Vrouwen willen vrede in Belfast eoeo Skol spreekt uw taal. Proef't maar. Half miljoen Westberlijners oostwaarts Hoesseins woorden over Jeruzalem 'gecorrigeerd' Ontvoerders Sallustro in Argentinië opgepakt Solzjenitsin klaagt over Russische autoriteiten Ierse kardinaal spreekt zich tegen IRA uit Aprilgrap ontstelt Indonesische regering Jury vordert weinig in proces-Berrigan VS erkennen Bangladesj deze week Talrijke aanslagen in het Spaanse Baskenland al*** Griekenland hulpvaardig jegens Amerikaanse marine Sabotage in Zuid-Afrika Postzegel-Handel vcor 20.000 gulden bestolen Kluis opengebrand: buit 40.000 gulden Westduitse handelsmissie in Moskou aangekomen Franz Halder, ex-stafchef van Hitier, overleden Meeste Britten voor referendum Mintoff in Peking Het weer TROUW/KWARTET DINSDAG 4 APRIL 1972 BUITENLAND/BINNENLAND BELFAST (Reuter, UPI) Tqssen de honderd en tweehonderd aanhangsters van liet verboden Ierse republikeinse leger (IRA) hebben gisteren een 'vredesfeest' verstoord, dat in de rooms-katho- lieke wijk van Belfast werd gehouden door ongeveer vijfhonderd vredesgezinde vrouwen. Deze vrouwen willen de Britse rege ring (die onlangs het bestuur over Ulster aan zich heeft getrokken) de kans geven, de gemoederen in Noord- Ierland tot bedaren te brengen. Hun spreeksters werden echter voortdu- DJAKARTA (Reuter. AP) Een aprilgrap in het dagblad Indonesia Raya heeft in Indonesische rege ringskringen consternatie veroor zaakt. Zelfs minister van buitenland se zaken Malik zou (aanvankelijk) geloof hebben gehecht aan het be richt, dat bevrijdingstroepen op Portugees Timor de republiek had den uitgeroepen. Timor is half Por tugees, half Indonesisch; vorige maand werd melding gemaakt van incidenten tussen Portugese en In donesische militairen op het eiland. Het nummer van Indonesia Raya waarin de grap stond, bevatte ook de mededeling, dat het blad het publiceren van aprilgrappen had ge staakt. HARRISBURG (UPI) De jury in ♦het proces tegen de priester Philip F. Berrigan en zes anderen heeft drie-en- dertig uur nodig gehad, om tot de conclusie te komen, dat Philip Berri gan schuldig was aan het smokkelen van een brief uit een federale gevan genis. Maar de jury kon het niet eens wor den over de voornaamste beschuldi gingen, te weten dat Berrigan c.s. gekomplotteerd hadden om Nixons ad viseur Kissinger te ontvoeren, federa le centrales op te blazen en overval len te plegen op dienstplichtbureaus. De rechter weigerde zich hierbij neer te leggen en gaf de jury opdracht, haar beraadslagingen te hervatten om nogmaals te proberen, een oordeel uit te spreken over de hoofdpunten uit de aanklacht. ven puzzelen Horizontaal: 1. aanvallend, 2. uitgesto- tene-natuurlijk waterbekkend 3. worm-bitter vocht-kindergroet, 4. peulvrucht-eikenschors-zelfkant, 5. or de-beschermgeest, 6. landbouwer-heks pers. voornaamw. 7. Europeaan-bloei- wijze-zandheuvel, 8. plaaggeest-stapel water in Utrecht. 9. bemoediging-baan voor balspel a 1 2 3 4 S 6 7 6 9 2 1 6 S 6 7 S 9 70 ha. parken, kassen en RAI Toegangskaarten: te Amsterdam bij alle Gemeente Girokantoren, kassa's naast Congrescentrum en Europa-Boulevard t.o. Alpha-Hotel en voorts in geheel Nederland bij Reisbureaus en kantoren Raitfeisen-Boerenleenbank Doorlopende kaarten: Dagkaarten: volw. f 24.- volw. 15.- boven 65 j. 118.- boven 65 J. f 3.50 kind. t 14 J. 112.