E 1 H Sowjet-Unie en Irak nu bondgenoten 'Sluitingen Akzo eigen schuld van arbeiders' ietnam-veteraan pgepakt wegens iegtuigkaping Sjeik Karume op Zanzibar vermoord igelukt in verkeer Van Zuthem op congres PPR: In deze krant Solzjenitsin wil Nobelprijs aan zijn zoon geven Twee gewonden bij ruzie over huren f mS UW OUDE VERTROUWDE KRANT IS OCHTENDBLAD GEWORDEN Nieuwe JLeidlse Courant a j 1\.IL 1972 rELIJK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING (aat 37 Postbus 76 Telefoon 31441 „Stantvastich is ghebleven mijn hert in teghenspoetl" LEIDERDORP, v.d. Valk/Boumanweg 189, tel. 34290. WASSENAAR. V. Zuylcn v. Nljeveltstr. 372. tel. 1441. Gironr. 269274 t.n.v. N.V. De Christelijke Pers, Amsterdam Abonnement ƒ7,90 per maand, per kwartaal 23,35 Afd. Bezorging vanaf 08.30 uur. geld van half miljoen dollar IINGTON (AP, Reuter, UPI) Agenten van de Amerikaanse ile recherche (FBI) hebben gisteren de 29-jarige Vietnam- tan Richard Floyd McCoy gearresteerd die er van wordt ver vrijdag een Boeing 727 van United Airlines te hebben gekaapt i losgeld een half miljoen dollar (ruim anderhalf miljoen gul- ;e hebben opgestreken. ecteur van de FBI, Hoover, in Washington dat de kaper incidenten in zijn woning in in de staat Utah werd gepakt, cier van justitie in Salt Lake tegen McCoy een aanklacht n wegens luchtpiraterij. Daarop aximaal de doodstraf en mini- fint ig jaar. Het losgeld is intus- iterhaald. aat had de dollars in San geëist en ontvangen. Hij vliegtuig dat op weg was van in New Jersey naar Los An- ;edwongen naar San Francisco gen. Boven Provo sprong hij irachute uit het toestel. Do imstraf voor luchtpiraterij is dstraf. egtuig had 86 passagiers, vier van de United Airlines en zes lingsleden aan boord. In San ico kreeg de kaper behalve het ik vier parachutes. In het toes- voor 6 uur vliegen brandstof ;t. De piraat had verklaard, e inzittenden in gevaar zouden ls iemand zou proberen in de van het vliegtuig te komen, liet hij alle bagage uitladen en de brandstof voorraad was aan- werden alle passagiers vrijgela- et koffertje met geld had de op 30 cm van het vliegtuig laten neerzetten, waar hij het liet afhalen. ezegd ewolkt iel bewolking en tijdelijk re- Wind draaiend naar zuid- Sst en toenemend tot krachtig hard en middagtemperaturen n ongeveer 10 graden. 0RGEN EN OVERMORGEN: inhoudend onbestendig en vrij el. forgen zon op: 05.52 onder: 19.31 maan op: 04.35 onder: 16.40 pent zonder lelmanieren Stewardess IJK De 58-jarige H. van lit IJhorst in de Drentse ge- De Wijk is zondagavond in lonplaats verongelukt. De man iangereden door een persone- vaarvan de bestuurder verblind loor een tegenligger. Hij werd iter meegesleurd en was op slag ïijn vrouw werd zwaar gewond. De 22-jarige Corneli de de 19-jarige Johanna Boot-Ga- beiden uil Breda, zijn gister- id om het leven gekomen, toen o waarin zij zaten uit de bocht en in een sloot langs de weg te- kwam. De bestuurder werd uit gen geslingerd en bleef onge- Een passerende politieman nog getracht hen uit de auto ;n, maar moest zijn poging door en het modderige water op- Sandy Wilkinson, een 25-jarige ste wardess die aan boord van het toestel was, maar in San Francisco er uit mocht stappen, zei dat de meeste passagiers niet wisten dat het vlieg tuig was gekaapt. De piraat, die een donkere zonnebril op had, gaf zijn bevelen via briefjes aan de gezagvoer der. Hij had een vrij donkere huids kleur. Zijn zware snor was aan de punten omhooggekruld. Voorzover de stewardess had kunnen nagaan was de kaper gewapend met een handgranaat en een pistool. Het gekaapte vliegtuig was in San Francisco op een stille plaats van de luchthaven geparkeerd. Ongeveer 20 scherpschutters