Leiden nog niet rijp voor één keer per week ophalen van huisvuil Langparkeerders verdwijnen Mors krijgt er 521 flats bij Voorlichting binnenstad omm iss ie belicin deling begroting begonnen PAK wil ander subsidiebeleid Musea in 'Caecillia Gemeentebegroting 1972 HEF In Merenwijk flats en maisonnettes Burgerlijke stand van Leiden LEIDEN Commissaris mr. Klaasesz, burgemeester dr. J. Vis en dijkgraaf mr. M. A. Schokking zullen vrij- ncfUend omstreeks elf uur ingtn Juliana begroeten bij inganq van de S tads gehoor- ial. De Koninqin woont dan dderst in de gehoorzaal mèt vele als tnderen. onder wie. minister dr. W. Drees jr., staatssecretaris H. J. L. Vanhoff van CRM en burgemeesters en wethouders van 49 gemeenten, de feestelijke bijeenkomst bij, die ter gelegen heid van de ingebruikneming van het gerestaureerd gemeen- landshuis wordt gehouden. In het kader van deze ingebruik neming bezoekt zij later op de dag ook Noordwijkerhout en Zwammerdam. Statig Over het prachtige huis van Rijnland, dat na een tien jaar durende en f 3 miljoen kostende restauratie zijn plaats in de rij van historische monumentale gebouwen in ons land herkreeg, schreven wij onlangs vrij uit voerig. Ook schonken wij toen aandacht aan de hedendaagse belangrijke taken van het uit de dertiende eeuw daterende waterschap van Rijnland. Nevenstaande foto's weer spiegelen iets van het beeld, dat vele mensen hebben gevormd over het hoogheemraadschap èn over zijn feitelijke eigentijdse functie. Aan de ene kant de statige grote vergaderzaal, waarin regelmatig het hoogste be stuurscollege, de zgn. „verenigde vergadering, bijeenkomt. Een kleine deur met ijzeren klopper geeft toegang tot deze statige zaal met zijn in 1766 aange bracht behangsel van goudleer, bedrukt mest Rijnlands wapen. Twee koperen kronen verrijken de zaal. Laboratorium Aan de andere kant de nuch tere realiteit van het water laboratorium, waar de vinger op de watervervuilingspols wordt gehouden. Elke week worden op een vijftigtal plaatsen in het gebied van Rijnland water monsters genomen om in het laboratorium te worden onder zocht. Niet voor niets zijn de zvaterkwaliteitsproblemen juist voor een instelling als het hoog heemraadschap een actuele taak geworden. LEIDEN Raadslid Van Pey- pe (PvdA) ging gisteravond up de olijke toer. Hij vroeg aan dacht voor de bespeling van het stadhuiscarillon. Dat brengt nu al reformatorische klanken voort zoals die van Valerius en Paapse als „Zie ginds komt de stoomboot" „maar", wilde hij weten, „horen we straks op 1 mei nu ook vrolijke, sociailisii- sche liederen?" Waarop wethouder mevr. Den Haan-Groen (VVD), even olijk (antwoordde: „Zijn daar dan ook vrolijke bij?"... LEIDEN In aansluiting op de enige tijd geleden verschenen bin nenstadsnota willen B. en W. de be volking op ruime schaal gaan voor lichten over het bdnnenstadsbeleid. Daartoe wordt begin 1972 een Bin nenstadskrant uitgegeven, terwijl voorts in het Waaggebouw een ex positie wordt ingericht Bij elkaar kost dat f 30.000. Het gebied van Rijnland om vat zowel een deel van Zuid- Holland als van Noord-Holland. Dit jaar vergde de taakvervul ling bij elkaar rond f 17 miljoen ihaar voor 1972 is al ruim f 