KABO: Vakantie naar leeftijd en niet naar functie S ANO ceL AOW begin '73 gelijk aan minimumloon romiko waarschuwt onn voor ernstige vertrouwenscrisis merikaanse ambassadeur Frankrijk blijft aan landel binnen EEG ram met 14,7% toe Algemeen Schoonmaakbedrijf Markiezen- en Rolluikenfabriek Zonnig en droog Amerikanen wilden niet patrouilleren Het leed van de aardbeving MATRAS Veertien Tupamaros ontsnappen uit cel Brandt naar Londen In deze krant UW OUDE VERTROUWDE KRANT IS OCHTENDBLAD GEWORDEN VERNIEUWD EN UITGEBREID I 0O1V3M. VUL DE BON HIERNAAST IN Naam leiuwe ISTELIJK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING Postbus 76 Telefoon 31441 Leidse Commit „Stantvastich is ghebleven mijn hert in teghenspoetl" Gironr. 269274 t.n.v. N.V. De Christelijke Pers, Amsterdam Abonnement 7,90 per maand, per kwartaal 23,35 DONDERDAG 13 APRIL 1972 53ste jaargang paraplu's, wandelstokken reis- en regenmantels ^dTi886 TEURLINGS Westersingel 5 - tel. 360643 i Cenlr. Stal. hel ftijnhotel. Uw adres voor klassieke en modieu ze mantels in o.a. tweed, loden, camel, jersey en poplin. Afd. Bezorging vanaf 08.30 uur. IOSKOU (AP, Reuter, DPA, AFP) De Russische minister van luitenlandse zaken, Andrej Gromiko, heeft gisteren in de Opperste iowjet de Westduitsers gewaarschuwd dat het niet ratificeren van je niet-aanvalsverdragen met de Sowjet-Unie en Polen 'een ernstige rertrouwenscrisis zou veroorzaken ten aanzien van het beleid van de Sondsrepubliek. WASHINGTON (Reuter) De se- aatscommissie voor buitenlandse be- ekkingen heeft dinsdag het onder- jek stopgezet naar de beschuldiging, at de ambassadeur in Frankrijk, Ar- lur Watson, dronken is geweest tij- ens een Transatlantische vlucht. enator Fulbright, voorzitter van de ommissie, heeft een brief van minis- van buitenlandse zaken Rogers oor publikatie vrijgegeven, waarin eze zijn vertrouwen in de ambassa- eur uitspreekt. Watson heeft gezegd, lat het hem zeer spijt en dat het niet eer zal gebeuren, aldus minister Ro ers in de brief. IRUSSEL Uit de eerste cijfers van iet Bureau voor de Statistiek van de !EG blijkt dat de handel tussen de eden van de gemeenschap in 1971 met 47 pet is toegenomen en een totaal an S 49.1 mrd heeft bereikt. ADVERTENTIE Kantoor: Sliegerstraat 12-12a, Den Haag, telef. 070—11.23.34. Laat nu uw zonwering ver nieuwen of repareren. Tevens leveren wij ook nieuwe zon wering tegen voorjaarsprijzen. Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf. Werken reeds voor rijk en ge meente. Bij inlevering van deze adver tentie krijgt u 10 pet. korting. 64 83 66 15 39 82 18 27 32 108 gezegd erlijk gezegd vind ik het woon- agenbeleid een duidelijk fiasco'. Dr. G. Borrie, burgemeester van Tie 1 Flinke zonnige perioden en overwegend droog, maar in de vroege ochtend hier en daar mist. In het algemeen weinig wind. Maximumtemperaturen van 11 graden aan de kust tot ongeveer 14 graden in het bin nenland. Morgen en overmorgen: Plaatse lijk regen, ook zonnige perio den en normale temperaturen. Morgen zon op: 05.46 uur onder: 19.36 uur Maan op: 05.28 uur onder: 21.14 uur \Soldaten laten et en staan Gromiko verklaarde dat de Westduit sers het akkoord over West-Berlijn en alle vooruitgang die geboekt is op het gebied van de betrekkingen met Oost- Duitsland, zou verspelen als de Bondsdag zou weigeren, bedoelde ver dragen te ratificeren. Volgens de mi nister zal ratificatie de Westueropese veiligheid versterken en West-Duits* land de voordelen deelachtig doen wor den van economische en technologische samenwerking met de Sowjet-Unie. De minister voegde er aan toe, dat het verdrag