Vakbonden slecht op de ioogte van werkelijke erlangens werknemers /MF boekt ruim 3 miljoen winst Weer twijfels over omvang Gronings aardgasveld Enkele reisbureaus opgenomen in holding Dividenden Reclame-bestedingen in familiebladen fors hoger {oofdaalmoesenier Stichting Mens en Bedrijf: Betalingsbalans geen reden tot grotere besteding Homburg definitief in Engelse handen Ned. fondsen in New York De bouwende belegging Geen sprake van fusiegesprek Unilever-Erdal DOW JONES INDEX Amerikaanse goederenmarkten New York opnieuw hoger OüW/KWARTET DONDERDAG 13 APRIL 1972 ECOXOMIE/FIJIAXOEX T15/K19 inonze sociaal-economische redactie INTEREN Tn onze huidige industriële cultuur wordt niet tekort gedaan aan fysiologische be- leften en waarden. De vakbonden zijn onvoldoende op de hoogte van wat er werkelijk onder de •rknemers leeft', zei drs..H. J. W. Hanekamp, hoofdaalmoezenier bij de stichting Mens en Bedrijf Oss, gisteren in een rede op de voorjaarsconferentie van de Vereniging van Christelijke Grafische idernemers, waarvoor de problematiek rondom'conflict en verzoening' als discussiethema was ge- zen. te aanvaarden', zo zei de heer Rooi- vink die betoogde dat conflicten in beginsel tot oplossing dienen te wor den gebracht door overleg en samen werking. heer Hanekamp betoogde dat de este mensen in Nederland voldoen- verdienen om aan hun fysiologi- ie behoeften te kunnen voldoen en het daarom merkwaardig is dat iflicten in CAO-onderhandelingen steeds weer toespitsen op eisen samenhangen met 'een lager be lten-niveau' in de vorm van eisen r hoger loon. 'De uiting van men- ijke emoties wordt m.i. te slecht staan en ten onrechte vertaald in ere behoeften, waardoor steeds het conflict wordt opgeroepen, er een zinnig mee-functioneren in geheel van onze samenleving van ;enen, die we nu werknemers noe- X. is het noodzakelijk dat we leren staan en te verwoorden wat hun kelijke diep-menselijke gevoelens behoeften zijn', aldus de bedrijfs- moezenier die hier een duidelijke voor de vakbonden zag. 'We eten oppassen niet te gronde te n aan oppervlakkigheid en kort- itighoid. Daarmee bedoel ik niet en dat er in tijden van hoogcon- Ktuur domme investeringen wor- gedaan, maar ook dat men in de öënte, rationeel opgezette bedrijfs- ictuur oog moet hebben voor iswaardigheid'. isurditeit Hanekamp vroeg zich af of we na conflicten, waarmee de mensheid onfronteerd is en wordt, wel wat eerd hebben. Heeft de absurditeit het conflict, de ruzie, de oorlog werkelijk gemaakt tot verzoe- gsgezinde mensen? Het lijkt meer iet tegendeel, aldus de aalmoeze- 'We weten ons geen raad meer onze emoties. Vele ontwikkelin- (bevolkingsgroei, vervuiling, toe- nend verschil tussen superrijk en rarmst, toenemende agressie, het gijzeling nemen en vermoorden mensen, vliegtuigkapingen enz.) tonen een exponentiële curve, die tuitbaar op een calamiteit lijkt af Bij alle discussie over har de- en/of conflictmodel is het vol- drs. Hanekamp goed het Exodus- na voor ogen te houden, namelijk willen gaan van de weg uit de ernij naar de vrijheid en dat is weg die door de woestijn leidt, agressie niet met agressie beant- rdt, zoals Jezus van Nazareth ge- heeft, zonder evenwel het cón- uit de weg te gaan. 