Radiomensen willen archief verbeteren Waddenzee wordt geen staatsnatuurmonume nt Twee wintersporters Vakbonden dreigen werk bij Entrepose besmet te verklaren Alsnog subsidie voor jeugdraden Kamerlid vraagt proef Prinses Margriet uit ziekenhuis TROUW/KWARTET WOENSDAG 5 APRIL 1972 ni>M:.M.AM»HVniO-TV Kfl MARY PERKINS r X x/tcle ocureub G6B£L MOMMA IK MM NU EEN/WWl NIET SERIEUS ZIJN, MAMS. HEr HEEE IEI/EN IS EEN GROTE NIETS KAN MIJ UIT M'N EVENK/KHT 8RENGEN. UEfDE - GEtUK - BLIJHEID! MT15MIJN INDE GOUDE GAPER door W. G. VAN DE HULST: plaatje, vin W. G. VAN DE HULST Jr. 94. Wat lekkers kopen! Hè ja! En als twee rijkaards, hun neuzen schuin In de hoogte, dwalen, dringen ze door de aardige, woelige straatjes tussen de karren en de kramen, de kisten en de zakken door, kijken en zoeken naar het allerlekkerste, belanden eindelijk toch weer vóór de koekkraam tegeno ver de Goude Gaper. De zoete geur streelt hun neus. Wat zullen ze kie zen? Koek met sucade? Rood-en-witte pepermuntpijpen? Zoetbruine kaneel stokken? Ulevellen?Hè, 't ene lijkt nog lekkerder dan 't andere. Van achter een stapel koek-met-suike- ren-letters verschijnt een der twee dikke bakkers; de ander zit, z'n zware hoofd op z'n borst gezakt, in een donker hoekje van de kraam te dom melen. 'Wel, jonge vrienden, wat is er van uw believen?' Reyers ogen dwalen nog altijd langs al het lekkers; nu moet hij kiezen. Maar Bas? .Bas vergeet de heerlijk heden. Er komt een rimpel boven z'n neus. Hij staart verschrikt zijn mak ker aan, fluistert: Jó!kijk jó!' KARELTJE KNETTER EN DE BLAUWGERUITE KIEL - V V T s\- ■k ^^§1 Sg 12-116. 'Het spijt me wel,' zei de stationschef van de halte Flopperse- hoek, toen Dieks Drabbelkoek hem alles uitgebreid had uitgelegd. 'U hebt nou een dik kwartier staan pra ten en de zaak is me er niet duidelij ker op geworden. Maar één ding kan ik U wel verzekeren. Met boeven houden wij ons van de spoorwegen niet op. Mijn taak hier bestaat uit het op tijd doen rijden van de treinen. Veilig, vlug en voordelig, dót is ons devies en daar houd ik mij aan. En zoals ik al zei: de trein is nu reeds meer dan een kwartier te laat Wilt U dus zo goed zijn Uw in lompen gehul de gestalte van het perron te verwij deren? Dan kunnen alle reizigers in stappen en dan kan de trein tenmin ste weer door. We hebben al vertra ging genoeg.' Er zat voor de arme Dieks niets anders op dan op te hoepelen en dat zat hem natuurlijk erg dwars. De stationschef begon de reizigers weer naar hun plaatsen te verwijzen en dikke Dieks sleepte zijn omvangrijke gestalte geknakt naar de plaats des onheils. Daar wierp hij een speurende blik op de overblijfselen van wat eens zo'n fiere boevenwagen was geweest. Doch van zijn twee ge vangenen was geen spoor meer te bekennen. 'Ze zullen toch niet ont ploft of door de schok verpletterd zijn?' vroeg de bekwame rechercheur zich af. 