Koningin en prins in Engeland op de bres voor milieu 35% Rijkspremie maakt spaareffekten aantrekkelijker dan ooit. Denken is niet genoeg. Wie doet er wot aan? floriade Kamer aanvaardt motie UNCTAD Gist-Brocades wil voor 280 man kortere werktijd Arts schuwt grote stad Vier voorcongressen in regio van D'66 *1/ zorgen voor h extra spaarpotje Zwitserland brengt nieuwe vakantiepas Burgemeester gaf liever een piano Besprekingen over beperking fosfaat Akkoord over twee nieuwe cao's TROUW/KWARTET WOENSDAG 12 APRIL 1972 BIN\E\I.AN1I Tll/n.n.L.1» Staatsbezoek net begonnen Van een verslaggever LONDEN Een van de meest bemoedigende ontwikkelingen in de lange periode sinds liet eerste staatsbezoek van het Nederlandse koninklijk paar in 1950, noemde koningin Juliana gisteren in een toespraak op kasteel Windsor, de oprichting van de EEG. (ADVERTENTIE) Tijdens het diner dat koningin Eliza beth en prins Philip haar en prins Bernhard aanboden, stipte koningin gin Juliana ook de milieuproblema tiek aan. 'Wij moeten leren op een andere wijze te gaan denken dan wij gewend waren en op wereldschaal gaan discussiëren en plannen maken'. Het staatsbezoek van vijf dagen, dat het koninklijk paar aan Groot-Brittan- nië brengt, is gisteren niet erg vro lijk begonnen. Toen omstreeks kwart voor twaalf koningin Elizabeth en prins Philip het Windsor-park binnen reden in de koninklijke Rolls-Royce om hun gasten te verwelkomen, barst te een enorme regenbui los. Van die bui hadden het Britse koninklijk paar en de Britse ministers Heath, Maud- ling en Douglas Home geen last. Zij stonden in een soort middeleeuwse toernooitent. Last van het weer hadden wel de tientallen 'lagere' hoogwaar digheidsbekleders, de honderden schoolkinderen en de erewacht. Koningin Elizabeth en prins Philip waren niet ter begroeting op 't vlieg veld Heathrow aanwezig, wat overi gens normaal is. Een Britse functio naris lichtte toe dat dit op het vlieg veld enorme organisatorische proble men zou geven: 'Denkt u maar eens aan al die paarden tussen de vliegtui gen'. Lichte bronchitis Prins Bernhard maakte de rondrit door het stadje Windsor, in tegenstel ling tot de beide koninginnen niet in een open rijtuig, maar met prins Philip in een auto. De Prins voelde zich niet goed. Volgens een officiële verklaring had hij een lichte bronchi- tus. In verband hiermee is het moge lijk dat hij een aantal programmapun ten zal moeten laten vervallen. Wind sor was ter gelegenheid van het be zoek feestelijk versierd en op de trot - toirs van de nauwe straatjes stonden duizenden menssen te kijken. In het centrum van Londen was niets te merken van het koninklijk bezoek uit Nederland: geen vlaggen of versierin gen. Radio en tv van de BBC brach ten rechtstreekse reportages, maar de avondbladen, prubliceerden al leen fo - to's met onderschriften Artikel van prins Aan het eind van de middag brachten het koninklijk paar op kasteel Wind sor een bezoek aan de Britse kongin- moeder Elizabeth. In de 'Westminster Review, een blad van de kamer van koophandel van Westminster, ver scheen gisteren een artikel van prins Bernhard. Hij waarschuwt dat de mensheid grote catastrofes wachten als de bevolkingsgroei niet wordt inge toomd. De prins houdt een pleidooi voor beheersing van de milieuveront reiniging, beheersing van de bevol kingsgroei en conservering van de natuurlijke rijkdommen. Hij brengt het bedrijfsleven onder het oog dat bedreiging van onverschillig welk Koningin Juliana inspecteert de erewacht van een regiment van de Royal Air Force bij haar aankomst op vliegveld Heathrow in Londen. Van onze sociaal-economische redactie DELFT De NV Gist-Brocades wil voor ongeveer 280 werknemers van het produktiepersoneel der Koninklij ke Nederlandse Gist- en Spiritusfa briek te Delft