Lakenhal in last 'Westland promotion' wordt een kleurrijke show koeriers Aanvragen voor ontslag erg toegenomen Het liep storm voor Israël-avond WV-Wassenaar heeft te weinig aan 4000 subsidie TROUW/KWARTET DONDERDAG 13 APRIL 1972 III.3 Lil LEIDEN 'De wil is er wel. maar het geld ontbreekt We zitten in een dalende spiraal, waar moeilijk uit te komen is. Ondanks deze trieste uit spraak ziet de heer M. L. Wurfbain. directeur van de Lakenhal aan de Oude Singel, nog kans optimistisch te blijven. Het is geen nieuw verhaal, dat Leiden ln een financiële noodtoestand ver keert Allerlei voorzieningen die hard nodig zijn, moeten wachten tot de geldkraan weer wat druppeltjes kan lozen. En dat zijn dan vaak druppel tjes op een gloeiende plaat. De Lakenhal komt door deze armoe duidelijk in last Op de gemeentebe groting van 1971 stond het museum genoteerd voor iets meer dan 650.000 gulden. Voor dit jaar is minimaal 750.000 gulden begroot en dat is nog niet genoeg. Een belangrijk deel is bestemd voor de salarissen van de 21 vaste en 5 losse medewerkers, een niet weg te cijferen noodzaak. Verder heeft ook de Lakenhal zijn vaste lasten, zoals verwarming en elektriciteit, de aan schaf van schoonmaakmiddelen e.d. Trek deze kosten af van het totaalbe drag, dan blijft er niet veel meer over voor onderhoud van het oude ge bouw. bewaking en restauratie van de kostbare inventaris, informatiever schaffing en educatieve dienst. En cultuurgoed wordt duur betaald. (Al leen een eenvoudige vitrine kost al tweeduizend gulden). De heer Wurfbain heeft een lange lijst met verlangens, die allemaal be langrijk en noodzakelijk zijn. Om maar eens iets te noemen: meer ruim te voor opslag en expeditie. ('Nu staan de diensttrapoen vol'), nieuwe lichtkappen in de bovengangen ('ze zien er erbarmelijk uit, maar andere voorzieningen moesten op korte ter mijn worden uitgevoerd, dus hangen de kappen er nog steeds'), restaura teurs ('de 1400 schilderijen hebben regelmatig een beurt nodig'). En dan de air-conditloning. De wer ken van de 16e en 17e eeuwse mees ters (zoals Rembrandt) in de drie schilderijenzalen worden bedreigd door tocht, ongelijke temperatuurver- deling en vochtigheid. De temperatu ren in de verschillende zalen lopen zo uiteen dat er condensvorming op treedt. Door deze vochtneerslag laat de verf van de panelen op den duur los. En dan te bedenken dat de in houd van die drie zalen zo'n 15 mil joen waard is Hoe is dit vol te houden? STRENGE REGELS 'Het opstellen van een begroting kent strenge spelregels. Je mag bij voor beeld elk jaar maar vier procent om hoog, terwijl de kosten veel sterker stijgen. Toch kan je binnen de regels wel iets bereiken. Mijn tactiek is per Jaar een bepaalde post extra te verho gen. De rest blijft dan nagenoeg het zelfde. Zo ga je iedere keer een stapje vooruit, maar in het geheel blijven we toch achter. Het ruimteprobleem (waaruit veel an dere problemen voortkomen) zou voor een groot deel opgelost worden door een flinke verbouwing en uitbreiding. Als alles goed gaat, komt deze 'reno vatie' er ook. De schetsplannen zijn er en de gemeente heeft een krediet verleend voor het maken van een ontwerp. Architect Bart van Kasteel- (die ook het Burgerweeshuis in Am sterdam heeft verbouwd tot museum) is er druk mee bezig. Wat gebeurt er als de uitvoering doorgaat? 