Andere tijden voor markt Voorschoten Mejuffrouw Van Litlf in Alphen gehuldig^ SCHEEPVAARTBERICHTEi Adjudant Schaap (58) na ziekte overleden BUNKERS DICHT IN NOORDWIJK verkoopster C. HAASNOOT Rijnsburg verkoopt grond voor te bouwen woningen Aanvullend krediet derde kleuterschool VISSEBIJsï EN NIEUWE IEIDSE COURANT DINSDAG 16 NOVEMBER WOONVREUGDE IN LEIDERDORP LEIDERDORP Ir. H. de Kiewit, hoofdingenieur-directeur van volks huisvesting sloeg gisteren de eerste paal voor de bouw van 146 eenge zinswoningen (waaronder 84 wo ningwetwoningen) in het plan Bin nenhof, waarna hij aan de heer R. v. d. Poll en zijn vrouw de sleutel uitreikte voor hun nieuwe woning. Deze overhandiging betekende het officiële eind van de bouw langs de Engelendael, waarvoor in 1967 de eerste paal werd geslagen. Hier heb ben nu 970 gezinnen onderdak ge vonden. Nota over planologie Noordwijk verschenen NOORD WIJK B. en W. hebben de raad een uitvoerige nota gezon den over planologische maatregelen binnen de beide dorpskommen, gelet op het feit dat tegen de bestemmings plannen Kern Noordwijk-Binnen en Kern Noordwijk aan Zee beroep bij de Kroon is ingesteld. Het meest aktueel is de bespre king van het recht op uitbreiding van winkels. Middels een planwijzi ging kunnen B. en W. een uitbrei ding tot 100 pet toestaan met een maximum van 400 m2. NOORDWIJK Na een ziekte van enkele dagen is in het Diaconessen- huis te Leiden overleden, de heer-G. Schaap, adjudant-rechercheur bij'de gemeentepolitie. Hij werd 58 jaar. De begrafenis is donderdagmiddag met korpseer, op de Algemene Be graafplaats aan de Oude Zeeweg. De rouwstoet vertrekt om twee uur van de woning van de Herenweg 29. Na de begrafenis bestaat er aan het po litiebureau, Oude Zeeweg 10, gele genheid de familie te condoleren. De heer Schaap was 34 jaar bij de Noordwijkse politie. Hij begon zijn loopbaan in Katwijk. Van de bevrij ding af bekleedde adjudant Schaap bestuursfunkties in de afdeling Noordwijk en Omstreken van de Ned. Politiebond, laatstelijk als voor zitter. Ook maakte hij deel uit van het bestuur van de Politiesportver- endging. Wegens zijn vele verdiensten werd hij enige jaren geleden koninklijk onderscheiden met de ere-medaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. NOORDWIJK Gedurende het afgelopen zomerseizoen is bij herha ling gebleken dat groepjes jongelui de nacht doorbrachten in bunkers in de Noorddudnen. B. en W. vinden het een ernstig gevaar voor de volksgezondheid. Ook om andere redenen acht het college deze vorm van „toerisme" ontoelaat baar. De gemeenteraad wordt voor gesteld een krediet van f 4000 te vo teren om de toegangen tot de bunkers dicht te metselen. Noord wij kers boekten korfbalzege O Fluks (N)Fiks 5-2. De Noord- wijkers boekten in dit belangrijke korfbal treffen een verdiende zege. Die kreeg voor rust al gestalte door treffers van Frank Dijkstra, Hans Passchier (die de tweede strafworp benutte) en Siem van den Haak. Op vallend bij Fluks waren de goede verdediging en het sterke midden veld. Na de pauze 3-1 door Jack van Berkum, 4-1 door Peter v. d. Berg (afstandsschot) en 4-2 door Herma Tobé. die een strafworp benutte. Met een na de wisseling echter 5-2 door Frank Dijkstra (keurig vrij gespeeld), waardoor de formatie uit Oegstgeest moest afhaken. Niet in het minst door het sterke dameszestal consoli deerde de thuisclub de voorsprong. Onderscheidingen voor Arti-leden TER AAR Onder leiding van G. Stellaard heeft de muziekvereni ging „Arti et Religioni" twee con certen gegeven. Eén in het dorps huis en één in het parochiehuis. Het programma was een bundeling van muziek in verschillende genres. Ook was er een optreden van de jeugdafdeling, de leerlingen blaas instrumenten. o.l.v. G. van Lamme ren en de leerlinqen slagwerk, o.l.v. C. G. M. v.d. Vlugt. De secretaris van de Federatie, de heer P. Cros bom, reikte drie fede- De commissie toonde begrip voor de moeilijkheden van de marktkoop lieden, die nu weinig meer zien in de avondverkoop tot 21 uur, maar stelde zeer nadrukkelijk dat door de marktkooplieden de sfeer weggeno men is omdat vele standhouders hun kramen reeds rond zeven uur