n.v.HET MOTORHUI Den Haag bescheiden bij huurharmonisatie ADVERTEERT IN DIT BLAD Erepenningen voor vier pioniers van 't Nut GOODjrYEAR Raad Lisse Hoogbouw in Linquend Slotfeest jeugdwerk Leiderdorp TV-film op het Braassemermeer Kleuterschool voor Nieuwveen Erasmusstraat herademt VERHUIZINGEN Leidse Schouwburg K&0 - LAK VOOR JAARS COLLECTIE STEUN- EN GEMAK SCHOENEN MORSSINGEHb- LEIDEN -TEL. 01710-24741 Jan v. Duuren PLAATS EEN KOERIERDE Kleuterhof Diefsteeg wordt verbeterd Hengelaarsbon in het goud TROUW /KWARTET MAANDAG 10 APRIL 1972 RLINSATERWOUDE Het departe ment Rijnsaterwoude van de maat schappij tot Nut van 't Algemeen belang herdacht het 150-jarig bestaan onder leiding van voorzitter J. Visser. Deze releveerde, dat het departement in feite 152 jaar geleden wend opge richt in Oude Wetering. Een pastoor, een dominee en de schout van Alke made vormden het eerst bestuur. Het ledental schommelde tussen twee ui tersten: 16 leden in 1914 en 171 leden in 1947: momenteel zijn er 115 leden. De voorzitter bracht speciaal dank aan een viertal trouwe medewerkers: de heren G. Bergshoeff (29 jaar pen ningmeester), C. v. d. Berg (sedert 1925 bestuurslid) en kassier H. Schoo. Zij ontvingen een diploma en een erepenning. Burgemeester Breen verdiepte zich tijdens een toespraak in het ontstaan en de groei van het departement en mevrouw De Kroes bood het bestuur een envelop met inhoud aan. Namens het hoofdbestuur vertelde de heer Klein iets over de geschiedenis van het in 1784 te Edam opgerichte 'Nut'. LEIDERDORP Eind april (28, 29 en 30) wordt het winterseizoen van de stichting Jeugdwerk Leiderdorp af gesloten met gezellige aktiviteiten. Drie dagen tentoonstelling in het klubhuis Lindelaan 12a. Verder o.a. poppenkast, filmpjes, lampionoptocht, boekenmarkt, stoelenverkoop, barbe cue enz. Het zal iedereen ook duidelijk worden hoe het jeugdwerk al uit zijn jasje barst en hoe dringend nodig het is dat heel Leiderdorp zich inzet voor een groter huis. DEN HAAG B, en w. hebben een nota aan de gemeenteraad uit gebracht over de kwestie van de huurharmonisatie. In de gemeente raadsvergadering van maandag 10 april zal de nota worden bespro ken. In de nota wordt tot de conclusie gekomen, dat de huren van de oude en nieuwe woningen meer op elkaar dienen te worden afge stemd, wil er ooit van een harmonisch huurpatroon sprake kunnen zijn. Als iemand door verbeteringen aan zijn woning bijvoorbeeld een huur van 85 moet betalen in plaats van 60, kan dat voor hem bezwaarlijk zijn. Overigens heeft de woningverbe tering dan zo'n 15.000 gekost en betaalt de huurder slechts een zeer ondergeschikt gedeelte van de kosten. Iemand die in een nieuwe woning komt, die hetzelfde comfort biedt als een verbeterde oude woning vindt het onrechtvaardig dat hij een veel hoge re huur moet betalen. Daarom moeten de hurèn gelijk worden getrokken. B. en w. schrijven in de nota, dat zij verplicht is de wet huurharmonisatie uit te voeren, hoe men hier verder ook over denken moge Het uitgangspunt van de beoogde huurharmonisatie is de woonwaarde van de woningen, waarvan de huur prijs moet worden aangepast aan die van de in de laatste vijf jaar tot stand Commissie akkoord met zwembad Voorschoten VOORSCHOTEN De commissie voor maatschappelijk welzijn heeft zich akkoord verklaard met het plan tot bouw van een zwembad in samen werking met de stichting 'Recreatie- bad Voorschoten': men voelde zich gehinderd door het feit, dat gelijktij dig twee andere commissies in beslo ten zitting over het zwembad zaten te praten. Wethouder Pels kon dit ge voel van onbehagen onderschrijven, vooral omdat de gehele bevolking het te bouwen zwembad financieel steunt. Met eén gevraagde garantie verlening voor een in Leidschendam te bouwen verpleeghuis van de stichting Prinsen hof was de commissie het nu niet direct eens. In korte tijd zijn de geraamde stichtingskosten gestegen