Z Investeringen ook zaak van werknemers dichtbij polSeleo Bejaardenbeleid komt in Kamer aan de orde iiniii c n f aar fl/iebeltax belofte? Van Zuthem wijst op vakbondstaak 1 Moordtoekomst in gfleve ringen Directeur keert terug na conflict op school #}OUV/K\TARTET DINSDAG 11 APRIL 1972 S T/K 7 e'ct regringsvoornemen om dc wiebel- uU terug e brengen van vijf tot drie j.'tocent, heeft scherp afkeurende reac- e es uitgelokt. Vooral van vakbondszij- D is de vraag gesteld, waarom het geld tt daardoor vrijkomt, niet gebruikt It voor gerichte werkgelegenheids- 's. Zou dat voor de werkge- id niet meer hebben betekend een globale belastingverlaging van soort? i billijkheid gebiedt hier op te mer- i, dat de opcenten van de wiebel tax gens de wet niet mogen worden iruikt voor welke verhoging van gaven ook. In feite verbiedt de wet opcenten te continueren om daar- or meer aan bestrijding van de werk- sheid te kunnen doen. tarom luidt de wettekst zo? Omdat wiebeltax anders haar eigenlijke i te weten het temperen van de ijunctuurschommelingen in ons land voort)ij zou schieten. De logica van wet houdt in, dat belastingopcenten eten worden ingevoerd, als de con- ctuur overspannen raakt en dat dus ook weer moeten worden afge- aft, als de conjunctuur verflauwt, u men gedurende de gehele periode neergang van de conjunctuur de handhaven bij voorbeeld er werkgelegenheidsprogramma's t te financieren dan zou in een rop volgende periode van opgaande ljunctuur elk gebruik van de wiebel- bij voorbaat onmogelijk zijn ge- H is het onjuist, kritiek op de te laag Ktelde programma's van het kabi- voor de bestrijding van structurele kloosheid (o.a. in het noorden des ds), zonder meer te laten uitmonden kritiek op de verlaging van de juncturele opcenten van de wiebel- Wie dat doet, haalt twee zaken r elkaar, die afzonderlijk dienen te beoordeeld. de Van onze soc.-economische redactie AMSTERDAM Niet de goede afvloeiingsregeling voor de 2.000 werknemers, die nu bij Akzo worden ontslagen, maar de medezeg genschap over het investeringsbeleid van de 28.000 werknemers, die er blijven werken, moet voor de vakbonden centraal staan in het overleg met de Akzo-directie. Het zou fnuikend zijn voor de democratisering wanneer de vakbeweging deze inspraak nu niet zou opeisen. 2kii&mê -w-*— na (-strategen in de Amerikaanse rege- zo meldde de New York Times imjeren.zien he Noordvietnamese of- de laatste tien dagen als voorspel tot serieuze onderhande- j. Om hun positie bij deze onder- ^fariingen zoveel mogelijk te verste- zouden de Noordvietnamezen eenmaal willen proberen, de Zuid- nameso regering-Thieu een liefst s nietignde, maar in elk geval bijzon- gevoelige slag toe te brengen. ien de top-strategen in Washington co° jk hebben, valt althans te begrijpen, wi irom de regcring-Nixon zich ertoe ft laten verleiden, het Noordvietna- 8j| e geweld te beantwoorden met een e» van Amerikaans luchtgeweld ivoor in de afgelopen drie jaar precedent is te vinden. Want loi is natuurlijk niet de enige partij zo sterk mogelijk aan de onderhan- «Dgstafel wil verschijnen. ui ff hébben Washingtons top-strate- wel gelijk? Of zijn de serieuze «handelingen die zij aan de hori- menen te ontwaren, alleen maar zoveelste Amerikaanse fata morga- Wie zich herinnert, wat de kwestie is.' Inam tot dusver aan diplomatieke co's heeft opgeleverd, kan in dit icht alleen maar het ergste vrezen, n de Amerikaanse regering nog een miljoen man in