de verpleging heeft u nodig Leve je komst SEKRETARESSE TECHNISCH TEKENAAR Gemeente Rotterdam waarnemend hoofdverpleegkundige r sr hoofd ziekenafdeling PSYCHIATRISCHE INRICHTING GROOT BRONSWIJK chef van de administratie „Groot Bronswijk'' Tr assistente van de beheerder psychiatrisch i/fÊm ziekenhuis "vogelenzang" a) werkleidtstler arbeidstherapie b) werkleider arbeidstherapie I psychiatrisch ziekenhuis "vogelenzang" assistente eetcentrum psychiatrisch ziekenhuis "vogelenzang" „ZANDHOVE" FYSIOTHERAPEUT (E) Rotterdam-Alexanderpolder Willem-Alexanderschool MEDEWERK(ST)ERS) Sli CHEF AFD. BOEKHOUDING VAN KRANENBURG De krant kunt u niet missen, geen dag ZATERDAG 18 SEPTEMBER i BEJAARDENTEHUIS "OLDENOORD" Het moderne Bejaardentehuis "OWenoord", HammarskjöWpteats 95, Rotterdam-14, vraagt een Gegacfigóen moeten in staat zijn leiding te geven. De rangmdehng en salariëring zijn afhankelijk van leeftijd en ervaring. Het is mogelijk intern te worden gehuisvest. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Sollicitaties binnen 14 dagen onder do. 642/0131 ongefrankeerd te zenden aan: chef Bureau Personeetvooraening, antwoordnummer 363, Stadhuis, Rotterdam. heeft plaats voor eer» Hij zal leiding dienen te geven aan boekhouding en administratie en worden belast met de opstel ling Van begrotingen, jaarstukken en andere ge gevens voor de beleidsvoering. Hij ressorteert direct onder de administrateur-econoom. Voor een goede vervulling van deze functie achten wij noodzakelijk middelbare schoolopleiding, Staatspraktijkdiploma Boekhouden (S.P.D.), leeftijd 27 tot 35 jaar. Bekendheid met ziekenhuisadministratie strekt tot aanbeveling. Protestants-christelijke levensovertuiging. Aanstelling vindt plaats in de rang van hoofd commies (salarisgrenzen f 1691.23 t/m f 2166.23 per maand) of hoofdcommies A (salarisgrenzen f 1844.23 t/m f 2419.23 per maand). Vakantietoeslag 6J%. Welvaartsvaste pensioen voorziening. Verplaatsingskostenbesluit van toepassing. Ruime middenstandswoning beschikbaar. Sollicitaties met vermelding van volledige ge gevens te richten aan de directie. PSYCHIATRISCHE INRICHTING WAGENBORGEN (Gr.) Natuurlijk vinden we het gewoon fijn als je besluit bij ons je opleiding te volgen. Je a.s kollega's en onze „kinderen" (van jong tot oud) zullen je graag verwelkomen. Opleiding onder werktijd. Direkt een goed salaris. Leuke eigen kamer. Graag sturen we je onze grote foto-impressie in kleur, die je een indruk geeft van werken en wonen in 's Heeren Loo-Lozenoord. Bon Ki Ik heb belangstelling voor het verplegen van geestelijk gehandicapten en zal graag uw kleu- renfolder ontvangen. plaats opleiding .Jeeftijd. 's Heeren Loo-Lozenoord (Prot. Chr. Inrichting) Thuis voor geestelijk gehandicapten, Ermelo. Voor ons personeels-ontspan- ningscentrum zoeken wij eer» die voor diverse werkzaamheden zal worden ingezet. Aan haar funktie zijn wisselende diensten verbonden, waarvoor een toeslagregeling van toepas sing is. Wij bieden haar een afwisselen de taak, met een goed salaris en uitstekende secundaire voor waarden. Sollicitaties van belangstellen den worden gaarne ontvangen door het hoofd Personeelszaken, Rijksstraatweg 113, Bennebroek telefoon (02502) 7741. te bennebroek (n.hJ UITGAANDE VAN DE