- kind. 1.14 J. f2.- rend in de rede gevallen door suppor ters van de IRA. Kreten als 'schorrie morrie' en 'Judas' waren niet van de lucht. De vergadering gehouden in een r.k. school eindigde in een chaos. Vooraf hadden de vredesgezinde vrou wen de begrafenis bijgewoond van mevrouw Martha Crawford, een 39- jarige moeder van tien kinderen, die donderdag gestorven was bij een ge vecht tussen Britse troepen en schut ters van de IRA. Arrestatie Het Britse leger heeft gisteren de arrestatie gemeld van een 'belangrij- WASHINGTON (UPI, Reuter) Pre sident Nixon heeft besloten begin de ze week Bangladesj te erkennen, zo is zondag van officiële zijde in Washing ton meegedeeld. 'Nixon heeft de situa tie in zuidelijk Azië bestudeerd en besloten, dat onmiddellijke erkenning van Bangladesj het beste is', aldus Amerikaanse zegslieden. Enkele tienduizenden Bengali's heb ben zondag in Dacca een massa-bijeen komst bezocht, waar voor het eerst openlijke kritiek werd geleverd op Sjeik Moedjiboer Rachman en zijn Awami Liga. Tijdens de bijeenkomst waarschuwde de radicale boerenleider Bashani, dat Moedjibs Awami Liga niet meer hoeft te rekenen op de steun van de gehele bevolking. India wordt aan zijn oostelijke gren zen opnieuw geconfronteerd met een vluchtelingenprobleem, nadat honder den Bengali's en ook islamitische Bi- hari's als gevolg van de zorgelijke voedselsituatie en de gebrekkige orde handhaving in Bangladesj de grens zijn overgetrokken. Volgens schattingen heeft de zware storm die het afgelopen weekeinde noordelijk Bangladesj heeft getroffen, zeker tweehonderd doden geëist. Enke le tienduizenden mensen werden dak loos. Zaterdag zijn bij Parbatipoer in Bangladesj twee treinen op elkaar gereden, waardoor 450 mensen werden gewond. SAN SEBASTIAN (EFE, -AP) In het Spaanse Baskenland zijn zondag 'de dag van het Baskische vader land' vier aanslagen gepleegd, waarbij twee politieagenten gewond werden. In San Sebastian moesten een nachtclub en een standbeeld het ontgelden en in de' naaste omgeving van die stad een radiozender. Ook werden twee aanslagen gepleegd op de gebouwen van twee kranten in San Sebastian. Vier gewapende Basken drongen gisteren met machinepistolen in Bilbao een kerk binnen en dwon gen de priester een document voor te lezen, waarin werd aangekondigd, dat de dood van twee arbeiders in El Ferol, zal worden gewroken. ke' leider van de officiële vleugel van de IRA. Zijn naam werd niet bekend gemaakt, maar een woordvoerder van het leger zei, dat hij verantwoordelijk was voor leveranties aan de 'provisio nele (terroristische) vleugel van de IRA in Belfast Intussen heeft William Craig, de lei der van de militante (protestantse) Van guard-be weging, een nieuw en sterker parlement voor Noord-Ierland geëist en daaraan de waarschuwing verbonden: 'Als dat niet binnen het Verenigd Koninkrijk kan, dan maar buiten het Verenigd Koninkrijk'. Op een van de rooms-katholieke bij eenkomsten die zondag in Ulster (evenals in de Ierse Republiek) zijn gehouden ter herdenking van de op stand van 1916 tegen de Britten in Dublin, heeft een leider van de IRA het vredesinitiatief van de rooms-ka tholieke vrouwen in Belfast veroor deeld. Sean Macstiofain, die voor de tweede keer in drie jaar kans had gezien vanuit de Ierse Republiek Ul ster te bereiken, zei in Londonderry tot meer dan