondagavond in een extra afleve ring van Panoramiek, om 21.45 uur op Ned. II een pannelgesprek uitzen den, te houden door een internatio naal gezelschap met de Amerikaanse professor Dennis Meadows, samenstel ler van het rapport 'Grenzen aan e groei', uitgebracht aan de Club van Rome. Leden van het pannel zijn de Zweedse prof. Gunnaar Myrdal, de Utrechtse philosoof prof. R. Kwant, dr. P. Menke Gllickert, adviseur van het Westduitse ministerie van binnen landse zaken, de journalist John Mad- dox uit Londen en de hoge Franse ambtenaar tevens politiek publicist Philippe Saint-Marc. Het gesprek wordt voorafgegaan door een film waarin grafieken uit het rapport en begrippen zoals exponentiële groei, toe gelicht worden door deskundigen, on der wie prof Meadows zelf. ADVERTENTIE hitven die niet zijn voorzien van naam en "fes kunnen niet in behandeling worden Itnomen. Geheimhouding is verzekerd. Vra- l'n die niet onderling met elkaar In verband «wan moeten In afzonderUJke brieven worden 'jtiteld. Per brief dient een gulden aan post fels te worden Ingesloten. Adres: redactie "«uw-Kwartet, postbus 85», Amsterdam. Vraag: Hoe oud ls het lied Ttule Britannia'? Wie was de dichter? Antwoord: 'Rule Britannia' is van Thomas Augustin Arne (1700-1778). Het lied is van 1740. Het komt voor in zijn muziekwerk Alfred. Het lied is een van de vaste programmapunten op de laatste avonden van de Prome nadeconcerten,' waarvoor elk jaar zo grote belangstelling bestaat, ook in Nederland. De BBC zendt ieder jaar het merkwaardige spektakel uit. Des gewenst kunnen we u een fotokopie met muziek van 'Rule Britannia' toe zenden. Vraag: Wat of wie stelt het water merk voor van onze 25-guldens bank biljetten? Antwoord: Op de biljetten vindt men een afbeelding en face van Christiaan Huygens en op het watermerk een afbeelding en profil van dezelfde Huy gens. Vraag: Langs onze oprit staan tien rooirijpe populieren. Deze hebben hun wortels ongeveer tien meter ver spreid en de tegels van de oprit dusdanig opgelicht dat de oprit ver nieuwd moet worden. We willen weer andere bomen planten. Van welke bomen nu gaan de wortels verticaal de grond in, en welke boom is sierlij ker en vangt tevens meer wind om te voorkomen dat de pannen van ons pand afwaaien? Antwoord: Veelal komt de omvang van de kruin overeen met die van de wortels. Een verticale (peenvormige) wortel vindt men daar, waar het grondwater diep zit, op droge gronden dus. U woont in het polderland en een boom heeft daar ook op een dijk helemaal geen reden om diep naar water te gaan zoeken. Geen won der dat de bomen het zoeken in uitbreiding van het wortelstelsel, wat bovendien nodig is om ze de nodige steun te geven. Voor uw speciale doel kunnen wij, na diverse experts te hebben geraadpleegd, geen andere be planting aanraden dan die, welke u eruit gehaald heeft: de Italiaanse po pulier, die als windscherm goed vol doet, maar die als tegenwicht voor de bladerkroon ook stevig in de grond verankerd moet zijn. de échte, zacht en geurig. Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM Dat in Hollywood de lamp sinds jaren voorover hangt en er telkens van het een op het ander wordt overgeschakeld, van de sex naar de misdaad, van de massa-regie naar de tv-reeksen, die dan weer wisselen van antiek wildwest tot zoete familieverhalen of dolle kluchten, is langzamerhand wel bekend. Van onze Haagse redactie DEN HAAG Staatssecretaris Gros heide (justitie) vindt dat de adoptie- voorbereiding uitsluitend voor over heidsorganen, de raden voor de jeugd bescherming, moet gebeuren. Hij meent dat de adoptie (het overdragen van het ouderlijk gezag), zo'n ingrij pende maatregel is dat de voorberei ding daarvan niet aan particuliere Instellingen kan worden overgelaten. Mr. Grosheide wil de adoptie-voorbe reiding daarom laten gebeuren in spe ciale secties van enkele raden voor de jeugdbescherming waar over de nodi ge deskundigheid wordt beschikt. Dit. blijkt uit de beleidsvoornemens die de staatssecretaris bekend heeft gemaakt naar aanleiding van de dis cussienota 'jeugdbescherming en justi tie', van zijn voorganger prof Wiers- ma en de reactie's daarop van de verschillende kinderbeschermingsin stanties. Volgéns rar. Grosheide zal binnenkort een stuurgroep bestaande uit verte genwoordigers van verschillende de partementen, worden ingesteld die de integratie van de jeugdbescherming in hef totale jeugdwelzijns beleid in studie zal nemen. Atje verloot haar schaatsen Van onze radio en tv-redactie HILVERSUM Atje Keulen zal van avond in het TOTO-spel 'Dubbel en dwars', dat de TROS voert ten bate van het koningin Julianafonds, de schaatsen waarop zij in Heerenveen naar het wereldkampioenschap reed, ter verloting aanbieden. Iedereen mag per inzending een gooi naar de 'gouden' schaatsen doen. Dit is de laatste aflevering van de welgeslaagde programmareeks. Er wordt van alles geprobeerd om de leeglopende filmfabrieken aan de gang te houden. Meer ten dienste van de allesverslinde televisie dan van de de allesverslindendetelevisie dan van de goede vondst blijkt echter gedaan te zijn met het bundelen van oude, in elk geval niet meer gangbare hoofd films met 'sterren-van-toen' in de hoofdrol, zulks voor tv-vertoning aan te bieden.Dat daarbij niet elke film van dezelfde hoge kwaliteit is, hindert blijkbaar niet zo erg. Tal van landen importeren met vreugde derge lijke series, omdat het publiek ze graag ziet. En ook wij hebben ze hier tegenwoor dig: de KRO vertoont ze aan de lopende band. De VPRO begint vana- avond met een Boris Karloff-serie en de TROS gaat op 28 juni van start met een reeks van 6 hoofdfilms met de eens zo vermaarde Gregory Peck, die het filmen na een 25-jarige loop baan heeft opgegeven en zich nu geheel aan zijn produktiemaatschappij gaat wijden. Hij hoopt, zoals zo velen, door een nieuw genre films opzienba rend succes te zullen oogsten. Zijn ■genre wordt verfilming van omstre den toneelstukken waarbij de durf en niet de winst het eerste oogmerk, is. Goethe tijdgebonden Dat Duitse toneelcritici de voorstel ling van Goethe's 'Clavigo' in de re gie van Fritz Kortner tot de beste enscenering van een klassiek werk in het seizoen 1969-1970 hebben uitge roepen, zegt natuurlijk niets over de kwaliteiten van het stuk zelf. Het opengewerkte decor liet weliswaar een gestileerde speeürant toe, waar door de intrige aan pathos verloor en aan duidelijkheid won, maar met dat al hebben we niet de indruk dat deze televisiebewerking de bewondering voor het dramaturgisch vermogen van Goethe bij de Nederlandse toe schouwer heeft vergroot. Wat van dit manko nu precies de oorzaak is, valt moeilijk te zeggen. Misschien is het stuk wel tè sterk gedateerd, tè zeer tijdgebonden, als gevolg waarvan ue ons niet meer zo voelen aangesproken. En uiteraard mis je ook het totaalbeeld en het rechtstreeks contact met spelers die