Koninklijk bezoek aan Groot-Britanni Platina voor Mouskouri Café uitgebrand Overheidspersoneel wil geen extra offers brengen Steriel Brandstichters gegrepen Plan voor raad van buitenlanders Nederlander gepakt voor bezit van hasj Betty Blythe overleden Milieubescherming in Zweden radicaal Vee verbrand Onregelmatigheden in woonwagenkamp OPGEVEN VAN FAMILIEBERICHTEN EN ANDERE ADVERTENTIES GEDURENDE DE AVONDUREN VPRO trakteert op oude griezelfilms TROUW /KWARTET M VANDAG 10 U-RIL 1972 BIX.\E\LA\D/RADIO-TV T4 HOI MARY PERKINS HILVERSUM Van het konij bezoek aan Engeland, dat van 1: I 15 april duurt, zal onder zorgenf I de NOS meer via de radio te b zijn dan via de televisie te zien. j avond begint de NOS al met eet zending van een inleidende radion mentaire. Er zijn in totaal tien J radio-documentaires over de hi] sche en huidige betekenis van de pf sen die koningin Juliana en H Bernhard in Engeland en Schoij zullen bezoeken. Een radio-team rt daarvoor twee weken het land d Verder zullen, al dan niet in co| natie met een van deze klankbeeld dagelijks directe reportages rondreis zijn te horen. De NOS-televisie biedt morgenochf van 11.45 tot 12.45 uur dei bruikelijke kleurenreportage vaa aankomst van de hoge gasten Til Tevens ziet men dan de rijtoer jikon fSE 'list r EN TOEN Z6( HIJ; AIS U MET ME TROUWT ME- VROUWTJE ZULT U ZIEN, DAT HET VUUR DER LIEF- <06 ZELFS OP LATERE LEEFTIJD NO 6 AANGE WAKKERD KAN WORDEN, OMDAT BINNENIN DE BRON DER JEUGD NOG y| eORRRELZ" J v Windsor-castle en het arriverei daar. 's Avonds om 18.15 uur eveneens op Ned. I een half menvatting van deze reportage, j der zal het NOS-journaal de geb nissen van de dag in korte uitzenden fte ze De Griekse zangeres Nana Mouskouri heeft zaterdagavond een platina lp uitgereikt gekregen in het VARA televisieprogramma 'Een van de acht'. De plaat werd door Mies Bouwman overhandigd. V.l.n.r. Piet Römer, Nana Mouskouri, Paul Deen en Leen Jongewaard. De drie heren kwamen de artieste feli citeren. BELLINGWOLDE Tijdens heid van de bewoners is zaterdag! brand ontstaan in het aan 't Lindi staande behuizing van de familii kens. Er kon niet worden gered. Duitse herder kwam in de vla«- om. De brandweer van BellingvbjJ verrichtte de blussingswerkzaamhe! De door verzekering gedekte sr* bedraagt circa 80.000,-. INDE GOUDE GAPER door W. G. VAN DE HULST: plaatje» van W. G. VAN DE HULST Jr. Van een verslaggever ROTTERDAM 'Wij zijn 'in' voor een anti-inflatiebeleid. Wij eisen echter wel dat van het overheidspersoneel geen extra offers meer dan van het Nederlandse volk in zijn geheel worden verlangd.' van Nederland en daarbuiten. *Wij beseffen dat onze belangstelling voor en bijdrage aan het werk op internati onaal gebied wellicht te gering zijn geweest', aldus de heer Hoogewerf. 98 Diezelfde morgen slenterde traag, stapje voor stapje, Luie Hannes door het bos; zijn rode baret met de groe ne bal op. Hij was op weg naar de stad, naar de jaarmarkt waar hij boodschappen moest doen voor het kasteel. En 't ging er op zijn gemak, zoals hij alles op zijn gemak deed: stapje voor stapje.Hè, en die lekke re zonnige plekjes vol dicht en zacht gras tussen de struiken 't was of ze hem lokten: "Hannes, een dutje? Een klein dutje maar?' Maar van zo'n dutje In 't zonnig zomerbos komt niet veel. 