20 miljoen geraamd. Meer dan de helft van dit bedrag is nodig voor de waterkwaliteitszorg, die Rijnland er sinds 1965 bij heeft. Vandaar, dat de inkomsten nu niet alleen meer bestaan uit de zgn. omslag maar ook uit een „heffing waterkwaliteit" Expositie Vrijdag zullen deze en andere zaken brede aandacht krijgen en dat is ook de bedoeling van het hoogheemraadschap, ver telde dijkgraaf Schokking ons gistermiddag. Voor Rijnland is namelijk het gereedkomen van de restauratie aanleiding meer aan publiciteit te gaan doen en een bredere informatie te gaan geven over wat in dit gebied met betrekking tot waterbeheer en waterzuivering wordt gedaan. In dit kader is op de museum zolder op de tweede verdieping van het gemeenlandshuis ook een kleine expositie ingericht, die een beeld geeft van be malingstechnieken in de loop der tijden. Daarnaast zijn mo dellen van Rijnlandse sluizen en andere waterkeringen geëxpo seerd. Voorts is ter gelegenheid van de opening in een der kamers op de eerste verdieping een semi-permanente expositie ingericht, waarin aandacht wordt geschonken aan de ac tuele tak envan Rijnland. LEIDSE KRAKERS VEROORDEELD LEIDEN De kantonrechter ver oordeelde gisteren acht krakers van woningen tot boeten van f 30 tot f 50, al dan niet gekoppeld aan een voor lopige hechlenisstraf. De meeste aan dacht kreeg een 23-jarige Leidse ,,af- werker", die in mei het perceel Jou- bertstraat 15 had gekraakt. Dit be trof zyn vierde „kraak". Hy werd conform de eis veroordeeld tot f 50 boete en een voorwaardelijke hech- tenisstraf van twee weken. )e tegei n d®, LEIDEN Dat één gek meer kan Meyiagen dan honderd wyzen kun; .en ld lid antwoorden ging gistermiddag n»et h; "I in de raadzaal, waar de eerste Aie, i enbare commissievergadering als kra< orbode van de behandeling van de rede, meentebegrotingen voor '72 werd lope houden. Er was geen gek en er i gro iren geen honderd wyzen. Maar werd wel meer gevraagd dan be- twoord kon worden door wethou- 1 A. r Lyten, die zich schrap meest U Welten tegen een lawine aangelegcn- d vai den die op economisch gebied en in igaandc de gemeentelijke bedry- ter*"n op hem afkwam. jr?-| lurgemeester Vis, die de zitting Drzat, gaf aan, dat deze behande- "e gswijze ter vervanging d'cnde van v 1 schriftelijk stellen van vragen, "et ils dat tot nu toe gebiuikelijk s in de Leidse raad, Nu de kop lkem n zevenUen commissievergade- reurd gen er af is' weten we niet of de heef uwe Procec*ure een Er°ot succes i zijn. Het „commissoriaal over- j zoals de socialist Van Aken j uitdrukte, werd evenals in de j ïjdszittingen weer duidelijk „op het )liek" gespeeld. Maar er zat cm- een Seks 5 uur maar één belangstel- n .e.e„ de Leidenaar op de tribune seniii reej nieuws kwam er gistermid- m, f tijdens vier uur praten niet iet te We zuuen beknoptheidsha've teg< greep moeten doen. De heer ten had weinig zekerheden te den aan de commissieleden Els- Ij st. Van Aken, Van Baaren, Walle, r? l-l al en de later binnengekomen j, j. Kappeijne v. d. Coppello en de Kerk en Corne,issens en In elc* rr,„pe commissie bleef maar vragen; inventarisaties, overzich ten en inzichten. Genoeg om een heel ambtenarenapparaat over de kop te