WIJZEN MISSIE VAN JARRING AF I Kans op terugslag betalingsbalans STROKARTONFABRIEK MET ACTIES BEDREIGD Beeuwkes: collectie voor establishment Sadat dreigt met miljoen doden Cairo scliiet toestel van Israël neer Eerste prijs Gaudeamus voor John Mc Guire Marokkanen schandalig behandeld Vim Kan niet JAij met komst - van Hirohito G Containerbedrijf dumpt 200 vaten schadelijke stoffen M u n i tiescliepen verdwijnen uit het Zwartemeer Fokker: voor 200 mensen mogelijk gedwongen ontslag Dr. Zijlstra verwacht: Comité's van Fré Meis weer actief ZATERDAG 18 SEPTEMBER 1971 hfljtAÏRO. WASHINGTON, JE- li£ ZALEM, AMMAN (UPI, met uter, AP) Het Amerikaanse ^9® fiisterie van buitenlandse za- ziet geen nut in het opnieuw ivren van de vredesbemidde- van de Zweedse diplomaat nnar Jarring, voordat er een reenkomst is bereikt over openstellen van het Suez- laal. it heeft de woordvoerder van het t Department, Charles Brays ge in antwoord op vragen van ialisten betreffende berichten, de Engelse regering erin teresseerd is om de missie-Jar- nieuw leven in te blazen. VS zijn voornemens om in de ende twee maanden op hoog ni- een diplomatiek offensief te on- lemen om tot een inteflm-rege- in het Midden Oosten te komen, ister William Rogers van buiten- se zaken wil eind september •leg voeren met zijn ambtgenoten Egypte, Israël, de Sowjet-Unie en ;re regeringen, als al deze minis- voor de Algemene Vergadering de VN bijeen zijn. j> dit ogenblik wordén al dóór de en Israël „belangrijke én ver-rei de" iedeeën bestudeerd over een •regeling zo hebben hoge jnctionarissen van het State Depart- it bekend gemaakt. vo°' e Amerikaanse functionarissen en van mening, dat de Sowjet- veel meer direct ingeschakeld t worden in de huidige Ameri- nse bemiddelingspogingen, et komende diplomatieke offensief van Washington zal gevolgd worden door een nieuw bezoek van de .onder- 'EL AVIV, CAIRO (UPI, uter, AP) Israël heeft jpte ervan beschuldigd giste- ïn9'i „in een tevoren beraamde een Israëlisch militair isportvliegtuig van het type üng op 22 km ten oosten van Suezkanaal in de Sinai te ben neergeschoten. mds leer t onbewapende toestel een ocruiser werd door SAM-ra- i neergehaald. Zeven van de bemanningsleden kwamen om leven in wat de minister van wsie Da jan voor de televisie op- ikte „een flagrante oorlogsac- Eerder op de dag had een Egypti sche legerwoordvoerder meegedeeld, dat de Egyptische luchtverdediging een Israëlische Phantom-jachtbom menwerper had neergehaald, toen het toestel boven de Egyptische linies aan het Suezkanaal vloog. Zés dagen gele den maakte Tel Aviv bekend, dat het een Egyptische Antonow-bommen- werper had neergeschoten, die boven de Israëlische posities vloog. Israël heeft een groep VN waarne mers uitgenodigd om een onderzoek in te stellen op de plaats, waar het toestel is neergestort, op 24 km van het kanaal, het heeft bovendien een klacht ingediend bij de bestands waarnemers-commissie van de VN. Politieke waarnemers zijn van me ning, dat het incident buitengewoon ernstig door Israël zal worden opge vat en mogelijk het 13 maanden oude bestand aan het Suezkanaal zal kun nen beëindigen. i- Hl Van een verslaggever EN HAAG Wim Kan heeft uit zijn vakantieoord in Italië een i brief aan de minister-president uurd over het komende bezoek keizer Hirohito van Japanwaar- lij op de bekende hem eigen wij- ■ijn afkeuring van dit bezoek te nen geeft. Toen de eerste berichten over deze te in de pers verschenen", aldus >rie/, verklaarde meneer de Jong 'e conducteur van de teorige rit et dat er van een officiële ont- Sst geen sprake zou zijn. Dat leek toen al onwaarschijnlijk, maar eer De