f-commentaar ,Twee op de wip5 mooi, innig en zuiver drama Filmer Joris Ivens terug uit China Thontuur in Hfiqnon Wmmmispnié Mug Gesprek in Rome op Reformatiedag Coördinatie van natuurbeheer De krant kunt u niet missengeen dag! 11 WOENSDAG 20 OKTOBER 1971 Achter het Nieuws bracht gister- jcond. een drug-aflevering, die tame- jk scheef werd afgesloten in ons va- irlandse foordeel. Er was een bij rage uit de Verenigde Staten van A. Swaan en een Amsterdamse bij rage van J. Walvis. Het Amerikaan- deel toonde aan dat de zogenaam- medische genezing van drugver- iving geen oorzaken wegneemt. In gt Amsterdamse opvangcentrum „De ourier" probeert men verslaafden rug te brengen tot sociaal leven, oor een gemeenschap in het klein te ormen. Dat had natuurlijk allemaal est gekund, als er op het eind niet x>r een deskundige de conclusie was •okken dat de methode-Laurier te xrkiezen was boven de getoonde merikaanse methode. Dat was al iiet terecht omdat in de film van De ipaan al werd geduid op andere in it V.S. gebruikte methoden, maar ooral ook omdat de twee films zo schillend waren ban inhoud. Ver eken met de film uit Amerika was Amsterdamse buitengewoon idyl- ■h. Dat effect werd nog versterkt oordat het eerste in zwart-wit was n het tweede in kleur. Er werd een jug met een olifant vergeleken. En it mug kreeg gelijk. Hier en Nu bracht de knokploeg onze aandacht ter verjaging van krakers. Wat ons erg boeide dat de anonieme woordvoerder deze groepering steeds met ver- rden over "huiseigenaartjes" \huisjes" sprak. Hij zal, zo begre- 1 ie tegen betaling eventueel ■debreuk gaan plegen t.b.v. lieren die in het bezit zijn van \aande huizen. Eén of andere thisant van de krakers zei, dat meer er sprake is van ernstige du- ing \van de kleine man, er altijd krakers kan worden gepraat. Wij eren ons een geval uit de prak- ijk: Van Mierlo (D'66) heeft een tijd- terug voor de t.v. verteld dat zijn mg was gekraakt toen die leeg Hij was nog aan het sparen om een ■houwing te kunnen betalen. De kers die zich in zijn huis hadden '.stigd hadden daar begrip voor en wenen. Waarmee we maar willen dat die "eigenaartjes" van de ikploeg wel niet zo klein zullen ijn als dat woord doet vermoeden. (Van onze radio en t.v.-redactie) HILVERSUM De gezamenlijke rkelijke zendgemachtigden zullen lop Reformatiedag, zondag 30 oktober, avonds van 7 tot 7.30 uur op Ne- |óerland I een rechtstreeks van de hllaanse televisie over te nemen ge- i <prek tussen prof. dr. G. C. Berkouwer de VU en prof. dr. E. Schille- eckx van de Nijmeegse universiteit, nden. De discussie zal zich bewegen tegen achtergrond van de bisschoppen- L|jde in Rome en handelen over het genisch perspectief van de ker en theologische ontwikkelin- i%an beide zijden van de breuk lij aldus CVK/IKOR. Nog geen uitspraak over omstreden kind Van een onzer verslaggevers ARNHEM De kans dat Femmy de Vries uit Deventer haar 8-jarig dochtertje, dat haar betwist wordt door de Italiaanse vader van het kind, definitief toegewezen zal krij gen, is er sinds gisteren niet groter op geworden. Haar advocaat mr. A. A. M. Fievez zei, dat er gisteren tijdens de behandeling van de zaak voor het gerechtshof in Arnhem materiaal was aangevoerd, dat de uitspraak in voor haar ongunstige kan beïnvloeden. De zaak werd achter