Belastingdruk wordt verlaagd IRA besluit door te gaan Potentiële getuige tegen Angela Davis werd doodgeschoten Planvariabele werktijden voor rijksambtenaren Wandelen in Vaticaanse dreven Buien Kabinet geen oorzaak van ontslagen Akzo Denen wijzen Russen uit Benzine kan nu 0.8 cent goedkoper In deze krant GRATIS WINKELEN NOG 36 GRATIS WINKELPRIJZEN VAN 10 - li en 5 MINUTEN SHOPPING OLYMPIADE [JW OUDE VERTROUWDE KRANT IS OCHTENDBLAD GEWORDEN VUL DE BON HIERNAAST IN hristelijk dagblad voor leiden en omgeving teenstraat 37 Postbus 76 Telefoon 31441 ..Stantvastich is ghebleven mijn hert in teghenspoet!" Gironr. 269274 t.n.v. N.V. De Christelijke Pers, Amsterdam Abonnement 7,90 per maand, per kwartaal 23,35 "bu yejutu/m passende INTERIEURVERZORGING CRJN5BURGD omgeving Afd. Bezorging vanaf 08.30 uur. Van onze Haagse redactie DEN HAAG Staatssecretaris Van Stuyvenberg (Binnenlandse Zaken) overweegt voor rijks ambtenaren een variabele werk tijd in te voeren. Op zijn depar tement is een discussiestuk over deze problematiek in de maak. Het stuk zal te zijner tijd worden voorgelegd aan het cen traal overlegorgaan van ambte naren. De invoering van een variabele werktijd biedt onder meer de mogelijkheid om liet spitsuur te vermijden, bijvoorbeeld doordat men een uur eerder begint en een uur eerder ophoudt met wer ken. Op liet ministerie var Volkshuisvesting wordt al gerui me tijd met een variabele werk tijd geëxperimenteerd. Ook in het bedrijfsleven zijn variabele werktijden ingevoerd. Bij het Akzo-concern leidde dat er on der meer toe dat opnieuw de prikklok werd ingevoerd om de werktijden te kunnen controle ren. Het discussiestuk zal naar het zich laat aanzien over enkele maanden gereed zijn. Het kan dan echter nog wel enige tijd duren voor het met het georga niseerd overleg is besproken. De betrokken hoofden van diensten en ministers zullen dan ieder afzonderlijk een beslissing ne men. Vermindering wiebeltax scheelt 125 miljoen per jaar DEN HAAG Met ontspanning' van onze conjunctuur als belangrijkste argu ment heeft het kabinet gisteren besloten de wiebeltax met ingang van 1 juli te verlagen van vijf procent tot drie procent. De tuinen van het Vaticaan zijn gisteren voor het eerst opengesteld voor het publiek. Tegen betaling van meer dan acht gulden mag men onder geleide door de fraaie 'lusthof' wandelen. Rechts op de achtergrond ziet men de koepel van de St. Pieter. Het effect van deze maatregel, die nog door de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd, is dat de werk gelegenheid met 1.000 tot 1.500 man zal toenemen. Hiertegenover staat een lichte verslechtering van de betalings balans. Minister R. J. Nelissen (financiën) zei in een toelichting op dit besluit, dat er sprake is van een duidelijke ontspanning van de conjunctuur. Een algehele afschaffing van de wiebeltax is echter nog niet verantwoord, omdat er nog tendenzen zijn in de conjunc tuur. die gemakkelijk weer een over- besteding kunnen veroorzaken. Loonbelasting De verlaging van de wiebeltax bete kent onder meer een lagere loon- en inkomstenbelasting, vermindering van (ADVERTENTIE) Weer drie doden in Belfast SAN JOSÉ (Reuter, UPI, AP) De neger James Carr, die giste ren door twee scherpschutters werd doodgeschoten, had een be langrijke getuige in het proces tegen Angela Davis kunnen wor den. De 28-jarige Carr, die eens een cel deelde met 'Soledad- Brother' George Jackson (een vriend van miss Davis) werd on dervraagd als een potentiële ge tuige voor de openbare aankla ger. Twee mannen worden vastgehouden op de beschuldiging, Carr te hebben vermoord. Het zijn Chester Ligone, een 28-jarige neger en Richard Rodri- Zogezegd De VVD'ers Wiegel, Van Riel en mevrouw Van Someren doen er goed aan op te houden afwisse lend te krabben en kopjes te geven. A.R.