Vietnam had. gerden Hanoi en het Bevrijdings- on H hardnekkig, met Amerika een *j tiek compromis te sluiten. Waarom J kn ze dat wèl doen, nu de Ameri- reinse troepen binnenkort tot een tien- ja van dat aantal zullen zijn ingekrom- Heel wat aannemelijker dan de piachte van de top-strategen klinkt ook de veronderstelling van de erikaanse commentator James Res- iu dat 'generaal Giap (het meester- J o achter de Noordvietnamese ope- t») geen dertig jaar gevochten en 'acht heeft om een politieke rege- 'Jjg te treffen juist op het ogenblik dat laatste Amerikaanse grondtroepen biezen pakken'. bezien betekent de Amerikaanse ktie op het jongste Noordvietname- |d offensief alleen maar een nieuwe ioiloze uitbreiding van het onbesohrijf- k' lijden waarin Amerika's Indochi- n e politiek het volk van Vietnam ft gedompeld. Is het een illusie fi ^eest, te denken dat Nixon die poli- I metterdaad zou afzweren? 'g in december van het vorig jaar "beerde de Amerikaanse president: etnam zal, voor zover het aan mijn ering ligt, geen punt rijn in de ''telende verkiezingscampagne, omdat een eind zullen hebben gemaakt ■bh de Amerikaanse bemoeienis met ,'i oorlog.' Als die uitspraak een se- ote beloft bevatte, en niet de zo- telsto officiële leugen over de Viet- j$npolitiek van de Verenigde Staten, pen we alleen maar vaststellen, dat <J Amerikaanse president zijn doel IP ondoorgrondelijke wegen pro fit te bereiken. Met deze woorden onderstreept prof. dr. H. J. van Zuthem nog eens zijn rede op het congres van de PPR in Bunnik, waar hij heeft gezegd dat de schuld van de sluitingen bij Akzo bij de arbeiders ligt. De kritiek op deze opmerking was niet mals. 'Maar, zegt de VTJ-hoog- leraar nu in zijn veel rustiger werk kamer in het Sociologisch Instituut in Amsterdam, ik ben wel gewend om als schietschijf te fungeren. Ik zou de arbeider onrecht hebben gedaan, on barmhartig jegens de ontslagen werk nemers zijn geweest, en onbillijk Maar de wrevel, die door mijn opmer king is ontstaan kan alleen maar heilzaam werken. Natuurlijk is het allerberoerdst voor de mensen die nu op straat komen te staan, maar wan neer er nu niets verandert, dan ge beurt het binnenkort weer. Daarom zullen de vakbonden de democratise ring juist nu aan de orde moeten stellen, daarom zullen de werknemers rich juist nü solidair moeten tonen, ze moeten .begrijpen dat hun laksheid een vrijbrief is voor de Akzo-directie'. Verbaasd Prof. Van Zutheip is nog verbaasd over de felle interrupties op het PPR- congres. Op dat congres werd gezegd dat de beslissingen over de ontwikke lingslanden in het rijke westen vallen en direct daarna werd geconstateerd dat het kapitaal had heslist dat meer dan 2000 werknemers als oude schoe nen werden afgedankt. Prof. Van Zu them noemt het ten hemelschreiend dat na zoveel nadenken het verband tussen investeringen, produktie en consumptie enerzijds en de gevolgen daarvan voor de ontwikkelingslanden anderzijds niet wordt gelegd. 'Om te beginnen, zegt prof. Van Zu them, geloof ik niet in de simpele onderscheiding tussen de boze werk gever aan de ene kant en de arme. uitgebuite arbeiderj aan de andere kant. Ik vind wel (Jat de arbeider te weinig en dat de werkgever te veel voor het zeggen heeft. Nu kan je wel je leedwezen uitspre ken over het feit dat arbeiders als oude schoenen worden weggegooid, maar daarmee is niet alles gezegd. Ik zie niet in waarom je niet aan diezelf de arbeiders zou mogen vragen wat ze zes jaar geelden dachten toen de investeringen werden gedaan Hebben ze zich wel de vraag gesteld wat de gevolgen van de overcapaciteit voor de werkgelegenheid, voor het milieu en vooral voor de ontwikkelingslan den zou betekenen. Waarom zou je ze niet op die verantwoordelijkheid mo gen aanspreken?' Die vragen waren zes jaar gele den nog nauwelijks aan de orde. 