duizend roomsdcatholie- ken: 'Ik bid God dat de nationaal- gezinde vrouwen van het noorden achter hun mannen staan, achter de mannen achter het prikkeldraad en de gevangenismuren, en achter de man nen die vechten'. Kardinaal Geheel andere taal sprak zondag Wil liam kardinaal Conway, de geestelijke leider van alle rooms-katholieken in Ierland. In een radio-interview ver oordeelde hij de activiteiten van de IRA en riep hij alle Ieren op tot vrede. Daarmee gebruikte de kardi naal voor het eerst publiekelijk zijn invloed tegen de IRA. WASHINGTON (UPI, Reuter, AP) De Jordaanse minister van buitenlandse zaken, Salah, heeft kritiek geoefend op opmerkingen over Jeruzalem die de Amerikaanse pers aan koning Hoessein van Jordanië had toegeschreven. Jeugdige leden van de extremistische 'provisionele vleugel' van het Ierse Republikeinse Leger paradeerden gisteren met zonnebrillen op om identificatie te voorkomen door Falls Road in de Noord- ierse hoofdstad Belfast, Zij namen deel aan een republikeinse parade ter gelegenheid van de Paasopstand van 1916. BUENOS AIRES (Reuter) Het lot van de Fiat-directeur in Argentinië, Sallustro, bleef gisteren onbekend, na dat president Lanusse zondagavond had laten weten, dat zijn ontvoerders waren gearresteerd. Volgerts de Ar gentijnse president blijft de ver blijfplaats van de ontvoerde industri eel onbekend en de familie Sallustro heeft geheime contacten met de ont voerders ontkend. Bruno Sallustro, de zoon van de ontvoerde directeur, ont kende, dat hij vorige week vrijdag met een klein vliegtuigje- naar het binnenland was gevlogen om de tot het Revolutionaire Volksleger beho rende ontvoerders de gevraagde een NEW YORK (AFP, Reuter) De Russische schrijver Alexander Solzjenitsin heeft zich gisteren in een interview met de New York Times bitter beklaagd over de druk, die de Russische autoriteiten op hem uitoefenen, de beperkingen die hem zijn opgelegd en de campagne die tegen hem wordt gevoerd. Het is de eerste keer sinds een jaar of tien, dat een westerse krant een interview met Solzjenitsin kan publiceren. Hij beklaagt zich vooral over de moei lijkheden, die hij ondervindt bij het schrijven van n historisch werk over 'Oktober 1916'. 'Omdat ik gen toegang heb tot bibliotheken, archie ven en andere informatiebronnen is schrijven van een historisch werk ik woon, even moeilijk als schrijven over 'Oktober 1916'. 'Omdat ik geen zei, dat zijn telefoon wordt afgetapt en dat rond zijn gezin en zijn vrien den een soort 'verboden, besmette zone' is gevormd door de autoriteiten. Zijn vrouw, een wiskundige, is ontsla gen. Op vragen over gevoelige kwes ties antwoordde de schrijver slechts met naar het plafond te wijzen, sugge rerend, dat daar afluisterapparatuur was verborgen, aldus de New York Times. JUDASLOON 'Op partijbijeenkomsten achter geslo ten deuren wordt geprobeerd mij, mijn staat van dienst als militair, mijn gezin, mijn romans en mijn loyaliteit in diskrediet te brengen', zo vertelde de schrijver. Er is zelfs beweerd, dat ik van joodse afkomst ben en dat de 'Nobelprijs het Judas loon is voor het verraad van mijn vaderland'. Komende zondag zal Solzjenitsin de Nobelprijs, die hem in 1970 is toege kend, in Moskou in ontvangst nemen. Voor deze plechtigheid wil hij onder meer de Russische minister van cul tuur, Jekaterina Foertsewa, en geleer