Het zijn stoe re doordouwers Camara-conferentie lief geen resoluties achterr hui Engels jeugdorkest in Den Haag en A'dam Priesterprotest tegen besluit directie Enka 'Baarn' benoemt secretarissen Joods-christlijke 'biblical' Genesis Tulp 'Helder Camara' Tegen verplichte openstelling zwembad op zondag Trouw Kwartet Gaaf spel van Amati-kwartet Beroepings- werk Lutbers-gereformeerd contact in Leiden Ds. Stentert Krcese secretaris vrijzinnigen Samkalden naar Indonesië Patriarch Pimen in Jeruzalem vandaag BAARN Drs. H. Baas en ds. P. G. van Berge zijn benoemd tot secretaris sen van de zending van de gerefor meerde kerken. Drs. Baas zal worden belast met het secretariaat van het komende Afrika-orgaan van de gere formeerde zending, terwijl de taak van ds. Van Berge voornamelijk zal zijn het secretariaat van de sectie Oost-Indonesië van het op te richten Indonesië-orgaan. Ds. Van Berge is reeds vanaf 1945 in zendingsdienst Hij werkte op Soemba en in Makassar. Na zijn terugkeer in Nederland in 1965 werd hij conrec tor van het zendingsseminarie te Baarn. Toen de opleidingen te Baarn en Oegstgeest werden geïntegreerd, werd hij conrector van het Hendrik Kramerinstituut te Oegstgeest. Drs. Baas werkte van 1950 tot 1963 als sociaal-econoom op Java. Vervolgens was hij tot 1969 directeur van het protestants tehuis in Butare (Roean- da). Sinds 1969 is hij aan het bureau buitenland van de vrije universiteit te Amsterdam verbonden. BUFFALO (EPD) In Buffalo in de Amerikaanse staat New York is een nieuwe "biblical* opgevoerd, die naar men verwacht minstens zoveel succes zal hebben als Jesus Ghrist Superstar. De titel is' 'Where the Rainbow Ends'. Het stuk is gebaseerd op de eerste negen bijbelhoofdstukken, waar in he. gaat om het begin van de wereld, schepping en zondeval, tot en met d? zondvloed en Gods verbond met Noach. De componist Raymond Snio'-H-py '"en jood. AMSTERDAM Een nieuwe tulp van de Santpoortse kweker Piet Nljssen heeft de naam van de Braziliaanse bisschop Dom Helder Camara gekregen. De 'Helder Camara' is officieel ge registreerd in de internationale classificatielijst van tulpen. DEN HAAG Een gemeente moet de vrijheid hebben een zwembad op zondag te sluiten, zo heeft de Vereni ging van Nederlandse gemeenten verklaard naar aanleiding van het ini tiatiefvoorstel van de Tweede-Kamer leden mejuffrouw Goudsmit (D'66) en Van den Doel (PvdA). Zij willen de rijksoverheid de bevoegdheid geven om het open zijn van zwembaden op zondag dwingend op te leggen. Het oprichten en exploiteren van zwemba den behoort tot de vrije bevoegdheid van de gemeenten. Nergens is voorge schreven dat een gemeente zwemba den moet oprichten. In een dergelijk geval, aldus de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten, mag de rijkso verheid niet beknotten. Dit zou de weg openen om voor andere gemeen te-eigendommen regels over gebruik en beheer te gaan voorschrijven. De vereniging zegt dat een gevolg van een wet volgens het voorstel Goud- Smit-Van den Doel kan zijn dat ge meenten die tegen het zwemmen op zondag zijn, in het geheel geen zwem baden meer gaan bouwen. In het Gereformeerd Weekblad beantwoordt ds. A. H. van den Heuvel, staffunktionaris van de we reldraad van kerken, de hem van verschillende kant gestelde vraag naar de reactie van de we- reldrr-d on het besluit van de gereformeerde net anti-racismefonds van de we reldraad. In Genève, zo deelt ds. Van den Heuvel mee. heerst teleurstelling, maar toch stelt men liever vragen aan de synode