I1INESE AANVAL IN VN Taiwan moet vrij VS uit Indochina Geen bedankjes voor toespraken Water aan Westland via A'dam-Rijnkanaal Actie huisvrouwen tegen fosfaten in cle wasmiddelen Het Kwartet HET WEER Kouder Iariner-9 vindt warm" gebied rouw van Poolse beambte vraagt politiek asiel ioekarnogezinde [eneraals krijgen meer vrijheid Rijksweg urenlang gestremd Ovrvle? Siyilh- China Iaat wellicht spion uit VS vrij (R'TA) ïeuwe Leidse Courant Dinsdag 16 november 1971 52ste jaargang vooraanstaande prot. christelijke dagbladen CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING „Stantvastich is ghebleven mijn hert in teghenspoet!" lofdkantoor Leiden Steenstraat 37 Telefoon 31441 Abonnementsprijs p. w. 1,63, p. m. 6,95, p. kw. 20,65 Klachtendienst bezorging 18.00—19.00 uur Na de opening van de weg over de nieuwe Haringvlietdam is koningin Juliana in een antieke bus gestapt die haar naar het sluizencomplex zou brengen. Bij een kleine verhoging ligt het vehikel het afweten. Met een beetje duwwerk (waarin het proto col niet voorzagkon de hindernis worden genomen. Wat gij wilt dat een ander ver zwijgt, begin met dat zelf te ver zwijgen. SENECA DE BILT Aan het vrij zach te weer van de laatste dagen komt een einde. Koude en onstabiele lucht stroomt met stormwinden tussen IJsland en Noorwegen zuidwaarts. In de koude lucht, die morgen over het betrekkelijk warme Noordzeewater naar onze omge ving wordt getransporteerd, zul len buien tot ontwikkeling komen. Daarnaast worden ook opklarin gen verwacht. Barometerstand: heden 10 uur 76 cm (1013 millibar), dalend Zon en maan 17 november: zon op 8.02, onder 16.47; maan op 7.44, onder 15.51; 18 nov. N.M. Hoog water Hoog water, 17 november: Rot terdam le getij 4.02, 2e getij 16.06; Scheveningen 2.2814.40; Vlissingen 1.12—13.25; Haring vliet aan de Zeezijde 2.50—15.09. MADRID (AP) De 53.000 ton me tende Spaanse olietanker Elcano is gisteren in de Atlantische Oceaan ge zonken voor de kust van de Kaap Verdische eilanden. Vier van de 39 bemanningsleden worden vermist, dit heeft een woordvoerder voor de eige naar bekend gemaakt. Hij zei niet wat de oorzaak van de ramp was, maar hij zei dat de tanker leeg was. Het schip zonk om 18.00 uur. en was op weg naar de Perzische Golf. De overlevenden werden door het vrachtschip Ragar aan boord ge nomen. PASADENA (Rtr.) De Ameri- anse Mariner-9 die in een baan om planeet Mars draait, heeft een ge ld ontdekt, waar de temperatuur «eveer twaalf graden hoger is dan ers op de rode planeet. De streek t ongeveer 2.000 km ten zuidoosten n de formatie „Nix Olympica". De geleerden in het controlestation het Californische Pasadena zijn erg orzichtig in hun uitleg van het ver- lijnsel. Volgens hen is er misschien n inwendige warmtebron. Of dit een lkaan is, kon men niet zeggen. Een dere mogelijkheid was, dat het be- ïste gebied hoger ligt dan het ni- au waar een stofstorm woedt, en it het daardoor meer zonlicht krijgt. Terwijl de gemiddelde temperatuur graden Fahrenheit onder nul is, het volgens de gegevens van de iriner-9 in de genoemde streek aalf graden warmer zijn. IONN (AFP) De echtgenote van lid van de Poolse handelsmissie Keulen heeft in de Bondsrepubliek itiek asiel gevraagd. )it heeft de woordvoerder van het histerie van binnenlandse zaken in nn gisteren bekend gemaakt. Ver- •e bijzonderheden wildehij niet edelen. Jolgens het weekblad „Der Spie- zou de betrokken Poolse han- ikfujictionaris, Janusz Bieniecki, taaskerd zijn als geheim agent, n de beter geworden verhouding it Warschau niet le verstoren, zou Westduitse regering zich er toe lerkt hebben, Bieniecki te vragen it land te verlaten, zonder een of- ieel protest bij Polen in te dienen, vrouw Bieniecki zou echter ver ten hebben in West-Duitsland te jven. )JAKARTA. 