)ndernemingsraad raagt onderzoek laar Enka-affaire loriode Koningin prijst beleid Londen Examens vallen niet mee, maar ook niet tegen P0K0N Grote meerderheid voor migrantenraad Skol spreekt uw taal. Proef't maar. NIEUW VAN De bon voor hen die geen keus kunnen maken ELAC tingend beroep op de Tweede Kamer: en Akzo-bestuur zegt medewerking toe Industriebond NKV wil weten wat Shell van plan is Het weer H ogedrukcadea ut je planten spray Lino Calle niet gediend van 'moderne bevoogding' I I [W/KWARTET DONDERDAG 13 APRIL 1972 BI>\EM.A\I) T3/K5 een onzer redacteuren V HAAG De centrale ondernemingsraad van Enka-Breda en de vakbonden hebben een drin- d beroep gedaan op de Tweede Kamer om niet te berusten in de reorganisatieplannen van het -concern, dan nadat een diepgaand onderzoek naar de noodzaak ervan is ingesteld, ir zo'n onderzoek zou een klein jaar uitgetrokken moeten worden. Het verzoek werd gisteren ter Jee gebracht op een besloten hearing van de vaste Tweede-Kamercommissie voor Economische iociale Zaken. centrale ondernemingsraad en de inden vinden zo'n onderzoek al belangrijk om enig inzicht te en in de toekomst van de Neder- e vezelindustrie. 'Op het ogen- kunnen we ons niet aan de uk onttrekken dat Nederland on- iredig wordt getroffen en dat er verschuiving plaats vindt ten gun- ran een ander land', verklaarde de G. Drabbe, bestuurder van de striebond NVV na afloop van de Dg. zei ook dat de overheid zich tot moet stellen de werkgelegenheid landhaven. Hierover zouden ge ien gevoerd moeten worden met Akzo-concern maar niet op basis de thans verstrekte gegevens. De Drabbe maakte nog eens duide- dat er niet gepraat zal worden een afvloeiingsregeling. Advies e met ontslag bedreigde wericne- is voorlopig: "Rustig blijven zit- eer L. Ester, bestuurder van de lelijke bedrijfsgroepen centrale- ictbs, wees er gisteren op dat de mden ook in het overleg met het bestuur dat voor vandaag op het amma staat de noodzaak van de Isatie ter discussie zal worden 'Het gesprek is bedoeld voor afsluiten van een nieuwe CAO, we zullen zeker ook de Enka- aan de orde stellen*, aldus de Ester. -sc|er hoorde de kamercommissie de tie van het Akzo-concern. Deze nog eens in grote lijnen de tel janisatieplannen uiteen. Het oli echter dat veel vragen niet b streeks beantwoord konden wor- De Akzo-directie zal de kamerle- nog schriftelijk nader inlichten, n het eind van de week wordt een nota van de regering ver over deze problematiek. in brief ddels hebben een zestigtal perso- leden van de Enka Breda in een brief gesuggereerd dat het Akzo- ur van plan is alle textielbedrij- laar Duitsland over te brengen, in Nederland alleen de chemi- rijven overblijven. Dit bete- 'olgens de briefschrijvers dat en jn enkele jaren ook gesloten zul- t>u rorden: Emmen, Arnhem, Ede en ve ibergen, zodat alleen de Duitse u [ingen Oberbruch, Obemburg, .ra niel en Kons zullen overblijven. >r ie brief wordt ook gezegd dat >p indering van het aantal vesti- )0 plaatsen als reden tot sluiting ne leugen is. In verband hiermee et t op de bouw van een nieuwe idi ek in Schotland gewezen. Ook en n de personeelsleden erop dat er i Breda in 1971 een netto winst I. 32 miljoen heeft bereikt en dat r bedrijf in vergelijking met de ng re Glanzstoff bedrijven het meest ld iënte bedrijf is. Ook zeggen de i ineelsleden dat allerlei verde el werkzaamheden bij de spinnende r ijven (Breda, Emmen) dienen 1 ts te vinden. ;e' rolgens vragen de briefschrijvers ieq af waarom er een viertal fabrie- in Tjechoslowakije, de VS en in zijn gebouwd met gebruikma- van de know-how van Enka- izstoff, indien men zich bewust van de overcapaciteit van chemi- maart-1 oktober amsterdam .entree's: kassa's nabij de RAI fcieentegirokantoren - Amsterdam postgiro 13500 t.g.v. F. 4900 Ms-touringcar-bureaus en de Ralffelsenbank - Boerenleenbank In geheel Nederland volw. f 24,— boven 65 J. f 18.