Leiderdorp zag Camara in een flits AGENDA DEN HAAG Drs. Langemeyer burgemeester van Wateringen WEEKAGENDA Fotograaf Kruyt overleden Tennisbanen in gebruik Ongeduldig HEDENAVOND spreekuur voor steunzolen Schoenhuis „REMISE" SGP-raadslid Matze verontwaardigd Vernielingen in Oegst geest Vrije mensen Resolutie TROUW/KWARTET DINSDAG 4 APRIL 1972 Toen Don Helder Camara voet op Leiderdorps bodem zette, liep werkgroepvoorzitter Dom peling hem stralend tegemoet. Hij had daar alle reden voor. De hele middag had hij ieder een moed ingesproken: hóe laat het ook wordt, hij komt En iedereen bleef en liet zijn avondeten kalm voorbijgaan. Hetgeen ook gunstig ivas voor de rijstverkopers in Irene. KATWIJK Zaterdag, een dag na dat hij zijn vader had begraven, is de bekende fotograaf Dirk Kruyt, toen hij met zijn vrouw per auto huiswaarts keefde, plotseling aan een hartverlamming overleden. De heer Kruyt is 58 jaar geworden. Donder dagmiddag om kwart over 2 is er een rouwdienst in het kerkelijk cen trum aan de Voorstraat, waarna om 3 uur op de algemene begraafplaats in de Zuidstraat de begrafenis heeft. Verbeteringen achter Van Hoogendorpstraat LEIDEN Het wijkcomité Plan Noord heeft een plannetje gemaakt voor verbetering van de achterkant van de woningen (het voormalige „Zwarte Pad"). De bewoners kun nen hierover schriftelijk hun me ning kenbaar maken via enquête strookjes. Het plan omvat vervanging van het oude hek door een nieuw (spij len-) hek, het opruimen van de „vuil nisbelt" alsmede aanleg van een speelgelegenheid en plantsoentje ter hoogte van Van Hoogendorpstraat 36. ZOETERWOUDE Zaterdagmor gen zqn de tennisbanen op het sport complex „Haasbroek" door wethou der P. v. Hofwegen geopend. In zijn toespraak schetste de heer Van Hofwegen de vlotte gang van zaken. De heer D. Sopar. voorzitter van de Tennisvereniging Zoeterwou- de, sprak dankwoorden en de Sint Jans Fanfare zorgde voor de muzi kale entourage. Daarna kwam het gezelschap samen in het clubhuis van S.J.Z. waar wethouder Van Hofwegen een grote kleurenfoto van het complex kreeg. WOUBRUGGE Wegens drukke werkzaamheden van de heer J van Soest heeft deze moeten bedanken als verzorger van de voetbalvereni ging Woubrugge. Het bestuur heeft als zijn opvolger benoemd de heer A. Zweeris, speler van het eerste elf tal van Koudekerk. Hij zal in juni in functie treden. (van een onzer redacteuren) LEIDERDORP Op weg van Schip hol naar Driebergen, waar hy een conferentie by woont over geweld loze verandering van de samenle ving, heeft de aartsbisschop van Recife in Brazilië, Dom Helder Ca mara, gisteravond Leiderdorp aan gedaan. Het was meer een aanra king dan een bezoek, want na tien minuten vervolgde de kleine, ten gere man uit Zuid-Amerika zyn reis. In en om het gebouw Irene hadden velen het er voor over, een paar uur te wachten om Camera te zien en naar men hoopte te horen. Een plaatselijke werkgroep had daar een informatiedag over de arme landen georganiseerd. Die begon om tien uur met een korte bijeenkomst in de Geref. kerk en eindgide na een forum omstreeks 5 uur in Irene. De hele dag is het druk geweest in Irene. Er waren er die belangstel ling hadden voor alle punten van het programma, anderen