hirurgen met nogelijkheden oekomst bezig Woonwagencentrum in Tiel wordt gesloten Abrikozen confiture 1.54 Medea: merkwaardige voorstelling in Mickery ervoersbeleid EG krijgt lie kritiek iai Noren spreken mee over de EEG Bosnegerhut voor prins Maurits Politiek houdt slimmigheden PTT tegen Klacht van Dolle Mina tegen krant David Roëiiprijs voor Lies Cosijn Peuterspeelzaal een particuliere zaak Onzekerheid over doodsoorzaak Rotterdams meisje vervoer van gevaarlijke stoffen Staatssecretarissen in overleg met stad Utrecht ©W/KWARTET DONDERDAG 13 APRIL 1972 tperi men tele techn i eken ji onze redacteur M'etenschappen [STERDAM Tot en met vrijdag praten zevenhonderd nieren- els jonge chirurgen in Amsterdam over de operaties van morgen, t zijn de mensen achter de orgaantransplantaties, de liartgang- ters en andere opzienbarende zaken. Maar ook hun collega's die roeken hoe je na verwijdering van een stukje darm de open uit- uien weer zo goed mogelijk aan elkaar zet. BINNENLAND/KUNST T9/DRL15 Europese vereniging voor experi- itele chirurgie houdt in Amster- zijn zevende jaarcongres. De le- houden zich bezig met het ont zien en voorbereiden van nieuwe atieve ingerepen, voornamelijk proeven op dieren. Verder ver ten zij wetenschappelijk onder- naar de achtergronden die bij lalde chirurgische ziektebeelden rol spelen. sectie "botten en gewrichten' k onder andere over de moeilijk- om kunstgewrichten aan het bot de patiënt vast te maken. Dat gaat plastic cement, dat nogal eens eiding geeft tot afsterven van het reefsel ter plaatse. Sloff (Nijme- beschreef een wat nettere tech- waarmee de moeilijkheid kan len voorkomen. Het onderzoek de reactie van het bestaande iel op 'vreemd' materiaal is trou- veel beter mogelijk geworden ir een instrument is dat van het sgebied dunne plakjes kan snij- voor mikroskopisoh onderzoek, verbeterde microtoom gaat dwars bot, plastic en staal heen, vertel- iahn (Zwitserland) en maakt plak- dunner dan een duizendste milli- r. tr voorzitterschap van de Neder- se Amerikaan Belzer (San Francis- werd elders de hele dag gepraat het bewaren van organen, vooral i, voor transplantatie. Met de Belzer zelf ontworpen machine een nier nu tot 72 uur na het lijden goed gehouden worden, deze 'Rolls Royce' onder de ar-machines is dan ook wel om- rijk en duur. Op verscheidene sen worden handzamer apparaten ilekeld die transport van een or- beter mogelijk maken. Ten be* van andere orgaantransplanta- die nog in het experimentele um zijn, wordt ook al gewerkt bewaarmethoden voor de lever en lvleesklier. sen probeert men de mogelijke artijd voor nieren nog verder uit eiden. Ook dat gebeurt met het op de toekomst. Dr. Belzer: 'Ten- een grote dooibaak komt op het 1 van weefseltypering, kunnen FERDAM Het gemeenschappe- vervoersbeleid van de EEG-landen dat in de afgelopen vijftien jaar lte heeft gekregen, moet als een ige nederlaag voor de gemeen- worden beschouwd. De belan- ste oorzaak hiervan is dat de ivens van de EEG-landen elkaar raak oneerlijke wijze beconcurre- op hun beurt een gemeen telijk vervoersbeleid voor het erkeer, de spoorwegen en het oer over de binnenwateren onmo- k maken. commissie voor het vervoer van Europese parlement spreekt dit etigend oordeel uit ineen giste- gepubliceerde ontwerp-resolutie naandag in Straatsburg door het ment behandeld zal worden. De utie zal naar het zich laat aan- met grote meerderheid van stem- worden aangenomen en zal aldus krachtige aanbeveling betekenen de regeringen van de lidstaten 10 spoedig orde op zaken te n. resolutie worden ook de wegen :geven om op korte termijn de >se te doorbreken. Daartoe zal zijn dat er een gemeenschappe- eehavenbeleid wordt gevoerd, ge- >rd op de beginselen van non- iminatie, van mededinging, van