SITUATIE VERGELEKEN MET OORLOGSJAREN' INTERJECT m Geestelijk kantoor moet predikanten uitbetalen Oersterk! Waslijst van klachten van wijkverpleegsters Actie voor meer speel ruimte voor liet kind Hoofd collectebureau zal moeten inbinden Ds. Nijholt over woningkraak: Commissie-Verdam stelt voor: Drees naar Bonn AOW kostte rui® 5 miljard guldeil in 1970 i U Uit de Haagse hof geplukt D.NiS,D.AG 16 NOVEMBER 19 Fijn om over de vloer te hebben. 5 jaar slijtage garantie Van onze Haagse redactie DEN HAAG Het convent van Haagse binnenstadpastores het interkerkelijk overlegor gaan van dominees en pastores in het centrum van de residentie heeft slechts één moment ge aarzeld toen het enkele weken geleden zijn instemming betuig de met de spectaculaire kraak- actie van afgelopen vrijdag avond. Een eenmalige symbolische kraak van artsen, pastorer, onderwijsmensen e.d. enerzijds, en „alternatieve" hulp verleners zoals kabouters en leden van de Haagse Sosjale Joenit ander zijds. Op deze wijze maakten zij hun gloeiende verontwaardiging kenbaar tegen het onrecht dat er, bij de huidi ge woningnood, huizen vaak om spe culatieve redenen leeg staan. De van het convent deel uitmakende en later ook aan de actie deelnemen de pastores trokken daarmee de con sequentie van hun maatschappelijke stellingneming welbewust door tot het stellen van een daad. Als repre sentanten van de kerk zijn zij daad werkelijk in actie gekomen, een daad waarover binnen de kerk ongetwij feld nog lang zal worden nagepraat. Noodtoestand De initiatiefnemer ds. R. Nijholt, remonstrants-predikant in Den Haag: „We hebben de situatie vergeleken met de oorlogsjaren. In die tijd was diefstal van voedsel ook geoorloofd, omdat er sprake was van een nood toestand. Ook nu is er van een nood toestand sprake en is een onrechtma tige daad, nl. het kraken van een huis, geoorloofd." Het idee van de gezamenlijke kraakactie werd naar voren gebracht door de Haagse Sosjale Joenjt, een al ternatieve hulpverleningsorganisatie die herhaaldelijk geconfronteerd wordt met de gevolgen van de woon- ellende. Zij meenden dat een kraak actie meer succes zou hebben wan neer er „op drie personen een wit boord" zou deelnemen, een slogan voor één persoon van een officiële in stantie of organisatie en twee niet. woningen gebeurt niks. Bovendien zijn in Den Haag op het ogenblik gehuurde „anti-krakers" bezig, die er niet voor terugdeinzen zelfs revolver schoten te lossen. Bij elkaar een on aanvaardbare situatie." Evangelie Ds. Nijholt Ds. Nijholt: „Nog afgezien van het gebruik van het woord wit boord dat is dacht ik wel achterhaald vond ik het een uitstekend idee. Ik was er eerlijk gezegd blij mee dat er van de „andere kant" om onze mede werking werd gevraagd. Een moge lijkheid om een brug te slaan tussen de kerk en maatschappij. Het idee vond zoveel weerklank, dat de ver houding een op drie vrijwel anders om kwam te liggen." Op een of andere manier moet het idee de „klik" hebben gegeven bij een dertigtal dominees en pastoors, tien tallen mensen uit het onderwijs, art sen, maatschappelijk werkers om mee te doen. Ds. Nijholt: „Hoewel ik het niet precies kan nagaan moet de aankon diging van minister Van Agt (justi tie) om harder op te treden tegen kraakacties de doorslag hebben gege ven. Bij mij althans is deze aankon diging niet in goede aarde gevallen. Er zal van overheidszijde wel harder opgetreden worden tegen het kraken, maar aan de oorzaak van dit kraken, nl. de onaanvaardbare leegstand van UTRECHT Een waslijst van klachten over de werkomstan digheden van wijkverpleegsters