betreffende economische samenwerking, dat Moskou en Bonn vorige week hebben gesloten, pas van kracht zal worden als het niet-aanvals- verdrag is geratificeerd. Zijn woorden waren overigens veel gematigder dan die van partijleider Leonid Breznjew. Deze verklaarde onomwonden op een bijeenkomst van vakbondsleiders dat de keuze van Bonn voor of tegen het verdrag voor West-Duitsland in laat ste instantie een keus is voor vrede of voor oorlog. Brief Gromiko heeft voor de Opperste Sow- jet (Russische parlement) ook de brief genoemd, die de Westduitse mi nister van buitenlandse zaken, Walter Scheel op de dag van de onderteke ning van het Russisch-Duitse verdrag aan de regering van de Sówjet-Unie heeft overhandigd. In deze brief stelt Scheel dat de Bondsrepubliek artikel 3 niet beschouwt als een permanente belemmering voor de vreedzame her eniging van Duitsland. In artikel 3 wordt bepaald, dat nu en in de toe komst de grenzen van alle Europese staten met inbegrip van de grens tussen Oost- en West-Duitsland onschendbaar zullen zijn. Hoewel het grootste deel van de rede van Gromiko bestemd was voor West- Duitsland, maakte de minister toch ook enkele opmerkingen, die kenne lijk bedoeld waren voor de Russische kringen, welke kritiek hebben op de. 'West-politiek' van het Kremlin. De ontwikkelingen sinds de onderteke ning van de verdragen zou de tijdig heid en de juistheid van de Russische beslissing volledig hebben b.evestigd. Blijkbaar is er in de Sowjet-Unie kritiek geuit op het feit. dat de regering in Moskou er nog niet in geslaagd is, het verdrag geratificeerd te krijgen. •ik zit nog vol van van««*htend.. PHOE BAI (Reuter, UPI, AP) Amerikaanse grondtroepen heb ben gisteren geweigerd op pa- troulle te gaan bij de grote Ame rikaanse basis in Phoe Bai bij Hoeé. Dit is een van de gebieden waar de Noordvietnamezen en de Viet Cong een front hebben ge opend. 'Het is te gevaarlijk. We kennen het gebied niet. Dit is geen defensieve operatie', riepen ongeveer honderd in fanteristen in een woordenwisseling met hun kolonel op deluchtmachtba- sis Phoe Bai. Het conflict ontstond toen een eenheid, die naar Phoe aBai was gevlogen om de basis te verdedi gen. .zich moest verzamelen om in vrachtwagens op patrouille te gaan. Ongeveer honderd soldaten weigerden de opdracht, die door een luitenant werd gegeven, uit te voeren. Daarop werd kolonel Mitchell erbij geroepen. De journalisten werden toen door mi litaire politie op een afstand gehou den. De kolonel was woedend dat het incident door de pers was gesigna leerd. 'Jullie persmensen zijn allemaal rotzakken. Ik geef jullie hiervan de schuld, dat mag je zo opschrijven', riep hij. Na een uur verzamelde het konvooi zich weer en vertrok. De kolonel had kennelijk het pleit gewonnen, maar tenslotte zouden veertig van de onge veer honderd soldaten geweigerd heb ben te vertrekken. Eén van de solda ten gaf een televisiejournalist een briefje voor zijn vrouw. Hij zei dat hij haar waarschijnlijk lange tijd niet zou zien nu hij dienst geweigerd had. Een andere militair merkte op: 'Ik ben bang. Deze streek ligt vol land mijnen en we weten niet waar! Een ander zei: 'Het is een vervloete ver spilling van tijd. Waarom vechten we voor iets waarin we niet geloven? Dit is onze oorlog niet'. Toen onder leiding van kolonel Mit chell de vrachtwagens tenslotte het kamp uitreden, maakten de soldaten het V-teken. Het hoofdkwartier in Saigon wilde kennelijk geen ruchtbaarheid geven aan de zaak. 