gesloten deuren behandeld. De uitspraak wordt over ongeveer veer tien dagen verwacht. Van onze parlementsredactie DEN HAAG In iedere provincie ül een hoofdingenieur-directeur voor e „landinrichting" worden benoemd. Deze functionaris krijgt de leiding van alle provinciale ambtenaren van het staatsbosbeheer, de cultuurtech nische dienst, de directie van de vis serijen en de directie van het fauna beheer. Minister Lardinois van' landbouw leeft dit meegedeeld aan de voorzit- ROTTERDAM In het Hofplein theater heeft Willeke Alberti giste ren voor het eerst laten zien dat zij ook op het toneel eenvoudigweg kan toneelspelen. Dat gebeurt in „Twee op de wip", een klein wat sentimen teel maar ook wel innig en zuiver drama van twee eenzame mensen op kamers die elkaar tijdelijk nodig hebben. Haar liep het niet mee. Zij wordt geen danseres en zij heeft een maag kwaal. Maar als Joods volkskind slaat zij zich kinderlijk met een ge zond inzicht door alles heen. Hij is een van huis weggejopen advocaat, die zijn verwende leven en ziin vrouw toch niet kan missen Hij zoekt steun bij haar, zij wordt dol op hem. Maar het kan niets worden. Zij verdragen eikaars medelijden niet, ze hebben telkens ruzie en zij is tenslotte zo moedig hem droevig te laten gaan. William Gibson heeft de onzekerheden van die toch onge lijke verhouding heel gewoon ge- ^celig en met wat humor geschre ven. Goed gespeeld werd het overal een succes hier, zo'n twaalf jaar ge leden, met Andrea Domburg en Gus Hermus. Maar Willy van Hemert meende, dat hij het voor deze gelegenheid moest bewerken met allerlei mid delen als toestandjes en toespelin gen die niets aan het stuk verbete ren en met liedjes, omdat Willeke Alberti nu eenmaal bekend werd en publiek trok als zangeres, zodat •wet naturalistische net-echte-drama tje van een paar gewone mensen telkens wel acht keer meen ik wordt onderbroken door een volsla gen overbodig liedje, waarin hetzelf de wat al duidelijk werd of worden zal, nog eens wordt gezongen. Nu zingt Willeke Alberti best, daar niet van en Jeroen Krabbé doet ziin best. Maar het is in dit zuivere to neelwerkje gewoon onzuiver, dat zij uit en rol stappen om in een show lichtspotje de toch al gevaarlijke sentimentaliteiten nog even onna tuurlijk staan aan te dikken. De toch al slappe regie van Willy van Hemert werd er nog onmoge lijker door en de goede muziek van Ruud Bos slecht en brijig hoorbaar van een bandopname. Jammer voor Willeke, want in haar toneelspel is ze wel natuurlijk. Zij zet dat slordige, te goedige en toch innerlijk sterke meisje simpel weg en regelrecht neer. Zij is inne mend gewoon, zij ontroert een beet je, ze leeft zich in, en ze maakte het meeste doch nog niet alles van ha;^ Ier van de vaste commissie van landbouw uit de Tweede kamer. De taken van de ambtenaren worden niet veranderd. De bedoeling van de minister is het werk van de cul tuurtechnische diensten en het staats bosbeheer afdoende te coördineren. In de nieuwe organisatiestructuur zal het ministerie van CRM wat de natuurbescherming betreft volledig tot haar recht komen, aldus minister Lardinois. rol waar. Jeroen Krabbé staat daar geroutineerd maar ook krampachti ger tegenover. Het onzekere, wils- zwakke, intellectuele karakter dat hij te spelen kreeg, is ook heel wat