Droge winter zou ramp voor jonge bomen zijn TV-commentaar Ltboth' kontuur in non Tv-serie op komst I Gouden harp voor Jasperina over Jesus-people Onduidelijk Al grote schade in Drenthe Kleurloze benen zijn taboe deze winter Fe DINSDAG 16 NOVEMBER I97f Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM IKOR/CVK hebben belangrijke documentai res op het programma voor de komende weken staan. Ten eer ste zal op zondag 28 november een BBC-reportage worden uit gezonden over bekende en nieu we aspecten van de Jezus-bewe- ging in Amerika en vervolgens begint op donderdag 2 december een serie van vijf uitzendingen waarin de reizen van Paulus in beeld en gesprek herleven. Oók deze reeks is van Britse makelij en alles komt in kleur op het scherm. In Amerika telt men aan de zelf kant van de maatschappij, aldus lich ten IKOR/CVK toe, reeds tientallen groepen van de Jezus-beweging. Het BBC-team is naar San Francisco en naar Texas gereisd om daar activitei ten te registreren. Een nieuw aspect van de reportage als deze is. dat er ook wordt gesproken met christelijke ouders van kinderen die zich „op nieuw lieten bekeren en dopen". De zogenaamde „Jezus-revolutie" heeft door haar raadselachtige opkomst bij de publiciteitsmedia sceptische verba zing. maar bij de Pinksterbeweging en andere opwekkingsgroepen en thousiasme verwekt, zo menen de ker kelijke zendgemachtigden. Overzichtelijke informatie is er nog nauwelijks, kerken en theologen rea geren met terughoudendheid en vra gen, maar niemand kan de actie ont zeggen, dat zij van Jezus getuigt als de bevrijder en de Heiland van de wereld en dat overgave, genezing en massa-doop aan de orde van de dag zijn. In de documentaire wordt de vraag opgeworpen, of deze nieuwe religie beleving op één lijn dient te worden gesteld met andere pogingen van jon geren om een bepaald soort verdo ving te zoeken ter onvluchting van uitzichtloosheid in het leven, ofwel dat men heeft te doen met een wer- Frank Wiering, vorige seizoenen bekend als een bedrijver van zoge naamde "kleine journalistiekin de rubrieken Verslag op dinsdag, res pectievelijk woensdag, had zich gis teravond in de zeer grote journalis tiek begeven. Hij streefde naar niet minder dan het portretteren van de stad Tilburg. Hij slaagde in het por tretteren van één hoogstens twee per sonen. Allereerst dat van een dame op leeftijd die niet alleen bergen werk op het sociale vlak verzette, maar bovendien nog een aantal com missariaten waarnam. We kregen uit de film de indruk dat haar sociale werk niet veel verder kwam dan het uitstekende pannetje soep van vroe ger. Daarmee hield de informatie plotseling op. We hoorden bijvoor beeld niet hoe de gemeentelijke so ciale dienst in Tilburg functioneert, als die bestaat. Burgemeester Becht vond dat het sociale werk moest die nen om kansen te scheppen voor iedere Tilburger dié gelukkig wil zijn, maar dat was een uitspraak waar je niet veel verder mee kwam. Het gekke was dat een paar actie voerders een beetje de dupe werden van deze opzet. Ze wekten de indruk tegen een bierkaai te vechtenmaar welke, dat was de vraag. Als het zo was dat de sociale mevrouw en de burgemeester het sociale werk voor hun rekening in de gemeente hadden genomen, dan was het iets duidelij ker geworden. We kwamen er niet achter. We moesten nu maar gevoels matig vaststellen dat dit tweetal het meest in de lijn lagen van de