'De renovatie zou plaats kunnen heb ben in vijf fasen, gedurende een peri ode van vijftien jaar. De eerste stap is het aanbrengen van air-conditio ning, het bouwen van kelderruimte voor de installatie en het modernise ren van de drie genoemde schilderij enzalen. In verdere stadia wordt mo gelijk de dienstwoning van de huis meester (er is nu een ander bewa kingssysteem) bij het museum getrok ken. Daarin zouden dan de kantoor ruimten worden ondergebracht, zodat er plaats kan komen voor een aula. Er is een koffiekamer gepland en uitbreiding van de tentoonstellingsza len. De tuin zou geschikt gemaakt kunnen worden voor buitenexposities. In het plan zijn ook opslagruimten en ateliers verwerkt. Gaat alles door, dan zijn we zo'n beetje aan het eind van deze eeuw in de slotfase'. Voor zo'n verbouwing is (ook al weer) veel geld nodig. Hoeveel? Dat horen we in november. Dan is de architect met het ontwerp klaar. Maar hoe klein of groot het bedrag ook is. de vraag blijft: 'Wie zal dat betalen?' De zoete, lieve gemeente heeft het niet en het rijk heeft de schatkist op slot gedaan. De Leidse PAK-fractie heeft er bij B. en W. op aangedron gen een nota samen te stellen, waarin andere beheers- en financieringsmoge lijkheden worden aangegeven. Dat rapport moet voor november tot stand komen', ln welke richting gedacht wordt, kan de heer Wurfbain nog niet vertellen. Maar hij blijft hopen op een oplossing. Een voor de hand liggende vraag: heeft het museum een taak in Leiden, is het zinvol er zoveel geld aan te be steden? TAAK 'Jazeker, het museum heeft een heel duidelijke taak. Het bewaart een be langrijk, voor een groot deel Leids, cultuurgoed. Dat de belangsteling daarvoor groot is, bewijst het aantal bezoekers: 48.000 per jaar. De mensen komen niet alleen uit .de stad, maar voor een groot deel uit de omgeving. We krijgen ook heel wat buitenlan ders op bezoek. In de Michelin-gids staan achter de Lakenhal twee ster ren, dat wil zeggen dat het museum een bijzondere bezienswaardigheid is'. Van het beruchte profijtbeginsel is geen sprake. Het museum is voor iedereen toegankelijk, ongeacht zijn financiële positie. 'Vrij entree' is het motto. Veel mensen zouden het be treuren, wanneer de Lakenhal moet verdwijnen. Dat beseft de overheid ook en daarom zal het zover beslist niet komen. 'We zullen elk dubbeltje drie keer moeten omdraaien, maar ik heb een goede hoop, dat een oplossing gevon den wordt voor de problemen. De Lakenhal zal in Leiden blijven'. LEIDEN/KATWYK Hoewel hij op een zeer vroege ochtend met een nieuwe luchtbuks in het Katwijkse duinterrein werd aangetroffen, ont kende een 25-jarige tuinder uit Kat wijk tegenover de kantonrechter dat hij op 'strooptocht' was. Die buks diende om in de duinen op schiet- schijfjes te schieten. Het terrein waar in verdachte werd aangetroffen stond bekend als een berucht 'stropers-do mein'. De officier eiste wegens het overtreden van de wapenwet een geld boete van 70.