'Maar nee, dat kan toch haast niet. Van ontplofte of verpulverde mensen heb ik nog nooit gehoord. .Dieks woog toen de feiten tegen elkaar af en concludeerde: 'Dan ben nen ze ontvlucht! En waarméé ben nen ze ontvlucht? Met de trein na tuurlijk! Da's de enige mogelijkheid en ze bennen tijdens de heersende ver warring natuurlijk stiekem aan boord gegaan.' Intussen hadden Nosco en Asmar in de bagagewagen ook niet stilgezeten. Ze hadden daar brutaal een grote hutkoffer geopend, waarop een etiket was geplakt met de naam 'Reginald Snorkins, Londen'. Da's de koffer van een Engelsman,' stelde No sco tevreden vast. 'Kom op, Asmar. Daar zitten vast bruikbare spulletjes in HILVEÉSUM Vijfendertig radio-programmamakers hebben er door middel van een brief aan het college van programmaleiders op aangedrongen, de nodige verbeteringen aan te brengen in het histo risch geluidsarchief van de omroep. Misdaad Het historisch archief geeft volgens de programmamakers een volstrekt in compleet beeld van het verleden. Het archief is bijvoorbeeld zeer eenzijdig georiënteerd op officiële gebeurte nissen zoals die rond het koninklijk huis. Nieuwe, wat meer 'ondergrondse' be wegingen zijn er nauwelijks in opge nomen, aldus de programmamakers. Ze klagen er in hun brief bijvoor beeld over, dat van het provo-ver- schijnsel in het archief vrijwel niets is te vinden. Bovendien heeft men een grote achterstand bij de verwer king van het materiaal geconstateerd. Voor zaken, die één tot twee jaar geleden aan de orde waren kan men bij het archief niet terecht. Ook vindt men, dat er in het archief weinig buitenlands materiaal te vinden is, alsmede opnamen in de culturele en artistieke sector. Een en ander heeft volgens de brief tot gevolg, dat door de programmama kers nog maar incidenteel program ma's aan het archief worden afge staan. De meeste programmamakers zijn nu eigen archiefjes gaan aanleg gen. De ondertekenaars van de brief vinden dat er meer middelen voor het ar chief vrijgemaakt moeten worden, dat de staf dient te worden uitgebreid en dat men bij de keuze van het materi aal niet alleen moet letten op actuali teitenprogramma's, maar ook op docu mentaires, kunstprogramma's, jon- gerenprogmma's e.d. Het college van programmaleiders heeft laten weten, de ongerustheid van de 35 programmamakers bij de radio te delen en spoed te zullen betrachten met het zoeken naar een oplossing. Kans op olie- en aardgasvondsten miniem Van onze Haagse redactie DEN HAAG De Waddenzee is nog lang niet toe aan de status van staatsnatuurmonument. Wel zal de Boschplaat op Terschelling bin nenkort deze status krijgen en zal de Waddenzee als geheel worden aangewezen tot een gebied van natuurwetenschappelijke, landschap pelijke en recreatieve betekenis. Minister Langman (economische za ken) heeft dit gisteren gezegd in antwoord op schriftelijke vragen van de Kamerleden Dijkstra en Terlouw (beiden D'66). In zijn antwoord wijst de minister erop, dat de aanwijzing van de Waddenzee tot staatnatuurmo- nument belangrijke consequenties met zich mee brengt. De belangrijkste daarvan is dat de overheid op grond van de natuurbeschermingswet er voor moet zorgen dat het beheer ge richt dient te zijn op het behoud of op het herstel van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke beteke nis van het natuurmonument. Waar borgen daarvoor kan de regering op dit moment nog niet geven, aldus minister Langman. De minister ontkent dat dit in Duits land wel het geval