'Hé, Hannes!.Hannes!' wordt er geroepen uit een zijwegje. En daar komen ze al aanhollen. Miebeth van de 'Blauwhoeve' en Klaaske van "t Boshuis' de twee frisse, vrolijke boe rendeerns, die enkele dagen geleden zo verschrikkelijk geschrokken waren van de 'iezige kèrls' met hun lange tongen zomaar in 't bos.Ja, de gluiperds waren er niet meer, waar die gebleven waren, wisten ze niet, maar ze vertrouwden de geheimzin nigheid van 't bos nog allesbehalve. KARELTJE KNETTER EN DE BLAUWGERUITE KIEL 12-120. Nauwelijks had de Engels man aan de noodrem getrokken of een siddering doorvoer de lange trein. Sissend en bonkend kwam hij tot stilstand en dikke Dieks Drabbelkoek verslikte zich bijna in zijn koffie. 'Wat is er nou weer aan de hand?' vroeg hij. 'Er is hier toch geen stati on?' De brave Dieks zou het ant woord gauw krijgen, want daar werd de schuifdeur naar de coupé reeds opengegooid en stoof de hoofdconduc teur ziedend binnen. Hij zwaaide drei gend met zijn vuist en brulde bars: 'in deze coupé is aan de noodrem getrokken! Wie heeft dat gedaan? Is er soms niet lang genoeg oponthoud geweest?' U heeft volkomen gelijk conducteur,' antwoordde de droge En gelsman en hij zoog genoegelijk aan zijn pijp. '2iet U die noodfiguur daar staan? Dat dikke mannetje In lom pen? Weet u wel, dat hij degene is, die zojuist op het station te Flopper- sehoek betrapt werd, toen hij een ongeluk veroorzaakte en zonder kaart je trachtte mee te reizen op de buffer van de locomotief. Welnu, kijk hem daar nou eens staan met zijn ongewas sen gezicht en zijn kleren aan flarden. Ik geloof vast, dat-ie een misdadige zwerver is, want hij trachtte wéér zonder kaartje te reizen door buiten aan de trein te hangen. Maar ik heb hem met list en slimheid naar binnen gehaald en nu lever ik hem gaarne aan U over.' De arme Dieks Drab belkoek stond zó verbaasd over het leugenachtige verhaal van de buiten lander, dat hij niets kon zeggen. Ont hutst keek hij de conducteur aan. die streng vroeg: 'Laat mij onmiddellijk uw kaartje zien, mijnheer!' 'Dat kan ik nietsteunde de geplaagde politieman. 'Ik benik heb 'Zwijg!' viel de conducteur hem toen in de rede. 'Ik ken die smoesjes! U staat onder arrest!' En Dieks zag toen alleen nog maar sterretjes... Vele sterretjes... Dit zei de heer J. Hoogewerf, bonds voorzitter van de Algemene Bond van Ambtenaren (ABVA) zaterdag tijdens de in Rotterdam gehouden feestelijke bijeenkomst, waar het 25-jarig bestaan van de bond werd herdacht. 'De bond erkent ook de noodzaak van ruimtelijke ordening, maar het mag daarbij beslist niet zo zijn, dat die niet meer inhoudt dan een spreidings- beleid voor het rijkspersoneel', zo voegde de heer Hoogewerf er aan toe. De bond zal zich, volgens de voorzit ter. in de toekomst beslist niet beper ken tot het bevorderen van wat meer reële welvaart Men zal zich ook inzet ten voor het verkrijgen van meer welzijnsvoorwaarden voor alle burgers VEENDAM De politie van Veen- dam heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee broers de 30-jarige E. H. R. en de 21-jarige T. R. uit Veendam aangehouden. Zij worden er van verdacht in de afgelopen ti.id verscheidene branden te hebben ge sticht in Veendam en in andere plaat sen. De jongemannen .hebben bekend brand te hebben gesticht in het pak huis en opslagplaats van oud