C70 verkopers aankomend verkopers FINA NEDERLAND nv vaardige handen Prijsprimeur. 3 Dagen f245.- Kreymborg cn GEMEENTE WARMOND BEKENDMAKING Gemeente Voorschoten SERVICE GARAGE OEGSTGEESTERWEG 32 RIJNSBURG VEKEMANS BERK TELEFONISTE het Kinder goochel BOEK Vrijwillige Openbare Verkoping MINISTERIE VAN DEFENSIE ELEKTROMONTEUR 1. analiste-A 2. analiste-A (parttime) administratief assistente afdelings secretaresse administratief medewerkster assistente voor de diëtiste universitair medisch centrum leiden eenv. huiselijke jonge vrouw DOE HET ZELF C.V. SHOP Enkele regels klein, EEN PAGINA GROOT. Dat kan In dagbladen Elk formaat advertentie kan er In. Heel groot Heel klein. En ook: een pagina breed. Of een kolom smal. Of staand. Of liggend. Of vierkant Het dagblad biedt deze variatiemogelijkheden. Goede reclame heeft daar recht op. Uw reclame heeft daar recht op. Uw reclame heeft recht op het dagblad. Voor alle formaten. Het dag blad. Medium van formaat Van FORMAAT. "VERENIGING JOHANNES STICHTING" medewerker voor personeelszaken en salarisadministratie TROUW/KWARTET DONDERDAG 13 APRIL 1972 Lil W. v. d. SLUIJS tandarts Afwezig tot 24 april. Waarneming: Tel. 22487. Sj. ïos longarts praktijk hervat Regentesselaan 36. Oegst- geest. Burgemeester en Weihouders van Warmond maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en ar tikel 50. lid 8 van de Woning- Voet, Oranje Nassaulaan 14. Warmond, voor het oprichten van een woning op het perceel, kadastraal bekend gemeente Warmond, sectic D nr. 2585. plaatselijk gemerkt Herenweg. De desbetreffende stukken lig gen met ingang van 13 apnl 1972 gedurende veertien dagen ter gemeente-secretarie voor een leder ter Inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bij hun col lege bezwaren indienen tegen de voorgenomen verlening der bouwvergunning. Warmond. 12 april 1972. P. J. Baas. de burgemeester, F. K. Langemeljer. De burgemeester van Katwijk maakt ter voldoening aan het gestelde in artikel 22 van de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat de raad der ge meente Katwijk in zijn verga dering van 30 maart 1972 heeft verklaard dat voor de hierna, op de bij die besluiten behoren de tekeningen nader aangege ven delen van de gemeente, be stemmingsplannen c.q. herzie ningen van de voor de binnen die gebieden geldende bestem- ming9regclingon worden voorbe reid. te weten: 1. het gedeelte van het 'Plan Landelijk Gebied' dal wordt aangeduid als 'Zanderij-Wes terhaan 3 het gebied zoals dit bestre ken wordt door het uitbrei dingsplan 'Nleuw-Zuld'. De voorbercidingsbesluiten lig gen met bijbehorende kaarten vanaf heden voor een ieder ter gemeentesecretarie i kamer 12) ter inzage. Katwijk. J3 april 1972 De burgemeester van Katwijk. A. G. Vermeulen VOORBERE1DINGSBESLUIT De Bu-rgemeestcr van Voorscho ten brengt Ingevolge artikel 22, tweede lid van de Wet op dc Ruimtelijke Ordening ter open bare kennis, dat de raad dier gemeente in zijn vergadering van 24 maar: 1972 heeft beslo ten te verklaren, dat een her ziening van het ingevolge arti kel 10. tweede lid, der Over gangswet ruimtelijke ordenini en volkshuisvesting als bestem mingsplan aan to merken uit breidlngsplan In onderdelen ..Bijdorp I" wordt voorbereid, betrekking hebbende op het ge deelt* der gemeente, begrensd door de Molenlaan, de Vliet Huize Bijdorp" en de lerrei nen van het voormalig Marine opkomsacentrum. zoals dit op dc bij dit besluit behorende er als zodanig gewaarmerkte kaart gearceerd Is aangegeven Genoemd voorbercidlngsbeslui ligt met dc bijbehorende teke nlng vanaf heden ter gemeente secretarie - afdeling bestuurs zaken - voor een ieder ter in zage. Voorschoten. 