linatie en van het elkaar raadple- Dp het gebied van havenactivitei- ns ir. Oele, het Nederlandse •Kamerlid en tevens voorzitter de commissie vervoer, zal het n van een dergelijk beleid ui- elijk van levensbelang zijn voor ïuropese havens. Bovendien zal de toetreding van Engeland, Ier- Denemarken en Noorwegen het Je EEG-vervoer aanzienlijk toe- n. Een gemeenschappelijk zeeha- deid is, aldus ir. Oele echter tl noodzakelijk, omdat in sommi- avens de concentratie van indus- zo groot is geworden dat ern- milieuproblemen zijn ontstaan, igens verwachtte ir. Oele niet dat eehavenbeleid volgens de nieuwe selen zal leiden tot een krachti- remming van de uitbreiding van 'ederlandse zeehavens. Ons land daarvoor een te groot natuurlijk leel. Wel zou er iets minder er tussen de havensteden en kan gevaar van over-investeringen ïn voorkomen. Belangrijk voor [emeenschappelijk havenbeleid is dat de arbeidsvoorwaarden voor iavenarbeiders in alle havens zo mogelijk gelijk moeten worden, 'et ogenblik zijn er nog enorme thillen. •Porttoto 40 van het afgelopen wcekein- nbijzonder veel meldingen van prljs- binnengekomen. De tussenstand ls: 'prijs: 430 meldingen. Tweede prijs: meldingen. Derde prijs: 40.000 meldin- "Mchikbaar voor eerste, tweede, derde premie elk 142.594.—. we eigenlijk nog niet zeggen welke nier het beste voor wie is'. (Achter de activiteiten van Eurotransplant, die nieren per vliegtuig naar de meest passende patiënt brengt, zet hij dan ook een vraagteken). 'Maar als er een betere methode komt, zou die wel eens veel meer^tijd kunnen vergen. Misschien is het nodig om de nier veertien dagen buiten het lichaam goed te houden terwijl de n patiënt wordt voorbereid. Over de wat op de achtergrond ge raakte harttransplantatie meent dr. Belzer dat van een mislukking niet gesproken kan worden. De vaak slech te resultaten hingen samen met de ongerichte aanpak: een flink aantal chirurgen deed 'ook een paar hart transplantaties'. Maar in het experi mentele stadium waarin men nog ver- 1 keert moet er in slechts enkele gespe cialiseerde centra gericht onderzoek worden gedaan. Hoewel versnippering natuurlijk verleidelijk is. 'Ik heb zelf drie levers gedaan; ik geloof dat ik daar mee moet ophouden'. Maar al is transplantatie dan nog geen reële mogelijkheid, de experimen tele chirurgen zijn ook op andere punten hard bezig voor de hartpatiënt. Funke (West-Duitsland) was er giste ren met zijn nieuwe hartgangmaker die op één batterijtje tientallen jaren kan werken. Vorige maand meldden wij al hoe dit instrument de stroom- stootjes die het hart tot samentrekken prikkelen, precies aan de behoefte aanpast en daardoor veel zuinigfr met de beperkte hoeveelheid elektriciteit van het mee ingeplante batterijtje omspringt. Funkes collega's waren onder de in druk, maar reageerden wat stekelig op de haast waarmee dat allemaal kennelijk moest.' Hij kondigde onge veer in een adem aan, dat nu bewezen was dat het werkt, dat hij volgende maand proeven begint om te bewijzen dat het ook bliift werken, en dat het apparaat binnen een jaar in de handel komt. 'U vertelt ons meer wat u hoopt, dan wat u al zeker weet', zei iemand zachtzinning. Vandaag spreekt het congres onder andere over mechanische methoden om de pompwerking van het hart tijdelijk te helpen en daarmee de genezing ha bijvoorbeeld een ernstig hartinfarct mogelijk te maken. Aan het eind van de middag zal in een voltallige vergadering de Amsterdam se lector dr. P. J. Klopper, die samen met zijn collega dr. J. M. Greep het congres organiseerde, het voorzitter schap van de vereniging lvernemen van de Zweed Bengmark. Een delegatie van de Noorse 'Kristelig folkepartij' heeft gisteren een gesprek gehad me^ vertegenwoordigers van KVP, AR en CHU over consequenties