Jong was zoals wij al- wisten een man met veel be- dus alles was mogelijk. Maar lzaamaan druppelden de berichten r Hirohito's komst naar ons land de officiële regeringsemmer, die nieuws moest opvangen. De rege- 2ou hem een diner aanbieden 'egering zou hem geen diner aan- en hij mocht slapen op Huis Bosch hij mocht daar niet sla- maar zich alleen verschonen koningin zou hem ontmoeten hem niet ontmoeten hij zou op stdijk de lunch gebruiken lüj daar niets gebruiken, omdat hij d bij zich had etc." olgens een ochtendblad, zo ver- li Wim Kan in zijn brief, zullen er en keizerin op 9 oktober de ch gebruiken op Soestdijk. ,De *t van de grote verzetsstrijder uit tond van de Rijzende Zon," zo t Kan teerder, „zou nog wel te teren zijn. als er echt niets offi- e's gebeurde, wanneer hij gewoon land zou bezoeken, omdat wij de u om „economische redenen" niet len weigeren. Wij zijn", zo besluit brief, „benieuwd, mede namens ,e slachtoffers van de geen enkele a*twoordelijkheid dragende, ydeloze aanstaande bezoeker van df.rland, naar hef: antwoord van de minister van buitenlandse zaken. Jo seph Sisco aan Cairo en Jeruzalem. Men acht de komende twee maanden beslissend, omdat Egypte naar ver wacht wordt midden-movember de kwestie-Midden Oosten aan de VN zal vporleggen. President Sadat heeft donderdag avond in een toespraak over de radio en de televisie gezegd, dat de Ameri kaanse bemiddelingspogingen op niets zijn uitgelopen. Hij herhaalde opnieuw, dat de beslis sing over oorlog of vrede nog in dit jaar zal vallen. De Egyptische leiders wisten, dat als er weer een oorlog zou komen, het land een hoge prijs moet betalen. „Ik ben bereid een miljoen martelaren te offeren. Maar Amerika moet tegen Israël zeggen, dat Israël ook een miljoen martelaren zal moe ten opofferen". Sadat stelde in verband met de hui dige impasse voor, dat de komende VN-Assemblee urgente stappen onder neemt. „De Grote Vier moeten hun verantwoordelijkheden onder ogen zien en de Veiligheidsraad zijn ver antwoordelijkheden". President Sadat heeft gisteren overleg gevoerd met de Sowjet-am- bassadeur in Cairo, Winogradof. Zij bespraken „de maatregelen, die nood zakelijk zijn in verband met de Ame rikaanse positie en in het licht van een gemeenschappelijk Sowjet-Egyp- tisch werkdocument", aldus het Egyptische persbureau MENA. KATWOUDE ,Het containerbe drijf N. J. Tol uit Volendam heeft in e"r. stuk buitendijks land in Katwou- de op negen meter diepte 200 ijzeren vaten begraven, De inhoud van enke le gisteren geopende vaten bleek af gewerkte smeerolie te zijn, maar het is niet zeker dat dit ook in alle ande re vaten zit. In ieder geval heeft het bedrijf in de vaten 40.000 liter scha delijke vloeistof in de bodem gestopt, met de kans dat wanneer de vaten over een paar jaar doorroesten, dit in de Gouwzee terecht komt. Tegen het containerbedrijf is giste ren proces-verbaal opgemaakt. Het bedrijf heeft enkele jaren geleden van het bestuur van de polder Kat- woude toestemming gekregen om op het stuk grond vuil te storten. De gemeente heeft deze toestemming ge legaliseerd, hoewel geen hinderwet vergunning werd verleend. De stort plaats is daarna een bron van ellende geworden, omdat er onder meer veel star.k verspreidende garnalendoppen werden gestort. Het vuil is afkomstig van bedrijven in Amsterdam. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG In samenwer king met minister De Koster (de fensie) en staatssecretaris Von- hoff (erm) zal minister Drees (verkeer en waterstaat) zoeken naar een andere ligplaats voor de Duitse munitieschepen in het waterwildreservaat van het Zwartemeer. Dit heeft minister Drees in ant woord op vragen van het Tweeae Kamerlid Meyer (PvdA) meegedeeld. De minister wijst erop dat niet de munitieschepen zelf, maar de bedrij vigheid van de bemanning en h gezinnen aan boord de rust in het reservaat verstoren. Daarbij komt, al dus het antwoord, dat de schepen enige afbreuk doen aan het land- schapsschoon. De schepen vormen een bedreiging voor de natuurweten schappelijke waarden van dit gebied. Het Kamerlid Meyer blijkt zeer in genomen met de motivering en het antwoord van minister Drees, ze ker vergeleken met het (vroegere) antwoord van minister Stuyt (milieu hygiëne). die zei dat bij de beoorde ling van de vergunning voor de sche pen geen overwegingen van natuur, milieu en recreatie een rol mogen spelen. „De natuurbeschermingsbe- langen zijn veel en veel duidelijker verdedigd door de .ministeries die niet met milieuhygiëne te maken hebben dan door het departement van mi lieuhygiëne. Ook de heer R. Ka- penga van de vogelbeschermings- wacht IJssel-Vecht-delta is bijzonder verheugd. Zowel hij als het Kamerlid hopen, dat spoedig een ander gebied wordt gevonden omdat tegen de herfst tien tallen ganzenkolonies in het Zwarte meer neerstrijken. Het is bekend dat deze beesten soms jaren wegblijven dikwijls 5 tot 7 jaar wanneer een gebied waarin ze 'k winters ver toeven, door welke oorzaak dan ook is verstoord. Aan Nes benoemd tot president-curator VU AMSTERDAM Dr. K. van Nes is benoemd tot president-curator van de Vrije Universiteit. De heer Van Nes volgt in die functie mr. J. Meynen op die als voorzitter afgetreden is we gens het bereiken van de 70-jarige leeftijd. Dr. van Nes is al sinds 1960 lid van het curatorium en reeds en kele jaren vice-voorzitter. Hij is zelf oud-leerling van de Vri|e Universi teit. Thans is hij directeur van de Prins Mauritslaboratoria T.N.O. te Rijswijk. In de door het vertrek van mr. Meynen en de opschudt ing van dr. Van Nes ontstane vacature is mr. P. J. Verdam benoemd als nieuwe cura tor. Oud-minister Verdam is thans commissaris van de koningin in Utrecht. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Onder de 750 mensen die bij Fokker moeten af vloeien, vallen in de eerste plaats de 300 via uitzendbureaus „ingeleende" arbeidskrachten. Daarbij gaat het om ongeveer 150 buitenlandse arbeids krachten, merendeels Engelse techni ci. Verspreid over de zes vestigingen van Fokker in Nederland zullen 300 medewerkers in het produktiebedrijf moeten verdwijnen, 4UU van de alge mene, staf- en hulpdiensten en 50 te kenaars van het constructiebureau. Directeur financiële zaken Grobben van de Nederlandse werkmaatschap pij Fokker-VWF zei gisteren, dat mo gelijk 200 mensen gedwongen ontslag zal moeten worden aangezegd en dat de rest zal verdwijnen door natuur lijk verloop. Overigens zal Fokker blijven ad verteren voor weiknemers in bepaal de sectoren in het bedrijf, onder meer voor frezers aan wie grote behoefte is. Met VWF zal overlegd worden of het mogelijk is een deel van de ontslage nen indien zij tenminste dat zelf willen te werk te stellen in een dochteronderneming van het Duitse concern in Keulen dat enkele tiental len vliegtuigmonteurs nodig heeft: De heer Grobben bevestigde giste ren dat de slechte gang van zaken bij de verkoop van de F-28 (Fellowship) de oorzaak is van de recessie bij Fok ker. Het produktietempo van de F-27 (Friendship) loopt terug, volgend jaar zullen 18 vliegtuigen van dit type worden geproduceerd. Toch blijft de heer Grobben opti mistisch: „Onze verwachtingen ten aanzien van de verkoop van de F-28 zijn bijzonder positief. Binnenkort hopen wij een order voor circa tién toestellen te