is gisteren gepresenteerd op een bijeenkomst van de sectie maat schappelijke gezondheidszorg van de Katholieke Unie van V erpleegkundigen. Als klachten werden genoemd: on tevredenheid over de salariëring, over de pensioenen (een heet hangijzer), over de inhoud van het werk, over de stagnerende subsidiëring (terwijl de taken alsmaar uitgebreid worden), over de onderlinge samenwerking, over de communicatie met artsen, ziekenhuizen en andere personen en instellingen die in de gezondsheids- zorg werken en over de gebrekkig functionerende en hevig versnipperde organisatievorm in een aantal zuilen en in plaatselijke (autonome) be stuursorganisaties van kruisvereni gingen. Verder worden de wijkverpleeg sters geconfronteerd met de door hen weinig op prijs gestelde verschuiving van het werk in de richting van pre ventieve (en van wat wordt genoemd de „positieve") gezondheidszorg, ter wijl het werkelijk verplegen er niet meer bij is. Ook is er kritiek op de omstandigheden waaronder men op geleid wordt tot verpleegkundige in de maatschappelijke gezondheidszorg: tijdens deze opleiding (meestal ver bonden aan sociale academies) krij gen de verpleegkundigen (die het Vannacht om twaalf uur precies is de nieuwe oogst Beaujolais, uitste kend doch beperkt in hoeveelheid, vrijgegeven. De eerste zending is gelijk de haringrace met spoed naar de keldermeester van Schiphol Frommer gebracht door de heer De Bruyn van het Beaujolaishuis Pas- quier-Devignens. A-diploma al hebben) een krappe beurs en als zij afgestudeerd zijn merken zij dat er van een verbeterde honorering geen sprake is. Haar niet bevoegde collega's verdienen even veel. Volgens unie-voorzitster me vrouw C. F. A. Maquine is er een landelijk tekort van ruim 6000 wijk verpleegsters. En: „Ik persoonlijk en ik mag wel zeggen dat geldt voor iedereen die mee heeft gedaan ben daarom geen moment teruggedeinsd voor de consequenties. Ik geloof n.1. niet aan een strikt gescheiden horizontale of verticale geloofsbeleving. Wie een verticale geloofservaring heeft, zal die ervaring ook in het horizontale vlak moeten uitwerken. Dat ligt ge heel in de lijn van het evangelie. Als christen moet je betrokken zijn in de samenleving. Vanuit die stellingne ming hebben dominees en pastoors persoonlijk de verantwoordelijkheid van deze actie voor hun rekening ge nomen. De instanties zijn er niet in gemengd. Trouwens ik geloof niet, dat het dan zover zou zijn gekomen." Overigens wijst ds. Nijholt er met nadruk op dat de actie niet zo zeer gericht was tegen de regels van de overheid die de eigendom beschermt, maar meer tegen het ontbreken van overheidsregels. Ds. Nijholt: „Als de uitoefening van het eigendomsrecht iemand in zijn persoonlijke geluk en welzijn schaadt, dan verzet ik mij te gen dit recht. Op het ogenblik staan in Den Haag om louter speculatieve redenen huizen leeg. Dat is onaan vaardbaar. Het ontbreken van wette lijke bepalingen maakt bovendien, dat ook het gemeentebestuur hier niet tegen kan optreden. Vandaar dat in ons manifest staat: „In onze samenleving behoort de wet de nood te kraken." Onaanvaardbaar De uit de actie geformeerde werk groep zal waarschijnlijk de naam gaan dragen „bewoond verklaard", naar het spandoek dat op het ogen blik de gevel van het gekraakte pand in de Haagse Van Speijkstraat siert. Het zal het laatste huis zijn dat ge kraakt wordt. Ds. Nijholt: „De actie was zuiver symbolisch. Het gaat ons er niet om zoveel mogelijk woningen te kraken. Het ging ons er alleen om de aandacht te vestigen op de onaan vaardbaarheid van de