'Dat is misschien wel juist, maar ik wil toch op de reactie van PvdA- fractieleider Den Uyl wijzen. Hij zei: Tk ben hieraan medeschuldig'. Dat is de juiste instelling. Voor de 28.000 mensen die nu in Nederland bij de Akzo werken is het toch van het grootste belang te worden betrokken bij het Investeringsbeleid. Wat denkt u dat er gebeurt wanneer de 28.000 zich nu eindelijk eens gingen interes seren voor de manier waarop er in hun bedrijf wordt geïnvesteerd? Dan zou er snel iets veranderen!' U vindt dal de vakbonden daaraan nü moeten gaan werken? 'Het zou voor de democratisering van het bedrijfsleven fnuikend zijn wan neer de vakbonden nu alleen maar zouden gaan praten over een goede afvloeiingsregeling. Het Akzo-concern is op dit punt heus wel bereid conces sies te doen. Maar het is de vraag wat er straks met die 28.000 mamn ge beurd.. Daarom moet nu inspraak in 't investeringsbeleid worden gevraagd'. Via welke kanalen zullen zij hun medeverantwoordelijkheid moeten re aliseren? "Persoonlijk voel ik het meest voor samensmelting van de raad van com missarissen met de ondernemingsraad. De huidige ondernemingsraad is wel belangrijk de werknemer wordt er met het beleid geconfronteerd onaar de autonomie van de onderne mer blijft onverkort overeind staan. Hij beslist wat er gebeuren moet. De raad van commissarissen is in tegen stelling tot de ondernemingsraad al tijd op de hoogte, omdat deze raad de uiteindelijke toestemming moet ge ven. Het nieuwe toporgaan, gekozen door de werknemers, zou beter tegen spel kunnen leveren'. Deze veranderingen zijn moeilijk af te dwingen omdat de vakbonden, en ook de regering, moeten opboksen tegen ongrijpbare internationale mam- moetbedrijven. rHet Akzo-concern heeft vestigingen in vele landen en in elke van deze landen bestaan vakbonden. Natuurlijk bestaat het gevaar dat de werknemer door zijn deskundige directie van ta fel wordt gepraat, maar ook op basis van de huidige wet op de onderne mingsraden kan hij advies vragen aan onafhankelijke deskundigen' Aan welke kriteria moet het in vesteringsbeleid voldoen? 'De werknemers zullen zich steeds moeten afvragen wat de zin is van de investering, wat de gevolgen zijn voor de werkgelegenheid en het milieu en wat uitbreiding van de produktie voor de ontwikkelingslanden zal betekenen. Het is iedereen wel duidelijk dat er een sterk verband bestaat tussen pro duktie en milieuvervuiling. Iedereen geeft ook grif toe dat het Amsterdam se bos vol plastic bekertjes ligt, maar men zwijgt verschrikt als je zegt dat 80 procent van de bezoekers van het Amsterdamse bos uit arbeiders bestaat. En die arbeider moppert wan- Hue jong Het Amsterdamsch Litte rair Cajê De Engelbewaarder, geves tigd aan dc Kloveniersburgwal in Am sterdam, ook nog mag zijn, het is nu al doende zijn memoires te boek te stellen. Omdat het een café, zelfs een literair maar moeilijk a/gaaf achter de schrijfmachine te kruipen, heeft het daarvoor de hulp ingeroepen van de 30-jarige aankomende auteur Peter Andriesse, die de liefhebbers van het lichtere genre vorig jaar verraste