ïuisvestingsnormen n Leiden soepeler m Agenda Leiden In Hazerswoude valt wel wat te bewaren Rynmond in Alphen mag verpleegtehuis bouwen Muzikale amateurs op hoog niveau Jubileum-Laura wordt extra attractie Begraafplaats Nieuwkoop moet worden uitgebreid iu:<.io i.:» ag Raad Noordwij k Afscheid dirigent Evangelisatiekoor Geslaagde uitvoering De Lofstem Man door spit aan dak gekluisterd Veranderingen resulteren Getuigen gevraagd Nieuwkoop begint woningkarthoteek Meester van Beelen naar Bredevoort Tuinbouwschool Lisse Noordwijk viert eeuwfeest Hoofdleidster neemt afscheid van kleuters 2 IjW/KWARTET DONDERDAG 13 \PRII, 1972 heeft ij pastoor rie Via troffen, teit van IEN Als de gemeenteraad op akkoord gaat met een aantal ;estelde wijzigingen van de inniimteverordening-1907, wordt 1 een soepeler insehrijvingsbeleid kracht Deze versoepeling is mo- k doordat in de komende jaren meer woningen in de nieuwbouw name in de Merenwijk) beschik- komen, dan in de afgelopen et optim het geval is geweest. En omdat vooral 'doorstroomwoningen' be- betekent dit dat in de komende een relatief flink aantal woning enden en -belioevenden aan een le woonruimte kan worden ge gel dragen en ik >oom a als geen istelijke bijna et nog agen, Maria rdens verfc) GROEPEN gaat in de nieuwe verordenin^ om een versoepeling van de k„°i)In' '9uote' (verhouding van het inko- tot de huur) en een wijziging de leeftijdsgrenzen. Belangrijkste vi ging is misschien wel, dat na 1 v nog slechts twee groepen inge- en ge venen zullen resulteren: A. en B. de vrui enteel is er ook nog een groep C. t ge in jgeschrevenen in groep A krijgen gedrt urgcntlebcwijs; In groep B gaat hem om een 'bewijs van inschrijving' Drens n huidige aantal ingeschrevenen, pastoor 3600. zal hierdoor niet onbelang- ongehc dalen. Verwacht wordt, dat de met se groep A ongeveer 1500 inge- de wo «venen zal tellen Gestreefd wordt een 'omloopsnelheid' wat nog n. Toch helemaal hetzelfde is als een van I ittijd' van plm. twee jaar. niet ui ens de huidige raming zullen in i de jfren 1972 en 1973 bij elkaar circa woningen beschikbaar komen ingeschrevenen in de urgentie- i A. de relatie huur-inkomen betreft: een inkomen van meer dan 2100, per maand worden niet ingeschreven. LEEFTIJDEN Ten aanzien van de inèchrijvlngsnor- men kan nog worden gereleveerd, dat volgens de nieuwe regeling inwonen de alleenstaanden van 30 jaar en ouder (was 35 jaar) mits gebonden aan Leiden, in aanmerking komen voor een urgentiebewijs, evenals ge huwden en a.s. huwenden, mits inwo nend en met een gezamenlijke leeftijd van 50 .jaar (was 52 jaar), mits gebon den aan Leiden. Deze versoepeling kan ook ten aanzien van de woning zoekenden, die nu buiten Lelden wo nen maar die wel economisch aan Leiden zijn gebonden, enige conse quenties hebben. Inwonende gehuwden zullen onafhan kelijk van hun gezamenlijke leeftijd een 'bewijs van inschrijving' kunnen krijgen. RUILKRANT In het algemeen zal voor vele woning zoekenden in dc toekomst meer eigen activiteit worden verwacht. Daarom wordt binnenkort op ruime schaal via folders e.d. informatie verstrekt over de nieuwe richtlijnen, terwijl ook alle leden van de Bond van Huis- en Grondeigenaren met de voorschriften bekend zullen worden gemaakt. Voorts hoopt het bureau huisvesting, dat onder leiding staat van de heer K H. Dekker, dit jaar te kunnen begin nen met de uitgifte van een niilkrant. Leidenaar kreeg Franse oorkonde LEIDEN De heer D. Spoor, Johan de Wittstraat 16, kreeg van de Franse regering de oorkonde en draagmedail- le SLA Combattant de la guerre de l'Europe. Dit in verband met bewezen diensten jegens de geallieerde strijd krachten in de Tweede Wereldoorlog. Reeds eerder ontving de heer Spoor onderscheidingen van de Amerikaanse en Engelse regering en onlangs werd hij benoemd tot erelid van Royal Force Escaping Society, waarbij zijn echtgenote een unieke zilveren poe derdoos kreeg aangeboden. NLC K. H. Dekker er resteren in de nieuwe regeling nog slechts drie inkomensgroepen: bruin, blauw en oranje. Het maximale bruto maandinkomen van deze groepen is - vastgesteld op respectievelijk 1200,1500,en ƒ2100,en ,IIPI. de bruto huurbedragen voor deze H6IP33I W3S Z06K groepen worden respectievelijk: bruin 50,— tot 180,—; blauw 180,— tot 250,—; oranje 250,tot 350.