'Geen van de soldaten weigerde bevelen van hun officieren op te volgen', is in Saigon meege deeld. Zie ook pagina 11: Parijs wekt wrevel in Washington. Nieuw beleidsprogram voor ambtenaren Van onze sociaal-economische redactie UTRECHT De katholieke Bond van Overheidspersoneel (KABO) meent dat de relatie tussen hel aantal vakantie-verlofdagen en het salaris-niveau doorbroken moet worden en dient te worden vervangen door een relatie tot de leeftijd. Alle ambtenaren moeten in principe recht hebben op het zelfde aantal vakantiedagen met extra verlof voor jeugdigen (beneden 20 jaar) en voor ouderen (vanaf 30 jaar). Een vader, die zijn gehele gezin heeft verloren bij de aardbeving van maandag in het zuiden van Perzië, houdt het lichaam van zijn kind in zijn armen in Ghir, de plaats die het zwaarst werd getroffen. Zie ook pagina 11. (ADVERTENTIE) de enige matras met de juiste celbalans In een nieuw beleidsprogram, dat vandaag en morgen op een bondsraadsvergadering van de KABO in discussie komt, wordt een snelle optrekking van het minimaal-vakantie verlof bepleit tot 20 dagen (thans 18). Jongeren tot en met 18 jaar zouden dan 25 dagen moeten krijgen (thans 211, 19-jarigen 23 dagen (thans 20), 20-jarigen 21 dagen (thans 19) en 21 t.e.m. 29-jarigen 20 dagen (thans 18). Vanaf de 30-jarige leeftijd dient de vakantieduur dan geleidelijk geba seerd op leeftijdsperioden van vijf jaar te worden verlengd tot 30 dagen (thans 24). Voorzover een amb tenaar volgens de bestaande regeling meer vakantiedagen geniet, moeten die gehandhaafd blijven tot dat aantal door de nieuwe regeling is 'inge haald', aldus de KABO. die een soci aal gericht inkomensbeleid wil door een betere samenhang van salariëring, secundaire arbeidsvoorwaarden en spaarloon, dit met handhaving van het zogenaamde trendbeleid, waarbij de salarisverhogingen bij de overheid zijn afgestemd op de gemiddelde stij ging in het particuliere bedrijfsleven. Medisch onderzoek Andere punten uit het nieuwe beleids program zijn onder andere: spoedige verkorting van de wekelijkse werktijd tot 40 uur, extra arbeidstijdverkorting voor ambtenaren tussön 55 en 60 jaar (half uur per dag) en tussen 60 en 65 jaar (een uur per dag of een middag per week), verhoging van de vakantie- 1 ijfduizend bejaarden tehuizen extra Van onze pariements redactie DEN HAAG Staatssecretaris Rietkerk van sociale zaken heeft gisteren gezegd liet niet uit te sluiten dat de AOW-uitkering per 1 januari 1973 zal worden verhoogd tot het niveau van liet netto minimumloon. Hij hoopt volgende maand liet advies van de SER over deze zaak in handen te hebben en is van mening dat het optrekken van de AOW hoe dan ook de hoogste prioriteit moet hebben omdat veel bejaarden uilsluitend van de AOW leven. In verband daarmee vond staatssecre taris mevrouw Van Veenendaal (CRM) een aparte groepsregeling voor zelfstandig wonende bejaarden niet zinvol. Desondanks werd een mo tie die dit beoogt ingredient door de drie christelijke partijen, DS'70 en PvdA. Op de vraag van alle partijen om een aanvulllende beleidsnota, als vervolg en gedeeltelijk als vervanging van de bejaardennota uit 1970, zei mevrouw van Veenendaal. dat zij 'met kracht streeft naar een integraal bejaarden beleid, dat regelmatig moet worden bijgesteld.' Mejuffrouw van Leeuwen (ARP) had verzocht om een grondig behoeftenon- derzoek vóór de zomer van 1975, waarop het beleid zou kunnen worden gebaseerd. Om tal van redenen, zoals 'gebrek aan onderzoekinstituten' acht te de staatssecretaris dit op die ter mijn onmogelijk. Op de vraag, van mejuffrouw Van Leeuwen of haar plan voor een integraal beleid ook zal uitmonden in een beleidsnota op kor te termijn, antwoordde mevrouw van Veenendaal: 'Acht u dit dan mogelijk zonder de beschikking tc hebben over feitenmateriaal van het behoeftenon- derzoek?' 