'In het els denken kan er slechts sprake verzoening zijn wanneer er vol- i is aan de absolute eis van ge- ïtigheid. Recht en onrecht zijn erzoenbaar'. Verzoening angelie oud-minister B. Roolvink wees op noodzaak niet zonder n.eer te be- Oud-rainister B. Roolvink rusten in de bestaande verhoudingen, maar zich bij het streven naar verzoe ning te stellen onder de kritiek van het evangelie en dat geldt voor zowel werkgevers als werknemers. Een van de grootste moeilijkheden in de huidige sociaal-economische situa tie, met de daarin optredende verhar ding van het overleg en de toenemen de polarisatie, noemde hij het feit dat de doelstellingen vaag geformuleerd zijn en in toenemende mate rivalise rend worden (met als extra-claim een verantwoorde ruimtelijke ordening, gericht op verbetering van de leef baarheid). 'Het grote probleem waarvoor de overheid en het georganiseerde be drijfsleven steeds weer staan is dat het rivaliserende karakter van de al gemeen aanvaarde doelstellingen het bijzonder moeilijk maakt het over de materiële inhoud van bijsturende maatregelen eens te worden', aldus de heer Roolvink, die zei dat het conflict niet bij voorbaat alleen maar negatief beoordeeld mag worden. 'In tegen deel, het verleden leert dat tal van maatschappelijke verworvenheden uit conflicten zijn voortgekomen, zoals de invoering ^an de parlementaire demo cratie, het algemeen kiesrecht, de so ciale zekerheid, de CAO, de onderne mingsraden. de wet op het minimum loon-inkomen, de oudedagsvoorziening enz. Wij zullen met conflicten moeten leren leven zoals dit ook met de verkeersdrukte het geval is. Niet om er lijdelijk in te berusten, maar om de gewijzigde situatie als een realiteit Daartoe is het nodig conflictstof tijdig te onderkennen en reële tegenstellin gen wederzijds te erkennen, waarbij de neiging tot eenzijdige belichting en beoordeling moet worden onder drukt omdat anders de zaak waarom het gaat met vernietiging wordt be dreigd. Dat geldt zowel degenen die zich afsluiten voor het gesprek als degenen die verzoening preken terwil- le van de verzoening en zich daarmee afsluiten voor de realiteit van tegen stellingen. 'Een wereld van toenemen de onderlinge afhankelijkheid is per definitie een wereld van toenemende conflictkansen, die even zovele ont wikkelingskansen als vernietigings kansen inhouden, ook in het bedrijfs leven. Wat het worden zal hangt af van onze morele, politiële en vooral onze religieuze houding ten opzichte van anderen, de maatschappij en de wereld. Het evangelie vraagt een radi cale omzetting van mens en samenle ving. Als we daartoe bereid zijn, door conflict en tegenstellingen heen, is de verzoening in zicht', aldus de heer Roolvink. DEN HAAG Noch de recente, noch de voor de naaste toekomst geraamde ontwikkeling van de betalingsbalans kan een argument zijn voor het tref fen van gerichte, omvangrijke beste- dingsverruimende maatregelen. Dit zeggen de ministers Langnun (econo mische zaken) en Boersma (sociale zaken» in antwoord op vragen van de PvdA-Kamerleden Van den Doel en Dolman. Zij hadden op dergelijke maatregelen aangedrongen ter bestrijding van de werkloosheid. De beide ministers noemen het niet uitgesloten dat de lopende rekening van de betalingsbalans in 1972 een andere uitkomst te zien zal geven dan het in het centraal economisch plan geraamde overschot van 1 miljard gul den. De beschikbaar gekomen gege vens geven overigens geen aanleiding