papier van de firma J. Klein. Het gebouw werd verwoest. De beide broers hebben zaterdagoch tend ook bekend brand te hebben gesticht in een kleuterschool, die eind vorige week werd verwoest en een truck met oplegger, geladen met golf- carton in brand te hebben gestoken. Van een verslaggever UTRECHT B. en W. van Utrecht willen graag meewerken aan de op richting van een raad van buitenlan ders. Zij zijn het eens met het initia tiefvoorstel van zes raadsleden, die buitenlanders een betere kans willen geven om voor hun belangen op te komen. De raad moet op de voor zitter na geheel uit rechtstreeks gekozen buitenlanders bestaan, zo me nen B. en W. Utrecht heeft naar verhouding de meeste buitenlandse werknemers in ons land: 4.66 procent van de bevolking. De raad van Utrecht beslist op 13 april over het plan. Van een verslaggever ATHENE De Nederlander M. van K., een 27-jarige uit Rotterdam af komstige televisietechnicus, is zater dag door de Griekse douane gear resteerd. Aan de Griek-Turkse grens werd in zijn auto 22 kilo hasjiesj uit uit Libanon aangetroffen. Van K., die op het ogenblik in het Belgische dorp Jan Breydel woont, vertelde de doua ne dat een Belgische contactman de hasjiesj had verstrekt met het verzoek deze van Libanon naar België te bren gen. De Belg zou v. K. een auto en 15.000 Belgische francs hebben be- loofd. Deze week moet v. K. voor de rechtbank in Alexandropolis versahij- RsidiO V«indiil3{! nen. Ko van Dijk opende de zondagavond uitzending monumentaal in het CVK- lKOR-programma 'Zoals gezegd door Abraham Kuyper'. Verscheidene frag menten uit Kuypers geschriften en toespraken kwamen kloek over, de scène voor de spiegel was zelfs mag nifiek, maar de 'Geweldige' bleef toch teveel Ko van Dijk. Hem was dan ook hoegenmaamd geen materiaal gegeven om de gecompliceerde persoonlijkheid overtuigend te doen herleven. Je redt het niet als de speler moet praten tegen een 'gehoor' dat hem ver storven aankijkt vanaf de vergroting van een oude foto. Meng je daarbij dan nog ingeblikt geluid van hilari teit of applaus, dan verhoog je slechts de steriliteit van het tafereel. Zo kon het portret niet veel verder komen dan een voordracht-in-costuum. Er werd in 'Wie een kuil graaft' bij vlagen verdienstelijk gespeeld door de uit Oost-Berlijn even overgewipte Cox Habbema en door Maxim Hamel, die we al een poos niet op het scherm hadden gezien. Het spel ran Martin Worth vertoont verschillende elemen ten van een goede thriller. Echter, juist die vermenging van mysterie en spanning had de regie meer effect kunnen geven. Een zwak punt vonden LOS ANGELES (AFP) De Ame rikaanse actrice Betty Blythe, die in 116 films heeft gespeeld waaronder de klassieke stomme film 'De koningin van Saba', is op 78-jarige leeftijd in Los Angeles overleden. In de jaren twintig, op het hoogtepunt van haar carrière verdiende Betty Blythe met haar filmrollen een miljoen dollar per jaar. Haar laaste film dateert van 1960. STOCKHOLM (Reuter) De in Zwe den aan het bewind zijnde Sociaal democratische partij heeft een nogal radicaal program ter bescherming van het milieu bekendgemaakt. Het dwingt fabrikanten te bewijzen, dat hun pro- dukten onschadelijk voor de omgeving zijn alvorens ze op de markt te bren gen. In de herfst wordt het aan het con gres van de partij voorgelegd en daar na in de vorm van een wetsvoorstel bij het parlement ingediend. Krachtens het program zal er onder meer voorrang worden gegeven aan de bouw van centra voor preventief mi lieubeheer en een campagne voor het (na bewerking) opnieuww in omloop brengen van alle soorten afvalproduc ten. HILVERSUM i NCRV: 7.00 Nws. 7.02 Het levende woord. 