Niet alleen prijzen, ok de lonen aanpakken' Vrijgesproken van moord,maar wat nu? Skol spreekt uw taal. Proeft maar. Demonstratie tegen celstraf kampeerboer rie ongelukken eisen even slachtoffers VanZuthem: eigen schuld arbeiders ek fractieleider CHU. drs. A. D. tT'. Tilanus nni Smokkelaars van auto's en wapens aangehouden Drie politiemensen vochten in water met druggebruiker Zandvoort wil tweede huis gaan belasten Rechtswinkel in Groningen NFB heeft kritiek op bejaardenbeleid 'erug in maatschappij kwestie van improvisatie Commissie maakt programma voor nieuwe volkspartij Verdachte van moord weduwe snel gegrepen Het weer [4* ;01W /KWARTET MAANDAG 10 APRIL 1972 BIVIVE1VI.A1VD T!l K5 koniof i onze correspondent ISEN 'Niet alleen de prijzen, maar ook de lonen moeten worden aangepakt, wanneer men hst wil maken met de bestrijding van de inflatie. Overigens lijkt een ingrijpen van overheids- ege mij, nu de cao's voor dit jaar goeddeels rond zijn, niet nodig', del zei de nieuwe fractieleider van de vail in de Tweede Kamer, drs. A. D. Tilanus zaterdag tijdens een bij- toer nkomst in Assen, waar hij als zijn gaf, dat het samenstellen van begroting voor 1973 een 'enorm jke operatie' voor de regering zijn. :ns de heer Tilanus zou het erg jig zijn de overheidstaken eens Ier de loep te nemen. 'Hier moet dor hout worden gesnoeid, waar- jong hout de kans kan krijgen te groeien,' volgens de heer Tila- zei verder geen tegenstander te i van een eventuele belastingverho- maar dan wel een onderzoek Sgend aan te bevelen naar de ge lden, waar die verhogingen moeten Bovendien was hij van me- dat de mensen met de minimu- omens ontheven moeten worden j deze belasting-verhogingen, aanzien van de defensie zei de Tilanus het niet belangrijk te jden veel te discussiëren over een procent meer of minder aan die jensie te besteden, maar wel om te of die defensie wel efficiënt Verder dient volgens hem de ag te worden gesteld of het wel lig is, dat Nederland de drie onder van de krijgsmacht (zeemacht, Ümacht en luchtmacht) elk op het- [de peil moet houden. Onderzocht moeten worden of de verdeling de lasten onder de verschillende de |VO-landen wel rechtvaardig is. Het kte fdhaven van een krijgsmacht is jens hem trouwens buiten kijf. Drs. A. D. W. Tilanus Fel keerde de heer Tilanus zich tegen het van bovenaf reguleren van de economie ten behoeve van het milieu beheer, zoals de commissie-Mansholt dat in navolging van de Club van Rome wil. 'Dan schiet de democratie tekort en wordt er uit gegaan van een pessimistische politiek,' meent de heer Tilanus. Wel was hij van mening dat een voorzichtig en selectief vesti gingsbeleid ten aanzien van de indus trie, dat aan het milieubeleid moet worden gekoppeld, zal moeten worden gevoerd. Volgens de CH-fractievoorzitter staan de drie christelijke partijen dit jaar voor diep ingrijpende beslissingen. Hij wees op de verdergaande samen werking tussen de partijen in het parlementaire werk. Hij zal als frac tievoorzitter intensivering van deze samenwerking nog te zullen bevorde ren, waarbij het niet om blokvorming moet gaan, maar om samenwerking, waarbij polarisatie en conflicten moe ten worden vermeden. 