den, kunstenaars en musici uitnodi gen. Het Russische ministerie van buitenlandse handel, had hem laten weten, dat hij slechts een deel van de geldprijs van 80.000 dollar mag ont vangen. Op het ogenblik leeft hij van geld van een erfenis. Het geld, dat de publikatie van zijn boeken in het Westen oplevert en dat op een Zwit serse bankrekening staat, wil hij bij testament nalaten aan projecten voor maatschappelijk werk in de Sowjet- Unie. (ADVERTENTIE) Verticaal: 1. uitmuntend, 2. eerlijk- Myth. figuur-slede, 3. schroefboor slobkous (Z-N.)-radio omroep (afk., 4. Ierland-muze van het minnedicht, 5. spijker-zuivelprodukt, 6. bons-duw- stoomturbine (afk.), 7. niet dicht opeen staande-troefkaart-keurig, 8. plechtige gelofte-bar-grondsoort, 9. broos-familielid. Oplossing van vrijdag: Hor. 4. ocarina, 5. luister, 6. kardoes, 7. pienter. Vert. 1. occupatie, 2. presirent, 3. ongelegen. (ADVERTENTIE) miljoen dollar te overhandigen. Een bericht in het blad Clarin, als zou Sallustro zondagavond zijn familie hebben opgebeld om te zeggen, dat hij in goede gezondheid verkeerde, kon gisteren niet worden bevestigd. De Argentijnse politie maakte gister morgen bekend, dat bij talloze huis zoekingen drie geheime bergplaatsen van bet Revolutionaire Volksleger zijn ontdekt. Een van de ontdekte plaatsen zou hebben gefungeerd als 'volksgevangenis' voor Sallustro, kort na zijn ontvoering. Het is niet be kend. hoeveel mensen, beschuldigd van de ontvoering, zijn opgepakt. Wel werd in betrouwbare bron in Buenos Aires vernomen, dat vier arrestanten hun aandeel in de ontvoering van Sallustro hebben toegegeven. ATHENE (Reuter) De Griekse re gering is in principe akkoord gegaan met een Amerikaans verzoek om thuishaven-faciliteiten te verlenen voor schepen van de Zesde Vloot. Om het mogelijk te maken, dat schepen van deze vloot niet eens per zes maan den, maar eenmaal in de twee jaar terugkeren naar de VS, zou Washing ton voor 3.500 gezinsleden van Ame rikaanse zeelieden onderdak zoeken in de havenstad Piraeus. JOHANNESBURG (Reuter, UPI) Bij de Zuidafrikaanse spoorwegen is voor de tweede keer in vier dagen een geval van vermoedelijke sabotage ont dekt. Bij Springs, ruim 40 km ten oos ten van Johannesburg, ontspoorden zondagavond de locomotief en zeven wagens van een goederentrein, nadat iemand aan de spoorweg had geknoeid (aldus een woordvoerder van de spoorwegen). Vrijdag kwamen 38 men sen om en raakten er 174 gewond, toen een trein als gevolg van sabotage ten noorden van Potgietersrug in Transvaal in botsing kwam. DEN HAAG Tijdens de paasdagen hebben inbrekers uit een postzegel- winkel aan de Rijswijkseweg in Den Haag voor 20.000 gulden aan post zegels ontvreemd. Hoe men binnen is gekomen is nog een raadsel. Er wordt gedacht aan een valse sleutel of aan een niet goed afgesloten voordeur. DEN HAAG Uit een kluis van een bijkantoor van de Nutsspaarbank aan het Heeswij kpl ei n is het afgelopen weekeinde 40.000 gulden gestolen. De dieven, die het gebouw binnenkwamen door een achterdeur te forceren, brandden een gat in de zijkant van de kluis. De braakschade bedraagt 8.000 gulden. De koning (die een paar weken in de VS verblijft voor een medisch onder zoek) heeft volgens de New York Times gezegd, dat 'Jeruzalem, als er vrede is, een open stad zou moeten worden'. Het 'zou de hoofdstad van Is raël en de