van 14 tot 31 miljoen en dat vonden de commissieleden wel wat te gortig. ALKEMADE In samenwerking met de Nederlandse en Duitse televisie is op het Braassemermeer een zeilin- structie-film gemaakt van de schakel klasse. Van de Wouwbrugse jachtwerf G. van Wijk en Zn. had men de medewerking verkregen om vanuit een Braassemkruiser van deze werf de verrichtingen van de zeilers te kun nen filmen. Dit laatste geschiedde met medewerking van de televisiere porter Frans van Dusschoten, die voor deskundig commentaar zorgde. De Schakel is een populaire nationale klasse, die dit jaar zijn 10-jarig be staan viert en nu ruim 1800 wedstrij den telt gekomen woningen. Daarbij moet re kening worden gehouden met alle factoren, zoals ouderdom, grootte, in deling, uitrusting en ligging van de woningen. Via een puntenstelsel komt men tot een waarde-oordeel over een woning. B. en w. hebben besloten de huren met maximaal 12 pet te verho gen, al laat de wet een grotere verho ging toe. Alle huurders van gemeentewoningen hebben een vouwblad ontvangen, waarin, behalve op de rechtspositie van de huurder, gewezen wordt op de mogelijkheid van een bijdrage ln de huur. NIEUWVEEN Maandag wordt het eerste deel van de chr. kleuterschool in het Conradpark in gebruik geno men. De veertig kleuters verhuizen dan van het noodlokaal naar de nieu we, mooie school, die in augustus a.s. officieel in gebruik wordt genomen. Dan hoopt men namelijk ook het tweede lokaal te hebben voltooid. Er is dan ruimte voor een speelzaal voor vierjarigen en een klas voor de jarigen. Polder vergadert HAARLEMMERMEER Woensdag 12 april om 9 uur vergaderen de hoofdingelanden van de Haarlemmer meerpolder. De agenda vermeldt de overdracht van polderwegen (w.o. de Venneperweg) aan de gemeente. Intussen is de heer G. W. A. de Clercq te Abbenes gekozen tot heem raad. Tot hoofdingeland werden geko zen E. van der Voort uit Badhoeve dorp. rar, J. C. H. A. van Stapele (direkteur Schiphol) uit Amstelveen en A. C. van Nieuwenhuyzen Jzn. uit Hoofddorp. VOORSCHOTEN In de Erasmus straat zal binnenkort een parkeerver bod aan een zijde van kracht worden. Deze straat vormt de verbinding tus sen de Schoolstraat en de Julianalaan en werd veel als parkeerruimte ge bruikt. Hierdoor ontstonden grote op stoppingen. Men hoopt hiermee het probleem verholpen te hebben. EXPEDITIE INBOEDEL MODERN VERZEKERD MATERIAAL tclef. (017i0 22085 y g«sTëk7 MIDDELSTEGRACHT 89 LEIDEN NIEUWE AUTO HUREN autoverhuur Tin TOD st.aagtenstraat 14 lil Ivf telefoon: 01710-25709*53627 leiden Lak theater (levendaal 150) TERESA door het Amsterdams Toneel mei Kitty Courbots, Els Ingeborg Smit en Wim de Meyer, prijzen J 5.- CJP J 2,50 lnscbr. K&O 4.25 Dl 11 APRIL 20.15 uur Stadsgehoo rzaal SETH DUBBEL OP Seth Gaaikema met hoogtepunten uit tien miljoen geboden en "En lk, zei Setb" prijzen 11.- J 7.- CJP 5.- lnsehr. K&O 10.- 6,25 DO 13 APRIL 20.15 uur PLAATSBESPREKEN EN KAARTVERKOOP RIJNLANDS LYCEUM en LAK-THEATER: a.d. Leidse Schouwburg v.a. 2 dg. v. d. voorstelling van 1015 uur (nlcl op zondag), tel. 2 3-1 4-1 eu 's avonds a. d. zaal. STADSGEHOORZAAL: a. d. Stadsgehoorzaal v.a. 2 dg. v. d. voorstelling van 10—15 uur (nlcl op zondag) tel. 3 17 04 ^v.a. 10.30 uur) co 's avonds a. d. zaal. Voor lnschr. K&O: bureau K&O. Oude Vcsl 45. van 9—15 nur, «cl. 3 18 41 (van 15—17 uur). Wat vindt u van oe kerkdienst? e geiuiden ovei oe nern nenst zoais die j en zou runnen ziin fwaaii auteurs ui» verschillende Kerken Or b Oekkei Or C Graanano Os A J Hoorn Proi Di H. Jonker O van katwijk. Proi Or G N Lammens Os. J Overduin Os R. j. van pagée 6imen Pruim Prol. Or. P. Smits Herman Ver- Deek en Ds H A Visset. ervaringen mz'chten idealen suggesties uturgie. preek iacramentsbe- diemng. nuisdienst ieugod<ens' a> ol nier exoenmenree- en anernane» aiies xomi aan de orde 'n dit interessante Doek da- vele perspectieven opent paperback