PAUS CLEMENS XV, DOOR DE HEMEL ZELF AANGESTELD KERI Deze week op bezoek in Nederland: Herv. synode achter moderamen inzake kosmoklompot COMMENTAREN Binnenlands probleem Een woord voor vandaag Puzzelhoek 5 8 1 1 15 2' J 34 BEROEPÏNGSWE iei DINSDAG 16 NOVEMBER I NI door L. M. P. SCHOLTEN AMSTERDAM Deze week komt de paus naar Neder land. Nee, niet paus Paulus. Die is trouwens de paus niet, maar de antichrist. De echte paus heet Clemens XV en zetelt in het „Petit Vatican" in Clémery in Oost-Frankrijk. Op 25 maart 1961 werd hij door de hemel zelf aangesteld. De aartsengel Gabriël beval hem in een visioen „de leidsels des Heiiige Kerk in handen te nemen, samen met paus Johannes XXIII tot het uur, dat deze God ontmoet in de eeuwigheid, daarna alleen. Sindsdien slingert hij zijn banvloe ken de wereld in tegen de afvallige kerk van Rome. die hem niet erkent, de mystieke paus, die door de zieners en profeten vanouds is voorspeld en door Maria is aangekondigd, de paus van de eindtijd, die verkoren is om de kerk te leiden door apokalyptische rampen heen, de paus die zorgen zal voor haar algehele hernieuwing, die op geheime nis volle wijze zal zijn: haar kruisiging, opstanding en he melvaart. Hij voert in zijn maandblad La Vé- rité een verbeten kruistocht tegen de verwording van de kerk, die heult met vrijmetselaars, joden en commu nisten, die beat-missen viert in de kerk en niet schroomt modernheiden- se rituele dansen uit te voeren voor het altaar. Hij protesteert tegen de liturgiehervorming en tegen de beel denstormers, die Maria en alle enge len en heiligen vermoorden in hun beelden. De priesters ontwijden het allerheiligste. „In Nederland heeft een priester tegen zijn koster gezegd: de van de communie overgebleven hostie is goed voer voor de kippen!" Hij protesteert tegen Rome. dat de mystiek verwerpt en de talrijke Ma- riaverschijningen van de laatste 150 jaar negeert. Hij neemt het Rome vooral kwalijk, dat het Maria's op dracht niet nagekomen is, om uiter lijk in 1960 het „derde geheim van Fatima" bekend te maken. Het is Clemens toch op bovennatuurlijke wijze in 1961 geopenbaard, en geen wonder dat Rome het niet prijs wil geven: duidelijk staat erin, dat Cle mens paus moest worden! Eén groot complot De grote geloofsafval is begonnen. Het Tweede Vaticaans concilie heeft de grote verwarring en ontreddering ingeluid. Het is in Rome één komplot tegen de ware paus, die men zeer goed kent, maar niet wil erkennen. Pius XII had de datum al vastgesteld, waarop hij het geheim van Fatima zou openbaren, maar twee jaar daar voor zou hij een niet-natuurlijke dood gestorven zijn. Ook Johannes XXIII is in 1963 onder geheimzinnige omstandigheden overleden. Beiden correspondeerden in het geheim met Clemens. Zij sympatiseerden met hem, maar konden niet tegen hun omgeving op. Johannes gaf allerlei bedekte toespelingen op Clemens, maar durfde zich niet duidelijker uiten. Hij riep het Vaticaans concilie bijeen met de bedoeling, aan het slot het geheim van Fatima te onthullen. Op zijn sterfbed heeft Johannes nog een geheim consistorie bijeengeroepen en daarin Clemens openlijk tot zijn opvolger aangewezen, maar helaas, alles tevergeefs. Door de intriges van Montini (de latere Paulus VI) is dit consistorie verdonkeremaand. Monti ni, de usurpator, die gekozen werd door ongelovige kardinalen tegen de wil van God. Alle