Getuigenis, Van Niftrik, Buskes Drie gestrande schepen snel vlot J Drie soorten stank plaagden Europoort Minister Boertien: Meer aandacht voor de wereld Tijdelijk meer kabaal bij Schiphol Koreaanse zendeling naar Indonesië Eerste Portugese dominee NG-kerk Man gestikt bij bakken van frites 'Jezus Movement' trok door Amsterdam Ets van Rembrandt gemeentemuseum Raad van kerken achter brief industriepastores Bosnegerhut voor Prins Maurits Pokkenepidemie houdt toeristen uit Joegoslavië Nieuwe hoofdaalmoezenier gevangeniswezen benoemd Wij ontvingen Eerste r. k. kerk op Groenland R.K. kerk in Amerika bij raad van kerken? Duitse kerk achter abortus-voorstellen vandaag Beroepings» werk Duitse kerk vraagt verzoening met 'oostelijke buren' Boekenetalage TROUW./KWARTET DINSDAG 4 APRIL 1972 RIWEM.AM) KlltK Van één onzer verslaggevers VLISSINGEN Binnen anderhalf uur zijn zaterdag drie schepen op de Westerschelde aan de grond gelopen. Alle drie zijn ze weer vlot- getrokken. Ze hebben geen schade opgelopen en konden hun reis voortzetten. Om half zes liep het Noorse schip Tirania, groot 9000 ton, tussen Ter- neuzen en Hansweert aan de grond. In dezelfde omgeving liep een half uur later de 12.000 ton metende British AMSTERDAM In verband met on derhoudswerkzaamheden en het aan brengen van nieuwe verlichting zullen twee landings- en startbanen van de luchthaven Schiphol buiten gebruik zijn: van dinsdag 4 tot zaterdag 8 april de baan over Buitenveldert/Amstel- veen en van maandag 10 tot zaterdag 15 april de Kaagbaan. In verband hiermee zullen de andere banen in afwijking van het normale patroon, intensiever worden benut door het vliegverkeer, zo deelt het in formatiecentrum Geluidshinder Schip hol mede. In directe aan- en uitvlieg- gebieden kan daardoor grotere ge luidshinder worden ondervonden. SEOEL (RPS) De presbyteriaanse kerk van Korea heeft voor het eerst een zendingsarbeider uitgezonden naar Indonesië. Het is dr. Park Tsjang Hwan, in zijn land bekend als bijbel vertaler. Deze Koreaanse kerk geeft al negentien zendingsarbeiders afgestaan aan jonge kerken elders. Zij werken van Ethiopië tot Brazilië. PRETORIA (RPS) Voor het eerst in haar geschiedenis heeft de neder- duitse gereformeerde kerk van Zuid- Afrika een Portugees sprekende predi kant beroepen. Het is de Braziliaan ds Maria Alves, docent aan een bijbelin stituut in Santos. Alves wordt predikant van de Portu gees sprekende gemeente in Pretoria. De laatste jaren neemt de emigratie vanuit Protugal naar Zuid-Afrika sterk toe. De Portugese gemeente van de NG kerk is nog maar enkele jaren geleden gesticht en vertoont een ster ke groei. De mensen leden zijn ex- rooms-katholiek. Castrol op een plaat. Om zeven uur strandde in het nauw van Bath het Nederlandse schip Laërtes, groot 7500 ton. op een zandplaat. Alle drie de schepen hadden een loods aan boord, maar door de bijzonder dichte mist en vooral omdat die mist zeer plotseling inviel, moet men toch op alle drie de schepen één of meer boeien, die de vaarroute markeren, ge mist hebben. De Westerschelde is een als zeer moeilijk bekend staand vaar water. waarin een groot aantal zand platen voorkomt. De vaarroute slingert zich daar tussen door. Bij het hoogwater van zondagmorgen vroeg slaagde een groot aantal sleep boten uit Vlissingem Antwerpen en Temeuzen erin de Britse tanker en het Nederlandse schip vlot te trekken. Voor de Brit bestond gevaar dat hij doormidden zou breken bij laag water» wanneer hij te hoog op de zandplaat zou komen te liggen. Dat gevaar be stond ook voor het Noorse schip Tira nia. De Tirania. die niét vlot gesleept kon worden, hield het echter. Toen het 's avonds weer hoög water werd, werd weer met man en macht geprobeerd de Noor vlot te krijgen, wat ditmaal lukte. Daarbij werden veertien