jagen. Zo kan 'de afdeling ESS, die zich o.a. met de efficici cy bezighoudt, tot juli 1972 geen nieuwe opdrachten meer aannemen omdat ze overbelast is. Slachthuis De ontwikkeling van het open baar slachthuis valt niet te peilen. Een belangrijke klant gaat met ?ijn bedrijf naar Naaldwijk verhuizen en die klap komt zwaar aan: „de winst van 175.000 gulden van dit iaar mogen we in 1972 niet verwachten", zei wethouder Lijten, die vertelde dat de acquisitie aardig actief is. Op korte termijn zal worden getracht aan de raad een advies te geven over het zijn of niet zijn van het slachthuis. Het vervallen van de invoerkeurheffing kan Leiden wel anderhalve ton minder opleveren. De tarieven zullen daarom wel moeten worden herzien. De heer Van vroeg om een nieuw gebied voor de keuringsdienst van waren, die nu nog Haarlem als centrum heeft; „we moeten een eigen dienst in ai-ze contreien hebben". Groenoordhal Ook met de Groenoordhal gaat het niet naar den vleze. Voor '72 wordt een tekort van ruim 1 miljoen gul den voorzien. „We doen ons best en trekken er aan alle kanten aan om de exploitatie op te vyzelen". aldus wethouder Lyten, die uilviet naar een rapport van een werkgroep die zich met de uitkomsten van de hal bezighoudt. De heer Van Aken meende, dat het college iD elk ge val een datum in het vooruitzicht moet stellen waarop het niet langer kan met deze tekorten. Hy w:'de een interim-rapport. De directeur van de reinigings dienst voelt veel voor het eenmaal per week laten ophalen van de plastic vuilniszakken, omdat dit de gemeente bijna 200.000 gulden per jaar scheelt. Het college schijnt daar anders over te denken en daarem zal wel gekozen gaan worden voor een tariefsverhoging van 31 naar 37 gulden. De PAK-fractie houdt voor lopig vast aan het tweemaal op halen in de week van de zaKken om geen verdere vervuiling van de stad in de hand te werken. De burge meester gaf te kennen, dat een rap portage wordt voorbereid inzake een reinigingspolitie. Tariefsverhoging zal hec tekort (617.000 gld) van de gasfabriek moe ten dekken. Op het terrein van de oude fabriek zal een nieuw SI ,F- kantoor worden opgetrokken. LEIDEN By de behandeling van de begroting-1972 zal het PAK een plan lanceren voor herziening van het subsidiebeleid. Hoewel er, vol gens de afspraak, in de bijeenkom sten van de begrotingscommissies al leen gelegenheid is tot het stellen van vragen, kondigde de heer Dirks (P.v.d.A.) dat alvast aan. Hy vroeg het college van b. en w. zich „vanaf dit moment te gaan bezinnen op mo gelijkheden in dezen". De heer Dirks deed zijn aankondi ging in velband van de vraag: „Hoe denkt u over het afschaffen van sub sidies voor concerten door het Resi dentie Orkest in Leiden, tenzij die worden georganiseerd door K en O?" Daarin kreeg hij bijval van de heer Zunderman (DS '70) en mej. Cap- peyne van de Coppello (WD). Mevrouw Den Haan liet hen weten dat het teruglopen van het concert bezoek voornamelijk te wijten is aan de slechte reclame die de orkestlei ding maakt. ACAD. EXAMENS LEIDEN Rijksuniversiteitkand. ex. geschiedenis: de heer H P Dirks meier (Den Haag); doet. ex. not. stu- dier.: mej. M J Sypkens (Heemstede). Beveiliging langs icallekant