—. zelfk wonde te wo 'raagt van n bew iep ge mei schu' rd' hi roei aai Maar gelijk hij In cijfers betekent deze wijziging, dat ruim' vierhonderd urgenten mèèr de mogelijkheid hebben gekregen een woning te zoeken met een bruto huur van minder dan 180,Mensen met hij toch Le ht; a: 'La maison des Boris'. 7 en 9.15. - ma en do 2.30. 18 j Tania' en 'Ha', ïkte ejhond', za en wo 2.30, zo 2 en 4.15 .1.nachtv. 'Rio Labo' vr. en za 23.30 i. a: The Aristocats 2.30, 7 en 9.15 u. zo 4.30 u 'anatevka', 2.30 en 8 u. 'De Japanse minnares', 14 j. 2.30. 7 i u. zo extra 4.45 u 'De 4 vuisten van de duivel'. 2.30. 7 j u, zo extra 4.45 u. 14 j. ERDAG 13 APRIL choorzaal: 8 45 U: Seth Gaaikema. reltstr 20: 8 uur: De Natuurvriend. AG 14 APRIL Burcht: 8 u: Friese Vereniging. Rijn- 8 u: Smalfilmliga. Vesterstraat 40: Imperium met 'Een draad in het (Hella Haasse). Boshuis: achter Hof- 7-9.30 u: ruilbeurs voor verzame- Ve DAG 15 APRIL "straat: 8.30 u: Imperium met 'Een in het donker (Hella Haasse). Turk: receptie t.g.v. 50-Jarlg bestaan Uexa sarsbond. EKEN eek Centraal: Breestraat 74, tel. 20552. - Ipotheken Voorschoten en Oegstgeest «--"ft ook dienst. ERSDIENST aterdag 10 uur de eigen dokter raad- n, daarna 5 maal 2 -bellen. n ELKANTOOR ANWB rSUttf t maandag en donderdag van 10 tot 16 ip dc Lammermarkt. NDELING NA ONGEVALLEN jlikllnische behandeling na ongevallen r l van dinsdag 12 uur Cs middags) tot t-T- idag 12 uur waargenomen door het inessenhuis. Vrijdag 12 uur tot zaterdag ur door liet St. Elizabeth ziekenhuis gracht). Op andere werkdagen en op gen door het Academisch Ziekenhuis rsdienst: 5 maal 2. (Zat. 10 uur IKf ilddag tot zondag 24 uur). Brandweer: il 3. Politie 5 maal 4. EHBO: 20645. iNSCIIAP ZUID-WEST ïrlenings- en Informatiedienst voor Lei lid-West. voor hulpverlening telefoon door voor informatie telefoon 33921. Am EKUREN ZIEKENHUIS misch Ziekenhuis: Dagelijks, behalve insdag van 19.00-19.45 uur; dinsdag van 14 u; zaterdag en zondag van 14.30- lS 01 uur. VOOI (ktijden Kliniek Verloskunde en Gynae- l Ie: Voor patiënten van de afdeling ecologie en voor zwangeren: van 10 - 0 en van 15-20 u. Voor kraamvrouwen: 10-11.30, 15-17.30 en van 18.30-20 u. Op rens lig is er de gehele dag geen bezoek. tk Praematurenafdeling (alleen voor ou- dinsdag niet. Ma., wo., do., en vrij., tot 18.30-18.45 uur: za. en zon. van 15-15.15 inessenhuis: lste klasse dagelijks: 11-12 w' 3.15-14 u: 18.45-19.30 u. 2de en 3de isje, e: dagelijks 13.15-14 u: 18.45-19.30 u. trafdeling: dagelijks 14.45-15.30 u en jjj "dag, woensdag- en vrijdagavond 18.30-19 LaUl be|h ziekenhuis: Volwassenen: 3de klas an dagen van 14-15 u en van 18.45-19.30 u: ai Jas: al'e dagen van 11.30-12 u van 14-15 ~wai van 18.45-19,30 u. lste klas: alle dagen i hall twaalf, leef mafdeling: 3de klas: van 15-16 u en van der 19.30; 2de klas: van 11.30-12 u (alleen srhj rs) van 15-16 en van 18.45-19.30 u. eren vanaf 4 Jaar; alle dagen van 15-16 'ers 1 en do van 18-18.30 u. die kliniek: 3de klas: 13.30-14.30 en 18-19 u. I pi klas13.30-15.30 en 19-20 u: lste klas: 11- al 13.30-15.30 en 19-20 u. f hiatrlsch Ziekenhuis Endegeest: Dinsdag rijdag 13 tot 14.30 u: zondag 11 tot 12 ach kot 