hoofdstad van het Pales tijnse deel van Jordanië kunnen wor den. Er is geen reden waarom die niet naast elkaar zouden kunnen bestaan'. En in een tv-interview had de koning verklaard, dat de figuur van twee hoofdsteden binnen één stad 'een mo gelijkheid is, waar we serieus over denken'. Volgens minister Salah was de koning niet juist geciteerd. Hij (de koning) was volgens zijn minister niet afge weken van het officiële Jordaanse standpunt, inhoudend dat Jeruzalem moet worden bevrijd, dat de Israëli sche annexatiemaatregelen moeten worden tegengegaan en dat de Arabi sche soevereiniteit volledig moet wor den hersteld. STRAALJAGERS Volgens de New York Times heeft de Amerikaanse regering Hoessein be loofd, dat ze in de komende vijf jaar 12 tot 24 supersonische straaljagers van het type F-5 aan Jordanië zal le veren. Regeringsfunktionarissen in Washington hebben dit bericht niet willen bevestigen. Koning Hoessein heeft voor de Ame rikaanse televisie nog gezegd: dat volgens hem de Arabieren op het moment niet tegen de Israëli's zijn opgewassen; dat Jordanië zijn plannen niet lan ger nauwkeurig met Egypte bespreekt vanwege de spanningen tussen de twee landen; dat van Jordaanse zijde geen voor besprekingen over Hoesseins recente plan is gehouden met premier Meir van Israël of haar plaatsvervanger Al- lon. MOSKOU (AP) In Moskou is gis teravond een Westduitse handelsdele gatie aangekomen van negen man on- ministerie van buitenlandse zaken te derleiding van Peter Hermes van het Bonn. De besprekingen, die men gaat voeren, zouden de laatste serie kunnen gaan vormen van een handelsverdrag, waar op wordt gemikt. Een eventueel verdrag zou een grote stap voorwaarts betekenen in het ka der van bondskanselier Brandts "Ost- politik'. Uit Bonn wordt vernomen, dat de Salzgitter A.G., een plasticfabriék gaat bouwe,n aan de Wolga ter waar de van 40 miljoen dollar, terwijl Team- wood International uit Bielefeld een contract ter waarde van 31 miljoen dollar heeft gesloten met de Soivjet- Unie voor het leveren van machine rieën voor het vervaardigen van meu belen. LOWIETJE ASCHAU (UPI) Generaal Franz Halder, voormalig stafchef van Hitier, is, 87 jaar oud, in Beieren overleden. Hij was hoofdarchitect van de 'Blitz krieg' tegen Polen, Nederland, België, Frankrijk, de Balkan, Noorwegen en Denemarken en van de Duitse opmars richting Moskou. Hij viel later in on genade en kwam terecht in een con centratiekamp (hij zou op de hoogte zijn geweest van de aanslag op Hitier, ondernomen in juli 1944). Na de oorlog stelde hij voor de Amerikanen de ge schiedenis van de tweede wereldoorlog te boek. LONDEN (AFP) Van de Britse be volking is 76 procent voor een refe rendum over de toetreding tot de EEG, aldus een opiniepeiling gehouden door 'National Opinion Polls, waarvan het resultaat is gepubliceerd door de Sun day Express, een blad dat fel tegen de Europese politiek van premier Heath is. Driekwart van de ondervraagden zou het niet erg vinden als Engeland niet toetrad. PEKING (UPI) Premier Mintoff van Malta sinds zaterdag op bezoek in China, waarmee zijn regering pas een paar maanden betrekkingen onder houdt heeft aan een diner in Pe king gezegd, dat Malta 'ongewapend en bijna bankroet' is en dat hij met de Chinezen 'een programma van samen werking' hoopt op te stellen, 'dat Mal ta kan helpen zo spoedig