van toetreding tot de EEG. Het partijbestuur van de Kristelig folkepartij heeft zich al in meerderheid tegen toetreding uitgesproken, maar de zaak is, zo bleek tijdens de bijeenkomst, nog volop in dis cussie. De partij bezet 14 van de 150 Noorse parlementszetels en is momenteel in de oppositie. Noorwegen zal zich over enkele maanden per referendum .over de toetreding kunnen uitspreken. Van Nederlandse zijde waren ondermeer bij het gesprek aanwezig minister Boertien (AR), staatssecretaris Kruisinga (CHU) en staatssecretaris Westerterp (KVP). Bewoners sloegen alles kort en klein Van een onzer verslaggeefsters TIEL Het woonwagencentrum in Tiel, dat als regionaal centrum dienst doet voor vijftig Gelderse gemeenten, zal worden gesloten. Het bestuur van de stichting woonwagencentrum Gelders rivieren gebied heeft dit besluit gistermiddag genomen. De dertig bewoners, die het centrum op het ogenblik nog heeft, zullen naar andere woonwagenkampen moeten vertrekken. He1 besluit om het kamp voorlopig te siuiien is, volgens voorzitter dr. G. Borrie, tevens burgemeester van Tiel, uit pure noodzaak genomen. 'Er is eigenlijk helemaal geen woonwagen kamp meer, nadat de bewoners er vorige week de boel volledig kort en klein hebben geslagen. De lagere school, de kleuterschool, de kerk, het gemeenschapscentrum, het huis van de beheerder en allerlei andere ge meenschappelijke voorzieningen, zoals de rioolwaterzuiverings-installatie, zijn volledig geruïneerd. Er is niet meer te wonen. Ik schat dat er voor zo'n 300.000 gulden schade is toegebracht. We zijn van plan, wanneer het kamp tijdelijk gesloten is, de zaak weer op te bou wen en daarna de zaak principieel anders op te zetten. Wij willen de Prins Maurits, die 17 april zijn vierde verjaardag viert, krijgt een complete bosnegerhut cadeau van de Koninklijke Nederlandse Re dersvereniging. De hut, die 4,5 meter hoog en 3,5 meter lang is, kwam gisteren met het motorschip Neptunus in de Amsterdamse haven aan. kampbewoners veel intensiever gaan begeleiden', aldus dr. Borrie. Onder indruk De heer A. E. A. H. Monhemius, hoofd van de afdeling woonwagen- werk van het ministerie van CRM, die gisteren bij de bestuursvergadering in Tiel aanwezig was, verklaarde diep onder de indruk te zijn van de ver nielingen. Hij vroeg zich af, of de politie dit niet had kunnen voorko men, vooral omdat de vernielingen midden op de dag plaats hadden ge vonden. Hij kon zich niet aan de indruk onttrekken, dat de politie in deze zaak had gefaald. Dr. Borrie is het niet eens met deze kritiek van de CRM-ambtenaar. Wan neer wij een grote politiemacht in het kamp hadden gestationeerd, was er niets gebeurd. Maar wanneer die poli tie weg was je kunt zo'n politie- eenheid niet ten eeuwigen dage in een woonwagenkamp laten blijven zouden er toch moeilijkheden ont staan zijn. Er bestaan namelijk al zolang ons kamp er ls, onderlingen conflicten onder de bewoners. Dat is volgens mij een direkt gevolg van het opzetten van grote regionale woonwa genkampen, waar woonwagenbewoners bij elkaar moeten wonen, die elkaar vroeger konden ontlopen door op aparte plaatsen te gaan staan. Eerlijk gezegd vind ik het woonwa- genbeledd wat dit aangaat een duide lijk fiasco. Wij hebben dan ook voor gesteld in de toekomst de zaak anders te mogen opzetten. Daarbij hebben we eerst gedacht aan decentralisatie dus terugkeer naar de vroegere situa tie maar daar voelde niemand voor. Ons alternatief was: wel een groter regionaal kamp, maar dan een veel intensivere begeleiding en meer LEIDSCHENDAM In het dr. Neher-laboratorium van de PTT in Leidschendam is men wat het Centrale Antenne Systeem (CAS) betreft, uitgedacht. Op betrekkelijk eenvoudige wijze kan de televisiebezitter de be schikking krijgen