3 u. tgeest: Bezoekenuren Jeigersmakliniek: t.e.m. vrij 16.45-17.45 u: zaterdag 13 u-15 1 ondag 11-11.45 u en 13-15 u. ad. «n: Bezoekuren ziekenhuis 'Rijnoord: da- b (ook in het weekend): lste en 2de i - van 10.30-11 u: van 14 -14.45 u: van 18- »eu kraamafdeling: van 16-17 u, van 19-19.30 an leen voor echtgenoten: kinderafdeling: nde 15-15.30 u. van 18-18.30 u alleen voor rs. Kinderen beneden de 16 jaar, gëén »ng op de kinderafdeling, dwljk: Sole Mio klassepatiënten dagelijks 3 tot half 5 en 's avonds van half 7 tot TOONSTELLINGEN tnburg 73 foto's Gerard Petrus Fieret. 12 april. LAK-tentoonstelling. ®hal: werk van Theo Nlenneyer. beel en schilderijen, dag. 10-16 u., zon en 'dagen 13-16 u, vanaf 1 april dag. 10-17 j zon en feestdagen 13-17 u, duur tot 23 'markt 3: Galerie v.d. Vlist: schilderijen 10 ban van Esveld. grafiek Peter Gente- lgwandkleden, Els Allan, potterle: Hans Riessen en poppen van Arnaud Muller 'is. Tot 13 mei. derdag 13 april huis, achter Hoflaan 76, 7.45 uur: Zuid-West Christenvrouwenbond, vergadering. Schouwburg 20.15 uur 'n Blok aan 't gin ii eniia, 20 uur Beethoven pianokwartet dag 14 april Schouwburg 20.15 uur Maak mevrouw wakker 5 20.30 uur Geen Bacchanalen Ut uitkerk. Hengelnlaan. 20.30 uur Teun Q orgel cn Cantorij van Adventkerk tentia 20.30 uur Ned. Studenten Kamo- Congrcsgcbouw 20.15 uur Opera van Keulen met Otello v Verdi Circustheater Guido v Dctli, 14.30 uur De gouden hand; 20.30 uur Suuske en he' verloren schaap. Poppentheater Frank Koomnn, 14.30 uur Sophonijnus 't wijze konijn Op Gouden Wieken, Schev. weg. 19 30 uur Kinderkoor Hnrpe Davids met musical De Wilde Zwanen o.l.v. Niek Scheps DELFT. Stadsdoclen 20 uur CMV Prins Hendrik met Die Stadtkapeile Meinerzhagen. Zondag «6 april Kon. Schouwburg 14 uur Nachtasiel; 20.15 uur Schakels. HOT, 20.30 uur Geen Bacchanalen Dlllgentla, 14.30 uur Michael Roll, piano Poppentheater Guido van Deth 14.30 uur De Gouden Hand DELFT, Stadsdoelcn 20 uur NRT met Liefde half om half. NOORDWIJK Dinsdag 18 apnl S uur vergadert de raad van Noordwijk. Agenda: Doelstellingennota structuur plan; medewerking aan Ver. voor Pro testants Christelijk Onderwijs te Noordwijk aan Zee; Vaststelling ver goedingen vakonderwijs voor 1970 en 1971; garantieverlening woningen; ex ploitatie marktkrameij; aanvullend krediet middenstandsonderzoek: subsi diëring zangverenigingen; ingebruik- geving sporthal; ingebruikgeving Noordduinen aan Noordwijkse Golf club; regeling bouw kleedgelegenhe den gemeentelijk sportpark; kredieten bedrijven voor manege in Noorddui nen; verkoop woningwetwoningen: verkoop premiewoningen; Verhuur be nedenverdieping Bronckhorststraat 56; aankoop woning Heilige Geestweg 39; aankoop 20 woningen aan de Tram- steeg; renovatie 45 woningen van Leeuwenstraat en omgeving. in Nieuwveen NIEUWVEEN Burgemeester H. L. Breen en de wethouders J. van Dijk en J. Fransen, alsmede raadsleden en veel andere belangstellenden, waren aanwezig bij het slaan van de eerste paal. Allen. de pafcl zelf was er niet. Dat was het geval in Nieuwveen, waar een begin zou worden gemaakt met de bouw van een openbare basisschool aan het Conradpark. Na informatie kwam vast te staan dat de plechtig heid nog wel even zou duren en dus werd besloten het uit te stellen tot de middaguren. Het nieuwe tijdstip was nauwelijks afgesproken, of de auto met palen kwam er aanrijden. Omstreeks half twee mocht 'juf' Van der Vos de eerste paal in de grond 'luiden'. De leerlingen van de school maakten er. dankzij feeslmutsen en vlaggetjes een feestelijk geheel van. KATWIJK AAN ZEE Maandaga vond heeft het Evangelisatiekoor af scheid genomen van zijn dirigent de heer M. Kroon uit Valkenburg. Na de repetities in 'De Hoeksteen' was er een