van Korte-Vlietkanaal LEIDEN Burgemeester en wet houders van Leiden hebben een aan tal bewoners van Zuidwest bericht, dat binnenkort in opdracht van pro vinciale waterstaat een hardhouten latconstructie zal worden geplaatst op de bovenkant van de beschoeiing langs het nieuwe Korte-Vlietkanaal. Verdere beveiligingsmaatregelen zyn o.m.: een door de gemeente aan te leggen, twee meter brede strook met doornige beplanting tussen eoachpad en voetpad en de plaatsing van enkele kastjes met reddings boeien. LEIDEN In het Caeciliagasthuis- complex op de Camp wordt naar alle waarsehynlykhcid niet alleen het Medisch - Historisch Museum, maar ook een Natuurkundig Museum on dergebracht. Dat vertelde wethouder mevr. Den Haan-Groen gisteravond op vragen van de heer Oosterman (D'66). J0Ï}° nota' te en te SchoiL Bee» ïst te GEMEENTE LEIDEN i-cent ntrui irant rant edacti r), nkmf emeester en wethouders van Lei- brengen ter openbare kennis, is ter voldoening aan het bepaal- n de artikelen 238 en 253 der ge- ntewet. dat de begroting der •tselijke inkomsten en uitgaven f het dienstjaar 1972, alsmede de rotingen voor dat dienstjaar van de ren van dienst, aangewezen krach artikel 252 der gemeentewet, op secretarie der gemeente voor een •r ter lezing zijn neergelegd en te- betaling der kosten algemeen crygbaar zijn gesteld, len, 16 november 1971 Burgemeester en wethouders van Leiden, De Burgemeester, A. J. VIS De Secretaris, J. van de POEL LEIDEN De plannen voor de bouw van 300 maisonnettes en 65 flats in de Merenwijk, waarover wij on langs schreven, zijn nu rond. Tot de flats behoren 35 flats voor bejaarden en 6 voor alleenstaanden. De bejaar denflats krijgen elk een eigen tuintje van 30 m2. De gemiddelde huurprijs van deze maisonnettes en flats komt op bruto f 325 per maand. ZOETERMEER Gouden paar. Een eerste ontmoeting op de ver maarde Stompwijkse kermis, meer dan 'n halve eeuw geleden, heeft er nu toe geleid, dat het echtpaar Jac. Overdevest-van der Geest volgende week woensdag -het gouden huwe lijksfeest zal vieren. Zij doen dat niet alléén, want tot de nakomelingen schap behoren 8 kinderen en 18 klein kinderen. Bovendien namen zij twaalf jaar een pleegdochter in hun gast vrije woning op. De heer Overdevest (75) is bekend in agrarische kring, omdat hij naast veehouder ook han delaar was. De bruid is in 1894 te Stompwijk geboren. Beide genieten een goede gezondheid. Zondag 14 november van 79 uur is er receptie in het Don Boscohuis. Puzzelprominen ten Uitslag puzzel 16 okt.: Prijs 10 gulden W. de Mooy, Burg. Her mansstraat 50, Rijnsburg; prij zen 5 gulden: J. E. Boogerd, Doormanplein 9, Lisse en B. Hogewoning, Bestevaerweg 4, Katwijk. Puzzel 23 okt.: Prijs 10 gul den C. Horsman. Kon. Julia- nastraat 3, Koudekerk; prijzen 5 gulden: A. L. Moonen. Ka- naalweg 13. Leiden en mej. J. van Hooidonk, Schelpenkade 10, Leiden. Puzzel 30 okt.: Prijs 10 gul den L. de Vries, Merelstraat 30, Leiden; prijzen 5 gulden: mevr. Van Riet, Julianastraat 42, Lisse en Th. van Spijker, Ommedijkseweg 3, Zoeterwou- de. ID$ JitiiUjyü LUiLilirt Het embleem van de Apollo 14. Deze week bij elk Shell- station, dat in het teken van de Apollo-actie staat. Gratis