woonden alleen een filmvoorstelling of het forum bij of liepen langs de stands om hun kennis aangaande de 'derde wereld' te vergroten. De hele middag is de spanning rond de komst van de Z/uidamerikaanse aartsbisschop voelbaar geweest. De werkgroep was plechtig toegezegd dat hij zou komen, maar niemand ken zeggen hoe laat en hoe lang. Aan zijn bezoek zou slechts een persconferentie op Schiphol voor afgaan. Iemand kwam om vier uur met de boodschap dat het vliegtuig om kwart over drie was geland. Re ken daar nou eens een uur bij voor de persontvangst, dan kon hij toch om een uur of vijf in Irene zijn. Het forum was nauwelijks begonnen of een mevrouw werd al ongedul- diig. Zij meende dat de meesten gekomen waren om Dom -Helder te zien, en of de voorzitter van het forum, de heer Reugelbrink, soms kon zeggen of op zijn komst wer kelijk gerekend kon worden. Reu- gebrink. die zich een bekwaam en van 6-7 uur Oegstgeesterweg 40, Rijnsburg Telefoon 13519. WATERINGEN Met ingang van 16 april is tot burgemeester van Wateringen benoemd drs. F. K. Lari- gemeyer. Waterings nieuwe burge meester is 48 jaar, r.k., lid van de KVP en sinds 1961 burgemeester van Warmond. De heer Felix Karei Langemeijer is drs. in de economie. Hij volgt dr. M. P. A. Meissen op, die 1 no vember 1971 met pensioén ging. Sinds die tijd is Wateringen burge meesterloos geweest, wat aanleiding gaf tot vele geruchten. Bekend is dat zowel Den Haag als Rijswijk plannen hebben voor woningbouw op Wateringens grondgebied. Het me rendeel van de Wateringers geeft er de voorkeur aan een tuinbouw- gemeente te blijven. „Ja, ik weet wel dat er geen struc tuurplan is betreffende de bouw van 40.000 woningen, maar in hoeverre Wateringen daarvoor voelt, weet ik niet". Deelt de nieuwe burgemeester mee. „Ik zal Wateringen nog moeten leren kennen. Ik ben wel eens op bezoek geweest bij dr. Meissen, maar dan spraken we niet over gemeen telijke problemen". De heer Lange meijer vindt de overstap van de wat hij noemt drieledige gemeën- te Warmond naar Wateringen niet zo moeilijk. „Warmond is een bollen- HAZERSWOUDE Het SGP- raadslid L. J. Matze eist herroeping van de motie, die zijn collega-raads leden op 24 februari indienden en waarin werd gesteld, dat inzake een eventuele gemeentelijke herindeling een principieel verschillende opvat ting bestaat tussen de kiesvereni ging van de SGP en het standpunt van de SGP-fractie in de raad. In de motie werd de „tweeslachtige houding van de heer Matze afge keurd". De heer Matze noemt dit een open bare leugen. „Voor mij zijn de om standigheden de laatste maanden in de raad zodanig veranderd, dat ik van gedachten moest veranderen." aldus de heer Matze. „Wie ontneemt mij dit recht? Dringende samenvoe ging van Hazerswoude-dorp met Benthuizen is van groot belang. Op grond van het Evangelie verklaar ik ARP, CHU en KVP geestelijk tweeslachtig". OEGSTGEEST In de nacht van vrijdag op zaterdag, vermoedelijk tussen half 2 en 7 uur, zijn van een achttal auto's dc banden doorge sneden. Van sommige Citroëns werd het linnen dak vernield. Dat ge beurde aan de Aert van Neslaan, de Korenbloemlaan en de Laan van Oud-Poelgeest. Tevens werd aan de Willem de Zwijgerlaan een ruit van een