is. Weliswaar heeft de deelstaat Sleeswijk-Holstein het Duitse waddenzeegebied aangewezen tot natuurpark, maar de rechtsgevol gen daarvan zijn 'minder verstrek kend dan een aanwijzing tot staatsna tuurmonument op grond van de na tuurbeschermingswet,' aldus minister Langman. Jammer dat drs. A. Rengelink, genees heer-directeur van het rijksasiel Dr. Van Mesdag in Groningen, waaruit, zoals bekend, maandag drie gedeti neerden zijn ontsnapt, zich in het Hier en Nu-interview bediende van de weinig aansprekende ambtelijke taal Had hij wat spontaner gesproken, dan zou er zeker meer begrip zijn ont staan voor hetgeen hij op zijn hart had Misschien heeft hij zich geremd gevoeld door het besef dat er zo schrikbarend veel vooroordelen be- staa.n tegen het 'vertroetelen' van ge detineerden in een psychiatrische kli niek. Juist daarom is het zo belangrijk dat er op ruimer schaal wordt nagedacht over het door dokter Rengelink gesig naleerde feit, namelijk dat in bijna alle gevallen de in het asyl opgeno men patiënten tot misdaad kwamen in een extreme noodsituatie. Wat hij eraan toevoegde, werkt als een boeme rang op alle hoofden buiten de klinie ken: deze mensen verkeerden in een isolement zonder dat ze bij iemand terecht konden. De VARA-serie 'Kom maar binnen' lijkt een niemendalletje, maar bezit een paar opvallende kwaliteiten. John Rich is een regisseur met geestige invallen, dat blijkt onder andere in zijn vervlechten van levende en gete kende filmbeelden. William Windom bespeelt in zijn vaderrol op een ko mieke manier de televisiekijker en de 14-jarige Lisa Gerritsen valt op door haar ongedwongen spel Bijna niet voor te stellen, dat dit natuurlijke talentje van Nederlandse afkomst is. Het zal veel liefhebbers van filmkome- dies plezier hebben gedaan, weer eens een film te zien met de in 19461 overleden Amerikaanse komiek W. C. Fields. Bij het bekijken van de in 1936 gemaakte Poppy zeggen we van zelfsprekend dat veel grapjes op onze lachspieren niet meer zo werken als 1 destijds op die van het vooroorlogse publiek. Je moet eigenlijk proberen je in de geest van die nogal gezapige I tijd te verplaatsen. Los daarvan zal het teel duidelijk zijn, dat Fields een markante vakman was, die zijn scènes wist op te vullen met allerlei expres sieve details. Terugkomend op 'Hier en Nu: 'daarin werd terecht aandacht besteed aan de actie tegen milieuvervuiling door het gebruik van plastic verpakking, waar voor nog geen proces is gevonden om dit materiaal in kringloop te brengen. Maar de lieve dames van het comité liepen wel erg driftig van stapel zon der de volle omvang van het probleem te kunnen overzien. T.H. In het Waddenzeegebied zijn uitge voerd minder zorgvuldig zijn verricht. In zijn antwoord herhaalt de minister dat kans op aardolievondsten in de Waddenzee 'te verwaarlozen klein, zo niet uitgesloten is'. De minister ba seert zich voor dit antwoord op de bevindingen van de rijksgeologische dienst. Ook de kans dat er aardgas gevonden zal worden is miniem en het theoretische geval dat daardoor een 'spuiter' zal ontstaan evenzeer. En zelfs al zou dit het geval zijn, dan nog zal het milieu er geringe schade van ondervinden. Ten