'Eén gezamen lijke partij moet geen luchtkasteel, maar een goed huis worden. Een open partij met als beginsel het evangelie en als doel samenwerking met ieder, die een constructief regeringsbeleid wil voeren en daarbij sluit ik nie mand uit.' aldus de heer Tilanus. Gewapend met slagzinnen en'spandoeken trokken voorstanders van vrije recreatie naar het gemeente huis om te protesteren tegen de gevangenhouding van de heer H. Slagter. ker I in rp 23 ™ïry een verslaggever opfJSTERDAM Bij drie verkeersongelukken in dit weekeinde zijn •aar/en doden gevallen. In Norg kwamen drie personen om het leven ails i een ongeluk, in Leeuwarden twee en op de rijksweg Den Bosch- hijjmegen ook twee. f je 'JNorg botsten twee auto's frontaal elkaar. De bestuurders en inzit- derjde van beide auto's kwamen hier- ge om het leven. Het waren de 71- C. P. Schokking uit Bussum, ■ooi 62-jarige echtgenote en de 31- ge H. W. Rooske uit Een. De auto de heer Rooske raakte, door nog i-w lekende oorzaak in een slip en ;pecst ra in de berm terecht. Toen hij aag r de weg op draaide, botste hij in ®- A vaart op de tegemoetkomende I" Jvan het echtpaar Schokking. veke ndei het ongeluk in Leeuwarden kwa de 36-jarige schilder A. Visser en 18:i 32-jarige vrouw J. Visser-Faber m°l bij een auto-ongeluk. De auto, Kirin het echtpaar zat kreeg op een schajising geen voorrang van een o0n chtwagen. De man overleed enkele min na zijn vrouw in een ziekenhuis. h de rijksweg Den Bosch-Nijmegen n de nacht van zaterdag op zondag i b echtpaar H. M. Maas-Koppens, 37 9 n<33 jaar uit Rosmalen om het leven omen toen zip»met een auto van b.parkeerplaats de rijksweg opre- Hun auto werd daarbij in de tik gegegrepen door een andere wa- 03 K de oude rijksweg Utrecht-Arnhem is.öjzaterdagavond onder Rhenen een naHo uit de bocht gevlogen en tegen boom gereden. Hierbij kwam de arige elektrotechnicus H. J. de der uit Eist om het leven. Jeu' 42-jarige J. Hoekstra uit Damwou- ra:^is in de nacht van vrijdag op ,s 1 irdag in een ziekenhuis overleden, gr'. Kele uren tevoren was hij op zijn s in Dantumadeel aangereden door 43 auto. Hij reed zonder achterlicht, ïwc. erdagmiddag is de 16-jarige Jose ai rauwen uit Rijsbergen in een zie- q0( huis in Breda overleden aan de lo wondingen, die zij vrijdag in haar woonplaats opliep, toen zij op haar bromfiets tegen een stilstaande vrach tauto reed. Op de weg Burgerbrug-West Friese Dijk zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee bromfietsers frontaal met elkaar in botsing gekomen. De 17- jarige C. H. de Haan uit Hyppolytus- hoef kwam hierbij om het leven. Ook de andere bromfietser werd zwaar gewond. De politie vermoedt dat bei den zonder licht reden. Vaai een verslaggever GRONINGEN Drie Groninger po litiemensen hebben een hachelijk ge vecht achter de rug toen ze vrijdag een in het water van de Noordenhaven gesprongen 27-janlge druggebruiker uit het water probeerden te redden. De jongeman was blijkbaar zo erg on der invloed, dat hij totaal niet wist wat hij deed. Hij sloeg in het water om zich heen en was totaal onhandel baar. De drie agenten, de 23-jarige L. Meier, later bijgestaan door de ad junct-inspecteurs M. P. Elout en S. G. van Dijk (beiden 22 jaar), moesten tenslotte door twee kikvorsmannen van de brandweer in een roeiboot ge holpen worden. Toen de drenkeling tenslotte op de ka de stond en in een ambulancewagen van de GGD moest, verzette hij zich opnieuw en raakte in gevecht met twee mensen van de GGD. Hij is ten slotte naar een ziekenhuis gebracht. ALMELO Via de groene grens tussen Twente en het Duitse grensge bied. vlakbij de grensovergang Ram melbeek, zijn de laatste anderhalf jaar circa