f 9.90 Vorkri/gbaa n ae ooeKhonae ZOMER KEUNING WAGENINGEN Wij ontvingen een geheel nieuwe In de meest modieuze vlotte modellen en 8 breedte-maten. Neem geen risico, onze 46-jarige ervaring en deskundige hulp, waarborgt U voor de moeilijkste voeten een heerlijk zittende schoen. Leiden's grootste speciaalzaak: 'De Vooruitgang"1 Haarl.straat 192, I D. BURGERJON, I (gediplomeerd voetspecialist) petdicure-inrichting) I Gratis voetonderzoek. uurFL 4.95! veiligheids-radiaal is even TREF- en TRED-ZEKER als uw favoriete Prof-voetballer. Met een open blokprofiel, dat even krachtig in het asfalt grijpt als een voetbalschoen in de grasmat. TREF-ZEKER - TRED-ZEKER OOK 'JW DEALER DOET AAN DE AKTIE MEE OOK LEVERING VIA UW GARAGE HOUDER. HERKENBAAR AAN RAAMAFFICHE. VERHUIZINGEN in binnen- en buitenland Onder garantie pianotransporten Verwarmde bergplaats voor inboedels. Middelstegracht 36, Leiden. Tel. 25468-24060. BRANDT LEIDEN bergplaats voor inboedels tel: 20389-26380 VREUGDE VAM HET WILDSPOO met 234 foto's uit de vrije natun jj[ Een groot-formeet boek vo> unieke waarnemingen van h t dierenleven n bos en veld. Foto's en tekst: Jerosiav Holecek Vreugde van het wildspoor U kunt méér genieten van het levenl Laat dit boek u meenemen op boeiende zwerftochten in de vrije natuur Kijk. kijkl Het edelhert burlt in de ochtendschemering. De auerhaan voert zijn fascinerende baltsdans uit Reintje de vos is op 'acht en volgt de bewegingen van de oehoe. Vogels bouwen nesten en vliegen af en aan. U ziet de dieren in hun eigen leefmilieu, meestal ver van het rumoer van de mensenwereld: reeën, wolven, beren, zwijnen, gemzen, bunzingen, marters, dassen, uilen, aalscholvers, adelaars, fazanten, buidelmezen goudvinken enz. - heel de fauna van een van de rijkste natuurgebieden van Midden-Europa. Totaal 234 actiefoto s. Het resultaat van onvoorstelbaar f 24.S geduld liefdevolle aandacht en groot vakmanschap. Met interessante tekst. Verkrijgbaar in de boekhan riSJ-EEN BOEK VAN ZOMER KEUNING -WAGENINGI» KATWIJK De commissie voor on derwijs en culturele zaken vergadert woensdag 12 april om 19.30 uur. Ge sproken zal ondermeer worden over de eventuele aankoop en situering van kunstvoorwerpen in de gemeente en er is een bespreking over de bouw van scholen in Katwijk. Het christelijk kleuteronderwijs te Katwijk aan den Rijn heeft gevraagd een klimhuis te mogen aanschaffen ten behoeve van de kleuterschool 'De Kleuterhof aan de Wassenaarseweg. LISSE Woensdag 12 april komt de raad van Lisse bijeen. Agenda: wijziging vergoedingsregeling brandweerpersoneel. Medewerking voor een vierde lokaal voor het prot. chr. kleuteronderwijs in de Poelpolder. Nota voor de reorganisatie van de reinigingsdienst. Verbetering van de verlichting langs de Heereweg. Recon structie deel van de 3e Poellaan. Aan leg riolering en herbestrating Kanaal straat en GasstraaL LEIDEN Al ruim 45 jaar staat SIMAVI vele dokters, verpleegsters, ziekenhuizen en poliklinieken in de tropen ter zijde met medicijnen, in strumenten, verplegingsartikelen, ver bandmiddelen en andere noodzakelij ke medische goederen. SIMAVI is geen strovuur dat even oplaait, maar een instelling waarop de mensen in de tropen kunnen steunen. Om dit te kunnen blijven doen wordt van 10 tot 15 april een collecte gehou den. LEIDEN' Dankzij een Paaspuzzeltocht van de elf Leidse musea en de V.V.V. hebben veel jongelui uit Leiden en omgeving, zo zij dat nog niet hadden ervaren, de weg naar het museum gevonden. De opzet van de tocht was, de jeugd op een plezierige manier te laten kennismaken met de musea die Lei den zo rijk is. Voor een gulden kregen zij een speciaal paasspel-paspoort en een aantal vragen over verschillende zaken die in de museau te vinden zijn. Het kwam aan op goed zoeken, nauwkeurig lezen en kijken en natuurlijk op de juiste antwoorden. De uitslag wordt op 19 april om 4 uur op het kan