— kind. L 14 J. f.12,— dagkaart: volw. f 5.— bovon 65 f 3,50 kind. 114 j. f 2.— groepen kind. 11,25 elke dag 9.30-22.30 geen extra entree's In 70 ha. park, kassen, Voorhof de top der bloembollen cultuur W de bloemisterij en boomkwekerij b voedingsgewassen en zaadteelt bovendien in de Amstelhal (RAI) vrijdag 14 t/m 23 april festijn: rododendrons, azalia's, "Wgnolia's, sierplanten, conifieren 1 woensdag 19 april t/m 25 mei onze gast in het Expo-pavlljoen: World Press Photo 370 's werelds beste persfoto's sche vezels. 'Bovendien wordt er mo menteel bij de firma's Motte in Bel gië en Twiston in Duitsland in loon dienst voor Enka-Glanzstoff nog steeds polyester bewerkt', aldus de zestig verontruste personeelsleden. Het hoger personeel van Enka meent dat er een open discussie moet komen over alternatieven voor de door het Akzo-concern voorgestelde sluiting van Enka-fabrieken. Deze opvatting is neergelegd in een motie, die de Enka- kringbesturen van de vereniging van hoger personeel hebben aangenomen. In de motie constateren de kringbe- sturen bij het hoger person erf van Enka een snel groeiend gebrek aan vertrouwen in het Akzo-beleid 'zoals dat culmineert in het schokkend voorstel tot bedrijfssluitingen'. Medewerking Na een gesprek met het hoofdbestuur van de vereniging van hoger perso neel Akzo en vertegenwoordigers van de Nederlandse centrale van hoger personeel heeft de raad van bestuur van Akzo zich bereid verklaard de centrale ondernemingsraad medewer king te verlenen bij het zoeken naar andere oplossingen voor de moeilijk heden binnen het concern dan het sluiten van de bedrijven in Breda en Emmercompascuum. De technisch-eoonomische commissie van de ondernemingsraad krijgt de besahikking over alle informatie waar van de raad van bestuur zich heeft bediend bij het opstellen van zijn .omstreden plannen. De besturen van Akzo en van Enka zijn het met het hoger personeel eens dat motivatie en vertrouwen van het personeel zeer belangrijk zijn voor het voortbestaan en rentabiliteit van Akzo. De raad van bestuur wil nu het vertrouwen herstellen door onder meer intensie vere persoonlijke contacten met het personeel aan te gaan. nog deze week met provinciale staten overleggen welke stappen de provin cie moeten ondernemen met het oog op de sluiting van de Enka-vestiging. 'Het college van Gedeputeerde Staten, aldus de commissaris van de koningin in Noord-Brabant, dr. C. N. M. Kort- mann in een brief aan provinciale staten, is zeer ongerust over de aange kondigde fabriekssluitingen'. Gebleken is dat sinds de aangekondig de sluiting bij het gewestelijk arbeids bureau in Breda ongeveer 700 aanvra gen om personeel zijn binnengeko men. Bijna de helft van deze aanvra gen komt van Limburgse bedrijven. Het GAB heeft aan Bredase bedrijven, die op dit moment buitenlandse werk nemers willen gaan werven, laten we ten dat dit onder de huidige omstan digheden onverantwoord lijkt. Van een verslaggever LONDEN Koningin Juliana heeft gisteren het gemeentebestuur van Londen geprezen voor zijn geslaagde strijd tegen de milieuver ontreiniging. 'Het gezicht van Londen heeft na mijn bezoek van 22 jaar geleden grote veranderingen ten gunste ondergaan', zo zei de Koningin. Koningin Juliana in gesprek met de Lord Mayor van Londen, sir Edward Howard tijdens de ontvangst, die gisteren ter ere van het koninklijk paar in de City werd gegeven. 