krijgen! In de Tweede Kamer zijn inmiddels door de PvdA'ers Oele en Van Thijn vragen gesteld over de aangekondig de inkrimping. Met name willen bei de Kamerleden weten op welke ter mijn de maatregel zal worden door gevoerd. DEN HAAG Staatssecretaris Vonhoff van C.R.M. acht het niet juist, nu Kosmokomplot is afgelast, een waardeoordeel over deze mani festatie te geven, uitsluitend aan de hand van het programma e.d. mede met het oog op de gerezen controver se rondom deze activiteit. Dit zegt de staatssecretaris in antwoord op schriftelijke vragen, die Tweede-Ka merlid Koekoek (Boerenpartij) hier over heeft gesteld. De bewindsman wil ook niet ingaan op het verzoek van het parlementslid intrekking van de subsidie aan het vormingscentrum Vov'- en Wereld in overweging te hp- door Jac. Kort HILVERSUM Iemand die, zoals uw verslaggever, getuige is geweest van een concours, in casu het Inter nationaal Gaudeamus Componisten Concours 1971, ontkomt er niet aan dat hij voor zichzelf een keuze gaat maken, wie de prijswinnaars zullen zijn. Dat is echter een riskante bezig heid zolang je niet weet, welke maatstaven de jury hanteert en daar van ben je nu eenmaal niet op de hoogte. De jury, die het ditmaal voor het zeggen had, bestond uit Frangois Bayle (Frankrijk), Sylvano Bussotti (Italië), Enrique Raxach (Nederland) en Josip Stojanovic (Joegoslavië). Zij had uit de honderdvierendertig ingezonden werken er achttien voor uitvoering aangewezen en kende op het laatste Gaudeamus-concert in De Vaart aan de volgende componisten de beschik bare prijzen toe. De eerste prijs van ƒ4.000 aan John MoGuire (USA) voor diens prachtige „Decay voor acht hoorns". De tweede prijs van ƒ2.000 was voor Maurice AVeddington (USA) voor het stuk, dat donderdagavond in de VARA-studio nogal wat vraagte kens opriep. De derde prijs van 1.000 viel toe aan Tomas Marco (Spnnje) voor zijn werk „Mysteria" en de vierde prijs 750) voor Jorge Antunes uit Brazilië voor Music for eight persons playing things". De prijsuitreiking werd ditmaal niet. zoals gewoonlijk verricht door de burgemeester van Hilversum, dr. P. J. Platleel, die verhinderd was. doch dcor mejuffrouw Feitsma, wethouder voor kunstzaken. Tevoren vond een concert plaats door de Amerikaanse pianiste Doris Hays, eerste prijswin- nr.res van het Internationaal Gaudea mus Concours 1971 voor vertolkers fauto-inzittenden brand glas •inbraak ongevallen rechtsbijstand reis storm wettelijke aansprakelijkheid voor particulieren ziekte ziektekosten ..om zéker te zijn! van eigentijdse muziek, dat in het voorjaar in Rotterdam werd gehou den. Op haar elektrisch versterkte en gepiepareerde piano voerde zij wer ken uit van Alexander Reik, Charles Morrow en zichzelf. Ook gaf zij nog een solo op versterkte speelgoedpia nootjes. Om heel eerlijk te zijn, vond ik haai- optreden, hoewel het werd gekenmerkt door een zelfverzekerd heid even rotsvast als beminnelijk, in de meeste gevallen weinig te maken hebben met muziek, zelfs als we dit begrip uitermate ruim wensten te ne men. Het frappantst vond ik nog haar eigen compositie „Hands and Lights", maar ook die faalde op het punt van de u?t- en afwerking. Twee modellen uit de herfts-win- j mouwen en muts. Rechts: "Mr. Hol- tercollectie van Ernst-Jan Beeuw- mes", een camelkleurige doubleface kes: links "clic-clac", een bruin-wit mantel met ruituitvoering. De rok is geruite tweedjas met effen gebreide I ook van dit geruite materiaal. Van een medewerkster Ernst Jan Beeuwkes is typisch de couturier van het Haagse establish ment. Het is te zien aan zijn collectie. Hij houdt zich aan klassieke lijnen en perfectie in de