over zes pro gramma's, desnoods kan dit uit gebreid worden tot 20 of 24 pro gramma's. Het is de politiek, die de toepassing van de techniek tegenhoudt. De Twee de Kamer zal naar men hoopt spoedig de kwestie van de invoe ring van het CAS en de realisering van lokale en regionale tv-uitzendin- gen bespreken. Verder zouden, als het aan de PTT- onderzoekers in Leidschendam ligt, straatnamen rap verdwijnen om te worden vervangen door cijfercodes. De automatische verwerking van de post zou dan heel wat eenvoudiger en goedkoper gaan. Maar het is ook hier de politiek die een woordje mee spreekt. Er zijn tussen PTT en ge meenten contacten over de codering van adressen, maar resultaten rijn nog niet bereikt. Dit zijn enkele facetten die prof. ir. H. L. van Lommei, directeur van het dr. Neher-laboratorium, op een giste ren gehouden persconferentie onder de. aandacht bracht. Een persconferen tie, die werd gehouden ter gelegen heid van het 25-jarig bestaan van het PTT-research-centru m. onderzoek. Het lijkt erop, dat we dit tweede plan kunnen gaan uitvoeren, aldus dr. Borrie. De direkte aanleiding tot de agressie ve uitbarsting van de Tielse kampbe woners was de mededeling, dat de gemeente Tiel in overleg met CRM besloten had een strakker bijstandsbe- leid te gaan voeren. De kampbewo ners. die de afgelopen winter oollec- tief bijstand genoten hebben, waren daar erg boos over. Aanvankelijk dacht men. dat deze boosheid zich zou ontladen in een bezetting van het gebouw voor sociale zaken (waar de politie dan ook aanwezig was) maar het bleek, dat de kampbewoners naar hun woonplaats teruggingen en daar de boel kort en klein sloegen. Van onze verslaggever ROTTERDAM Het streekblad 'De IJssel- en Lekstreek' heeft zich met een artikel over abortus de woede op de hals gehaald van een Dolle Mina in Rotterdam. Het gewraakte artikel 'dagboek van een ongeboren kind', verscheen in de editie van het blad van 15 maart. De 42-jarige mevrouw Connie van den Berg uit Portugaal heeft namens Dol le Mina een klacht wegens smaad Ingediend bij het parket van de offi cier van justitie in Rotterdam. Zij zegt, dat ze zich samen met de circa 33.000 vrouwen die vorig jaar een zwangerschap hebben laten afbre ken door het stuk in eer en goede naam voelt aangetast Ze is van me ning, dat door de laatste passage van het dagboek duizenden vrouwen als moordenaressen worden betiteld. Deze passage luidt als volgt: *28 december: vandaag heeft mijn mama me laten doden.' Volgens Mevrouw van Den Berg heeft het blad met dit artikel het publiek op een onfatsoenlijke wijze voorge licht. Hoofdredacteur L. van der Meer van 'De IJssel- en Lekstreek' een blad met een wekelijkse oplage van 26.500 wijst deze beschuldiging van de hand. Hij meent dat zijn blad pure objekti- viteit heeft bedreven door een week later een ingezonden brief te publice ren met een volkomen tegengestelde mening. 'Bovendien', zo voegde hij eraan toe. "hebben we het dagboek zonder commentaar in onze kolommen opgenomen.' n~3 door BER HULSING AMSTERDAM La Mama Re pertoire Company uit New York is in Mickery met een merkwaar dige, duister rituele, voorstelling van Medea, die, kort maar hevig, wel tragisch werkt. Er zijn delen tekst van Euripides en Seneca voor gekozen, in het Grieks en Latijn, dat nagenoeg niemand verstaat, maar dat door toon, modulatie, ritme en bijbehorende handelingen wel on dergaan kan worden. Althans door wie al weet waarover het gaat: Medea hoort van haar min, en daarna van haar man Jason zelf, dat zij en haar beide kinderen worden verbannen om dat hij Kreusa, dochter van koning Kreon trouwde. Zij vergiftigt Kreusa en Kreon met haar toverkracht, en doodt de kinderen, om zich op Jason te wreken. Regisseur André Serban, beïnvloed door Peter