dan dat men kritiek oefent Van de vier gestelde vragen citeren we hier de eerste en de laatste: 'Zijn de gereformeer de kerken van men ne dat het door de wereldraad van kerken zorgvuldig aangehouden onderscheid tussen sleun voor humanitaire doeleinden en ongekwalificeerde steun aan politieke groepen (zie Addis-verklaring) inclusief hun methodieken, on houdbaar is? Het besluit doet vermoeden dat zulks h?t geval is'. En: 'Kan de synode de opmerkingen van mevrouw prof. Siertsema onbeantwoord la ten?' Ds. Van den Heuvel besluit zijn artikel dan als volgt: 'Het ontbreken van antwoorden op de voorgaande vier vragen zit ons daarom zo slecht omdat de synode steeds weer spreekt over de dialoog met de kerken in Zuid-Afrika. Het is ongetwijfeld waar dat hier de gereformeerde kerken een unie ke rol hebben te spelen, tenminste voorzover het de dialoog met de blanke minderheidskerken betreft. Voor een dialoog met de zwarte meerder- heidskerken hebben anderen waarschijnlijk betere papieren. Een dialoog met de blanke kerken is echter ook van belang. Maar, en dot is de laatste vraag, wat is dan de Identiteit van de gerefor meerde kerken in die dialoog? Wanneer het gaat om een dialoog met andere godsdiensten zijn de gereformeerden, tot onze vreugde, er direct bij om te waarschuwen dat dialoog nooit ten koste van de eigen identiteit en van het eigen geloofsge tuigenis mag gaan. Volledig accoord. Maar in de dialoog met Zuid-Afrika is het dan net alsof die stoere zendingshouding plaats maakt voor een ietwat aarzelende toeschouwerachtige houding. Verder dan het steunen van de blanke oppositie tegen het racisme is het nog niet gekomen. Er is een zeer kritische solidariteit met de blanken, maar over de zwarten is nog niet veel gezegd, laat staan mét de zwarten. Het synodebesluit, noch de synodeoverwegingen repten over de steun aan de zwarte kerken van Rhodesië of de Ovambo-kerken. 1 is het de zwarte kerken natuurlijk verboden om tegen het racisme in Zuid-Afrika iets te ondernemen. Dat wordt immers als landverraad beschouwd en gestraft. Daarom heeft de we reldraad ook organisaties in ballingschap gehol pen. Wanneer deze zaak niet duidelijker wordt dan heeft de gereformeerde synode op het gebied van het racisme nog niet het niveau van zijn houding in relatie tot de zendingsdialoog gehaald. Wij hopen in Genève zeer dat deze vragen daarom Uit de kerkbladen breed zullen worden opgenomen en uitgediept. Niet zozeer omdat de wereldraad het zonder de gereformeerden niet haalt, maar om der wille van deze Nederlandse lidkerk zelf. Zelfs als zij die gelukkig waren met deze eerste besluiten dit overdreven vinden, staat hier de geloofwaardig heid van de synode bij veel van het eigen volk en vooral bij de slachtoffers van het racisme op het spel. Gereformeerden zijn langzame maar stoere doordouwers, pladht mijn leermeester Van Ruler te zeggen. Daarop hopen we dan ook'. 'Hoera! Het Liedboek komt!', juicht ds. M. Groe- nenberg in Hervormd Nederland, maar of je in de kerk of het wijkgebouw zomaar een stapel kunt neerleggen? Je loopt (en nu citeren we verder ds. Groenenberg): het risico dat vrome kerkgangers ze meepik ken. Want dat gebeurt! Soms gedachtenloos. Soms bewust. Er zijn zelfs lieden geweest, die de 'groene' nieuwe psalmberijming meenamen en toen de "blauwe' verscheen, legden ze heel eerlijk de groene terug en pikten de blauwe mee. Zo heb je nog gradaties in het kwaad'. Commentaar van Hervormd Nederland op de a.s. verschijning van het Liedboek