16 nov. (AP) Het lonesische leger heeft generaals wijlen president Soekarno heb- gesteund een grotere bewegings- jheid in Djakarta toegestaan, al- i is dinsdag bekendgemaakt. >e generaals was huisarrest opge- d na hun arrestatie, die volgde in jaren na de mislukte communis- he staatsgreep van 1965. Het huis- est is nu opgeheven door het chtige opperbevel' voor het herstel 1 veiligheid en orde (Kopkamtib). )e generaals in kwestie zijn onder leren de oud-gouverneur van het ionale defensie instituut, gen. ma- r Soeadi. de vroègere chef van de chtingendienst brigade generaal idirgo, en de oud-commandant van ikarno's paleiswacht brigade-ge- aal Saboer. oeadi, die pas verleden jaar werd rresteerd. is verleden maand uit gevangenis ontslagen. Hij is andenlang verhoord in de mili- e gevangenis van Bandoeng. DEN HAAG Water uit het Amsterdam-Rijnkanaal wordt momenteel via bestaande wate ren, naar het westen getrans porteerd ten behoeve van de watervoorziening van de tuin bouwgebieden. Minister Drees van verkeer en wa terstaat heeft dit gisteren meegedeeld aan het Kamerlid Tuyndam (VVD), die vragen had gesteld over het hoge chloorgehalte in het boezemwater van de tuinbouwgebieden het Westland en de Kring. Het is de bewindsman bekend dat het chloorgehalte van het boezemwa ter meer dan 200 mg per liter heeft bedragen. Hij realiseert zich dat in de tuinbouw ten gevolge van langdurige droogte en daarmee verband houden de verhoging van het chloor-ionge- halte van het oppervlaktewater op brengstvermindering optreedt. V Vjnoeting tussen premier lan 'piitfi van Rhodesië en de Britse mi nister van buitenlandse zaken Sir Alec Douglas-Home in Salisbury. r* --O--'-» f«c\/rgTUT?0T! SALISBURY (Reuter. DPI) De Engelse minister van buitenlandse zaken. Sir Alec Douglas-Home, heeft gisteren anderhalf uur gesproken met premier Ian Smith van Rhodesië. O- ver het verloop ervan is niets mee gedeeld. Aangenomen wordt dat de besprekingen tussen Douglas-Home en Smith ongeveer een week zullen duren. Er zullen tussentijds geen me dedelingen worden gedaan. Nadat de Engelse minister gisteren in Rhodesië was aangekomen, ver klaarde hij dat het doel van zi.in mis sie is „omstandigheden te scheppen waaronder Rhodesië weer geaccep teerd kan worden als volwaardig lid van de internationale gemeenschap". Hij wilde niet zeggen of hij de kans groot achtte daarin te zullen slagen. Voor hij naar Rhodesië ging. heeft Douglas-Home in het Lagerhuis ge zegd dat hij zal vasthouden aan het principe dat Rhodesië uiteindelijk bestuurd zal moeten worden door de Afrikaanse meerderheid in het land. De Chinese onderminister van buitenlandse zaken Chiao Kuan-Hua (links) en de permanente afgevaardigde Huang Hu (rechts gezeten) in blijde stem ming als zij voor het eerst de zetels bij de Verenigde Naties bezet hebben. Tot voor kort kon, dank zij de af sluiting van het Haringvliet en de reeds getroffen bodemvoorzieningen in de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg bij Gouda water uit de Hollandse IJssel worden ingelaten. Nadat dit moest worden stopgezet is men met de toevoer van water uit het Amsterdam-Rijnkanaal begonnen. BARNEVELD De rijksweg E-8 tussen. Hoevelaken en Apeldoorn is gistermiddag uren gestremd geweest na een gecompliceerde botsing, waar bij de 49-jarige H. Meier uit Hengelo om het leven is gekomen. De heer Meier is ter hoogte van Terschuur met zijn wagen op de lin kerweghelft terechtgekomen en frontaal tegen een vrachtwagen ge botst. Deze vrachtwagen is op zijn beurt tegen een tegemoetkomende vrachtwagen gebotst. De ravage was enorm. De aanhang wagens van beide auto's kwamen dwars op de weg tè staan. De voorste gedeelten van de vrachtwagens kan telden in een sloot. Het verkeer moest worden omgeleid via Nijkerk. NEW VORK (AP'Reuter AFP) Het hoofd van de Chinese delegatie hij de Ver enigde Naties heeft maandag een felle aanval gedaan op de Verenigde Staten en het onmid dellijke terugtrekken geëist van de Amerikaanse strijdkrachten uit Indochina en het stopzetten van de Amerikaanse militaire steun aan Taiwan. Tsjiao Kwan-Hwa, plaatsvervan gend minister van buitenlandse za ken van China, heeft isaandag het woord gevoerd aan het eind van een dag die gewijd was aan het verwel komen van China in de V.N. Velen hadden verwacht dat de eerste toespraak van Tsjiao slechts een kort antwoord zou zijn op de warme begroetings toespraken, maar tot hun verbazing beschuldigde Tsjiao de Verenigde Staten van a- gressie door het zenden van vloot- eenheden naar de Formosastraat en door het militaire ingrijpen in Viet nam, Cambodja en Laos. Het' terugtrekken van de Ameri kaanse strijdkrachten, zei hij, was de sleutel tot de vermindering van de spanningen in het Verre Oosten. Tsjiao gaf tevens zijn steun aan de Arabische landen in het conflict in het Midden Oosten en beschuldigde Israël van agressie. Hij eiste het te rugtrekken van de Israëlische strijd krachten uit de bezette Arabische ge bieden. Supermachten De Chinese gedelegeerde viel het imperialisme, aan. het kolonialisme en de „supermachten", die hij niet bij naam noemde. Maar hij sprak verschillende keren over „een of twee" van hen, daarbij blijkbaar doelend op de Verenigde Staten en de Sow jet Unie. Tsjiao sprak na geluisterd te heb ben naar 57 welkomsttoespraken. Zo wel de V.S. als de Sowjet Unie be sloten op het laatste moment deel te nemen. Ambassadeur George Bush van de V.S. zei, dat hij hoopte dat het toe treden van China tot de V.N. een bij drage zou leveren tot de pogingen om de vrede te bereiken. (Zie ook pagina 9) HONGKONG, (DPA) De Chinese autoriteiten overwegen herziening van het vonnis levenslang dat in het begin van de jaren vijftig is geveld tegen de Amerikaan John Downey. Dit is meegedeeld door de 71-jarige moeder van de op beschul diging van spionage veroordeelde. Zij is in Hongkong aangekomen na een bezoek aan haar zoon. die in Pe king in een gevangenis zit. Het was haar eerste bezoek. De zoon is nu 40 jaar oud. Er zit nog een Amerikaan, Richard Fecteau, die tegelijk met Downey veroordeeld is. Van een verslaggever AMSTERDAM "Huisvrou wen van Nederland: was milieu bewust. Grauwsluiers belagen uw welzijn niet. Milieuverontrei niging wel". Met deze oproep is in Nederland de aktie 'Anti-wit- ter-dan-wit' begonnen door een aantal milieubewuste