vijftien Duitse auto's naar Ne derland gesmokkeld met een totale waarde van 150.000 Duitse mark. Ook werden vuurwapens met een vermoe delijke waarde van circa 40.000 mark ons land binnengesmokkeld. De smokkelbende die zich hieraan- heeft schuldig gemaakt, is door de politie van het Duitse Nordhorn en de rijkspolitie te Denekamp ontmas kerd en ingerekend. Bendehoofd was de 30-jarige Nord- hornsde kastelein K. H. B. (30) In Nederland zijn vijf personen gearres teerd van wie enkelen uit Denekamp, Oldenzaal en Weerselo. Het onderzoek is nog in volle gang. Met name over de omvang van de wapensmokkel is de politie erg zwijgzaam. De kastelein was alléén geïnteresseerd in grote wagens. Een enkele keer werd een auto gestolen, maar meestal kwamen de eigenaren, afkomstig uit Nedersaksen, naar B. toe om hem de autosleutels aan te bieden. Bij de politie werd daarop aangifte gedaan, waarna enige tijd later de verzeke ringsgelden werden geïncasseerd. ZANDVOORT Het dagelijks be stuur van Zandvoort stelt de gemeen teraad voor een belasting in te voeren op de tweede woning. Als de raad met dit voorstel akkoord gaat. zal dit betekenen dat niet-ingeze- tenen gaan meebetalen aan de huis houding van de gemeente. Naar schat ting zal de maatregel Zandvoort een bedrag opleveren van 50.000. De aan slagen zullen variëren van ƒ84 tot ƒ490 per jaar, naar gelang van de grootte van de tweede woning. SCHAGERBRUG Een grote groep demonstranten protesteer den zaterdagmorgen voor het ge meentehuis van de gemeente Zij- pe tegen het in hechtenis houden van 'kampeerboer' Henk Slagter. Ook voor het huis van bewaring in Alkmaar, waar de heer Slagter zijn tien dagen hechtenisstraf uitzit we gens overtreding van de gemeentelijke kampeerbepalingen, werd gedemon streerd. Een deputatie van demonstranten, on der wie het Tweede-Kamerlid voor de PvdA, de heer J. Schaeffer, het sta tenlid voor de Boerenpartij, de heer P. Vriend en de bestuursleden van de Stichting Vrije Recreatie, werden op het gemeentehuis ontvangen door het college van b. en w. Er ontstond een discussie over het door de gemeente gevoerde 'beleid inzake de vrije recre atie. In Alkmaar brachten de heren W. T. van den Berg en E. van der Eijk, respectievelijk voorzitter en secretaris GRONINGEN In Groningen wordt vanmiddag een rechtswinkel geopend, waar het publiek gratis juridische ad viezen kan krijgen. Deze worden ge geven door juridische doctoraal stu denten van de rijksuniversiteit te Gro ningen. Zij worden bijgestaan door een aantal Groningse advocaten en do centen van de juridische faculteit, die ook het initiatief tot deze hulpverle ning heeft genomen. Men wil hiermee voorzien in de steeds groter wordende leemte in de rechtshulp. van de Stichting Vrije Recreatie en de heer Schaefer een bezoek van ruim een uur aan Henk Slagter. De heer Van den Berg noemde het een schan de dat de heer Slagter een gevange nisstraf ondergaat voor de 'misdaad' van het toelaten van een kampeerder op zijn kampeerboerderij. De provin ciale overheid gaf hem daarvoor ver gunning, maar de gemeente Zijpe meent hem apart te moeten behande len. Volgens de heer Van den Bergh een voorbeeld van de ambtelijke wil lekeur van de diverse overheden op kampeergebied. De heer Slagter is nu vijf dagen in hongerstaking. DEN HAAG De Nederlandse Fede ratie voor Bejaardenzorg heeft in een brief aan de Tweede Kamer nogmaals ernstige kritiek geuit op de nota be jaardenbeleid en het wetsontwerp wij ziging bejaardenoorden, die beide mor gen en overmorgen in behandeling ko men bij de Tweede Kamer. 