-, subs. 7 dagen, alsmede verbeurdverklaring van de in beslaggenomen buks, munitie en kij ker. De kantonrechter vonniste con form. POELDIJK De internationale tuinbouw-manifestatie 'Westland Promotion 72' belooft een bij zonder aantrekkelijke en kleur rijke show te worden. De mani festatie wordt gehouden in de mammoetveilinghal Westland- Noord en zal een oppervlakte van 30.000 vierkante meter beslaan. De bloemen-, groenten- en fruit- show zal dit jaar uitgebreid wor den. De internationale technische tuinbouwbeurs 'Wéhaté' en de huis-tuin- en keukenbeurs zullen ook dit jaar weer hun bijdrage leveren aan de manifestatie. De bloemen-, groenten- en fruitshow zal met een oppervlakte van 6.000 vierkante meter tweemaal zo groot zijn als de show. die in 1970 ter gelegenheid van de opening van de mammoetveiling werd gehouden. Han delskwekers en veredelingsbedrijven zullen hun mooiste produkten laten zien. De show komt tot stand met subsidies van de Centrale Westlandse Snijbloe- DEN HAAG Het aantal ontslagaan vragen in Den Haag is de laatste maanden enorm toegenomen. Dit blijkt uit de cijfers van het geweste lijk arbeidsbureau, waar eind maart 1550 aanvragen voor ontslag waren ingediend. Eind december waren dat er 1050 en eind september 600. Toch daalde de werkloosheid ln maart van 5438 tot 5309, hetgeen wordt toege schreven aan de invloed van het na derende zomerseizoen. Voor de bouw en het horecabedrijf steeg de vraag naar arbeidskrachten van 2414 naar 2648, ook toe te schrijven aan seizoens invloeden. aldus het GAJ. In de metaalsector is het aanbod groot van machinebankwerkers, verwarmings monteurs en electrische lassers. Het aantal werkzoekende chauffeurs (225) is de laatste maand bijzonder toegeno men. Het GAB heeft echter veel vraag naar boekhoudkundige krachten en typistes. De belangstelling van jeugdige vakan tiegangers is inmiddels op gang geko men. Enige honderden jongeren heb ben zich al bij het GAB gemeld. Daartegenover staat dat de belangstel ling van de werkgevers minder groot dan vorig jaar is. menveiling (CCWS) en Bond West land in nauwe samenwerking met de "Wéhaté' on de afdeling Westland van de Kon. Nederlandschu Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. Do leden van de CCWS en de bij Bond Westland aangesloten veilingen zullen gratis toegangskaarten kunnen krijgen De internationale technische tuin bouwbeurs 'Wéhaté', die dit jaar voor do vierentwintigste maal gehouden wordt, zal ondergebracht worden in DEN HAAG De Stichting Collectie ve Israël Actie braciit dinsdagavond in samenwerking met het Genoot schap Holland-Israël in de volle to neelzaal van het Congresgebouw de audiovisuele presentatie onder de titel „Laat dit volk leven". Bij deze pre sentatie werd een beeld gegeven van de immigratie en integratie in Israël en al hetgeen van wat mede door de via de stichting ontvangen bijdragen, wordt bekostigd. De bijdragen zijn in de eerste plaats van de Joodse ge meenschappen in Nederland en in de tweede plaats van al dan niet Joodse Nederlanders, die zich stellen achter de humanitaire doelstellingen. Niet alleen de kosten van de immigratie, maar ook de voorzieningen voor het creëren van een menswaardig bestaan, zoals herscholing in een nieuw be roep, medische en sociale voorzienin gen en de educatieve zorg, moeten uit de inzamelingen worden bekostigd. Aan de hand van dia's kon men kennis maken met de aankomst van boten en vliegtuigen met immigran ten uit vele landen, waaronder Rus land, gefotografeerd door Werner Braun. In plaats van het klankbeeld „De vogels blijven zingen in Newe Ur" volgde na de pauze de tekenfilm „This is Israël" en de natuurfilm „De loop van de Jordaan". HILLEGOM In he4 kader