van de politie, die wa ren uitgerust met geweren met tele lenzen, hadden stellingen betrokken op het dak van een gebouw, waar zij een goed uitzicht op de Boeing had den. De piloot van een helikopter van de marine, die laag over het gekaapte toestel vloog, hoorde de kaper via de radio zeggen: 'Als je niet maakt dat je wegkomt, zal ik al die bastaarden doden'. Daarmee bedoelde hij kenne lijk de inzittenden van de Boeing. Een gevangene, die onder politiegelei- de in het vliegtuig zat, zou de kaper hebben geholpen. Boven de grens tussen de Amerikaan se staten Idaho en Nevada gooide kaper een radio-zendapparaat aan een parachute uit het vliegtuig om achter volgende toestellen van de Ameri kaanse kustwacht om de tuin te lei den, Toen hij bij Provo uit het toes tel was gesprongen, begon de politie een klopjacht, die geconcentreerd was in een streek ten zuiden van Provo en in de buurt van het meer van Utah. Achttien (van 22) man overleefden ramp met vliegtuig Een Andover transportvliegtuig van de Britse Royal Air Force is bij Siena in Italië verongelukt, kort nadat het was opgestegen. Links boven ziet men hoe het toestel met de neus naar bene den duikt. Op de onderste foto: het brandende wrak. Van de 22 bemanningsleden en parachu tisten worden er vier vermist. Van de 18 overlevenden werden slechts drie naar een ziekenhuis gebracht (inzet). BAGDAD, BEIROET (Reuter, AFP, UPI, AP) De Sowjet-Unie en Irak hebben gisteren een verdrag van vriendschap en samenwerking gesloten met een looptijd van 15 jaar. Door deze overeenkomst, die nagenoeg gelijk is aan het vriendschapsverdrag, dat Moskou vorig jaar mei met Egypte sloot, is de Russische invloed in de Arabische wereld aanzienlijk toegenomen. Het verdrag moet volgens politieke waarnemers gezien worden als een soort 'herverzekering' van de Russen, die in de loop van het vorige jaar hun vriendschappelijke betrekkingen met Egypte zagen verslechteren. De bedoeling van de Sowjet-Unie is om haar invloed in de Arabische wereld niet alleen via Egypte te laten uitoe fenen, maar ook door andere Arabi sche Landen. Men verwacht dat zeer binnenkort ook nog een vriendschaps verdrag tussen de Sowjet-Unie en Syrië zal worden gesloten. Irak staat buitengewoon geïsoleerd binnen de Arabische wereld en heeft om die reden al belangstelling voor nauwere banden met de Russen. Het Iraalcse Baath-bewind staat slecht met het Baath-bewind in Syrië en heeft uiterst koele betrekingen met Egypte. De Sowje'c-Unie van haar kant heeft door het nu gesloten verdrag vaste voet gekregen in de Pezische Golf, dat zowel vanwege zijn olie-rijkdom als vanwege zijn strategische ligging van zeer grote betekenis is. Het verdrag met Irak kan om de vijf jaar 'stilzwijgend' verlengd worden en bepaalt dat de twee partijen direct overleg met elkaar zullen plegen om hun standpunten op elkaar af te stem men, als de vrede bedreigd of verbro ken wordt Het overleg heeft dan tot doel het gevaar te bezweren of de vrede te herstellen. Beide partijen verbinden zich tot geen bondgenoot schap of internationaal blok te zullen toetreden en niet deel te nemen aan vijandige daden, die tegen één van hen gericht zijn. Beide partijen zullen hun grondgebied niet laten gebruiken voor acties, die voor één van hen nadelig kunnen zijn. De twee landen beloven om op poli tiek, sociaal-economisch, militair, technisch en wetenschappelijk gebied met elkaar samen te werken, op een basis van 'wederzijds respekt voor eikaars souvereiniteit en onschend baarheid en niet-inmenging in elkan ders aangelegenheden'. Tevens belo ven de twee nieuwe vrienden om 'krachtig te ageren tegen het imperia lisme, het zionisme en de reactie'. In de artikelen