wo ning met een straatsteen ingegooid. De politie verzoekt ieder die in lichtingen kan verschaffen telefoon nummer 52322 te bellen gemeente, werd na 1900 een water sportgemeente en is nu ook een forensengemeente. In die zin, dat de inwoners, die geen werk in de bollenstreek vinden elders hun ar beidsplaats hebben". Warmond telt ruim 4500 inwoners. Wateringen heeft er 11.787. Over welk beleid hij zal gaan voe ren wil de burgemeester zich niet uitlaten. „Ik wil in de eerste plaats kijken wat de gemeente wil. Dan pas kan ik bepalen welke richting we uit zullen gaan. Ik ben zeer demo cratisch ingesteld". Het gezin Lange meijer telt vier kinderen. De zoon studeert rechten in Leiden, een dochter gaat naar de kleuterschool, een naar de lagere school en de oudste dochter naar de M.M.S. LFC VAN STREEK LEIDEN LFC blyft van streek. Ook tegen DHC moesten de kanaries met een nederlaag genoegen nemen, ook al had de ploeg vaak een veld- overwicht. Dat resulteerde echter slechts in een doelpunt, dat al na twaalf minuten werd gescoord. Na goed voorbereidend werk van de op het middenveld verdienstelijke Wim v, d. Linden schoot Cock van Weerlee die deze middag een grote inzet tentoonspreidde, de bal tussen de benen van de keeper door. Tal van kansen kreeg LFC daarna, die echter door gebrek aan doortas tendheid onbenut bleven. Mede daar door kon DHC in de 32e minuut te rugkomen. Uit een hoekschop van v. de Meer kopte Swinkels de bal in. Na rust, toen Tonny Brakhoven de plaats innam van Leo de Jong, ver anderde het spelbeeld iets. DHC werd agressiever, al waren de meeste kansen nog voor LFC, dat echter ook nu stuitte op doelman Kroft. Kort voor tijd zou DHC zwaar te gen de verhouding in, de winnende treffer scoren. Eén van de schaarse aanvallen ronddde H. Dame kundig of: 1-2. WOUBRUGGE De visclub van de voetbalvereniging Woubrugge deelde zaterdagavond prijzen uit aan de hengelaars. De wisselbeker ging naar A. van 't Wout met 269Vs cm. Tweede en derde werden J. Wolvers met 176 cm en F. den Dolder met 123 vaardig gespreksleider toonde, be vestigde haar verwachting maar vroeg haar wel rekening te houden met de betrekkelijkheid van 's mensen zekerheid. Men had de toezegging en vooralsnog was er geen reden daaraan te twijfelen. Maar het zoy tussen half zes en zes uur kunnen worden. Het forum liep om vjjf uur af. Ge lukkig besloten de aanwezigen het te laten resulteren in een reso lutie. Een kleine commissie uit fo rum en belangstellenden moest die opmaken. Afgezien van de komst van Camara wachtte ieder gedul dig op het resultaat van dit denk werk. Na een uur kon een tekst worden voorgelezen waarmee allen instemden. Die gaat naar de minis ters Langman en Boertien. Weer werden films gedraaid om' de tijd te 'doden'. Niemand in Irene toonde echter tekenen van ver moeidheid. In de grote zaal be neden praatten velen door over wat zij deze dag hadden gezien en gehoord. Even leek de hoop op Camera's komst te vervliegen toen om half zeven werd meegedeeld, dat Schiphol geen enkele inlichting over de aan komst van de aartsbisschop en zijn gesprek met de pers wenste te ge ven. Men kon ook niet zeggen of die persconferentie al was afgelopen. Dat was voor sommigen het