ontrui men. De winkeliers blijven vasthouden aan de vrijdagse avondverkoop mede omdat tpnnenkort een advies ver wacht kan worden tot sluiting op de zaterdagmiddag. Steekproeven heb ben uitgewezen dat de vrijdagavond nog steeds veel kopers uit omliggen de plaatsen (vooral Leiden en Wasse naar) trekt. De meerderheid van de commissie is de mening toegedaan dat aan b. en w. het advies gegeven moet worden om de commerciële verhuur van het Cultureel Centrum te wijzigen waar- Vit de DUINSTREEK KATWIJK RIJN Donderdag 18 november 's avonds om half zeven is er in het verpleeghuis „De Wil- bert" een protestantse kerkdienst, waarin ds. F. Pijlman van Katwijk aan Zee voorgaat. KATWIJK RIJN De opbrengst van de dankdagcollecte was in de Gereformeerde kerk f 1750; de extra collecte voor delging van het te kort over 1970 bedroeg f 1003,39, waarmee het tekort is weggewerkt. NOORDWIJK Speelplaats Het ligt in de bedoeling aan het Groene Pad, in het centrum van Boe- renburg, een ruime speelgelegenheid in te richten. Het omvat een speel hoek met speeltoestellen ter grootte van 35 bij 24 meter en een „schop- terrein" ter grootte van 50 bij 25 meter. Het geheel zalworden afge rasterd. KATWIJK RIJN Donderdagavond om 8 uur houdt de Gereformeerde kerk een gemeentevergadering in de W. van Veenschool, over het onder werp „Kerk en Eredienst". KATWIJK Bejaardenmaaltyd. Donderdag 18 november biedt de eigenaar van hotel „Riche", de be jaarden een maaltijd aan. KATWIJK De collecte voor de Nierstichting heeft f5500,05 opge bracht. NOORD WIJKERHOUT Barök- ensemble. De Culturele Stichting Bollenstreek organiseert dinsdag 30 november in hotel Van der Geest een muziekavond met het Amsterdams Barókensemble. Dit gezelschap, be staande uit Lucy van Dael (viool), K. Ebbinge (hobo en blokfluit), Jaap ter Linden (hobo en gamba) en Ton Koopman (clavecimbel), zullen wer ken uitvoeren van Sweeïinck, Ra- meau. Handel en Telemann. VALKENBURG De collecte voor de Nierstichting heeft f 599,56 opgebracht. NOORDWIJK De Vinketop. Sedert 1965 organiseert de Interkerkelijke Recreatiecoramissie „De Vinketop" aktiviteiten voor kamperende vakan tiegangers. Het werk kon de eerste jaren worden gefinancierd uit de op brengst van de collecten, de winst van de bar, enkele giften en bijdra gen van de kericen. De laatste jaren dekken de inkomsten de uitgaven niet meer. Over 1969 en 1970 waren er te korten op de exploitatie en in 1971 wordt een tekort venvacht van f 1500. B. en W. stellen voor de subsidie te verhogen tot f 500. VALKENBURG Harmonie. De Valkenburgse Harmonie geeft mor genavond een najaarsconcert in het Dorpshuis. Het begint om 8 uur; toe gang vrij. Voor de pauze is er een semi-klassiek programma. Daarna wordt populaire muziek ten gehore gebracht. door een halt toegeroepen wordt aan de „discount-verkopen op cash en carry-basis" zoals enige malen ge schied. Prof. dr. J. P. I. van der Wilde deelde aan het einde van de verga dering mede, dat hij het voorzitter schap zal neerleggen in verband met drukke werkzaamheden. Opvolger van prof. Van der Wilde is wethou der P. S. Pels, die deze avond reeds als toehoorder bijwoonde. Gevraagd een TEXTIELHANDEL Secr. Varkevisserstraat 43 tel. 14273, Katwijk aan Zee Na 6 uur: Tymstraat 1 Winkels zaterdagmiddag dicht? VOORSCHOTEN De leden van de commissie van advies en overleg in middenstandsaangelegenheden zijn bereid een proef te nemen met de wijziging van de openingsuren van de vrijdagse weekmarkt. Met een proeftijd van één jaar zal de weekmarkt op de vrijdag worden gehouden van 10 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds. Vit de RIJNSTREEK BENTHUIZEN Woensdagavond 17 november om acht uur is er in De Tas een modeshow „vroeger - nu" voor die Ned. Bond van Plattelands vrouwen afd. Benthuizen. Spreek ster is mevr. Quakkelaar. Verder is er deze avond een tentoonstelling ingericht met foto's over oud-Bent huizen. Ten slotte een Amerikaanse verkoop t.b.v. het Wealthy Fisher project in India en eigen kas. ALPHEN Wandeltocht. Met 1110 deelnemers bleef het aantal van hen, die de jaarlijkse St. Nicolaaswandel- mars van de afdeling Leiden van de Ned. Wandelsportbond