Franse oproep wekt wrevel in Washington Een Chinese landbouwcommune doet een huishoudboekje open Labour wil referendum over toetreding tot EEG Breznjew: Bij bezoek van Nixon minimum aan plichtplegingen arijse politie grijpt ontsnapte gangsters Solzjenitsin wordt 'verrader' genoemd Faulkner wil IRA aanpakken Bhoetto stemt in met gesprek India op 'lager niveau' Nog onzekerheid over het aantal doden in Perzië Opvolger Karume benoemd '01 - ROUW/KWARTET DONDERDAG 13 APRIL 1972 BUITENLAND T7/K11 Parijs wil hervatting vredesgesprek PARIJS, SAIGON (AFP, UPI, AP, Reuter) De Amerikaanse egerinj; heeft gisteravond kwaad gereageerd op de Franse oproep an de Verenigde Staten en Zuid-Vietnam onmiddellijk de vredes- lesprekingen in Parijs te hervatten. Ie Franse zaakgelastigde in Washing- O is door de Amerikaanse ondermi- jster van buitenlandse zaken, Alexis ohnson, ontboden. Hij kreeg te ho en dat de regering-Nixon meent dat e oproep eenzijdig was en op een «er ongelukkig moment is gekomen rankrijk was volledig voorbij gegaan an het feit dat Hanoi en de Viet ong niet bereid waren gebleken in arijs naar een oplossing te zoeken. Wij zijn niet geïnteresseerd in een srvatting van besprekingen die heb- en laten zien dat er langs elkaar sen gepraat wordt", aldus de oordvoerder van het Witte Huis. merika is ook kwaad omdat de Fran- regering Washington niet van te oren heeft ingelicht dat ze zo'n op- jep zou publiceren. )e Franse minister van voorlichting, Hamon, maakte gisteren de tanse oproep bekend na een kabi- ttsver gade ring, die Voorgezeten werd oor president Pompidou. Volgens sm Is Parijs ervan overtuigd dat het og steeds mogelijk is de oorlog in fietnam via onderhandelingen te be- indigen. )e Franse oproep viel samen met een fficieel schriftelijk verzoek van oord-Vietnam en het Nationale Be- rijdingsfront de vredesbesprekingen indaag weer te hervatten. Inmiddels ebben Amerika en Zuid-Vietnam la- n weten daar niets voor te voelen, e wilden niet praten zolang het oordvietnamese offensief voortduurt, oewel Hanoi en het Bevrijdingsfront rankrijk hadden gevraagd de hervat- ng van de bombardementen op oord-Vietnam te veroordelen, heeft Franse regering zorgvuldig verme en een van de partijen de schuld te iven van het opschorten van de redesonderhandelingen. De Franse oordvoerder legde er de nadruk op, at de oproep niet tot stand was ekomen onder druk van Hanoi. Ze as slechts een uiting van de diepe •ertuiging van de Franse regering it er nog steeds uitzicht was op een eedzame regeling van het conflict, et hoofd van de Amerikaanse dele tie in Parijs. William Porter, komt indaag weer ln de Franse hoofdstad in. Hij heeft in Washington de ont- ikkelingen in Vietnam besproken iet president Nixon en diens advi- eurs. Het is niet bekend met welke opdracht Porter naar Parijs komt Een groot Zuidvietnamees tegenoffen sief, ingezet om de omsingeling van de provinciehoofdstad An Loc ten noorden van Saigon te doorbreken, is gisteren vastgelopen. De Zuidvietna- mezen zijn op zware tegenstand ge stuit Eerst werden ze belaagd door sluipschutters en hepen ze in hinder lagen, later werden ze door zware artillerie onder vuur genomen. An Loc zou door 20.000 Noordvietname- zen omsingeld zijn. De Zuidviet.uame- se strijdkrachten zijn de bedreigde stad tot op 30 kilometer genaderd. In Saigon maken de militaire leiders zich ernstig zorgen over de positie van An Loc. Er zijn aanwijzingen dat de Noordvietnamezen en de Viet Cong An Loc ten koste van desnoods zware verliezen willen veroveren. Het is een strategisch zeer belangrijke stad, van waaruit ze de centrale hoog landen van Zuid-Vietnam kunnen be heersen. Bovendien zouden ze een grote psychologische overwinning be halen als ze er in slagen een grote provinciehoofdstad te veroveren. In de provincie Kwangtri, ten zuiden van de gedemilitariseerde zone, heb ben beide partijen gisteren hun posi ties