gezellig samenzijn en tijdens dit koffie-uurtje met tractatie van het echtpaar Kroon dat deze maand 40 jaar getrouwd is werd de dirigent waarderend toegesproken door de heer Remmelzwaal, voorzitter van het koor. Hij was verheugd dat het leden tal verdubbeld is tot 78 leden. Na mens het koor werd door mevrouw Nijgh het echtpaar Kroon een sche merlampje aangeboden. WOUBRUGGE In de bijna geheel gevulde Hervormde kerk gaven de drie koren van de christelijk gemeng de zangvereniging De Lofstem een uitvoering. Onder leiding van dirigent Arjan van Lunen opende het gemeng de koor met drie liederen uit Baclis Mattheiispassion. Het klonk zeer ge disciplineerd en zuiver. Als grote tegenstelling van oude en moderne koormuziek had de bekwame dirigent aan de ene kant een ritmi sche bewerking van psalm 135 geko zen en daarnaast de wat romantisch aandoende koornummers Vaarwel van J. Brahms en Aan Zee van Frans Schubert. Beide vertolkingen klonken zeer verdienstelijk. Tot slot zong het grote koor bezielend een bewerking van Psalm 111 van C. W. Rusting alsmede één van psalm 145 van de dirigent. Over het kinderkoor niets dan lof. Dirigent Johan J. Westmaas wist de jongens en meisjes tot een hoog peil op te voeren. Dit kwam tot uiting bij de grappige liedjes Meester Van Zoe ten, het Vlaamse Vier Weverkens en een fragment uit de musical The Sound of Music: Do-re-mi-, waarbij mevrouw Eskes-Noordhof zeer ver dienstelijk als soliste optrad. Wat het klcuterkoor betreft, hier werd wel met enthousiasme gezongen, maar nog lang niet altijd even zuiver. Desondanks oogstten de kleuters zoals gewoonlijk veel succes bij de oude ren. LEIDEN Gistermiddag vond er op een dak van een pand aan de Garen- markt een nogal vreemd bedrijfsonge val plaats. Een 36-jarige Leidenaar kreeg tijdens werkzaamheden aan het dak, spit. De man was daardoor dus danig gehandicapt, dat hij niet meer uit eigen beweging naar beneden kon. De gewaarschuwde brandweer liet een ladderwagen aanrukken, waarmee de man op de begane grond werd gezet. LISSE De konijnen- en pluimvee- sportvereniging Lisse e.o. hield dins dagavond een jaarvergadering. Beslo ten werd in het najaar een clubshow te houden en ook zal er een uitgebrei de tafelkeuring komen. De heer Van der Kwaak uit Sassen- heim, werd in het bestuur gekozen De kas sluit zich met een batig saldo van 80.—. ALPHEN Vergeleken met andere jaren blijkt de jubileum-Laiira (Rij- wielvierdaagse) een grote belangstel ling te ondervinden. Reeds nu kan men zeggen dat de inschrijving ver sneld en in groter aantal geschiedt. Dit is dan de belangstelling uit ons eigen land. Echter van over de grens is vooral Engeland bijzonder belang stellend naar Alphen aan den Rijn. Naast zeven officiële inschrijvingen hebben bijna 50 mensen van overzee inlichtingen gevraagd om aan de rit te kunnen deelnemen. Voor de avond-Laura zijn inmiddels de adressen bekend geworden voor de voorinschrijving. Deze adressen zijn: Outboard Service. Hooftslraat 119, Fo to Lux, Julianastraat 29, P. Koren, Toussaintstraat 30, H. Dirkzwager, Jac. Catsstraat 18, D. Verkerk, Pallas- straat 38, P. Groenhart, Anna van Burenlaan 1. Zoals het gemeentebestuur in de laat ste raadsvergadering heeft goedge keurd zal het plein Nabij worden herdoopt in Laura-Plein. Dit zal offi cieel geschieden aan het begin van de avond-vierdaagse zodat op 29 mei om 18.00 uur dc officiële borden worden |f| StOUTllOOD 0D SClOOt aangebracht. 