meegelopen hebben, ongeveer honderddertig beneden vorig jaar. Daaraan zal ndet vreemd geweest zijn, dat het weer 's middags weinig aanlokkelijk was Voor het eerst was er de mogelijk heid, reeds 's morgens om tien uur te starten. Dat bracht niet alleen spreiding van werkzaamheden mee voor het bestuur, dat onder leiding van de heer J. P. Woord es weer veel heeft verricht om het geheel te doen slagen, maar de morgenwandelaars hebben het ook veel beter getroffen met het weer. Er waren weer ver scheidene grote groepen van de par tij, o.a. van het St. Ursulatehuis uit Nieuwveen, de Willem v. d. Bergh- stiohting uit Noordwijk, de Simt An- toniusschool uit Nieuw-Vennep, maar ook speeltuinverenigingen en scholen •uit Alphen. Behalve een blijvende herinnering ontving men ook een speculaaspop int handen van Sin terklaas, die met twee Zwarte Pie ten in de Sint Josephzaal aanwezig was. De Roode-Kruiscolonne, die me dewerking verleende, had het niet druk. ALPHEN Woensdag 17 nov. des avonds om acht uur wordt in gebouw Rehoboth een bijeenkomst gehouden van de afdeling Alphen aan den Rijn van de Geref. Bond in de herv. kerk. Ds. v. d. Bergh uit Katwijk aan Zee zal spreken over de gelijkenis van het mosterdzaad. Belangstellenden zijn op deze avonden ook welkom. HAZERSWOUDE Evangelisatie- byeenkomst. Donderdagavond om 8 uur spreekt evangelist Dikkes uit Leiden tijdens een evangelisatie-bij eenkomst in het voormalige raadhuis. KOUDEKERK Intocht Sinter klaas. Op uitnodiging van de Winke liersvereniging „Rijnpost" zullen St. Nicolaas en zijn zwarte Pieten op zaterdag 20 november a.s. een bezoek aan Koudekerk en Hazerswoiide- Rijndijk brengen. Na een boottocht over de Oude Rijn zal het m.s. „Span je" om ca. 2.15 uur njn. afmeren bij het gemeentehuis van Koudekerk. Vit de VEENSTREEK ROELOFARENDSVEEN Keur meester Cor Heemskerk vierde in januari dit jaar zijn zilveren jubi leum in dienst van de bloemenvei ling 'E.M.M.-Roelofarendsveen' waar hij de laatste 10 jaren de functie be kleedde van keurmeester. Na deze lange staat van dienst was het een verrassing te vernemen dat keur meester Heemskerk een andere be trekking had aanvaard, rul. concier ge van de nu bewoonde bejaarden woningen. Zaterdagmorgen waren bestuur, direkteur en personeel in de kantine van de veiling bijeen om afscheid te nemen. WO'UBRUGGE Op zaterdag 20 november zal Sint Nicolaas zijn in tocht doen in het dorp. Na een rond vaart zal hij om drie uur aan wal stappen bij de Hervormde kerk. Voor de jeugd organiseert de midden standsvereniging WIKO filmvoorstel lingen op maandag 23 november in Het oude Raedthuys. Aanvang 2.30 en 4 uur. WOUBRUGGE Op woensdag 17 november organiseert de Bond van Plattelandsvrouwen om acht uur een filmvoorstelling in Het Oude Raedt huys ten bate van het kerstfeest voor de bejaarden. Vertoond wordt de kleurenfilm: Reis naar de zon. NIEUWKOOP Vrijdag en zater dag werd door de Geref. Kerk een bazaar gehouden, waarvan de op brengst bestemd is om de nog steeds op het gebouw rustende schuld te verminderen. Opbrengst: f3800. LEI MUIDEN Het Ohr. instituut voor blinden en slechtzienden 'Bar- timeüs' te Zeist is alom bekend. Bar- timeüs bouwt een nieuw instituut te Doorn. Er kunnen 500 kinderen wor den ondergebracht Deze week komt men ook hier een bijdrage vragen. LEIMUIDEN De schaakclub 'De Doorzetters' speelde haar twee de competitiewedstrijd tegen Inter nos uit Boskoop. De Leimuidenaren leden een 7%2V2 nederlaag. LEIMUIDEN De IJsclub 'Nut en Vermaak' houdt vrijdag 19 no vember in zaal Keyzer haar jaar vergadering, met na afloop kaart en sjoelwedstrijden. WOUBRUGGE Schaatsen Het bestuur van de plaatselijke ijs- vereniging organiseert- weer bustoch ten naar de. Jaap Edenbaan in Am sterdam. Vèrtrek elke dinsdagavond om 18.45 uur bij Westmaas. OUDE EN NIEUWE WETERING Pastorie De jeugdverenigingen or ganiseren een bazar in het gerefor meerd jeugdgebouw, op zaterdag 20 november. De opbrengst is voor de nieuwe pastorie. TER AAR Looft den Heer Onder leiding van dirigent K. de Rooy, heeft de zestien leden teilen- de zangvereniging „Looft den Heer", een eerste prijs gewonnen op het