'Inderdaad', zei mejuffrouw van Leeuwen. 'Nu, dat lijkt mij niet', liet de staatssecretaris weten. Reden voor de opposities om een motie in te dienen, waarin om een zo spoedig mogelijke beleidsnota wordt gevraagd. Mejuffrouw van Leeuwen die hiermee ook had gedreigd, hield het in tweede termijn gisteren voorlo pig nog op een mogelijk misverstand tussen haar en de staatssecretaris. In derde termijn, dinsdag, zal zij er uitsluitsel op geven of ook de christe lijke partijen zich achter deze motie zullen scharen. Ondanks dat de meeste partijen veel van hun kritiek van dinsdag, terugna men na beantwoording gisteren door de betrokken bewindslieden, bleven regeringspartijen en oppositie erop hameren, dat de vorige- cn deze rege ring het ontbreekt aan een beleid, dat het mogelijk moet maken dat de be jaarde als een normaal mens op een normale manier moet kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Me juffrouw van Leeuwen: 'Daarbij moe ten we ons bewust zijn van de terug gang op geestelijk en lichamelijk vlak van de bejaarden. Om dit op te van gen is er een behoeftenonderzoek no dig, waardoor een inzicht in de noden kan worden verkregen. Daarop kan dan het beleid dat die behoeften opvangt worden gebouwd', aldus me juffrouw van Leeuwen. Staatssecretaris van Veenendaal, zei het paspoort voor bejaarden, dat kor ting geeft op sociaal-culturele evene menten en openbaar vervoer, lande lijk te willen ivoeren. Subsidie-aan vragen van bejairdenhonden /.al 'ij Mevrouw S. van Vecnendaal-van Meggelen. 'op beperkte schaal' inwilligen, om daarmee een deskundig apparaat te verschaffen Wat betreft de noodlij dende gemeenten, die geen nieuwe taken, dus ook niet op het gebied van de bejaardenzorg, mogen aanpakken, zegde zij toe. hierover overleg te plegen met haar ambtgenoten. Het aantal te bouwen bejaardenwoningen per jaar, dat nu op 12.000 ligt, zal worden uitgebreid tot 17.000 per jaar. toelage tot S procent (met een mini mum en een maximum, alsmede een nominaal bedrag per kind), belasting vrij maken van de vakantietoeslag, verhoging van de toelage voor onre gelmatige dienst tot 75 procent en gelijkstelling van overwerk op zater dag met dat op zondag (in verband met, wat genoemd wordt, de groeien de waarde van de vrije tijd in het weekend), vervanging van de interim- ziektekostenregeling door een defeni- tieve regeling met een maandelijkse tegemoetkoming in de verzekerings kosten en een extra tegemoetkoming voor kinderen beneden 16 jaar. Voorts wil de KABO een regeling op grond waarvan ambtenaren vanaf 50 jaar om de twee jaren medisch wor den onderzocht, waarbij speciale aan dacht zou moeten worden besteed aan hart- en vaatziekten. Ook zou, naast enkele verbeteringen in de pensi oenvoorziening, de mogelijkheid moe ten worden geopend om na de 60- jarige leeftijd vrijwillig met ver vroegd pensioen te gaan, indien er een diensttijd opzit van 40 jaar. Soortgelijke verlangens heeft de r.k. ambtenarenbond voor de particuliere gezondheidszorg en het maatschappe lijk welzijn. Voor de volgende secto ren moeten volgens het beleidspro gram op korte termijn collectieve ar beidsovereenkomsten in het leven worden geroepen: 1) intramurale gezondheidszorg (zie kenhuizen, psychiatrische centra, ver pleegtehuizen, zwakzinnigeninrichtin gen e.d.), waarbij de nationale zieken huisraad als werkgeverspartij kan optreden; 2» extramurale gezondheidszorg (kruisverenigingen, kraamcentra, con sultatiebureaus, tbc-bestrijding e.d.), waarbij mogelijk de stichting samen