voor de kerken: 'De laatste hindernis die het verschijnen van het lang verwachte Liedboek in de weg stond, is genomen. Het Buma (bureau voor muziekauteurs- rechten). dat vond dat de gemeentezang is gelijk te stellen met een openbare uitvoering en eerst van de kerken 60.000 en daarna 35.000 per jaar aan auteursrecht vroeg, heeft z'n eisen laten vallen. Enerzijds een volstrekt logische beslissing. De samenzang in de kerk is immers per definitie heel wat anders dan over het algemeen onder een openbare uitvoering wordt verstaan. De Neder landse kerken zouden dan ook de enige in West- Europa zijn geweest, die voor het samen zingen geld hadden moeten betalen. Anderzijds heeft het Buma niettemin een loyaal gebaar gemaakt, waarvoor de kerken erkentelijk dienen te zijn. Inplaats van een de uitgave van het Liedboek vertragend proces is een alleszins billijke regeling uit de bus gekomen: de plaatselijke gemeenten betalen een (vrijwillige) bijdrage van 25 per jaar voor de uitvoering van kerkmuziek buiten de samenzang om. Dat is een goede zaak en wij hopen, dat alle gemeenten hieraan zullen mee doen. inclusief zij die zelden of nooit buiten de samenzang om iets organiseren. Ook de kun stenaar is namelijk zijn loon waardig. Cru gezegd: het is een vorm van diefstal zijn werk in openba re uitvoeringen te gebruiken zonder daar een vergoeding tegenover te stellen. Wat dat betreft heeft het Buma groot gelijk. Blijft de vreugde, dat we volgend voorjaar (helaas nog niet dit jaar. zoals foutief is bericht) van een vracht uiteenlo pende boekjes worden verlost, ons niet meer behoeven te behelpen met veel geld vergend en in strijd met de auteurswet zijnde stencilwerk, maar voor 14,75 een fors boek kunnen kopen, waaruit we tot in lengte van dagen met z'n allen geweldig kunnen zingen, een keuze makend uit maar liefst 150 psalmen en 491 fijne gezangen'. D« Rotterdammer Nieuwe Haagse Courant Nieuwe Leidse Courant Dordts Dagblad Uitgaven van N.V. De Christelijke Pers Dagalijki bestuur; B. Bol. Oen Hoog; dr. 6. Bleumink, Poters- wolde; mr. G. C. von Dom, Nootdorp; W. A. Fibbe, Roller- dom; J. looser, Utrecht; dn. J. W. de Pous, Den Hoog; J. Smol- lenbroek, Wauenoar. Overige leden van het algemeen bettuuri K. Abma, Amsterdom; H. A. de Boer, IJmuiden; Th. Brouwer. Assen: mr. dr. J. Don- ner. Den Hoog. J >on c'ber~e* Schoarsbe'gen mr tC. .30 Houten, Wogenmoen ds O Hylkemo. 8iltho«en; Joc. Hui|sen. Delft: mevrouw M. C. E. Klooster- mon-Fortgens, Voorschoten; me vrouw J. G. Krooyevetd-Woulen, Heerhugowoord; prof. dr. G. N. lammens. Noorden; ds. F. H. landsman. Den Hoog; H. de Mooij, Rijnsburg; prof. dr. G. C. von Niftrik, Amsterdom; H. Otte- vonger, Buitenpost; mr. dr. J. Ozinga, Lunleren; dr. A. Veetrron, Rijswijk (Z-H); H. H. Wemmen. Den Hoog; drs. R. Zijlstro, Ooster- lond (Zld). Directie: Ing. O. Posfma, F. Diemer Hoofdredactie: J.de Berg (waarnemend) Hoofdkantoor N.V. De Christelijke Pers: N.Z. Voorburgwal 276 - 280, Amsterdam. Postbus 859. Telefoon 020 - 22 03 83. Postgiro 26 92 74. Bank: Ned. Midd. Bank (rek.nr. 69.73.60.768). Gem.giro X 500. SCHEVENINGEN Als gast van het Haagse gemeentebestuur con certeerde in de Kurzaal het jeugdorkest van de Engelse stad Sout hampton. Dit orkest, dat vijf jaar geleden werd opgericht, speelt maandag 10 april in de Amsterdamse Mozes en Aaronkerk. Het is voor de eerstemaal in het Jonge bestaan van dit jeugdorkest, dat men optreedt buiten Engeland. Het orkest bestaat uit ongeveer 80 leden, waarvan meer dan de helft