sein om alvast met het opruimen van het standmateriaal beginnen. Maar niemand liet zich verleiden naar huis te gaan. Buiten Irene stonden tientallen uit te zien naar de auto die Camara zou voorrijden. En op het plein bij de geref. kerk bleef de burgemeester in zijn autp met een agent vaa politie praten, genietend van een kop koffie die een welwil lend fotograaf hun had gebracht. „Geen afzegging betekent dat hij komt", hield voorzitter Dompeling van de werkgroep vol, daarmee de wachtenden moed insprekend. En dait hielp werkelijk, want niemand miurmereerde toen om zeven uur iemand meende te weten dat de persconferentie op Schiphol nu toch echt aan de gang was. Hij was dus in Nederland. En zowaar, nog geen tien minuten la ter was Camara er ineens. Er was er maar één onder de vele wach tenden buiten die hem in de vóór Irene kerende auto had herkend en niemand geloofde hem. Tot de kleine kerkleider uit Recife het trottoir betrad en burgemeester Van der Have, met ambtteken ge tooid, kwam aansnellen om hem te begroeten. Voorzitter Dompeling mocht het genoegen smaken van een vriendschappelijke omhelzing, wat later in Irene alle leden van de werkgroep met hem mochten mee-ervaren. De spanning ontlaadde zich in een lang spontaan applaus en een zicht baar verraste Camara beant woordde die enthousiaste ontvangst met beminnelijke gebaren. Voorzit ter Dompeling leidde hem naar de microfoon, waar hij Don Helder, omstuwd door bewonderaars, be dankte voor zijn, bezoek aan deze dag en de aartsbisschop zelf de jongeren die deze informatiedag hadden georganiseerd, prees om hun 'great support'. Een meisje bood Don Helder een geschenkje aan. Don Helder Camara toonde zich ver heugd, dat de conferentie op Kerk en Wereld in Driebergen de nood zakelijkheid van geweldloze veran dering in de arme landen tot on derwerp heeft en dat deze gedachte overal overtuigde medestanders vindt. Onder applaus heeft de grote kleine man uit Brazilië Irene toen weer verlaten. Hij draaide het raampje van zijn auto omlaag om zijn wui vende hand naar buiten te steken. Dat waren dan de tien-minuten-met- Camara, waarin deze derde-wereld- manifestatie haar hoogtepunt te vens eindpunt had gevonden. Zoals gezegd, was deze informatiedag opgezet door een plaatselijke werk groep; opgericht met het oog op de komende UNCTAD-conferentie in Chili, een wereldhandelsconferentie, waarbij de belangen van de ont wikkelingslanden heel reëel op het spel staan. Over de belangstelling voor 'hun' dag kunnen de jongeren, die behoren tot de prot. gemeen schap van Leiderdorp, tevreden zijn. Ds, Honnef zei ons: 'Ze zitten nou wiel te klagen over de jeugd van tegenwoordig, maar die zet zo'n dag dan toch maar op en weet de aandachtvan zovelen urenlang te boeiën'. ïn de openingsbijeenkomst in de kerk sprak de heer J. Reugebrink over de diepere jpn van dit initiatief God dienen is ook: de arme recht doen wedervaren, zei hij. De Heer is in het Oude Testament een le vende God Die slaven maakt tot een volk van vrije mensen. God ge loven is: Hem volgen op Zijn gang door de gesohiedenis. Wij erken nen Hem door de arme en ellendige ruimte van bestaan te geven. Jongeren hebben voor een verant woorde levenshouding