1 Ter gelegenheid van het 25-jarig be staan van de Stichting Alphensc Rij- wielvierdaagse (Laurarit) zal het be stuur recipiëren in het gebouw 'Na bij' op maandagmiddag 3 juli van 15- 17 uur. Op maandag 3 juli zal de officiële opening plaatsvinden van de 25c Lau ra. zoals gebruikelijk op het Raadhuis plein. De muzikale verzorging zal berusten bij de Amsterdamse Politic- kapel. Door de bouwvakvakantie zul len de gelederen van de Alphense korpsen zo zijn uitgedund dat een goed optreden niet mogelijk is. Een ander attractief onderdeel van deze plechtigheid is het aanrijden van de vertegenwoordigende fietsen uit de provincies van ons land. Zij zullen de provincievlag meevoeren. Een van de bestuursleden meende dat de deelnemers onderweg gedurende een van deze dagen toch moeten on dervinden dat zij een bijzondere Lau ra rijden. Men is op de gedachte gekomen in de duinen een grote pick nick te organiseren. Het is gelukt op een daarvoor bijzonder geschikt punt in de buurt van Noordwijkerhout de ze maaltijd te organiseren. Er wordt een complete lunch geserveerd in een tent. HAZERSWOUDE Op de Voorweg werd de heer W. Rodenburg uit de Ruysdaelstraat met zijn bromfiets 'ge sneden' door een personenauto op het moment, dat hij zelf enkele gepar keerde aanhangwagentjes passeerde. Hij brak een been. Getuigen wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de politie, telefoon 01714-2445. Op het kruispunt Vincent van Gogh- straatFerdinand Bolstraat had een botsing plaats tussen een auto en een bromfiets. De duopassagiere van de bromfietsberijdster, mej. C. K, liep verwondingen op aan beide benen. NIEUWKOOP - Tijdens de 23 ste jaarvergadering van Begrafenisonder neming 'De Laatsté Eer', heeft voor zitter A. de Jong er zijn teleurstelling en ongerustheid over uitgesproken dat er nog geen plannen zijn voor een nieuwe algemene begraafplaats, on danks dat er bij de gemeente al herhaaldelijk op is aangedrongen. In verband met de te verwachten toeneming van het aantal inwoners, zullen er meer begrafenissen komen, maar de begraafplaatsen zijn bijna vol. Het bestuur van 'De Laatste Eer' ziet de toekomst dan ook somber in, vooral omdat, als een begraafplaats wordt aangelegd, enkele jaren moet worden gewacht voor deze in gebruik kan worden genomen. Nogmaals zal met het gemeentebestuur kontakt worden opgenomen. Ook het opbaren van overledenen in de nieuwbouwwijken is nog steeds een punt dat de gemoederen van het bestuur bezig .houdt. ALPHEN Het bestuur van de stichting Rijnoord heeft gisteren van de minister bericht ontvangen dat medewerking zal worden verleend aan de bouw van een verpleegtehuis. Er zal een capaciteit zijn van 100 bedden voor langdurige zieken en 100 bedden voor geestelijk gestoorde be jaarden. Het tehuis wordt gebouwd op een terrein aan de Delftzichtweg t.o. het ziekenhuis, achter de hervormde kerk, waar de stichting optie op een terrein van de gemeente heeft Ver- NIEUWKOOP De gemeente gaat, om een beter inzicht te krijgen in de kwaliteit en kwantiteit van het wo ningbestand, een zgn. woningkartho teek samenstellen. Het wordt noodzakelijk geacht onder meer voor het peilen van de toekom stige •woningbehoefte in de gesubsidi eerde en de vrije sector. Van elke woning zal ook een platte grond worden gemaakt van de verdie pingen en situatietekeningen van het terrein met opstallen, alsmede een foto van de gevels. NIEUW-VENNEP De heer P. van Beelen nam gisteren afscheid als hoofd van de christelijke lagere Joh. Weststeijnschool in verband met zijn benoeming te Bredevoort. Gisteroch tend 'vierden' de kinderen afscheids feest met zang en toneel en er wer den films vertoond. Gisteravond was er in het 'Trefpunt' gelegenheid voor de ouders om af scheid van de heer Van Beelen te nemen. Natuurlijk ontbrak het niet aan cadeaus. Opvolger van de heer van Beelen is de heer W G. van Griethuijsen. wacht wordt dat 3 ha. grond zal worden benut. Met spoed zal nu aan de verdere voorbereidingen worden gewerkt. Als alles meezit zal het verpleegte huis, dat