slotte zegt minister Langman dat de zeehonden in het Waddenzeegebied tot nu toe geen hinder hebben onder vonden van de boringen. VOOROVERLEG De aanwijzing van de Waddenzee tot een gebied van natuurwetenschappe lijke, landschappelijke of recreatieve waarde zal enige consequenties heb ben voor het boren in dat gebied. D boorvergunninghouder is dan ver plicht vooraf te praten met een daar toe aangewezen interdepartementale werkcommissie. Dat deze aanwijzing tot nu toe achter wege is gebleven heeft er niet toe geleid dat de boringen die tót nu toe Groepsraad NOS legt het bij Van onze radio en tv-redactie HILVERSUM Dankzij verhelderen de gesprekken met vakorganisaties, zowel met de boos weggelopen Groepsraad van de NOS als met het bestuur van deze instantie, is de kwestie weer bijgelegd. De gemoede ren zijn aan beide kanten gekalmeerd en hoewel de groepsraad zijn taak van 1 april af als officieel beëindigd beschouwt, zal men toch de 'lopende zaken' blijven afdoen, zoals dit in een goede democratie betaamt. Het bestuur heeft toegezegd, alles in het werk te zullen stellen om in het komende najaar verkiezingen te kun nen uitschrijven voor de te stichten ondernemingsraad, die dan in de plaats van de groepsraad zal optreden. In de stichting van deze raad is enige vertraging opgetreden, omdat de om roep een eigen bedrijfscommissie wenst. Hiermee houdt de SER zich thans bezig. Twee kinderfilms over Israël Van onze radio en tv-redactie HILVERSUM Trudy van Keulen en Aart Staartjes zijn samen met twee technici in Israël geweest om twee documentaire kinderfilms over dit land te maken. Onder de titel 'Horen en zien in Israël' zullen IKOR/CVK daarvan op zondag 16 april het eerste deel dat een half uur duurt, uitzenden op Ned. ItflfllO YSUdtlflg I. In deze aflevering wordt de kinde- ren duidelijk gemaakt wat voor een land Israël eigenlijk is. Hoe het er uit ziet, hoe de mensen en kinderen het daar hebben in het dagelijks leven enz. Dit om het verschil van indrukken te overbruggen, dat de kinderen dikwijls in de war brengt, want de ene keer is voor hen Israël het land uit de bijbel en de andere keer het land uit de kranten waar oorlog is geweest. Franco en Ilona, twee wintersporters, die Paul Vlaanderen (vanavond tien voor half negen op Nederland 2) toevallig ontmoet in Sankt Moritz met alle gevol gen vandien. Paul en zijn vrouw zijn daar helemaal niet voor de sport, maar voor hun accountant. Dat verhindert de speurder natuurlijk niet zijn neus te steken in allerlei geheimzinnige zaken, waar slechte lieden achter zitten, in dit geval trofeeënjagers. Vanavond draait alles om het 'blauwe lint', een onder scheiding voor de beste allround wintersportman of -vrouw. LOWIETJE UTRECHT De vakbonden zullen het werk van 'Entrepose' besmet ver klaren als dit Frans bedrijf haar drei gement uitvoert en 300 Turken of Marokkanen 'importeert', omdat de Nederlandse vakbonden vasthouden aan de werktijden zoals die in de bouw-CAO zijn geregeld. Dit heeft de heer J. Venema, dis trictsbestuurder van de katholieke bouwbond verklaard in het NKV-blad •Ruim Zicht.' Entrepose is een buizen leggersfirma. die in opdracht van de Gasunie