met de in rook opgaande doktersroman 'Zusier Belinda en liet geheime leven van dokter Dushkind'. Dat boek was een bijgeschaafde versie van een feuilleton dat wekelijks in het rebelse weekblad De Nieuwe Li nie verscheen. Bij het schrijven van zijn memoires heeft Peter Andriesse opnieuw voor de vorm van het feuille ton gekozen. De afleveringen verschij nen ditmaal niet in een weekblad, maar als bedrukte blaadjes, die in februari volgend jaar een compleet boek vormen. De afleveringen zijn wekelijks voor vijftien cent per stuk te krijgen bij dc boeken- en tijdschriftenkiosk onder het literaire café en bij het Athe neum-nieuwscentrum aan het Spui in Amsterdam Beide boekhandels leve ren voor vijftig cent ook een omslagje met koperkleurige schroeven, zodat je die blaadjes niet hoeft te laten slinge ren. Het door De Engelbeioaarder zelf uit gegeven feuilleton heet: 'Moord in De Engelbewaarder', met als ond/ertitel: 'Memories of a mad Café', wat meege nomen is als het straks in het Engels vertaald wordt. Tot nog toe zijn zes afleveringen (tevens hoofdstukjes) verschenen. Met de memoires is het café zijn tijd ver vooruit: ze zijn geschreven in de volgende eeuw. Het dan tot uitspan- Prof. dr. II. J. van Zuthem neer hij 's zaterdags niet kan gaan vissen, omdat het viswater vervuild is, maar hij heeft vrijdags wel zelf de kraan open gedraaid, waar de rotzooi uitkomt'. Wat kan hij anders doen dan die kraan opendraaien? 'Natuurlijk weet ik wel dat de arbei der in een machtstructuur leeft, dat hij wordt gemanipuleerd, dat hij zo is opgevoed, dat hij liet slachtoffer is van het systeem. Maar dat zeggen we al zo lang. De zaak moet nu worden aangepakt en daarom zeg ik: Het is jullie schuld. Het gaat niet om die ene arbeider bij Shell, maar het gaat om alle arbeiders bij Shell. Akzo en noem maar op. Ze zullen zich ervan bewust moeten zijn dat zij het milieu vervuilen'. In het vooruitzicht van meer welvaart, bijvoorbeeld van een eigen autootje, wordt nu plotseling gezegd dat ze de buikriem moeten aantrek ken. Die oproepen worden nogal eens gedaan door mensen die zelf 70 mille of meer "verdienen. 'Ja, zeker. Alleen al ter wille van de geloofwaardigheid zal er een inkomens politiek moeten komen. Net zo goed zullen bezit en beslissingsbevoegdheid ontkoppeld moeten worden'. Wanneer de Akzo nu eenvoudig 'nee' zegt tegen de vakbonden wan neer ze om inspraak op de komende investeringen vragen? 'De vakbeweging beschikt ook over machtsmiddelen. De staking is z.o'n middel. De vakbeweging kan ook de medewerking aan het CAO-overleg op zeggen, ze kan zich terugtrekken uit de ondernemingsraad. Maar het is niet belangrijk of de vakbeweging nu wint of verliest. Het zou een geweldig winstpunt zijn als de vakbeweging de centrale vragen aan de orde stelt. Ze zal de moed moeten hebben de discus sie te beginnen over de vraag wat we met onze investeringen willen'. AMSTERDAM Het bestuur van de School voor Individueel Technisch Onderwijs in de "Wormerveerstraat beeft besloten de directeur van de school, de heer C. J. van den Hoek, op korte termijn in zijn functie te herstellen. Ruim een half jaar gele den verliet de heer Van den Hoek de school na een scherp conflict tussen hem en een meerderheid van z'n leraren, over de manier waarop een school bestuurd moet worden. (ADVERTENTIE) op stap l~ uw mm Vreu* Oma gaat op stap. Ondanks haar hon- derdvijf lentes heeft de op Mallorca geboren mevrouw Joséphine Pons