huidige situa tie." De werkgroep „bewoond verklaard" zal in de komende weken nauwkeurig lijsten aanleggen, waarin woningen worden vermeld, die langer dan zes maanden leegstaan. „We hebben de indruk dat de leegstand van won in- gen veel groter is dan uit de officiële cijfers blijkt. Vaak worden leegstaan de woningen niet geregistreerd door het c.b.s. Op ons telefoonnummer (67.94.47) zijn al heel wat meldingen binnengekomen," aldus ds. Nijholt. Later zal worden nagegaan of niet andere aspecten van de woningnood kunnen worden belicht. „We zullen in ieder geval de zaak levend houden. Vaak wordt er teveel gedacht dat het onbegonnen werk is. Als kerk zullen we echter moeten bewijzen dat het anders kan. Van onze parlementsredactie DEN HAAG De commissie-Ver dam stelt voor, dat de staat de verplichtingen van het uitbetalen van tractementen aan dienstdoen de predikanten overdraagt aan een Stichting Geestelijk Kantoor. Dit kantoor moet dan met de kerken verder overleggen aan wie het ge kapitaliseerd bedrag wordt uitbetaald. Voor de r.k. geestelijken geeft de commissie de voorkeur aan een uitkering aan de betrokken pa rochie. Oersterk iet 501 kwaliteits- garandeert u het sterke en duurzame tapijtnylon (Wyers staat er achter) Staatssecretaris Van der Stee (fi nanciën) heeft een tussentijdse nota van de commissie-Verdam, waarir deze suggesties worden gedaan, aan de Tweede Kamer voorgelegd. Zoals bekend is het de bedoeling de financiële banden tussen de staat en kerk los te maken. Voor de bestude ring van dit probleem werd in 1946 de staatscommissie-Van Walsum geïnstalleerd, welke commissie 20 jaar later met een advies kwam. Ge zien de vele meningen over de delica te verhouding tussen de overheid en kerken, was het voor deze commissie erg moeilijk met een rapport te ko men. De commissie-Verdam werd sep- Minister-president en mevrouw Bies heuvel, samen met mevrouw Dur- long, echtgenote van de Nigeriaanse ambassadeur, tijdens een receptie voor het Corps Diplomatique op het Catshuis. AMSTERDAM Een groep van 57 medische hoogleraren, specialisten en huisartsen heeft in een telegram de voorzitter van de Tweede Kamer herinnerd aan hun rekest van 1970, waarin zij bij de minister van CRM aandrongen op uitvoering van de mo tie-Voogd, die vandaag in stemming komt. De medici stellen zich wederom op voor een pensioenregeling voor oorlogsslachtoffers, het telegram is ondertekend door de Amsterdamse arts dr. E. de Wind. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM „Kinderen moeten kunnen spelen. Maar hoe en waar?" Om op deze vragen, die de Stichting Nationaal Jeugd Fonds zich stelt, een antwoord te kunnen geven doet de stich ting deze week een beroep op het publiek. Van 15 tot en met 21 november wordt een jeugdcollecte gehouden met als motto: „De jeugd stéat op het spel!" Het Nationaal Jeugd Fonds wil met deze collecte geld inzamelen om een oplossing te zoeken voor het pro bleem van de afnemende speel- en leefruimte van de Nederlandse kinde ren. Symbool van de actie is „Jantje Beton", die aldus het fonds na mens een heleboel jongens en meisjes voor de vaste Kamercommissie van het CRM heeft verklaard: „Ik stik in het blik. Er komen steeds meer auto's in de straat, de trottoirs worden als maar kleiner en op het gras mogen we niet lopen, want anders wordt de gemeente kwaad." Om Jantje Beton te helpen heeft het Nationaal Jeugd Fonds een aantal activiteiten ondernomen. Voor het ontwerpen van nieuwe speelwerktui- gen voor de jeugd heeft het fonds een opdracht verstrekt aan de Stichting De Jonge Onderzoekers