betreffende militaire aan gelegenheden, die gelijk zijn aan die in het verdrag tussen Egypte en de Sowjet-Unie, verklaren de twee bond genoten. dat zij hun samenwerking op het gebied van de versterking van de defensie-capaciteiten van beide landen zullen ontwikkelen'. In het eerste van de 14 artikelen van het verdrag wordt gesproken van 'een permanente en onverbreekbare vrienschap tussen de twee partijen'. Het verdrag is geslo ten, aldus de pre-ambule, in de over tuiging dat vriendschap tussen de twee landen de vrede in de wereld zal dienen. Zie verder pagina 6 gezamenlijke christelijke moet geen luchtkasteel, een goed huis worden. drs. A. D. W. Tilanus BUNNIK Prof. dr. H. J. van Zuthem heeft zaterdag in Bunnik een grote kei gesmeten in de vriendelijke vijver van het congres van de Politieke Partij Radikalen (PPR). Het voorstel was naar aanleiding van de massale ontslagen bij AKZO in een motie uit te spreken, dat het kapitaal weer had beslist, dat meer dan 2.000 werknemers als oude schoenen werden afgedankt. Maar prof. Van Zutliem vond het beter naar Breda een telegram te sturen met als inhoud 'lekker eigen schuld'. Binnenland Tilanus: ook lonen aan pakken 5 Buitenland Crisis door veto Allende 6 DAR-ES-SALAAM (Reuter, AP, UPI) Sjeik Abeid Karume, presi dent van de revolutionaire raad van Zanzibar en vice-president van de Oostafrikaanse staat Tanzania, is op Zanzibar vermoord. Dit is in de Tanzaniaanse hoofdstad Dar-es^>alaam door president Nyerere voor de radio bekend gemaakt. De sjeik werd neergeschoten toen hij in het gebouw van de regerende Afro- Sjirazipartij zat te kaarten met een aantal andere leden van de dertig leden tellende revolutionaire raad. Een van de moordenaars werd dood geschoten, drie anderen zagen kans te ontvluchten. Twee van hen zijn giste ren bij een vuurgevecht met de poli tie gedood. De derde pleegde zelf moord, zo is bekend gemaakt. Sinds vrijdagavond zijn alle verbin dingen met het eiland verbroken. Za- (ADVERTENTIE) Ze hebben me geleerd de Jntjes naast het bord te leg- Hiermee wilde de Amsterdamse hoog leraar glashard en radikaal zeggen, dat de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken bij de AKZO ook bij de werknemers ligt. Maar de werkne mers en de vakbonden hebben alleen maar gelet op de eigen werkgelegen heid in het eigen land en zich verder nergens om bekommerd. Zij hebben de cijfers niet opgevraagd. 'Ik durf te wedden', zo beantwoordde prof. Van Zuthem enkele felle interrupties, dat de 80.000 werknemers die blijven, dit ook niet zullen doen. Toen in Breda de nieuwe gebouw wer den neergezet voor de vezelproduktie dacht geen werknemer aan overpro- duktie in Europa en aan de gevolgen STOCKHOLM (UPI) De Russische Nobelprijswinnaar Aleksander Solzjenitsin heeft weinig hoop, dat hij de Nobel prijs ooit op Russische grond in ontvangst kan nemen. 'Volgens de regels van de Zweedse Aca demie kunnen de insignes van de Nobelprijs voor onbepaalde tijd in het bezit van de Acade mie blijven. Als ik ze tijdens mijn leven niet in ontvangst kan nemen, vermaak ik ze aan mijn zoon'. Solzjenitsin schrijft dit in een 'verklaring' die in Stockholm is ontvangen. Hij vindt het 'onrea listisch en beledigend' dat de Zweedse regering voorstelt, de prijs in de Zweedse ambassade in Moskou uit te reiken. 