nog best zin af en toe haar talrijk nage slacht op te zoeken. En zo is ze pas weer eens per vliegtuig naar Nice gestapt om te kijken hoe het haar achter-achter-klelnkinderen en achter achter-neefjes daar gaat. De negenjari ge Thierry, die haar hier met pen grote bos bloemen op het vliegveld van Nie afhaalt, is zo'n achter-achter neefje. LADDER-PUZZEL Vul horizontaal in: 1. plant met ram- menasaöhtige wortel uit Mexico, 2. ver enigen, 3. rijtuigje of> twee wielen, 4. hoge titel op Java en Madoera, 5. slo gan, 6. materiaal tot afsluiting van zui gerstangen enz. Op de spijlen ontstaat bij Juiste oplos sing van boven naar beneden gelezen de naam van een bloem. Ladder-puzzel OPLOSSING VORIGE PUZZEL Horizontaal: 1. kandelaar, 2. agio Dante, 3. baal—esneg, 4. etsante nu, 5. laarsstel, 6. janemenge, 7. aiseOTair, 8. UrkEemadé, 9. waarderen. Verticaal: 1. kabeljauw, 2. agataai ra, 3. NiasAnska, 4. dolareeer, 5. Edens—-moed, 6. lastsetme, 7. Annetnaar, 8. AtenegIde, 9. re guleren. Van onze parlementsredactie DEN HAAG De bejaarden krijgen vandaag en morgen de volle aandacht van de Tweede Kamer. Op de agenda staat namelijk de behandeling van de nota bejaardenzorg, die staatssecreta ris Van de Poel uit het toenmalige kabinet-De Jong, na hiertoe gedwon gen te zijn door een motie, wat aarze lend aan het parlement voorlegde. Het heeft lang geduurd voor.de pro blemen van de bejaarden (de nota is in 1970 geschreven en het verzoek om een beleidsplan dateert weer van ja ren eerder) zo nadrukkelijk en uit voerig aan de orde konden worden gesteld. Het is zo langzamerhand een slepende problematiek geworden. Actueel daarentegen is ineens het probleem van de Akzo-sluitingen. Het ziet er naar uit (vanmiddag bij het 'begin van de vergadering wordt het interpellatieverzoek ingediend) dat de Tweede Kamer nog deze week zal spreken over het probleem van de werkgelegenheid in Breda en omge ving en over de vraag hoe we verlost kunnen worden van de verrassing van massa-ontslagen. Het licht voor de hand, dat er een motie wordt ingediend, waarin wordt geëist, dat dergelijke voor een deel van het land Ingrijpende gebeurtenis- ren tevoren bij de overheid worden gemeld. Overigens staan de regering en de Tweede Kamer met de bestaan de wettelijke middelen vrij machteloos tegenover een dergelijk economisch gebeuren. Naar Chili Er is nog een tweede reden om niet al te veel over het debat te verwach ten. Oppositieleider drs. J. M. den Uyl die met verontwaardigde uitlatin gen meer kleur aan het geheel zou kunnen geven, is gisteravond naar Chili vertrokken voor de UNCTAD III. Evenals andere voor het debat belangrijke kamerleden dat deden. De wereldhandelsconferentie en de problemen van de arme landen heb ben bij de delegatieleden prioriteit gekregen boven de massa-ontslagen in Breda. Minister Langman van econo mische zaken denkt er kenelijk ook zo over. Hij is gisteravond laat ver trokken. Minister Nelissen van finan- Si- ciën zal hem in de Tweede Kamer waarnemen. De hoofdschotel deze week blijft daarom het bejaardenbe leid, staatssecretaris mevrouw Van Veenendaal kan ernstige kritiek ver wachten over het stuk, dat door haar voorganger is geschreven. Vorige week herhaalde de Nederlandse fede ratie voor bejaardenzorg haar ernstige kritiek: er wordt geen integraal be leid aangegeven. De nota beperkt zich tot wat curatieve maatregelen en noodoplossingen. Zo is er geen verant woord welzijnsbeleid voor de