om voor dit jaar een surplus van twee miljard gulden te verwachten, aldus het antwoord. AMSTERDAM Het Britse concern J. Lyons Comp doet het bod op Homburg gestand. Vanaf 24 april'zal zodoende worden begonnen met de betaling van 110 per aangemeld aandeel van 20 nominaal Homburg. Met betrekking tot het bod op de 8 procent achtergestelde converteerbare obligaties Homburg wordt meegedeeld dat eind juni, wanneer ook de jaarre sultaten van Lyons beschikbaar zijn, een bericht zal worden gepubliceerd. Eerder werd al bekendgemaakt, dat Lyons een onvoorwaardelijk bod zal uitbrengen op de betreffende conver tibles van 124 procent in contanten of naar keuze 130 in convertibles, uit te geven door een Nederlandse hol dingmaatschappij van Lyons, en gega randeerd door het moederbedrijf. De ze convertibles zullen converteerbaar zijrt in aandelen Lyons, die op de Londense beurs genoteerd zijn. In beide gevallen zal de lopende rente op de Homburg-obligaties worden ver rekend vanaf 1 juli 1971. Het rente percentage en de conversiekoers van de nieuwe convertibles zal worden vastgesteld aan de hand van de markt situatie ten tijde van de uitgifte. erdere ontslagen onvermijdelijk i een onzer verslaggevers ISTERDAM De VMF heeft in 1971 een winst geboekt van ƒ3,15 fljoen, na twee verliesgevende jaren van 3,72 miljoen in 1970 en i 28,67 miljoen in 1969. Het positieve resultaat werd bereikt ik zij beter winstgevende opdrachten en het beëindigen van on- idabele aktiviteiten. dit laatste betreft: in samenhang rmee daalde het aantal werkne- rs van 26.000 in 1969 via 24.000 in 0 tot 22.300 thans. Aangezien de structurering wordt voortgezet, zal organisatie verder worden 'aange- t', waarbij een (verdere) verminde- g van het aantal werknemers on- chinefabriek Figée In Haarlem ft voor ca. 5 min aan opdrachten tvangen. De orders hebben betrek- ig op kranen voor de Antwerpse fen en een graanelevator bestemd or de gemeente Rotterdam. Ven te Amsterdam (levensmidde- tffroothandel) heeft de bedrijf sac- iteiten van Van der Tang te Den ag (zoetwarengroothandel) over tomen. Deze bedrijfsactiviteiten len worden ondergebracht in Zoet- ren-Distributiecentrum Nederland. aan D. Ven geliëerde vennoot- iop. De totale omzet van het Ven- teem zal. naar verwacht ivordt, in <2 de 150 min overschrijden. Kon. Machinefabriek v.h. E. H. Be- mann heeft in het eerste kwartaal n 1972 een bevredigende hoeveel- [d nieuwe orders geboekt. Hoewel <1 wat resultaten betreft misschien topjaar is geweest, venvacht men ook 1972 een redelijk gunstig Jaar worden. vermijdelijk is, aldus de tussentijdse mededeling. Hoeveel mensen er verder zullen wor den ontslagen en op welke termijn staat nog niet vast. Het concern meent wel dat er nog een overcapaci teit bestaat ten opzichte van de con junctuur maar deze situatie is 'nog niet helemaal vertaald in het beleid per onderneming'. Die overcapaciteit bestaat bij enkele VMF-ondcrnemin gen, waarbij bovendien de steeds stij gende loonkosten en de teruggang van de investeringen in het bijzonder bij de petrochemische industrie van invloed zijn. VERDER HERSTEL ln het tussentijds bericht het jaar verslag zal op 19 mei worden gepubli ceerd wordt de verwachting uitge sproken dat, behoudens een verdere verslechtering van de conjunctuur of sociale onrust, voor het nu lopende jaar