sleep boten ingezet Enkele honderden jongeren van de 'Jezus Movement* hebben zaterdagmiddag een mars gehouden door de Amsterdamse binnenstad omdat zij. volgens een uitgereikt pamflet, geloven dat voor alle pro blemen de oplossing 'in Jezus' is te vinden. Uit spreekkoren als 'one way Jezus' en 'Jezus is goed, kom tot Jezus', konden de duizenden paastoeristen kennis nemen van de bedoelingen van de 'Jezus Move- ment'. Gas, kattepis, olie Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Nauwelijks bekomen van een penetrante gaslucht, die vele bewoners in het Rijnmondgebied naar de telefoon deed grijpen was het zaterdagavond bij de centrale meld- en regelkamer van Rijnmond weer raak: het regende klachten (220) over de be ruchte kattepislucht, die van 's avonds acht uur tot even na midder nacht aanhield. Klachten kwamen uit Vlaardingen, Schiedam. Rotterdam en zelfs Pijnac- ker. In beide gevallen moest de oor zaak gezocht worden bij de chemische fabriek Vondelingenplaat. Deze fabriek vervaardigt onder meer 'odorant', die aan aardgas wordt toegevoegd, omdat dit gas op zichzelf reukloos is. Door een lekkage kwam alleen de 'odorant' vrij, maar menigeen dacht aan een schadelijke gaswolk. De kattepislucht gold een 'incidentele golf', die een zeer onaangename ge- UTRECHT -= De 26-jarige houtwerker P. T. de Rooij is zondagochtend vroeg «"PGltnlPTI lilt Hfl/lfffi bij het frites-bakken in de ouderlijke gCölUlClI Uil Igö bij het frites-bakken in de ouderlijke woning aan de Dorpsstraat in Vleuten om het leven gekomen. De heer De Rooij trachtte de in de frites-pan geslagen vlam te doven met een stapel linnengoed. Er ontstond een enorme rookontwikkeling, waardoor de man stikte en daarna verbrandde. De schade aan de woning bleef be perkt tot keuken en gang. De heer De Rooij was alleen thuis. Trouwt Kwartet De Rotterdammer Nieuwe Haagse Courant Nieuwe Leidse Courant Dordts Dagblad Uitgaven van N.V. De Christelijke Pers Directie: Ing. O. Postmo, F. Diemer Hoofdredactie: J. de Berg (waarnemend Hoofdkantoor N.V. De Christelijke Pers: N.Z. Voorburgwal 276 - 280, Amsterdam. Postbus 859. Telefoon 020 - 22 03 83. Postgiro 26 92 74. Bank: Ned. Midd. Bank (rek.nr. 69.73.60.768). Gem.giro X 500. Dogelijks bejtuur: 8. Bol, Den Hoog; dr. E. Bleumink, Poterv wolde; mr. G. C von Dom, Nootdorp; W. A. Frbbe, Boiler- dam; J. Lanter, Utrecht; dr». J. W. de Pou», Den Haag,- J. Smal- lenbroek, Wassenaar. Overige leden van het algemeen bestuur: K. Abmo, Amsterdam; H. A. de Boer. IJmuiden; Th. Brouwer. Ais enmr. dr. J. Don- ner. Den Hoog; J. von Eibergen, Schoenbergen; mr. K. von Houlen, Woaenlngen- ds. O. T. Hylkemo, Mthoven; Jac. Huijsen, Delft; mevrouw M. C. E. Klooster- mon-Fortgent, Vooncholen; me vrouw J. G. Krooyeveld-Wouten, Heerhugowoord; prof. dr. G. N. lammens, Noorden; d». F. H. londsmon. Den Hoog; H. de Mooij, Rijntburg; prof. dr. G. C. van Niftrik, Amsterdam; H. Otle- vonger. Buitenpost; mr. dr. J. Onngo, lunteren; dr. A. Veermon, Ri|iwijk |Z-H); H. H. Wemmen, Den Haag; dn. R. Zijlstro, Ooster- land (Zld). DEN HAAG Uit het Haagse ge meentemuseum is zondagmiddag tus sen een en drie uur een ets van Rem brandt uit 1634 ontvreemd. Het kunst werk, dat een waarde van ongeveer 5000 gulden vertegenwoordigt, heeft een afmeting van 13x12 cm en stelt twee speellieden met draailier en doedelzak voor. Het hing in de gang van de muziekblibliotheek en was achter glas bevestigd. De onbekende heeft kans gezien de ets daar achter vandaan te halen en heeft het glas laten hangen. De diefstal werd even na drie uur door een van dc bewakers ontdekt waarna onmiddellijk de politie werd gealarmeerd. Het onderzoek had gis teravond nog geen resultaat opgele verd. waarwording geeft, maar op zichzelf niet gevaarlijk is om in te ademen, 'hoewel het wel