kardinalen weten het, maar zij zwijgen. IJzersterk bewijs Clemens heeft trouwens nog een ijzersterk bewijs voor zijn aanspra ken. Openbaarde zich niet sinds 25 maart 1945 Maria als de Moeder van alle Volkeren aan mejuffrouw Ida Peerdeman in de Thomaskerk aan de Rijnstraat in Amsterdam? Alweer, Rome bejegent deze verschijningen met misdadig ongeloof. In 1945 zei Maria tot juffrouw Peerdeman. dat zij elk jaar op de 31e mei zou blijven verschijnen, tot het dogma van Maria Medeverlosseres, Voorspreekster en Middelares zou zijn geproclameerd. Clemens verzette zich jarenlang on der hevige zieleangsten tegen de op dracht, hem in visioenen gegeven tot dat hij het dogma op 13 mei 1960 tij dens een bedevaart naar Fatima af kondigde En ziedaar, prompt hielden de verschijningen aan mejuffrouw Peerdeman op! Sint Unum Dit vertelt ons de heer J. Stierhout te Amsterdam, bestuurslid van de stichting Sint Unum, die sinds 1969 de belangen van de „Hernieuwde Kerk" in Nederland behartigt. Veel goedwillende beunhazen hebben met onbezonnen publikaties de naam van Clemens in Nederland schade berok kend. De stichting wil de slechte ima ge wegnemen. Het is werkelijk ongelooflijk, zegt de heer Stierhout, die kunstschilder is (hij pleegt voor de Vrije Universiteit hoogleraarsportretten te schilderen). Plotseling is de kerk zo dood als een pier. Er heerst een geestelijke anar chie zonder weerga in de geschiedenis. Paus Clemens XV, de mystieke paus, gaat evenals zijn concurrent in Rome gekleed in witte toog met rode mantilla, gouden kruis op de borst en wit handgebreid kalotje op de witte haren. Donderdag en vrijdag is hij in Am sterdam, in het Centraal Hotel aan het Leidsébosje. Onder meer zullen tv- opnamen worden gemaakt. Men komt gedurig bijeen in concilies, synoden, symposiums, maar de duis ternis neemt katastrofaal toe. De gro te afval is begonnen. De oorzaak daarvan is heel eenvoudig, als je het maar ziet. Er zit gewoon een valse paus op de troon in Rome, Montini, eens de klerk van Pius XII, een man zonder één enkele titel. Kruis naast de wieg Wie is Clemens? Hij werd geboren als Michel Collin, 66 jaar geleden in Béchy, klein dorp in Lotharingen, land van romantici en dwepers, roya listen en ketters, dat eenmaal Jeanne d'Arc voortbracht, die zich ook beriep op een goddelijke zending (om Frank rijk te bevrijden), die ook door de officiële kerk werd verworpen en zelfs als heks werd verbrand, maar toch later heilig is verklaard. Michels vrome moeder, die haar man. een caféhouder, twaalf kinderen schonk, als meisje in het klooster had willen gaan en later gestorven is in een reuk van heiligheid, wist door hemelse openbaring reeds voor Mic hels geboorte, dat hij eenmaal het Opperherderschap zou bekleden. Te vens zag zij naast zijn wieg een kruis staan, dat hem zijn leven lang niet zou verlaten. Zij voedde hem bijge volg op in de strengste deugdzaam heid. Sinds zijn prilste jeugd vielen Michel zoveel verschijningen en he melse boodschappen ten deel, dat hij naïef meende, dat zulks normaal was bij kinderen. Toen zijn broers hem bij zijn eerste communie vroegen, wat Jezus tot hem gezegd had. antwoord de de zevenjarige knaap onbevangen: „Dat ik priester zal worden, dan bis schop. dan paus." Afgewezen Het priester worden ging niet zon der moeilijkheden. Twijfel aan zijn Een van de best bewaarde Amerikaanse