en een prijs vraag uitgeschreven onder de Neder landse vaders. De Jonge Onderzoe kers is verzocht speeltuigen te ont werpen, die veilig, betrekkelijk goed koop, pedagogisch verantwoord, een voudig te plaatsen en te verplaatsen zijn buiten zowel als in overdekte ruimten te gebruiken zijn en aan meer kinderen tegelijk speelgelegen- heid bieden. Voor knutselende vaders heeft het fonds prijzen uitgeloofd: een eerste prijs van 2000 gulden, een tweede prijs van 1000 gulden, twee derde prijzen van 500 gulden en vier vierde prijzen van 250 gulden. Op aanvraag worden de wedstrijdvoorwaarden toegezonden door het bureau van het Nationaal Jeugd Fonds, Maliesingel 27, Utrecht (tel. 030 - 22643). De in zendingstermijn sluit op 1 maart 1972. De bekroonde ontwerpen zullen wor den tentoongesteld op de Nationale Manifestatie „Kind en leefmilieu" op de Floriade 1972 in Amsterdam. De collecte zal deze week worden gehouden met bussen en lijsten. Gif ten op giro 1247 ten name van het Nationaal Jeugd Fonds zijn welkom. Prinses Beatrix is lid van het bestuur van"-het fonds geworden. De prinses wil door actieve deelname aan het werk van het fonds uitdrukking ge ven aan haar betrokkenheid met en bezorgdheid over de ontplooiingsmo gelijkheden van de jonge mensen in onze samenleving. DEN HAAG Minister van ver keer en waterstaat, Drees, zal 21, 22 en 23 december in Bonn informeel overleg plegen met Westduitse water staatfunctionarissen. Gesproken zal worden over de problematiek van de watervervuiling in het algemeen, maar in het bijzonder over het smeerpijp-project bij de Eems-Dol- lard. jee- rie- tember vorig jaar geïnstalleerd. v0l komt nu in haar advies met pr^ sche voorstellen. Tegelijk eet Bis wordt een belangrijke knoop doo^f hakt: Er wordt geen rekening ge^ycl den met onrechtvaardigheden, di ai het verleden zijn ontstaan. Het r< ng. trekken hiervan is te ingewikipe Kerkgenootschappen, die na 1815 koi ontstaan (o.a. de gereformeerde fcon ken) hebben bijvoorbeeld nooit ijfs profiteerd van de financiële reg< met de staat. jmi Er zijn ook tal van histori pin rechten gegroeid. Hervormde en a-mi therse predikanten, die een be jep aannemen naar Limburg, krijgen ip voorbeeld de verhuiskosten verj pa a Minder rechtvaardig is het, dat im duwen van oud-katholieke geest men ken geen weduwenpensioen kri lo reden de vroegere celiba jdu staat van de oud-katholieke geest rbe ken. g Verder viel het de commissie ms dat opperrabbijnen niet voor n 7< pensioen in aanmerking komen. I geestelijken bleven namelijk de v ge eeuw hun gehele leven in di en gingen eenvoudig niet met sioen. 60 miljoen Alle financiële verplichtingei genover de kerken (naar schi zo'n 3,5 miljoen gulden per jaarl traktementen, pensioenen en aq uitkeringen) moeten nu worden 1 kocht. Met de gehele afkoopregi is ongeveer 60 miljoen gulden moeid. Het gekapitaliseerde bedrag de pensioenen denkt de commissi! te keren aan een pensioenraad ofl pensioenfonds. Bij het overdJ van de verplchtingen moet volger! commissie, hoewel niet met de hl rie rekening kan worden gehoJ bij het uitkeren van de tractemel wel gelet worden op de toename] de standplaatsen en op de sof trend bij de verlening van peni nen. De commissie-Verdam bestaat r mr P. J. Verdam (voorzitter), ml Boas, dr C.' J. de Jong, dr. J. Klinken, prof. dr. A. F. N. Lekkeif ker en mr. H. van Riel. AMSTERDAM De a| heeft in 1970 ruim 5 miljard* den gekost, wat 617,5 miljj gulden meer is dan in het daarvoor. In totaal hebben de Sociale Vi keringsbank en de Raden van Arl zo blijkt uit het jaarverslag over van