werktijdverkorting aan vragen. De betrokken vakbonden heb ben echter laten weten hieraan geen enkele medewerking te zullen verle nen, tenzij de raad van bestuur van het concern tegemoet komt aan het verlangen alsnog een goede overleg procedure tot stand te brengen. Volgens de directie is voorlopig een halvering van de werktijd gedurende zes weken nodig, omdat er sprake is van een aanzienlijke overproductie in de vervaardiging van antibiotica, met name penicilline. Eén van de belang rijkste oorzaken daarvan is dat veel chemische bedrijven vorig jaar de (ADVERTENTIE) 30 maart-1 oktober amsterdam Toegangskaarten: aan de kassa's nabij de RAI of gemeentegirokantoren - Amsterdam of postgiro 13500 t.g.v. F. 4900 of bij reis-touringcarbureaus en de Raiffeisenbank - Boerenleenbank in geheel Nederland doorlopende kaart: Bk geldig -1 oktober volw. f 24,— boven 65 j. f 18.— kind. 114 j. 112,— dagkaart: boven 65 j. f 3.50 B kind. 114 groepen kind. f 1,25 alle dagen 9.30-22.30 u. deel van het milieu een bedreiging voor het gehele milieu vormt. Vandaag, de tweede dag van het staatsbezoek, zullen Koningin en Prins het Nederlandse ereveld in Mill Hill bezoeken. Ook een bezoek bren gen aan de burgemeester van Londen een krans leggen bij het graf van de onbekende soldaat in Westminster Abbey en een aantal Britse jongeren ontmoeten. Van een verslaggever AMSTERDAM Om meer leden bij de besluitvorming in de partij te betrekken organiseert D'66, voor de algemene ledenvergadering op 6 mei, regionale congressen in Assen, Apel doorn Eindhoven en Purmerend. Op elk congres zullen leden van het hoofd bestuur, kamerfracties en van het overlegorgaan van de drie progressie ve partijen aanwezig zijn. De pro gramma's vermelden "s morgens een regionaal onderwerp en 's middags een algemeen onderwerp dat ook op de algemene ledenvergadering behan deld zal worden. Spaareffekten zijn er voor iedereen* die -naast spaarbankboekje etc.-graag een extra ijzer in liet vuur wil hebben. U koopt ze al voorzo'n 100 gulden. Het zijn een soort aandelen. Maar dan aandelen met een minimum aan risico. Want uw geld wordt door financiële experts met een maximum aan veiligheid belegd. Uit de opbrengsten krijgt u jaarlijks dividend uitgekeerd. Trouwens als't een beetje meezit, stijgt uw spaareffekt nog in waarde ook. En alsof dat nog niet genoeg is, komt daar nu nog eens die belastingvrije spaarpremie van het Rijk bovenop! Vijfendertig procent over de eerste 250 gulden** die u in een jaar in spaareffekten belegt! Enige voorwaarde: de spaareffekten 8 jaar in uw bezit houden. Meer van weten? Dan even een briefkaartje aan: Spaareffekten, Postbus 51, iceijc nicciii, Den Haag en de folder komt in de bus. ♦Mits tussen 21 en 60 jaar en met een belastbaar inkomen (over 1971) van ten hoogste f 18.000,-. ♦♦Per echtpaar over ten hoêgste f500,-. Deskundig advies over spaareffekten krijgt u bij: Webefo (Maliebaan 15.Utrecht) en bij de vestigingen van de Centrale Volksbank, de Nederlandsche Middenstands Spaarbank, de Raiffeisenbank en de Boerenleenbank. Link tussen IMF en ontwikkelingshulp Van onze parlementsredactie DEN HAAG De Nederlandse delegatie op de wereldhandelscon ferentie, die morgen in Santiago de Chili begint, wordt gevraagd er voor te pleiten, dat er in de toekomst een band wordt gelegd tussen het geld dat periodiek wordt betrokken uit het Internationaal Mone taire Fonds (IMF) en de financiering van de ontwikkelingshulp aan de arme landen. AMSTERDAM De Zwitserse toeris tenindustrie introduceert een vakan tiepas, een algemeen abonnement voor onbeperkt reizen per trein, boot en postauto in het alpenland. Het betreft mogelijkheden op een to taal traject van 9000 kilometer. Zwit sers nauurschoon. Voor vermaarde hergbanen als de Jungfrau en