een streekfunctie krijgt, eind 1974 in gebruik kunnen worden genomen. Begin 1973 hoopt men de bouw te kunnen beginnen. Een archi tect is nog niet aangetrokken. Ver wacht wordt dat de kosten tussen de 15 en 20 miljoen gulden zullen komen te liggen De heer H. Bergsma, waarnemend directeur van het ziekenhuis 'Rijn oord'. zal de directie voeren van het verpleegtehuis. RIJNSBURG Gisteren was er de sluitingsavond van de gereformeerde mannen- en vrouwenverenigingen, onder voorzitterschap van D. Noteboom. Ds. A. G. Baayen sprak over de kerk in de veranderende samenleving. 'De wereld met zijn vele aktiviteiten blijft aan het veranderen' 'De kerk heeft daar dikwijls moeite mee', aldus de predikant, die verder van mening was dat het een en ander vaak resulteert in een 'stormloop' op het geloof. Het maakt, dat meestal, ten onrechte, alleen maar gebruik wordt gemaakt van de natuurwetenschappen Ds. Baayen meende dat zonder een godsdienstig leven, geen goed leven mogelijk is. Nooit mag de Bijbel alleen maar als een soort geschiedenisboek worden beschouwd. 'Golgotha heeft niet de wereld, maar Christus overwonnen', aldus ds. Baayen. 'De kerk heeft de opdracht, haar leden vanuit deze waarheid te leiden en te onderwijzen'. LISSE De Rijksmiddelbare Tuin bouwschool zal het schoolprogramma gaan uitbreiden. Er zal een aanvullen de cursus komen die de marketing en management omvat. De school heeft nu een tweeledige funktie: eerst hield men zich alleen bezig met de bloembollenteelt, maar nu is er ook de bloementeelt bijgeko men. LEIDEN Een combinatie van twee koren en twee (amateur)orkesten, te weten 'De Stem des Volks' uit Leiden en het gemengd koor 'Vox Laeta' uit Roelofarcndsveen, de Koninklijke or kestvereniging 'Symphonia' uit Rot terdam en het Toonkunstorkest uit Leiden, gaf de mogelijkheid tot een concert met een grootse programma- opzet. Dit concert vond plaats in dc Stadsgehoorzaal onder leiding van Henk Briër. Grote waardering moet men hebben voor de prestaties in de amateuristi sche kunstbeoefening van een derge lijk hoog niveau. Het getuigt van muzikaliteit en een grondige voorbe reiding. Ook van enthousiasme! 'De Stem' heeft dringend behoefte aan jonge stemmen. Het zou voor het koor en voor de jongeren een verrij king betekenen. Dit gemis aan jonge stemmen deed zich vooral gelden bij de sopranen in de Missa in C gr.t. K.V. 257 (de NOORDWIJK De spaarbank voor Noordwijk en omstreken bestaat hon derd jaar. In verband daarmee wordt op woensdag 19 april om 4 uur een receptie gehouden in het Hof van Holland. HAZERSWOUDE Cees Kroon, de in Leiden woonachtige (ama teur) vorser naar de geschiedenis van zijn geboorteplaats Hazerswou de en Wim v. d. Spek zijn op de gedachte gekomen, om in de zeven de aflevering van 'Bericht van de Oudheidkamer Hazerswoude' toe ristische informatie te verstrekken over de gemeente die hen na aan het hart ligt. Motiveren samenstellers Kroon (tekst en research) en v. d. Spek (vormgeving): 'Hazerswoude wordt nu eenmaal door toe risten bezocht. Het aantal bezoekers van buiten de gemeente aan de oudheidkamer in de toren van de Nederlands Hervormde Kerk be vestigt dit'. Daarnaast is het niet onmogelijk, zo menen zij, dat ook menige imvoner van Hazerswoude met belangstelling kennis zal ne men van de inhoud van hun zevende 'Bericht'. naam Hazerswoude iets te maken heb ben met de hazelaar, vindt Kroon, in eigen geboorteplaats beschouwd als de expert wat betreft de historie. Niette min 'zit' Hazerswoude met een com plex van bejaardenwoningen, dat de üngende Zolder met Amati-kwartet rosgebouw, 20.15 uur Jub. concert Resi- •t 'ie Kerkkoor o.l.v. John Verhoijcn met p, ien en symfonie-orkest "leda? 15 april Schouwburg 20.15 uur 't Is Voorbij 20-30 