Brook, waarmee hij enige jaren werkte, gebruikte de, onver staanbare, woorden als een leidraad voor klanken en gebaren. Het gewee klaag begint al als de, tot stilte gemaande, bezoekers bij kaarslicht in de donkere, toch al sombere, zaal worden geleid. Het koor brengt, en houdt, de bezwerende, rampzalige stemming er in met ritmisch gespro ken, soms gezongen, smartelijke en dreigende commentaren. Begeleid door slagwerk. Het is een uitstekend koor, voor dit werk berekend, met goede stemmen, vooral die van de •beide vrouwen. Het klinkt soms bar baars in de oorspronkelijke beteke nis en ook wel als een trieste roomse mis. Elizabeth Swados heeft de klanken gecomponeerd. De spelers uiten woede, jaloezie, ver- DEN HAAG De David Röellprijs, groot 10.000,- is door het Prins Bernhardfonds toegekend aan Lies Cosijn uit Petten als bekroning van haar oeuvre, dat zowel potterie, plas tieken als monumentale keramiek om vat. De prijs wordt de kunstenares op 23 november in het Rijksmuseum in Amsterdam uitgereikt. De David Röellprijs is Lies Cosijn toegekend als erkenning voor haar uitzonderlijke bijdrage aan de Neder landse cultuur. De vaste jury van de prijs werd gevormd door dr. A. F. E. van Schendel, J. Paalman en Dolf Welling. Het besüuit om Lies Cosijn voor de prijs voor te dragen werd genomen op de overweging, dat haar werk van baanbrekende betekenis is geworden voor de latere ontwikkeling van de keramiek in Nederland. Lies Cosijn werd in het voormalige Nederlands Indië geboren. Zij kreeg na de tweede wereldoorlog, haar op leiding aan het Instituut voor Kunst nijverheidsonderwijs in Amsterdam, de huidige Rietveldacademie. driet, angst en vertwijfeling voorna melijk ook met stembuigingen, van fluisteren tot aan krijsen, in zangeri ge tonen en ritmische opwindingen. Handelingen en gebaren blijven inge houden en gedragen, alsof het meer om door de goden gewilde en voorge schreven offers gaat, dan om een menselijke tragedie. Serban zocht blijkbaar naar een soort oud-griekse mystiek, en bereikte daarvan ook de sfeer. Wel indrukwekkend, maar ver uit de tijd. Bij zulke rituelen hoort een geloof aan de Olympus en daarzonder is het nog wel eigenaar dig, maar ook tamelijk zinloos. Het zou bovendien, dacht ik, ook met verstaanbare teksten bereikt kunnen worden, en dan toch dieper inwerken. De Grieken en Romeinen verstonden hun tragedieën teslotte wel. De regie was overigens bewonderens waardig. Mickery's ruimte werd ge bruikt, over de gehele lengte. De verlichting, of liever de verduistering, was effektvol. Priscilla Smith, met een sterke diepe stem, is een heel mooie wraakzuchtige Medea. Natalie Gray is een hevig bewogen min. Jamil Zakai is een redelijke Jason, al ontroerde hij mij in zijn diepste ellende tocih niet. Mar garet Winn als Kreusa heeft weinig te doen, en de twee kinderen zijn lief. De voorstelling, die nauwelijks een uur duurt, blijft in Mickery tot en met 7 mei. Op maandag en donderdag wordt er niet gespeeld. DEN HAAG De minister van on derwijs kan een kleuterschool, die ten gerieve van de ouders een lokaal inricht als peuterspeelzaal niet dwin gen tot een bepaalde vaststelling van de vergoeding voor deze dienstverle ning. Dit heeft minister Van Veen het 2e kamerlid Laban (PvdA) geantwoord op zijn vragen inzake de vaststelling van het geld voor de peuterspeelzaal van de Thaborscholen in Schevenin- gen. Men had daar de regeling getroffen de vergoeding voor de peuterspeelzaal te verdubbelen als achteraf bleek, dat de peuters niet de Thaborkleuter- school bezochten. De heer Laban vond dit een herleving van de oude 'schoolstrijd', maar de minister heeft hem duidelijk gemaakt, dat het hier om een particuliere rege ling ging, waarin de wet niet heeft voorzien Antiek in Brussel