13 april 1972 Ter exploitatie aangeboden: Vloeroppervlakte 280 m2. Gunstige gelegen aon doorgaande verkeersweg. Zonder bedrijfskapitaal onnodig te reflec teren. Informatie: bel 02507 - 5538 (van 19.00 —21.00 uur). accountants voor ons kantoor te Leiden zoeken wij voor spoe dige indiensttreding een Vereisten: goede spreekvaardigheid enige typevaardigheid bereidheid tot het verrichten van adminis tratieve werkzaamheden. een prettige, afwisselende werkkring met goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden. Sollicitaties schriftelijk en telefonisch te richten aan het kantooradres: Plantage 20. Leiden, Telefoon 017102535430737 DIHX/MAHECK Een origineel cadeautje Tovtrkunitjtt dia klndertn uit kunntn uitvoeren. Voor d* trucs is gebruik gemaakt van eenvoudigs middeltn zoals lucifeis een stukje draad, aan uk- doek. aen glas. vingerhoedjes, kaarten en munten Alle nummers ven het repertoire bezorgen de kin deren vee! plezier op veriaarspar'ijtjas en bii ander* gelegenheden aan boek met tekeningen f 6.70 VERKRIJGBAAR IN DC BOFKHANOCI Wegens vertrek van Zr. Wijting en haar mede bewoners uit het heren huis JOHAN de WITTSTRAAT 36 te LEIDEN zullen alle. haar en aan bevriende relaties toebehorende, zich in genoemd perceel bevindende goe deren op ZATERDAG 15 .APRIL 10 UUR VJH. t.o.v Deurwaarder A. van Vliet publiek worden verkochf. Hierbij zijn: een eerste klasse bankstel z.g.a.n., eetkamer, wandmeubel. ledikanten, karpetten en andere vloerbedekking. Perzische kleedjes, gordijnen, gas- comfoorts. ijskast, badgeyser (niet het bad dat aan het huis behoort), serviesgoed o.a. een compleet eet-, thee- en ontbijtservies, mocca servie zen. kop en schotels, hotelzilver, enig tafellinnen, kussenslopen, 2 haard kachels, tuingereedschappen, oud koperwerk, beelden, vazen, Zaanse en Friese klok, oude schilderijen en platen, lampen. T.V. en Radio. Het mooie herenhuis is uit de hand te koop en direct leeg te aanvaarden. KIJKDAG: VRIJDAG 14 APRIL van 10—4 uur en van 79 uur. VEILING: ZATERDAG 15 APRIL 10 uur v.m. Bij hel Bureau Aanleg. Beheer en Onderhoud van Vliegvelder Volkenburg (Z.-H.) Ier standploats KATWIJK, worden geplaatst eei kan, bij de dienstkring (VLIEGBASIS) voor onderhoud, wijzigen en repareren van hoogspannings-, laog- spannings- en vliegveldinstallaties. Kandidaten dienen in het bezit te zijn van de diplomo's LTS-elektro- en VEV-slerkstroommonteur. Solaris, alhonkelijk von leeftijd en ervoring, maximaal j 1201,per maand met daarboven een uilloopmogelijkheid op grond van diensttijd; premie A.O.W. voor rijksrekening. Gunstige vakantieregeling met 6'/j% vakantie-uitkering en welvoarlsvast pensioen. Tegemoetkoming in reis pension- en verhuiskosten volgens de terzake geldende bepolingen. Sollicitaties worden met belangstelling tegemoet gezien door de persopeelschef van het Bureau Aonleg, Beheer en Onderhoud von Vliegvelden, von Soutelondeloan 24-34 ie 's-Groven- hoge. Voor telefonische inlichtingen; 01718 - 