uur geen Bacchanalen fentla 20.15 uur Narclso Vypes. gitaar. RIJNSBURG Donderdag 20 april neemt mej. B. Plaizier afscheid van de kleuterschool. Oudleerlingen en overige belangstellenden kunnen op deze dag in 'Het Centrum'. Kerk straat, vanaf 20.15 uur afscheid van haar nemen. Sinds de oprichting van het kleuter onderwijs in Rijnsburg is zij hoofd leidster geweest. Vandaar dat de meeste Rijnsburgers van onder de 40 jaar bij haar in de klas hebben geze ten. Kroon, samensteller van onder andere zes eerder verschenen 'Berichten van de Oudheidkamer Hazerswoude' (op zaterdagen in de zomermaanden geo pend tussen twee en vijf) en het in 1968 verschenen 'Hazerswoude vroe ger', verwijst de mening die de dorps naam Hazerswoude verband laat hou den met de hazelaar, naar het land der fabelen. Oude geschiedschrijvers ontlenen deze bewering aan het feit, dat bij vroegere verveningen grote hoeveelheden hazelnootjes naar boven zouden zijn gekomen. 'Juister verkla ring', aldus Kroon, 'geven dr. J. de Vries en dr. J. Moerman. Zij spreken van een voornaam, gevolgd door een niet erfelijke toenaam: Hadu-ward' Eene heer Hadu- o f Aduard is des tijds waarschijnlijk de bezitter van het jachtrecht in het Hazerswoudse gebied geweest en zou weieens de stichter van de nederzetting Hazers woude geweest kunnen zijn. Onjuist dus, die bewering, als zou de staureren. Restauratie is spoedig ge wenst, omdat het totaal vervallen mo nument op instorten staat'. Over de Rijnenburgermolen: 'Interieur en exJ terieur verkeren in zeer slechte staat. Plannen de molen te restaureren lig gen gereed, doch uitvoering laat lang op zich wachten'. En deze kritiek betreft dan zeker staatssecretaris Von- hoff van CRM, die het niet eens is met het gemeentebestuur van Hazers woude dat te kennen heeft gegeven dat de molen als verloren moet wor den beschouwd, indien niet spoedig lot restauratie wordt overgegaan. 'De molen is namelijk waterdicht en wordt dus niet bedreigd door rottings gevaar', heeft de staatssecretaris aan de PvdA-Tweede Kamerleden Van Ooijen cn Van der Stoel doen weten. Kroon stipt in zijn 'Bericht' ook de molen 'Dekker' als toeristische be naam 'De Hazelhof' draagt. En werd. zienswaardigheid aan. maar: 'Dit unie- onlangs óók nog een volleybalvereni ging opgericht, die de naam 'De Haze laars' kreeg toegemeten. Het zal de geschiedvorser, die ook in gemeente bestuurskringen vanwege zijn kennis van het verleden nog wel eens wordt geraadpleegd anderzijds goed doen, dat zijn theorie betreffende de her komst van de dorpsnaam ter plaatse ook aanhangers heeft. Een reeds vijf jaar bestaansrecht hebbende vplleybal- vereniging van de Rijndijk heet. Haduard! Cees Kroon levert tussen toeristische informatie over Hazerswoude ook wel kritiek op diverse instanties. Over de Blauwe Wip of Gere Molen: 'Al jaren bestaan er plannen de molen te re- ke lattenzagertje verkeert helaas een zeer deplorabele toestand'. De houtzaagmolen zal, ondanks enkele te genkantingen in de gemeenteraad, te zijner tijd van de huidige plaats moe ten verdwijnen en naar een andere plaats in de gemeente worden overge bracht. Het is van het allergrootste belang, dat het aantal woonhuizen met aardi ge geveltjes in de Dorpsstraat voor het nageslacht behouden blijft, vindt Cees Kroon. Hij steekt niet onder stoelen of banken, dat het hem na aan het hart gaat, dat er van de vele 'deftige gebouwen' van oudsher in onze tijd maar weinig is overgeble ven. 'De plaatselijke overheid heeft zelfs in 1970 geen enkele moeite ge daan het laatste patriciërshuis in de Dorpsstraat te behouden'. Het pand moest verdwijnen omdat het in de omgeving van het (in aanbouw zijn de) bejaardencentrum De Driehof niet zou passen. 