BRUSSEL Van 14 tot 26 april zal in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel de 17e Antiekbeurs van Bel gië worden gehouden, een jaarlijks evenement dat georganiseerd wordt door de Belgische Kamer der Antiek handelaars. De beurs heeft verschillende extra's. Zo is er aan de deelnemende anti quairs gevraagd het lievelingsstuk uit hun privé-collectie in hun stand uit te stallen. Daardoor zullen zeker heel wat zeldzame voorwerpen voor de dag komen. De bezoekers van de beurs kunnen deelnemen aan een spel, waaroor overigens wel enige kennis van het antiek-métier nodig zal blijken. In ie dere stad zal hen namelijk een vraag gesteld worden over een speciaal daar getoond voorwerp. Er zijn zes prijzen, waaronder drie kunstvoorwerpen. Tijdens de beurs wordt het nieuwe tijdschrift 'De Antiquair' gepresen teerd. Het tweemaandelijks orgaan van de Kamer van de Antiquairs en van de Belgische Kamer van Deskundigen in Kunstwerken doet enigszins 17e eeuws aan, is gedrukt op geribt pa pier en uitsluitend verlucht met houtsneden. ROTTERDAM De raadsels rond de dood van Anita Pothuis blijven be staan, nu zelfs een grondig onderzoek van het gerechtelijk laboratorium in Den Haag de juiste doodsoorzaak niet met zekerheid heeft kunnen vaststel len. Dat blijkt tenminste uit de be woordingen, die justitie en politie, ook nu na het onderzoek nog, gebrui ken, wanneer er gesproken wordt over de doodsoorzaak 'Misdrijf wordt niet uitgesloten geacht' is het enige, wat men wil zeggen. Deze mededeling is in; lijnrechte te genspraak met wat de politie drie dagen na de vondst van het lichaam van Anita Pothuis in een officieel communiqué meldde. Aan de hand van de sectie en het voorlopig rapport IWGGQ6 COntTOlG 0D van het gerechtelijk laboratorium be- weerde men toen, dat de recherche overtuigd was van moord. Volgens dat communiqué waren op het lichaam van het meisje verwondingen gecon stateerd, die wezen op een geweldda dige dood. De Rotterdamse officier van justitie, mejuffrouw A G. Korvinus die met het onderzoek in deze zaak belast is, zei gistermiddag dat het definitieve rapport van het gerechtelijk laborato rium gegevens bevat, die nog wel enig houvast bieden aan de Rotter damse recherche. In het belang van het onderzoek worden deze gegevens niet vrijgegeven. Volgens een woord voerder van de politie 'is men op het ogenblik nog volop bezig met het onderzoek naar de dood van Anita Pothuis. ADVERTENTIE Vol puur fruit. Tijdelij-k van 1.68 voor Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De Rotterdamse po litie heeft gisteren voor de tweede maal en met volgens een woordvoer der van de politie positieve resultaten een controle uitgevoerd op het ver voer van gevaarlijke stoffen over de weg. Enkele weken geleden, toen een dergelijke actie voor het eerst werd gehouden, werden 316 wagens aange houden waarbij tachtig chauffeurs een proces verbaal kregen omdat zij in overtreding waren. Gisteren werden 360 wagens gecontroleerd, waarbij dit maal in slechts 40 gevallen een over treding werd geconstateerd. Aan de bliksemactie namen in totaal 22 man deel van de Rotterdamse politiek de brandweer, de keuringsdienst van wa ren en van het korps controleurs gevaarlijke stoffen. 'Van een onzer verslaggevers •UTRECHT De staatssecretarissen van binnenlandse zaken en financiën, de heren drs. A. van Stuyvenberg en mr. A. P. J. M. M. van der Stee hebben met het Utrechtse gemeente bestuur overleg gepleegd over de fi nanciële problemen van Utrecht Dit aan de hand van de meerjarenbegro ting 1970-1974. De bespreking werd bijgewoond door een vertegenwoordiger van GS van Utrecht. Het is de bedoeling het over leg op een nder te bepalen datum voort te zetten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 15