eveneens be kering nodig. Dat is: jezelf prys- geven en je naar God toewenden. Voor een informatiedag als deze is enthousiasme nodig, maar geloof is nodig om door te zetten, tegen te leurstellingen en twyfels in. Het evangelie houdt de hoop overeind. Wie hoopt op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, is solidair met de armen, stervenden en ellendigen. Dat is ook onze politieke opdracht. Op deze aarde zullen wij met God bevrijdend moeten werken. Het middagforum werd een zeer le vendig debat over het recht der arme landen ,de mentaliteit van de rijke landen en de motieven van ontwikkelingssamenwerking. De deskundigheid van het forum met mensen uit de Zending, het Werelddiaconaat en de politiek bepaalde mede de kwaliteit, van de vragen en de discussie. De opmerking dat het van wezenlijk belang is zich als christen te verzetten tegen onrechtvaardige grondstructuren in de wereld on dervond geen tegenspraak. Het evangelie toont aan, dat dit niet zinloos is. Iemand voegde daar wel aan toe, dat hèt al of niet christèn- zijn niet relevant is voor eëri effec tieve betrokkenheid bij het ont wikkelingswerk. De nood ih de arme landen is duidelijk voor ieder een. Boycot van produkten uit ontwikke lingslanden dient voort te komen uit het volk zelf, niet als overheids maatregel te worden opgelegd. Dit middel kan met name de rijke top laag in de arme landen raken; de armen zelf kunnen niet méér de dupe worden dan ze al zijn. Het forum vond dat de gemeentelijke overheid zich niet aan initiatieven voor ontwikkelingwerk mag ont trekken. Zij moet de aandacht in de burgerij hiervoor honoreren- Ook de institutionele structuur van de EEG kwam ter sprake. Deze heeft weinig met democratie te ma ken. Er is geen gekozen parlement De beslissingen worden binnen de ministerraad genomen en die ver gadert in het geheim. Forumvoor zitter Reugebrink zag in de toe treding van Engeland geen middel tot democratisering. 'Die bondge noten zullen we wellicht wat noor delijker moeten zoeken'. Meermalen werd tijdens de discussie ook de persoonlijke welvaart hier onder de kritiek gesteld. "Wij moe ten de moed hebben radicaal te breken met onze traditionele le vensstijl. De vraag is: 'wat doen wij in onze eigen persoonlijke si tuatie aan een verandering van de mentaliteit die het arme deel van de wereld ten goede komt'. Toen tegen vijf uur nog een vraag werd opgeworpen waarover gemak kelijk uren kon worden doorge praat, gaf Reugebrink er de voor keur aan, de discussie op tijd te la ten eindigen. Een strakheid die no dig was om het programma in de hand te houden, maar die er wel op duidde dat men met zo'n forum in de roos had geschoten. Het gesprek mondde uit in de vol gende resolutie: „Geconfronteerd met de onrecht vaardige wercldhandelsstructuren en de daaruit voortvloeiende nade lige positie van de Derde Wereld, menen wy dat de Nederlandse de legatie alles in het werk moet stel len om de derde UNCTAD-confe rentie, na het mislukken van de beide voorafgaande bijeenkomsten, wèl te doen slagen. Hoertoe is het. naar onze mening, noodzakelijk, dat Nederland en de andere rijke landen by hun beslissing om de Informatie over en produkten uit de ontwikkelingslanden kon men