gestabiliseerd. Het Noordvietna- mese offensief is daar tot staan ge bracht. De Noordvietnamezen hebben kennelijk te kampen met gebrek aan benzine en munitie. Amerikaanse B152- bommenwerpers hebben de aanvoer- wegen onophoudelijk gebombardeerd. De radio van het Bevrijdingsfront heeft de Viet Cong-agenten in Zuid- Vietnam opdracht gegeven in dorpen en steden een opstand te ontketenen. Volgens de radio hebben de recente overwinningen van de Viet Cong en de Noordvietnamese troepen een gun stig klimaat ges ïapen voor zo'n op stand. Door het Noordvietnamese offensief zijn in de twee noordelijke provincies van Zuid-Vietnam 200.000 burgers van huis en haard verdreven. Dit is in Saigon meegedeeld. De helft van de vluchtelingen is ondergebracht in de stad Hoeé. In Danang zitten 40.000 vluchtelingen. Het Witte Huis heeft bekend gemaakt dat Nixons adviseur Henry Kissinger het komende weekeinde niet naar Ja pan zal gaan. In verband met de strijd in Vietnam heeft hij zijn be zoek uitgesteld tot begin mei. MOSKOU (AP, UPI, Reuter, AFP) De Russische partijleider Leonid Breznjew heeft laten weten dat als president Nixon naar Mos kou komt, hij een minimum aan plichtplegingen wenst en een maxi mum aan essentiële «besprekingen. Hij verklaarde dit gisteren tegen over Earl Butz, de Amerikaanse minister van landbouw, die ander half uur met hem sprak. Voor de Vietnamese kinderen is de oorlog een dagelijkse werkelijkheid. Zij houden hun oren dicht als Zuidvietnamese artillerie in Dong Ha een zwaar stuk geschut afvuurt. lij ij arrestatie geen schot gelost 'ARLJS (AFP, UPI) De Parijse politie heeft de drie misdadigers ;egrepen die maandag uit het paleis van justitie konden vluchten net drie gijzelaars. Christian Jubin en het echtpaar Ségard werden woensdagmorgen om 2 uur ingerekend toen ze op het punt stonden weer een auto te stelen. een wijk van Parijs dwongen zij net een revolver een jonge vrouw laar auto aan hen af te staan. De rouw begon te gillen en trok daar- nee de aandacht van een patrouille wagen van de politie. Jubin en de égards, die respectievelijk voor ïoord en het plegen van overvallen evangen zaten, zag nog kans een van e agenten te gijzelen, maar toen rriveerde een tweede politiewagen, ie gewaarschuwd was. let zag er toen even naar uit dat er en schietpartij zou volgen, maar na nig aarzelen gaven de drie vluchte- ingen zich over zonder een schot te ossen. Ivelyne Ségard had nog naar Jubin ge- chreeuwd dat hij de automobiliste, lie door haar geschreeuw de politie lad gealarmeerd, moest doodschieten, naar die ging daar niet op in. Jaarmee kwam een eind aan Kn spectaculaire ontsnappingspoging, itie zich aanvankelijk zeer ernstig liet anzien. Een deel van de spanning ras echter maandagnacht al gebroken, oen de drie gijzelaars, een rechter, ijn secretaresse en een assistent van Ie rechter, weer vrijgelaten werden. Ie drie ontsnapte gevangenen stalen toen een andere auto, die dinsdag werd gevonden. Daarna was de politie het spoor bijster. Aangenomen werd dat ze zich in Pai^js hadden verstopt, omdat ze daar over goede contacten in de onderwereld beschikten. Alle wegen naar en van Parijs werdén scherp in de gaten gehouden. LONDEN (Reuter, UPI, AP) Met 128 tegen 96 stemmen heeft de Lagerhuisfraktie van de Brit se Labourpartij gisteren besloten te vechten voor het houden van een referendum in Engeland over BELFAST, DUBLIN (UPI) Brian Faulkner, de Noordierse premier die aftrad uit protest teten overneming van het bestuur in Ulster door de regering te Londen, heeft gisteren een ontmoeting gehad met de staatsse cretaris voor Noord-Ierland, William Whitelaw. Hij eiste dat het Britse leger zal optreden tegen bolwerken van het Ierse republikeinse leger (I- RA). Op het ogenblik mogen de mili tairen zelfs niet patrouilleren in rooms-katholieke delen van de provin cie. In rome verklaarde kardinaal William Conway, de primaar van Ierland, dat de