van de sanering van de z.g. Amerikabuurt is met mevrouw N. van der Struyk-Wit te Oosterbeek overeenstemming be reikt inzake aankoop van haar 12 woonhuizen met opstallen: Korten- bachstraat 2 t.m. 24 tegen de prijs van 50.000, HILLEGOM Ter verwerkelijking van het bestemmingsplan 'Elsbroek- Zuid 2' is het noodzakelijk, dat de gemeente de beschikking krijgt over grond van C. M. Warmerdam, Willem de Rijkelaan 20. Met hem is overeen stemming bereikt Inzake overdracht in ruil voor een perceel, grond 7500 m2, gelegen aan de Hyacinthen- laan. Een uitgave is hiermee gemoeid van 23 mille. de 10.000 vierkante meter grote glazen expositiehal en op het tussen de hal en veilinggebouw gelegen buitenter rein. Ondanks de late start is het aantal inschrijvingen van exposanten reeds evenveel als verleden jaar op dit tijdstip. Naast inschrijvingen van Nederlandse bedrijven konden meer dere buitenlandse aanmeldingen wor den genoteerd, onder meer uit Duits land, Engeland en Finland. De Finse overheid heeft 300 vierkante meter gereserveerd op het tentoonstellings terrein. De duidelijk gestegen buitenlandse belangstelling voor deelname aan de 'Westland Promotion' kan vermoede lijk worden toegeschreven aan de ont- Noteert u even? DEN HAAG Vanavond, woensdag 12 april, 2 uOur wordt in de Juliana- kerk aan de Kempstraat de laatste gemeente-avond van dit seizoen ge houden. Ds. L. Lagerweij zal spreken. RIJSWIJK Voor de afd. Nieuw Rijswijk van de NCVB spreekt heden woensdag)avond in de Licht der We reldkerk aan de Steenvoordelaan de lieer T. van Dongen over: 'Wat is er met het onderwijs aan de hand?' DEN HAAG Donderdagmiddag wordt in de Kloosterkerk Lange Voorhout weer een middag-pauze bijeenkomst gehouden van 10 voor 1 tot 5 over 1. Medewerking verleent Bernard Kruysen (bariton) die op het orgel wordt begeleid dor Gerard Ak kerhuis. Spreekster is Maria de Groot. NOTEERT UEVEN?De Ned. Ver eniging van Slechthorenden houdt op vrijdagavond 14 april in de Wilhelmi- nakerk aan de Juliana van Stolberg laan een bijeenkomst. Als inleiding voor de komende 5 meidag spreekt de heer B. P. van Bohemen over de bevrijdingsmonumenten in Nederland. In het kader van het 25-jarig be staan van het tamboer-, trompetter en pijperkorps van de Chr. gymnas tiekvereniging Advendo wordt er op maandagavond 17 april een lampioen- optocht gehouden met de kleuters en een taptoe op het speelplein van de kleuterschool aan de Escamplaan. Onder auspiciën van het vrouwen zendingswerk van verschillende Pro testantse kerken wordt op dinsdag 18 april in de Lutherse Kerk aan do Lutherse Burgwal een interkerkelijke zendingsochtend gehouden, aanvang 10 uur. De arts mevrouw li H. Door- nenbal-Verbeek zal spreken over het onderwerp "Medisch werk onder de vrouwen van Pakistan'. Ds. E. van Straten, doopsgezind predikant houdt een inleiding over 'Groei van een jonge kerk'. Dr. W. Mudde, organist van de Lutherse kerk, zal de samen zang begeleiden. wikkeling in de EEG. Niet slechts voor tuinders, ook voor stedelingen zal de show met duizenden groeiende en bloeiende gewassen aantrekkelijk zijn. Er is een oud-Hollandse herberg, als bar/restaurant ingericht en er is een Oostenrijks restaurant 'Westland Pro motion' '72' wordt gehouden van 5 tot. en met 9 september a.s. WASSENAAR In het raadhu is heeft de commissie financiën uit