werkende landelijke kruisorganisaties als onderhandelingspartij kan optre den; 3) geestelijke gezondheidszorg (soci aal-psychiatrische diensten, jeugd psychiatrische diensten, sociaal-medi sche bureaus voor alcoholisme en an dere verslavingsziekten, medisch op voedkundige bureaus voor levens- en gezinsvragen e.d.), waarvoor een re presentatieve werkgeversorganisatie dient te worden gesticht, een taak, die eventueel ook zou kunnen worden verricht door het nationaal centrum voor geestelijke volksgezondheid; 4) bejaarden- en verzorgingstehui zen; 5) maatschappelijk welzijn, waarbij een eind moet komen aan, wat ge noemd wordt, de lappendeken op het gebied van de rechtspositie. Ook in de gesubsidieerde welzijnssec tor (o.a. gezinsverzorging, club-, wijk en buurthuiswerk, openbare bibliothe ken) dient een adekwaje werkgevers organisatie tot stand te komen. Met name voor de intramurale gezond heidszorg bepleit de KABO het neer leggen in de gewenste cao van funda mentele grondslagen voor het sociaal beleid: inspraak en medezeggenschap, goede interne communicatie, het in voeren en handhaven van goede ar beidsomstandigheden, toepassing van een open personeelsbeoordelig, be spreking van het aannemings- en be- vorderingsbeleid, enz. Voor de sociale werkvoorzieningssec tor wil de bond onder meer een integratie van de lonen van hand- cn hoofdarbeiders, gevolgd door een structurele verbetering van de belo ning. MONTEVIDEO (Reuter) Uit de Punta Carretas-gevangenis in Montevi deo zijn gisteren minstens veertien stadsguerrilleros van de ondergrondse Tupamaro-beweging ontsnapt. Ze za ten er in voorarrest hangende hun berechting. In september van het vorig jaar ont snapten uit dezelfde gevangenis niet minder dan 106 leden van de bewe ging, waardoor de vrijlating van de Britse ambassadeur in Montevideo, Sir Geoffrey Jackson, uit acht maanden gijzeling door de Tupamaros, mogelijk werd gemaakt. T ONDEN (Reuter) De Westduitse bondskanselier Willy Brandt, xal o p 20 en 21 april in Londen met premier Edward Heath van Engeland twee gesprekken hebben over EEG-vraag- stukken en de betrekkingen tussen Oost en West. Het overleg is van gelijke aard als dat van vorige maand tussen Heath en president Georges Pompidou van Brandt, die vergezeld wordt door zijn vrouw, zal op 20 april in Windsor Castle dineren bij koningin Elizabeth. Binnenland Grote meerderheid voor migrantenraad 5 Niet slechts poëzie op UNCTAD III? 7 Buitenland Chinese commune doet boekje open 11 Franse oproep wekt wrevel in Washington 11 Kerk Evangelische Kirche in last 2 Tegen abortus niet speci fiek r.k2 Economie Vakbonden slecht op de hoogte van verlangens werknemers 19 Boekenetalage Men schrijft ons Commentaar Puzzel Weekbladen Dichtbij cn verder Uw probleem strips Itadlo- en tv-programma's Beurs a DAAR WILLEN UW VRIENDEN EN FAMI LIELEDEN BESLIST MEER VAN WETEN. Naan: maand g I Adres- kwartaal I I g bespaart u voor hen 3)4 gulden aan abonne- Plaats: mentsgeld. De eerste 2 weken krijgen zij bij I De nieuwe abonnee ontvangt de krant 14 dagen I gratis, en bespaart ca. 3)£ gulden abonnements- wijze van kennismaking de krant gratis! |eld H 72 s"luc" «uuuutmcuu En u ontvangt een leuke attentie. I Opgegeven door: Een postzegel is niet nodig als u op de Adres: enveloppe schrijft: p|aats: NIEUWE LEIDSE COURANT ik ontvang als beloning het aangekruiste ANTWOORDNUMMER 267 I I~1 mapje post- n Pletlna ("1 handige v papter met onderzetter) paraatmap i pinpv I enveloppen schaaltje met brief- I I (flessen- papier en pen I 5 «■■■■■BaBRBaBBnBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 1