7.08 (S) Preludium I: klass.muz. 7.30 Nws. 7 41 Hier en Nu. 7.55 Preludium II: seml- klass.muz. 8.10 Te Deum Laudamus: gewijde muz. 8.30 Nws. 8.41 Podium v.d. vrouw. 9.10 Platennws. 9.55 Theologische Etherleergang. 10 30 Nws. 10.33 (S) Samen leven - een hoogtezonprogr. 11.30 Hier en Nu. 11.32 Amusem.muz 11.55 Med. 12.00 Los-Vast: ge- var progr. (12.21 Voor boer en tuinder: 12 28 Med. t.b.v. land- en tulnb.; 12.30 Nws: 12.41 Hier en Nu; 13.00 De tafel van drie.) 13.30 (S; Ork. v.d. Berlijnse Opera en solisten: gedeelten uit de opera Tannhauser van Wagner. 14.05 Schoolradio. 14.30 (S) Bariton en plano: klass. liederen. 15.00 Baptisten middagd. 15.30 Nws. 15.33 In 't zllverz: progr. voor oudere luisteraars. 16.30 v.d. kleuters 16.45 Radiostrip v.d. kinderen. 17.00 (S) Lichte ork.muz. Overheldsvoorl.: 17.20 De Antill. student in Ned. Een vraag, gespr. van R. Debrot met dr. L.F. Trlebels. NCRV- 17 30 Nws. 17 32 Hier en Nu. 18.00 (S) The Harbour Jazzband. P.P.: 18.19 Ultz. v.d. A.R.P. NCRV: 18.30 Nws. 18.41 Toelichting bij het nws. 18.47 <S) Bandstand- Brassband Concordia met solist. EO: 19.00 WIJ hebben een woord v.d. wereld: muz.. inf. cn ber., met om. 19.04 Ref. en Reveil; W.20 Klankbord: 19.40 Bijbelstudie. NCRV: 20.UO Bij de tijd: serie uitz. over ontwikkelingssamenwerking (1). 20 20 <S) LimburesSymf. Ork. en solist; mod muz 21.18 (S) Brul en Co, een radiofonisch stemmenspel 22.20 Avonoverdenklng. 22.30 Nws. 22.40 Llterama: radiokron. over boeken, schrijvers en toneel. 23.00 (S) NCRV-Vocaal ensemble: mod. liederen. 23.30 (S) Deze tijd. deze muz. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM II VARA: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgymn. 7.20 <S) Spitsuur A'dam. (7.33 V.d. voorpagina: 7.54 VPRO: Deze dag; 8.00 Nws: 8.11 Act.) NOS: 9.00 (S) Een prachtig land "waar de joden geen brood van lusten, rep. over Mexico. 9.35 Waterst. 9.40 Wat heeft dat kind? pedagogische rubr. 9.55 (S) Muz uit de Middeleeuwen en Renaissance. '10.15 Repertorium: Radio Kamer Ork. met solist en TV vandaag Van een verslaggever EINDHOVEN Het voortbestaan van het gereglementeerde regionale woonwagenkamp in Eindhoven wordt door herhaaldelijk voorkomende nre- gelmatigheden in evaar gebracht. De Eindhovense politie is vorige week geconfronteerd met een aantal lever anties. die niet werden betaald. Er werd door drie leveranciers, respectie velijk uit Tilburg. Helmond en Veg- hel, aangifte gedaan van praktijken die op flessetrekkerij of oplichting lijken. Elke WERKDAG (behalve 's zaterdags) bestaat er 's avonds tot acht uur gelegenheid tot het telefonisch opgeven van familie berichten, die nog de volgende ochtend moeten worden geplaatst. Dit kan uitsluitend onder no. 020-220383. Ook op ZONDAGAVOND is dit mogelijk, maar dan van 7 tot 8.30 uur. Eventueel kunnen elke WERKDAG (behalve 's zaterdags) geduren de de avonduren tot 8 uur ook andere advertenties opgegeven worden. Deze advertenties