-fractievoorzitter mr. W. Aantjes Wisselende bewolking met en kele buien. Vrij krachtige tot harde en aan de kust tijdelijk stormachtige wind uit zuidwest tot west. Maximumtemperaturen van 9 tot 13 graden. MORGEN EN OVERMORGEN: Aanhoudend wisselvallig en iets koeler. Morgen zon op: 05.57 zon onder: 19.27 maan op: 04.02 maan onder: 13.50 Verscheidenheid bij leermiddelen groot guez, een 22-jarige Mexicaanse Ameri kaan. Zij werden gearresteerd kort nadat Carr voor het huis van zijn schoonmoeder in San Jose was ver moord. Vorige week verklaarde hoofdaankla ger Albert Harris te vermoeden dat een door George Jackson aan Carr geschreven brief van groot belang zal zijn voor het proces. Dit werd tot maandag verdaagd. In die tijd kunnen de advocaten van beide partijen met hun getuigen spreken en het resultaat van het onderzoek naar de moord op Carr afwachten. Carr werd in 1963 naar San Quentin gezonden na veroordeeld te zijn we gens beroving van een kruideniers winkel in Los Angeles. Hij bleef lan ger in de gevangenis dan de normale straftijd, omdat hij als gevangene po litieke activiteiten had gevoerd Twee wapenhandelaars hebben tijdens het proces tegen Angela Davis ge tuigd, dat zij haar wapens hebben verkocht: een geweer en een pistool, die gebruikt zijn bij de schietpartij in de rechtzaal, waarbij vier mensen om het leven kwamen. Volgens de open bare aanklager leverde Angela Davis, die beschuldigd wordt van medeplich tigheid aan moord en kidnapping, de wapens die bij de schietpartij werden gebruikt. De handelaars konden beta lingsbewijzen overleggen, die door Angela Davis waren getekend Boven dien konden zij de geweren Identifice ren. DEN HAAG Er bestaat vol gens premier Biesheuvel geen verband tussen het werkgelegen heidsbeleid van het kabinet en de moeilijkheden bij Akzo. De minis ter-president verzekerde dit gis teren na afloop van het kabinets beraad. Uit de reactie van de premier op de massale ontslagen bleek, dat hij spoe dig over deze kwestie een debat in de Tweede Kamer verwacht. Of minister Langman economische zaken), die de leiding van de UNCTAD-delegatie op zich heeft genomen, achter de rege ringstafel zal zitten durfde mr. Bies heuvel niet te beloven. Bij minister Langman, aldus de premier, doet zich een conflict van plichten voor. MOEILIJK Over de problemen in Breda zei mr. Biesheuvel, dat 75 procent van de ont slagenen jonger is dan 50 jaar. De zo genaamde moeilijke groep van ontsla genen die moeilijk werk meer kunnen vinden, schatte hij op 300 tot 400 man. Een oorzaak van de moeilijkheden met de Akzo is, dat er nog steeds geen in dustriepolitiek in EEG-verband moge lijk is gebleken. De problemen van Akzo gaan trouwens ver over de EEG- grenzen heen. De premier deelde nog mee er wa ren geruchten dat de regering eerder zou zijn ingelicht dat de ministers Langman (economische zaken) en Boersma (sociale zaken) pas woensdag 5 april op de hoogte zijn gebracht. Het aantal werknemers dat ontslagen zou worden, werd toen nog niet meege deeld. Die dag zijn ook de vakbonden en de ondernemingsraad ingelicht. De premier had de indruk, dat dit in een te laat stadium was gebeurd. Algemeen Schoonmaakbedrijf Markiezen- en Rolluikenfabriek Kantoor: Sliegerstraat 12-12a, Den Haag, telef. 070—11.23.34. Laat nu uw zonwering ver nieuwen of repareren. Tevens leveren wij ook nieuwe zon wering tegen voorjaarsprijzen. Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf. Werken reeds voor rijk en ge meente. Bij inlevering van deze adver tentie krijgt u 10 pet. korting. DUBLIN, BELFAST (Reuter, UPI, AP) Het Ierse republikeinse leger heeft besloten door te vechten. De militante 'voorlopige' vleu gel maakte dit gisteren in Dublin bekend. Men zal zich niet storen aan de aandrang van rooms-katholieke zijde in Ulster, de .wapens neer te leggen. 3 33 47 120 113 45 95 30 78 99 A rbeids verboden uitgebreid voor werkende jeugd DEN HAAG De Nederlandse vere niging voor arbeids- en bedrijfsge neeskunde heeft zich ingenomen ge toond met het advies van de SER- commissie arbeidswetgeving over wij ziging van het arbeidsbesluit vtn 1920. speciaal ten aanzien van jeugdi ge werkers. 