n Zakenman-filmer Pieëte bouwde in zijn huis een echte studio Recreatiepark in Leiderdorp Elly Ameling soliste R.Ph.O. onder Fournet Vreugde van het wildspoor wsmammmm. Kerkelijke problemen voorbij in Schoonhoven? Installatie burgemeester Wateringen TROUW/KWARTET DONDERDAG 13 APRIL 1972 REGIO N.V. BANK VOOR NEDERLANDSCHE GEMEENTEN gevestigd te 's<Gravenhage •miuia ƒ125.000.000 7% 25-jarige obligaties 1972 per 1983/1997 en ƒ75.000.000 6%% 10-jarige obligaties 1972 per 1978/1982 In «tukken van nominaal 1000, naar keuzo in CF- ol K-obligaties. koars 100%' Na toewijzing kunnen desgewenst in de plaats van obligaties schuldregister-inschrijvingen groot ten minste nominaal 50.000 worden verkregen. Inaehrifving vrijdag 14 april 1972 van 9 tot 15 uur inschrijvings kantoren VGravenhage 7 april 1972 De kantoren in Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage en 's-Hertogenbosch voor zover daar gevestigd van: Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. Algemene Bank Nederland N.V. Bank Mees Hope NV Hollandse Koopmansbank Lippmann Rosenthal N.V. Oyens Van Eeghen N.V. Plerson, Heldring Pierson Theodoor Glllssen N.V. Hollandsche Bank-Unle N.V. Nederlandse Credletbank N.V. Nederlandsche Mlddenstandsbank N.V. F.van Lanschot N.V. Slavenburg's Bank alsmede ten kantore van de vennootschap. Bij deze kantoren zijn het prospectus van deze leningen, inschrijvingsbiljetten en in beperkte mate de statuten en het laatste jaarverslag verkrijgbaar. N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten Ean groot-formaat boek vo. unieke waarnemingen van h t dierenleven <n bos en veld. Foto's en tekst: Jaroslav Holecek U kunt méér genieten van het levenl Leat dit boek u meenemen op boeiende zwerftochten in de vrije natuur Kijk kijkl Hei edelhen burlt in de ochtendsphemering. De auerhaan voert zijn fascinerende baltsdans uit Reintje de vos >s op 'acht en volgt de bewegingen van de oehoe. Vogels bouwen nesten en vliegen af en san. U ziet de dieren in hun eigen leefmilieu, meestal ver van het rumoer van de mensenwereld: reeën, wolven, beren, zwijnen, gemzen, bunzingen, marters, dassen, uilen, aalscholvers, adelaars, fazanten, buidelmezen, goudvinken enz. heel de fauna van een van de rijkste natuurgebieden van Midden-Europa. Totaal 234 actiefoto 8. Het resultaat van onvoorstelbaar geduld liefdevolle aandacht en groot vakmanschap. VREUGDE VAN HET WILDSPOOR 234 foto'» sH ét nijt m f24.90 Met interessante tekst. Verkrijgbaar In de boekhandel ri5# EEN BOEK VAN ZOMER KEUNING - WAGENINGEN NIEUWKOOP De raadsleden me vrouw drs. M. van Mierop Kaaijk (D66) en H. G. Battjes (PvdA) heb ben een voorstel ingediend tot het wijzigen van het reglement van orde voor de gemeenteraad. In de eerste plaats is er een voorstel tot het afschaffen van het ambtsge bed. Zij zeggen dat men niet beslist on christelijk behoeft te zijn met het doen van dit voorstel, gezien de grote mate van routine die in dit gebed besloten ligt. Het tweede voorstel is de afschaffing van de rondvraag. NIEUWKOOP In samenwerking met de rijkspolitie heeft het gemeen tebestuur besloten op het zo langza merhand gevaarlijk geworden kruis punt Kennedylaan-Churchill-laan een verkeersmaatregel te nemen, die erin voorziet, dat het verkeer dat zich op de Churchill-laan-Achterweg bevindt voorrang zal hebben boven wat op de Kennedylaan rijdt. NIEUWVEEN Van Gedeputeerde Staten is goedkeuring ontvangen voor het stichten van een openbare kleu terschool en voor uitbreiding met een tweede lokaal ten behoeve van de nieuwe Christelijke Kleuterschool aan het Conradpark. Het eerste