de gemeenteraad een openbare vergade ring gehouden. Op de agenda stond o.m. de kwestie van de subsidiëring van de WV-Wassenaar. Burgemeester en wethouders hadden het voornemen de raad voor te stellen gedurende 4 jaren een subsidie van 4000 per jaar toe te kennen. Het VVV-bes.tuur liet weten het werk niet te kunnen voort zetten als niet 6500 per jaar aan subsidie zou worden ontvangen. Tii- dens de vergadering bleek, dat er on het ogenblik overleg gaande is over een nieuw voorstel. De commissie ging akkoord met de financiering van plannen van de Wassenaarsche Bouw- vereeniging voor de bouw van 64 woningwetwoningen aan de Burman- laan en de Van Duivenvoordelaan. De commissie ging verder akkoord met een ontwerp-raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van een krp- diet van ƒ18 700 voor hulpverlening ten behoeve van het onderwijs door het Haags Pedagogisch Centrum. De commissie financiën verklaarde zich commissie financiën verklaarde zich ook bereid akkoord te gaan met een gemeentelijke bijdrage in de kosten van abri's, die door de NZH bij enkele bijshalres zullen worden aan gebracht STILLE TOCHTEN DEN HAAG Het plaatselijk comité van de Commissie Nationale Herden king herinnert aan de herdenkingen op g mei a s.: 1. stille tocht naar Waalsdorpervlakte. 2. stille tocht naar Westduin, vanaf Muurbloemweg en Pisuissestraat. In samenwerking met het Oorlogsgraven- comité. 3. stille tocht naar Parallel weg. Kaarten voor nagelaten betrekkingen voor speciale plaats in de stoet ver krijgbaar: Stichting 1940-1945, Hen drik Zwaardecroonstraat 21, Portiers loge Politiebureau, Alexanderplein 16, Schriftelijk aangevraagd aan het se cretariaat van de Commissie Nationa le Herdenking, comité 's-Gravenhage, Monsterseweg 25, Poeldijk. Personeel aangeboden GEVRAAGD timmer-, met sel-, stuc-, wit-, tegelwerk, pannen en mastiekdaken. Vrijblijvend prijsopgaaf. Tel. 01710-31923. HL1 Net gebeld, snel hersteld LOODGIETER, METSE LAAR en TIMMERMAN met jarenlange ervaring bieden zich aan voor al uw verbouwings- of onder houdswerk. Gespecialiseerd in het repareren of ver nieuwen van pannen of mastiekdaken, tevens go ten, schoorstenen en rio lering. Bij ons volledige ga rantie. Tel. 01710-49617 bel len tussen half 1 en half 2 en 's avonds na 5 uur. HL1 Onderaannemer vraagt GROOT en KLEIN WERK o.a. metselwerk, stukadoors werk, tegelwerk, timmer werk, voegwerk, riolerings werk, dakreparaties, schil derwerk, loodgieterswerk. Onder garantie. Tel. 01710- 40569. HL1 Aannemer vraagt WERK. Onverschillig wat. Telefoon 01710-49018. HL1 WELKE jonge of wat oude re vrouw is bereid huis vrouw terzijde te staan bij de dagel. huish. beslomme ringen? Mevr. Verwoerdt, Groot Hazebroekseweg 8 (bij bushalte Wildrust), Wassenaar. Tel. 01751-8722. HL1 Personeel gevraagd VERKOOPSTER gevraagd voor speciaalzaak in founda tion en lingerie. Werkzaam voor hele of halve dagen. Zaterdags inbegrepen. Ver koopervaring vereist. Belt u eens voor een afspraak 33983, na 6 uur 21516. Wamecke, Haarlemmerstr. 