staats geheimen is het antwoord op de vraag, hoe presi dent Nixon de oorlog in Vietnam denkt te beëindigen. Ook Nixons jongste mededelingen over de repatriëring van Amerikaanse soldaten hebben hierover geen spoor van uitsluitsel gegeven. De president maakte bekend, dat er in december en januari nog eens 45.000 militairen uit Zuid- Vietnam zullen worden teruggetrokken; gemiddeld 22.500 per maand dus. Het tempo van de repatrië ring wordt daarmee versneld, want in het afgelopen halfjaar was de gemiddelde sterkte van het maandelijks contingent thuisvaarders ongeveer 14.000 man. Dat de Amerikaanse president dit aantal zou opvoeren, werd verwacht. Maar er werd ook verwacht, dat hij zich in zijn mededelingen hier over niet zou beperken tot de eerstkomende twee maanden, maar opheldering zou verstrekken over zijn plannen tot aan de Amerikaanse presidents verkiezingen in het najaar van 1972. Dat is niet gebeurd. Een plausibele verklaring hiervoor, verpakt in een wat lichtzinnige vergelij king, gaf zondag het Engelse weekblad The Obser ver. Het blad vergeleek de Amerikaanse terugtrekking uit Vietnam met een striptease. Elke toeschouwer van een striptease-voorstelling weet, dat de kleren uit gaan (hoewel het aan twijfel onderhevig is, of alles zal worden bloot gegeven). Toch moet er enige spanning in de show blijven, want anders willen de klanten er geen flinke prijs voor betalen. President Nixons beperkte onthulling over het tempo en de mate waarin de stripteuse Amerika zich van haar kledij zal ontdoen, is volgens The Observer een trucje om de spanning erin te houden, en wel vooral ten behoeve van de toeschouwers in Peking en Moskou met wie Nixon binnenkort besprekingen gaat voeren. Tja, dat beeld van Amerika als striptease-danse- res is misschien aardig gevonden, maar ligt toch teveel in de amusementssector om als weerspiege ling van de gruwelijke werkelijkheid in Vietnam acceptabel te zijn (ofschoon de bijsmaak van onze delijkheid die eraan verbonden is, in dit verband niet helemaal misplaatst kan heten). Bovendien correspondeert het slechts met een deel van de Amerikaanse oorlogspolitiek, te weten met wat landleger uitvoert. Zijn rol in de oorlog is inder daad aanzienlijk verminderd, maar tegelijkertijd is het aandeel van de luchtmacht krachtig uitgebreid. Sinds Nixon president is geworden, zo heeft een studiegroep van de Cornell-universiteit in de staat New York uitgerekend, heeft die luchtmacht boven Indochina drie miljoen ton bommen losgelaten. Dat is evenveel als in de tweede wereldoorlog en de Koreaanse oorlog samen door Amerikaanse vliegers boven Europa en Korea werd afgeworpen. Als er dan toch een vergelijkingsobject voor de Amerikaanse president als oorlogsleider in Zuid- oost-Azië moet worden bedacht, dan is een striptéase-danseres helaas niet de meest in aanmer king komende figuur. Veeleer vertoont Nixon overeenkomst met een beruchte messentrekker, die zijn gevreesde steekwapen bij de politie inlevert, maar tegelijkertijd een machinegeweer in huis haalt om in het vervolg daarmee conflicten te beslechten. Het voordeel van deze tactiek voor Nixon is in deze kolom al eerder belicht. Naarmate de Ameri kanen minder worden opgeschrikt door berichten over gesneuvelde verwanten, vrienden en beken den, verzwakt hun neiging zich tegen de Amerikaans-Vietnamese oorlog te keren. Deze verslapping