erg' was. Vrijwilligers rukten uit om de telefooncentrale van de centrale meld- en regelkamer te be mannen. Normaal worden namelijk tij- dent de weekeinden klachten bij parti culiere adressen opgenomen. Was de telefooncentrale van de aanvang af be mand, dan zou het aantal Wachten ongetwijfeld veel groter zijn geweest. Zondagmorgen tenslotte kwamen er en kele tientallen klachten over olie stank. Deze klachten kwamen hoofd zakelijk uit Rotterdam-centrum en Schiedara-zuid. In geen van de geval len behoefde de alarmfase van kracht te worden. Van een onzer verslaggevers UTRECHT Het moderamen van de raad van kerken heeft zich achter de open brief van bedrijfsaalmoezeniers en industriepredikanten gesteld inza ke de positie van de mens in het bedrijfsleven. De brief signaleert vol gens de raad wezenlijke knelpunten. De raad van kerken hoopt, dat deze brief zal leiden tot daadkrachtig over leg tussen werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, personeelsbe leid, management en pastoraat om zich diepgaand met het menselijk on behagen en de machteloosheid in de arbeidssituatie bezig te houden en nieuwe wegen te vinden, die tot een meer inspirerende ontwikkeling lei den. PARAMARIBO ANPPrins Maurits, de oudste zoon van prinses Margriet en mr. Van Vol lenhoven krijgt op zijn verjaar dag op 17 april van de konink lijke Nederlandse re dersvereni ging een Surinaamse bosneger hut cadeau. Het is een kopie van een hut van de stam der Auca- ners. Deze stam ontvluchtte destijds de plantages om vanuit het bos zijn vrijheid te bevechten. Dit gelukte in 1861 toen met het koloniale gouvernement een vre desverdrag werd gesloten. De hut is gebouwd van verschei dene Surinaamse houtsoorten. De gevel is bewerkt v\£t kleurige bosnegermotieven. Het meubi lair bestaat uit een hangmat, twee bankjes en eeri 'prasara si- sibie' (een soort bezem). Het cadeau is aan boord van het ms Neptunus van de KNSM on derweg naar Nederland. BELGRADO (Reuter, UPI, AP) Ten gevolge van de pokkenepidemie in Joegoslavië, die tot dusverre aan 22 mensen het leven heeft gekost, was de toeristenstroom die met Pasen naar de (overigens pokkenvrije) Adri- atische kust trok, maar half zo om vangrijk als anders. Meer dan een kwart van de Joegosla vische bevolking, die in totaal 22 miljoen mensen telt, is nu ingeënt Er zijn ongeveer 130 gevallen van pokken vastgesteld en honderden mensen zijn in quarantaine geplaatst. In' West-Duitsland heeft de politie gisteren stad en land afgezocht naar een werkloze man een een huisvrouw die in contact hadden gestaan met een lijder aaq pokken in Hannover. Bijna zevenhonderd andere Westduit sers die in contact (kunnen) zijn geweest met dit slachtoffer, verbleven tijdens de Paasdagen in bewaakte qua rantaine-centra. De historicus dr. G. Puchinger is voor het Maand blad van de reunistenorganisatie der SSR (en ten gerieve van het komend congres van deze organi satie) met de Leidse hervormde academiepredi kant J. A. Eekhof gaan praten over polarisatie. In het gesprek kwam uiteraard het Getuigenis van prof. Van Niftrik c.s. ter sprake. Hier volgt een gedeelte uit het interview: Hoe taxeer je de analyse van de opstellers van het Getuigenis? 'Je vraagt je af: staan de voornaamste woordvoer ders strikt genomen wel zover van elkaar?' WeJke woordvoerders bedoel je nu? 