lokaal is inmiddels zo ver gereed, dat het op maandag 10 april in gebruik wordt genomen. ALPHEN Voor het gedeelte van de Prins Hendrikstraat in de richting van het centrum, gold een rijverbod voor alle voertuigen. Met name wat het fietsverkeer betreft bestonden hier tegen nogal wat bezwaren. De politie is daaraan in zoverre tege moetgekomen, dat men nu de Prins Hendrikstraat voor het gedeelte tus sen Stationsstraat en Gaslaan met fiet sen weer in beide richingen mag berijden. NOORDWIJK Het bestuur van Stichting Bondsspaarbank Noordwijk houdt op 19 april een receptie ter gelegenheid van het honderdjarig be staan van de spaarbank De receptie is in 'Het Hof van Hol land' om 14.00 uur. VALKENBURG-RIJNSBURG Aan de Broekweg in Valkenburg zijn 2 ken. De bewoners hiervan willen daar blijven. Ten onrechte menen zij dat dit is toegestaan. In het magazijn van de sehoenhandel Van Boesaard onder de Remisellat is ingebroken. Er zijn 5 paar voetbal schoen gestolen. LISSE Er is een verberingsplan voor de derde Poellaan opgesteld. Voor de uitvoering van de meest noodzakelijke verbeteringswerkzaam heden aan het wegdek van het eerste gedeelte van de bebouwde kom tot en met de oostelijke oprit van de brug over de Rljnsloot is een bedrag van 27.500,nodig. KATWIJK De contactavond van de NCVB afd. Hoornes wordt gehouden op woensdag 12 april om 8 uur in de kleuterschool 'de Klimroos'. LEIDEN De Stichting SAKOR (Sa menwerkende Kinderbescherming Or ganisatie) houdt van 17 t.m. 22 april een collecte. LEIDERDORP Leiderdorp heeft de aanleg van het recreatiepark De Houtkamp nu voor een groot dei gerealiseerd. De wandelaars hebben het al in bezit genomen en zoals een van de foto's laat zien, leeft w de jeugd zich er al uit. Het is te hopen dat de kinderen met name het groen zo ontzien, dat het ongi stoord kan uitgroeien. Leiderdorp heeft met de aanleg van De Houtkamp gezorgd voor een recreatit tegenwicht tegenover de overmatig oprukkende flatbouw rond de Engelendaal. Wereldpremière van Badings' passiemuziek ROTTERDAM De Koninklijke Zangvereniging 'Rotte's Mannenkoor' brengt op 18 mei in de Kathedrale Kerk van St. Laurentius en St. Elisa beth in Rotterdam met het Geweste lijk orkest voor Zuid-Holland de we reldpremière van 'The passion of St. Mark' van Henk Badings, in opdracht van het Ministerie van Cultuur, Re creatie en Maatschappelijk werk ge componeerd. Badings schreef een werk van drie kwartier voor vier solisten, een ver teller. symfonieorkest, elektronisch muziek en achtstemmig mannenkoor. Solisten zijn: Alide Ellens, Sylvian Deruwe, Ruud van der Meer en Lieu- we Visser alsmede Jos Vranken jr. Het geheel staat onder leiding van Jos Vranken sr. Op het concert van Rott'es mannekoor wordt ook 'Das Liebesmahl der apos tel' uitgevoerd, een jeugdwerk van Richard Wagner voor orkest en man nenkoor, dat 'Rotte's' in 1878 voor het eerst bracht en herhaalde bij zijn 30- jarig bestaan in 1884. Zangmanifestatie in 't Westland NAALDWIJK Aan de muziek en zangmanifestatie, die op zaterdag 26 augustus te Naaldwijk zal plaats vin den, werken ongeveer 400 personen mee. Waarschijnlijk wordt de uitvoe ring gegeven in de voormalige groen- tenveiling Naaldwijk, waarvoor aan het gemeentebestuur toestemming is gevraagd. Het concert vangt om 8 uur aan en eindigt omstreeks 10 uur. De toegangsbewijzen, verkrijgbaar bij leden van de medewerkende vereni gingen, zullen 4 per persoon bedra gen. Het programma is samengesteld door de heren Piet Stniijlc en J. A. H. Vermeulen. Het bevat werken o.a. van J Haydn, Jurriaan Andriessen, G F. Handel. LEIDEN 'Ik kan