kan een president die herkozen wil worden, alleen maar welkom zijn. Maar het is een misverstand te denken, dat hij met deze tactiek het Vietnamese conflict dichter bij een oplossing brengt. Het enige dat wordt opgelost, is een binnenlands probleem. In het verre buiten land duurt de oorlogsellende onverminderd voort. Daar is niet alléén Amerika verantwoordelijk voor. Maar Amerika zou zijn mede-verantwoorde lijkheid wel wat drastischer kunnen verminderen. President Nixon laat al te veel ruimte voor de opvatting, dat hij, net als zijn voorganger, wil doorvechten tot de laatste Vietnamees. geestvermogens versperden hem aan vankelijk de toegang tot de studie. Hij kwam toch op een seminarie te recht, maar aan het eind van de stu die werd hij voor de priesterwijding afgewezen. Zijn superieuren hadden het niet bijster begrepen op zijn vele visioenen en hemelse inspraken. Zelfs is overwogen hem krankzinnig te verklaren. Toch werd hij 9 juli 1933 tot priester gewijd in de congregatie van de paters van het Heilig Hart. Hij was vervolgens enkele jaren in verschillende plaatsen in Frankrijk in de zielszorg werkzaam. Intussen begon hij steeds wildere spirituele activiteiten te ontwikkelen. Op 28 april 1935 kreeg hij een onbe schrijflijk mystiek visioen, waarin Jezus Zelf de mis celebreerde en dan op unieke wijze aan pater Michel de bisschopswijding toediende. Op de zelfde dag stichtte hij de „Orde van de apostelen van de oneindige liefde", die bestemd was om de kern van de hernieuwde kerk te worden. In de komende jaren volgden de „Kruis tocht van de jongeren van de rozen krans", het „Magnificat voor de ver nieuwing van de wereld en de vre de". de „Liga voor de rechten Gods" (bestemd voor groot-industriëlen en mannen in leidende functies; eerste lid was maarschalk Pétain); en meer dergelijke instituten Ook begon hij, trekkend van streek tot streek, zgn. cenakelhuizen te stichten. Gezinnen, scholen en werk plaatsen werden zo tot kleine kerken door de eucharistische tegenwoordig heid van Christus op het familieal taar. Na 1948 reisde hij door vele Europese landen, en organiseerde overal festiviteiten en processies ter intensivering van de Maria-verering. Hoewel Rome reeds in 1936 tegen hem gewaarschuwd had, kon hij zich verheugen in de steun van vele bis schoppen. Buitengewoon visioen Op oktober 1950 viel hem tijdens een kerkdienst in Sorrente (Zuid-Ita- lië) een buitengewoon visioen ten deel. Hij zag in de hemel een grote processie van pausen, bisschoppen en uitverkorenen en zichzelf in het mid den als een klein kind. Christus nam hem bij de hand en leidde hem tot God de Vader, die hem met een gou den pauskroon kroonde „evenals Da vid reeds gezalfd werd, toén Saul nog regeerde". Christus sprak tot hem: „Heb ik niet het recht, Mij een paus te scheppen, die de rechten van Mijn heiligste moeder verdedigen wil; om dat Rome niet meer aan het mystieke leven en de verschijningen van Mijn heiligste moeder gelooft?" Toen pater Michel daarop jubelend in Napels door de menigte werd begroet, greep het Heilig Officie in. Op 17 januari 1951 werd hij wegens "„valse mystiek en de verbreidipg van bijgeloof" uit het priesterschap ontzet. Zijn institu ten werden ontbonden verklaard. Excom m u n icatie Toch zette hij zijn activiteiten zo goed en zo kwaad als het ging voort, in 1959 kreeg hij in een visioen zijn