'Men zou wensen, dat menige voorgestelde voorziening voor iedereen, die arbeid verricht, kon gel den,' aldus de vereniging. In het nieuwe concept-besluit is een groot aantal arbeidsverboden voor jeugdigen opgenomen. De voornaam ste reden voor de opstelling daarvan ziet de commissie in de eigen geaard heid van de jeugdigen. 'Juist hun geringe risico-perceptie, speelsheid, grotere beweeglijkheid, geringer ver antwoordelijkheidsbesef en geringere aandacht voor hun persoonlijke ge zondheid. maken bepaalde werkzaam heden voor hen gevaarlijker dan voor volwassenen' KOPENHAGEN (AP) De Deense regering heeft de Russische ambassa deur verzocht drie diplomaten, verbon den aan de Sowjet-ambassade te Ko penhagen. 'binnen redelijke tijd' te doen overplaatsen naar posten buiten Denemarken. De drie diplomaten had den zich bezig gehouden met zaken die onverenigbaar waren met hun status als diplomaat, met andere woorden, zij hadden gespioneerd. In een verklaring van de 'provisio nals' wordt gezegd dat de enige kans op duurzame vrede in Ulster gelegen is in aanvaarding door Engeland van het vier weken geleden gepubliceerde vredesplan van de IRA. Dit eist hel vertrek van de Britse troepen uit de straten van Noord-Ierland. amnestie voor politieke gevangenen in Ulster en afschaffing van hel Noordierse par lement. De verklaring is het eerste antwoord van de IRA op de vredesstappen van Noordierse vrouwen en priesters in Belfast. Deze stappen werden elders in Ulster met instemming begroet en kregen steun van politici, die de rooms-katholieke minderheid van een half miljoen mensen in Ulster verte genwoordigen. BELFAST Bij de explosie in een garage heeft nog een derde burger de dood gevonden. Britse militairen ver moeden dat het geen aanslag was. rnaar dal twee van de slachtoffers in de garage een bom poogden te fabriceren. de vennootschapsbelasting en lagere accijnzen. Zo kan de benzine 0.8 ct goedkoper worden. De loon en inkom stenbelasting wordt 2 pet lager. De verlaging gaat 1 juli in. omdat dan nog rekening kan worden gehouden met de voorlopige aanslagen 1972, die worden opgelegd. Op jaarbasis rekent de regering voor 1972 op 125 miljoen gulden minder ontvangsten. Minister Nelissen zag door deze maat regel geen probleem voor de financie ring van het begrotingstekort. Een belangrijke overweging voor de verlaging van de wiebeltax is, dat door het maximale percentage van deze belasting de wiebeltax als con junctuurinstrument niet meer gehan teerd kon worden. Matiging Vóór het kabinet gisteren dit belang rijke besluit nam. vergaderde de raad voor economische aangelegenhe den uit de ministerraad over de soci aal economische situatie dit jaar en het volgend jaar. Op tafel lag een rapport van de zogenaamde sociaal economische commissie, een college van hoge ambtenaren en de president van de Nederlandsche Bank en de directeur van het Centraal Planbu reau. Het beraad was vooral van belang met het oog op het overleg de volgende maand over de gewenste loon- en prijsmatiging met de werknemers- en werkgeversorganisaties. Premier Biesheuvel gaf. als voorlopi ge conclusie van de discussie tussen de ministers door, dat de loonmati ging op wat langere termijn wordt gezien als een absolute voorwaarde voor het herstel van de werkgelegen heid. Hij wilde een duidelijk verband leggen tussen de lonen en het pro bleem van de werkloosheid. Een andere conclusie was, dat Neder land op het ogenblik tal van bedrij ven kent, die geen financiële buffer hebben om door slechtere tijden te komen. Het gevolg is. dat men de oplossing zoekt door werknemers te ontslaan. Een punt van zorg is verder, aldus de premier, dat onze uitvoer nauwelijks de ontwikkeling van de wereldhandel volgt. Dat betekent een duidelijke ver slechtering van onze concurrentiepo sitie op de wereldmarkt. Voor een dichtbevolkt land als Nederland vindt premier Biesheuvel dit zorgelijk. Hier bij komt nog, dat ook op de binnen landse markt de internationale con currentie toeneemt. Gisteravond laat vergaderde het ka binet nog verder over de nota onge