concours in Rotterdam. Er werd ge zongen in de tweede afdeling. NIEUWVEEN Raadsvergadering. Morgenavond om 8 uur vergadert de gemeenteraad. De agenda vermeldt: uitbreiding van het plan voor een éénklassige chr. kleuterschool met een tweede lokaal. Hazerswoudse Boys wil contributie verhogen HAZERSWOUDE Tijdens de vergadering van voetbalvereniging „Hazerswoudse Boys, werd beslo ten de bestuursverkiezingen bij het oude te laten. Hiermee kwam een eind aan een maandenlange 'strijd', want er waren leden die aan de bestuursverkiezingen een meer de mocratische vorm wilden geven. De leden gingen akkoord met de contributieverhoging per juli 1972. Het bestuur denkt er over ook de donatiegelden te verhogen. Verder zijn er plannen welpenvoetbal in te voeren. De vergadering ging akkoord met het ontwerpcontract voor de huur van het gemeente lijk sportpark. Kaag krijgt aardgas ALKEMADE Tijdens de gis teravond gehouden raadsvergade ring, die een gemoedelijk karakter droeg, deelde de burgemeester mee, dat op maandag 29 november het Kaageiland op spectaculaire wyze op het aardgasnet wordt aangeslo ten. RIJNSBURG Gemeenteraad. Maandag 22 november vergadert de raad. De agenda vermeldt o.a.: voor- bereidingsbesluit inzake bestem mingsplan „West"; verkoop grond in „Frederiksoord" aan Marel's Bouw bedrijf; verkoop grond in „Centrum 1" aan Aannemersbedrijf M. en P. van Egmond; aanvullend krediet voor bouw kleuterschool in plan „West". WARMOND Expositie. In het ex positiecentrum galerie „De Pomp" worden van 20 november tot en met 10 december collages en pentekenin gen van Theo Deddens geëxposeerd. De jonge Groningse kunstschilder maakt met deze expositie opnieuw een entree in de Nederlandse kunst wereld. ratieve onderscheidingen uit, name lijk aan burgemeester B. J. Hogen- boom, en de heren C. van Dam sr en J. C. Versluis. De burgemeester werd tot erelid benoemd. RIJNSBURG Het aannemers bedrijf M. en P. van Egmond is be reid voor bouwgrond in het bestem mingsplan „Centrum 1" f 399.030 te betalen. De grond is gelegen aan de Vliet Z.Z., Graaf Florislaan en de Abdylaan. Hier zullen twaalf wonin gen kunnen worden gebouwd. In eerste instantie zou de grond worden verkocht aan Bouwcombina tie Den Haan-Van Iterson-Van Eg mond, die er echter niet in slaagde gegadigden te vinden voor de te bou wen woningen. In .Fredcriksoord" is grond be schikbaar voor 58 woningen. Marel's Bouwbedrijf N.V. te Kat wijk heeft verzocht de grond te mo gen kopen. Er zullen woningen in de premiesector worden gebouwd. De verkoopprijs is bepaald op f871.960, inclusief grond voor twaalf garages. Op 13 april besloot de raad de grond te ruilen met de heren C. en L. de Mooij. Het betekende dat de ge meente 0.72.70 ha grond, gelegen aan de Spinozalaan in eigendom kreeg. Ter plaatse kunnen 21 eengezinswo ningen worden gebouwd. Bij de rea lisering van deze bouw zal de ge projecteerde rooilijn moeten worden overschreden, zodat een verzoek om een bouwvergunning moet worden af gewezen. Teneinde toch te kunnen doorgaan met de woningbouw, stellen b. en w. de raad voor een voorbereidings- besluit te nemen. Zodra de raad heeft verklaard dat een herziening wordt voorbereid, is het mogelijk een vergunning voor de bouw te verlenen. RIJNSBURG Op 24 april 1968 werd medewerking verleend voor het stichten van een derde kleuterschool in ..West". Hiervoor weid f 406.000 beschikbaar gesteld. Bij de aanbesteding was de fa. M. en P. van Egmond te Rijnsburg. de laagste inschrijfster voor een bedrag van f 332.717, wat f 47.000 meer is dan in eerste instantie werd geraamd. Daarbij bleek een aanvullend kre diet van f 130.000, o.a. voor centrale verwarming, architektenhonorarium etc., nodig te zijn. B. en W. stellen de raad voor de aanvullende kredieten beschikbaar te stellen. WDCK Gouden bruidspaar iii Sassenheim SASSENHEIM Op 24 november zijn de heer en mevrouw Scheffer, wonend aan de Westerstraat, 50 jaar getrouwd. De bruidegom, de heer H. W. Scheffer (72), is afkomstig uit Zwolle, en was van 1920 tot 1960 in dienst bij Albert Heijn, begonnen in A'dam, daarna naar Den Haag als bedrijfsleider, weer terug naar A'dam om in 1933 