nooit meer verhuizen', constateert Joop Pieëte met een grimmige voldoening. In enkele tientallen jaren heeft deze Leidse amateur-filmer zich met geestelijke en materiële wapens ge vochten naar een niveau waarop hij met glans artistiek en technisch kan wedijveren met de best toegeruste beroepsmensen in de filmerij. In artistiek opzicht zou je zelfs van een 'School Pieëte' kunnen gaan spreken. Hij kan niet meer weg uit zijn huis aan de Burggravenlaan. Waar 'n ander z'n bed, nachtkastjes en toilettafeltje heeft staan, is bij deze filmer een film-geluidsstudio gegroeid, die zowel leek als specialist in verrukking brengt. Nee deze man kan niet verhuizen, of hij zou er een half mensenleven bij cadeau moeten krijgen. Alles^ is er geluidsdicht boven de zwevende vloer en tussen de centimeters dikke vensterglazen en isolerende wanden. De elektronica viert hoogtijd in vere- lichtings- en geluidsapparatuur. Vanaf panelen bedient Joop de hele mikmak. Een druk op de knop in de controlekamer en tien meter verder zakt onhoorbaar een projectiescherm. Een andere druk en elektronische recorders nemen desgewenst grammo- foonmuziek of een radio-uitzending op. Met een simpele handbeweging mixt Joop het gebulder van een wa terval met symfonische impressie van Delius: 'Hoor, zó krijg ik m'n achter grond.' 'Alles hier is bedraad en gemaakt in eigen beheer, volgens eigen ontwer pen en eigen techniek,' vertelt Joop. DUBBEL LEVEN Tussen de schakelborden, boxen en batterijen, recorders, bij de kristal- gestuurde recorders bij de kristal- reeksen knoppen en schakelaars, voelt Joop Pieëte zich koning in zijn eigen droomfabriek. 'Mijn hele leven heb lk maar één wens gehad: op een keer een heuse filmstudio te hebben en aan een echte regietafel te kunnen zitten.' De mens Pieëte leidt een dubbel le ven. Overdag staat hij aan het hoofd van een elektrotechnisch bedrijf, Er go-Electric (een broer runt de tweede zaak in Apeldoorn). Zijn bedrijf is met een gigantisch project bezig: 90 van zijn monteurs werken in Aals meer aan wat de grootste veiling ter wereld gaat worden, 400x400 meter. Ze leggen er alle installaties, ook de hoogspanning, aan, Joop zelf legt het werk vast op een film die de hele aardbol overgaat. 'Het zaken doen is nummer één voor mij,' verteLt Pieëte. 'De film-geluids studio is twee. Verder is er niets, 's Avonds werk ik in de studio of geef lezingen (sinds 1953 zijn dat er drie honderd geweest, tot in België toe)'. Thuis legt de zakenman zijn masker van hardheid af en kan hij de ge voelsmens Joop Pieëte zijn, een poëti sche filmer. Maar het blijft werken. 'Ik kan met weinig slaap toe, hoe moe ik ook ben. Ik leef in twee werelden, dacht ik; na het zaken doen terug naar huis en de veilige stilte geeft me een fijn gevoel. Ik denk, dat ik dan een vlucht neem uit de rauwe werke lijkheid van elke dag'. VEEL GEKOST In 1939 begon Jongeman Joop op zolder met grammofoonplaatjes snij den en groeven harden. 'Ze waren al van een leuke kwaliteit. Later werden het kunststofplaten; ln de oorlog had ik al 33-toerenproduktjes. In '45 Er gon en vijf jaar later was de hobby verdwenen. In 1950 kregen de fotogra fie en het filmen mij te pakken.' Om zijn studio te laten worden wat hij nu is, heeft Pieëte zich grote offers moeten getroosten. 'Het heeft me veel gekost, al kan ik me gelukkig iets veroorloven. Wat ik hier thuis doe is een unicum in de vakwereld, ik doe alles alleen: geluid, camera, draadloos kristalgestuurd en lip synchroon werk. Gewoon grammo foonplaatjes bij een film maken Is er niet meer bij.' Tal van films heeft Joop Pieëte ge maakt met zijn makker Leo Oosten burg. die bij de opnamen al 19 jaar een deel van de techniek in handen heeft. 