krijgen in de stands die de grote zaal van Irene een levendig aanzien gaven. wereldhandelsstructuur te wijzigen, de gerechtvaardigde verlangens van de arme landen, zoals neergelegd in het verdrag van Lima, als uitgangs punt nemen. Ook dient er nadruk kelijk op te worden toegezien, dat gegeven concessies ten goede ko men aan de gehele bevolking en niet slechts aan de rijke toplaag van die arme landen'. Dinsdag 4 april Stadhuis, 7.30 u.: raadsvergadering. Stadhuis, 7-8 u.: spreekuur Bouw fonds. Breestraat 19, 7-8 u.: spreekuur Chr. Emigratiecentrale. Steeoschuur 5, 8-8.30 u.: spreek uur stichting Huisvesting Werken de Jongeren. Gew. Arbeidsbureau, Doezastraat 2a, 9.30-10.30 u.: voorm.: spreekuur Man-Vrouw-Maatschappij. Woensdag 5 april VOORSCHOTEN: kasteel Duiven voorde, 8.30 u.: hofdansen. Stadhuis, 4-6 u.: spreekuur socia le raadsvrouw. Hooigracht 84, 5-7 u.: spreekuur bureau gezamenlijke voorlichting so ciale wetgeving. Gehoorzaal, 7.30 u.: ledenvergade ring Oud-Leiden, na afloop prof. dr. H. v. d. Linden over het gerestau reerde Gemeenlandshuis Breestraat dat vervolgens bezichtigd wordt. Donderdag 6 april Schelpenkade 6, 8 u.: afd. Leiden Natuur'iist Ver., lezing door E. E. v. d. Voo. Gehoorzaal, 8 u.: invitatieooncert De Burcht. VOORSCHOTEN: kasteel Duiven voorde. hofdansen. 8.30 uur. LEIDERDORP Nieuw Ouderzorg. 8 uur: afd. Lelden Chr. Plattelandsvrou- wenbond, mevr. v d Mcidcn-Coolsma uit Dordrecht over „Karakter en hand schrift". FILMS CAMERA: 7 en 9.30 uur „Joe Cocker": ..Mad dogs and Eigllsmen", a.l.. Iedere middag 2.30 en belde paasdagen 2 en 4.15 uur .Mljn hond Is een dief" (een Walt Disney film): nachtvoorst, vr en za 24 uur „El Dorado", 18 j. LUXOR: „De 4 vuisten van de duivel', 2.30, 7 en 9.15 uur, beide paasdagen extra voorstelling 4.45 uur, 14 j. LIDO: „Anatevka". a.l., 2.30, 8 uur. STUDIO: „Erottlesslmo", 14 J.p 2.30, 7 en 9.15 uur, belde paasdagen extra 4 45 TRIANON: „The Arlstocats", a.l., 2.30, 7 en 9.15 uur, zo extra voorstelling om 4.30 uur, tevens 2e paasdag. APOTHEKEN Vrijdag 31 maart, zaterdag 1 april, zondag 2 april en maandag 3 april 8 uur voorm. Apotheek Reyst, Steenstraat 35, tel. 20136, en apotheek Voorschoten. Mandag 3 april 8 uur voorm. tot vrijdag 7 april 8 uur voorm. Zuider-Apotheek, Lammenschansweg 7, tel. 23553, Apo theek Leiderdorp en Apotheek Oegst- geest. Doktersdlenst 19.30 uur; lste klas: alle dagen vanaf half twaalf. Kraam afdeling: 3de klas: van 15.00 16.00 en van 18.45 19.30 2de klas: van 11.30 12.00 (alleen vaders) van i5.00 16.00 en van 18.45 19.30. Baby's en kleuters: zo., ma., wo„ vrij. en zat. van 15.00 15.30; dL en do. van 18.00 18.30 uur. Kinderen vanaf 4 Jaar: alle dagen van 15.00 16.00. dl. en do. van 18.00 18.30 uur. Annaklintek: 3de klas: 13.30 14.30 en 18 19 uur; 2de klas: 13.30 15.30 en 19.C3 20.00 uur; lste klas: 11.00 12.00, 13.30 15.30 en 19.00 •- 20.00 uur. Psychiatrisch ziekenhuis Endegeest: dinsdag qn vrijdag 43 tot 14.30 uur; zondag 11 tot 12 cn 2 lot 3. OEGSTCEEST Bezoekuren Jeigersma- kllnlek: ma. t/m vrij. 16.45 17.45 uur; zaterdag 13.00 15.00 uur; zondag 11.00 1-1.45 en 13.00 15.00 uur. ALPHEN Bezoekuren ziekenhuis „RIJhoord": dagelijks (ook ln het wee kend): lste en 