naar Sassenheim te ko men, waar hij tot z'n pensionering in 1960 chef was van het filiaal aan de Hoofdstraat. De bruid, mevrouw W. J. J. .G. Scheffer-Ozewoudt (71) die afkomstig is uit A'dam was tot haar huwelijk op een atelier voor dames- confectie werkzaam. Het gouden echtpaar heeft één zoon en vijf klein kinderen. Het feest wordt gevierd in „de Oude Post" op woensdag 24 no vember a.s. waar ook receptie is van 4 tot half 6. Hoog en laag water Katwijk aan Zee KATWIJK AAN ZEE Woens dag 17 november: hoog water 2.34 en 14.46 uur, laag water 10.48 en 23.02 uur. Visserij katwijk aan zee vandaag verschenen aan de haringafslag: kw 144 met 447 kantjes en 157 kantjes makreel, kw 206 en ijm 207 met 78 kantjes. ijm 205 en ijm 221 met 104 kantjes, kw 167 en kw 190 met 151 kantjes, kw 44 en kw 85 met 472 kantjes. Prijs: volle haring 98—126, steurharlng 75—120, ijle steruharlng 59, makreel 63.10—69.10. SCHEVENINGEN. 16 november Vis- serijberlchten. Besommingen trawlers in guldens: SCH 121—980, SCH 123—350, SCH 248—1170, SCH 303—1320, besom mingen kustvissers. SCH 11—2640, SCH 18—1320, SCH 28—1740, SCH 32—2430, SCH 65—2650, SCH 67—1290, SCH 68—770, SCH 74—1550, OD 2—2900, OD 4—6000, OD 17— 4560, SL 10—2930, SL 16—930, SL 22— 8285, TH 21—2100, TH 26—2580, TH 30— 2270. TH 37—2290, ARM 13-4189, ARM 35—1030, IJM 55—1320,. YEM 52—635. No teringen per 40 kg: grm schol 60—65. middel 57—65, klein 55—60, schelvis II 40—55, wijting gestript 40—55, idem dicht 4015. schar 39—57, m kabeljauw 55—75. kabeljauw I 50—65. n 44—54. UI 33—38; per 100 kg: gr kabeljauw 175200; per 40 kg: verse makreel 30—33; aanvoer garnalen 217 kg; prijs per kg: bandels- garnalen 2.56—2.70. verwachte aanvoer voor morgen: van de kust 15 kust vissers. Aanvoer: 895 kisten kabeljauw, 125 kisten wijting. 15 kisten schelvis, 50 kisten schol, 105 kisten makreel, 90 kisten schar, 10 kisten bot. 895 kantjes gezouten haring. 72 kantjes gezouten makreel. VLAARDINGEN, 15 november Vis serij berichten. Aanvoer: VL 153, 455 en 80 makreel. Prijzen: volle haring 119— 125, steurharlng 104—131, makreel 71. n 130—200, groene kool 10—11, rode kool 8—11, andijvie 15—25 per kg; paprika 4—19, knolselderij 5 per stuk; waspeen All 260, Bil 200 per kist; boerenkool 100—135 per 7 kg. VLAARDINGEN, 16 november Vls- serijberlchten. Aanvoer: VL 142, 351 en 148 makreel. VL 103, 466 en 73 makreel. VL 121. 408 en 109 makreeL Prijzen, volle haring 125, steurharlng 119—122, steurharing met 30 'h ijle 95109, steur harlng Ijle 64—70, makreel 63—69. IJMUIDEN Aanvoer maandag: 407 kisten en 1002 kl. k. schelvis, 309 k. en 781 kl k. wijting. 2838 k. gul. 1891 k. 0S6 '3U|JEll X IX ZZ ua "X 098 'SIAIOOX k. en 843 kl. k. makreel, 39 kl k. pil chards. 1200 k. schol, 362 k. schar, 82 k. tarbot. 220 k. haai, 157 k. varia, 565 stijve kalbeljauwen,, 40.300 kg tong. IJMUIDEN Besommingen maan dag in guldens: KW 3—5760. KW 11—9760, KW 29—8330. KW 32—7640. KW 34— 12.300, KW 52—5660. KW 55—8040, KW 66—14 800. KW 87—6400. KW 113—9280, KW 117—8390, KW 130—9800. KW 144— 6400, KW 145-11.400, KW 149-7800. KW 150—9800. KW 152—10.900, KW 164—5800. KW 173—11.700 KW 187—7900, KW 195— 12.200. KW 197—8400, KW 205—'7800. KW 212—5300. KW 214—14.900, KW 218—13.900. KW 221—7200. KW 226—18.200, KW 106— 8040, KW 110—5000, KW 127—6200, KW 174—10.200. KW 178—11.600, KW 185—8000. KW 189—11.100, KW 19410.300, KW 211— 1090, KW 213—4040, SCH 117—9600, TX 2—15.000, TX 36—9500, UK 63—14.300, VD 6—3100, WR 45—6050, IJM 3—9030, IJM 8—5200, IJM 18—10.700, IJM 23—1700, IJM 44—16.900, IJM 5717.700, IJM 154—8900, IJM 11—16.040, KW 44 en KW 85—19.000, KW 33 en KW 93—22.200, VL 7—6510, VL 115—56.100, VL 142—2060. IJMUIDEN, 15 november Prijzen per 1 kg ln guldens: heilbot 7.92—7.00, tar bot 8.40—7.90. gr tong 7.22—6.70, grm 8.27—7.65. kim 6.13-559, tong I 5.05— 4:55, II 4.90—4.61; per 50 kg: tarbot 329— 127. griet 213—85, gr gul 70—55. middel 65—51. klein 51—30, koolvts I 51—44, II 30—24. baars 180, gr schelvis 60-54. schelvis I 68-62, wijting 56—24, schar 45— 18. bot 21—17. gr schol 76—65, schol I 74—58. II 68—55. III 71—47, poontjes 51— 31. haring 38.80—35.60. makreel 50.40— 