'Als het bejaardenbeleid zich in de komende jaren ontwikkelt langs de in de nota aangegeven lijnen, zal het vergrij- ziingsvraagstuk in Nederland nog pro blematischer worden', aldus de NFB. Het fundamentele bezwaar van de fe deratie tegen de nota is dat deze zich beperkt tot een aantal curatieve maat regelen en noodoplossingen. 'Hier en daar wordt dat gesnoeid en bij geplant, maar het probleem wordt nergens ia de wortel aangevat', aldus de NFB. De federatie vraagt de kamer alles in het werk te stellen om het tot stand komen en het uitvoeren van een an dere visie op het welzijn van ouderen te bevorderen. (ADVERTENTIE) tiêrl n.» JACQ. LELSZ ssel Een krom element in o ns recht, althans een ernstige leemte, is It mensen die geruime tijd schuldig worden geacht, maar tenslotte toch vrijge- i^roken worden, juridisch en maatschappelijk in de kou komen te staan. Een vartier na het voorlezen van het voor hen gunstige vonnis staan ze op straat, en it dan' wanneer het hof de uit- zou bevestigen of wan- ir de officier van het hoger afziet, is het mogelijk iciële schadeloosstelling het rijk te vragen. Die zal dan nog wel krijgen, zoals vorige verdachte in deze een Doetinchemse jonge- die heeft ontvangen, ir verder dan een vergoe- van de gederfde inkom- gaat de wet niet. Voor irtegeld komt men in dit rt schrijnende gevallen !êt in aanmerking. En dat ft alléén, ook wat de opvang treft in de maatschappij ko- ïn personen, die onschuldig detentie zijn geweest, al- •'n te staan. Ook de reclasse- lg kan niets doen. afgezien n het feit dat zij de handen »er dan vol - heeft aan de veroordeelden. Wel is een van de nieuwigheidjes, die op het moment bij een deel van de advocatuur de aandacht heeft, dat men ook bij de nazorg betrokken wenst te worden. De opvang van hen, die ten onrechte voor een ernstig de lict in langdurige preventieve hechtenis hebben gezeten, blijft voorshands een kwestie van improvisatie. Hulp in de privé-sfeer. Bennie Schieven moet in de maatschappij te rug, van waaruit hem thans vervelende anonime briefjes bereiken. Zal men hem niet op zijn minst wantrouwend blijven bekijken? Wordt hij in de buurt weer geaccepteerd? Neemt zijn werkgever hem te rug Er zal veel sociale, men selijke begeleiding nodig zijn, trouwens ook van de ouders. Zijn raadsvrouwe heeft inmid dels de eerste stappen onder nomen. Verder is er een kape laan aktief, die ook in de detentietijd verschillende ke ren contact met hem had. En verder is er het voormalige schoolhoofd, dat zich vroeger dikwijls over hem ontfermde, want hij behoort tot dat slag mensen, dat om welke oor zaak ook, soms volkomen on gemotiveerd aan plagerijen ten prooi is. Zo'n situatie heeft zich deze week voorgedaan toen de 19- jarige opperman Bennie Schie ven uit Westendorp, die prak tisch een jaar vastzat, ver dacht van moord op het twaalfjarige meisje Rinie Wielheesen uit Gaanderen, voor de Arnhemse rechtbank vrijuitging, nadat de officier van justitie twee jaar en tb.r. had geëist. Wanneer hem een hand wordt toegestoken, dan zal die van partikuliere zijde komen. Hoewel de officier van justitie hoger beroep heeft aangete kend en het hof te zijner tijd de uitspraak dus nog zou kun nen vernietigen, zijn er enkele mensen die zich bij voorbaat zijn lot hebben aangetrokken. Dat