een verdergaand herstel van het concern mag worden verwacht. De winst van het afgelopen jaar wordt gebruikt ter versterking van de reserves, zodat de aandeelhouders de dividendschaar voorlopig nog in de bureaula moeten laten liggen. De re servering geeft bovendien een verbe tering van de liquiditeitspositie. BEDRIJFSRESULTAAT Het bedrijfsresultaat steeg van 42.8 miljoen in 1970 tot 69 miljoen in 1971, maar de incidentele baten daal den van 32.7 miljoen tot 18.5 miljoen, terwijl de incidentele lasten stegen van 166 miljoen tot 23.7 miljoen De netto-winst per aandeel van 1.000 nominaal kwam uit op 43 (was nihil), terwijl de cash flow steeg tot 493 (was 404). AMSTERDAM De N.V. Tourist Fonds, waarin Nederlandse reis bureaus samengaan, is uitge breid: nadat enkele jaren geleden het bureau FIT er zijn aandelen in onderbracht, zijn nu ook Euro tours en Centouri-Sunliner toe getreden. Daarnaast heeft de hol ding N.V. Tourist Fonds de helft van de aandelen van de reisbu reaus De Magneet en Silver Jet verworven. Volgens insiders is daarmee een nieu we stap gezet op de weg, die de KLM een ruimere entree op de vakantie- markt zal geven. Hoewel de luchtvaart maatschappij dan tot nu toe steeds heeft ontkend is het in de reisbureau wereld een publiek geheim, dat de KLM al lange tijd belangen heeft in de reisbureaus FIT en Eurotours. Dat De handelsvereniging v. h. Reiss en Co zal over 1971 een dividend van onveranderd 3.50 in contanten per aandeel van ƒ25. plus een uitkering van 5 pet. in aandelen ten laste van de agioreserve voorstellen. De directie tekent hierbij aan, dat de in 1970 uitgegeven nieuv/e aandelen thans voor het eerst ten volle in de winst delen. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer zal aan de op 6 juni te houden jaarvergadering voorstellen, het divi dend over 1971 vast te stellen op 6.50 (6) per aandeel van ƒ20, of naar keuze een uitkering in belasting vrije agio-aandelen en wel zodanig, dat op 30 gewone aandelen een ge woon aandeel van ƒ20 wordt uitge reikt (onv). VRG-Papier zal over 1971 een divi dend declareren van onveranderd 26 pet. op de gewone aandelen. Dit divi dend zal worden uitgekeerd, naar keu ze van de houder, óf geheel in contan ten. dan wel 16 pet. in contanten en 10 pet. in aandelen ten laste van de agioreserve. Het dividend over 1970 werd geheel in contanten uitgekeerd. Ondanks aanzienlijke eenmalige kos ten was de winst ten opzichte van 1970 slechts 5 pet. lager, aldus een mededeling van de directie. Norit zal het dividend over 1971 vast stellen op 5.60 per aandeel van 20. waarvan naar keuze 1 in contanten of aandelen. Over 1970 werd 5,40 uitgekeerd, waarvan eveneens naar keuze 1 in aandelen kon worden opgenomen. Kon. Olie noteerde op 12 april 3674-37 <36%-%); Unilever S 42%-4S% (43-Va): Phi lips S 45- =i (14\i-15) cn KLM S 39% «39'ji. Opgave Dupont, Glore. Forgan Inc. EFFECTENKOERSEN AVONDVERKEER AMSTERDAM In het telefonisch effecten verkeer kwamen gisteravond de volgende koersen tot stand. Tussen haakjes staat de officiële slotkoers van gistermiddag. AKZO 67 30 (67.40). Hoogovens f69.50). Kon Olie 118-118 50 gl (117.80). Philips 48.80-49 148 70). Unilever 137.20-137 50 gl (13 7 50). KLM f125). Postbus 973 Rotterdam Tel (010)284710 Telle protesten tegen proefboringen in Waddenzee DEN HELDER Opnieuw zijn van