16. pilchards 38.80. hammen 300—244, heek I 178—140, H 140. ni 122, haal 65— 41: per 125 kg: gr kabeljauw 210—184. middel 176—140. gr heek 648. grm 122— 108. gr zwarte koolvls 150—140. middel 134—112; per 10 6tuks: gr kabeljauw 130—96, middel 110—76; per hoop: rog 112—81, vleet 160. Markten AALSMEER Coöp. Veilingver. „Bloemenlust'. Prijsnoteringen over de week van 8/11 t.m. 13/11: Annabelle 38 —77, Belllnda 46—66, Esther Ofarlm 43— 78, Rubinette 23—47. Baccara 38—93, Ca rina 28—54, Carla 34—50, Dulsberg 35— 76. Sonla 49—105. Sonora 22—35, Inter- flora 34—51, Furore 39—79. Junior Miss 22—40. Peer Gynt 59—140, Roselandia 2814, P Sensation 35—51, Super Star 37—64. Wh. Swan 28—68. Tiara 15—20, Dr. Verhage 34—80, Kon, der Rozen 44— 57. Jack Frost 17—38. Nordia 23—39, Zo- rlna 22—36, Coral Princess 2941, Bri- del Pink 24—13. Prominent 35—54. Carol 14—27, Red Garnette 17—25, Marimba 17 —36, Motrea 25—48, Sp. Sun 22—11. Ros- wytha 14—25, Diorette 15—22; Travesti 55—80, Elsbeth 26—40, Pink Chiffon 17— 24. Breglna 27—47, Anjers rose 22—50, Anjers rood 18—60, Anjers wit 18—51, Arthur 2847. Charmeur 38—53, H. Moon 3147, Dusty 25—41, Esperance 20—27, Elegance 20—31, Fanfare 23—28, Tange rine 38—55, G J Sim 25—38, Gemengd 33—37, Joker 18—37, Keefers 23—33, Yel low 23—54, Or. Beauty 48—70, Laddy Sim 23—27, Pr. Ann 25—41, Anthurium 120—350. Calla 60—100. Strelltzla 235—280, Iris 120360, Prof. Blaauw 200415. Chrys. gepl. 23—67, Chrys. tros 60—180 Chrys. jaarrond 120—220. Amaryllis 34— 75. Gerbera 35—105. Freesla enkel 120— 370. Freesla dubbel 540—740 Euphorbia 40—95, Asp. Plumosa 55—145. De prijzen van alle soorten bloemen werden de eerste dagen van deze pe riode steeds lager. Donderdag in de loop van de veiling trokken zowel rozen als anjers wat aan. Vrijdag lag de gem. prijs van rozen wat hoger terwijl die van anjers wat lager lag, wat wel ver oorzaakt wordt door het niet aanwezig zijn van extra kopen anjers. Chrys. bleven in deze peride laag ln prijs. Freesla's en gerbera's worden goed be- ALPHEN Mejuffrouw M. J. van Lith vierde gisteren zilveren jubileum bij Rijnstroom vroeger Marthastichting heten. In aanwezigheid van vrijwel het voltallige personeel en directie en predikanten werd zij gehuldigd. Zij kwam als tienjM meisje bij de Marthastichting, aanvaardde 25 jaar geleden hier functie bij de administratie en is nu hoofd van de huishv 850—1150, pinken 675—050, graskalvl 425—750, mestkalveren 255—355, 95—150, lammeren 135—160. Ove Slachtrunderen: aanvoer korter, kalm, prijzen als gisteren. Kalf-| melkkoeien: aanvoer kleiner, handel" delljk, prijshoudend. Varekoeien: voer gewoon, handel rustig, staande zen. Vaarzen en pinken: aanvoer kle handel lui/duur, aantrekkende Graskalveren: aanvoer minder. stil, ruim prijshoudend. Vette kalve aanvoer klein, handel vlot, goed houdend. Nuchtere kalveren: aat ruimer, handel willig, ruim prijsl dend. Schapen en lammeren: aan korter, handel willig, hoge prijzen. POELDIJK, 16 november Vei Westland Noord: tomaten export 680—730, B 720, C 430—470, CC 250, kl I 680—730, binnenland An 360- 460—470, CII 250—260, aanvoer sla 15 kg en op 15—26%, 12-14 kg —17%, n 8—14%, aanvoer 297.036 st lVj gros maroc 275, andijvie I 3141, ur kg; spinazie 1 55—89, 2440 kg; boe ast kool 16—19, chinese kool 14—21, pri ,oi?.. Pei taald. Zaterdag waren anjers wat lager in prijs, terwijl rozen vooral ln de loop van de velling heel wat duurder wer den dan vrijdag. De diverse groep, met uitzondering van de Chrys., die weinig opbrengen, blijven vrij stabiel in prijs. BODEGRAVEN. 16 november Kaas markt. Aanvoer 28 partijen kaas, prij zen (ln guldens per kg): le en extra kwaliteit 4.701.90, zware tot 5.27, han- dèl kalm. DELFT, 16 november Groentevei ling: komkommers AA 93, A 84, B 66 70, C 52—56, D 39—42, E 25—31, 23.000 stuks; kromme komkommers 83—85, stek 33—36. tomaten A 670-720, B 680— 730, C 410—490, C 290, 9500 kg; export- sla 11%—24%, 220.000 stuks. 's-GRAVENZANDE Vereniging Westland: tomaten AH 280, CII 250 per 6 kg; sla I 8—24%, II 8—10 per krop; prei A 30—38, B 22—25, AH 18-^22, sprui ten All 42, Bil 25. alicanten I 240—250, KATWIJK AAN DEN RIJN, 15 novem ber Groenteveiling: waspeen A extra 520—580, AI 370—530, AI 2806—650. B extra 829—860, BI 610—810, Cl 460—530. bloem kool 6 per bak I 114—128, H 37. 