bij 20 liter benzine of 2 liter Shellina Premix. Elke week een nieuwe. Verzamel ze alle tien en plak ze op de gratis verzamelaffiche. Nu gratis fsHEitj Apollo-stickers |Ljfl bij Shpii Eerste maanlanding op LP. Het historische overzicht van hoogtepunten uit de ruimte vaart-historie tot en met de maanlanding van de Apollo 11. Met het originele televisie commentaar van Henk Ter- lingen. En dat op een Philips LP voor slechts 4,98. Bij Shell, zo lang de voorraad strekt. Knipniolen in gebruik VOORSCHOTEN Zaterdag zal de Krupmolen feestelijk in gebruik gesteld worden. Daar de molen over land moeilijk is te bereiken zal de tocht er heen door de genodigden per boot worden gemaakt. Zaterdagmorgen om 10 uur ver trekt het gezelschap vanaf „De Groote Vink" per rondvaartboot via het Korte-Vlietkanaal naar de Knip- molen. De opzet is de genodigden tevens Voorschoten vanaf het water te laten bekijken, daarom wordft er nog een eindje „om" gevaren. De Knipmolen is een historische watermolen. Na een ingrijpende restauratie is deze molen weer vol ledig bedrijfsklaar. LEIDEN GEBOREN: Mikael, zn v F A Adrian en K J0rgensen; Georg R M zn v J van Dam en M A Staphorst; Egon H zn v A R Janssen en Y E Milar; Wilhelmina dr v W C de Roode en A J van Oosten; Ber- nardus J W zn v C Dijkdrent en R S M Sloos; Christina dr v J B Vink en P Cramer; Mireille A J dr v J M A Edelaar en H C Scheffers; Luca G dr v F Forattini en M Ta- rantino; Gerald zn v K D H G Bock en I M Reimann; Michel R zn v T Jonkers en C van der Linden; Asch- win P L zn v R P W Wester en R I Maduro; Leendert N zn v S H H Haaksma en S E Huber; Mariska P dr v J G M van Veldhuizen en C M A M Doeleman; Roland C M zn v G A Spruit en J P M Olyerhoek; Sa bine C dr v J van Ravenswaaij en J de Nie; Marianne W A dr v J A van der Straaten en H Hovenkamp; Mick K dr v P J S Zwart en K A H Hesselink; Willemijn J dr v H Tent en J W C M Janssens. OVERLEDEN: J H Boom, 14 jun 1905 echtgen van F A IJzerman; J Pieket 18 feb 1883 man; A W Mole naar 9 nov 1971 zoon; C Lut 29 jul 1897 man; EMC Vester 8 okt 1895 echtgen van W Zeevaart; J J Greb ben 2 jun 1931 man; A C van Dorp 11 sep 1891 man; B Bontan 11 nov 1971 dochter; J van den Heuvel 17 okt 1947 man. VOORSCHOTEN Kunstmarkt. Sint Nicolaas zal vrijdagmiddag om 15 uur, de kunstmarkt 1971 openen. It gehouden in het Ambachts an de Voorstraat DONDERDAG 18 NOVEMBER Vijfmeihal, 8 uur: gymnastlekultvoering JAHN. Bovenzaal Bevrijdingskerk, 8 uur: afde ling Zuid-West Christenvrouwenbond, mevr. C. L. Beerman-Roos te Rotterdam over „Een arts over gebedsgenezing"* Vljfr JAHN. VRIJDAG 13 NOVEMBER fmelhal, 8 uur: gymnastlekultvoering LEIDEN Informatie-avond Viet nam. Donderdag houdt de afdeling Leiden van het Medisch Comité Ne- derland-Vietnam tezamen met onder meer de SSR en Augustinus een in formatie-bijeenkomst over Vietnam in het Fysiologisch Laboratorium aan de Wassenaarseweg. Er worden ook films vertoond. Rapenburg 24, 10 tot 3 uur nam.: jazz- zolder Hot House, workshop oudé stijl; liefhebbers nemen contact op met T. de Goelj. Breestraat 121, telf. 23988. LAK-theater, Levendaal. 