ingewikkelder dan dat van Willeke, die nagenoeg zichzelf kan zijn. Het decor van Wim Bijmoer was even tweeslachtig als de bedoelingen van Van Hemert: links Bijlmermeer, rechts binnenstad. Wat Willeke en Jeroen overigens niet belette, om naast Van Hemerts aanwijzingen deur in deur uit zomaar bij elkaar binnen te lopen. B.H. Na de première maandag in Haar lem van „Twee op de wipwerd een nieuwe langspeelplaat onder de zelfde titel aan van links naar rechts Ruud Bos (componist) Jeroen Krab bé, Willeke Alberti en regisseur Willy van Hemert overhandigd. KAMPALA (Reuter) Een woord voerder van de Oegandese regering heeft gisteren verklaard, dat Tanza- niaanse troepen gisteren vier uur lang Oegandese grensstellingen heb ben beschoten. Twee burgers werden gedood en een militair gewond. Het incident van gisteren is het jongste in een reeks incidenten tussen troepen van de twee Oostafrikaanse landen, die langs de grens tussen bei de landen de laatste tijd zijn voorge vallen. De incidenten zijn weer gevolgd op de val van president Milton Obote van Oeganda, die thans in balling schap in Tanzania woont. AMSTERDAM Joris Ivens, een paar weken voor een sympo sium in Japan, werd daar uitge nodigd om naar China te komen voor een maand. Het werden drie maanden, met belevenissen voor drie jaar, die hij zoals hij dins dagmorgen in het Amsterdams Filmmuseum zei in drie kwar tier niet even kon navertellen. Joris Ivens was al eerder in China, in 1938 en in '58, toen hij er twee films maakte. Hij kon dus de grote veranderingen vaststellen. Het was, vertelde hij, in 1966 de hoogste tijd voor de Culturele Proletarische Re volutie. In de 17 jaar, na 1949, was er wel gezorgd voor eten, kleding, onderdak voor achthonderd miljoen Chinezen, maar de revolutie was vastgelopen, in bureaucratie, een (kapitalistisch) pre miesysteem, partijprivileges, een van het volk geïsoleerde partijleiding en de weer opgekomen, taaie, burgerlij ke ideologie. Een deel van de partijleiding, met Mao voorop, besloot dat de revolutie onafgebroken voortgezet moest wor den, met vertrouwen op de eigen kracht van het volk zelf, met de macht aan het volk, en daarbij een proletarische democratie, waarin ook de minderheid wordt aangehoord, want die kan wel eens gelijk hebben. Filmstudio's De leiding van de bedrijven is in handen van revolutionaire comités, waarin de vertegenwoordigers van de massa, de technici, en de partij, gelijk zijn verdeeld. Elk bedrijf, of onder deel van een bedrijf moet zichzelf collectief leiden. De decentralisatie bevordert, naast de grootindustrie, het stichten van vele kleine fabriek jes, ook op het land, terwijl de land bouw bijvoorbeeld ook weer rond de grote steden wordt beoefend, om de tegenstelling land-stad te over bruggen. Niet alle steden, bedrijven, provin cies zijn even ver. Vele problemen Tu ee NOS-inzendingen voor Japans festival Van onze radio- en tv.