ouderen mogelijk. Het wordt helemaal als pijn lijk gevoeld, dat zelfs op de nood maatregelen is besnoeid. Integraal plan? De eerste spreekster is mejuffrouw .1 van Leeuwen (ARP), die de motie, waarin om de nota werd verzocht, indiende. Zij vroeg toen om een inte graal beleidsplan. Dat plan is er ei genlijk nog niet. Een grief is ook, dat er zo weinig onderzoek verricht is over de problemen van het ouder worden. Een punt in het debat zal zeker ook de beloofde structurele verhoging van de AOW en AWW zijn tot het peil van het minimumloon. Wanneer deze belofte niet ingelost kan worden, zal er stellig op tussenoplossingen wor den aangedrongen. Het onvoldoende van de grond komen van de dienstencentra, de afremmig van het aantal part-time bejaarden helpsters en de richtlijnen over de spreiding van de bejaardentehuizen zijn andere punten, waarover me vrouw Van Veenendaal opheldering zal moeten verschaffen. Gelijk met de nota wordt over dc wet op de bejaardenoorden gesproken. Van de PvdA is een voorstel te ver wachten om deze wet onder te bren gen bij de wet op de ziekenhuisvoor zieningen. Er is geen enkele reden om de bejaarden in dit opzicht apart te behandelen. Eigenlijk moet minister Stuyt van volksgezondheid gezien de medische aspecten van deze welzijnszorg, ook achter de regeringstafel in de Tweede Kamer zitten. Maar aan het Binnen hof is het deze week zo gecoördi neerd. dat minister Stuyt aan de an dere kant van het plein in de Eerste Kamer zijn beleid van volksgezond heid en milieuhygiëne moet verdedi gen. Donderdagmorgen om tien uur komt in de Tweede Kamer de vaste commis sie voor sociale zaken bijeen om te spreken met minister Boersma over de wet sociale werkvoorziening. Tenmin ste, als de agenda niet wordt veran derd om ruimte te maken voor het AKZO-debat. ning gedegenereerde etablissement blikt terug op een in 1972 gepleegde moord. Een buiten-literaire bezoeker van De Engelbewaarder, meer in geld dan in letteren geïnteresseerd, ont dekt op de toe. waarvan de wanden zijn beklad met citaten uit meester werken, het geheel ontklede lijk van een jonge aantrekkelijke vrouw'Het gezicht zag er gruwelijk uit. paars* striemen in de hals, heel dun, een bleekblauwe tong hing uit de mond en dc ogen waren wijdopen gesperd en puilden bijna uit het hoofd'. Minstens zo adembenemend is de situ atietekening waarop het café anno 2000 zoveel de lezers vergast. D* Kloveniersburgwal is gedempt, even als de andere Amsterdamse grachten. Toen op een gegeven ogenblik de 'benauwde, blikken vervoermiddelen op vier wielen' niet meer voor- of achteruit konden, besloot dc wethou der van verkeer ze allemaal door sterke gemeentewerkers in het water te laten duwen. 'Bulldozers schoven er zand over en stratenmakers asfal teerden de zaak en zo ontstonden er brede rijbanen.' Desondanks duurde het niet lang of 'wethouder Van Duyn' verbood alle verkeer binnen dc stadsgrenzen. Het hartje van Amsterdam werd daarop herschapen 'in een enorme groene oase, omringd door wat nu de eigen lijke stad is: de krottenbuurten ran Osdorp, Slotermeer, Nieuwendam. het zaken- en winkelcentrum Buitenvel- dert-Amstelveen, de wooncentra Pam pus en Flevo en de saneringswijk Bijlmermeer'. Ghost-writer Peter Andriesse heeft ook een boekje op zijn naam staan t dat hij 'Beweren en bewijzen zijn twee' noemde. We zijn benieuwd of dat ook voor zijn jongste bewering' zal gelden. schotels Ze hebben geen vliegende schotels gezien, de