jonger dan 17 jaar is. Men kan zich verheu gen in de steun en de belangstelling van het gemeentebestuur van Sou thampton. hetgeen tot uitdrukking komt in de aanwezigheid van enkele dbor PTET VISSER AMSTERDAM Zaterdagavond heeft voor een voLle Kleine Zaal het Amati- Kwarbet Jacaues HoTtmam, Richer','' Kslmar, Ton Wilrnes en Ben de Ligt voor de Concert gèbouw-Karrverm'.i - ziek een programma wit-gevoerd met het Strijkkwartet nr. 3 van Bartbk het Strijkkwartet in F van Raved er het Strijkkwartet m Bes. op. 67 van Brahms. Drie werken die vooral van het ensemblespel uitermate vee', ver gen. Ju-lst een technisch bri l tarnt spe? ontmoet bij B-artók het orob'eem van de sterk gedifferentieerde krtantk. da' door dece vier spelers bevredigend werd opgelost Schijnbaar minder moeite hadden zij met RaveL, waarin zij de Latijnse hel derheid en de openheid bonden bena deren met een lichtheid van spel dat de aantrekkelijkheid van Rave's kftan- kenvandsten in een als lie- ware vloei bare muaiek omtovert Juist die klan- fcer.vomdsten waren het die zijn leer meester Fauré aanvankelijk niet kor waarderen, maar die hier als fijne specerijen het muzikale maal kruid den. Brahms pakten zij even licht aan. maar in het verloop van het stuk kon de componist het gewicht van zijn eigen aard eerlijk kunstenaar als hij was moeilijk buiten spel laten Het samenspel van deze strijkers aHen afkomstig uit de kleinere Neder landse orkesten heeft aan "oed en gaafheid veert gewonnen en hun indi- vkhiele techniek staat er borg voor dat de toekomst van dit drie jaar o-.tdc jonge!) ensemble nog wel ©en en an der m reserve heeft waarmee zij naam kuimen maken. leden van het emeentebestuur tij dens deze toemee. Als gastheren van het orkest fungeren de leden van de Haagse jeugdkoren van arinus Borstlap, die volgend jaar een bezoek aan Soutjampton zullen brengen. Op het waarlijk niet kinder achtige programma werken van Berli oz. Sibelius, Bach en Brahms. Het was duidelijk dat dirigent Peter Davis zijn orkest voortreffelijk had voorbereid. Zo'n symphonisch gedicht King Lear van Berlioz bijvoorbeeld stelt zeer hoge eisen, waaraan men echter naar beste vermogen heeft voldaan. Opval lend daarbij was de correcte wijze waarop men nuanceringen en frase ringen wist te realiseren. Op het programma ontbrak een werk van Engelse bodem niet. Miranda Ful- ley was de vioolsoliste in de The lack ascending van Vaughan Williams. Een gave en gevoelvolle vertolking. Een karaktervol onderdeel van een concert waarin de jeugd zelfbeperkzaamheid hoogtij vierde. Een poging om erachter te komen wat deze mannen en vrouwen zo gea nimeerd bijeenhield in de uiterst ge brekkige conferentieruimte van het kerkzaaltje De Waag op Kerk en We reld. faalde. Zonder twijfel is het de uitwisseling en de onderlinge bemoedi ging geweest, maar op onze vraag of er ook bepaalde ontwikkelingen wa ren gesignaleerd, die hen hoop gaven, zei Abbé Pierre van de vodderapers- communateur Emmaus: 'Een bijeen komst als deze zou eigenlijk niet publiek moeten zijn want dat wekt veel te grote verwachtingen u kunt van iedere nieuwe studiebijeenkomst van bijvoorbeeld kanker-specialisten toch óók niet een communiqué ver wachten? Ze zoeken en ze gaan door met zoeken, maar ze hebben vaker niet dan wel iets te zeggen. Wel, zo is het ook met de problemen waar wij mee ons bezig hebben gehouden'. Wèl had Dom Helder Camara een verklaring aan de pers afgelegd die in zijn algemene bewoordingen toch een paar interessante tendenzen