13841, toestel 220. Het Universitair Medisch Centrum Leiden, samenwerkingsverband van Rijksuniversiteit, Academisch Ziekenhuis en Faculteit derGeneeskunde, centrum van geavanceerde patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, vraagt voor de hierna volgende afdelingen: Laboratorium voor Hematomor- fologia en Klinische Cytologie: vac. nr. 72.023-AZ vac. nr. 72.024-AZ Verlangd: diploma analist (medische richting), bij voorkeur ervaring met of belangstelling voor cytodiagnostlek of hematologie. De functie onder 2. genoemd, betreft een project van het Koningin Wilhelminafonds. Inl.: dr. P. Lopes Cardozo, hoofd van de afdeling, tel. 01710-47222, tst. 2222. Salaris max. 1474,- bruto per maand (voor de parttime functie naar evenredigheid). b) Laboratorium voor Arbeidsfysiologie: vac. nr. 72.025-AZ t.b.v. het secretariaat. Taak: het verrichten van medische administratie, type werkzaamheden en te woord staan van patiënten. Verlangd: diploma mulo/mavo-4, goede typevaardigheid en administratieve ervaring. Salaris max. 1124,- bruto per maand. c) Afdeling Medische Informatieverwerking: vac. nr. 72.026-AZ De afdeling houdt zich bezig met computertoepassingen. Taak: behandeling van correspondentie, het,regelen van afspraken en administratieve werkzaamheden t.b.v. de afdeling. Verlangd: diploma mulo/mavo-4, administratieve ervaring en typevaardigheid. Salaris max. 1124,- bruto per maand. d) Afdeling Financiële Administratie: vac. nr. 72.027-AZ Taak: diverse werkzaamheden t.b.v. de mechanische administratie. Verlangd: opleiding op mulo/mavo-niveau. Salaris max. 1124,- bruto per maand. e) Afdeling Kinderkllnlek (Melkkeuken): vac. nr. 72.031-AZ Taak: het bereiden van baby voeding en dieetvoeding en het verzorgen van maaltijden voor grotere kinderen. Alleen dagdiensten. Verlangd: inas-opleiding strekt tot aanbeveling. Inl.: zr. C. Olivier, hoofd verpleegkundige. of zr. C. M. Paul, coörd. hoofdverpl., tel. 01710- 47222, ts. 2815 resp. 2860. Salaris max. 1124,— bruto per maand. Voor de weekenddienst (lx per drie weken) bestaat een gunstige compensatieregeling. Aanstelling vindt plaats bij het Academisch Ziekenhuis Leiden. Salariëring tot de vermelde maxima is afhankelijk van leeftijd, opleiding en erva ring. Premie AOW/AWW voor rekening van het Rijk. Vakantietoeslag 6V2% per jaar. Goede studiekosten rege ling. Direct opneming in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Schriftelijke sollicitaties te richten aan Hoofd Afd. Personeelszaken UMC, Academisch Ziekenhuis, Rijnsburgerweg 10, Leiden, onder vermelding van het vacaturenummer, voorafgegaan door de kenletters: ROOSEN OPTIEK Kort galgenwaterl Leiden Alle brillen 2 jaar gratis verzekerd legen verlies, diefstal, breuk, enz. boekles "Oor het zelf mek en ven allerlei leuks aezelhgs en exe»usiets da moderne serie voor STERREN VAN STRO SIERADEN VAN EMAIL MOBILES ZELF POPPEN MAKEN VLECHTEN MET PiTRIET MET SCHAAR. PAPIER EN LUM KETTINGEN OM ZELF TE MAKEN POPPEN VOOR Dk POPPENKAST GESCHENKEN VAN LEER LAMPEN VAN PAPIER WIKKELFIGUREN SPELEN MET PUPERAGERS KETTINGEN VAN ZILVERDRAAD ZELFGEMAAKTE CADEAUTJES VAN RAFFIA EN PITRIET KERSTVERSIERINGEN VAN GOUOPAPIER MERKLAPPEN OUD EN NIEUW EIEREN KLEUREN VERTIER MEt PAPIER FLESSEN EN GLAZEN BESCHILDEREN PAASVERSIERINGEN SIERADEN VAN KRALEN LAKKEN VAN METAAL EENVOUDIGE KERAMIEK DIEREN VAN HOUT SCHELLEKOOROEN IN KRUISSTEEK SPEELGOED VAN TAKKENHOUT KETTINGEN EN HANGERS VAN KOPER EN ZILVER HET MOZAIEKBOEKJE WERKEN MET SERPENTINES WERKEN MET CREPEPAPIEP HOUTEN SPEELGOED ZELf GEMAAK MACRAME ALLERLEI POPPEN MAKEN WERKEN MET DRAAD met toto s tekeningen en beschrijvingen Prlja par daalfa 14.