2de klas: van 10.30 11.00 uur; van 14.00 14.45 uur; van 18.00 19.00 yur; 3de klas: van 14.00 14.45 uur, van 18.00 19.00 uur; kraamafdellng: van 16.00 17.00 uur, van 19.00 19.30 uur alleen voor echtgenoten; kinder afdeling: van 15.00 15.30 uur, van 18.00 18.30 uur alleen voor ouders. Kinderen beneden de 16 Jaar géén toegang op dc kinderafdeling. NOORDWIJK Sole Mlo klassepatlën- ten dagelijks van 3 tot half 5 en 's avonds van 7 tot 8; zaalpatiënten zondags van 1 tot 3. dinsdag van 1 tot half 3, donderdag van half 7 tot half 8 en zaterdag van 1 tot half 3. TENTOONSTELLINGEN Rapenburg 73 foto's Gerard Petrus Fie- ret. tot 12 april. LAK-ten toonstelling. Lakenhal: werk van Theo Nlermeyer, beelden en schilderijen, dag. 10—16 u.. zon- en feestdagen 13—16 u„ vanaf 1 april dag. 10—17 u., zon- en feestdagen 13—17 uur. duur tot 23 april. Kunstzaal HEUFF Wassenaar (dorp) Hof laan 7: Frances van Bommel-Boeje gekleurde lnkttekenlngen; B. Jorln Rijn- ders aquarellen en schilderijen; Kees Vlag kleurhoogdrukken; Ludo Nagelkerke plastieken. Bezichtiging 's maandags t/m 's zaterdags van 10—17 uur t/m 22 april vanaf 3 april, bovendien op de dinsdag avonden van 8—10 uur. 's Zondags na af spraak. REUGEBRINK geloof is nodig M. Kroon nam afscheid als organist ABBENES Zondagmorgen heeft de Hervormde Gemeente na de dienst in het Dorpshuis afscheid ge nomen van haar organist, de heer M. Kroon uit Valkenburg. Velen wa ren daar verzameld. Allereerst voer de, namens de Kerkeraad, de heer A. Bos het woord die de heer Kroon dank bracht voor het werk dat hij verscheidene jaren als organist ge daan had. Als blijk van waardering werd hem een enveloppe met inhoud overhandigd. Daarna sprak de heer Tammes, na mens de Kerkvoogdij, die orchideeën meegaf voor mevr. Kroon, die, helaas wegens ziekte, niet aanwezig kon zijn. Tot slot sprak ds. Ruitenberg waarderende woorden. Hij bood een fraai gedenkboek over de Haarlem mermeer aan namens het bestuur van de Zondagsschool die met de Kerstdagen altijd op de hulp van de heer Kroon kon rekenen. Hoog en laag water KATWIJK AAN ZEE Woens dag 5 maart: hoog water 6.53 en 19.20 uur, laag water 2.40 en 15.01 Mobiclkantoor ANWB Behandeling na ongevallen De poliklinische behandeling na onge vallen wordt van dinsdag 12 uur Cs mid dags) tot woensdag 12 uur waargenomen door hét Dlaconessenhuls. Vrijdag 12 uur tot zaterdag 12 uur door het St. Elizabeth ziekenhuis (Hooigracht). Od andere werk dagen cn op zondagen door het Acade misch Ziekenhuis. Doktersdlenst: 5 maal 2. (Zat. 10 uur voormiddag lot zondag 24 uur). Brand weer 5: maal 3. Politie 5 maal 4. EHBO: 20645. Gemeenschap Zuid-West Hulpverlenlngs- en Informatiedienst voor Lelden Zuid-West. secretariaat Jac ques Ursusplantsoen 83: voor hulpverle ning telefoon 20460; voor informatie tele foon 33921. Bezoekuren ziekenhuis Academisch ziekenhuis: dagelijks, be halve op dinsdag .van 19.00 19.45 uur: dinsdag van 13.00 14.00 uur; zaterdag en zondag van 14.30 15.30 uur. Bezoektijden Kliniek Verloskunde cn Gynaecologie: voor patiënten van de af deling Gynaecologie en voor zwangeren: van 10.00 12.30 en van 15.00 20.00 uur. Voor kraamvrouwen: van 10.00 11.30, 15.00 17.30, en van 18.30 20.00 uur. Op