8 per bak I 77—104. II 23—25, boerenkool 25—32, rode kool 13, spinazie 55—70, knolsel derij 14—24. andijvie 2113, breekpeen 110—340, bospeen 48, uien 120—320. Aanvoer waspeen 119.000 kg. MONSTER. 15 november Veiling Westland: sla 17-34. .II 15%—17, prei 29, pepers 23528Ó, rood 45105, drui ven: alicanten 280—290, II 165—225, spi nazie II 33, snijbonen 335, raapstelen 13%. NAALDWIJK, 15 november Coöp. Fruit- en Groenteveiling: tomaten I A 810—850. B 740, C 640—650. CC 250, sla I 8%—22. alicanten X 360, I 270—300, Champion X 380—385, I 390, muskaat I 395, andijvie II 25, paprika I 40—140. paprika 6—37, pepers 40215, aubergi nes 33—190, selderij 6—10, spinazie B 28—70. Aanvoer: tomaten 200 kistjes, paprika 2100 stuks, sla 53.100 krop. PIJNACKER, 16 november Groen teveiling: staandglaskomkommers 75 86. 60 82 50 5657, 40 50—52. 35 4142 30 29—30, aanvoer 9500 stuks: kromme kom- mers 76. aanvoer 300 kg; tomaten A 630—680. B 720, C 430140, CC 250—260, aanvoer 1400 bakjes, glassla export 18—26, binenland 1416, aanvoer 114.000 krop. ROELORARENDSVEEN. 15 november Bloemenveiling: Anjers Sim rose 20 31, Sim rood 29—37, Sim wit 33, Sim Keefer 22—27, Esperence 26—35, Char meur 29—56, Carnaval 37—38, Rozen Garnette en Carol, Faberge, Tawny Gold 15—23, Zorlna 21—28, Baccara 49— 04, Nordia 24—27. Belinda 32—50, Carla 29—42, Sonia 52—60, Evergold 32—34. Sonora 22—26. Prominent 24—29. Carina 2533, Spanish Sun 28—31, Gerbera's 47—52. Nerlne 45—75, Chrysanten 16—36 per stuk; Troschrysanten 60—145. idem jaarrond 125165, Trosanjers IK—255. Irissen 175375, Freesia's 105165 per bos, ROTTERDAM, 15 november Aardap- pelbeurs. Prijzen (excl. O.B.), vastge steld in guldens per 100 kg af-bedrljf op auto volgens kwaliteitseisen binnen land cq. export: klei-aardappelen bin nenland: bintje K/50 of 55 mm 8.00—9.00. bintje 40 mm opw. 9.00—10.00, bintje 50 of 55 mm opw. 9.00—9.25, eigenheimers 40 m opw. 15.0016.00; klel-aardappelen export: bintje K/50 of K mm 7.00— 7.50. bintje 45 mm opw. bestemd voor Italië 9.00, bintje 50 of 55 mm opw. 9.25; zandaardappelen voor de export: bintje K mm opw. 9.0; voeraardappelen 5.S0 5:75. Stemming: binnenland rustig, ex port flauw. ROTTERDAM, 16 november Vee markt. Aanvoer: weekaanvoer 4150 die ren, dagaanvoer 2585 dieren, waarvan 120 slachtrunderen. 377 gebrulksvee, 32 vette kalveren, 208 graskalveren, 1477 nuchtere kalveren, 300 schapen en 71 bokken. Prijzen per kg: slachtrunderen I 4.805.K. II 4.30—4.55. Hl 4.10—4.25. vet te kalveren I 4.30—4.55. n 4.05—4.25, in 3.951.05, nuchtere kalveren 1.35—1.75. stieren 4.90—6.00. worstkoelen 4.20—4.K. Prijzen per stuk: kalf- en melkkoeien 1175—1775, varekoeien 7751250, vaarzen 34—38, 830 kg; raapstelen 10—12, bos; selderij 8—13, 3600 bos; kruip selie 10%, komkommers 76 103—ió: 82—91, 51 04—72, 41 50—53, 23—28, krom per kg 8084. 2080 f grof stek 25, middel stek 23, fijn 15, 108.14 kg, aanvoer 46.081 stuks;!) prika groen 12 28, 15 24. 18 7, 120—245, rood per kg 80—160, i I 3534 stuks en 35.825 kg; knolsi 24 cent. DE LIER, 16 november Westerlee: aardapelen 12—13, 3< andijvie 49—50, 700 kg; alicanten 1 310, 1900 kg; komkommers aa 94—lij 97—81, B 57—61, C 48—53, D 37—38, 28, per kg 80—84; export 55.000 binnenland 560 Ostuks, totaal 60.61 en 3000 kg; spruiten AI 52—56, 4750, BI 46—50, Bil 48—50, CH 34 Din 70—80, 64.000 kg; witlof 135-h'od 320 kg; eieren 13, 100 stuks; bosi,-.-; III 37—47. 700 bos; waspeen 12—24, "lt kg; paprika Z 149—22, 1700 kg; pap Sch 95140, 90 kg; peterselie 13—1 e I! 700 bos; raapstelen 6%—12, 600 htv selderij 12—17, 2300 bos; spinazie 81 850 kg; Sla I 12—32, II 8—17. 207.000 k ri bloemkool 6 100—116, 8 84—91, 10 61, t stuqs; tomaten AI 700—720, BI 720, a hfv —460. CC L 420—460, 4500 bak 500 bak binnenland, totaal 5001 boerenkool 125105, 140 kg; uien selderij kg; groene kool 8—20, 80 kg; k )bei erlj AI 16—19, 380 stuks; prei 23—36, BI 28. 