'Afscheid van een zomer', Pieëte's eer ste film die onder het publiek komt, wordt gemaakt met Jan Dorresteyn uit Alkmaar. Deze film gaat ln decem ber draaien, waarschijnlijk in het Am sterdamse Kriterion-theater. De pro fessionelere aanpak kondigt zich hier mee aan. 'Ik zit vol leuke plannen en ideeën over reportages en zo. Binnenkort komt The Dutch Swing College Band hier om opnamen te maken voor een filmportret van Peter Schilperoort. Het begon in '53 met Wasdag en in 1964 kreeg Muota, een impressie over het ontstaan van een Zwitsers rivier tje, die grote Beneluxprijs. 'de Bron zen Hertog', een sportfilm-Edison. Hetzelfde gebeurde met Miroirs in '67, maat voor maat verfilmde muziek, waar ik zelf het meest van heb geno ten. Ja, en dan was er in '69 de film Oponthoud, over een eenzaam mens in de grote massa. Ik ben beslist geen pocher, maar toch gaf het me voldoe- i ning, toen onder meer dan 100 inzen dingen uit 7 landen voor mij het goud bestemd was.' Het wedstrijdelement vindt Joop Pieë te nu niet interessant meer. Hij heeft erkenning gevonden. 'Ik jureer nu zelf jonge filmers, beroeps- en goede amateurs, en het fijne is, dat je van elkaar leert. Datzelfde heb je met Synoscoop, een 6 jaar geleden opge richte groep, waarin amateur- en vak filmers. kunstschilders, lui op gra fisch gebied, een tekstschrijver ook, praten over film, hun werk laten zien en kritiseren,' BALLET In zijn laatste film Oponthoud heeft Pieëte de mens in z'n werk willen betrekken. Tot dan toe werd de mach tigste hoofdrol in zijn films, die hoog uit 15 minuten in beslag nehen, ver vuld door de natuur. 'De mens gaat bij mij een groter accent krijgen.' aldus de filmer, die een groot bewon deraar ls van balletdanseres Marjolein Briër en haar groep en rond Marjo lein met grote telelenzen een poëtisch verhaal heeft gecreëerd. Dans in de morgen, dat nog gemonteerd moet worden. Joop Pieëte zal de natuur echter nooit kunnen loslaten". En de muziek net zo min. 'Eerst is er de muziek; ik leef met muziek en daarbij zie ik de beel den.' Joop Pieëte drijft buiten de zakenwe reld op zijn verbeelding. Dat is een kunstenaar eigen. Het zit er in, dat er een grote speelfilm gaat komen: 'We praten steeds over de mogelijkheid. Dat zou dan moeten gaan gebeuren in teamverband, want ik heb werkelijk te weinig tijd om me daar totaal aan te kunnen wijden.' WATERINGEN De installatie van de nieuwe burgemeester van Waterin gen, F. K. Langemeijer zal plaatsvin den tijdens een bijzondere vergade ring van de gemeenteraad op maan dag 17 april des middags om drie uur. Ongeveer half drie wordt de burge meester aan de grens van de gemeen te aan het Oosteinde afgehaald door het college van B en W. Na de installatie in de burgerzaal, is er gelegenheid voor raadsleden en geno digden kennis te maken met burge meester en mevrouw Langemeijer. Om half zes is deze gelegenheid voor besturen van verenigingen, e nz. Om zeven uur brengen de plaatselijke mu ziekverenigingen voor het raadhuis een serenade. door P. VEENSTRA ROTTERDAM De dinsdagavondse rie van het Rotterdams Philharmo- nisch Orkest het concert wordt he denavond herhaald werd besloten met een wederom lang programma. De ze lengte werd evenwel niet zo gevoeld als vorige week, omdat er een aantal werken was opgenomen, dat zelden of nooit in de concertzaal tot klinken komt. Het concert in Es-gr. van Georg Chr. Wagenseil 1715-1777) voor hobo, fagot en orkest, waarmee geopend werd, bleek een aardige afwisseling van