'Neem bijvoorbeeld Van Niftrik en Buskes, als de duidelijkste exponenten van de twee groepen die tegenover elkaar kwamen te staan. Zij hebben artikelen geschreven in Hervormd Nederland, die nogal fel waren. Maar als Je probeert de zaak te herleiden tot de kern, dan blijkt dat er tussen deze twee mannen geen werkelijk verschil bestaat inzake het geloof, evenmin wat betreft de conse quenties die het christelijk geloof heeft voor politieke en maatschappelijke verantwoordelijk heid. Hun politieke stellmgname verschilt, maar dat wisten we al lang, dót is geen nieuwe ontwik, kei ing. Wat blijft er dan over? Accentverschillen in hun theologie, dat wel, maar die waren er vroeger ook! Toch kan Buskes schrijven: 'Al mijn pogingen met prof. Van Niftrik te spreken zijn tot mijn spijt mislukt. Een kerkelijk gesprek over dat alles wat met het Getuigenis te maken heeft is naar mijn overtuiging noodzakelijk. Tot zo'n gesprek ben ik zonder reserve bereid, ook met mijn vriend Van Niftrik, al is deze voorlopig, wat mijn persoon betreft, daartoe niet bereid.'- Waar staat dat? 'In Hervormd Nederland van 22 januari '72. Als je zo iets leest, wrijf je je ogen uit Het gaat om twee figuren die een staat van dienst hebben in de kerk welke er wezen mag; ze zijn bevriend met elkaar; ze wonen allebei in Amster dam; maar tot een gesprek kon het in al deze maanden niet komen! Je vraagt je af: wat zijn hier dan voor geheinftin- -nige krachten werkzaam? Zij zouden bij wijze van spreken zo een fles wijn onder de arm kunnen nemen en naar elkaar toe kunnen lopen; ze wonen allebei in Zuid. Buskes heeft een Open Brief mede ondertekend, die vrij snel na het Getuigenis verscheen. Daarin werd gevraagd om een gesprek met de opstellers van het Getuigenis. Het IKOR reageerde meteen en organiseerde een televisieuitzending waarin dit zou plaats vinden, maar Van Niftrik trok zich terug. Mij was ook gevraagd hieraan mee te doen, aan de zijde van Buskes. Ik zag er tegen op. Toen c Uit de kerkbladen het niet doorging, beschouwde ik dat als een winst' Waarom? 'De kans was groot dat het een debat was geworden en géén gesprek. Misschien een debat waar de vonken van afgesprongen waren, dat is deze beide heren wel toe te vertrouwen, maar op dat moment hadden we daaraan geen behoefte. Van Niftrik trok zich terug, omdat het inmiddels bekend was geworden dat de synode het Getuige nis op de agenda van haar eerstvolgende vergade ring zou nemen. Ik vind dit nog steeds onjuist. De synode had beter dit Getuigenis in de kerk besproken kunnen laten worden. En dan vooral de strekking en de bedoeling ervan. Men had dat desnoods vanuit de synode kunnen organiseren. Waarschijblijk is dit alles zo gegaan, omdat men onrust in de kerk wilde voorkomen: maar er zijn vormen van onrust die onvermijdelijk zijn en die je iemand niet besparen kunt en ook niet besparen móét! Onge rustheid over de kerk, over het falen om aan de gemeente-opbouw en aan de vernieuwing gestalte te geven, is legitiem. En waarschijnlijk is de achtergrond van alles: het besef dat wij als gemeente van Christus te kort schieten om ant- Van een onzer verslaggevers DRONTEN 'Er is vandaag in deze wereld veel moed nodig om nog verwachting van de toekomst te hebben. Maar Jezus leeft. Daar om behoeven wij geen angst te hebben voor morgen. Er is geen be tere garantie.' Dit zei ds. J. Plantinga uit Rozenburg, voorzitter van de christelijke gereformeerde jongerenbond gisteren op de jaar lijkse bondsdag in De Meerpaal te Dronten, waar ruim tweeduizend jongeren bijeen waren. 'S HERTOGENBOSCH Tot opvol ger van mrg. A. Verheggen, die zijn functie wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft neergelegd, is met ingang van 1 mei tot hoofdaalmoezenier van het gevan geniswezen, benoemd aalmoezeniet E. J. Sraven. Het nieuwe woord (ondertitel: Hoe wij kunnen bidden) door J. Zink (vert. uit het Duits van Henri van der Burght). Uitg. Ambo, Bilthoven, 223 pag., prijs ƒ9,75. Dit boek bevat gebeden, telkens ingeleid met door beschouwing over het thema van de betrokken gebeden; de auteur wil re kening houden met de praktijk van elke dag, en betrekt óók zoiets als de krant in zijn overwegingen. New Year Canaanites and Israelites, deel I: Description; deel H: The