Gorner- grat gelden op vertoon van de pas reducties. Een vakantiepas 2e klas voor 8 dagen kost ƒ77.40, voor 15 dagen 107.50. Kinderen van 6 tot en met 15 jaar betalen de helft van het bedrag. In Nederland is de vakantie pas verkrijgbaar bij de reisbureaus en het Nationaal Zwitsers Verkeersbu reau in Amsterdam. Een tweede toeristische attractie vormt de zogenaamde 'Swiss Hit' een arrangement voor zeven vakantieda gen, zes nachten in een hotel, door te brengen in Noord-oost-Zwitserland, het gebied van de Bodensee, Sankt Gallen en mogelijkheid tot bezoek aan het vorstendom Liechtenstein. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Huisartsen schu wen vooral de grote stad. Dit blijkt onder meer uit het feit dat thans de omvang van het aantal huisartsen toeneemt (in 1963 studeerden er 500 huisartsen af en in 1971 precies het dubbele), maar in de steden neemt het aan tal af. Minister Stuyt heeft dit gisteren in de Eerste Kamer mee gedeeld. Als belangrijkste oorzaken voor dit verschijnsel noemt de minister, de gebrekkige mogelijkheden om te par keren, het trappenklimmen en het algemene leefklimaat. De huisvesting speelt volgens dr. Stuyt niet zon belangrijke rol, omdat daarvoor meest al wel een goede oplossing kan wor den gevonden. Om verbetering in deze toestand te brengen zijn op het ogenblik een aantal studies gaande. Eén ervan is gericht op de vorming van groeps- praktijken, die zoals gebleken is, het voor een huisarts aantrekkelijker ma ken zich in de stad te vestigen. Bij de vereniging van Nederlandse gemeen ten gaat men na of de parkeerproble men van de huisarts kunnen worden opgelost. Hierbij wordt gedacht aan een parkeerontheffing voor huisart sen. ongerust Minister Stuyt sprak in de senaat ook zijn ongerustheid uit over 'de onstel- lende toeneming van het gebruik van geneesmiddelen'. Als geneesheer kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat geneesmiddelen vaak niet op ge schikte wijze worden toegepast'. Voor het treffen van maatregelen wilde de minister de resultaten afwachten van een onderzoek dat het ziekenfonds over dit probleem instelt In Arnhem. Het is volgens de minister in ieder geval nodig dat er over dit vraagstuk de nodige voorlichting wordt gegeven, vooral ook op de universiteiten. Cher de honoraria voor de huisartsen zei de minister niet met zekerheid te kunnen vaststellen of deze aan de hoge kant zijn. Zo ,op het eerste gezicht lijken de honoraria aan de hoge kant, maar onbekend is welke kosten daartegenover staan, aldus de minister. Om enig inzicht in dit vraagstuk te krijgen is een onderzoek ingesteld. De bewindsman ontkende dat specialisten een gesloten kaste vormen, zoals werd verondersteld. Het is mij althans niet bekend dat er op dit terrein misstanden zijn, aldus de heer Stuyt ADVERTENTIE produktie van enzymen hebben ver vangen door de vervaardiging van penicilline, nadat in een Amerikaans rapport de waarde van enzymen ern stig in twijfel was getrokken. De Europese voorraad aan penicilline zou thans ongeveer driemaal zo groot zijn als normaal. De vakbonden hoorden 'bij geruchte' van het voornemen van Gist-Brocades, waarna zij hebben geëist dat de raad van bestuur zich onmiddellijk bereid verklaart in het vervolg bij ingrijpen de veranderingen binnen het concern met de ondernemingsraad te overleg gen alvorens besluiten worden geno men. Voorts wensen de vakbonden dat het thans bekend geworden be sluit alsnog in de ondernemingsraad ter discussie wordt gesteld, dat deze raad tenminste een week de tijd krijgt om deskundigen van buiten de onderneming te raadplegen en dat de vakbonden een week de tijd krijgen om een advies aan de bedrijfsvereni gingen voor te bereiden (de bedrijfs vereniging moet de werktijdsverkor ting, die een half tot