propa gandafilm over de stad uit 1056 waarvan fragmenten werden getoond. Televizier had een aantal afschu welijke getuigenissen verzameld van Noordieren die door Britse militai ren waren mishandeld. Het was een opmerkelijk gaaf werkstuk van Fons van Westerloo. Hij maakte melding van de omstandigheden waaronder de Britten tot hun daden waren ge komen. Niet dat dat de zaak er beter op maakte, maar wel vermeed hij zodoende een al te schrille tekening van zaken te geven. Het was zo al erg genoeg, vooral doordat tevens in Televizier lady Fleming aan het kelijke heroriëntering op het chris tendom. Malcolm Muggeridge In de vijfdelige reeks (halfuurs uit zendingen op de late donderdagavond Nederland I) „Paulus, buitengewoon gezant", volgt men de reizen van Paulus samen met de informateur Malcolm Muggeridge, die voortdurend vragen stelt aan de nieuw-testamen- ticus dr Alec Vidler. Zij gaan niet als Paulus te voet, maar maken gebruik van allerlei voertuigen en ook ezels. Ter plekke concentreren zich de ge dachten van de reisgenoten telkens op wat Paulus deed en leerde. Men begint op een terrasje in Paulus' ge boorteplaats Tarsis en eindigt op het dak van de St Pieter te Rome. Vele plekken die Paulus bezocht, zou hij nu nog herkennen, andere zijn in 2000 jaar sterk veranderd. In de eerste aflevering wordt in Tarsis uitgelegd hoe Paulus een kind was van twee werelden: hij werd ge boren in een joods gezin maar was ook Romeins staatsburger. In Jeruza lem komt zijn opvoeding tot wetsge- leerde ter sprake en zijn aanwezig heid bij de steniging van Stephanus en tenslotte op de weg naar Damas cus in Syrië zijn ingrijpende ervaring waarbij hij door God werd geroepen. Van een onzer verslaggevers door watergebrek zijn dood- ARNHEM/GROLLO Wan neer het een droge winter wordt, ziet men bij staatsbosbeheer „met enige angst het voorjaar tege moet". Niet denkbeeldig is dan een herhaling van de situatie in het seizoen '59-'60 toen in Neder land tienduizenden jonge bomen Libelle bezocht voor u de aatste Parijse modeshows. En stemde daar de nieuwe panty-collectie op af. Les Colorés. Als u ze ziet draagt u deze winter alleen maar oQo I collection: '^3^ les colores van woord kwam over de behandeling die zij had moeten ondergaan als ge vangene van het Griekse kolonels regiem. C.J.L. gegaan. De bossen in Drente hebben in de afgelopen zomer reeds grote klappen moeten incasseren. Naar raming is in de boswachterijen Grollo, Hooghalen. Schoonlo, Gieten en Borger 50 tot 60 procent van het in april aangeplante naaldgeboomte afgestorven terwijl dat normaal 15 a 20 procent is. Op de Veluwe is de sterfte onder de jonge aanplant ondanks de grote droogte in de zomermaanden nog wel meegevallen. Dat komt onder meer doordat in het voorjaar nogal wat re gen is gevallen. De losse-zand-struk- tuur laat gemakkelijk vocht door en men werkt er voornamelijk met gro ve dennen, die niet zo veeleisend zijn. Leemlaag In Drente heeft de vroegste aan plant, die van maart, het in het. alge meen ook wel gered. Wat daarna in de grond ging. had echter een harde dobber. Mede door de leemlaag, die zich hier veelal in de bodem bevindt, kon het toch al geringe grondwater de jonge wortels moeilijk bereiken. Geschat wordt dat op deze wijze tienduizenden boompjes verloren zijn gegaan, vooral fijnspar, sitka en douglas. Hoewel men bij staatsbosbeheer door elkaar genomen niet van een