verboon- de. Zij luidde: 'Bezorgd over de verergering van het onrecht, dat vreselijke kloven veroor zaakt tussen mensen, landen en zelfs continenten; overtuigd van het feit, dat gerechtigheid een voorwaarde is voor authentieke vrede; en ziende dat er bijna overal wel bewegingen en organisaties aanhet werk zijn in een geest van geweldloosheid;zijn wij in Driebergen bijeengekomen teneinde elkaar beter te leren kennen, menin gen en ervaringen uit te wissele en om onze vreedzame maar doeltreffen de pogingen te versterken. Ofschoon cast in onze overtuiging van de niet-gewelddadige weg, wensten wij ook enige personen in ons midden te hebben die de hoop daarop hebben opgegeven in de bijzonder ernstige toestand van structurele onderdruk king waarmee zij te maken hebben. Hun aanwezigheid onder ons h eeft ons gedwongen des te scherper na te denken over onze geweldloze strate gieën teneinde vage, vrome maar on doelmatige strevingen te vermijden. Onze keus voor geweldloosheid is er door versterkt. Wij weten dat we nog een lange weg hebben te gaan. Wij zijn ons er ook van bewust, dat de geweldloosheid enorme machten tegenover zich heeft, nationaal en in ternationaal. Maar we hebben onze hoon niet opgegeven. De eerste ontmoeting een begin van een begin was reeds vrucht baar. We voelden ook de noodzaak voor de handhaving van een band tuss°n allen die werkelijk verlangen om de onrechWaardige structuren op een vreedzame doch doeltreffende wij ze te veranderen, met alles wat dit TROUW/KWARTET MAANDAG 10 APRIL 1972 GEREF. KERKEN (VRIJGEM.) Beroepen: te Drachten, A. G. Ver steeg te Stadskanaal. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen: te Spijkenisse-Zuidland, C. v. d. Weele te Huizen (N.H.). IlIWEMlNIt KERK T2 door ADR. HAGER LEIDEN De kerkeraad van de Leidse Lutherse gemeente heeft een brief ontvangen van de gereformeerde kerkeraad ter plaatse, dat zij er in tocs'emt, dat een gereformeerd predi kant voorgaat in de lutherse kerk. terwijl ook de lutherse predikant mag voorgaan in een dienst van de gere formeerde kerk. Beide kerken geven. vo!"en - een bericht in ELK, het or- gar i van de evangelisch lutherse kor'-, hiermee te kennen, dat de een heid tussen de verschillende geloofs- froepen zo groot is geworden, dat in bijzondere gevallen oen kansel- en avor.dmaalsgemeenschap mogelijk is. UTRECHT Ds. W. H. Stenfert Kroese te Bilthoven is benoemd tot secretaris voor algemene zaken bij de vc"?ni5>n~ vr.n vrijzinnige hervorm- Hij v>1 gt ds. C. J. van Royen, op, d e deze functie sands 1966 heeft be- r- i november aftreedt wegens 'net bere'ken van de 65-jarige leeftijd. D\ Stenfert Kroese (54) is sinds 1966 a'gemeen secretaris van de vrijzinnige chr-telij'.e jeugdcentrale. Daarvoor was hij hervormd predikant te War der, Vught en Almelo. Dom Helder Camara tijdens de slotzitting van het congres over wcldloosheid in druk gesprek met mejuffrouw Klompé. Aan het hoofd van een 17 leden tellende delegatie is de burgemeester van Amsterdam, dr. 1. Samkalden, gistermiddag met zijn vrouw naar Djakarta vertrokken. De 14-daagse reis wordt gemaakt op uitnodi ging van de gouverneur van Djakarta en betreft de samenwerking tussen de havens van Tandjong Priok en Amsterdam. De president directeur van de KLM, dr. G. van der Wal begeleidde burgemeester Samkalden. die zijn wandelstok meeneemt. BREDA De gezamenlijke rooms-katholieke industriepastores in Breda hebben zich in een brief gewend tot de raad van bestuur van Eiika te Arnhem. Zij laten een