driekwart mil joen gulden gaat kosten, financieren). De directie van de Koninklijke Gist, die deel uitmaakt van Gist-Brocades, heeft de raad van bestuur geadviseerd zo veel mogelijk aan deze wensen tegemoet te komen. Gistermiddag is het personeel van de voorgenomen werktijdverkorting op de hoogte ge steld. Bij de Koninklijke Gist werkt in totaal 1.200 man, in het gehele concern ruim 3.000 man personeel. Op een gisteren gehouden persconfe rentie hebben de industriebonden van het NW en het NKV en de christelij ke bedrijfsgroepen centrale Unitas (CNV) verklaard diep teleurgesteld te zijn over het tot dusver ontbreken van enig vooroverleg met de bonden en de ondernemingsraad. Voorbereiding van UN CT AD-zondag Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM Woensdagavond kwart over tien op Ned. II geeft Kenmerk aan de vooravond van de derde wereldhandelsconferentie in Santiago te Chili een reportage over de UNCTAD-zondag zoals die gehou den is in de Amsterdamse studenten- ecclesia, Ier voorbereiding van de UNCTAD-zondag op 30 april. De Tweede Kamer heeft gisteren de motie Pronk (PvdA), waarin deze wens wordt uitgesproken, met alleen de stemmen van de GPV en Boeren partij tegen, aangenomen. In zijn oorspronkelijke motie, inge diend in een openbare commissiever gadering over de wereldhandelsconfe rentie, werd gesteld dat Nederland zich voor een dergelijke band moest uitspreken. Maar omdat de conferen tie geen beslissingen kan nemen, wij zigde de heer Pronk zijn motie, die hij gisteren in de plenaire vergade ring van de Tweede Kamer indiende. Minister Nelissen van financiën, die zidh in de commissievergadering fel had verzet tegen de motie, wijzend op de inflatoire gevaren, bleek gisteren tegen de gewijzigde motie geen enkel bezwaar te hebben. De heer Pronk kreeg dan ook een overgrote meerder heid mee voor zijn idee. geen gegevens De suggestie van het leggen van een link tussen de zogenaamde trekkings rechten en de ontwikkelingshulp is het eerst gedaan door het AR-kamer- lid Vermaat. Omdat de ARP nog niet met een motie wilde komen tijdens de openbare commissievergadering, diende drs. Pronk na overleg met dr. Vermaat deze motie in. In zijn stemverklaring zei dr. Ver maat gisteren, dat hij en zijn fractie erg teleurgesteld waren over het ne gatieve standpunt, dat minister Nelis sen in de commissievergadering ver dedigde. De D'66-er Engwirda vroeg de kamer zijn motie aan te houden, waarin wordt gevraagd een compensatierege ling te ontwerpen voor de arme lan den, die de dupe zijn geworden van de laatste monetaire crisis. Minister Nelissen had namelijk meegedeeld, BEVERWIJK Het heeft niet veel gescheeld of burgemeester Bruinsma van Beverwijk had zelf de piano moeten betalen, die hij cadeau gaf namens de gemeente bij de opening van het bejaardentehuis Huister Wijk in Beverwijk. De burgemeester had het in strument kosteninclusief het stemmen 1.850, gulden) bij het bejaardentehuis laten bezor gen zonder overleg met de we thouders. Er was wel over een geschenk gesproken, maar de discussie was blijven steken in de vraagstelling: piano of kleu rentelevisie. De burgemeester, voorstander van de piano, had toen in zijn eentje de knoop maar doorgehakt. De wethouders waren hierover zo boos dat zij het seniorencon vent uit de raad inschakelden, dat er eerst wel wat voor voel de de burgemeester zelf maar voor de kosten van het ge schenk te laten opdraaien. Al leen omdat dan de vrees be stond dat de al afgeleverde pia no zou worden weggehaald (en dat zou don weer een affront zijn voor de gemeente) heeft de doorslag gegeven bij de beslis sing het bij een standje aan dc burgemeester te laten. dat hij juist van het Internationaal Monetair Fonds gegevens had gekre gen over de gevolgen van deze crisis. Hij