rampjaar wil spreken, houdt men zijn hart wel vast met het oog op het komende voorjaar. Wanneer er deze winter weinig regen valt. dan moet op de Veluwe en in Drente maar ook elders er ernstig rekening mee gehou den worden dat veel bossen met jon- Vanavond te zien NEDERLAND I VARA 19.05 uur Volgende patiënt, tv-serie 19.30 uur Tik tak tor, vraag- en antwoordspelletje 20.21 uur Klatergoud, cabaret programma 20.45 uur Tilly en Gus, Speelfilm uit 1933. NEDERLAND II NCRV 19.05 uur Dier en vriend 19.30 uur De koerier van de keizerin, tv-film 20.21 uur De familie Mack, familieserie 21.20 uur Arsène Lupin, tv-film 22.20 uur Ander nieuws, verslag uit de najaarszitting van de hervormde synode. ge aanplant in de lente van '72 wel eens een trieste indruk zouden kun nen opleveren. In de zeer droge zo mer van '59 was er nog weinig aan de hand, maar in het voorjaar van '60 bleken de gevolgen desastreus. Veel eiken Veel schade is er naar wij ver nemen afgelopen zomer aangericht onder de jonge laanbeplantingen (met name eiken). In tal van gemeenten is het geboomte dat begin dit jaar in de nieuwe wijken in de grond ging, door het uitblijven van regen gesneuveld. Alleen in gemeenten, waar men re gelmatig met tankwagens langs het prille groen ging, heeft men de scha de kunnen beperken. UTRECHT De juriste van het Consumenten Contact Orgaan, me vrouw R. L. A. van Leeuwen-de Vlieger, vindt dat misleidende recla me strafbaar gesteld moet worden. In „Ruim Zicht" van het Nederlands Katholiek Vakverbond (één van de in het CCO deelnemende organisaties) zegt ze, dat zowel de maker als de opdrachtgever gestraft moet kunnen worden. Vanavond te horen HILVERSUM I KRO 19.00 uur Musicerende dilettanten, licht orkest 19.30 uur (RKK) Dood doet leven, gesprek 20.00 uur Nederlandse muziek en Nederlandse poëzie 21.00 uur Babel, literaire kroniek 21.55 uur (NOS) Kamermuziek 23.15 uur Voer voor vogels, licht programma HILVERSUM 2 AVRO 19.00 uur Ensemble Gerard van Krevelen 19.30 uur Vanavond gevarieerd pro gramma 22.3024.00 uur Vanavond laat, informatief programma Jasperina de Jong ontvangt een 'gouden harp" van haar zoon Pélle, die op zijn beurt het sieraad uit han den had gekregen van Mies Bouwman. Van onze kunstredactie AMSTERDAM Jasperine de Jong kreeg maandagmiddag uit han den van Mies Bouwman de Gouden Harp van de stichting Conamus uit gereikt, omdat, zij zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse lichte muziek, waarvan de belangen op velerlei wij ze door Conamus worden behartigd. Jasperina was niet de enige die met deze onderscheiding werd geëerd. Ook tekstdichter Guus Vleugel, schrifper-tekstdichter Eli Asser, com ponist-orkestleider-arrangeur Bert Paige en de 80-jarige nestor van de Nederlandse amusementsmusici, de dirigent Julius Susan, kregen een Gouden Harp. Een Zilveren Harp, be doeld als aanmoedigingsprijs, ging naar de zangeres Loekie Knol, zanger Frits Lambrechts en musicus Thijs van Leer. De jury die de prijzen had toegewezen bestond uit de heren A. J. G. Strenholt, W. Duys, J. Stokker- mans en M. van 't Woud. Sliaffy schreef hét lied van het jaar AMSTERDAM Ramses Shaffv heeft hèt Nederlandse lied van het jaar geschreven, volgens dezelfde ju ry die de winnaars'van de Gouden en Zilveren Harpen van Conamus aan wees. Het lied is „Zing, vecht, huil, bid. lach, werk en bewonder" en het werd niet alleen door Shaffy geschre ven, niaar