de poëtische kracht van de act voel baar moeten maken. Waarschijnlijk heeft u er zich ook op betrapt, dat de heel wat opper vlakkiger film 'Nachtmerrie' op het eerste net u veel meer heeft geboeid Hoewel daarin zeker geen sterkere PROF. BAAN De geneeskundige hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid prof. dr. P. A. H. Baan is op het aanbod van minister De Brauw ingegaan om een benoe ming te aanvaarden tot kroonlid in het college van het bestuur van dt rijksuniversiteit van Utrecht In een communiqué zegt prof. Baan dat hem, in een tijd waarin het hem steeds duidelijker werd dat hij als genees kundig hoofdinspecteur voor de gees telijke volksgezondheid niet meer zin vol kon werken, enkele aanbiedingen gedaan werden voor functies waarin hij zijn tot nu toe opgedane ervaring vruchtbaar meent te kunnen gebrui ken. In overleg niet minister Stuyt besloot hij op het aanbod van minis ter De Brauw iu te gaan. Onderscheiden De scheidende pre sident-directeur van het Bouwcentrum in Rotterdam, ir. J. van Ettinger, is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Minister Uink heeft gisteren de heer Van Ettinger gehuldigd voor het vele speurwerk dat hij heeft verricht op het gebied van de bouwnijverheid. Benoemingen Tot rechter in de arrondissementsrechtbank in Roer mond is benoemd mr. A. A. Kuijper, thans griffier en rechter-plaatsvervan- ger in deze rechtban. Tot officier van justitie, hoofd van het arrondisse mentsparket in Breda is benoemd mr. J. J. Th. Corsten, thans officier van ger bij deze rechtbank. Tot officier van justitie in het arrondissement Zwolle mr. H. van Buuren, thans officier van justitie in Maastricht. Benoemd tot kantonrechter in Zaandam mr. M. L. Weijll, thans griffier van de kantonge rechten te Utrecht en Amersfoort. Mr. J. M. Sdhampers, substituut-offi cier van justitie in Den Haag, is benoemd tot advocaat-generaal bij het gerechtshof in Arnhem. Naar Amerika Drs. R. Zijlstra, voorzitter van de Nederlandse chr. boeren- en tuindersbond en van de Kon. Nederlandse Zuivelbond FNZ, gaat op uitnodiging van de Ameri kaanse regering van 24 april tot 27 mei een studiereis naar de VS maken. Hij zal studie maken van de handels politieke verhoudingen tussen de VS en de EEG en van de ontwikkelingen in de Amerikaanse landbouw. VN-conferentie Naar de in Stock holm te houden milieuconferentie van de VN zullen drie Nederlandse parle mentariërs worden afgevaardigd. Het zijn dr. ir. A. P. Oele (PvdA), ir. D. S. Tuijnman (WD) en dr. ir. D. de Zeeuw (KVP). Eervol ontslagen Aan J. A. A. Gijzeis is op zijn verzoek met ingang van 1 mei eervol ontslag verleend als burgemeester van de gemeente Suste- ren. Radio vandaag HILVERSUM I NCRV: 7.00 Nws. 7.02 Het levende voord. 7.08 (S) Preludium I: klass. muz. 7.30 Nws 7.41 Hier en Nu. 7.55 <S) Preludium II: klass. muz. 8.10 Te Deum Laudemes: gewilde muz. 8.30 Nws. 8.41 (S) Podium v.d. vrouw. 9 10 (S) De CapeUa Academica uit Wenen klass. muz. 10.00 Zondagslled bi] de schoolra dio. 10.04 Schoolradio. 10.30 Nws. 10.33 (S) V.d. zieken. 11.05 Geestelijke liederen. IX 30 Hier en Nu. 11.32 (S) .PopuUare klass. muz. 11 55 Med. 12.00 Los-Vast: gevar. progr. <12.00 Rep. v.d Kon. Bezoek aan Engeland; 12.26 Med. t.b.v. land- en tulnb.; 12.30 Nws- 12.41 Hier en Nu; 13.00 De talel van drie.) 13 30 Zingen met Cecilia: volksmuz. 13 45 Voordracht van gedichten rond het thema Zien zijn. 14 05 Schoolradio. 