zijn met name zijn raads vrouwe, mevrouw E. de Vries Robéé-Van Tricht, een kape laan en zijn vroegere school hoofd. WAAROM BEKEND? Een vraag die intrigeert, is waarom Bennie Schieven des tijds een bekentenis heeft afge legd. Het antwoord is er niet uitgekomen, omdat de zaak met gesloten deuren is behan deld. Dat zou (en daarmee hoeft niets ten kwade van de ondervragers gezegd te zijn) onder bepaalde psychische en lichamelijke omstandigheden gebeurd zijn, waarbij het ook voor insiders een raadsel blijft waarom het zolang geduurd heeft voordat hij zijn bekente nis pas de laatste weken in trok. De verdachte ls aanvankelijk door de gemeentepolitie in Doetinchem verhoord. Hij gaf toen een alibi op, nl. dat hij op de bewuste avond voor een bepaalde voetbalclub aan zelf- training had gedaan. Nader hand is hij door een rijkspoli tieteam, dat het onderzoek overnam, door de rechter-com- missaris en door de officier van justitie ondervraagd. In middels waren er toen tussen moord en verhoor negen maanden verlopen. Toen hij zich eenmaal vergist had in de club. schakelde hij over op een andere club en later op weer een andere club. Op het laatst zag hij het helemaal niet meer en sloeg aan het fantaseren, wat zijn positie niet ten goede kwam. Daar komt Iets bij. Bennie Schieven moest bij de rijkspo litie komen op de avond van dc dag, waarop hij voor de militaire dienst was gekeurd. Hij wilde graag goedgekeurd worden, want als je in dienst mocht, dan telde je voor zijn besef mee, en dat is al teke nend, omdat men nogal eens een loopje met hem nam. Tot zijn verdriet echter werd hij afgekeurd. Er waren die dag in café's over en weer nogal wat rondjes uitgedeeld en zo kwam hij wat aangeschoten bij de politie aan. Toen hij van de politie een sigaar kreeg, werd hij misselijk, want hij rookte nooit. In die sfeer zou het tot een bekente nis zijn gekomen. Bijna een jaar bleef hij in voorarrest. Enige maanden hiervan bracht hij door in de Utrechtse ob servatiekliniek. Nu is hij vrij man, maar tegelijk opnieuw verdacht. De officier van justi tie ging intussen in hoger be roep, al wordt het niet hele maal uitgesloten dat hij erop terugkomt. Van onze parlementsredactie BUNNIK De PvdA, D'66 en PPR zullen vermoedelijk deze week een commissie instellen, die een program ma moet maken voor de nieuw te vormen progressieve volkspartij. Dolf Coppes, de voorzitter van de PPR, deelde dit zaterdag in Bunnik tijdens het congres van zijn partij mee. On danks de, wat hij noemde niet gerin ge spanningen tussen de progressieve drie, wordt de laatste tijd wel voor uitgang geboekt in de samenwerking Overigens richtte de PPR-voorzitter een uitnodiging voor een samenspre- king met de PSP, de partij, die niet samen wil gaan met PvdA en D'66. De voorzitter van de PPR geloofde niet, dat het een goede strategie is om binnen de confessionele partijen te 'blijven werken om het geheel wat meer in de goede richting te krijgen. Van KVPvoorzitter De Zeeuw wilde Coppes, dat bij nu eens snel zou vertellen wat hij onder 'progressieve politiek" verstaat. 