Caa- nite Sources, door prof. dr. J. C. de Moor. Kamper Cahiers, uitg. Kok, Kampen. prijs per deeltje 5,50. We vinden hier de uitwerking van de oratie van dr. De Moor, gehouden bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de theologische hoge school van de gereformeerde kerken te Kampen (voor hebreeuws, Semiti sche talen en cultuurgeschiedenis van het oude nabije oosten). Christus in onze plaats door prof. dr. J. van Genderen en Goddelijk recht en kerkelijke orde bij Martin Bucer. door prof. dr. W. van 't Spijker. Apeldooms studies nrs. 2 en 3. Uitg. Kok, Kampen. Prijs resp. 4,50 en ƒ4,95. Prof. Van Genderen's boekje bevat de uitwerking van de rede. die hij verleden jaar hield bij de recto raatsoverdracht aan de theologische hogeschool der christelijke gerefor meerde kerken te Apeldoorn: prof. Van 't Spijker biedt hier uitgewerkt rijn inaugurele rede, 14 januari jl. te Apeldoorn gehouden. Van horen zeggen door ds. A. K. van Kooy. Nieuwe methode voor de cate chese op de openbare bisisscholen, ge grond op de 'Oefeningen in het Leer huis' van dr. J. v. d. Werf. Uitg. Boekencentrum. Den Haag. Prijzen: handleiding 15,werkboeken A, B en C, per stuk ƒ5,50 (bij aantallen goedkoper); ringband ƒ3, woord te geven op de vragen, de uitdaging en de onzekerheid van deze tijd. Misschien is dit ook een verklaring voor de nervositeit en de irritatie die zo kenmerkend zijn geweest van alle kanten bij de bespreking van het Gedtuigenis. Het heeft geen zin om elkaar verwijten te maken vanuit eigen gevoelens van onlust. Ikzelf heb ook die Open Brief ondertekend, met Buskes. Ik zou het nu niét meer doen.al blijf ik de zijde kiezen van Buskes.' Waarom niet meer? 'Omdat ik niet meer geloof in het nut van zo'n reactie. Bovendien stel je je polariserend op, vóórdat je het weet, en zodra dat gebeurt is er verder weinig van te verwachten. Overigens vroe gen we om een gesprek, en dat is nooit gekomen. Ik heb alle artikelen die ik hierover verzameld heb nog weer eens een keer doorgelezen, en ik ben van mening dat de frontlijnen verkeerd gelegd zijn. Het géét immers niet om zulke verschilpunten tussen bijvoorbeeld Van Niftrik en Buskes. dat déérvoor slaglinies moeten worden aangelegd. Volgende week gaan de hervormde dominees op hun jaarlijkse vergadering spreken over het Ge tuigenis. Ds. M. Groenenberg vertelt in Hervormd Utrecht dat hij even zuchtte toen hij' dit las: valt er nog wat nieuws over te zeggen? Ds. Groenen berg zuchtte nog meer toen hij vernam dat het gesprek via een soort forum gaat lopen. 'Meestal word je dan geen cent wijzer', vindt hij. Ds. Groenenberg merkt ook op: Wel vind ik het jammer, dat er in het forum geen van de ondertekenaars van het Getuigenis zit. Het zijn nu alleen mensen, die zich op de een of andere wijze (de een meer, de ander minder) kritisch opstellen. Waarom niet één man die het stuk voor zijn rekening neemt zoals het daar ligt? Je hoeft dan niet onmiddellijk prof. Van Niftrik te nemen, die nog steeds woedend en woedend en woedend is. Dat zou het gevaar meebrengen, dat de hele discussie zich sterk op hem zou richten. Het zou boeiend zijn, maar het forum ging dan de lucht in. Ik zie er dus niet veel in dan een nieuwe mogelijkheid nog eens af te reageren pro of contra het Getuigenis. En wat schiet je daar mee op.' Het thema was 'Blauwdruk voor de toekomst'. In een viertal mini-toespra ken werd dit van verschillende kanten belicht Ds. Jac. J. Rebel uit Hilversum opende met Toekomst en Kerk'. Hij vroeg zich af, of de toekomst werkelijk een probleem is voor vele mensen. Voor velen heeft de kerk afgedaan. Toch geloof ik in de kerk. Niet in de kerk, waar geleuterd wordt over allerlei klei ne dingen, maar in de kerk waar alles in God is en waar de Heilige Geest aanwezig is'. Minister dr. C. Boertien (ontwikke lingssamenwerking) sprak over Toe komst en Wereld'. 