-redactie HILVERSUM Voor het Japanse festival instructieve programma's (voornamelijk gericht op onderwijs- radio en-televisie) dat van 1 tot 16 november wordt gehouden, heeft de NOS twee inzendingen aangeboden. Dat zijn de aflevering Thomas van de serie „Kijken naar kinderen" en levisiereeks „Woelige Wereld", die Het levsiereeks „Woelige Wereld", die het schoolbestuur als titel heeft. Aan het komende festival, dat zijn instelling dankt aan het 40-jarig bé- staan van de Japanse omroep in 1965, nemen 73 omroeporganisaties uit 54 landen deel. Het doel van de wed strijd is te komen tot betere ver standhouding tussen de organisatoren van educatieve televisie over de ge hele wereld, maar ook tussen de vol keren onderling. De jury, die in Tokio bijeenkomt, telt 10 leden, gekozen uit vertegen woordigers van diverse deelnemende landen en vier deskundigen uit Ja pan. VS-diplomaat moet Praag verlaten PRAAG (DPA) De eerste secre taris van de Amerikaanse ambassade in Praag, Samuel Wise, is gisteren door de Tsjechoslowaakse autoriteiten tot „ongewenst persoon" verklaard. Hij moet binnen 48 uur het land ver laten. Volgens het Tsjechoslowaakse pers bureau TTK heeft Wise „door zijn spionage-activiteit de Tsjechoslo waakse belangen ernstig geschaad". zijn nog lang niet opgelost. Strijd en kritiek gaan in deze onafgebroken re volutie steeds voort. Het dialektisch denken en werken zal de geest van allen moeten bevrijden. Ook in de filmstudio's 2ijn de te genstellingen uitgevochten, moeiza mer zelfs dan elders, en de resultaten zijn, als wij Joris Ivens goed begre pen, nog niet opzienbarend. De speel films zijn voornamelijk nog patheti sche en epische verhalen, of weerga ven van opera's en balletten, die in werkelijkheid nooit door al die achthonderd miljoen gezien kunnen worden. T omaten Joris Ivens had een documentaire van tien minuten' als cadeau meege kregen en die werd in het' Filmmu seum vertoond. Die ging over het lan ger bewaren van tomaten en de pro blemen die de, eenvoudige, landarbei ders oplosten aan de hand van het Rode Boekje. Niet dat Mao Tsetoeng ooit over tomaten heeft geschreven. Maar de moeilijke historisch dialekti- sche wereldbeschouwing van Marx, Engels en Lening, voor een 'gewoon man niet te lezen, heeft hij in begrij pelijke kernspreuken vertaald. En die zijn dan in China blijkbaar een on uitputtelijke bron van inspiratie om welk probleem dan ook aan te pak ken. Ze zijn de laatste waarheid niet, zei Joris Ivens, maar de eerste. Die er, volgens dit wat primitieve en óok wel aandoenlijke, filmpje zelfs toe kan leiden, dat er midden in de win ter nog heerlijke rijpe rode tomaten op de markt komen. Vanavond te horen HILVERSUM 1 NOS 19.30 uur Woensdagavond-muziek- magazine 20.25 uur SpartaRode Ster Belgrado en Olympique Marseille Ajax 22.50 uur Zin-tuig nr. 48 23.20 uur. Signaal-muziek van eigen tijd HILVERSUM II VARA 19.30 uur Orkest Malando 20.05 uur Op karwei, gevarieerd programma 21.00 uur Popsmuk, musici praten over eigen werk 21.45 uur Koloriet, muziek programma 22.30 uur Serenade 23.20 uur Jazz-magazine Vanavond te zien NEDERLAND I NOS 19.05 uur f Van gewest tot gewest 20.30 uur Stazione Termini, film 21.35 uur Stroming, de maatschappij in beweging 22.10 uur Studio Sport NEDERLAND II TROS 19.05 uur Fabeltjes van Jean de la Fontaine 19.15 uur Operatie zee-otter 19.30 uur Nancy jeugdserie 20.21 uur Kleren maken de man, speelfilm 21.50 uur Hotclub 71, jazz 22.05 uur (CVK/IKOR/RKK) Kenmerk MARY STEWART 78 Hij knikte even, als het ware voldaan. „Precies. Dat is een van de dingen die mij een raadsel waren. Het was veel te gemakkelijk. Ze vertelde me dat ze naar Frankrijk ging, ze stuurde me de