14.25 <S) Viool en piano: klass. en mod. muz 15.00 Gerei mlddaid. 15.30 Nws. 15.33 Kinderkoor met lnstrum. begeleiding. 16.00 <S) Pop-Tater: progr. v d. jeugd. 17.00 <S) Popmuz. 17.30 Nws 17.32 Hier en Nu. 18.00 <S) Licht ensemble. 18.24 Op de man af. praatje. 18.30 Nws. 18.41 Wereldpanora ma. 18.59 (S) Muz. van Het Leger des Hells. 19.05 (S) Kerkorgelconc: seml-klass. en klass.muz. 19.35 (S) Tijd vrij voor muz. In vrije tijd: Koorzang en Accordeon-ork. 20.05 Pleisterplaats: inf. over toerisme en recrea tie. 20.30 (S) Radio Actief: gevar.progr. 22.20 Avondoverdenking. 22.30 Nws. 22.40 Den Haag vandaag. 22 50 De Bijbel op school, ja - maar hoe?, gesprek. 23.10 (S) Metropole ork, vocaal ensemble en solisten: amusem.muz. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM II AVRO: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgymn. 7.20 (S) Dag met een plaatje. 8.00 Nws. 8.11 Radiojournaal. 8.20 (S) Dag met een plaatje <verv.) <8.30 De Groenteman.) 8.50 Morgen wijding. 9.00 Toppers van toen. 9.35 Waterst. 9.40 Schoolradio. 10.00 V.d. kleuters. 10.10 TT vandaag NEDERLAND I NOS NOT 10.45-11.35 Schooltelevisie 14.00-14.50 Schooltelevisie DO. 13 APRIL NEDERLAND I NOS 18.45 De Fabeltjeskrant 18.55 Journaal TROS 19.05 Calimero 19.10 Op losse groeven 20.00 Journaal 20.21 Dubbel en dwars. 21.00 De mens en de zee: Tocht door Yucatan 21.10 Misdaden uit harts tocht, TV-film 22 00 Tros Sport IKOR CVK 22.35 Oordeel, vooroor deel veroordelen? 23.05 Journaal NEDERLAND II NOS 18.45 De Fabeltjeskrant 18.55 Journaal EO 19.05 Zolder 9: kinderprogramma 19.25 Koorzang 20.00 Journaal VPRO 20.21 Berichten uit de samenleving 20.35 Putting pants on Philip lachfilm 20.50 Namens enkele aktieve Groningers, doc. film bezetting existeerde dan in 'Clavigo', was niet alleen het eigentijdse ele ment een winspunt, maar ook het feit dat het scenario voor verfilming is geschreven. Als reaktie op de NCRV-serie 'Alles Goed Thuis?' krijgen we zo zoetjes aan de neiging hartgrondig 'Nee!' te roepen. Op een of andere manier heeft dit programma op ons een ave rechtse uitwerking. Dan moet je op passen, want je komt zo gauw in de verleiding er harder over te oordelen dan wel rechtvaardig is. Het is fijn wannéér vaders en moe ders gespreksgroepen vormen om wat op te steken omtrent communicatie stoornissen en karakteranalyses. Maar als deze mensen voor de televisie worden gehaald en binnen een mum zelf voor psycholoog gaan spelen, ter- tcijl ze duidelijk tekort schieten in kennis van de psychologie en soms baarlijke nonsens verkondigen, dan krijgen wij de kriebels. De leidster van de groep weet bovendien niet voldoende weerwerk te geven. Daar kunnen eerder brokken van komen, dan dat de televisiekijker er wezen lijk iets mee kan doen. T H. Arbeidsvitaminen. <11.00 Nws.) 11.30 Rondom vd vrouw (11.55 Beursber.) 12.30 Zelfstandig zijn en blijven, praatje. 12.35 Sportrevue. 13.00 Nws. 13.11 Radiojour naal. 13.30 <S) Karakteristieke combinaties: klass. kamermuz. 14 00 De Notedop: gevar. progr. 15.00 V.d. zieken. 16.00 Nws. 16.03 Aspecten: kunstprogr. 17.00 Mobiel: een be weeglijk progr. voor beweeglijke mensen. <17.55 Med.) (18 00 Nws; ir u Radiojournaal; 18.20 P P uitz. van D.S.'70). 19.00 Amateurs musiceren: Harmonie-ork. 19.25 De gesproken brief. IKOR: 19.30 Kleur: vragen rondom schrift en samenl. AVRO: 20.00 Nws. 20.05 (S) Residen tie Ork. met het Haags Toonkunstkoor en zangsollsten: klass.muz. 21.38 <S) Gaudeamls Concours: muz. van deze tijd. 22.00 (S) Licht ensemble met zangsollste. 