158. HL2 Brood- en banketbakkerij vraagt zelfstandige le Verkoopster boven 18 jaar, van goede getuigen voorzien. Goed loon. J. Buddinigh, Keizer straat 4044, tel. 550605. HL2 Gevraagd le KAPSTER, Tie- lemans kapsalons, Damlaan 58, Leidschendam. Telefoon 01761-3325. HL2 De UITZENDCENTRALE heeft weer volop plaats voor (STENO) TYPISTES Torenstraat 67. tel. 633927. DE UITZENDCENTRALE HL2 Gevraagd LEERLING VERKOOPSTERS Als u straks van school komt maak dan nu reeds een afspraak om het op za terdag te komen leren bij WAAYER DE KAASBOER Tel. 863333. HL2 Gevraagd een WINKEL JUFFROUW voor 3 dagen per week (wo., vrij., en zat.) in brood- en banket bakkerij. Van Aalst, van Speykstraat 219, Den Haag, tel. 070-633027. HL2 Fa. Leon Damesmode vraagt: zelfstandige VERKOOPSTER Aanmelden: Lange Poten 21 of telefoon 070-11 34 47. Na 18 uur, telefoon 023-24 4174. HL2 NET MEISJE gevraagd in levensmiddelenzaak. Raaphorstlaan 102. Tel. van 8-7 uur (070)-393051. Na 7 uur, Menkemastr. 228 HL2 Zoekt u een gezellige, goedbetaalde werkkring? In het PIEDRO-speciaalhuis voor kinderschoenen, is plaats voor een flinke, vriendelijke VERKOOPSTER leeftijd 1722 jaar VAN ASPEREN, Piet Heinstraat 37. Tel. 332199. HL2 Onderhoud en reparatie SCHILDERSBEDRIJF vrijblijvend prijsopgave. Be hang-, wit- en schilderwerk 20 pot. korting. Gebr. Hey- stek, Laan van Meerder- voort 392, tel. 336502. Laan van Meerdervoort 902, tel. 688522. HL9 SCHILDER. Hagelwit ver ven plafonds. Prima ref., billijk tarief. Tel. 653583. HL9 Suède-reiniging? Persi-reiniging VolmSSkte reiniging „Persl-Erica" N.V., Fred. Hendrikplein 5. Telefoon 55.68.24. Geopend di. t/m zat. 10.30-17.00 uur. HL9 Zaken en hypotheken PERSOONLIJKE LENINGEN van 2000 tot 10.000, max. afl. 5 jaar. 2de hypoth. tot ƒ20.000 max. afl. 10 jaar. Inl. Fin. kantoor OM- MOORD, p/a J. Leeflang, Bellamystraat 6, Postbus 141, Gouda, tel. 01820- 15947. HL11 PERSOONLIJKE LENIN GEN van 2000 tot 10.000 max. aflossing 5 jaar, 2e hypotheek tot 20.000 max. aflossing 10 jaar. Inl. Fi- nanc. kant. Ommoord p/a J. Leeflang, Bellamystraat 6, Postbus 141, Gouda. Telef. 01820-15047. HL11 Reken af met financiële zorgen Financieringskantoor E. J. Möller in Eindhoven biedt u de mogelijkheid om van slopende financiële zorgen, door welke oorzaak ook ontstaan, in één slag bevrijd te zijn. Stel u daartoe tel. (04025472 of 66633, na 18 uur 041053039) of schr. in verbinding met E. J. Möller,1 St. Catharinastraat 1 te Eindhoven en.u ontvangt onder blanco enveloppe uitv. inform, hoe u over 1000 tot 10.000 in contant kunt beschikken. Het bedrag dat u opneemt, kan afgelost worden in 12, 24, 36 of 48 maan den.. Wend u tot E. J. Möller, St. Catharinastraat 1, Eindhoven, het door de gem. Eindhoven toegelaten f i nancieringskantoor. HL11 Meubilair en huisraad BANKSTELLEN direct van de fabriek, zeer fraai uitgevoerd, in diverse kleuren. Vijf jaar garantie op het binnenwerk. Norma le prijs 1300 nu voor 595. Verkoop .Prettig Wonen", Weimarstraat 263, Den Haag, telefoon 600068. Don derdag koopavond. HL12 Zelfplakkende nylontegels, ijzersterk. 2 jaar garantie, 0,99-f 1,25. Geperst nylon tapijt, 395 breed, ƒ25,— - 32,50. Discount-House, Willem de Zwijgerlaan 111. HL12 BIEZEN TEGELS 30x30. Zeer decoratief. Per stuk 1..Raaphorstlaan 58, tel. 652773. Den Haag. HL12 VINYL OP VILT (Balatred) Voor keukens, w.c.'s enz., di verse kleuren, per meter 9.90. Raaphorstlaan 58, tel. 652773. Den Haag. HL12 Aangeboden KINDERLEDI KANT, eventueel met ma tras en dekens. Van 'sGra- venzandestr. 79, Leiden. HL12 NYLON VILT TAPIJT 200 breed, diverse kleuren, geschikt voor elk gebruik. Per meter 10.90. Raap horstlaan 58. tel. 652773. Den Haag. HL12 Wij kochten plm. 15.000 HEUGAFELT. HEUGALUX en HEUGAFLOOR tegels. 