overneming van het bestuur door de Britse regering in Ulster de adem pauze kan verschaffen waarin zij die van goede wil zijn, voor een vreedza me regeling kunnen ijveren. In Lon donderry ontplofte gisteren weer een bom, die grote schade aanrichtte. Er vielen geen slachtoffers, omdat 100 mensen werden geëvacueerd. Door een wilde staking van het perso neel in electriteitsbedrijven is de re publiek Ierland gisteren gjetroffen door een stroomonderbreking, die de ergste in de geschiedenis van het land wordt genoemd. Door het uitvallen van driekwart van de stroomvoorzie ning moesten fabrieken sluiten en kregen kantoren en woningen slechts drie uur per dag elektriciteit. Ook de telefoondienst is gedeeltelijk lamge legd. j)e staking is bedoeld om hogere lonen te krijgen. Venvacht wordt, dat zij vandaag zal voortduren. de vraag of het land lid moet worden van de Europese Econo mische Gemeenschap. Politieke waarnemers in Londen gelo ven dat het voorstel van Labour geen kans maakt. Premier Edward Heath heeft reeds herhaalde malen laten weten, dat hij niets voelt voor een volksstemming. Volgens hem eist de Britse traditie dat de kwestie langs parlementaire weg geregeld wordt. Hoewel Heath's positie verzwakt is door het feit dat de Franse president Pompidou een referendum heeft uit geschreven over het al dan niet uit breiden van de EEG, zal zeer waar schijnlijk de meerderheid in het La gerhuis zich tegen een referendum uitspreken. Volgende week dinsdag komt in het Lagerhuis een motie aan de orde die is ingediend door enkele Conservatieve parlementsleden die tegen aansluiting van Engeland zijn. Daarin wordt om een referendum gevraagd. Labour zal deze motie ongetwijfeld steunen. Maar omdat 96 fraktieleden van Labour gisteren tegen een referendum stem den, zal de motie het niet halen. Intussen raakt Labour steeds meer verdeeld over de kwestie van de EEG. Ook het parlementslid Dick Taverne heeft zijn post in het schaduwkabinet opgegeven uit protest tegen de poli tiek van Harold Wilson De strijd in de partij concentreert zich nu op de opvolging van Roy Jenkins als vice- voorzitter van de partij. Behalve de voorman van de linkervleugel van de partij, Michael Foot, staan ook oud minister van buitenlandse zaken Den nis Healy en oud-minister van onder wijs Anthony Crosland. kandidaat. De leiding van de partij zal vandaag over de ontstane crisis praten. Goed ingelichte kringen wisten gisteren te vertellen dat Michael Foot en zijn aanhang een felle aanval zullen rich ten op Roy Jenkins en de vijf andere parlementsleden die zich openlijk te gen Wilson hebben gekeerd. Hun doel is Jenkins en zijn volgelingen volko men te isoleren binnen de partij. In een opdracht van het Franse dag blad Le Figaro uitgevoerde opiniepei ling heeft aangetoond dat 72 procent van de Fransen voorstander is van Engelands toetreding tot de EEG. Pompidou's oproep massaal 'ja' te stemmen bij het referendum dat op 23 april zal worden gehouden, zal dan ook opgevolgd worden, meent het blad. Breznjew verzocht Butz, een monde linge boodschap aan president Nixon over te brengen. De minister wilde niet zeggen, wat deze inhield. Wel verklaarde hij. dat het gesprek vriendschappelijk en openhartig was geweest. Breznjew vertelde hem, dat Nixon kan leiden tot een grote trans actie. waarbij de Sowjet-Unie op lan- hij wil. De Russische autoritietien zullen dan voor het vervoer zorgen. Men vroeg Butz of het toenemen van de gevechten in Vietnam nog iets had afgedaan aan de ontspannen sfeer tus sen Rusland en Amerika. Zonder aar zelen verklaarde Butz, dat Vietnam in het geheel niet ter sprake is geweest. Breznjew had slechts verklaard, dat zowel het Russische als het Ameri kaanse volk vrede wensen. Butz zei te menen, dat het bezoek van Nixon kan leiden tot een grote tran sactie, waarbij de Sowjet-Unie op lan ge termijn Amerikaans graan gaat kopen elk jaar ter waarde van 200 miljoen dollar. Van Sowjetzijde zou zijn voorgesteld een verdrag met een looptijd van tien jaar te sluiten. Het Amerikaanse congres is echter tegen zulke verplichtingen op lange termijn In verband daarmee zou de Russen zijn meegedeeld, dat een contract voor telkens drie jaar kan worden gesloten. De Sowjet-Unie zou ook geïnteres seerd zijn in sojabonen, een belang rijk Amerikaans lanbouwprodukt. De minister heeft tegenover Breznjew de mogelijkheid geopperd, dat Rus land aan Amerika Siberische olie en aardgas levert om daarmee het Ameri kaanse graan te betalen. 