dinsdag Is er de gehele dag geen bezoek. Bezoek Pracmaturenafdeling (alleen voor ouders): dinsdag niet. Ma., wo., do. en vrij., van 18.30 18.45 uur; za. en zon. van 15.00 15.15 uur. Dlaconessenhuls: lste klasse dagelijks: 11.00 12.00 uur; 13.15 14.00 uur; 18.45 19.30 uur. 2de en 3de klasse: dagelijks: 13.15 14.00 uur; 18.45 19.30 uur. Kin derafdeling: dagelijks: 14.45 15.30 uur en maandag-, woensdag- en vrijdagavond 18.30 19.00 uur. Elisabeth ziekenhuis: volwassenen: 3de klas alle dagen van 14.00 15.00 en van 18.45 - 19.30 uur; 2de klas: alle dagen va n 11.30 12.00, van 14.00 15.00 en van 18.45 BIOSCOPEN APOLLO: WiUard. 12.15, 2.30, 7, 9.15; zat., zo., ma. 12.15, 2.30, 4.45, 7. 9.15; 18 J. ASTA: Strawdogs. 2.30. 7, 9.30; zo., ma. 1.30, 4, 7, 9.30; 18 j. BIJOU: Verlos ons niet van het kwaad. 2. 7.30, 9.15; zat., zo., ma. 2, 4.15, 7.30, 9.45; 18 J. CAMERA: Wat zien lk. 2.15, 7.15, 9.30: zo., ma. 2.15, 4.30, 7.15, 9.30; 18 J. CINEAC: De eend met de gouden eieren 9.30, 11.30, 1.30, 3.30, 5.30, 7.30, 9.30: zo. van af 1.30; a.l. CORSO: Diamonds Are Fore ver. 2, 8.15; zat. 2, 7, 9.15: zo., ma. 2, 4.15, 7, 9.15; 14 J. DU MIDI: Sound of Music. 8; zo., ma. 3. 8; a.l. Jeugdfilm: Kuifje en de zonnetempel. Zat., wo. 2. Dumbo het vlie gende olifantje. Do., vrij., dl. 2; zo., ma. l. EURO CINEMA: Gejaagd door de wind. 1.30. 7.30; zat., zo., ma., wo. 3.45. 7.30; 14 J. Jeugdfilm: Aslerix en de helden. Zat., zo., ma., wo. 1.30. FLORA: De amoureuze avonturen van Siegfried. 2.30, 7, 9.15; zo., ma. 2 4 30, 7, 9.15; 18 j KRITERION: Flesh. 3. 7. 9.30; 18 J. METROPOLE: De Tien Geboden. 1J0. 7.30; a.1. ODEON: De bedrieger bedrogen. 1.45. 4.15. 6.45. *.15; a.l. OLYMPIA; Chitty, Chitty. Bang. Bang. 2. 8; a.l. PASSAGE: De rode zon. 1.45, «.15. 7. 9.30; 14 J. REX: Meisjescamping. 9.30, 11.30. 1.30. 3.30, 5.30, 7.30. 7.30. 9.30; 14 J., zo. vanaf 130: 14 J. ROXY: Spartacus. 8; 14 J. ROYAL 70: De blinde Samoerai. Dl. t/m do. 2, 8.15; vrij., zat., zo., ma. 2, 7.15, 9.15; 18 J. ROYAL OP ZOLDER: Marine battle ground. Dl. t/m do. 2.15, 8; vrij., zat., zo., ma. 2.15, 7, 9; 14 J. STUDIO DE LUXE: Blue Movle. 2.15, 7.15, 9.30; zat., zo. en ma. 1.30, 4, 7.15, 9.30; 18 J. STUDIO 2000: The French Connection. 7.30, 9.45; ma. 4, 7.30, 9.45; dl.-av. besl. voorst.; 14 j. Jeugdfilm: De wraak van Ivanhoe. Zat., ma., dl., wo. 2; zo. 1. THALIA: Sartana, de vernietiger. Do., dl. 2.30, 8.15; vrij. 2.30; zat. 2.30. 7. 9.15; zo. 7, 9.15; ma. 3, 7. 9.15; 14 J. DE TJ1TKIJK: The Go-Between. 2.30, 7.15, 9.30 zo. en ma. 1.45, 4, 7.16, 9.30; 18 j. BIOSCOPEN IN DELFT CITY: Nicholas and Alexandra. 7.30; 14 J. Vier voor Texas. Vanaf zaterdag 2.30; a.l. CITY-SELCT: Louis de Funès als taxi chauffeur. 2.30, 8.15, a.l. De laatste reke ning betaal Je zelf. Vrij., zat. 23.30; 18 J. DELFIA: The Arlstocats. 2.30. 7. 9.15; a.l. Ik geef me aan Iedere man. Do., vrij., zat. 23.30: 18 J. DOELEN KINO; Diamonds arc forever. 2.30, 7. 9.15; 14 J. FLORA: Compa- neros. 7, 9.15: *at.. zon. 2.30. 7. 9.15; 14 j. De geweldenaar van de Jungle. Vrij., zat. 23.30. 14 J. STUDIO-D: Brengt de Bis marck tot zinken. 2.30, 7, 9.15, 14 J. If. Filmliga, dl., wo. 23.30; 18 J.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 5