pausnaam Clemens XV. Het jaar daarop schreef hij zijn boek „L'Eglise du Miracle". Dit leidde tot zijn ex communicatie, 14 februari 1961, die persoonlijk werd bekrachtigd door paus Johannes. De volgende maand kreeg Michel van de aartsengel Ga briël het bevel, met de uitoefening van zijn pontificaat te beginnen, aan vankelijk in geestelijke eenheid met de man die hem geëxcommuniceerd had. met zijn apostelen in een boerderij die hij heeft ingericht. Sinds 1960 woont de miskende paus met zijn apostelen in een boerderij, die hij heeft ingericht tot „Klein-Va- ticaan" in Clémery. een gehucht in het heuvelland tussen Metz en Nancy. Hij heeft er een Lourdesgrot ge bouwd. Hoog boven de muur uit rijst een wit madonnabeeld, geflankeerd door de geelwitte pausvlag en een blauwwitte Maria-standaard. Van hieruit stuurt hij onafgebroken zijn boodschappen de wereld in: „Kardi naal Montini, valse paus, u hebt ons geloof verstoord en zijt schuldig aan de ondergang van duizenden zielen door uw schijnvroomheid." „Weg met de usurpator, die zich verzet tegen het derde geheim van Fatima en de hele wereld bij de neus neemt." Zelfbakken Clemens' aanspraken zijn niet zo vreemd als ze op het eerste gezicht lijken. Het is een trek in de r.k. mys tieke traditie, dat Rome in de eindtijd afvallig zal wordeii van het ware ge loof. In de (door de kerk als echt erkende) verschijningen van Maria en La Salette (in de Franse Alpen in 1846) hoorden herderskinderen Maria wenend de sindsdien beroemde woor den zeggen: „Rome perdra la foi et deviendra le Siège de l'Antechrist!" (Rome zal het geloof verliezen en de zetel van de antichrist worden.) De zaliggesproken Anna Maria Tai- gi (1769-1837) zag in een van haar visioenen het lijden van de paus, die in de eindtijd het schip van Petrus door een razende storm zal moeten loodsen. Deze paus zal op een buiten gewone wijze door God Zelf worden gekozen. Hij zal geen kardinaal rijn, maar een nederig priester, ver van de pauselijke staat in een ver verwij derd land. Katharina Emmerick (1774-1824) voorzag grote veranderingen in Ro me: „De kerk zal op de grond liggen. Het heeft de schijn als had satan overwonnen. Doch tot aller verwón- dering was de kerk reeds tevoren door de nieuwe apostelen, die ik vaak zie en die aan de vernieuwing van het kerkelijk leven arbfeiden, naar een vlek overgedragen, waar zij nieuw en heerlijker ontstaan is". Kardinaalshoed De kinderen van Fatima zagen in 1917 een visioen van „een arme Heili ge Vader, verstoten door Rome, arm, wenend voor een klein tafeltje, be spot door de grote massa en met de gemeenste scheldwoorden overladen". En mejuffrouw Peerdeman (volgens het zg. blauwe boekje): „Ik zie plotse ling een kardinaalshoed voor me lig gen en daaroverheen komt een X-te- ken. Er komt een strijd in Rome te gen de paus" 9-6-'46). „Dan zie ik de Sint Pieter en zie ik de paus met gebogen hoofd zitten.... En dan schrijft de Vrouwe een grote P met een X erdoorheen.... en boven zijn hoofd staat „STRIJD", steeds meer strijd" (7-5-'49). De bekende r.k. theoloog Karl Rah- ner houdt in rijn boekje „Visionen und Prophezeihungen" (1958) de mo gelijkheid open, dat bij dergelijke zieners en zieneressen de hemelse in spiratie samengaat met natuurlijke, parapsychologische krachten, maar hij gelooft onvoorwaardelijk in der gelijke openbaringen over de toe komst. Wie ze