waarnemers van de Haagse stichting Space Centre Andromeda, idie dit weekend 's nachts dn de dui nen bij Den Haag naar de lucht 'hebben zitten kijken. Maar voldaan zijn ze wel, daar niet van. Want. vertelt voorzitter Veenstra. diezelfde vorige week is het niet bij één ufo dinsdagavond gebleven, nee. donder dagavond zijn er opnieuw ufo's, twee tegelijk zelfs, boven de residentie ge zien. Maar deze speciale nacht overigens al lang vóór de waarneming van de ufo's afgesproken géén schotels. Het zou ook wel stomtoevallig zijn. Ditmaal hebben we wel een paar lichtpuntjes gezien, maar dat kunnen ook satellieten geweest rijn', zegt de beer Veenstra, die zelf twee jaar gele den wel een echte ufo in Denemarken heeft zien vliegen, maar er geen mannetjes uit zag stappen. 'Je moet natuurlijk erg kritisch blijven. De mensen die zeggen wezens van andere planeten te hebben ontmoet, willen misschien interessant doen. Wel hou den we, altijd rekening met de "moge lijkheid dat zo'n ufo een keertje landt. Je hebt geen enkel aanknopings punt. dus moet je wel met alles rekening houden. Ufo's zijn ongetwij feld vreemde objecten, maar ze hoé ven nog geen rumteschepen van ande re werelden te zijn, ook al bestaat d® kans'. Ook over de Haagse ufo's van vorige week valt nog weinig definitiefs te zeggen. Misschien komt er wel ie mand met foto's opdraven, maar in elk geval komt er een doorwrocht Andromeda-rapport over. LOWIETJE Vreugdevuur Uden viert vrijdag groot feest, met vuurwerk van het gemeentebestuur en nog meer. alle maal ter ere van de vijfentwintig duizend^ inwoner: Stefan van Col- lenlburg, die nog drie voornamen mee gekregen heeft. Zulvelkeuken De zuivelkeuken, die het Nederlandse Zuivelbureau morgen in Leidschen- dam in gebruik neemt, is helemaal geen gewone huis-, tuin- en keuken keuken. Er is een demonstratieruimte in, verder zijn er zes leskeukens en een kantoor en voldoende ruimte om flinke gezelschappen te ontvangen. Hollandtrein Tussen 2 en 23 mei staat, steeds een paar dagen, een Nederlandse tentoonstellingstrein op de station van twaalf grote Engelse en Schotse steden om daar de agrari sche produkten in vele toonaarden aan te prijzen. Er is zelfs een bio- scoopje aan boord en alsof dat alles nog niet genoeg is, demonstreren Hol land-meisjes en een draaiorgel mee. Het motto is: 'Holland is here', maar dat zal de Britten ook zonder dat opschrift wel duidelijk rijn. Top- journalist Het Algemeen Neder lands Verbond gaat via een wedstrijd uitzoeken, waar de topjournalisten in de Nederlandse en Vlaamse school krantenwereldjes ritten. Leerlingen van Nederlandse middelbare scholen kunnen (Van 12 tot 15 jaar) hun reisindrukken uit Vlaanderen in hun schoolkrant publiceren of (16 tot 19 jaar) schrijven over de waarde van de grens of de culturele betrekkingen tussen beide landen of van het Neder lands in een verenigd Europa. Het ANV in Den Haag maakt uit, wie vóór 1 november het beste artikel in z'n schoolkrant geschreven heeft. Loopem Studenten van De Horst in Driebergen, middelbare scholieren en medewerkers van De Toren in Zeist hebben voor de 29ste april een demonstratieve walk ook wel loo pem genoemd op touw gezet met het doel geld in te zamelen voor de duizenden Sicilianen die nog steeds te lijden hebben van de aardbeving in 1968. Inlichtingen en aanmelding bij R. v. d. Meulen, Welgelegenlaan 50 Driebergen, tel. 03438-6160.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 7