mogelijk eco nomisch onafhankelijk te worden'. Wisselvallig Burgemeester Schiitz: 'Ziehier de betekenis van de politiek van ontspanning voor ons' BERLIJN (UPI) Het 'good- will-gebaar' waarmee de Oost- duitse regering haar land met Pasen heeft opengesteld voor Westberlijners, is volgens alle betrokkenen een groot succes ge worden. Zowel de Westduitse regering en het stadsbestuur van West-Berlijn als de Russische en Oostduitse regeringen hopen, dat dit succes ertoe zal bijdra gen, dat de Westduitse bondsdag de verdragen met Polen en de Sowjet- Unie zal ratificeren. De Oostberlijnse grenswachten, door gaans hoogstens koel-beleefd, zijn de stroom Westberlijners die de afgelo pen dagen op negen punten de Ber- iijnse muur passeerue, uiterst efficiënt en bijwijlen zelfs vriendelijk tege- moetgetreden. NA 20 JAAR Voor het eerst in zes jaar brachten verscheidene honderdduizenden West berlijners de Paasdagen door bij ken nissen en familieleden in Oost-Ber- lijn. Voor de Westberlijners die naar Dresden, Weimar, Potsdam en andere steden in Oost-Duitsland gingen, was het zelfs de eerste keer in twintig jaar, dat ze vrienden en verwanten daar konden opzoeken. Het totale aan tal bezoekers in de periode van 29 maart tot 5 april (het tijdvak waar voor de Oostduitse bezoekpasjes gel den) wordt geschat op minstens 500.000. Op Tweede Paasdag een vrije dag voor de Westberlijners, maar niet voor de bevolking van Oost- Duitsland was het grensverkeer merkbaar minder druk dan op Eerste Paasdag. Vooral zondagavond laat wa ren er verkeersopstoppingen, veroor zaakt door de terugkeer van bezoekers naar het westen. De ondergrondse en bovengrondse treinen die omstreeks middernacht het grensstation in de Oostberlijnse Friedrich Strasse verlie ten, waren minstens zo vol als op normale spitsuren. De aanblik of de foto's van moeders die zich snikkend in de ar men van hun kinderen stortten, van grootouders die voor het eerst hun kleinkinderen zagen en van broers die in de schaduw van de muur hun zusters omarmden, ontroerden velen. In West-Berlijn zei burgemeester Klaus Schütz: Dit is wat de politiek van ontspanning betekent voor Ber lijn'. 'En dit kan voegde hij eraan toe elke dag gebeuren als de 'overeenkomst van de Grote Vier inza ke Berlijn van kracht wordt. Deze overeenkomst staat Westberlij ners toe, in totaal dertig dagen per jaar de DDR te bezoeker. De Sowjet- Unie wil de overeenkomst echter pas ondertekenen, wanneer het Westduit se parlement de non-agressieverdra- gen met Polen en de Sowjet-Unie heeft aanvaard. Zoals bekend, is het, gezien het verzet van de christen democraten en de uiterst geringe meerderheid waarover de regering- Brandt beschikt, niet zeker, of het parlement in Bonn dat zal doen. PROPAGANDA In elk geval heeft de Oostduitse rege ring met Pasen geprobeerd, Westduit se tegenstanders van de verdragen om te turnen. 