beloofde de Tweede kamer deze cijfers vertrouwelijk voor te leggen. Bij gebrek aan deze gegevens kon de Kamer niet over de motie beslissen. DEN HAAG Beperking van de hoeveelheid fosfaat in wasmiddelen, en maatregelen om gebruik van te veel wasmiddelen te voorkomen, zijn op het ogenblik in bespreking tussen het ministerie van economische zaken en de Nederlandse vereniging van zeepfabrikanten. Gebruik van meer wasmiddel dan no dig is om de was schoon te krijgen zou kunnen worden tegengegaan door de aanwijzingen op de verpakking aan te passen, schrijft minister Langman in antwoord op vragen van de Kamer leden dr. Oele en mevrouw Brautigam (PvdA). Als dat wenselijk blijkt, kunnen voor schriften hierover worden opgenomen in het wasmiddelenbesluit, aldus de minister, die verklaart in te stemmen met kritiek op de wasmiddelenfabri kanten in de Consumentengids. Hij deelt mee dat, ondanks onderzoek, nog geen onschadelijk vervangings middel voor fosfaat in wasmiddelen is gevonden. Daarmee schaart minister Langman zich achter het voorzichtige standpunt van de grote fabrikanten, die menen dat de onschadelijkheid van het in Canada geaccepteerde vervangingsmid del NTA niet afdoende is aangetoond. Eind vorig jaar verklaarde dr. ir. D. W. Scholte Ubing van het Instituut voor gezondheidstechniek TNO dat 't Amerikaanse onderzoek dat twijfel over de veiligheid van NTA veroor zaakte, geen praktische betekenis had. Vooral op grond van die verklaring wordt deze stof door een van de kleinere wasmiddelenproducenten in zijn produkt toegepast ARNHEM Werkgevers- en werkne mersonderhandelaars in de betonwaren- industrie hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe eenjarige cao voor de 13.000 werknemers indeze bedrijfstak. Als de beleidsinstanties van beide partijen er mee akkoord gaan krijgen deze werknemers per 1 maart j.l. een loonsverhoging van 5,25 pet., waarvan 3 pet ter compensatie van resterende prijsstijgingen in 1971. De prijsstijgingen over 1972 zullen zonder plafond worden gecompenseerd per 1 september a.s. en 1 maart volgend jaar. De vakantie wordt met twee dagen uitgebreid tot twintig da gen en de vakantietoeslag wordt met 0,8 pet. verhoogd tot 8 pet Voorts is de pensioenregeling vert>eterd. Ook voor de 7.000 werknemers in de baksteenindustrie is een cao-akkoord tot stand gekomen. Hier gaan de lo nen per 1 maart j.l. omhoog met 5,7 pet. waarvan 3,4 pet. prijscompensatie. Ontwikkelingssamenwerking. De Stichting Nederlandse Vrijwilliger* loekt voor 1972 en 1973 O.O. tuinbouwkundigen (groemc- èn veeteeltkundigen hls/mls bouwkundigen hts/mts werktuigbouwkundigen hts/mts administrateurs (ook bekend met coop, weten) landmeetkundig tekenaar leraren houtbew /bouwk./dmmeren hts/mts verpleegsters ^\.(met wijk-en/of kindermntek.) verloskundigen die twee jaar willen werken in 0.0. Boven -Volta, Brazilië, Dahomey, Filippijnen, Ivoorkust, Kameroen, Kenia,Tanzania en Zambia Dit zijn de regels: U bent tussen de 21 en 35, u hebt een beroep en u hebt genoeg pioniersgeest en improvisatievermogen om het twee jaar te kunnen uithouden in ongewone, vaak ongemakkelijke omstandigheden. SNV zorgt voor een grondige voorbereiding van ruim 3 maanden, voor uw heen-en terugreis, voor een voldoende maandelijkse toelage op het projekt: op een spaarrekening wordt geld gestort voor uw uitgaven na terugkeer. Vul de bon in en stuur hem op aan Stichting Nederlandse Vrijwilligers, Muzenstraat 30, Den Haag. Tel. 070-653395 Bon. Ontwikkeling; ik zit er wel eens aan te denken, i Stuur mij snel informatie, i Ik ben wel*/nog niet direkt geïnteresseerd S voor uitzending. J Nas Woonplas Geboortedatum i Gehuwd/Ongeh i Opleiding i Beroep 'Datum waarop eventueel beschikbaar

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 13