brieven, die duidelijk afgestempeld waren, zoals ze kon verwachtenKortom, ze liet een spoor na, tot aan een zeker punt." „Begrijp je, wat dat betekent?" zei ik. „Zij - of X - wilde je aan deze kant van het Kanaal hebben. Je hebt me verteld, hoe zij probeerde je hierheen te lokken na jullie huwelijk. Dat wilde ze nog steeds. Dat was om te beginnen de reden, waarom zij David meenam. Achter Loraine zelf zou je nooit aangegaan zijn, waar of niet? Als ze je had geschreven met het verzoek haar weer te ontmoeten zou je dat aan een advocaat hebben overgela ten." „Dat zou ik zeker," reageerde hij kwaadaardig. „En daarom, om zeker van jou te zijn, nam zij David, mee als lokaas en loodste ze keurig naar het zuiden van Frankrijk." „Naar X toe, vermoed ik? Je suggereert dus, nietwaaar, dat X, die er niet in geslaagd is me in Engeland te ver moorden, bezig is hier een nieuwe hinderlaag voor me op te stéllen?" „Aangenomen dat ze je opzettelijk hierheen hebben ge lokt," zei ik schichtig, „en het maakt inderdaad die in druk, begrijp.ik niet waarom ze dat anders zouden heb ben gedaan?" „Uitstekend, laten we dat aannemen. Ze lokken me naar het zuiden van Frankrijk, maar raken me kwijt bij Pont d'Esprit, hetzij toevallig, hetzij met opzet." „Wat was het volgens jou?" Hij antwoordde langzaam: „Ik geloof eigenlijk, dat het bij toeval was. Het verkeerde spoor dat ik naar NTmes volgde, was niet vervalst; een ander paar was op weg ge gaan naar Nftnes, een paar dat Loraine en David had. kunnen zijn, naar de beschrijving die ik kreeg. Ik moet daar als een razende achteraan zijn gegaan voordat Lo- raines aanwijzing, hoe die dan ook was, de kans had mij te bereiken." Hij lachte kortaf. „En daar zaten ze in Avignon te wachten, terwijl ik verdwaald was door een vals spoor na te jagen." „Geen wonder dat ze van streek begon te raken," zei ik. „Het klonk of ze echt bang was, die avond op de Ro- cher des Doms." „En geen wonder dat ze het heel prettig vonden om jou David mee uit te laten nemen," antwoordde Richard. „Terwijl ik daar in de omgeving rondhing en naar hem op zoek was, bestond er een goede kans dat ik hem zou zien en zo het spoor terug zou vinden." Hiertegen ging ik in. „Wat kon jou beletten met David te praten, alles met hem uit te praten en hem eenvoudig mee te nemen?" „De heer X," zei Richard prompt. Ik keek hem ontsteld aan. Hij knikte. „Loraine, die van streek was, kon beter uit de buurt blijven, in Avignon. Maar je kunt er zeker van zijn, dat waar David heen ging, meneer X ook ging." Ik haalde diep adem. „Op de bus voor Tarascon," zei ik. Richard knikte weer, en zijn ogen glansden op. „Weet je dat ik geloof dat we heus op het goede pad zijn! Als we het bij het rechte eind hébben, móet het voor meneer X een hard gelag zijn geweest, toen jij David weer zo keurig buiten mijn bereik bracht, lieve Charity - en me op de koop toe wegloodste van X en al zijn netten! Ik zou je wel eens heel wat verschuldigd kunnen zijn." „Maar wat zou hij in vredesnaam in Nimes hebben kunnen beginnen?" protesteerde ik. Wordt vervolgd) Momma Smidje Verholen en de veedieven van Texas stele visie i -'A vsv-'-AS/ wj/■vsy/y.'A-';'•'-// vasavoct; Nederland I NOS 18.45 (K) De Fabeltjes krant. STER: 18.50 (K) Recla me. NOS: 18.55 (K) Journaal. STER: 19.00 (K) Reclame. NOS: 19.05 (K) Van gewest tot ge west. 19.50 (K) Tips van het Nationaal Bureau voor Toe risme. STER: 19.55 (K) Reclame NOS: 20.00 <K> Journaal. STER: 20.15 (K) Reclame. Poli tieke Partijen: 20.20 Uitzending van de V.V.D. NOS: 20.30 in discretion of an American wi le. speelfilm. (Rijkskeuring: 18 Jaar) 21.35 (K) Stroming, docu mentaire serie: 1. Vlucht uit de samenleving. 