een nieuwe aardgasleiding gaat leggen van Slochteren naar Har derwijk. Het bedrijf wil de in ons land te verwerven grondwerkers, ma chinisten, lassers en chauffeurs negen uur per dag laten werken. De bonden menen dat Entrepose maar met twee ploegen moet gaan werken als er zo n haast bij het karwei is. De heer Venema is erg boos over het dreigement van het bedrijf buitenlan ders naar Nederland te halen, terwijl de werkloosheid hier - met name in het noorden een hoogtepunt heeft bereikt. Entrepose-directeur Benzinge stond toch al niet in een w>'n goed blaadje bij de vakbonden, omdat hij in een gesprek met vakbondsbestuurders heeft beweerd, dat de noorderlingen en met name de noordelijke arbeiders graag werkloos zijn DEN HAAG Aan de plaatselijke raden voor jeugd- en jongerenwerk te Zaandam. Hilversum, Haarlem, Schie dam en Nijmegen en aan de provin ciale jeugdraad Zeeland zal alsnog een rijkssubsidie worden toegekend. Indien de financiële situatie zulks mo gelijk maakt, zal de subsidie-aanvraag voor het project van de stichting 'So ciaal en kultureel werk voor de jeugd in Leeuwarden' bij voorrang opnieuw worden bezien. Minister Engels (erm) heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat 'voorshands' een positieve beslis sing op dit subsidieverzoek niet moge lijk is. Eén en ander blijkt uit het ministeriële antwoord op vragen van het Kamerlid Meijer. HILVERSUM I TROS: 7.00 Nws. 7.02 (S) Ontbijt zo's (Soos)- licht gramm. muz.. rep. en ber <7.30 Nws; 7.41 Act.; 8.30 Nws; 841 Act.) 10.00 V d. vrouw. <10.30 Nws.) 11.55 Med. KRO: 12.00 (S) Van twaalf tot twee: gevar progr. (12.26 Med. t.b v. land- on tulnb 12 30 Nws; 12 41 Echo; 13.00 Raden maar. 14.00 Huisbe zoek - een pastoraal gespr. van mens tot mens. NOS: 14.10 Van Ta-ta tot totale laai; een rubr. over het leven in de taal. 14 20 (S) Aspekten van de kamermuz.: klass - en semlklass. muz. 14.50 Meer over minder- de slem van de sprekende minderheid. (15.30 Nws.) NCRV: 16.45 (S) Kom met Je boek literaire jeugduitz. 17.00 <S) Vocaal ensem ble mod.liederen. Overheidsvoorl sdag 1372. NCRV- 17.30 Nws. 17.32 Hier en Nu. HILVERSUM II VARA: 7.00 Nws 7.11 Ochtendgymn. 7 20 (S) Dag woensdag!muz. en inf. <7.33 Van de voorpagina.) VPRO: 7.54 Deze dag. VARA: kleuters: 11.00 Nws en 11.03 Op de koffie. 12.00 Breda - Centraal: rechtstr ultz. met, over en te midden van mensen. 13 00 Nws. 13.11 Act. 13.25 (S) Licht ensemble met zangsollsten. 13 45 Gesproken brief. 14.00 S) Speelruimte: gevar.progr. (16.00 Nws.) 17.00 (S) Geef me de vijf: licht verzoekpl.progr. 17.55 Med. 18.00 (S) Aperitief: licht muz progr. 18 30 Nws. 18.41 Veel gevraagde gewijde muz. 19.00 De kerk vandaag nws en comm. NOS: 19.10 Progr. voor blinden en slechtzienden. TV vandaag NEDERLAND I KRO 17.00 Kinderprogramma NOS 18.45 De Fabeltjeskrant 18.55 Journaal 19.05 Van gewest tot gewest 19.55 Politieke partijen 20.05 Socutera 20.10 Reportage eerste helft Ajax-Benfica 21.00 Ster en Journaal 21.10 Tweede helft Ajax-Benfica 22.00 Den Haag vandaag 22.10 Staatsloterij 22.15 Samenvatting Inter Milaan-Celtic 23.15 Ster en journaal NEDERLAND II NOS 18.45 De Fabeltjeskrant 18.55 Journaal KRO 19.05 MIK, muzikaal amusementsprogramma 20.00 Journaal 20.21 Paul Vlaanderen 21.10 De geschiedenis van de Russigche film: 2. De Sovjet film na de revolutie, documentaire met filmfragmenten IKOR CVK RKK 22.10 Kenmerk NOS 22.35 Journaal 19.20 Openbaar Kunstbezit. 