50x50. Deze zijn korte tijd op tentoonstellingen belo pen. Vaste prijs ƒ4.95 per stuk. Raaphorstlaan 58, tel. 652773, Den Haag. HL12 DE „SLAAPBANKEN CENTRALE" Telefoon 010-138018. Enorme sortering. Vraagt folders, HLlj Woonruimte gevraagd WOONRUIMTE GEVRAAGD Wie kan a.s. studentenecht paar helpen aan VRIJE ETAGE/KAMERS in Lei den of HUISJE/WOON BOOT in direkte omgeving? Graag brieven onder nr. 5527, bur. v. d. blad. HL6 Onroerend goed Woonruimte aangeboden Te koop WOONSCHB Nuschka. Morssingel bi Morspoort. Ind.: woonkam 2 sl.kamers, keuken, toilet Veel bergruimte. Leeg aanvaarden. Groepskaai huisvesting vereist. HU SCHEVENINGEN KEIZERSTRAAT winkel, ca. 22 m2, geheel onderkelderd met achter liggende kamer, keuken, toilet en plaats. Bovenwo ning bestaat uit voor- en achterkamer en zolder. Ge legen op drukste punt Kei zerstraat. Gevraagde koop som 50.000. makelaar-taxateur o.g. Prins Willemstraat 23. Schev., tel. 547500, b.g.g. nr. 392623. HL8 OUDE TEGELS of tegeltableaux gevraagd door verzamelaar. Tel. 112993. HL13 TV, radio, muziekinstrumenten, enz. Er is maar één PHILICOR- DA CENTRUM. U leert er vlot orgelspelen op 'n 1 of 2 klav. Philicorda. Gratis lessen bij aanschaf. Clubs max. 3 pers. Beeklaan 418. Tel. 653362. b.g.g. 666043. ORGELLESSEN - NU 001 IN DELFT. 17 april starten wij met nieuwe sussen. Bij aankoop 6 maan aen lesgeld trug. HEE N.V., Choorstraat 1-7, telef 015-24183. HL1 Auto's en autobenodigdheden,caravans VOLKSWAGEN Kever 1300 1970 3750,-. Volkswagen Kever met sohuifdak 1968 ƒ2400,-. Volkswagen Kever 1967 en 1966 v.a. ƒ1500,-. Diverse Opel Kadett 1969- 3 en 1967 v.a. 2000,-. Sla uw slag bij GEENJAAR Autobedrijf, Utrechtse Veer 3, tel. 44084-30794. HL16 Te koop aangeboden FORD CORTINA, wit, 1965. Korte Voorhouterweg 13a, Rijns burg. HLI 6" Te koop NSU Prinz 1966, km. 55.000, goed onderhou den, ƒ750,-. Na 6 uur, Lok horststraat 15, Leiden. HL16 FIAT 124 Special 1969 3650,-. Fiat 128 34.000 km 1970 4750,-. BMW 1600 ge lijk als nieuw 4750,-. Fiat Sport Coupé 1970 4750,-. Renault R16 met schuifdak '69 ƒ4500,-. Renault R10 weinig bereden '68 2750. GEENJAAR Autobedrijf, Utrechtse Veer 3, Bovag Ga rage, tel. 44084-30794. HL16 NSU Prinz 4, zuinig en han dig 1969 ƒ2500,-. Austin Glider 28.000 km, 1970 4500,-, Austin Glider 34.000 km 1969 ƒ3600,-. Austin Seven 1000 cc 1969 ƒ2900,-. Opel Kadett Coupé 1969 ƒ4500,-. Opel Kadett de Luxe '67 en '69 v.a. ƒ2000.-. GEENJAAR Auto bedrijf, Utrechtse Veer 3, Bovag Garage, tel. 44084- 30794. HL16 v. d. BERG KOOPT C UW AUTO, mits deze goede staat verkeert. Aan biedingen ook na 18 uur Lage Morsweg 67. Tel. 3069 HL1 FIAT 850, eind '68, kl. bei ge, km. 43.000. Tel. 070 902545. HL! PHILIPS AUTORADIO'S K ook reparatie - gratis in|«d bouw. Magnoliastraat J" tel. 601080. Erkend inbouwEr? station, Wingerdstraat 33 *ier 35. HLI £j"4 i ed .'7 ed.'7 ed.'6 edrn sd.'6 sd..'6 ed.'e □ATSUN DE*L(* AUTOBEDRIJF BROERTJES SASSENHEIM 02522-129?: 2 VOLKSWAGENBUS me banken en personenkente .g kenbewijs, prijzen resp ed'-€ 1250,- en 2500,-. Fiat 12 L'ot Stationcar 2500,-, Simc 1100 Stationcar 1969 ƒ3251 Opel Kadett Caravan 1961 3500,-. En nog vele ande re interessante OCCASION ^>5 bij GEENJAAR Autobedrij ed/6 Utrechtse Veer 3, tel 44084-30794. HLI LEUKE FIAT 850 196 gaaf plaatwerk, nieuwe den. Keurig wagentje v< slechts 1500,-. Austin ven met radio nieuwe bai den 1650,-. Simca II zuinig 4-deurs wagenl 1967 ƒ1700,-. Wie het'eei komt, het eerste haalt GEENJAAR Autobedi Utrechtse Veer 3, tel< 44084-30794. HUI Vaartuigen en watersport Wegens aanschaf van groter schip aangeboden een MO TORKRUISER, 10x2.85 m. Compleet voorklaar. Telef. 