'De wereld staat in onze kringen niet erg hoo» genoteerd. Genade heeft meer nadruk dan goede werken. Maar we moeten proberen de wereld in bijbelse zin een beetje lief te hebben. God had de wereld zo ilief, dat Hij Zijn zoon zond. Is het dan voor ons niet noodzakelijk de wereld lief te hebben? Die houding heeft politieke consequenties. De politiek loopt het gevaar een mooi verhaal te worden, dat naast de werkelijkheid staat. In de politiek moeten we deze weg gaan: doorgaan met geloof, hoop en liefde'. ECONOMIE Toekomst en Leefmilieu' werd behan deld door ds. H. van Mulligen uit Franeker. Het leven is vrijwel onmo gelijk voor mensen door mensen. Onze 'god' is de economie. Die heeft alles te GODTHAAB (LWI) Met behulp van het bisdom Keulen zal dit jaar de eerste r.k. kerk op Groenland in ge bruik worden genomen. De 40.000 be woners van dit eiland zijn allen lu thers op vijftig rooms-katholieken na, die deor drie paters verzorgd worden. Pater Finn Lynge, een geboren Groenlander die tijdens zijn theologi sche studie te Kopenhagen rooms- katholiek werd, presenteert zijn kerk als 'een reële alternatiefmogelijkheid' voor Groenland. Vorig jaar organi seerde hij de eerste bedevaart in de geschiedenis van het eiland naar het Heilige Land, waaraan 26 lutherse eskimo's deelnamen. NEW YORK (RNS) Na een studie van drie jaar heeft een gemeenschap pelijke commissie een rapport gepu bliceerd, dat pleit voor het toetreden van de rooms-katholieke kerk in de Verenigde Staten tot de nationale raad van kerken. De rooms-katlholieke kerk heeft in de Verenigde Staten 48 miljoen leden. De 33 kerken, die thans deel uitmaken van de nationale raad, komen samen tot 42 miljoen. BERLIJN (EPD) Het moderamen van de evangelische kerk in Duitsland heeft zich achter de regeringsvoorstel len tot herziening van de abortuswe- geving in de bondsrepubliek gesteld. Wel zegt het moderamen, dat de ver nieuwing van de wetgeving ingebed dient te worden in een doelbewust sociaal-politiek program om abortus tegen te gaan door betere hulp aan moeders, gezinnen en kinderen. De kerk zal in haar verkondiging en zielszorg mee moeten werken aan een herwinnen van een verantwoordelijke mentaliteit tegenover het leven. Kritiek heeft het moderamen alleen op de indicatie 'noodsituatie', die zo rekbaar is, dat ze gemakkelijk kan leiden tot uitholling van het grondbe ginsel van de wet, de bescherming van het ongeboren leven. Deze indica tie, die op de vierde plaats gesteld is, kan volgens het moderamen beter aan het begin worden geplaatst, om de andere drie (medische gronden, be schadiging van de vrucht en verkrach ting) voorbeelden te doen zijn van noodsituaties. Half april houdt de bondsdag op nieuw een hoorzitting over dit onder werp. Daarbij zullen ook de kerken aan het woord komen. Gelijk bekend heeft de r.k. kerk zich scherp verzet tegen de regeringsvoorstellen. vertellen. Helaas hebben de kerken gezwegen, zij zongen teveel: 'Hier be neden is het niet'. Christus echter is ook gestorven voor de 'milieu-zonden'. Tot slot sprak ir. A. K. van der Vecht over Toekomst en Techniek'. De mens is bijna goddelijk gemaakt. Maar: aan ons kunnen zullen wel grenzen zijn. Tot nu toe zijn die grenzen ons onbe kend. Brandende vragen van vandaag zijn die van de ethiek: mogen we wel verder gaan en de technische mogelijk heden steeds meer uitbuiten?' Na deze toespraak kon persoonlijk naar keuze met de sprekers van ge dachten worden gewisseld. De ruimte van De Meerpaal was daarvoor ge schikt. Bovendien werd gebruik ge maakt van het kerkelijk centrum van Dronten, 'De Ark'. Ook was er ge legenheid een zangprogramma of een kamermuziekprogramma te beluiste ren. Niet minder belangstelling was er voor een Israëlische dansgroep, 's Middags werd tevens de aktie afge sloten, die gehouden is voor de evan gelisatie. Er was bijna 6.000,— bij eengebracht. drie dagen na de herrijzenis .lijkt alles weer te zijn als drie dagen daarvoor opnieuw is er kruis en leed een kettingbotsing eenstrook van verwrongén metaal en van bloed en dood en opnieuw gaat alles volgens harde wetten van vraag en aanbod van macht en geweld van haatdragend zwijgen is dan toch ons leven onveranderbaar niet te trekken uit het eeuwig scheef staand lood van onze zelfzucht? 