'Nu aan de secretaris van de Zweedse Academie Gierow een visum is geweigerd, zou het zo wel voor hem als voor mij ver nederend zijn de prijs uit han den van iemand anders te ont vangen'. hiervan voor de ontwikkelingshulp. We hebben nu al genoeg gediscus sieerd over de noodzakelijke veran deringen van de machtsstructuren. We zijn daar nu wel van overtuigd. Maar de arbeiders zijn te vaak veront schuldigd met het argument, dat ze in een verkeerd systeem gevangen zitten. De hoogleraar, die lid is van de ARP, sprak voor het aanvankelijk verbaasde en verbijsterde congres van radicalen (met uitroepen: 'Kom dit alles volgen de week maar in Breda vertellen') tegen de achtergrond van de proble men van het arbeiderszelfbestuur. Hij pleitte voor experimenten nu de be staande wetgeving niet ver genoeg gaat. Door dat zelfbestuur kan dan het probleem van consumptie en pro- duktie in discussie worden genomen. Op deze wijze is het mogelijk de produktie te politiseren. Met nadruk zei prof. Van Zuthem dat een verband moet worden gelegd tussen produktie en consumptie enerzijds en onze maatschappelijke noden en de milieu belasting. Nu worden veel van de noden veroor zaakt door de consumptietechniek van de werknemers (80 pet van de bevol king). Het arbeiderszelfbestuur in Joegosla vië is juist een teleurstelling gewor den omdat ook daar nooit de vraag is gesteld naar de zin van de produktie. Met uitzondering van wat oud-bakken Marxistische kreten hadden de arbei ders geen weerwoord. AMSTERDAM De 30-jarige H. Tott-, hof en zijn even oude verloofde, K. Cramer, zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een steek- en schietpuartij in een feest zaal in Arasterdam-west. De heer Tot- hoff kreeg een schotwond in het lin kerdijbeen en snijwonden in de lin kerhand. De vrouw liep snijwonden aan beide handen op en aan de linker schouder. Met vers geroosterde hazelnoten terdag gold een uitgaansverbod, dat voor drie uur werd opgeschort om de bevolking gelegenheid te geven inko pen te doen. Bij de aanslag werd ook de secretaris-generaal van de Afro- Sjirazipartij gewond. Hij ligt in een ziekenhuis. Karume is 67 jaar geworden. Volgens onbevestigde berichten is de aanslag uitgevoerd door drie Afrikanen en een Arabier. Volgens de regering van Tanzania wilden de moordenaars al leen Karume uit de weg ruimen en hadden ze geen plannen voor een staatsgreep. Karume, die twintig jaar zeeman is geweest, kwam in 1964 op Zanzibar aan de macht na een zeer bloedige staatsgreep, waarbij een groot deel van de Arabische gemeenschap op het kruidnageleiland voor de kust van Tanzania om het leven kwam. Drie maanden na die staatsgreep vormden Tanganyika en Zanzibar een federatie en nam de nieuwe staat de naam Tanzania aan. Nyerere werd president en Karume eerste vice-president van Tanzania. De machthebbers op Zanzibar trokken zich echter weinig aan van de politiek van Nyerere. Zij regeerden Zanzibar met harde hand. Het eiland was nage noeg afgesloten van de buitenwereld. De bewoners mochten het eiland niet verlaten. Prof. dr. H. J. van Zuthem Het radicale betoog van prof. Van Zuthem was dermate overtuigend, dat Zie verder pagina 5 'Er was grote bromvlieg, die me zo verschrikkelijk nijdig maakte Zie ook pagina 6 ■■■■■■■■■B«HBMBBBM«*l*BBBnÏBBafia5eaaOlïÏMÏÏÏÏ5ï5ï5ï5rïïïïïï5ï!ï5ïïï53ïïï5ïïïï VERNIEUWD EN UITGEBREID ToÖlv5^e7 DAAR WILLEN UW VRIENDEN EN FAMI LIELEDEN BESLIST MEER VAN WETEN. Naam: LJ maand Als u ze NU opgeeft als abonnee, dan AdrPS: jcwartaaj bespaart u voor hen 3?4 gulden aan abonne- Plaats: mentsgeld. De eerste 2 weken krijgen zij bij De nieuwe abonnee ontvangt de krant 14 dagen I wijze van kennismaking de krant gratis! en bespaart ca- 3gulden abonnements- Igeid. I Opgegeven door: VUL DE BON HIERNAAST IN Een postzegel is niet nodig ais u op de Adres: enveloppe schrijft: plaats. NIEUWE LEIDSE COURANT I ,k ontvane a's beloning het aangekruiste ANTWOORDNUMMER 267 n wjffrïïfi' n ff,", n ïïïSfiip L enveloppen (Metsen- met brief- onderzetter) papier cn pen I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 1