'Anders komt hij niet verder dan tot een formatie van zeeuwse babbelaars', aldus Coppes die bang was dat De Zeeuw het echt conservatieve deel van de confessione le partijen zowel in aantal als in onbetrouwbaarheid zou onderschatten. Vervolg van pag. 1 ihij tot slot een luid applaus oogstte. Maar het telegram aan de ontslagen arbeiders met als Inhoud 'lekker ei gen schuld' werd niet verzonden. Partijvoorzitter Dolf Coppes greep in. Hij erkende wel de verantwoordelijk heid van de werknemers. Maar van 'schuld' wilde hij niet weten. De gro te schuld ligt immers bij de manier waarop met de arbeiders wordt omge sprongen. Voorzitter Coppes zei, dat als de PPR de schuld bij de arbeiders zou leggen dit een schokeffect zou veroorzaken. En het zou niet worden begrepen. Arbeiders dupe De leiding van het congres redigeerde achter de schermen een motie, waarin van de gedachten van de hoogleraar weinig overbleef. Het congres sprak uit, dat de mensen steeds meer de dupe worden van het economisch systeem en dat de werknemers en arbeiders tot aktie moeten overgaan om de beslissingsmacht in handen te krijgen over de investeringen om zo een einde te maken aan de willekeur. In zijn openingswoord had voorzitter Coppes reeds zijn ontsteltenis uitge sproken over de manier waarop de economische machten de vakbeweging hadden uitgeschakeld. Tegen wiebeltax Tegen deze achtergrond verklaarde hij zich fel tegen de aangekondigde verla ging van de wiebeltax, die de PPR- voorzitter per ongeluk Wiegel-tax noemde. De verlaging is een gebrek aan gevoel voor maatschappelijke verhoudingen en haast een provocatie van dc vakbe weging. Aan het begin van de middagvergade ring brachten de Nederlandse radika- len, die vergaderden onder het motto 'Ons is het meest radikale nog niet goed genoeg' een ovatie aan vijf deel nemers aan de internationale confe rentie, die in Driebergen is gehouden onder de titel 'de macht van de machtelozen' (zie elders deze krant). Indrukwekkend was de oproep van Jeanette Mondlane, weduwe van Edu- ard Mondlane en directrice van het Mozambique-instituut. Zij legde uit, dat degenen, die in dé Afrikaanse landen geweld gebruiken, geen alter natief hebben. Gebruiken jullie, zo pleitte zij, je invloed als NAVO-lid op het mede-Navo-lid Portugal, dat het tegen ons geen wapens gebruikt. Wij hebben ook rechten. Wij moeten le ven in het geweld, vertelde Eduardo Gramilo uit Peru. We zitten in het geweld van de ellende. Onze groep is klein, maar profetisch. Nog steeds echter helpen de rijke landen de heersende minderheid in ons land het meest. Van onze correspondent LEEUWARDEN De 63-jarige we duwe A. Drentje-van der Veen is in de nacht van vrijdag op zaterdag in haar woning aan de Aert van der Neerstraat te Leeuwarden overvallen en met een stomp voorwerp doodge slagen. De gemeentepolitie heeft de 42-jarige smid T. A. die sinds kort in Leeuwarden op kamers woonde, als vermoedelijke dader gearresteerd. Hij werd op 1 maart jl. ontslagen uit het rijkspsychopatenasiel te x\vereest. In het verleden heeft hij zich onder andere aan geweldsdelicten, brand stichting en verkrachting schuldig ge maakt. Het stoffelijk overschot van mevrouw Drentje werd zaterdagmorgen gevon den nadat buren hadden ontdekt dat enkele ruiten van de woning kapot waren en na herhaaldelijk bellen niet werd opengedaan. Haar schedel was ingeslagen en zij lag in een grote bloedplas. Van een drietal hengelaars die er vroeg in de morgen op uit waren gegaan, vernam de politie later dat ze in de nabijheid van het huis van het slachtoffer een man van een jaar of veertig lopend op pantoffels hadden gezien. Hij verborg zijn gezicht. Een opgave van voortvluchtige of op proefverlof zijnde psychopaten vestig de de aandacht op A. Deze bleek de hele nacht