8.15 uur: Lo* Coleardos, groep uit Madrid met ,,Dle KleinbUrgerhochzeit" van Bertold Brecht, aangepast aan hyidige politieke situatie ln Spanje. Vestcrstraat, 8.30 uur: Imperium met GRIMMigheden. De Lakenhal. 8 Uur: commissie Volks kunde Oud-Lelden, over volksllederenon- derzoek (met forum). Mil. tehuis, Korte Mare hoek Oude Singel. 8 uur: schietavond Ned. Bond van oud-strijders. ZATERDAG 20 NOVEMBER Hooglandse kerk, 7 tot 7.30 uur: avond gebed. LAK-theater. Levendaal, 8.IS uur: Fak keltheater „Kom vrede, hopsa vrede", wereldpremière van een cabareteske en geengageerde bewerking van „De vrede" van Aristophanes. Vestestraat 40. 8.30 uur: Imperium met „GRIMMigheden". Rijnlands Lyceum Oegstgeest. 8.15 uur: Lltterls Sacrum met „Brullen als een duif". MAANDAG 22 NOVEMBER Gehoorzaal. 8.15 uur: Hoofdstad Operette met „Das DrelmSderlhaus". Stadhuis. 7.30 uur: gemeenteraadsverga dering, o.a. behandeling bouwnota. FILMS Camera: kindervoorst.: „Sjors en Sjim- mie", za. en wo. 2.30, zo. 2.30 en 4 15 u. Avondvoorst.: ,,Love Story". 14 jr.. 19 en 21.15 u„ en overige middagen 2.30 u. Nachtv. vt., za 11.30 u.: „The Damned". 18 jr. Luxor: „Hunkering naar liefde". '18 Jr. Lldo: „Wat zien lk", 18 jr. Studio: .Leo. the last". 18 Jr. Trianon: „Blue Movie". 18 jr. Rex: „Het liefdeleven van Bonnie en Clyde". 18 jr. nachtv. vr.. za. 11.30 u.: ..Sla een kruis en sterf". 18 jr De voorstellingen zijn dag. 2,30. 19 en 21.15 uur en zo. een extra voorst, om 16.45 Apotheken Doeza-apotheek, Doezastraat 31, tel. tel. 21313. De dienst loopt van vrijdag 17.30 tot vrijdag 8 uur. De apotheken Leider dorp en Oegstgeest zijn ook open. De apothekeek Voorschoten is dicht. Doktersdlenst terdag 10 uur de eigen dokter Tot raadplegen. Daarna zondag 24 5 maal 2 bellen tot LEIDEN Deze foto van het parkeerterrein Beestenmarkt toont duidelijk aan, dat de ver groting van de blauwe zone effect sorteert. De foto werd vanochtend gemaakt op een tijdstip, waarop voorheen alle parkeervakken waren bezet, blijkbaar voornamelijk door langparkeerders. De politie, die gisteren „tot actie overging", heeft een enorm aantal bekeuringen uitgedeeld aan parkeerovertreders. Het juiste aantal was vanmorgen nog niet bekend maar in elk geval liep dat ver over de honderd. Vandaag werden nog meer politiemannen en parkeerwachters ingezet om van de blauwe zone een realiteit te maken. Een eigenaardig neveneffect is, dat, net als voorheen, vele automobilisten met langparkeer- bedoelingen naar een plaatsje zoeken, terwijl in tussen terreinen als de Beestenmarkt en het Pieterskerkhof nog volop open plaatsen laten zien. (Foto NLC - Wim Croese) LEIDEN By het Legermuseum zullen binnenkort 161 galerij woningen en vyftien garages worden gebouwd en in het gebied „Kweeklust", eveneens in het Morskwartier, kan spoedig worden begonnen met de bouw van 360 woningen. De bruto huurpryzen worden respectievelijk f 300,- en f 325,- per maand, inelusief verwarming e.d. Het betreft hier alle vierkamerflats in de woningvvetsector. De woningen bij het Legermuseum worden ondergebracht in één blok met zeven woonlagen; die in Kweeklust verdeeld over drie gelijke blokken met acht woonlagen. nieuwe leidse courant DINSDAG 16 NOVEMBER 1971

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 3