wijzigd beleid. Zoals bekend zal hel begratingstekort voor 1973 in de mil jarden gaan lopen wanneer het beleid op de oude voet wordt voortgezet. Minister-president Biesheuvel deed gisteravond dan ook de uitspraak, dat we met een jaarlijkse groei van de overheidsuitgaven met 6 procent (de Zijlstra-norm) op het ogenblik te hoog zitten. Zijn partijgenoot mr. W. Aan tjes, fraktieleider in de Tweede Ka mer, sprak zich gisteravond in Nijver- dal uit voor een groei van de over heidsuitgaven met slechts 4,5 procent (zie elders deze krant). Ook zou hel kabinet in zijn lange ver gadering van gisteren nog beslissen over het selectief investeringsbeleid en het hanteren van een vergunnin genstelsel voor het westen van het land. Hierover moet een gericht ad vies aan de SER worden gevraagd. (ADVERTENTIE) Binnenland Voor mannen en vrouwen gelijk loon 7 over Waddenzee 7 Aantjes: vrijwillige matiging beste remedie 15 Onzekerheid Buitenland Noordvietnamezen verbreden fronten Gesprek met Vietnamese vrouw heb je nu wel alles, Jantje Zie verder elders in deze krant RITA 'De keukenklok gebruiken we even voor het aftellen, lllj kan nog niet tellen, daarom laten we hem aflopen'. Kerk Handreiking van raad van kerken Karei Eykman en de bijbel Kunst Guus Kuijer. ingenieus debutant Varianten op de 'western1. Het harde standpunt tegenover over neming van het bestuur in Ulster door Engeland zou volledig door de actieve commando's in Noord-Ierland worden gedeeld. Boodschappen van steun zouden ook zijn ontvangen van mannen, die zonder vorm van proces als vermeende ondergrondse strijders van de IRA in Ulster zijn gedetineerd cn van gevangenen op het gevangenis schip Maidstone in de haven- van Belfast, die thans in hongerstaking zijn. In Belfast heeft de Britse bestuurder van Noord-Ierland William Whitelaw opdracht gegeven tot onmiddellijke vrijlating van 73 mensen, die zonder vorm van proces worden vastgehou den omdat zij lid zouden zijn van de IRA. Dit gebaar van verzoening tegen over de rooms-katholieke minderheid kwam gelijk met plannen om de Maidstone-gevangenis te sluiten. Whitelaw zei te hopen dat het vrijla ten van gevangenen het begin zal zijn van het verdwijnen van de interne ringskampen. Terwijl hij zijn verkla ring aflegde ontploften in Belfast en kele bommen in een overwegend rooms-katholieke buitenwijk. Zeker twee mensen kwamen om. De explo sies verwoestten een rij particuliere garages. In de rooms-katholieke wijk Ballymurphy werd een Britse militair die op wacht stond bij een legerpost, doodgeschoten. Het aantal doden sinds 1969 is nu opgelopen tot 298. U zag gisteravond op T.V.: met Coca-Cola, Fanta, Lift, Sprite en Kinley-Tonic. Spaar de letters D-O-R-S-T onder de schroefdoppen van de literflessen. Hebt u de serie compleet, stuur dan onmiddellijk de flessenhanger of een briefkaartje met naam en adres en de tekst 'Ja, ik heb ze' aan postbus 8370, Amsterdam W-ll. (tot 15 mei). 3 120 31 103 106 93 104 85 105 Jonge Spaanse kunst 17 Sport Hubert Hutsebaut voelt zich weer knecht 21 Twee anti-prijzen voor Jos Coler 21 Economie Nettowinst Akzo lager 25 Radio- cn tv-programma's fi Slrlps 6 Commentaar 1 Dichtbij en verder 1 VERNIEUWD EN UITGEBREID DAAR WILLEN UW VRIENDEN EN FAMI LIELEDEN BESLIST MEER VAN WETEN. Naam J noteer als nieuwe abonnee: betaalt per: ~l Als u ze NU opgeeft als abonnee, dan bespaart u voor hen 3% gulden aan abonne mentsgeld. De eerste 2 weken krijgen zij bij wijze van kennismaking de krant gratis! En u ontvangt een leuke attentie. Een postzegel Is niet nodig als u op de enveloppe schrijft: NIEUWE LEIDSE COURANT ANTWOORDNUMMER 267 maand kwartaal De nieuwe abonnee ontvangt de krant 14 dagen gratis, en bespaart ca. 3gulden abonnements geld. Opgegeven door: Plaats: Ik ontvang F] mapje post papier met enveloppen als beloning het aangekruiste f~l Plctlna schaaltje (flessen- f~l handige paraatmap brlef- I enveloppen (flessen- met brlef- onderzetter) papier en pen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 1