22.05 Den Haag vandaag. 22.10 Studio Sport. 23.10-23-15 (K) Journaal. Nederland II .NOS: 18.45 (K) De Fabeltjes krant. STER: 18.50 (K) Recla- me. NOS18.55 (K) Journaal. STER: 19 00 (K) Reclame. TROS: 19.05 (Kl Fabeltjes van Jean de la Fontaine: 2 De kat *n de oude rat. voordracht '915 (K) Operatie Zee-Otter, inmreportage. 19.30 (K) Nancy. TV-serie STER: 19.55 (K) Re clame. NOS: 20.00 (K) Jour naal. STER: 20.15 (K) Reclame. TROS: 20 21 Kleren maken de man, Nederlandse speelfilm U '957. 21.50 Hotclub 71: Jam- seasion IKOR/CVK/RKK: r-0» Kenmerk: informatieru briek over kerk en samenle- naa?' NOS: 22 30"22-35 <K> Jour- België-Nederlands 19.15 (K) Fabeltjeskrant 19.20 Vergrootglas op de postzegel. 19.33 Keurig Frans, en: Zoek licht, cultureel nieuws. 19.39 Mededelingen en De Weerman. 19.45 Nieuws. 20 10 (K) Explora tie: Magellaan. doe serie (10) 21.05 (K) Bang voor een pak slaag, eenacter. 21.25 Schatten op zolder. 22.05 Gastprogram- ma: Het vrije woord - het Hu manistisch Verbond. 22.35 Nieuws. DRAADOMROEP Liederen en dansen uit Mexico. Münchener Geschich- ten; Erinnerung an eln Baller- lebnis: Moltié moi. moitié toi: Night and day: Ras: Golden earrings; Little girl blue: Cha cha no 4: Sambesi; Eh cum- pari: El tecolote; Beautiful Ohio; Something wonderful: Louisville lou: We shall walk through the valley: Honeysuc kle rose; Rita Revs at the Gol den Circle Club Stockholm. daag. 22.50 (S) Zin - tulg nr. 48, kunstkroniek. 23.20 (S) Sig naal - muziek van eigen tijd (opn). 23.55-24.00 Nieuws. Hilversum II 298 m. VARA 18.00 Nieuws. 18.11 Ac tualiteiten. 18.20 Uitzending van de PVDA 18.30 (S) Klink Klaar, zonder nonsens. 19.30 (S) Licht orkest met zangsolis ten 20.00 Nieuws. 20.05 Geva rieerd regionaal programma uit Drachten. 21.00 (S) Musici praten over eigen werk. 21.45 (S) Koloriet: muziekprogram ma 22.30 (S) Klassieke muziek. 22.55 Mededelingen. 23.00 Nieuws. 23.10 Actualiteiten. 23.20 (S) Jazz Magazine 23 55-24 oo Nieuws. Hilversum I 402 m. NCRV 18.30 Nieuws. 18 41 Veel gevraagde gewijde mu ziek. 19.00 De kerk vandaag: nieuws en commentaar NOS: 19.10 Voor blinden en slecht zienden. 19.20 Openbaar Kunst bezit. 19 30 (S) Woensdag- avond-muziekmagazine. 20 25 Reportage van de voetbalwed strijd Sparta - Rode Ster Bel grado. 22.15 Lichte grammo- foonmuzlek BOND ZONDER NAAM: 22.25 Lichtflits van de Bond zonder Naam. NOS: 22.30 Nieuws. 22.40 Den Haag van- Hilversum I. 402 m. NCRV: 12. 7 00 Nieuws. 7 02 Het levende 1311 Radiojournaal woord. 7.07 (S) Preludium T- klassieke muziek (gr). Nieuws. 7 41 Hier en Nu. 7.55 (S) Preludium II: seml-klassle- de zieken, ke muziek (gr). 8.10 (S) Te Aspecten Deum laudamus. 8.30 Nieuws. 17.00 Mol 8.41 (S) Podium voor de programma waarin maatschapplj-informa- Mededelingen vrouw: ties 9.10 (S) Gelders orkest soliste (opn). 10.00 Geestelijke liederen (opn). 10.04 Schoolra dio. 10.30 Nieuws. 10.33 (S) Sa- Hier en Nu: 13 00-13 04 De tafel van drie). 