'Alleen rafiticering kan vreedzame coëxistentie mogelijk ma ken', stond er op pamfletten die bij de grens werden uitgereikt. En op borden in Oost-Berlijn stond te lezen: 'Wij hopen, dat de bezoeken van Westberlijners niet zullen ophouden en dat de verdragen met Moskou en Warschau zullen worden goedge keurd.' Vooruitlopend op dit perspectief had de Oostduitse regering inwoners van West-Berlijn toegestaan, in de Paas- periode bezoeken van maximaal drie dagen aan Oost-Bei lijn en de rest van de DDR te brengen. Met Pinksteren geldt dezelfde regel mg. Het blijft ech ter éénrichtingsverkeer want voor vrijwel alle Oostduitsers is de grens met het Westen nog steeds een on neembaar obstakel. Van ome weerkundige medewerker De zon heeft het paasweer gisteren een stuk vriendelijker gemaakt. De temperatuur bleef echter gematigd: 9 tot 13 graden. Met name in het noor den voelde het door de krachtige en vrij droge wind 's middags koud aan. Kijken wij terug op de twee paasda gen, dan gaat onze voorkeur uit naar maandag. Hoewel er zondag geen re gen van betekenis viel, drukte veel sombere bewolking in belangrijke ma te de stemming. Ook elders in Europa liet de zon het zitten. Alleen Spanje had zonnige en zachte paasdagen. Als contrast neeuwde het in Scandiniaoië en Rus land nog uitgebreid terwijl de tempe ratuur er overdag maar een paar graden boven nul kwam. Heel verrassend was zaterdag het fraaie en zonnige weertype in het noordoosten; een cadeautje van een klein hogedrukgebied boven de Noordzee en Noord-Duitsland dat een uit het zuidwesten komend warmte- front met bewolking en regen tijdelijk buiten de Friese en Groningse gren zen hield Daardoor bleef het daags voor pasen in Midden- en Zuid-Nederland wel regenachtig. Een belangrijker hoge drukgebied van de Azoren tot Frank rijk heeft zich lelijk in de kaart laten kijken door een stel levens krachtige oeceaandepressies. Deze baanden zich als in hun beste dagen een weg over Ierland, de Noordzee en Zuid-Scandinaviënaar Rusland. Het minimum dat nu binnen onze ge zichtskring is gekomen, deed in de loop van gisteren de *vestzuidwesten- wind alweer flink toenemen. Het verdere weersverloop zal worden bepaald door de passage van een regenzone (vandaag), gevolg door een weertype met buien, afgewisseld door opklaringen (morgen). Bij dit alles zal de temperatuur een normaal ni veau blijven innemen, terwijl er na derhand plaatselijk in ons land hier en daar maxima van tegen de 15 graden Celsius bereikt zullen worden. - nat «-« OPKLARINGEN «flSb SNEEUW l ONWEER WL BEWOLKINO B MAX. TE HP. 0 MIN. TE HP. WIND RICHTING Weerrapporten van gisteravond 7 uur: maxi mum-temperaturen van gisteren en neerslag tussen 's morgens en savonds 7 uur Am sterdam half bew 11. 0 5. De Bilt zwaar bew 12. 0; Deelen zwaar bew 13. 0 3: Eelde regen bui 11. 0 1: Eindhoven zwaar bew 14. 0: Den Helder zwaar bew B. 0: Luchth. R'dam zwaar bew 11. 0; Twente zwaar bew 13, 0 1; Vlis- slngen zwaar bew 10, 0; Zuid Limburg zwaar bew 13, 5. Aberdeen zwaar bew 12, 0; Athene onbew 18, 0; Barcelona onbew 20, 0: Berlijn regen bui 12. 2; Bordeaux zwaar bew 21, 0; Brusse/ zwaar bew 13, 6: Frankfort regen <5. 1; Gc- nève zwaar bew 23. 0: Helsinki sneeuw 1, 0 3; Innsbrück zwaar bew 22. 0: Kopenhagen regenbul 10, 0.1; Lissabon cht bew 23. 0; Locarno zwaar bew 22. 0, Londen zwaar bew 14. 0: Luxemburg geh bew 11, 1; Madrid licht bew 25. 0; Malaga onbew 21. 0: Major ca onbew 20, 0; Mün.hen zwaar bew 18, ij Nice zwaar bew 14. 0; Oslo licht bew 9 0 3 Parijs zwaar bew l«. 0; Rome onbew 19. 0: Split onbew 22. 0: Stockholm regea 4 2 Wenen regen 19. 0.1; ZUrlch zwaar bew Casablanca onbew 21, 0: fslanboel Ifchl bew 11. 0; Las Palmas onbew 21. 0: New Vork zwaar bew; Tel Avlv licht bow 22. 0. Tunis onbew 19, 0.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 7