deze uitvoeringsorganen, een miljard meer uitgekeerd 1969. De door deze organen uitgei de wetten hebben daardoor in meer dan 8 miljard gevergd. Verreweg de kostbaarste wet AOW gevolgd door de kinderbil (2 miljard). Tegenover het bedrag] wc uitkeringen van 8.317,2 milj stond aan ontvangen premies 8.J 1 miljoen, terwijl uit bijdragen rijk en Arbeidsongeschiktheidsi nog eens 177,1 miljoen bi kwam. De administratiekosten den ƒ162,1 miljoen, waarvan miljoen naar de belastingdienst als vergoeding voor het innen premies. Het aantal AOW-pensioenen 1970 van ruim 1,03 miljoen naar miljoen gestegen. Uit het jaarve' blijkt ook dat de door de Sociale zekeringsbank beheerde fondsen nieuw zijn verminderd, in het slagjaar met bijna 79 miljoen gul waardoor zij zijn gedaald tot miljoen gulden. Uit een toelichting van de voo XV ter van de Vereniging van Raden r si Arbeid, mr. G. A. A. M. Boot, b Hi gisteren dat vooral de buitenla ag. werknemers de Raden voor moei V; heden plaatsen, wanneer zij kin Jnv; bijslag aanvragen. Met name in >ver rokko en Turkije is het, bij ge wa aan een behoorlijke bevolkingsair ab nistratie, zeer moeilijk de gegevel ,U£ie verifiëren. de ding UTRECHT De heer B. C. Mante uit Lopik, directeur van het in Utrecht gevestigde landelijke collectebureau zwakzinnigenzorg, moet inbinden. Hij mag geen uitlatingen doen, waaruit opgemaakt kan worden dat de Amsterdamse amusementsvereniging „The Happy Sunshines" zich op het criminele vlak begeeft of zich ver rijkt ten koste van gehandicapten. Dit besliste de president van de rechtbank in Utrecht, prof. mr. V. J. A. van Dijk gistermorgen naar aanlei ding van een door de ongeveer 1200 leden tellende vereniging tegen de heer Mante aangespannen kort ge ding. De heer Mante noemde in een uit zending van NCRV-tv-rubriek „Hier en Nu" op 19 oktober. The Happy Sunshines als voorbeeld van een in stelling, die zich verrijkt dank zij de goedgeefsheid van het Nederlandse volk. De oprichter van de vereniging, de 53-jarige Amsterdamse chauffeur Wim van Gulden, zei gistermiddag op een persconferentie verontwaardigd, dat de uitlatingen van de heer Mante minstens 10.000 gulden schade hebben opgeleverd. De leden van de vereni ging bejaarde mensen colporte ren in deze weken met kalenders, kaarten en zeep om een feest voor 1500 gehandicapte kinderen op 2 december te kunnen financieren. „Deze mensen krijgen aan de deur te horen dat ze oplichters zijn", aldus de heer Van Gulden. „Bovendien heb ben we van een heleboel bedrijven, die ons altijd steunen, dit keer taal noch teken heeft gehoord." Op de vraag waarom dan geen ci viele procedure is aangespannen te gen de heer Mante, antwoordde de heer Van Gulden, dat de vereniging verwacht, dat de rehabilitatie dank zij het gewonnen kort geding vol doende zal opleveren om het feest te bekostigen. The Happy Sunshines re kent er ook op dat de NCRV het von nis zal laten voorlezen in een uitzen ding van „Hier en Nu". „De NCRV heeft bij monde van twee leden van het Hier en Nu-team op de avond van de uitzending al beloofd dat, in dien zou blijken dat onze zaak zuiver is, in een uitzending een rechtzetting zou volgen." De heer L. Schrader, adviseur van The Happy Sunshines, zei dat een kort geding tegen de NCRV zal wor den overwogen, indien de NCRV deze belofte niet waarmaakt. „Wij rekenen echter op het fatsoen van de NCRV." Mr. J. F. van Maanen, chef van Hier en Nu, heeft de heer Schrader gister morgen inmiddels toegezegd het von nis te zullen bestuderen en daarna eventueel maatregelen te nemen. Volgens de heer Schrader had