fel protest horen tegen de manier waarop het college van de raad van bestuur zijn beslissing genomen heeft en aan de getroffenen heeft meegedeeld. De geestelijken schrijven dat de raad van bestuur nog weer eens het bewijs heeft geleverd dat de mens in het be drijf slechts wordt gezien als kosten factor en sluitpost De industriepriesters (vijf m getal) noemen het onbegrijpelijk dat de raad van bestuur op eigen verantwoorde lijkheid en buiten alles en iedereen om een dergelijke verstrekkende be slissing voor 1723 mensen en hun ge zinnen kan en mag nemen. 'Dit alles dwingt er andermaal toe een kritisch vraagteken te zetten achter de onvol komenheden van een economisch sys teem waarin dergelijke onbegrijpelijke mensonterende besliscingen geno men kunnen worden en moeten wor den doorgevoerd. JERUZALEM (EPD) Het hoofd van de Russische orthodoxe kerk, pa triarch Pimen van Moskou, is een reis van twee maanden langs de or thodoxe gemeenschappen in het Na bije Oosten begonnen. Zaterdag en zondag maakte hij het orthodoxe paas feest mee in Jeruzalem. Van een onzer verslaggevers F' tol DRIEBERGEN De deelnemers aan de Internationale conferentie 'Het geweld der vreedzamen'12 Driebergen, ook wel genoemd de Camara-conferentie, zijn zaterdag zonder achterlating van rappor JU of resoluties uiteengegaan. Zij spraken alleen de wens uit om op een of andere manier met elkaar ui contact te blijven en nog eens een keer zo'n ontmoeting te hebben (bijvoorbeeld volgend jaar in Indocc want dan zal het alweer een kwart eeuw geleden zijn dat Mahatma Ghandi de dood vond). betekent voor een diepgaande veran dering van de mens. Wij bestuderen praktische manieren om deze doelein den te bereiken en hebben het plan om daartoe meer ontmoetingen als deze te houden'. Niet doctrinair Opmerkelijk hierbij is de afwezigheid van de neiging om van geweldloos heid een doctrine te maken, waarover slechts degenen die haar in reincul tuur bedrijven met elkaar van gedach ten mogen wisselen. De eerste zorg van het gezelschap was gerechtigheid en daarom wilde men net zo goed een van de leidsters van het FRELIMO, Janet Mondlane horen. Dit leidde overigens tot het uittreden van de heer J. Riemens van het M.L. King- centrum te Amsterdam, een van de organiserende instanties. Deze hield vol dat in strijd met Kings nalaten schap zou zijn om ook diegenen die hun toevlucht zoeken tot geweld in de overleggingen te betrekken. Over Janet Mondlane zei een der voorzit ters, dr. H. M. de Lange: 'Zij wilde er juist graag bij zijn omdat zij nog altijd op zoek is naar alternatieven voor het geweld. Ook haar man, dr. Eduardo Mondlane, heeft in zijn ver zet tegen de Portugese overheersers herhaaldelijk laten blijken dat hij een geweldloze strategie, mits effectief, verre de voorkeur zou geven'. Hier mee raken we het tweede dat opviel op deze ontmoeting. Er was een ver schuiving waar te nemen in-de moti vering van geweldloosheid: het accent lag niet meer op de menselijkheid of de verhevenheid van deze methodiek, maar op de effectiviteit ervan. Doel treffendheid is een even belangrijke toets van geweldloze strategie gewor den als ethische verantwoording. In de publieke slotzitting van de conferentie spraken de vier voorzit ters. aartsbisschop Helder Camara. dr. H. M. de Lange, Thich Nhat Hanh en kardinaal Alfrink elk nog een slot woord. De laatstgenoemde richtte daarbij dankbaar woorden tot konin gin Juliana voor de ontvangst van het presidium op Soestdijk. De kardinaal zei verheugd te zijn