afwezig te zijn geweest. Op zijn kleren, onder andere op een paar pantoffels, werden bloedvlekken ge vonden. Hij gaf toe mevrouw Drentje te kennen en haar nog onlangs te hebben bezocht (hij kwam destijds in contact met haar man die gevangenbe zoeker was), maar hij ontkent de doodslag. Weer regen Van onze weerkundige medewerker Nadat wij het zaterdagavond vlak na negen uur nog éénmaal zagen blikse men en hoorden donderen, brak het betere weer aan. Een rug van hoge druk, voortkomend uit een maximum van 1035 millibar tussen de Azoren en Portugal bracht droger weer met vooral zondag brede opklaringen. De THP 200-onweerregistratie-apparatuur sloeg overigens 's middags voor het eerst dit seizoen ver uit, trtaar dat kwam door actieve buiten onder een trog van lage druk, die op dat mo ment al boven Oost-Duitsland was aangekomen. In Zuid-Duitsland deden zich zondaq langdurige buien met sterke regens, hagel en onweer voor. De neerslag is de afgelopen veertien dagen in ons land ook flink aangevuld. De Bilt kreeg in dit tijdvak 40 mm. Uithuizer- meeden zelfs 80 mm. Bij situaties met over de Noordzee naar Scandinavië trekkende depressies is het in het uiterste noorden en noordoosten soms veel natter dan in de rest van het land. Ver boven de mooiweer-stapelwolken tekenden zich tegen het hemelblauw zondagmiddag alweer ijle windveren af. Die hingen samen met in de hogere niveaus vooruitsnellende zach tere en vochtige lucht: voorboden van een nieuw depressie-offensief. Daar van zuilen we vandaag het nodige merken. Een diepe stormdepressie bij IJsland dirigeert snel een front, met regen en harde wind over ons land, zodat er in de algemene onstandvasti ge en veranderlijke weerssituatle nog steeds niet veel verandering komt. Het mooie lenteweer met 20 tot 25 graden blijft het monopolie van Span je. In onze omgeving zal het in de eerste helft van deze week tarjielijk koel blijven. ZONNIG OPKLARINGEN MAX TEMP. MIN. TEMP. WINDRICHTING Weersgesteldheid van gisteravond 19.00 uur, maximum-temperaturen van gisteren cn neerslag van 07.00-19.00 uui. Amsterdam half bew u. 0; De Bilt zwaar bew 13. 0; Deelen half bew 13. 0; Eolde licht bew 12. 0; Eindhoven regenbui 12. 0.1: Den Helder half bew 9, 0; Luchthaven R'dam regen 12. 0,1Twente half bew 13, 0: Vlis- slngcn regenbul 12, Ij Zd Limburg half bew 12. 0.1; Aberdeen regenbul 11, 0.1; Athene zwaar bew 22, 0; Barcelona zwaar bew 13, 8; Berlijn onbew 13, 0; Bordeaux half bew IA, O; Brussel half bew 13, 0; Frankfort zwaar bew li, 0; Geneve zwaar bew 13, 0; Helsinki mist 3, 1; Innsbruck half bew IA, 0; Kopenhaigen zwaar bew 9. 1; Lissabon 0: Kopenhagen zwaar bew 9. 1; Lissabon regenbul 15. 0.1; Londen licht bew 13. 0; Luxemburg zwaar bew 0: Madrid zwaar bew 13. 0; Malaga half bew 20. 0; Majorca zwaar bew 17, 0; Munchen onbew 11, 0; Nice zw bew 17, 0; Oslo half bew 9. 0; Parijs half bew 15. 0; Rome licht bew 20. 5: Split re gen 21. 1; Stockholm geh bew 5. 0; Wenen zwaar bew 15. 0: Zurich zwaar bew IA. 0: Oasa Blanca zwaar bew 17, 0: Istanboel zw bew 15. 0; Las Palmas zwaar bew 20. 0; Tel Aviv regen 22. 3: Tunis licht bew 25. 0. Hoogwater 10 april: Vlisslngen le getij ld .19 - 2e getij 23.A7; Haringvliet aan de Zeezijde: 0.22 - 12.50; Rotterdam 1.20 - 114.00: Schove- nlngen: 12.29; IJmulden: 0.AJ 13.08: Den Helder: 3.38 - 16.33; Harllngen- 6 26 19 03; Delfzijl: 8 43 21 03.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 5