toor van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer aan het Stationsplein te Leiden bekendgemaakt. Er zijn mooie prijzen beschikbaar. Gouden bruidspaar in Roelofarendsveen ROELOARENDSVEEN Dezer da gen gaan de bruidsdagen in voor het gouden paar Schrama-Borst. Tot hun intentie wordt op 2 mei in deparo- chiekerk Maria Presentatie een gezon gen eucharistieviering gehouden, waarna men het feest gaat vieren in café Heemskerk, aan de Langeweg, waar tevens van 4 tot 5 uur de receptie is. In Roelofarendsveen, maar ook in bredere kringen in de tuin bouw is de nu 75-jarige bruidegom een bekende persoonlijkheid. In de historie van de Veense veiling kan men vinden, dat hij op 23-jarige leef tijd zitting nam in de raad van toe zicht. Na hierin 21 jaar zitting te hebben gehad werd hij in 1941 geko zen tot voorzitter van de veiling, een funktie die hij 24,5 jaar vervulde: bij zijn afscheid werd hij benoemd tot ere-voorzitter van de bloemenveiling. Tijdens de periode van de groentevei ling heeft hij ook zitting gehad in de provinciale commissie van veilingen in Zui-Holland, alsmede in diverse produktencommissies. Met 5 zonen, 5 dochters en 33 klein kinderen mag gesproken worden van een rijk nageslacht. Bloembollencultuur BOLLENSTREEK Maandag 10 april vergadert de Koninklijke Alge mene Vereeniging voor Bloembollen cultuur in 'Treslong' te Hillegom. Mr. N.Luitse, secretaris van het P.V.S. zal spreken over 'Het P.S.V. en het bloembollenvak'. De balans laat over 1971 een nadelig saldo zien van 89.522,89. pNLC Haarlemmermeer Donderdag 13 april vergadert de commissie voor ruimtelijke ordening en volkshuisves ting. De agenda vermeldt twee voor stellen die betrekking hebben op de woningbouw in Nieuw-Vennep. In 'Linquenda' kon, door een wijzi- iging van de situering, het aantal te bouwen woningen worden verhoogd van 398 tot 408. Van de minister is toestemming ontvangen hiervan 208 te bouwen. De voorlopige huurprijs is vastgesteld op 230,per maand per woning. Van de in totaal 1650 te bouwen woningen in 'Linquenda' zullen er 226 in hoogbouw worden uitgevoerd. Een deel daarvan is bestemd voor onvolledige gezinnen. Architekt W. van der "Kuilen uit Amsterdam, heeft LEIDEN Uit reacties tijdens de in de Waag gehouden binnenstadsten toonstelling is gebleken, dat een aan tal winkeliers en bewoners van o.m. de Diefsteeg een bespreking wensen over een verbetering van o.m. het aanzien van deze verbindingen naar de grote winkelstraten. Van gemeente wege zijn al een paar schetsmatige ontwerpen gemaakt. Vóór deze plannen verder worden uit gewerkt, achten B. en W. het van groot belang om ideeën en wensen van bewoners te vernemen, zodat daarmee zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden. Op dinsdag 11 april om 20 uur is er een bespreking in het Waaggebouw. hiervoor een ontwerp gemaakt 84 woningen met twee kamers, resterende flats zullen worden zien van drie kamers. HAARLEMMERMEER Voor eerst sinds lange tijd, zag de gem teraad kans de agendapunten aci elkaar af te werken. Mogelijk dat kwam, omdat het de laatste maal dat burgemeester mr. F. Th. Dl meester als voorzitter fungeerde. Alle ongeveer vijftig voorste waaronder weer een groot aantal komen stukken, werden goedgeke De meeste tijd werd in beslag g men door een brief over de huur monisatie. Het raadslid P. M. La (CPN) had vooral veel kritiek op feit dat de bevolking te laat hierf werd geïnformeerd. De raad gng akkoord met het v nen van geldelijke steun 106. aan autobusonderneming Maarse Kroon. Een krediet van ƒ5500 beschikbaar gesteld voor een plaats in Buitenkaag en de raad medewerking verlenen voor de b van een christelijke lagere schoo 'Welgelegen' te Nieuw-Vennep. - LEIDEN De hengelaarsbond ij Leiden en omstreken bestaat vijl jaar. Op zaterdag 15 april wordt 36 uur in De Turk een rece] gehouden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 12