— 'erkrijgbaer -n de boefchande NEBUCO arktnd bureau zoekt (ongeh.) v. beschoafde, eenv. Geref. heer, 38 j. (842) Tel.: Leiden (01710J-52753- Poslbus 37 - Oegsctgeeit. KAMSTEEG OCCASIONS ZIJN BETERE OCCASIONS OPEL KADETT 1969, 32.000 km. beige, aanbet1.500,- OPEL KADETT 1968, 66.000 km. beige. aanbel1.300- FORD CORTINA 1600 De Luxe, 1970, beige. aanbet1.400,- SIMCA 1100 De Luxe, 1968, 74.000 kïn. beige. aanbel1.200,- SIMCA 1100, 1968, 75 000 km. blauw, aanbet1.100,- VW VARIANT, 1965/'66, 75.000 km, groen, aanbet 650- VW 1600 TL. schuif dak, 1967, wit. aanbet950- VW 1300. 1967, 74.000 km. wit aanbet600,- VW 1200, 1967, wit, aanbet750,- VW 1300, 1967, 54.000 km, beige. aanbet700,- PEUGEOT 204, 1968, 64.000 km. rood, aanbet1.400,- KAMSTEEG OCCASIONCENTRUM Geversstraat 30 Oegstgeest Telefoon 01710—51940, 52661 LOSSE ONDERDELEN COMPLETE C.V.-INSTALLATIES Dc Nie Centrale Verwarming N.V. Telef. 01710- 40647, Herengracht 108. Leiden. Antilopekleurig suède jasje in safaristijl. Perfekte pasvorm kwaliteit. Leiden: donderdagavond-koopavond Vroom Dreesmann zoekt voor haar vestiging Leiden. Wij hebben o.a. plaats op de afdelingen woninginrichting camping Zij, die jong en enthousiast arbeidsvoorwaarden en zijn en die in een een ruime korting op warenhuis willen werken, aankopen in het warenhuis, ontvangen wij graag voor Maak een afspraak of kom een gesprek om te eens langs bij de afdeling bekijken of er misschien Personeelzaken van part-time verkopers (of voor enige maanden) in aanmerking. Wij bieden deze aktieve mensen een goed salaris, aantrekkelijke een plaat6 is in de branche, die overeenkomt met ambitie en voorkeur. Vroom 8t Dreesmann Leiden, Breestraat 72 te Leiden. Voor de camping-afdeling Telefoon01710-41241 komen eventueel ook Dagelijks van 9 tot 5 uur. VROOM DREESMANN Prof. Chr. inrichtingen voor geestelijk gehandikapten te Nieuwveen (Z.-H.), Huis ter Heide (U.) en in voorbereiding te Zwammerdam. Op het bestuursbureau van de vereniging, gevestigd te Zwammerdam (gem. Alphen aan den Rijn) is plaats voor een Hij zal een voornamelijk adviserende en kontrolerende maar ook gedeeltelijk uitvoerende taak hebben bij: de toevoer van salarisgegevens naar het service-bureau voor automatische verwerking de toepassing van rechtspositieregelingen en voorschriften op het gebied van sociale verzekeringen, pensioenregeling en loonbelasting en de administratieve verwerking daarvan - de personeelsadministratie de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden. Gedacht wordt aan iemand van ongeveer 25 jaar met MAVO of middelbare schoolopleiding, geëigende verdere studie en ervaring. Goede kontaktuele eigenschappen en uitdrukkingsvaardigheid zijn van belapg. De honorering is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Sollicitaties te richten aan de direkteur van het bestuursbureau, Spoorlaan 15 te Zwammerdam, post Alphen aan den Rijn. Tel. 01726 - 3477.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 14