01718-12293 en 14932. HL21 Huisdierenen planten TE KOOP pracht kees hondje, dwergpinchertje, poedeltjes zilvergrijs met stamboom en Cockerspa- niels, langharige teckeltjes. Siecker, Wasbeeklaan 17. Warmond. HL24 Lessen en clubs BEVOEGDE DOCENTEN ATHENEUM, GYMN., HBS, HAVO, MAVO huiswerkleiding, bijlessen, privé-opleiding in elk stads deel en randgemeenten. Combinatie v. Leraren MO, telefoon 231717. HL25 TENNISCLUBJE Houtrustjfci, zoekt voor dinsdagochtend enige LEDEN. Telefoon m 394328. HL25 3e, Huwelijk, kehnismakingreorrespondentie WELK MEISJE 30 jaar, zoekt leuke vriendin voor vakantie naar zon en strand. Br. 0. nr. 3657k bur blad. HL29 «61 NYLON VILTTEGELS 40x40. In de zwaarste uit voering. Per stuk 79 cent. Raaphorstlaan 58. Telefoon 652773. Den Haag. HL12 ZELFPLAKKENDE NYLON VTLTTEGELS 40x40 van ƒ1.95 nu ƒ1.19. Raaphorstlaan 59. Telefoon 652773, Den Haag. HL12 COUPONS KAMERBREED TAPIJT van 2 t/m 17 m., di verse kleuren. Gratis gelegd 79.50 per meter. Raap horstlaan 58. Tel. 652773. HL12 VOOR THOMAS ORGELS naar de speciaalzaak voor Den Haag e.o. MEL0FESTA Twee toonzalen Iedere donderdagavond demonstratie van 7-10 uur. Bij aankoop 3 MAANDEN GRATIS PRIVÊLES. Gem. betalingsregeling. RIJSWIJKSEWEG 572 DEN HAAG - TEL. 18.15.93 HL14 PARAPLU-REPARATIE (ook v. opvouwbare), wan delstokken, rubberdoppen. Reparaties worden alleen aangenomen aan de zaak. Paraplu-magazijn Van Oerle Haarlemmerstraat nr. 95 HL31 Voor reparatie, winterbeurt, stalling enz. van elk merk BUITENBOORDMOTOR: Mercury-hoofddealer. Firma Dik, Schellingerhout, Hoo- gewaard 64 en 82, Koude kerk ad. Rijn. Tel. 01714- 2408 en 2260. HL31 KUNSTGEBITTEN REPA RATIES, klaar terwijl u wacht. Dagelijks, beh. zat. van 9 tot 4 uur, donderdag avond van 7-8 uur. Fa. L. A. van Berge-Henegouwen, Schelpenkade 47, Leiden. Tel. 20794. HL31 HANG- LEGKASTEN, lin nenkasten, wandstijlmeube len, keukenkasten, keukens, slaapkamers en bureaus. Enorme sortering. Ultra modern. Niet duur. De Kas- tenspecialist Hoogl. Kerk- gracht 47-49, hoek Nieuw- straat. Tel. 01710-33078. HL31 Bloem-, groente- en TUIN- BOUWZADEN, rieken, schoppen, graven, tuinbi ken, tuinstoelen, parasols e® alles voor uw tuin. W. P Hartwijk. Nwe. Beesten- *>7 markt 7-11. Tel. 26627. - HL31 GEBROKEN RUITEN, glas-in-lood-reparaties .nu den door mij met spoed hef .559 steld. Glasreparatiebedrijf «Mi D. Galjaard. De Sitterlain S 76. Tel. 32916. HL31 s ELEKTRISCH SCHOORSTEENVEGEN besteldienst en kleine ver huizingen. A. Lindhout, Kepplerstraat 194, telefoon 331779. HL3Ï NAAIMACHINES, OPGELET Moderne zig-zag naaimachi nes (demonstratiemodel len). Bijna nieuw 175, ƒ195,- ƒ215,- (ƒ100.- tol 200,- beneden nieuwprijs). Volle garantie. Gratis les Zien is kopen. Moderne elektrische naaimachines 75,- ƒ95,- ƒ115,- enz. De monstratie ook aan huis. Herenstraat 23, Leiden, te lefoon 01710-32027. HL31

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 16