verwerking. Wat niet opvalt door gedurfde vormen, treft door de kwaliteit van het materiaal. Japonnen in bijzonder mooie des sins zijn terecht eenvoudig van coupe gehouden, klassieke redingotes frap peren door prachtige tweeds. Beeuwkes lijkt nauwelijks te gelo ven in de pantalon. Ten onrechte, dunkt me, er is een hele generatie terouwen opgegroeid, die zich pretti- ger voelt in broek dan in rok. Nie mand die kleren maakt of verkoopt, sou er verstandig aan doen de rok- druagsters af te stoten, maar is het juist om na te laten de broekdraag sters als klant aan te trekken? In de hot pants heeft de Haagse couturier blijkbaar meer vertrouwen. Tegenover een paar pantalons staan ettelijke mint broekjes. Meestal zitten ze grotendeels verborgen onder een japon of rok met splitten tot de heup, maar dat is precies genoeg om zo'n toilet heel wat pep en pikanterie mee 'te geven. Slechts éèn keer blijkt de bovenlaag eraf te kunnen cape en wikkelrok onthullen truitje, hot pants en kniekousen, alles van marineblau we tricotage in Courrège-stijl. Stellig met het oog op het corps diolomatique was de afdeling feest kleding relatief groot. Beeldschone 'avondtoiletten voor ranke jonge din gen vindt men in iedere goede collec tie, het trof me speciaal, dat er ook iets bij was, dat het op een geposeer de verschijning met grijs haar mooier MOSKOU (AFP) De bekende Russische cellist Rostropowitsj mag zich in oktober naar Wenen begeven, zo is uit goede bron vernomen. Aan Rostropowitsj was een reisver bod opgelegd. Sowjet-autoriteiten verweten hem, dat hij materiële hulp had verschaft aan de schrijver en Nobelprijswinnaar Solzjenitzin. zou doen dan op de mannequin. Dat presteert niet. iedere couturier, Beeuwkes verdient er een compli ment teoor. De gehaakte eierwarmersdie naast cowboyhoeden de hoofdbedekking vormen bij de huidige mode en die zelfs Venus lelijk zouden maken, ko men bij Beeuwkes niet voor. Ze zijn vervangen door baretten. Moet men heus in Den Haag nog altijd iets op het hoofd hebben? PIJXACKER De rijkspolitie te Pijnacker heeft deze week vier Ma rokkanen die zonder verblijfsvergun ning werkten op het bedrijf van de hloemenkwekers gebroeders V. te Dclfgauw (gem. Pijnacker) aangehou den. De mannen zijn inmiddels op het vliegtuig naar hun land gezet. Aanleiding tot de aanhouding was de ontdekking die ambtenaren van bouw- en woningtoezicht bij een con trole hadden gedaan. Zij troffen op het terrein een bouwsel aan, waar van de deur met strowas gecamou fleerd. De bedoeling hiervan was het schuurtje op een berg stro te laten lijken. Het was gebleken dat in dit bouw sel een twintigtal illegaal in ons land verblijvende Marokkaanse werk nemers was gehuisvest. „De omstan digheden waaronder de mensen daar moeten wonen, zijn schandalig", al dus de heer T. Hopman, wethouder van sociale zaken en maatschappelijk werk van Pijnacker. Sanitaire voor zieningen zijn er nauwelijks, de lozing geschiedt in een sloot, er is ter nau- wernood een keuktje. De rijkspolitie heeft proces ver baal opgemaakt tegen de gebroeders \r. wegens het in dienst hebben van illegaal in het land verblijvende werknemers. Wethouder Hopman zei dat het mi- nistrie van sociale zaken een tijdelijke vergunning had afgegeven voor de huisvesting van de buitenlandse werk nemers, zonder tevoren overleg te plegen met de gemeente. Het gemeen tebestuur van Pijnacker heeft thans van het ministerie geëist dat de ver gunning wordt ingetrokken. Het heeft zich ook gericht tot de minister van sociale zaken en tot de vaste commis sie voor sociale zaken uit de Tweede Kamer, deelde wethouder Hopman mee. In Pijnacker zijn