dat ook haar grote zorg naar dezelfde vraagstukken uitgaat. Overheersing Twee deelnemers, mejuffrouw dr. M. A. Klompé en ds. C. Beyers Naudé, gaven ten slotte hun indrukken op een persconferentie. De eerstgenoem de zei dat de deelnemers uit de arme en de rijke landen gezamenlijk een realistisch beeld konden krijgen van de interne en de externe overheersing van volken. Onder externe overheer sing verstond zij de manier waarop veelal nog hulp wordt verleend (te gen harde voorwaarden of gebonden aan een besteding) en waarop interna tionale concerns in ontwikkeligslan- den opereren. Verder noemde zij de rechtstreekse koloniale overheersing, maar ook de onderdrukking van de geestelijke vrijheid in weer andere delen van de wereld. Het feit dat er verschillende opinies waren aangaan de de geweldloosheid had wel tot spanningen geleid maar die waren constructief gebleken, aldus mejuf frouw Klompé, die lid is van de pauselijke commissie voor rechtvaar digheid en vrede. Ds. Beyers Naudé, directeur van het Christelijk Instituut, vond dat er praktisch gewerkt is: geen schaalse' strategie voor de reld. maar een inventarisatie van schillende strategieën voor lende situaties. De nadruk lag weer op bewustmaking op steeds tere schaal van de massa's en aanwakkeren van de zelfkritiek groepen landen die in de derde wereld blijken te Deze zelfkritiek moet vooral worden op de economische en ke structuren van de de' wereld, aldus ds. Beyer Naudé. HET IS GOED ft Wij mensen worden geacht te zoekip: naar het ware, het goede en 1 ti schone. Stuk voor stuk baren ze o»bf hun moeilijkheden, Want wat sd goed? Daar zijn boeken over vol |iee schreven en de twist is nog niet t ble einde. Vooral als we het meend d gevonden te hebben werden we (nu vaarlijk voor elkaar en sloegen elkade orvbeschoormd in naam van het gevo n dene op het hoofd. Wat is 'het giak de?' In Psalm 147 lees ik: 'Looft d HERE, want het is goed, onzen G te psalmzingen' Vroeger dacht ik vn eens dat het woordje 'goed' hier ffu flauw was. Kan zo'n man dat niet vj_. krachtiger uitdrukken, vroeg ik bQ' dan af. Nu lees ik het met and< DI ogen. Tegen de achtergrond van oi n strijd om het goede. Dit is blijkba goed, behoort althans tot het goe*Fp dat God ons wil leren. Het is go rbi d w.z. daarin vindt de mens zijn 1 ke: stemming een psalm te zingen vo God. Dat kan ik me wel indenk^ Want wie dat van harte doet is el b vrij mens. Hij komt niet om in nde( vragen. Hij kent ze wel, en vooral d grote, niet weg te denken vraag v itj alle eeuwen en dus ook van vandai J.® waarom lijden mensen? Hij kent fdei vraag wel en hij weet er misschi >ov ook niet zo'n antwoord op dat bevi "g' digt maar wie weet dat wel? Wie k v dat, vanuit zijn geloof in deze God, co? een paar minuten uitloggen? Waaro hjf b.v die mensen daar in het noord van Zuid-Vietnam nu al zolang alle trg maar geweld en bedrog, bedreiging 1 dood moeben kennen? Daar besta s toch geen antwoord op? Je vraagt iwi af: is het ook voor hen goed om e v psalm te zingen? Het gevaar besta hc dat wij ze dat nu al al die janiui moeten missen, te verschaffen. I "Jr goede van de vrede en medemensel ke hulp. 'Hij geert uw gebied vred leid moet ik zingen van psalm 147. Ma dan toch nooit, zonder dat ik beko ,c merd ben om die andere gebied etti waar dat allemaal niet zo is. In i "l; meeste kerken collecteren ze eerst i «c dan zingen ze een psalm Dat zou ff 'tb eens een heel 'goed' kunnen zijn. ®'e

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 2