bestrijden wil, gaat volgens hem in tegen het r.k. geloof en Rahner verwijst naar Christus' voorzegging van de verwoesting van Jeruzalem. Rahner noemt de gave van de profetie een bewijs voor de bovennatuurlijke zending van de kerk. Daarom zal de geest van de profetie in de kerk ook niet uitster ven. T wintigduizend Wie zich dit realiseert, zal zich er slechts over verbazen, dat Clemens nog niet meer mensen achter zich heeft, dan de twintigduizend sympa thisanten, die hem worden toege schreven. Dat komt in niet geringe mate door de niet bepaald intelligente wijze, waarop Clemens zijn visie heeft uitgewerkt. Het is een grote •greep, dat men zich tot paus ver klaart op grond van een mystieke kroning door de hemel zelf, maar hoe platvloers doet het dan aan, dat Cle mens zich in 1966 nog eens de bis schopswijding laat toedienen door een aartsbisschop (Damgré) van de galli- caanse successie. Clemens heeft ver der het verplichte .priestercelibaat af geschaft en er kunnen in zijn kerk zelfs priesteressen zijn. Hij heeft ge sprekken gevoerd met bewoners van andere planeten, die Clémery met vliegende schotels opzoeken, en zelfs van de hemel op 3 mei 1965 opdracht gekregen om enige buitenaardse we zens tot priester te wijden. In 1964 gevoelde hij zich krachtens opdracht van Maria gedwongen, een driejarig knaapje tot Lodewijk XIX, koning van Frankrijk te kronen. Clemens had het' in zich, orfi aller lei teleurgestelden achter zijn vaan del te verzamelen; mensen die tegen de modernisering van de kerk zijn; mensen voor wie de liturgiehervor ming en de beeldenstorm een gruwel zijn; aanhangers van niet-erkende devoties. Maar nu hebben velen zich van hem afgewend. Volgens de heer Stierhout was pater Winand Kotte een tijd lang de grote man van de Clemensaanhangers in Nederland, maar is ook hij afvallig geworden. „Ach, ook toen in 1870 het leerstuk van de onfeilbaarheid werd afgekon digd, rijn er bisschoppen afgevallen. De geschiedenis herhaalt zich". „...de Here..., die in de hof wandelde in de avondkoelte." z\ gint het eerste adventverhaal in de bijbel. God komt. Maar] Hij Zich openbaart aan de mensen geniet Hij van de residu van het werk, dat Hij hun heeft opgedragen. In de.bijbel de werken van de mens een grote plaats in. Let wel, - goede werken" om zalig te worden. Maar wel de werken God Zijn kinderen heeft opgedragen. Wij zijn in Christus] schapen „om goede werken te doen, die God tevoren bereid h opdat wij daarin zouden wandelen. God had het paradijs bereid. Dat moest de mens bewaren enl bouwen. Daarin moest hij wandelen, opdat God met hem wandelen. Zo wandelt God in Genesis 3 in de hof. Maar de n die met Hem moet wandelen om Hem zijn werk te tonen i niet. God komt tot de mens, maar de mens is weg. De l gebruikt later het beeld van het verloren zijn. In het bos wat zich heeft verborgen is hij verdwaald. Wie voor God vlucht t de weg kwijt. Maar het wonder is dat God de mens niet I gang laat gaan. Hij zoekt de verloren mens, die Zijn opdrm verzaakt heeft. 