13.30 Zingen met Ce cilia. 13.45 56 Min: poëzie rond het thema arbeid. 14 05 School radio. 14.25 (S) Moderne en klassieke kamermuziek. 15.00 Hervormde mlddagdienst. 15 30 Nieuws. 15.33 (S) Kinderkoor met Instrumentale begeleiding. 16 00 (fi) Jeugdland. 17.00 (S) Lichte grammofoonmuzlek. 17.30 Nieuws. 17 32 Hier en Nu. (Tussen 17.30-18.00: Wereldkam pioenschap hockey te Barcelo na). 18.00 (S) Lichte ensemble. 18 24 Op de man af. praatje. Hilversum II. 298 m. AVRO: 7.00 Nieuws en Ochtendgymna stiek 7.20 (S) Dag met een plaatje (gr.) 8.00 Nieuws. 8 11 Radiojournaal. 8 20 (S) Dag met een plaatje (vervolg). (8 30-8.33 De groenteman.) 8.50 Morgenwijding. 9.00 Toppers van toen (gr 9,35 Waterstan den. 940 Kinderboekenweek 1971 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Arbeidsvitaminen. (11.00 Nieuws.) 11.30 Voor de vrouw. (Om 11.55 Beursberichten.) Sportrevue. 13.00 Nieuws. Radiojournaal. 13.30 <S) Klassieke muziek. 14 05 (S) 7-30 Pianorecital. 14.30 <S> Johan •"lllem Friso Kapel 15.00 Voor 16.00 Nieuws. 16 03 kunstprogramma. 17.00 Mobiel: een beweeglijk ■■■■■Ml om 17.66 Hilversum III. 240 m. TROS: 00 Nieuws. 7.02 Wake up litt le Suzie 8.00 Nieuws. 8.02 De men leven, mensen ln min of Hugo van Gelderen Show. 9 00 moeilijke situaties. 11.1 Gewijde Hier Nieuws 9.03 Nieuwe muziek (gr). 11 30 10.00 Nieuws 10.03 Robbie Dale 11.32 (S) Populair- an radio. EO: 11.00 Nieuws. klassieke muziek (gr). 11.55 11 03 Gospelsound. KRO: 12.00 Mededelingen 12.00 Los-Vast: Nieuws. 12.03 Van twaalf tot gevarieerd programma (12.10 twee. (13.00 Nieuws. 13.0: Kunst en vliegwerk: 12.28 Me- den maar.) 14 00 NI dedelingen t b.v. land- en 14 03-18.00 KRO-op-Drie. tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.41 16.00 en 17 00 Nieuws.) 187: Andy had beter van dat handvat kunnen af blijven, want daarmee bracht hij een mechanisme in werking, dat weliswaar oud was, maar toch nog perfect werkte. Een deel van de trap gleed dus naar achteren en met een gil stortte smidje Verholen door het gat naar beneden. De uitgeholde traptree viel mee en belandde precies op smidje Verholen's maagAndy Malone schrok zich natuurlijk een hoedje en boog zich angstig over het gat. „B ben jij ddaar, Verholen?" riep hij uit. „Ja, ik ben er! En de traptree is er ook!" antwoordde de smid. „Dank je wel, Andy! Tfek je nog eens een keer zo voor barig aan dat handvat?" Kom, komzei Andy, die voorzichtig ook naar beneden klauterde. „Het is allemaal goed afgelopen. Zal ik die traptree mis schien even van je maag verwijderen?" Als je zo vriendelijk wilt wezen." grijnsde de smid. „Dat is wel het minste wat je kunt doen, hè? Je hebt hem er ook zelf bovenop gegooid. Zie je trouwens wel, dat we hier in een geheel andere onderaardse gang staan „Het lijkt warempel wel een tunnel zei Andy, die nu bijna knapte van ongeduld. „D'r liggen zowaar nog een soort rails op de grond ook!" „Je hebt gelijk," zei de smid. „Houten rails met een soort spoorwagentje er op! Ikgeloof warempel, dat die voorvader van mij nog de uitvinder van de rails is ook!" „Nog veel meer," zei Andy. „Hij heeft zowaar de eerste spoorlijn in Amerika aangelegd!! Kom, laten we eens gauw gaan kijken, waar die lijn ons heenvoert

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 11