kunnen echter niet in ons blad van de volgende dag worden geplaatst. Na bovenstaande tijdstippen kunnen geen advertenties meer wor den opgegeven. STEENBERGEN In de nacht van zaterdag op zondag is een boeren schuur afgebrand, waarbij 35 stuks vee om het leven kwamen. Hieronder waren tien koeien en twee stieren. Dertig koeien konden worden gered. Verder verbrandde hooi, stro, land bouwmachines en gereedschap tot een totale waarde van 200.000 gulden. De oorzaak is nog onbekend. De rijkspoli tie van Steenbergen en de technische recherche stellen een onderzoek in. HILVERSUM De VPRO-televisie gaat zes oude griezelfilms met Boris Karloff in zijn beroemde monsterrol len uitzenden. Donderdagavond is de eerst, gemaakt in 1931, te verwachten. Dat is de film 'Het mon ster van Frankenstein'. Na nog enkele andere Frankenstein-films komen die met Dracula aan de beurt. Alle films werden gemaakt tussen 1931 en 1939. De acteur Boris Karloff is door zijn befaamde loopbaan heen altijd de gro te griezelaar geweest, maar in feite was hij een erg aardige, vriendelijke man die er zelfs tegenop zag, een lastige vlieg dood te maken. En thuüt heeft hij nimmer gespookt. NEDERLAND I NOS NOT 10.45-11.10 Schooltelevisie NOS 18.45 De Fabeltjeskrant 18.50 Journaal AVRO 19.05 AVRO's Toppop 19.30 Prikkebeen 20.00 Journaal 20.21 Analyse: maandelijks - politiek overz. 20.30 Peyton Place 21.20 Muziek is troef 22.10 AVRO's Televizier 23.00 Journaal TELEAC 23.05 Spaanseles - 15 NEDERLAND II NOS 18.45 De Fabeltjeskrant 18.55 Journaal KRO 19.05 Lippy De Leeuw 19.10 Pebles en Bambam 19.30 Op blote voeten in het park 20.00 Journaal 20.21 Een woning voor de werkman, doc. film 21.20 Road to Zanzibar, speelfilm 22.50 Journaal ten we dat de schrijver weinig body li gegeven aan de bijrollen en de fi wikkelingen niet altijd logisch L kunnen maken. Het NOS-programma waarin de l nis omtrent gezondheid en ziekte o getest, was instructief en ook tnwgen sant om eraan mee te doen. Een T co van zulke programma's is datr aantal mensen zich ongerust r plotseling van alles en nog wat of ontdekt. Aan de andere kantr onwetendheid blijven rondlopen' ook niet aan te bevelen, zeker wanneer er inderdaad iets niet in i/y is. C VARA's 'Een van de acht' liep zft dagavond maar liefst veertig uit. Dat verdiende de deze amechtige show niet. Tal van °P9jS1 waren te gecompliceerd en als f spel weinig amusant. Als de vaarter uit is, ga je over allerlei details I e< len, bij voorbeeld de willekeur bi toekennen van punten. En dan je het gevoel, dat er een beetje '<No sproken werk' in het spel zit. Benign of de twee bekende Nederlanderjde lachen hebben toen zij werden gei bardeerd tot de lelijkste manneiSe dat ze het, zoals wij, grievend voi 6 ?e iek Omroep Kamerkoor: oude muz. 11.00 11.03 Spiegel van Belgis- muz. en nws onze zuiderburen. 11.30 Intern, spectr oude en mod.muz. 12.10 Don Haag week. (13.00 Nws.) 14.30 Schoolradio. A 14.50 Radiojournaal. 14.55 Avro deze 15.00 Branant Journaal. 15.25 (S) 1, gramm.muz. 15 35 Biels en Co.: weke strip. 16.00 Nws. 16,03 Mikado: klnde 17.00 O: Jongerenprogr. 17.55 Med. HILVERSUM II 18.00 Nws. 18.11 Radiojournaal. verbind u door: praatje. 18.30 (S) Proi de Ork. en solisten: klass.