'De lucht, die we hier nu inademen is zuiverder dan 22 jaar geleden, de gezondheid van de mensen is beter geworden en het water van de Theems werd zuiverder. De vir,sen die destijds uit de Theems waren verdwe nen, zijn teruggekomen', aldus konin gin Juliana in haar toespraak tijdens een ceremoniële ontvangst door het gemeentebestuur in het St James pa leis. De koningin zei verder dat naar haar oordeel Nederland en Engeland moe ten samenwerken op het gebied van de milieubeveiliging. "Wij hebben te maken met hetzelfde probleem. We moeten voorkomen dat de rivieren en reeën worden verontreinigd.' De koningin werd toegesproken door sir Carl Aarvold, die gewaagde van do 'dappere, nijvere en grote natie Ne derland' en van de samenwerking tus sen beide landen. De koningin rea geerde hierop met op te merken: 'Ik ben ervan overtuigd dat wij steeds nauwer zullen gaan samenwerken naarmate het Verenigd Koninkrijk haar plaats inneemt tussen de landen van de EEG.' Ondanks zijn verkoudheid woonde ook Prins Bernhard de ontvangst in de city van Londen bij. Het konink lijk paar legde een krans bij het graf van de onbekende soldaat in AMSTERDAM Voor de middelbare school oude stijl begon gis terochtend een der laatste veldslagen, toen het leger van duizenden examen-kandidaten aantrad voor het schriftelijk examen, aange moedigd door supporters van meer recente lichtingen, die nu HAVO- of VWO-leerlingen heten. Van een verslaggever UTRECHT De industriebond NKV wil meer duidelijkheid over de toe komstplannen van Ahell Nederland. De bond vraagt zich in zijn blad 'Industrierevu' af of er plannen be staan voor het beperken van activitei ten in Nederland of voor het over plaatsen ervan naar andere landen. Het concern hult zich volgens de bond in een te grote onduidelijkheid. Ook het nieuwe jaarverslag heeft geen antwoord gegeven op de vraag, in hoeverre de winsten zijn bestemd voor investeringen in Nederland Overleg In Breda is inmiddels bekend gewor den dat de dagelijkse besturen van de regio's Breda, Rozendaal en Bergen op Zoom op 8 mei zullen vergaderen over de werkgelegenheid. Gedeputeer de Staten van Noord-Brabant zullen De gymnasiasten en HBS-ers van de B-richting mochten hun kennis en vin dingrijkheid 's morgens bewijzen aan de hand van drie wiskunde-opgaven. De eerste, op het terrein der gonio metrie, vroeg onder meer een opper vlakteberekening die menigeen in moeilijkheden bracht De tweede op gave betrof een stelsel kegelsneden en was redelijk te maken. De analytische meetkunde leverde het volgende vraagstuk, dat boeide door zijn veel zijdigheid, maar de kandidaat diende daarom voorzichtig te zijn om daarin niet verstrikt te raken. Terwijl de gymnasiasten van de A- afdeling hun krachten beproefden op een vertaling van Latijns proza, moes ten de kandidaten van de HBS-A zich drie uur lang bezighouden met Boek houden en Bedrijfshuishoudkunde en dan nog slechts met het eerste deel van dat examenvak. Hoewel bij de eerste opgave betreffende de on derneming Kastelenhof het ontbre ken van een rekening opviel, leek het gevraagde doenlijk. Wel werd veel van het geduld gevergd, omdat de opgave tijdrovend was. Opgave II was minder eenvoudig. Het ging over de verkoop van een vrachtauto in de loop van het jaar en daarbij leverde een correctiepost moeilijkheden op. De laatste opgave was niet bijster lastig, wanneer men bij het cijferwerk maar de nodige precizie aan de dag legde. Moeilijk Engels Voor de MMS-afdeling waar de moder ne talen van overwegend belang zijn bracht de morgenzitting een vertaling Engels. Het fragment was gekozen uit een maandblad dat het toerisme in Engeland wil bevorderen en vestigde (ADVERTENTIE) Westminster Abbey. Eveneens werd een krans gelegd op het Nederlandse erekerkhof van de begraafplaats van Westminster. Hier liggen de