ook door hem gezongen. Daarvoor kreeg hij de Conamusprijs groot 1000 gulden, plus een door prof. Vroom toud-directeur Rijksacademie beeldende kunsten) aangeboden aqua rel. De uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse reünie van Conamus maandagavond in Amsterdam. MARY STEWART 101 Ik antwoordde in dezelfde taal: „Daar had ik geen tijd voor." Ik pakte een sigaret uit de koker, en bukte me vervolgens achter het windscherm, zodat ik mijn gezicht tegen de tocht beschermde, terwijl ik mijn aansteker aanknipte. „En de hond... hoe kwam u aan de hond?" De aansteker ging uit, en ik moest er twee, drie keer op drukken voordat die weer opvlamde. Ik dook nog die- Zeist^ per omlaag in de wagen, maakte een holletje dat tegen de wind beschermd was, en probeerde het nogmaals. Ik gaf geen antwoord, maar hij scheen het amper op merken; hij praatte schier in zichzelf, nog steeds met die verstrooide, haast afwezige stem. „En die meneer Marsden; waardoor bent u er zo zeker gel)0U van, dat die meneer Marsden de man van Loraine is?" verdei Mijn aansteker vlamde op, en brandde rustig. Ik stak (27) _s de sigaret aan, en reikte hem die uit mijn holletje aan. eentje Ik tastte in de open koker op mijn knie naar een andere ken o „Doet dat er iets toe?" zei ik weer. „Hebt u soms toeval- grijns lig een revolver bij u?" „Toevallig wel," zei Paul Véry, en ik kon aan zijn stem horen dat hij opnieuw glimlachte. „Maar vertelt u mij oerde lands en ac de nee nejem lat hi jerliez lenhei prestal iljvoo De g leg' eens, hoe komt u eigenlijk in Marseille? En hoe is uw verhouding tot die Byron?" Ik hield de aansteker bij mijn sigaret, en trok aan het vlammetje. Toen verstijfde ik, gehurkt als ik daar zat beneden het dashboard van de wagen, terwijl het vlam metje van de aansteker mijn kleine duistere holletje ver lichtte, en op het open deksel van Paul Véry's sigaretten koker flikkerde. Er stond daar een inscriptie, prachtig in het zilver ge- ter. graveerd. Alleen maar zijn naam en een datum. Die luidde: Jean-Paul A jamais, L. 17.8.42 De aansteker ging uit. Boven mij in het duister zei zijn stem, met een zweempje spot: „heb maar geen zorgen meer, „ma belle". Het komt in orde, daar zorg ik voor. En u vertrouwt me toch, niet?" Dit zinnetje, zo zachtjes ge zegd in het Frans, in het duister.... de stem van de Ro- cher des Doms; de stenig die ik nog geen uur geleden in Kramers kantoor had géhoord... En, als een andere echo op de achtergrond de spookachtge stem van Louise, die te laat - fluisterde: „Paul Very... iets in antiquiteiten..." „U vertrouwt me toch, niet?" herhaalde Jean, en glim lachte in het duister boven me. Het was koud, de nachtwind van de Cöte d'Azur. Geurend naar pijnbomen, geurend naar de zee, ruiste langs mijn wangen als een warme donkere golf, maar ik huiverde terwijl ik diep in.mijn mantel dook, en bestree* de dreigende zenuwaanval van hopeloosheid. Dwaas die ik was! Ik had Loraines man - ik noemi hem bij mezelf nog Paul Véry - weg horen gaan naaiKJêr zijn wagen. In de tijd die ik nodig had gehad om vanBjk Kramers binnenplaats te ontsnappen en naar de garagefjd® te rennen, kon hij net zijn wagen naar buiten hebben!