22.30 Tout a tol: Inf.progr. uit Parijs. 22.55 Med. 23 00 Nws 23 10 Radiojournaal. 23.20 <S) Muz. zonder podium: serie ultz. over elektronische muz. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM III TROS: 7.00 Nws. 7.02 De Hugo van Gelde ren Show. (8.00 Nws.) 9 00 Nws. 9.03 Tak# Nine. 10 00 Nws. 10 03 Robbie Dale on Radio. EO: 11.00 Nws. 11.03 De muzikale fruitmand: verzoekpl. progr. v.d. zieken. KRO: 12 00 Nws. 12.03 KRO-op-drle. (13.00 Nws; 13.03 Raden maar.) 14.00 Nws. 14.03-18.00 Dlsc- Jockeyshow, met 15.00, 16.00 en 17.00 Nws BELGIË (Nederlands) 12 00 Nws, med. en SOS-ber. 12.08 Lichte gevar. muz. 12.50 Buitenl. persoverz. 13.00 Nws. weerber. en toneelagenda. 13.20 Lichte muz. 13 50 Buitenl. persoverz. 14 00 Nws. 14.03 Lichte muz. 15.00 Nws. 15.03 Liedje- sprogr. 16.00 Nws en beursber. 16.10 Prome- nadeconc. 17.00 Nws en med. 17.10 Voor oudere luisteraars. 17.55 Weegschaal. 18 00 Nws. 18.05 V.d. soldaten. 18.28 Paar- densportber. 18.30 Wegwijs wezen. 18.45 Sport. 18.55 Taalwenken. 18.57 Amusem.muz. 19.00 Nws, act. en licht muz. 19.45 Politieke uitz. 19.55 Ork.muz. 20.00 Operettefragm. 22.00 Nws en De zeven kunsten. 22.20 Jazzprogr. 23.00 Conc muz 23.40-23 45 Nws. 21.20 De zenuwen gierden door mijn lijf: Frankenstein, film NOS 22.20 Ter Visie 22.45 Journaal DUITSLAND I 10.00 Nws. 10.05 Journaal van gisteravond. 10.30 Der KommUsar. 11.30 Act. 12.15 Kleine Show. 12.25 Familie Mack verandert slch. 12.50 Intern, persoverz. 13.00-13.20 Journaal. 16.15 Nws. 10.20 Ballade für elnen Stier, ballet. 10.45 Fllmrep. over het leven van de Eskimo's. 17.05 V.d. kinderen. 17.40 Idem. 17.55 Nws. (Reg.progr.: NDR: 18.00 Probe nach Feler- abend. rep. 18.30 Act. 13.45 Zandmannetje. 18.55 Nordschau-Mag. 19.16 Hamburg Tran sit. 10.59 Progr. overz. WDR: 10.05-10.35 School-TV. 18.00 Heg. nws. 18.10 V.d. kleu ters. 18.15 Workshop-ultz. van de WWF-red. 18.40 Hier und Heute. 19.20 Heeft James Watt de stoommachine uitgevonden?) 20.00 Journaal en weerber. 20.15 Blaubarts achte Frau. speelfilm. 21.40 Land ohne Jugend. rep. 22.25 Journaal, comm. en weerber. 22.45 W.K. IJshockey Groep A: Zwitserland-Bonds republiek. samenv. 23.45 JournaaL DUITSLAND II 17.05 V.d. kleuters. 17.30 Nws en weerber, 17.35 Inf. progr. over de O.S. 18.05 Act. en muz. 18.35 WIr 13 slnd 17. 19.10 Die Vorstandssltzung, TV-spel. 19 45 Jules und die Olymplschen Gelster, film. 21.45 Act. 22.30 Nws, weerber. en comm. 22.45 Percussion For Six, ballet. DUITSLAND III NDR 19.00 Biologie (2), TV-cursus. 19.30 Spaan se les (28). 20.00 Journaal en weerber. 20.15 Muz. voor Jonge mensen. 21.00 Natuurweten schappelijk progr Der Insektenkrleg, film. DUITSLAND III WDR 18.00 Elektromagnetlsmus (1). studleprogr. 18.30 Betrlebllches Rechnungswesen (3). TV- curs. 10.00 Zandmannetje. 10.05 Voor Turkse werkn. 19.15 Hlerzulande heutzutage. 19.05 Reg nws. 19.55 Comm. 20.00 Journaal en weerber. 20.15 Denkanstosse, doe. serie (0). 21.00 Act. 21.30 Vibrafoonconc. BELGIË (Frans) 14.00, 14.30 en 15.00 Schooltelevisie. 17.55 Nws. 17.40 Schooltelevisie. 18.05 Schooltelevisie. 18.10 V.d. kleuters. 18.25 Pop-shop. 18.55 V.d. kleuters. 19.00 L'elolgnement. TV-feullleton. 19.30 Het uit gaansleven. 19.45 Journaal. 20.15 Les com pagnons de la Marguerite, comedle. 21.45 Nw films. 22.25 Journaal.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 9