de zijde van het ministerie van economische zaken geluiden geuit over de beperkte omvang van het Groningse aardgasveld. Nadat minister Langman vorige maand aan de vaste Kamercommissie voor economische zaken had verteld, dat de aardgaskraan niet nog verder open mocht gaan, omdat anders de vooriaden te snel zouden zijn uitgeput, heeft nu een van zijn ambte naren gewezen op de tegenvallende omvang van het veld. Mr. J. Jonkers, hoofd afdeling mijn wetgeving en concessiebeleid van het ministerie van economische zaken zei op een voorlichtingsbijeenkomst van de gezamenlijke politieke partijen in Den Helder, dat men aanvankelijk dacht, dat de Groningse aardgasvel den voor een lange reeks van jaren de behoefte in Europa zouden kunnen dekken. 'Na recente studies is de keus: of de kachel zachter laten bran den of nieuwe bronnen aanboren, al dus de heer Jonkers. 'Zonder die nieuwe bronnen is de kans groot, dat binnen afzienbare tijd de binnenland se afzetkraan dichtgeknepen moet worden om aan de grote contracten te blijven voldoen, die met het buiten land zijn afgesloten'. OPPOSITIE De heer Jonkers sprak over de nood zaak van nieuwe bronnen om daarmee gewicht te geven aan zijn pleidooi voor proefboringen in het IJsselmeer en de Waddenzee. Daarop kreeg hij van verschillende zijden kritiek te ho ren. Namens de Landelijke Vereni ging tot behoud van de Waddenzee zei de heer T. F. J. Pronker, dat de contracten desnoods moeten worden afgekocht. 'Als de regering voorbarig is geweest met het afsluiten van grote contracten met het buitenland, dan mag deze fout niet ten koste gaan van de Waddenzee. Dat is een uniek natuurgebied', aldus de heer Pronker, 'van essentieel belang voor" de vogel stand in Europa'. Of het ook uit keiharde econo mische motieven nodig zal zijn in de Waddenzee en het IJsselmeer te boren is een vraag, waarop overigens nog geen definitief antwoord is. Men weet niet hoeveel gas het Nederland se deel van het Continentaal plat zal opleveren. Interessant is in dit ver band de mededeling van de Ameri kaanse oliemaatschappij Placid Inter national Oil, dat men in 1974 begint met de winning van aardgas uit een veld, ongeveer 55 kilometer ten noor den van Texel. Hoeveel gas het veld van Placid Oil bevat, is de maatschap pij zelf nog niet bekend, maar vast staat, dat er genoeg is voor een lonen de winning. De kwaliteit van het gas is iets beter dan het Slochterengas. In augustus of september van dit jaar gaat Placid de eerste voorbereidingen treffen voor de eerste Nederlandse produktie van bodemschatten uit de Noordzee. ANWB Behalve van de zijde van de Vereni ging tot behoud van de Waddenzee, is van verschillende andere kanten ge protesteerd tegen de voorgenomen bo ringen. De ANWB zei geschrokken te zijn van de uitlatingen in Den Helder. De bond zegt met anderen van me ning te zijn dat het Waddengebied door zijn zeer rijke fauna een derma te uniek karakter draagt, dat men op alle mogelijke manieren moet pogen het ongeschonden te bewaren. Het streven moet gericht blijven op een integraal beheer van het Waddenge bied, waarbij dan geen activiteiten mogen plaatsvinden, die de waarde van dit gebied aantasten, aldus de ANWB. De bond blijft er daarom voor pleiten dit gebied, waarover een zeer groot aantal overheidsinstanties zeggenschap heeft, tot een landschaps