huisvrou- Feestelijke gekleurde dikke kaars (middel lijn 5 cm) voor wie een nieuwe abonnee op geeft. Met kandelaar van sierlijk smeed werk. Brandt minstens 40 uur. Ook leuk om cadeau te geven. Ik geef op als nieuwe abonnee: adres: woonpl I betaling per L kwartaal maand Mijn naam is: adres: woonpl: 1 1 Stuur mij de dikke kaars met kandelaar als tegenprestatie Postzegel is niet nodig als u op de envelop schrijft: Nieuwe Leidse Courant antwoordnummer 267, Leiden wen die af willen rekenen met het door wasmiddelenfabrikan ten opgeroepen 'witter-dan-wit complex'. Dé aktie komt enige dagen nadat twee'Eindhovense huisvrouwen zach te zëep en soda aanprezen, als een alternatief voor de fosfaathoudende wasmiddelen die het oppervlaktewa ter in Nederland en daarbuiten be dreigen. Het comité dat de actie „an ti-witter-dan-wit" begon heeft inmid dels een brief aan de verschillende wasmiddelenfabrikanten in ons land gestuurd, waarin namens de Neder landse huisvrouwen wordt verzocht „op zeer korte termijn met fosfaatloze zeepmiddelen op de markt te komen". In de brief staat dat een groot aantal huisvrouwen, verontrust over de „medeschuldigheid" aan het bederf van het oppervlaktewater, niet langer fosfaathoudende zeep wenst te ge bruiken. Naar de mening van de vrouwen duurt de ontwikkeling van fosfaatloze zeep te lang en achten zij het onverantwoord te wachten tot overal in Nederland de rioolzuive ringsinstallaties voorzien zijn van een fosfaatzuiverende trap. Onnozele kreten „De Nederlandse huisvrouw wenst niet langer geconfronteerd te worden met onnozele reclamekreten als wit ter dan wit en wat dies meer zij. De zaak van de vervuiling is daarvoor te ernstig. Als de was maar schoon wordt, wil men minder wit best ac cepteren. de enige voorwaarde is dat er gewassen kan worden met veilige, het milieu niet bedervende zeepmid delen. Het vele geld uitgegeven voor onnodige en tegenzinverwekkende re clame. zou van nu af besteed kunnen worden aan de versnelde ontwikke ling van het fosfaatloze wasmiddel, waarop zolang wordt gewacht" aldus de brief van het aktiecomité (gete kend door mevrouw drs. J. Vonk- Turkstra. Veldlaan 13 in Groenekan). De brief meldt dat toevoeging van fosfaten leidt tot een verstikkende woekering van algen, waardoor ande re waterplanten en -dieren bij gebrek aan zonlicht en zuurstof sterven. Het water wordt zwart. De fosfaatverrij king in het Nederlandse water is voor onseveer 1 3 deel afkomstig van was middelen, de rest komt van fecaliën en kunstmest. Dat is althans het aan deel van ons eigen land. Zoals bekend voert de Rijn vele 'fosfaten aan uit Duitsland en de andere Rijnlanden. (voor vervolg zie pag. 9) BELFAST (UPI) Bij een overval op een boerderij in een dorp op 50 kilometer van de Noordierse hoofd stad Belfast heeft de politie gisteren een grote hoeveelheid wapens en mu nitie gevonden. Het was de grootste wapenvondst sinds de ongeregeldhe den in Ulster zijn begonnen. Twee mannen, die in de boerderij aanwezig waren, zijn gearresteerd. De Engelse oppositieleider Harold Wilson is gisteren naar Belfast ver trokken. Hij zal ook naar Dublin, de hoofdstad van de Ierse republiek gaan. \yilson zal een week wegblij ven. Zijn* reisprogramma is uit veilig heidsoverwegingen geheim gehouden. r Ik heb een pruik gemaakt van de haren van mijn pop.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 1