1 We lezen vandaag: Mattheus 24:29-31. j Van een onzer verslaggevers DRIEBERGEN De hervorm de synode heeft zich gisteravond met 41 stemmen voor en 8 tegen gesteld achter het beleid van het breed moderamen ten opzichte van de manifestatie Kosmokom- plot op 5 september jl. Het breed moderamen had toen kritiek uit geoefend op de opzet van het fo rum tijdens dit weekeinde waar alleen leden voor oppositiepar tijen waren uitgenodigd. Deze kritiek was door de leiding van Kerk en Wereld herhaald, waar op haar organisatiepartner Sjaloom, coördinator van de aktiegroepen die i 2 3 6 7 9 10 13 i ,6 '7 18 19 20 22 24 25 28 28 28 30 31 32 33 35 Kruiswoord-puzzel Horizontaal: 1. papegaai, 4. zalfspaan, 9. schaapkameel, 11. Myth, figuur, 12. voorhoofdband, 16. eer, 17. scheik. ele ment. 18. schilderstuk op hout, 21. schrobnet, 22. wanneer, 23. borg, 25. Rijkstelefoon, 27. knopje op een priktol, 28. raam, 31. gindse, 32. teken, 34. deug niet, 35. tussenzetseL Verticaal: 1. reeds, 2. .wiel, 3. plaats in Frankrijk, 5. Amer. dichter, 6. le venslucht, 7. jongensnaam, 8. voeg woord, 10. rivier in Zwitserland, 13. ge kneed meel, 14. verlies, 15. afzonderlijk, 17. betalingsbewijs, 19. zangstem, 20. wapen, 21. specerij. 24. steenklomp, 26. soort kabeljauw, 28. "heidemeertje, 29. ontkenning, 30. meisjesnaam, 31. pers. voornaamw., 33. naschrift (afk.) Oplossing vorige puzzel Horizontaal: 1. meter, 5. sier, 7. alinea, 9. laster, 10. sa, 12. lira, 13. Tielt, 14. Est, 15. TEE, 16. el, 17. N.T., 18. mol, 19. aga, 20. tiran, 21. Ares, 22 eg, 23. nestel, 25. Menton, 27. span, 28. Elden. Verticaal: 1. mi. 2. taart, 3. Elsa, 4. rit, 5. serie, 6. ia, 8. netel, 9. listig, 10. slegel, 11. atlas, 12. lente, 15. tonen, 18. manen, 19. arend, 21. atol. 24. sté, 25. ma, 26. en. hier een trainingsweekend zoJ krijgen, zich terugtrok. Als gevolg daarvan ging de raf- l festatie Kosmokomplot niet Een brief, ondertekend door 300 L vormde predikanten waarin inl* king van de verklaring van het br moderamen werd gevraagd en in voorts werd gevraagd de daers van de aktiegroepen alsnog als i te erkennen en 10.000 beschik) te stellen aan de organiserende^ stanties om alsnog zo'n weeki mogelijk te maken, werd door deL dikanten H. W. Kolstee, D. H. Sa ten, W. K. van der Veen en mevsJ C. de Vries te Ten Boer als vo< in de synode gebracht en lok zeer felle reactie uit van ds. W. I man, die riep: "Ik heb wel geel predikanten achter mij staan, ik waarschuw u voor de gevf als u deze punten gaat aannei Dat de synode zich achter 1 leid van het breed moderamen sj kwam vooral doordat ook ds. I den Bos, ds. mr. Posthumus M( en mevrouw C. de Ruyter-De Z ook achteraf het bezwaar tege "methodisch smalle opzet van detL_ nifestatie bleven houden. Mevi^ag( De Ruyter, een vooraanstaand li4.ni de Partij van de Arbeid, zei: poitiek ben ik voor polarisatie, i en| als de kerk zoveel mogelijk kra< ort wil mobiliseren voor de vrede, me moet rij niemand voorbij lopei hoi zoveel mogelijk mensen en gro^re, samen trachten te brengen. f; Met 40 stemmen voor en verzocht de synode Kerk en We in vertrouwen op het beleid va^er ratorium en directie, om in ni samenwerking met het interki 1 lijk vredesberaad, zich te beradegU] de evangelische verantwoordelijk m ten aanzien van de inzet en de tegie van een aktie voor de die heel de kerk een heel het voor ogen heeft". idsj al De conservatieve rooms-katholie- ken in Nederland houden dan ook streng vast aan paus Paulus. Ook me juffrouw Peerdeman wil niets met Clemens te maken hebben. Louis Knuvelder van het Michaellegioen, de grote promotor van de Amsterdamse Maria-verschijningen, spreekt zeer verachtelijk over de „zelfbakken paus". Zo zouden het slechts enkele tientallen