park te maken, opdat boringen voor komen kunnen worden. Dr. J. J. Sijlstra, bioloog van het Ne derlands instituut voor onderzoek der zee, stak eveneens een waarschuwende vinger op. De Waddenzee wordt toch al door lozing van verontreinigd rijn water via het IJsselmeer bedreigd, al dus de heer Sijlstra. Laten wij nu voorkomen dat er nog meer organis me zal verdwijnen. De Waddenzee moet de mosselenkweek van Zeeland gaan overnemen, verdere vervuiling kan hierin volgens hem ernstige scha de aanbrengen. NV T 'ourists Fonds groeiende Van een onzer verslaggevers Cosmeticabranche geeft meeste uit AMSTERDAM Het totaal bestede bedrag aan reclame voor merk artikelen en -diensten in pers, tv en radio bedraagt voor 1971 447 min tegenover ƒ431,8 min in 1970 en 428 min in 1969. Ten op zichte van 1970 betekent dit een stijging van 3,5 pet. Per medium type varieert dit percentage van minus 4 pet voor de dagbladen tot plus 45 pet voor de familiebladen, zo blijkt uit een rapport van het Bureau voor Budgettencontrole. nu ook het laatste bureau is toegetre den tot de organisatie waarover de KLM'er H. Regeur de directie voert, heeft dan ook weinig bevreemding gewekt. De deelname van Centouri- Sunliner aan Tourist Fo-is komt evenmin als een verrassir in: aan gezien een belangrijk dec' van de aandelen van deze onderneming in handen is van de bank Pierson, Held ring en Pierson, bij wier docjiter Albefiima de NV Tourist Fonds des tijds de FIT-aandelen heeft onderge bracht, lag de toetreding voor de hand. Sunliner van Vroom en Drees- mann, die enige jaren geleden een nauwe samenwerking met Centouri aanging, heeft inmiddels haar aande len in Albefima ondergebracht. VUIST Het wachten is nu alleen nog op aktie van de KLM. Volgens insiders is de maatschappij niet ongenegen een bod te doen op de aandelen van NV Tourist Fonds. Slaagt de maatschappij daarin, dan betekent dit. dat zij haar greep op de reismarkt aanzienlijk heeft uitgebreid en een krachtige vuist kan maken tegen Transavia. die thans voor een belangrijk deel steunt op het in Nederland snel terrein winnende Dyitse reisbureau Necker- mann. (ADVERTENTIE) Bij de overige categorieën steeg het bedrag voor tv-reclame met 12 (18) pet, voor STER-radio met 7 (34) pet, maar trad voor de damesbladen een daling met 1 (10) pet in. De rtv- bladen bleven gelijk 19 pet). Bij de overige tijdschriften viel een stij ging te constateren van 17 (6) pet. Het aandeel van de verschillende me diumtypen in de totaal berekende be stedingen is in procenten: dagbladen 40,7 (43,8) pet, familiebladen 3,8 (2,7) pet, damesbladen 12,9 (13,5) pet, rtv- bladen 8,1 (8,5) pet, overige tijd schriften 7 (6,2) pet. Van het totale reclamebudget neemt de pers 72,6 (74,6) pet, STER-tv 24,8 (22,9) pet en STER-radio 2,5 (2,5) pet voor haar rekening. De cosmeticabranche gaf de grootste besteding te zien, gevolgd door was middelen, vervoer, bovenkleding, wa renhuizen-verzendhuizen. grootwinkel bedrijven in levensmiddelen, tabak, banken, alcoholhoudende drank en collectieve campagnes. Juli en augus tus blijken voor de persmedia nog steeds de magere maanden te zijn. gevolgd door januari en februari De maanden oktober en november daar entegen zijn. als steeds, de vette maanden. Dagbladen vonden hun dieptepunt in juli en de top in okto- AMERSFOORT Er is geen sprake