'Ik kreeg de indruk dat de heer Breznjew daar wel voor voelt', aldus Butz. Hij verklaarde Campagne in Literaire Gazet MOSKOU (AP, Reuter) De Russische overheid gaat voort met po gingen. de schrijver en Nobelprijswinnaar Aleksandr Solzjenitsin in discrediet te brengen. Gisteren werd in het blad van de schrijvers bond, de Letterkundige Gazet, een pagina vol gedrukt met brieven van vijftien schrijvers en 'letterkundige specialisten' uit het hele land. Daarin werd afkeurend gesproken over het nieuwste boek van Solzjenitsin, 'Augustus 1914'. In die brieven wordt de schrijver onder meer betiteld als een 'werktuig van de westerse propagandisten' en een verrader 'die indirect aanvallen doet op wat het heiligst is voor elke Sowjetmens, de Oktoberrevolutie.' Solzjenitsin had, zo kon men lezen. 'het hoogste grondbeginsel van de letterkunde, het patriottisme, met voeten getreden en hij waagde zelfs zijn beweringen voor te schotelen als een objectieve uitleg van de loop der geschiedenis.' Voor wie was het boek eigenlijk wel geschreven? 'Niet voor het volk der Sowjet-Unie'. aldus een letterkundige specialist uit Jerewan, 'omdat de schrijver de nodige maatregelen had genomen, opdat het in het buitenland werd gepubliceerd', en het was dan ook geen toeval dat het boek onder deel ging vormen van de 'lawaaiige antl-Sowjet-trammelant die van tijd tot tijd in het Westen wordt opgera keld.' De brieven werden gepubliceerd vijf dagen nadat twee grote bladen artike len hadden geplaatst waarin dergelij ke aantijgingen tegen Solzjenitsin hadden gestaan. OPVALLEND De kranten die gisteren Solzjenitsin zo ijverig aanvielen, bedolven hem onder lofbetuigingen in het begin der jaren zestig, toen de schrijver de zegen had van de premier uit die dagen, Chroesjtsjow. Het eerste boek van Solzjenitsin, 'een dag in het leven van Iwan Denosowitsj', was indertijd op 'bevel' van Chroesjtsjow gepubli ceerd. Daarna kwamen nog enkele korte ver halen uit van de schrijver, waarvan Chroesjtsjow dacht dat zij kracht zou den bijzetten aan zijn campagne tot verguizing van Josef Stalin. In 1963 schreef de Letterkundige Gazet dat het talent van Solzjenitsin 'zo indivi dueel en opvallend was, dat van nu af aan alles wat hij schrijft alleen maar de belangstelling kan opwekken.' ïïEW DELHI (AP) Premier Indira Gandhi heeft gisteren een brief ont- ringen van de Pakistaanse president welfikar ali Bhóetto die de mogelijk heid van vredesonderhandelingen tus sen beide landen zou hebben gescha pen. In Rawalpindi heeft Bhoetto tegeno ver verslaggevers verklaard, dat hij het voorstel van mevrouw Gandhi heeft aanvaard om besprekingen op lager niveau te beginnen ter voorbe reiding van een topconferentie tussen India en Pakistan. Volgens radio Pakistan zei Bhoetto dat hij de keuze van plaats en tijdstip voor de voorbereidende besprekingen aan mevrouw Gandhi had overgelaten en dat het tijdstip van de topconfe rentie zou afhangen van hoe snel men er in zou slagen een agenda samen te stellen. Aanvankelijk had Bhoetto aangedron- len op een conferentie tussen de heide regeringsleiders zonder vooraf gaande besprekingen. De Hsinwoe-landbouwcommune bij Sjanghai haalde ln 1971 een uitstekende graan-oogst binnen. Sinds 1969 produceert deze commune 7,,£ ton per jaar extra aan rijst. Communeieden zijn hier bezig met het dorsen van de