vrij veel buiten landse arbeidskrachten op kwekerijen werkzaam, zei hij, die redelijk goed zijn gehuisvest en die een sociale be geleiding krijgen. Proces tegen Medina FORT MCPHERSON (AP) De rechter in het proces tegen kapitein Medina heeft gisteren bepaald, dat de jury zich niet behoeft uit te spreken over de vraag of de kapitein moord met voorbedachten rade op 102 Zuid- vietnamese burgers in het dorp My Lai kan worden ten laste gelegd. De rechter bepaalde, dat de jury dient te beslissen over de vraag of Medina zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag buiten zijn toedoen. AMSTERDAM Dr. J. Zijl stra, president van De Neder- landsche Bank, acht voor het tweede halfjaar van 1971 een te rugslag op de lopende rekening van de betalingsbalans niet on waarschijnlijk. Reden hiervoor is, zo schrijft hij in het kwartaal verslag van de bank, de kans op een forse stijging van het parti culiere verbruik, gevolg van de grote loonsverhogingen, die me de tot stand kwamen als reactie op de per 4 augustus weer inge trokken loonmaatregel. In het eerste halfjaar deed zich op de n.v. verzekeringsmaatschappij \i-iraMBdljkOTl 68 r'dan-3 UI. 0)0-JflB»44y Van een onzer verslaggevers GRONINGEN Er dreigt een nieuwe harde actie in de stro kartonindustrie in Oost-Gronin- gen, door de plannen van de directie van de strokartonfabriek „Union" in Noord-Duitsland een' nieuwe fabriek te bouwen. De vakbonden hebben een ultima tum gesteld dat volgende week woensdagavond afloopt. Wordt niet voldaan aan de vak bondsels klaarheid te brengen in di reden van de vestiging in Duitsland, dan zal donderdag een actie worden gestart. Dit is gisteren in Oude Pek- la afgesproken met de kaderleden van de vakbonden in de Union; de fabriek waar enkele jaren geleden ook moeilijkheden begonnen: waarin Fré Meis en zijn actie-comité's een grote rol zijn gaar, spelen. Het communistische Kamerlid Meis heeft ook al vrager, gesteld aan mini ster Langamn (economische zaken) over de reden van de vestiging in Duitsland. Woensdagavond jl. is deze zaak bovendien onderwerp van ge sprek geweest tussen de vakbonden en de minister, die toen in Winscho ten was om de streekraad Oost-Gro- ningen te installeren. Bij die gelegen heid heeft de bewindsman te kenner* gegeven, zelf de directie te willen be naderen over de beweegredenen om naar Duitsland te gaan en welke voordelen Duitsland dan wel biedt boven Oost-Groningen. Gistermiddag hebben de vakbonden twee uur lang gesproken met de di rectie van de Union. De directie gaf als reden op een „complex" van oor zaken, maar noemde slechts als enige concrete argument dat men dan dich-* ter bij de EEG-afnemers zou zitten, met name die in Duitsland. Overigens weigert de directie inzicht te geven in de spreiding van de klanten. Voor de vakbonden is het argument van dich ter bij de klanten zitten niet voldoen de vooral omdat de directie in over leg is met Ihrhove, dat vlak over de grens ligt, zodat er nauwelijks sprake kan zijn van een dichter bij de klan ten zitten. Wel heeft Ihrhove goede weg- en rail verbindingen. Ongerust Het gaat, naar de directie dezer da gen heeft meegedeeld, om een fabriek die in de toekomst zeker tweehonderd man werk zal geven. In Oude Pekela maakt men zich hierover ongerust, want men gaat uit van het gegeven dat de produktie in de eventuele nieuwe Duitse fabriek ten koste zal gaan van de bestaande fabriek in Oude Pekela. De directie wil hierom trent ook geen garanties geven. Vol staan wordt met de mededeling dat het „niet de bedoeling is, dat de ves tiging in Duitsland consequenties zal hebben voor de werkgelegenheid in Oude Pekela. Hard