^ gereden en daar heen zijn gegaan om te tanken. On-f danks zijn relatie met Tistet-Védène, ondanks (zei ik ra zend tegen mezelf) het feit dat hij uitzonderlijk geschikt was voor de rol van Loraines echtgenoot, had ik de fi guur niet doorzien. Ik was, een en al dankbaarheid, i hem toegesneld, als een dwaas, had ons laatste kansj; toevertrouwd aan zijn handen. Moordenaarshanden. I> lichten van Hyères doemden voor ons op; ze flitsten voorbij, en werden opgeslokt in ons duistere kielzog. Ik dook dieper ineen op mijn stoel en keek hem van terzijde aan. (Wordt vervolgdJ Momma Smidje Verholen en de veedieven van Texas TELEVISIE i VANAVOND] (K) BELGIE NEDERLANDS 18 00 (K) Fabeltjeskrant. 18.05 Catweazle. tv-serle avond: gevarieerd programma woensdag (vervolg). (Om plm. (20.00 Nieuws). 22.30-24 00 Van- 8 35 Van alle markten thuis.), avond laat: informatief pro- 9.00 Radioweekblad, met 18.30 Tienerklanken: Andere gramma met om 22.55 Medede- 9. De toekomst van lingen. om 23.00 Nieuws, 23.10 AVRO's Radiojournaal om 23.55 Nieuws. Waterstanden: 9.40 koek. 19.. Nederland 19.35 Hier spreekt men Nederlands en Zoeklicht 19.43 Mededelingen. 19.45 Nieuws. 20.10 Programma over Televisie Nederland NOS 18 45 (K) Fabeltjeskrant, de verkiezingen voor de Brus- STER 18.50 (K) Reclame. NOS selse agglomeratieraad en de 18.55 (K) Journaal. STER 19 00 federatieraden die op 21 no- (K) Reclame. VARA 19 05 (K) vember plaatshebben. 20.35 De Volgende patient, TV-serle fantastische reis, sclence-fic- 19.30 (K) Tik Tak Tor: vraag- tionfilm. 22.05 (K) Orgelcon- en antwoordspelletje voor het eert. 22.35 Nieuws, hele gezin. STER 19.55 (K) Re- om Schoolradio: om 10.45 Voor de kinderen: om 11.00 Nieuws: om 11.03 Op de koffie. 12.00 IJmui- den-Centraal: rechtstreekse uitzending te midden van mensen 13 00 Nieuws. 13.11 Ac tualiteiten. 13.25 Licht ensem ble met zangsolisten. 13.45 Ge sproken portret. 14.00 Speel ruimte. gevarieerd programma met actualiteiten en muziek (16.00-16.02 Nieuws). 17.00 (S) Verzoekplatenprogramma 17.55 clame. NOS 20.00 (K) Journaal. STER 20.15 (K> Reclame. VA RA 20.20 (K) Klatergoud, caba retprogramma. 20.45 Tilly en Gus. speelfilm uit 1933 21.40 (K) Simon Carmlggelt leest uit eigen werk. 21.45 (K) Achter het Nieuws NOS 22.30 (K> Journaal 22.35-22.38 Weekover zicht en algemene Informatie over schooltelevisie. NEDERLAND II Hilversum 1 402 TROS 7.00 Nieuws. 7 02 (S) Mededelingen. Lichte grammofoonmuziek en actualiteiten. (7.30-7.41 en Hilversum III 240 m. 8.30-8 41 Nieuws). 10.00 Voor de AVRO 7.00 Nieuws. 7.02 Ra- vrouw (10 30-10.32 Nieuws). 11.55 diojournaal 7.05 Steevast (8.00 Mededelingen. KRO 12.00 (S) Nieuws). 9 00 Nieuws 9.03 De Van twaalf tot twee (12 26 Me- negen-uur-show 10.00 Nieuws, dedellngen t b.v. land- en 10.03 Arbeidsvitaminen (11.00 tuinbouw; 12.30 Nieuws: Nieuws). 12.00 Nieuws. 12.03 12.41-12.50 Actualiteiten; Radiojournaal. 12.06 Zet 'm op. 13.00-13.05 Raden maar. 14.00 (13.00 Nieuws) 14 00 Nieuws Huisbezoek: pastoraal gesprek. 14.03 Superclean dreammachi- O. NOS 14.10 Van Ta-ta tot totale ne. 15.00 Nieuws. 15.03 Lichte rende dilettanten: licht orkest, taal: het leven m de taal. 14 20 platen (16.00 Nieuws). 17.04 (S) ^spekten van de kamer- Nieuws. Hilversum I KRO 18 30 Nieuws. 18 41 AC- 12.41-12.50 tualltelten 18.50 Voorbeschou- 13.00-13 05 Raden wing over de komende KRO- Huisbezoek: pasto programma's. 19.00 (S) Muslce- NOS 14.10 Van Ta-ta tot totale NOS 18.45 (K) De Fabeltjes- I9 30 jjood doet leven: gesprek krant STER 18.50 (K) Reclame. 1915 De zlngende kerk. 20.00 muziek. 