rijst. door Peter Gregson Uit de gegevens van een gepu bliceerd financieel jaarverslag van een produktie-brigade in een volkscommune bij Peking is een uiterst helder inzicht ver kregen in het huishoudboekje van een Chinese boer. De cijfers stonden onlangs in een artikel van het officiële persbureau Nieuw-China. Het waren de financië le gegevens van de produktie-briga de nr. 7 van de Hoeaiti-commune in de provincie Hopei, die ten zuidoos ten van Peking ligt. In het artikel werd beschreven hoe het team. een sectie van de commu ne die uit meer dan 400 personen bestaat, het inkomen verdeelde. Na een analyse van de cijfers bleek dat de gemiddelde werknemer een jaar inkomen van 185 yoean (ongeveer 250 gulden) had. Dit lage bedrag betekent niet dat een landarbeider veel minder ver- dient dan een fabrieksarbeider in de Chinese steden. Zij ontvangen onge veer 55 yoean (ca. 75 gulden) per maand. Maar daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat een boer in een landbouwcommune veel minder financiële lasten be hoeft te dragen. Naast zijn salaris krijgt de boer een toelage in de vorm van graan (rijst e.d.) Hij heeft een klein stukje land voor zichzelf in gebruik waarop hij extra voedingsmiddelen kan verbou wen of een kleine veestapel houden en hij betaalt slechts ongeveer 10 yoean (minder dan 15 gulden) aan paaht per jaar. Bovendien krijgt hij gratis medische en sociale verzor ging. Communes De communes zijn de basis-eenheden op het Chinese platteland. Een com mune bestaat uit een aantal leden dat tussen enkele honderden tot on geveer 60.000 personen ligt. die alle maal in de collectieve landbouwpro- duktie zijn opgenomen. Officieel werden zij in 1958 opge richt als coöperaties en het doel van Iedere commune is zichzelf te kun nen bedruipen dit as een funda mentele stelling in het Chinese soci alisme. De communes zijn opge splitst in produktiefcrigades, die af hankelijk van de grootte van de commune uiit tussen de 10 tot 30 brigades bestaan. De brigades zijn weer onderverdeeld in produktie- team van elk omstreeks 30 gezinnen. De brigade nr 7 in Hoeaiti bestaat uit 105 gezinnen (waartoe veelal ook ouders en grootoudere behoren-red). Met uitzondering van de hoogbejaar den en de allerkleinsten werkt ieder een op het land. Het aantal loon trekkers is ongeveer gelijk aan het aantal personen dat in de gezinnen is opgenomen. Dit wordt aangetoond door het feit dat het gemiddeld inkomen per huishouding in de bri gade 705 yoean per jaar is (dat is ca. 1000 gulden). Het gemiddelde aantal personen per gezin wordt op vier gesteld. In 1971 heeft de brigade een graan oogst van ongeveer 11 ton binnenge haald. Dat was 9 procent meer dan het jaar daarvoor. Na de herfst-oogst stelt de boekhouder van de brigade ieder jaar de produktiecijfers vast en op grond daarvan wordt het inkomen verdeeld. Vorig jaar was het totale inkomen 111.400 yoean (156.240 gulden). Na aftrek van pro- du kt iefcost en en landbouwbelasting bleef een netto-inkomen over van 93.000 yoean (130.200 gulden). Belasting De landbouwbelasting gaat naar de staat en in het geval van de Hoeaiti- commune is deze belasting in de afgelopen jaren teruggelopen van zes procent van het bruto^inkomen tot 2,3 procent ln het afgelopen jaar. Op een bijeenkomst van alle com mune-leden is besloten dat 22 pro cent van het netto-inkomen besteed zou worden aan het kweken van een reserve, voor het aankopen van nieuwe werktuigen en fondsen voor openbare welzijnszorg. De rest zou onder de arbeiders worden verdeeld. En dit bedrag was 20 procent hoger dan wat in 1970 werd uitgekeerd. Er zijn diverse systemen voor het vaststellen van individuele lonen. Zij worden berekend op basis van punten voor verridht werk. Daarbij wordt rekening gehouden met de omvan van 't gedane werk. de vaar digheid van het communelid en zijn politieke bewustzijn. De produktiecijfers van brigade nr 7 in Hoeaiti zijn