van onderhandelingen over de overne ming van het Erdal-concern door Uni lever. Dit deelt de raad van bestuur van Erdal mee in een officieel com muniqué naar aanleiding van geruch ten in de pers. GOES Aardappelen: Bintje, veldgewas, af boerderij op auto geleverd 6.50-1 7.50 per 100 kg. Voederaardappelen 4,50 per 100 kg. afgehaald op auto geleverd. Exclusief B.T.W. Vlas: goede kwaliteit 23-81 cent per kg. Mtd- donkwaliteit 18-23 cent per kg. Afwijkende kwaliteit 15-18 cent per kg. Exclusief B.T.W. Uien: goed houdbare partijen onafgestaatrt op auto geleverd, met maximaal 20% uitval, tot 10 cent per kg. Exclusief B.T.W. Stro: Tarwestro 45.- per 1.000 kg. Gerststro 42.50 per 1.000 kg. Erwtenstro (klein groen) 60.- per 1.000 kg. Exclusief B.T.W. Eieren: Prijs notering voor de week van 3 tot en met 8 april 1972. Voor de pluimveehouders, die gro te hoeveelheden kippc-eieren leverden was de maxlmuraopbrengst af bedrijf Inclusief toeslagen voor kwantum en kwaliteit en in clusief B.T.W.: voor bruune eieren 2.086 per kilogram; voor witte eieren 1.997 per kilo gram, De zogenaamde basisprijs (leveranties minder dan 720 stuks) was 1,79 pc-r kilo gram inclusief B.T.W. NOORD SCHARWOUDE Groenten. 124.000 kg rode kool a 8.50-21.60. b 8-8.30. 125.000 kg deense kool 6-16.60. 2.000 kg gele kool a 4- 13.20, 1.000 kg kroten a 17.70, 18.50. b 14, 2.000 kg peen 50/20 16.70 200/400 15.40, 50.000 kg uien 1 80/100 17.60-20.80. 60/80 13.40-17.30, 40/60 8.70-14.40, drielingen 11.60 nep 8 11 60/ 80 10.20-10.40. 40/60 5.50-6, drielingen 5.60. 1.000 kg witlof 95-1.03. ZWIJNDRECHT Groenten. Andijvie 102-115 spinazie 36-68 prei 30-41 uien 11-14 witlof a2 88-93 b2 48-61 rabarber 40-63 sla a 12-16 kom kommers 75+ 78-79 60+ 61-63 50+ 54-55 4 0 42-45 35+ 29-31 30+ 24-25 krom 52-57 stek 28-51 selderij 12-30 peterselie 7-15 radijs rood 24-41. AMSTERDAMSE WISSELKOERSEN Contante koersen 12 april Londen s.3675- 72 5 New Vork 3.20175-425 Montreal 3,21225-475 Parijs 3,640-90 Brussel 7.2735-85 Frankfurt 100.995-1045 Stockholm 67.005-55 ZUrlch 83,240- 90 Milaan 54,975-5.025 Kopenhagen 45.805-55 Oslo 43.645-95 Wenen 13,8850-950. Voor bank papier gelden op 13 april de volgende koer sen: Eng. 8.27-47 Amerlk. 3.16-22 Can 3.16-23 Fr. frs. 6.00-68.50 B. frs. 7.23-38 D..M 100.00-1.50 Zw. kr. 6.00-67.50 Zw. frs 82.50- 84.00 Lires 53.75-56,25 D. kr. 45.25-46.75 N. kr. 47.75-49.25 O. seh. 13.80-14.05 Port. esc. 11,85 Sp. peseta 4.90-5.15 Fin. mark 76.25-78.25 Yoeg. dln. 17.50-20.50 Griekse dr 10.40-11.40. AMSTERDAM Do notering van goud Is woensdag gestegen tot 5020-5170 4980-5130) per kg. De prijs van zilver bleef onveran derd 161-173.50 (161-173.50) per kg. Opgave Drijfhout- ber, familiebladen resp. januari en oktober, damesbladen januari en okto ber, rtv-bladen juli en oktober en overige tijdschriften augustus en no vember. Koersen in Montreal Asbestos Corp. 28% Canada Fund 65.18 Consol Rathurst 9%b Dom Tar Chcm 12% Husky 17% Nat. Gas 15-, Mass Ferguson 13% Nat Resources 7.96L Shell Canada 41% Idem Warrants 21% Indult. Sporen Uttl, Oht. Modi 10 april 958.08 275.07 111.90 74.17 396.1 11 april 962.60 275.57 112.19 74.00 396 5 12 april 966.96 275.68 111.45 73.93 396.3 Aand. Obl. lol. H L 10 april 19.470 27.000 1.794 723 744 11 april 19.930 28.530 1.795 860 627 12 april 24.690 35.250 1.815 870 653 b Bieden: L Laien: o Nom. CHICAGO Gerst 1 In TWO met juli 11/4 162% 152 12/1 163% 151% jull okt 109% 1091.L 110',iL 100% 109%L 110% Sir. loco Load St L. sept. 154% 153% Ujnznad 291 %b 287% b Mais juli 287% 284%b Austr. Woi 125% 125% lull 129% 129% NEW YORK upril mcl sept. 131% 131% Katoen mri 41.50 41 30 Haver mei 41.35 40.95 70% 71% JUl) 32.90 35.90-92 wultops Jull 69% .70% l"c"°G mrl. sept. 68% 69% 28% 28% 26'"» april Smabi uen Loco U 27% 25 05 mil met 353% 358% mil 24.62 jull 358% 363% mei 25.60 23.18 aug. 357% 361?', Metalen en 94 OOn 94.00n lin loco WINNIPEG mei 93.80-95.20 94 30g id 3 mno R"gge 109b 108% imker ci mr. II Koper loc id 3 nine 103L 102 inco 6.50 6.75 jull 103% 102% ind 6.45g 6.82-85g Haver lull 6.S7-81B 7.02-05g Lood loco ia 3 mnc mei 68% 68% Knppr Jull 68%L 68%L 52.35 52.15 Zink loco ok l. 70 70 Juli 52.85 52.65 id J mnc 180-184L 179-183% L 14.50 14.50 ANTWERPEN I 112b 112%nom lll%b 112% nom 110%b 112nom 13.80b 13.85b 13.80b 13.85b 13.65b 13 70b LONDEN NEW YORK ACK Industries Airco Allied Chemical Alum Co of Am American Brands American Can \tn ('vanamtd Am Klecir Power Am Metal Climax Am Motors Am Smelt C Kef Am Tel rel Anaconda Armco Sieel Atlant Richfield 48»'* 47 23% 23% 34% 3544 52 53% 43% 44% 32% 33 38% 38% 27% 31 30 Beihl Steel Burroughs Can Pacific Ry Cel Co of Am Chase Mannaitan Chesap Ohio R Chrysler Cities Service Colgate-Palmolive 21% 21% 43% 43% 18% 19% 22% 22% 66% 66% 47% 46% 33% 34 23 24% 15% 15% 55% 57% 53 57% 58% 59% 35% 35% 39 39 64% 64% Commonw Edison 38 35% Cons Edison 25% 25% Cont Can 31 31% Coin Uil A 26% 26 Curtiss Wright A 25% 24% Corliss Wright 31% 3| Dart Ind 57 58 Dow Chemical 90% 90% Duponl de Nem 173% 172% Eastman Kodak 119% 119% First Nat City 56% 50% Gen Puhl t'lll Gen lei A El Getty Uil t Nick of cai i Paper t lei I'el 68% 28% 83% 22% 20% 28% 32% 23% 37% 38% 390% 397% 28% 29% 34% 33% 38% 56% 37 37% Admiral Corp Alex Allegheny Pow S Akzona Am Standard Amsied Ind Ark Louis Uai Bait Ohio 4%% Bayuk Cigars Burlington Ind Cerro Chadbourn Goih Chase Select id Columbia Gas Cominco Com leiephona Corn Product* Crossbow lund 23% 23% 10.00 10 00 22% 22% 32% 7% 15% Martin Marietta 23 22% May Uep Slurea 53% 54% "Jon ne 11 46 46% Mobil Uil Corp 51 50% Nat Biscuit 63% 63% Nat Cash Keg 32% 31% Nal Distillers 16',* 16% Nal Gypsum 19% IB Nat Steel 42% 42% Norlh Am Kuckw 33% 34% Fluor Corp Gen Cigar int Bnk fo> Kec Inl Klav Fiag I in lech Fund Int Paper 4) Insllco Corp I nlei spar Inv Select Fund Olin Mathleson Phelps Dodge Phillip Morns pnuii- -etr Radio Cu of Am Republic S'rel Reynolds Irid. Royal Dutch Petr Sears Roebuck Shell rm Southern Co Southern Rv Sperry Rand Stand Uil Lsllf Stand Ull Indian, Siand Oil NJ Sludebaker Sunrsy UX Oil lexaco 44% 43% 91 91% 29 29% 91 90% 40 40% 24% 24 74% 76% 36% 37 114% 115% 46% 46% 19% 19% 102% 102% 34% 35 55% 55»', 63% 63% 71% 71% 45 43% 46?', 47% 31% 31 140 140% 22% 22% Union Carbide Uni Royal United Aircraft United Brands US Steel West Union Tel Biaz Traction 99b 99% b «1% 63 13.70 13.79 60 CO 17% 17% 51.70 51.70 3.79L 3.78L 41% 41% 26% 26% 39% 39% 28% 28% 21% 22% 28», 28% 17% 17% Southern py Standard Sterling Drug 13 14% 10% 10% 85% 85% 36% 36 ?i 11% 11% 25% 25% 35% 35% 50% 50% 47% 48% 52% 52% 14% 14% western Bancorp 33% 33%

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 19