19.30 (S) Weon- sdagavond - muz.magazine. Bond zonder Naam 22 25 Hebzucht hongert millloenen uit. lezing. NOS: 22.30 Nws. 22.40 Den Haag HILVERSUM III AVRO: 7 00 Nws. 7.02 Steevast. (8.00 Nws. 8.02 Radiojournaal 9.00 Nws. 9.03 De nege n-uur-show. 10 00 Nws. 10 03 Arbeidsvitami nen. (11.00 Nws.) 12.00 Nws. 12.03 Radiojour naal. 12.06 Zet 'm op. (13.00 Nws.) 14.00 Nws. 14 03 Superclean Dreammachine. 15.00 Nws. 15 03 Licht plalenprogr. (16.00 Nws 17.00 Nws. 17.03 RAdioJournaal. 17.08-18.00 Postbus 700- verzoekpl progr 18.00 Nws. 18.11 Act. 18.20 Uitz. van de P van de A. 18.30 (S) Klink Klaar - zonder nonsens. 19 30 <S) Licht ork. met zangsolls ten. 20 00 Nws. 20.05 <S) Aan de overkant van het Marsdiep: gevar.progr. 21.00 (S) Popsmuk. 21.45 (S) Koloriet: een veelkleurig muz.progr. 22.30 (S) Basklarinet en plano: hedendaagse muz. 22.55 Med. 23.00 Nws. 23.10 Act. 23.20 (S) Radio Jazz Mag. 23.55- 24.00 Nws. BELGIË 324 m (Nederlands) Nws, med. en SOS-ber. 12.08 Lichte 14.03 Schoolradio. 14 30 Waarom wij niet. 14.50 Radioschool koren. (15.00 Nws.) 15.15 Kinderprogr. 16 00 Nws en beursber. 16 10 Operamuz. (onderbr, rep, ronde van Belgle.) 17.00 Nws en med. 17.10 Lichte muz. 17.55 Weegschaal. 18.00 Nws. 18 05 V.d. soldaten. 18.15 Le- kenmoraal en -filosofie. 18.45 Sport. 18.55 Taalwenken. 18.57 Amusementsmuz, 19.00 Nws en act. Aansl.: Filmmuz. (19.40 Keurig Engels) 20.00 Promenademuz. 22.00 Nws. Daarna: De zeven kunsten. 22.20 Lichte DUITSLAND I 10 00 Nws. 10.05 Journaal van gisteravond. 10 30 Sport. 11.15 Die Umschau. 12.05 Dag boek uit de Evangelische wereld. 12.20 Filmdocum. 12.50 Intern, persoverz. 13.00- 13.20 Journaal. 16.15 Nws. 16.20 Natuurfilm. 17.05. 17.35 en 17.40 V.d. kinderen 17.55 Nws (Reg. progr.: NDR: 18.00 Cultureel mag. 18.30 Act. 18.45 Zandmannetje. 18.55 Nora- schau-Mag. 19,26 Merwurdlge Geschichten. 19 59 Progr. overz. WDR: 18.00 Reg. nws. IS.10 V d. kleuters. 18.15 Kobra, (ibernehmen Sie. 18.40 Hier und lleute. 19.20 Kobra. libornehmen Sie (2). 20.00 Journaal en weeroverz, 20.15 Filmrep. 21.00 Ein Chirurg erinnert slch. 21.55 Amusementsprogr. 22.30 Journaal, comm. en weerber. DEN HAAG Het Tweede-Kamerlid Cornelissen (KVP) heeft minister Drees gevraagd of hij in een Neder landse stad een proef wil nemen met gratis openbaar vervoer, zoals dat on langs in Rome gebeurd is. Een dergelijke proef zou volgens de heer Cornelissen o.m. gegevens kunnen opleveren over de invloed van het prijsmechanisme op het gebruik van openbaar vervoer. Ook zou de 'gevoe ligheid' van de relatie tussen openbaar en particulier vervoer ermee aange toond kunnen worden, aldus het Ka merlid. DEN HAAG Prinses Margriet is met haar in het St. Radboudzieken- huis te Nijmegen geboren zoon Pie- ter-Christiaan Michiel dinsdag op pa leis het Loo aangekomen. Mr. Pieter van Vollenhoven bracht haar met zijn auto naar het Loo. I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 6