'Een voor Hazerswou de belangrijk zeventiende-eeuws histo risch monument ging verloren', aldus Kroon. Anderzijds doet het de samen steller van het 'Bericht', goed dat het nieuwe structuurplan voor de Dorps straat voorziet in de handharing van 'oud Hazerswoude'. De restauratie van geveltjes van een aantal woonhuizen biedt soelaas inzake een langere in standhouding. GEDEGEN INFORMATIE Het zal iedere Hazerswouder en be langstellende toerist goed doen, dat de heren Kroon en Van der Spek zich via de toeristische informatie in hun zevende 'Bericht van de Oudheidka mer Hazerswoude' ontpoppen als een 'mini-WV'. Oprichting van een Ha zerswoudse afdeling van een vereni ging voor Vreemdelingen Verkeer schijnt, zo heeft Burgemeester J. ten Heuvelhof eens in de gemeenteraad gezegd, te stuiten op alle mogelijke bezwaren. Cees Kroon, die deze woor den stevig in de oren heeft geknoopt, heeft bewezen, dat particulier initia tief in deze veel vermag. Zijn zevende 'Bericht' mag men een gedegen stuk informatie noemen, dat in een note- dop de bezienswaardigheden in de 'oase van landelijke rust' op duidelijk omschreven, soms (gezond) kritische wijze opsomt Credo-Messe) van Mozart. Niettemin een knappe prestatie. Vier solisten verleenden hun m edewerki ng. Leny Stevens-Ridderhof (sopraan), Martha van de Kerkhoff (alt), Henk Meyer (tenor) en Henk van den Brink (bas). Zij gaven aan dit werk de kleur, die wij van de zijde van het koor hier wat hebben gemist. Voor de beide koren lag de climax na de pauze met de uitvoering van de Cantate Campanae voor piano, koor en orkest van Wim Franken. Jan van der Meer verzorgde op grootse wijze de piano-partij. Het koor was bijzon der goed op dreef evenals het orkest, dat een uitzonderlijke zware taak had. Jan van der Meer was de solist in het Concert in C gr. t. voor orgel en orkest van J. Haydn. Voortreffelijk uitgevoerd met een levendig reage rend orkest, zij het dan ook dat het orgel in de Stadsgehoorzaal een alles behalve ideaal instrument is. Rest ons nog te vermelden de drie 'Hongaarse schetsen' van Bartók en de (voortreffelijk uitgevoerde) Fin- landia van Sibelius in een zelden gehoorde versie mèt koor. Een woord van hulde. HAZERSWOUDE Bij de kampioen schappen schermen van de Kon. On- derofficiersbond te Amersfoort, óp het wapen sabel, werd onze plaatsge noot D. Plaizier derde. Ook bij de kampioenschappen schermen van het ministerie van defensie te Den Haag, op het wapen floret, wist hij beslag te leggen op een derde plaats. HAZERSWOUDE Te zijnen huize. Torenstraat 28, ontving de heer J. M. van Dijke het gouden insigne wegens 25-jarig lidmaatschap van de C.V.A.G. HAZERSWOUDE 'Hoe functio neert het gemeentebestuur?' Over de ze vraag zal burgemeester J. ten Heu velhof op donderdag 20 april in het Michielshuis een inleiding houden op uitnodiging van de plaatselijke afde lingen van de AR, CHU, KVP, PvdA en WD. LEIDEN De afdeling Leiden cn omstreken van de Algemene Neder landse Invaliden Bond houdt op zater dag 22 april een bollentocht. Tot 18 april kan men zich opgeven bij A. J. Harteveld, Marislaan 47, telefoon 01710-21855. Leiden. HAZERSWOUDE De bromfietser W. Rodenburg, werd gisteren gewond toen hij een geparkeerde auto pas seerde en door een personenauto werd gesneden. De bestuurder van de auto reed door. De bromfietser moest met ondermeer een gebroken been naar het ziekenhuis worden gebracht. De politie zoekt eventuele getuigen zich te melden onder nummer 01714- 2445. Op het kruispunt Vincent van Gogh- straatFord. Bolstraat, kwamen een personenauto cn een bromfietser met elkaar in botsing, doordat de laatste geen voorrang verleende. Mej. C. K. die op de duo zat, werd aan beide benen gewond.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 3