- en seml-k muz. 19.10 Sekstant: radlomag. v.d. J ril RVU 19.20 Literatuur en maatschijisii maatschappelijke betrokkenheid in de h ,hf daagse Ned. literatuur. NOS: 20.00 1311 20.05 (S) Weer es wat anders m R bekend buitenl reDentolre. 20 50 (S) H d( scoop: een populair progr. over clectr. Het Koninklijk bezoek aan Engeland: vo" schouwing op de reis die morgen b e( 21.40 Onder de groene linde: oude lt<33 22.00 (S) Metro's Music. 22.55 Med. Nws. AVRO: 23.10 Radiojournaal. NOS: Radlorama: De figuranten, klankb. 24.00 Nws. HILVERSUM III KRO: 7.00 Nws. 7.03 KRO-op-drle. 9.00. 10.00 en 11.00 Nws.) 12.00 Nws. Van twaalf tot twee. <13.0 Nws: 13.03 R maar) TROS: 14.00 Nws. 14.03 Jam on (IS O Nws.) 16.00 Nws. 16.03 De Hugo c Gclderen Show. (17.00 Nws.) 17.03-18.Ö(zat Hugo van Gelderen Show. Incl. de nat/r, vijftien. BELGIK 324 m (Nederland) 12.00 Nws, med. en SOS-ber. 12.08 Hp bouwkron. 12.15 Lichte muz. 12 50 Bu persoverz. 13.00 Nws. weerber. en toi genda. 13.20 Lichte muz. 13.55 Beui 14.00 Nws. 14.03 Operette- en opera-I 15 00 Nws. 15.03 Liedjesprogr. 16.00 Niirrf beursber. 16.10 Volksconc. 17.00 Nws. ber. en med 1.710 Licht muz.progr. Weegschaal. BELGIË 324 m (Nederland) 18.00 Nws. 18 05 V.d. soldaten. 18.43 donsporther. 18 45 Sport 18 55 Taalweien 18.57 Amusem muz. 19.00 Nws cn act. Al ra muz. 19.40 Keurig engels. 19.45 ht 'unsthezlt 2(1 nn flnurnmnir 99 HO "u de 42 WO baar Kunstbezit. 20,00 Operamag. 22. De zeven kunsten cn ultsl. Nat. Lo 22.30 Ork.muz. 23.00 Romantische kamer 23.40-23.45 Nws. DUITSLAND I 10.00 Nws. 10.05 Rep. van buitenl, 10.30 Die akt. Schaubude. 11.10 Fill v over West-Afrika. 11.55 Muz. show.p 12 40 Intern, persoverz. 12.50-13.20 Rep buitenl. corr. 16.15 Nws. 18.20 IngL, Hallstein zingt liederen van bekendo o 17.05 V.d. klinderen. 17.55-18.00 Nws. DUITSLAND I (Reg.progr.NDR: 18.00 Der Falll nebenan. 18.30 Act. 18.45 Zandman 1 18.55 Sportjournaal. 19.26 Lleber Onkel 19.59 Progr. overz WDR: 18.00 Reg. 18.10 Show met de Pop Tops. 18.40 Hier Heute. 19.15 V.d. kleuters. 19.25 Die b eln Abblld des Hlmmels.) 20.00 Journal» weerber. 20.15 Act. 21.00 Gehelmlsse i f ■I weerber. 22.55 Flitsen van het key Groep A: Ttsjechoslowakljc-Bondd bliek Duitsland. 23.55 Journaal. l DUITSLAND II L 17.30 Nws en weerber. 17.35 Muz. if'O progr. 18.05 Act. en muz. 18.35 Schweinchen tekenfilm. 19.10 Unsere helle Welt. Heute: act. en weerber. 20 15 Gesun< mag. Praxis: doe. 21.00 Das Haus, sp< 22.40 Nws. weerber. en comm. 22.! Storryboard, film en een gespr. ovet Duitse films. DUITSLAND IIINDR 19.00 Hablamos espanol (28), 19 30 Elnfiihrung ln die elektronische statt: 20.15 Das Berliner Fenster, film; Nicht veröffentllchl (1): uil de arcti van dultse fotoreporters; 21.20 Celtic: vaji eon happening. 22.00122.45 Progr. nagcdachtlnls van Mahalla Jackson. DUITSLAND III WDR 18.00 Schooltelevisie. 18.30 Duits voor sers (24). 19.00 Zandmannetje. 19.05 Italiaanse werkn. 19.15 Prisma van pR Westen 19.45 Nws uit Noordrljn-Wesl 19.55 Comm. 20.06 Journaal en we 20.15 Oost-Europese TV-spelen: Wand Wand. 21.05 TV-kritleken. BELGIE (Nederlands) Mr 17.00 Schooltelevisie. 18.00 De Fabeltjeskrant. 18.05 De worn pers. 18.30 Tekenfilm. 18.40 Ned. les. Sporttrlbune. 19.33 Keurig Frans en i^n 19.39 Med. en weerber. 19.45 Journaal. Nat. loterij: trekking. 20.25 SOS Natuur: 'o

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 4