het gangbare repertoire, al kan men niet bepaald van een uitschieten spreken. Ook is e rniet van een echt fuo-concert sprake, omdat er weinig dialogen tus sen de solistische partijen optreden, maar er schuilt veel aantrekkelijks in deze vaak meesterlijk georkestreerde compositie. Het werk werd met voor treffelijke bijdragen van hoboïst Heinz Friesen en fagottist W. Stok, in perfect samengaan met het ensemble onder Fournet, stylistisch zuiver en genuan ceerd tot klinken gebracht Sopraan Elly Ameling was vervolgens de ge vierde soliste in een aantal fragmenten uit Mozarts opera 'Idomeneo' (zij zal volgend jaar in deze opera debuteren op het operapodium), nadat het orkest eerst de ouverture klankvol had ge realiseerd. Gehoord haar muzikaal doorleefde zang zal ze ook op dit gebied triomfen gaan beleven. Het orkest besloot het eerste gedeelte van de avond met een muzikantesk ge speelde 95ste symfonie in c. kl. van Haydn. ook al een welkome aanvulling van het geijkte. Na de pauze was Elly Ameling wederom soliste, ditmaal in de Shéhérazade van Ravel, drie liede ren op tekst van Tristan Klingsor. De ijle sfeer van deze geniale muziek werd steeds raak getroffen, niet alleen door de waarlijk schitterend zingende sopraan, maar- evenzeer door het bij zonder op dreef zijnde orkest onder de exact leidende Fournet. Het orkest be sloot met een gescandeerde uitvoering van de overwegend ritmisch-motori- sche symfonie in drie delen uit 1945 van Strawinsky, compositorisch ge sproken wel enigszins een anti-climax na Ravel. SCHOONHOVEN - Na vele vergeefs pogingen is eindelijk een begin w overeenstemming bereikt tussen <k kerkeraad van de grote kerk (neé hervormd) en het bestuur van df eveneens hervormde minderheid groep. Reeds verscheidene jaren voor de oo: log scheidde een groep confessionele: zoals ze toen heetten, zich af van 4 grot ekerk omdat ze zich niet kondt verenigen met het toen ingevoeld bcrocpsbclcid in dc grote kerk. Dar door zouden uitsluitend geref. bond? predikanten op de kansel kornet Vele jaren is die toestand bestendig maar reeds in 1947 werden de eersl; besprekingen belegd, onder aanvof ring van het provinciaal kerkbestuu: om te komen tot een beter geregb menteerde behartiging van de kerb lijke belangen in Schoonhoven. D* met grotere of kleinere tussenpoze voortgezette besprekingen hebbf- nimmer tot het gewenste result* geleid ook niet toen de nieiff kerkorde nieuwe organisatiemogelijt heden opende. De sinds enige maanden vast aan d Minderheidsgroep verbonden tuspredikant ds. I. v.d. Waal uit Df' Haag heeft onmiddelijk bij het be£ van zijn werkzaamheden het contif met de grote kerk weer op gan- gebracht. In een bespreking van pr: dikanten en bestuurderen van kerke: minderheidsgroep is thans in princip besloten de enige honderden lede: omvattende minderheidsgroep de sU tus te verlenen van bijzondere wijk? meente. De kerkeraad van de grote kerk hef* zich inmiddels bereid verklaard 4 bediening van het sacrament van 1»: Heilig Avondmaal door de Minde heidsgroep zelf mogelijk te make door het zenden van oficiële ambt dragers. Een soortgelijke werkwijs zal gevolgd worden wanneer de grof! op 23 april een doopdïenst houdt. In beide gevallen krijgt de bijeer komst van de groep dan de status v* een echte, erkende en gereglementef de kerkdienst, waar als gevolg ook 4 sacramenten bediend mogen worden DEN HAAG Voor de Herv. Gerd Evangelisatie Loosduinen zal maand:: 17 april om half acht voorgaan ia 4 Ontmoetingskerk, Aaltje Noorc; wierstr. P. J. Dortman van Staphor*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 6