graven van Nederlandse militairen, die in de tweede wereldoorlog sneuvelden ter wijl zij in Engeland dienden. Aan het eind van de middag sprak de Koningin bijna anderhalf uur lan ger dan was voorzien op de Neder landse ambassade met ruim twintig Britse jongens en meisjes. Vandaag op de derde dag van het staatsbezoek, zal prins Bernhard die zich beter voelt dan dinsdag —samen met prins Philip het Concorde-project bezoeken. Koningin Julianan gaat 's morgens naar de Pimlicoschool en daarna naar het Lagerhuis. Tien Haagse dames hebben woensdag, onafhankelijk van eikara, de Haagse politie gebeld. Zij vermoedden waar het dinsdag door koningin Juliana in Engeland verloren stuk oorbel geble ven is. De olettende Haagse dames zeiden op hun beeldbuis gezien te hebben dat de Koningin de ooihel nog in zijn geheel droeg toen zij op het vliegveld in een hofauto stapte en hem miste toen zij de wagen verliet Conclusie: het ontbrekende stuk oor bel moet In de hofauto zoek geraakt zijn. de aandacht op concerten die buiten de grote theaters worden gegeven op verschillende landgoederen. In zijn geheel was het stuk goed te begrij pen, maar het eerste gedeelte van de tekst bevatte vrij veel vertaalmoeilijk- heden. 5s Middags werd de meisjes een artikel van de hand van mevrouw Joke Kool-Smit voorgelegd bij het examenonderdeel tekstbehandeling. De kandidaten moesten een tiental vragen beantwoorden naar aanleiding van een artikel uit De Gids, waarin de schrijfster zich. als zo vaak. een voorvechtster toont van de emancipa tie van de vrouw. Een tekst, die echter gevolgd werd door niet altijd eenvoudig geformuleerde vragen als: "Waarom is het voor de vrouw niet irrelevant of zij gehuwd is?' Voor gymnasiasten en HBS-ers beide lag er 's middags ook al een vertaling uit het Engels klaar. Voor de HBS-ers een tekst van de veel gelezen George Orwell over het na-oorlogse Engeland al uit 1947 overigens. Het stuk was niet lang en recht op de man af geschreven: een typische HBS-verta- ling, waarvan de kandidaten niet te veel geschrokken zullen zijn. De gymnasium-vertaling was wat langer. Gelukkig geen 'klassiek' onderwerp. Al kwam de 'Homo faber' dan nog even te pas aan deze actuele verhan deling over het behoud van in wild levende dieren. Men was zo verstan dig geweest de vertaling van ongewo ne woorden te geven, zodat het te recht aankwam op vertaalcapaciteiten. De eerste dag is voorbij met de ergste zenuwen zonder opzienba rende verrassingen. Wie niet sterk in de schoenen stond en hoopte op een cadeautje voor de laatste keer weet nu beter. De eerste examendag bracht immers redelijk werk, dat ner gens beneden het normale niveau kwam. Van onze weerkundige medewerker Aan de natte periode is gisteren een eind gekomen. In verschillende delen van ons land, met name het noordoos ten, heeft men in tweeëneenhalve week 70 tot 90 mm neerslag opgevan gen. Men kan in die gebieden dus weer even voort. De regen zal ongetwijfeld de groeisnelheid bevorderen, vooral nu de temperatuur een tendentie ver toont tot oplopen ('s nachts hier be paald nog niet). De weideboeren zien graag wat nattigheid in april met het oog op een voorspoedige grasgroei De wijze waarop de oude stormdepret- sic dinsdagavond afscheid nam was wel wat al te doortastend. Een vee houder in de zuidoosthoek van Fries land vertelde dat in de vooravond grote plassen in zijn land stonden en dat zijn tuin wit van de hagel was. We hadden dan ook te maken met de oogst van een zeer aktieve bui die hier binnen 1 uur tijd 25 mm neerslag (ADVERTENTIE) Houdt kamer- en tuinplanten vrij van insek- ten. Geen zg. „koude-schade" op het blad. Unieke kwaliteit. voUedlg plantaardig Bua spuit ln alle