kenmerkend voor die van de meeste van de communes in China. Sommige communes liggen in gebieden die moeilijk te cultive ren zijn terwijl andere in vruchtba re landbouwgebieden liggen. De in komens lopen daar in zekere mate parallel aan. De meeste communes leveren echter een individueel Jaarinkomen tussen de 150 en 230 yoean (210 en 336 gulden) op voor elke art>eider. Per gezin betekent dat een jaarinkomen dat iets hoger ligt dan dat in Hoeai ti, waar tot 1000 yoean (1428 gul den) per gezin werd uitbetaald. Bijna alle werknemers ln de com munes hebben wat spaargeld op de bank gezet, wat bijna voorschrift is geworden door de actieve officiële aanmoedigingen, en bezitten een fiets. Alle mensen in China kopen van hun eerste spaargeld een rij wiel Bejaardenzorg Oude en gebrekkige mensen worden in bijna al hun behoeften voorzien en de gezinnen wier inkomens ach terop raken bij de anderen in de brigade krijgen extra geld. Tot de produktie-brigade nr. 7 be hoort de 73-jarige mevrouw Ting Lan-tsjieh, die niet meer kan wer ken. Zij had verklaard: 'De kosten van mijn eten, kleding en medische behandeling worden allemaal be taald uit het welzijnsfonds van het team. En ik krijg nog zakgeld ook*. Peter Gregson Is correspondent van het Britse persbureau Reuter ln Pe king. niet te verwachten, dat nu al een overeenstemming zal worden bereikt. De besprekingen zullen worden vol tooid tijdens het bezoek van Nixon aan de Sowjet-Unie (dat op 22 mei begint). President Nixon heeft de leiders van de democraten en de republikeinen in de Senaat op het Witte Huis ontbo den en hun verzocht, zijn speciale groeten over te brengen aan de Chi nese premier, Tsjoe En-lai. De senato ren Mike Mansfield en Hugh Scott vertrekken zondag naar Sjanghai voor een bezoek van drie weken aan China. Zij zullen waarschijnlijk een schrifte lijke boodschap van Nixon aan Tsjoe overhandigen. TEHERAN (AP, Reuter) Uit het puin van het door aardbevingen ge teisterde gebied in het zuiden van Perzië zijn al meer dan 1600 lijken geborgen. Er worden nog ongeveer 3500 mensen vermist. Niettemin houdt men er in Teheran rekening mee, dat de onofficiële schatting van 4000 doden te hoog zal blijken te zijn. Een man die zijn vrouw, drie zonen en een dochter had verloren, vertelde gisteren: De aarde is hier eigenüjk al het hele jaar in beweging geweest, we waren er al gewend aan geraakt, maar het werd heviger na Nieuwjaar (21 maart). De 40-jarige man had alles verloren wat hij had zijn hele gezin, zijn huis en zijn meubelen. "Was ik er ook maar aangegaan', klaagde hij. Overlevenden meldden dat veel mensen al verleden jaar buiten in tenten waren gaan wonen. Men was echter aan de schokken gaan wennen en geleidelijk de huizen weer gaan opzoeken. De omgeving van Ghir, eens een fraai en groen land waardoor een vallei loopt, is een vale grijze vlakte gewor den. Journalisten die het gebied bezoeken zijn van oordeel dat de regering zeer snel en doelmatig hulp heeft geboden. De overheid kan het allemaal op ei gen kracht aan en heeft onder dank zegging hulp uit het buitenland niet aanvaard. DAR ES SALAAM (AFP, Reuter) President Julius Hyerere van Tanza nia heeft de minister van staat Abdoe Joembe benoemd tot voorzitter van de revolutionaire raad van Zanzibar en - eerste vice-president van Tanzania. Hij volgt de vrijdag vermoorde Sjeik Abeid Karume op. De 52-jarige Joembe is ook benoemd tot voorzitter van de 'Afro-Shirazi- partij, de enige op Zanzibar toegela ten politieke organisatie MOSKOU (AP) De danser Valery Panow is ontslagen door het Kirow- ballet omdat hij naar Israël wil emi greren Panow, die geboren werd als shulman, heeft op 21 maart de nodige papieren gevraagd om te kunnen emi greren. Vrijdag werd hij tijdens een bijeenkomst van de vakbondsleiders van het ballet in Leningrad ontslagen. Hij werd een landverrader genoemd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 11