'o, laat deze zoen niet verlóren gaan want elke zoen is gloén van goed' Paul van Ostayen) ik ga maar verder met gebogen hoofd? met opgeheven hoofd? wie zal het zeggen? wel: horend en Volgend het enige dat mij gevraagd wordt en waaraan hoop en moed te ontlenen valt. BERLIJN (EPD) Het moderamen van de evangelische kerk in (West- JDuitsland heeft een verklaring afge legd ten aanzien van de brandendste politieke kwestie sinds jaren, die de Bondsrepubliek thans bezig houdt: de ratificatie van de verdragen, die de regering-Brandt gesloten heeft met Moskou en Warschau. Het is niet opdracht van de kerk, aldus het moderamen, om in deze zaak voor de regering of' voor de oppositie stelling te nemen. Het mo deramen is zich bewust, dat de be trokken politici hun persoonlijk gewe tensoordeel te volgen hebbeb. Wel maant het moderamen hen tot 'nuch ter zoeken van een redelijk vergelijk' en roept het hen ook op, 'de weg te bewandelen van de verzoening met onze oostelijke buren, die de evangeli sche kerk sinds lang bewust op is gegaan'. Het laatste is een herinne ring aan het oost-memorandum van 1965, waarin de evangelische kerk de noodzaak van verzoening met de oos telijke buurlanden accentueerde. NED. HERVORMDE KERK Bedankt: voor Weesp, dr. J. Broekhuis te Onstwedde. GEREF. GEMEENTEN Bedankt: voor Katwijk aan Zee, D. Hakkenberg te Dordrecht. 'Gods onkruid' door Wim Zaal. Onder titel: Nederlandse sekten en messias- sen. Uitg. Meulenhoff, Amsterdam, 149 pag., prijs ƒ12.50. Wim Zaal presenteert in deze paper back 'een verslag var. de voornaamste Nederlandse sekten uit de laatste zes generaties'. Hij begint met de enorme opwinding, die de preken van ds. Gerardus Kuypers in het achttifende eeuwse Nijkerk teweeg brachten: ge gil, gekerm, stuiptrekkingen enz. Tot regelrechte sektevorming kwam het niet, daar was Kuypers (die later hoogleraar in Groningen werd) de man ook niet naar. Dan krijgen we de Zwijndrechtse Nieuwlichters: een commune avant la lettre, met mystie ke, maar toch ook, wat wij zouden noemen, maatschappij-kritische trek ken. Vervolgens de Mazereeuwers: vol gelingen van de rechtzinnige Noord hollander Jan Mazereeuw, die tenslotte goeddeels bij de afgescheidenen on derdak vinden. Curieus is de rooms- katholieke groep der Stevenisten: róómser dan de paus t.w. Pius VII, die met Napoleon ging praten. Hierna de groep van Scherff en Spiering: trieste gevallen van godsdienstwaan zin. In het één na laatste hoofdstuk speelt Zwarte Jannetje de hoofdrol. Zij had in Veenendaal een herenhuis met een ijzeren brug, die zich van de woon kamer naar de straat spande, opdat Jannetje in het rijtpig kon stappen zonder de aarde aan te rakenTen slotte, uitvoerig, over Lou de paling boer. Met elkaar meer dan genoeg om een boeiend boek op te leveren en dat is 'Gods onkruid' dan ook gewor den. Toch zitten Zaal's literaire aspi raties hem in zoverre dwars, dat hij de zaken naar mijn smaak niet altijd duidelijk op een rijtje zet (behalve bij Lou, maar daar was het 't minst nodig). Juist mensen met interesse voor deze soort 'dwarsiiggers' zullen een meer zakelijke verteltrant waar deren. Met het zweverige nawoord kan ik moeilijk uit de voeten. AJK

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 2