standen. Verkrijgbaar bij uw bloemist en zaadhandeL L P. BENDIEN N.V, NAARD Eb Van een onzer verslaggevers UTRECHT De gemeenteraad van Utrecht zal zich vanavond, naar mag worden verwacht, met een grote meerderheid uitspreken voor het instellen van een migrantenraad. Het plan daartoe is bij de gemeenteraad ingediend via een initiatiefvoorstel van het PAK-raadslid Sjef Theunis, met steun van individuele raadsleden uit de fracties van D'66 en de KVP. B. en W. hebben het initia tiefvoorstel overgenomen en willen nu samen met een werkgroep gaan bekijken hoe de migrantenraad het best kan worden opgezet Vóór dit plan is, als men de standpunten van de raadsleden peilt, behal ve de PAK-fracties, de fractie van D'66 die van de ARP, de KVP en de CHU. De CPN zal zich pas vanavond aan een uitspraak wagen. De WD-raadsleden voelen niet veel voor de migranten raad. Zij vrezen dat zo'n raad een te politieke instelling zal worden. De kans blijft echter aanwezig dat de VVD-fractie of sommige WD'ers zich van avond alsnog laten overtuigen van het nut van de raad. Ook van buiten de gemeente raad zijn er negatieve reacties gekomen. De groep Spaanse socialisten in Nederland heeft zich gistermiddag in telegram men aan B. en W. en de Utrechtse raadsleden beklaagd over het feit dat zij buiten de voorbereidingen voor de mi grantenraad zijn gehouden en niet zijn gepolst over de plan nen. Lino Caile, die ook tot deze groepering behorende radio spreker, die zich al jaren be zig houdt met de problemen van de Spaanse werknemers in Nederland is eveneens fel ge kant tegen een migrantenraad. 'Zo'n raad is een soort moder ne bevoogding, waarvan wij niet gediend zijn. Wij vinden dat de Spanjaarden die langer tijd in Nederland wonen en werken en daar belasting beta len ook de rechten moeten krijgen van een Nederlands staatsburger. Zowel het actief als het passief kiesrecht komt hun toe. Pas dan kunnen zij invloed uitoefenen en hun wensen kracht bijzetten. Dat kan niet in een migranten raad. Als de werkgevers in Nederland al niet luisteren naar de grote vakbonden, zou den zij zi'dh dan iets aantrek ken van de mening van een groepje buitenlanders die via een migrantenraad uitspraken doen? Daar geloof ik niets van', zegt de heer Calle. Apart Een migrantenraad zet de bui tenlandse werknemer apart in- plaats dat deze raad hem inte greert ln de samenleving, vindt Lino Calle. Ook is hij er bang voor dat de migranten raad veel weerstanden in Ne derland zal oproepen. Nu zien sommigen de buitenlandse werknemers al als mensen die de arbeidsplaatsen bezetten die Nederlanders toekomen en de woningen opeisen waarom Nederianders zitten te sprin gen. 'Als de buitenlandse werknemers nu ook nog met een migrantenraad komen zal de kritiek helemaal loskomen. Je krijgt dan reacties van: la ten ze ln hun eigen land maar proberen veranderingen aan te brengen', aldus Lino Calle. De heer Theunis is het daarin niet met hem eens. Hij vindt dat de heer Calle vergeet dat veel buitenlandse werknemers, die pas in Nederland zijn, niet rijp zijn voor aansluiting bij een vakbond. Zij staan daar huiverig tegenover. Een mi grantenraad geeft die mensen dan een prachtige spreekbuis. Hij voegt eraan toe dat hij van harte hoopt, dat de migran tenraad voor veel buitenlandse werknnemers een doorgang zal vormen tot 'meedoen' aan de Nederlandse samenleving en het toetreden tot een vakver bond. Positief De andere nationaliteiten staan bijzonder positief te ge- Lino Calle: veel weerstanden verwacht. nover de migrantenraad. Al leen bij de Grieken is de stemming verdeeld. De heer Theunis .verwacht dat de vnj zonnig Utrechtse migrantenraad in September zal kunnen gaan draaien. Oorspronkelijk hoopte