In welke vorm men de eventuele actie donderdag zal gieten is nog niet bekend, aldus de vakbonden. Het zal echter wel een harde actie worden, als de directie niet met betere argu menten voor de dag komt dan tot nu toe. Op dit moment is nog niet ge sproken over eventuele solidariteits acties in de andere Oost-Groningse strokartonfabrieken. Wel zijn de ac tie-comité's van Fré Meis echter ac tief bezig. De vakbonden hebben uit drukkelijk gesteld dat zij de verant woordelijkheid dragen voor eventuele acties en dat niet zal worden meege daan aan mogelijke wilde acties. De directie heeft "laten weten dat de ar beidsonrust in Oost-Groningen geen rol speelt bij de Duitse plannen. In tussen zijn de plannen in Duitsland al zo ver gevorderd, dat de vraag van al of niet vestigen alleen afhangt van de 'premiëring die''de Duitse bondsre gering wil betalen. De lagere over heidslichamen hebben al hun goed keuring verleend. In Ihrhove en om geving zijn voldoende werknemers om de fabriek te bemannen. lopende rekening van de betalings balans een tekort van een half mil jard gulden voor. Weliswaar beteken de dit ten opzichte van het tweede halfjaar van 1970 toen het tekort onder invloed van een sterke beste- dingsdrang, vooral in de consumptie ve sfeer, seizoenvrij 1,5 mrd. be droeg een grote verbetering, maar ten opzichte van het eerste halfjaar van 1970 is er sprake van een aan zienlijke verslechtering. Toen was de lopende rekening globaal namelijk nog in evenwicht. Ruilvoet De verslechtering van de betalings balanspositie houdt vooral verband met de belangrijke verdere aantas ting van onze ruilvoet in het goede renverkeer met het buitenland, die zich in het eerste kwartaal van 1971 heeft voorgedaan. De totale sedert 1969 opgetreden ruilvoetverslechte ring heeft op jaarbasis 3 a 4 pet. van de uit de produktiegroei voortvloeien de toeneming van de bestedingsruim te verloren doen gaan. De daling van de ruilvoet lijkt mede samen te han gen met de moeilijke positie van een aantal Nederlandse exportprodukten op de internationale markt, waardoor de gemiddelde prijs van ons export pakket de internationale prijsstiiging slechts ten dele heeft kunnen volgen. De betalingsbalansuitkomst van het eerste "halfjaar werd intussen nog gunstig beïnvloed door een rustige volume-ontwikkeling van het parti culiere verbruik. Dit vond haar oor zaak in de loonmatigingsmaatregel, de grote prijsstijging en wellicht ook in een iets vergrote spaarneiging na de voorafgegane koopgolf. Het conjuncturele beeld in Neder land heeft, naar de mening van dr. Ziilstra, in het tweede kwartaal van 1971 geen duidelijke wijziging onder gaan. Wel nam het groeitempo van de industriële produktie enigszins af en gaf de arbeidsmarkt tekenen van verdere ontspanning te zien, maar de grote prijs- en loonstijgingstendensen hielden aan en onze concurrentieposi tie ten ODzichte van het buitenland bleef zich zeer onbevredigend ont wikkelen. De kapitaalimport 'bleef ook In het tweede kwartaal groot. De belang rijkste oorzaak lag ditmaal in het handelsverkeer: daarnaast was de toevoer van buitenlandse middelen door aankoop van Nederlandse obli gaties via het beursverkeer opnieuw groot Zoals gemeld, besloot de rege ring begin september tot het instellen van een zg. obligatiecircuit. Het kwartaalbericht vestigt verder o.m. de aandacht op de aanwas van de tegoeden bij de spaarbanken. Het kan zijn, aldus dr. Zijlstra, dat hierin behalve enige toeneming van de spaarneiging, een zekere terughou dendheid van particuliere beleggers op de kapitaalmarkt tot uitdrukking komt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 9