Nederlanders zijn, die Cle mens erkennen. Maar wat de arme paus moet ontberen in de breedte, wordt hem rijkelijk geschonken in de diepte, althans, als we zijn biograaf moeten geloven: „Hij krijgt nog steeds vele visioe nen en ook thans gaat er geen dag voorbij, waarin hij niet een nauw keurige aanwijzing van de hemel krijgt, hoe hij de kerk terug moet leiden tot evangelische armoede. Niet alleen Jezus en Maria zijn hem ver schenen, ook Petrus, Michael, Ga briël, Johannes, Pius IX, Leo XII, Pius X. Benedictus XV, Pius XI, Pius XII, Johannes XXIII, Franciscus van Assisi, Dominicus, Thomas van Aqui no, Jeanne d'Arc, Theresia van Li- sieux, om er maar enigen te noemen. Zijn Heiland ziet hij thans vaak meer dan dertig maal per dag en vooral bij de lange gesprekken in de nachtelijke stilte in zijn cel of in de kapel. Sinds jaren slaapt hij nog maar hoogstens een uur. Het staat ook vast, dat hij de gave van bilokatie (zich op twee plaatsen tegelijk te vertonen) bezit". „Clemens draagt een kruisvormig stigma over zijn hart, dat hem sinds zijn jeugd voor bijzondere gevaren waarschuwt. Af en toe ondervindt hij ook stigmatische smarten in zijn voe ten en op zijn voorhoofd. Toen een arts een röntgenfoto van zijn hoofd maakte, vond hij op de foto.... een doornenkroon. Deze onzichtbare door nenkroon is een symbool voor het on zegbaar lijden, dat deze man van smarten voor de redding van zoveel mensen op zich neemt. Zelfs zijn in tiemste vertrouwden kunnen zich geen voorstelling van dat diepe lijden maken. Zijn zending is van een grootte, zoals ze buiten Maria en Jozef geen heilige in de kerkge schiedenis ervaren heeft. En van zijn ganse innerlijke rijkdom ervaart zijn omgeving nog maar het allergering ste. Nieuwsgierige vragen over visioe nen gaat hij uit de weg. Zijn jongste boodschappen zijn zo geweldig, dat hij het grootste deel niet meer op schrijft. Niemand zou het begrijpen". En dal laatste is wellicht het ver standigste besluit, dat hij in zijn le ven genomen heeft. Een motie van ds. Tj. Alkemj" Emmen, waarin werd betreurd het breed moderamen aldus heei gegrepen omdat daardoor ten rechte de indruk is gewekt dat niet achter de bedoelingen van weekend Kosmokomplot stond, k jjj slechts acht stemmen. Ook een r ,e^ van de classis Edam waarin eei j wogen beroep op de verschil] reei groeperingen in de hervormde wordt gedaan om elkaar niet te ketteren, sneuvelde met 25 teg< stemmen. NED. HERV. KERK Beroepen: te Brughem-Kerk W. van Gorsel te Oude-Tong Terheide a. Zee; B. Cats te 's- vendeel; te Neerlangbroek en te nendaal: J. Verwelius te Schot ven: te Biezelinge: H. A. van Lo Den Haag-Loosduinen. Bedankt: voor Sexbierum (toei Warns te Gendringen. GEREF. GEMEENTEN Beroepen: te Bodegraven Sprang-Kapelle: L. Blok te Beel gen; te Utrecht: A. Vergunst te terdam-C. Bedankt: voor Unionville: J. Ha aren te Amersfoort. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen: te Dubbeldam: H» der Ent te Katwijk a. Zee; td trecht: J. J. Rebel te Hilversum op den Velde te Zierikzee. Bedankt voor Rotterdam-cent C. Verhage te Den Haag-centrun LE KWARTET I TROUW De Rotterdammer Nieuwe Haagse Courant Nieuwe Leidse Courant Dordts Dagblad Trouw secr ir te be trijj ck-n. Commissie van hoofdredact J. de Berg (voorzitter), H. P. Ester, G. J. Brinkma J. van Hofwegen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 2