The Happy Sunshines de heer Mante ver zocht (voor het kort geding op 6 no vember jl.) samen met een vertegen woordiger van de vereniging op het scherm te verschijnen. De NCRV zou hiertoe de gelegenheid hebben gebo den, maar de heer Mante had dit steeds geweigerd. De president van de rechtbank in Utrecht zei gistermorgen in zijn von nis dat niets van enig crimineel optre den is gebleken. Het zich begeven op( het criminele vlak is volgens het al gemeen spraakgebruik een ernstiger verwijt dan het plegen van colpor- tage-overtredingen. Indien de heer Mante het optreden van The Happy Sunshines schadelijk vindt in het al gemeen belang, staan hem andere we gen open, aldus de president. Hij stel de de dwangsom per overtreding vast op 1000 gulden. Voorts besliste hij, dat aanhef en conclusie van het vonnis moeten worden afgedrukt in een door The Happy Sunshines aan te wijzen dagblad. Bovendien moet het vonnis worden voorgelezen in een uit zending van Hier en Nu, indien de NCRV daartoe bereid is. De heer Schrader verklaarde gister middag na afloop van het kort geding nog, dat het Amsterdamse Krasna- polsky altijd gratis zalen ter beschik king stelt. „Dat gebeurt vanavond ook om de leden de gelegenheid te geven hun overwinning te vieren. j fipt t is ha den r de noo Gelezen bij een huis aan de Oude Rijn in Leiden: Liever twee fietsen voor het raam dan één auto voor de deur. Dat is nog wat anders dan het Haagse: Verboden hier rijwielen te plaatsen Ik heb het slechte vermoeden, dat menig Hagenaar er best bij zou wil len zetten: „Die auto voor de deur, die is van mij Ach ja, een andere stad andere wensen. Andere mensen, andere winkels. Echt aan een etalage kun je vaak de stad herkennen. Gisterochtend vroeg was ik in Leiden. Erg vroeg, toen de dag nog pril gloorde. Bij dat uur hoort een verschrikke lijk verlangen naar koffie. Maar alle kranen waren nog dicht. Althans voor zover ik ze passeerde. Wel veel drukte bij V en D, waar U.V.V.-dames auto's aanreden met maandagochtendklanten voor het warenhuis. Een teken dat Sinter klaas nu werkelijk zijn intrek in Nederland heeft genomen. Het was een hartverwarmende ac tie. Terug in de buurt van het station. Ja hoor A.C. open. Door de ietwat beslagen ruiten zag ik mensen zit ten. Dacht aan een enkele vroege gast. Maar binnen ontdekte ik dat het stampvol was. Praktisch alle tafel tjes en heel de toog bezet. Zelfbediening Vanuit mijn hoekje bekeek ik het publiek: twee oudere heren, de wel verdiende pensioenleeftijd kennelijk gepasseerd: voor de rest niemand boven de dertig zo geschat! Rijen kwieke jongkerels, bebaard of keurig geknipt, in schapenvacht of streng colbert. Een handvol meisjes, twee aan twee fluisterend over hun tafeltje. De koffie stroomde bij beken. Me koesterend in de warmte het goede vocht zat ik langer dan L bedoeling was, maar tenslotte rif het plichtklokje me toch tot de orijj- Betalen. O ja, dat gaat hier bij uitgang aft- de kassa. Met bonnetje in de hand d^ waarts. Wel een kassa, geen juffrouw. Een stap verder en daar zag keurig naast elkaar, bonnetje bonnetje liggen, steeds met het v«[ schuldigde geld er op. Ik legde mijn bonnetje erbij, zot geld. Niet gepast... Wat nu? Vooruit bedien jezelf., f legde mijn biljetje neer en nam een ander bonnetje het wisselgeE af. Naast me stond al een and« klant en die legde een groter bil neer en pikte het mijne als wiss geld in. Later in de trein vroeg ik me afj de cassière er uiteindelijk missel een biljet van honderd gevonc heeft' 'nen lagen 65-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 6