1500 kg; rode pap:ue" 60—196, 700 kg. h' tr KOUDEKERK Burgerl. sta d Geboren: Marcel, z v H v Dorn|. len en M A Groene wo ld; Anne, N de Boo en J T Vos; Bianca, drp N J Snatersen en K Kinkel. te WATERSTANDEN DEN HAAG, 16 november tv hoogten van hedenmorgen: Kon! 259 1, Rheinfelden 158 —5. Straats 134 +4. Pllttersdorf 271 +9, Maxau onv., Plochlngen 128 +2. Mann 118 —5. Stelnbach 116 onv., Malnz 10, Bingen 60 —2, Kaub 74 —2, 224 —9. Koblenz 75 —6, Keulen 20 Ruhrort 171 —6, Loblth 785 +9, Pan dense kop 764 +10, Nijmegen 585 iJsselkop 737 +11. Eefde iJssel 238 Deventer 130 +3, Monsin 5434 —20, haren 3800 —20, Belfeld 1095 8, heneden de sluis 504 +3. w,-- De minste waterdiepten ln de vKU geul, heden vermeld op de waars ie wlngsborden, zijn ln centimeters: S r, —St. Andrles 230, Ultvaartdiepte aan sluis te Weurt 195, Pannerden—IJS SP' kop 220, iJsselkopDrlel 220. Dri uet AmeronRen 240. Amerongen—Lekkai n h 220, iJsselkop—Doesburg 195. Doesbu Zutphen 190. ZutDhen—Deventer 195. venter—Windesheim 200. De waterdieDte bij de middelste bi wij ooenlng te Zaltbommel ts 240. De zebrug te Deventer, is voor de sch vaart gestremd. Tot nader bericht nen schepen worden doorgelaten avonds om 20.30 uur. "Tl Ti 'u|nile Boulogne nr Willemshaven Eerste lijst Acila 29 te Singapore verw Acteon 15 te Bukom verw Adratus 15 200 m Z Freetown nr Amsterdam Amstelhof 15 600 m NO Sap poro nr Hongkong Antllla Cape 15 340 m ZW Karachi nr Japan Areas pass 15 Finlsterre Bernlna 13 Gdynia nr Foy- Billiton 15 500 m ZO Colombo nr Amsterdam Camitla 28 te Eastham verw Chevron Nederland 15 260 m ZZO Manilla nr Dumai Coccinelle 15 Rouaan Dlonc 20 te verw Doslna 12 690 m ZZW Colom bo nr Mena al Ahmadi Dutch Engineer 15 Rotterdam nr Antwerpen Dutch Mate 14 Rotterdam nr Teesport Kara 14 te Mosselbay verw Kalydon 15 te Cardon verw Katelysla 15 100 m ZW Cort nr Stanlow Kennemerland 14 50 m ZZO Recife nr Santos Korovlna 22 te Bukom verw Krebsla 23 te Curacao verw Labrador pass 14 Oporto nr Brldgewater Nijkerk 15 «5 m NO Tenerife nr Antwerpen Pblllne 14 gemeerd te Arzen Sloterkerk 15 500 m W Azo- ren nr Rotterdam Straat van Diemen 15 500 m ZW Adduatol nr Singapore Straat Holland 15 Mauritius nr Lourenco Marques Toloa 15 te Charleston Vlana 25 te Curacao verw Vitrea 13 te Bonny verw Vlvlpare 19 te Bandar Mas- hahr verw Tweede lijst Acila 150 m O Ea3tlondon nr Singapore Algorab pass 15 Boa Vista nr Las Palmas Ameland pass 15 Oporto nr Shellhaven Amstelveld 16 650 m W Ade laide nr Adelaide Anco Spray 15 150 m N Para maribo nr Aruba Balong 15 760 m NW Walvis- baal nr Penang Banggai 15 260 m Porto Rico nr Savannah Bovenkerk 15 430 m ONO St Helena nr Barcelona Camitla 15 135 ZW Saba nr Eastham Caplluna 15 Hharg eiland nr Bombay Caplsterla 15 Mena al Ahma di nr La Spezla Ceres 16 Amsterdam nr Le Havre-Westkust Zuld-Ame- rlka Chevron Amsterdam 15 125 m ZO Minorca nr Sarroch Chevron Arnhem 14 240 m ZO Callfornië nr Anchora Chlron 15 Guanta nr Point a Phre Copan 16 te Tela Crania 15 390 m NO Azoren nr Curacao Dione 15 250 m ZW Lissabon nr Wllhelmshaven Dordrecht 16 60 m ZZO Mon rovia nr Europa Eemhaven 15 260 m Z Bahla nr Hamburg Esso Nederland 15 200 m W Monrovia nr Perzische Golf r Point l ikt de CA Gaastcrdyk 15 720 .,i Bermuda nr Christoba w Gulf Hollander WNW Dakar nr per Hagno 15 Rotterdam l blin Hercules 15 460 m WN1 nlsterre nr St Maarten Kalydon 15 Punta Card 7 Curacao L Kermia 15 1200 m WZV *1 deira nr Genua Khasiella 15 Swansa Stanlow Loire Lloyd pass 15 B nr Papeete Mersey Lloyd 15 430 m Havanna nr Damman Naescourler 15 960 m O fe nr Philadelphia Neder Eems 15 250 m fax nr Montreal Nedlloyd Kembla 15 B d di dam nr Bremen Onoba 16 Bombay nr al Fahal Overijsel 15 Lissabon nr [et sellle Patro 15 450 m WZW G tar nr Bonny Utei Phlllne 15 Arzew nr B ird dam Poolster 15 362 m NO C ne nr Cayenne Prins der Nederlanden ken Paramaribo verw icn Stad Den Haag 15 80 Bahamas nr Denemar) "Hn Stad Vlaardlngen 16 te rk k comeau Straat Fushlml 15 B Aires nr Montevideo Thuredrecht 15 350 m 8 >ene to Domingo nr Vla* jjk t knp Pnrt rtt Qn^ln rprï J 1 koe Port of Spain ven Wonosarl 14 Balikpapi Hongkong >EN ki c Iet 1 lene kost te; vere >e le bel

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 4