14.50 Meer over min- 17 06-18 00 NOS 18.55 (K) Journaal STER (S) Nederlandse muziek en der: De stem van de spreken- gramma. 19 00 (K) Reclame NCRV 19 05 Nederlandse poëzie. 21.00 Ba- dc minderheid. NCRV 16.45 (S) Dier en Vriend. TV-scrle. 19.30 bcl; nteraire kroniek. NOS Journaal Anno Nul. hoorspel. (K) De koerier van de kelze- 21.55 (S) 25 Jaar Frans-Neder- rin, TV-füm STER 19.55 (K) ]anc|s cultureel Verdras: II. ble. Reclame NOS 20 00 (K) Jour- Kamermuziek (KRO 22.25-22 30 naai. STER 20.15 (K) Reclame overweging). 22 30 Nieuws. NCRV 20 21 De familie Mack. 22 40 Den Haag vandaag. KRO muziekprogramma TV-familiescrie. 20.45 Hier en 22 50 Actualiteiten. 23.15 (S) Nu: actualiteitenrubriek. 21.20 Voer voor vogels, licht pro- (K) Arsène Lupin. TV-film. grarT,ma. 23.55-24.00 Nieuws. 22.10 (K) Dagsluiting. 22.20 An der Nieuws NOS 22.45 (K) Hilversum II 298 m. Journaal. 2250 Den Haag van daag. TELEAC 22 55-23 25 Elc- mentalre Economie - les 7 ensemble met zangsolist. 19.25 dag. VARA <hcrh.i. Paris vous parle. 19.30 Van- Actualiteiten. AVRO 18.~M "Nieuws: om 18.11 matle. (Öm plm. 7.33 Van dc Radiojournaal. 19.00 (S) Licht voorpagina.). VPRO 7.54 Deze 17 00 (S) NCRV-Vocaal ensem- 17 20 Overheidsvoorlich ting. NCRV 17.30 Nieuws. 17 32 Hier en Nu 18.00 (S) Licht Hilversum II 298 m. VARA 7 00 Nieuws en och- Nederlandl NOS/NOT tendgymnastlek. 7.20 (S) Dag 10.45-12 00 Schooltelevisie. KRO woensdag!: muziek en infor- 17.00-17.50 Kinderprogramma. Belglë-Nederlands: 17.00 Voot Nieuws. 8.11 boer en tuinder. 17.30 Jevan- 8.22 (S) Dag Jong. 210: „Er is veel geld nodig voor mijn plannen, mijn heer Verholen." zei de ge vangenisdirecteur. „Heel veel geld. Maar ik dacht zo, dat mijn plannen wel een financieel offer recht vaardigden. Ik ga name lijk van het standpunt uit, dat de aan mijn zorgen toevertrouwde gevange nen geen redeloze misda digers zijn. Ik zie ze meer als kleine, stoute jongetjes, die eigenlijk een pakje voor hun broekje verdien den, maar aangezien men in deze verlichte eeuw j geen pakjes voor broekjes meer geeft, komt deze lich- te lijfstraf dus niet meer in aanmerking. Wat dan? Opsluiten in een donker, vies hok? Nee meneertje, daarvan is elk kind bang en mijn kleine stoute jongetjes dus ook. Waar berg ik ze dus op? In kleine, gerieflijke kamertjes met een gemakkelijke stoel, een warm kleed op de vloer en een televisietoestel. Een fris bloemetje in de ven sterbank doet het ook altijd goed en laat onze jongens beseffen, dat ze mens zijn. Een héél klein mensje, dat een keertje dom is geweest en nu voorbereid moet worden op zijn terugkeer naar de maatschappij." „Ik zou zo'n cel wel eens willen zien", zei de smid. „Dat kan", zei de directeur. „Maar spreekt U in het vervolg liever van logeerkamer. Dat klinkt wat minder hard, begrijpt U?" „Maak dat je wegkomt, wijsneus!" gromde de ongunstige bewoner van een der „logeerkamers", toen smidje Verholen even bij hem niar binnenkeek „Ik mot het bokse zien. Da's voor mijn heel wat leuker dan zo'n kletsforum val zes polletieke betweters, die zich verbeelde, dat ze overal versland van hebbe.' „Gaat U maar gauw mee," fluisterde de gevangenisdirecteur. „De kwestie is, dat kille Nelis al zo gewend is aan zijn eigen gezellige vertrekje, dat hij niet kan hebben, dat iemand bij hem naar binnenkijkt. Dat vindt u toch immers ook niet leuk? En als U me dan nu wilt volgen dit poortje door

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 8