hij dat de migrantenraad nog vóór de zomer zou worden geïnstal leerd. Dat het iets later wordt betreurt hij niet zo erg, omdat nu de deelnemers zich rustig kunnen voorbereiden op het novum. Elders in het land volgt men de gang van zaken in Utrecht op de voet De heer Theunis is de afgelopen weken door vele college-raadsleden in di verse grote gemeenten bena derd. Tk verwacht dat volgend jaar méér migrantenraden zul len worden opgericht. Hoewel het niet zo is dat, als de zaak in Utrecht eenmaal werkt, je in andere gemeenten drie mi grantenraden zo maar uit de grond kunt stampen. Utrecht is geen blauwdruk voor andere plaatsen. In elke gemeente waar veel buitenlan ders wonen en werken zijn de omstandigheden weer anders. Allerlei plaatselijke proble men moeten in de opzet wor den verdisconteerd. Dat was ook de reden dat in Utrecht de voorbereidingen zo lang hebben geduurd', vertelt Sjef Theunis. opleverde. Ook gistermiddag en in de vooravond ontwikkelden zich plaatselijk in het binnenland nog wel een bul m Frankrijk vielen veel meer buien, veelal met onweer, ook aan de Riviè- ra), maar voor het overige hield een uitloper van het Azorenhogedrukge- bied de lucht veel schoner dan dins dag. Ook vandaag zal de term 'over wegend droog' zeker van toepassing zijn op het weer in Nederland. Het vlakke hogedruksysteem bewerkstel ligt dat er weinig wind is. Een mooie dag dus, na een koude vroege ochtend met in het binnenland wat lichte vorst. Tegen het weekend zal het weer aan de voorzijde van een naderend Atlan tisch frontensysteem waarschijnlijk ook 's nachts weer zachter worden bij naar zuidelijke richtingen draai ende wind, een geleidelijk opkomende bewolking, het eerst in de hogere niveau's en plaatselijk wellicht wat regen. De Londense computers voor zien over het geheel wranderlljk aprilweer met vermoedelijk na het midden van de maand een kouinvaL De noordelijke winden zullen overi gens minder frequent zijn dan nor maal in deze tijd van het jaar. Weemapporten ran gisteravond 7 uur: ma ximum-temperaturen en neersla* van 7 tot 19 uur. Amsterdam onbewolkt 13, 0: De Bilt 1 bow 14. 0: Deelen 1 bew 14. 0: Eelde onbew 13. 0: Eindhoven onweer 14, 2: Den Helder on bewolkt 13. 0; Luchthaven R'dam 1 bew 13. 0; Twente regenbul 14. 0,2; VUssingen on bewolkt 11, 0; Zuid Limburg onbewolkt 13, 0: Aberdeen zw bew 10. 0; Athene regen 07. U: Barcelona moUregen 20. 0; Barcelona 1 bew 20, 0; Bertljn motregen 0.4; Brus sel zw bew 14. 0.3; Bordeaux 1 bew 14. 3; Frankfort h bew 13. 0; Genève 1 bew 10. 1; Helsinki h bew 11. 0; Innsbruck regen 6. 8; Kopenhagen zw bew 9, 0.4; Lissabon onbew 15. 0: Locamo zw bew 11. 0.1: Londen re genbul 12. 0A; Luxemburg 1 bew 10. 0.1; Madrid 1 bew 17. 0; Malaga h bew 24. 0. Majorca 1 bew 18. 2: Munchen regen 8, 4; Nice zw bew 15. 5; Oslo zw bew 6. 3: Parrlj» 1 bew 12. 1; Rome zw bew 14, 4; Stockholm geh bew 9, 1; Wenen regen 13, 1: Zurich hagelbui 11. 1; Casa BI an ca haigebul 17, 0; Istanboel zw bew 25. 0; Las Palm as zw bew 14. 2: Ted Avlv onbew 30. 0; Tunis h bew 17. 5. HOOG WATER: 13 april: Vlisslngen le getij 1.16. 2e getij 13.41. Haringvliet 2.56-13.17. Rotterdam 3.50-18.31. Schevenlngen 2.29-14.17, Rotterdam 3.50-18.31, Schevenlngen 2.29-14.49. IJmulden 3.02-15.22, Den Helder 7.14-19.45, Harllngen 9.45-21.58, Delfzijl 11.37-23.43. (ADVERTENTIE) uit professionele HiFi platenspelers r Stuurt u mU ook maar de brochures van de Elac platenspelers en S HiFKtereo-apparatuur. Stuur de bon ln een envelop naar: Eléctrotechniek N.V., Antwoordnummer 5400. Amsterdam. Postzegel L overbodig. ^^verbodlg. nooitvan gehoord? dan moet u er toch eens naar luisteren!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 5