VERENIGING TOT CHRIS TELIJKE VERZORGING VAN GEESTES- EN ZENUWZIEKEN. RICHARD HOOGLAND STICHTING Stichting tot verzorging en verpleging van bejaar den en langdurig zieken, uitgaande van Gerefor meerde en Christelijke Gereformeerde Kerken Het bestuur zal gaar ne in kontakt treden met een ervaren ver pleegkundige voor vervulling van de funktie van hoofd ziekenafdeling van het verzorgings tehuis 'De Lichtkring', Eykmanlaan 72 te Utrecht. Betrokkene heeft te vens de verantwoor delijkheid voor de zieken in het huis, dat in totaal 119 bedden telt. Het bezit van het di ploma Ziekenverple ging A is vereist, ter wijl het B-diploma gewenst wordt ge acht. Bij gebleken geschikt heid is aanstelling in een funktie op direk- lieniveau in de toe komst mogelijk. Medewerking in de verkrijging van pas sende huisvesting wordt verleend. Sollicitaties worden gaarne ingewacht bij het bestuursbureau der stichting, Neckar- dreef te Utrecht. Nadere inlichtingen kunnen worden ver kregen bij de direk- trice, zr. G. E. Bui tenhuis (tel.: 030- 711614) Voor indiensttreding op korte termijn zoeken wij een die in nauwe samenwerking met een revalidatieteam zorgdraagt, dat door 4 revalidatiegroepen gedurende verschillende uren werkzaamheden worden ver richt, aangepast aan het niveau van de groep en de individuele mogelijkheden, die de leiding krijgt van een zaal met ±14 patiënten zorg draagt voor arbeidstrainingpa- tiënten, rapporteert en goede so ciale relaties bevordert. Betrok kene begeleidt zonodig ook leer lingen. Belangstellenden, die in het be zit zijn van het diploma werk- leid(st)er arbeidstherapie en over 1 2 jaar praktijkervaring be schikken, worden uitgenodigd hun sollicitaties te richten aan het hoofd Personeelszaken, Rijksstraatweg 113 te Benne broek. te bennebroek [n.h.l UITGAANDE VAN DE VERENIGING TOT CHRIS TELIJKE VERZORGING VAN GEESTES- EN ZENUWZIEKEN. Gulf Oil Raffinaderij N.V.j gevestigd in het Europoortgebied, zoekt op korte termijn voor 2 harer Amerikaanse direkteuren een ervaren bij voorkeur in het bezit van het Sekretaresse-diploma Schoevers. Goede omgangsvormen, perfekte kennis van de Engelse taal in woord en geschrift alsmede enkele jaren praktijk bij een internationale onderneming zijn zeer gewenst Een goede kracht wacht een prettige, aiwisselende en goed betaalde job. Richt Uw schriftelijke sollicitatie aan: INDUSTRIAL RELATIONS DEPARTMENT GULF OIL RAFFINADERIJ N.V. POSTBUS 7180, ROTTERDAM zoekt voor de pasgeopende afdeling "Nicolaasstraat" een VROUWELIJK De afdeling is gesitueerd in vijf woonhuizen en omvat 38 mannelijke en vrouwelijke patiënten. Het betreft hier een ndcuw projekt, gecoördineerd en geleid door een klinisch psycholoog. Onze taak is te komen tot een zo volledig mogelijke re socialisatie van de opgenomen bewoners. Er wordt gezocht naar het invoeren van nieuwe psychiatrische behandelings methodes in een sfeer van gezamenlijke beleidsvorming waarbij wij argumenten belangrijker vinden dan "gezag". Voor deze funktie denken wij aan een verpleegkundige die, behalve voor het begeleiden van patiënten en leerling verpleegkundigen, belangstelling heeft voor groeps- en vor mingswerk. Arbeidsvoorwaarden: Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring. Geen inhou ding van A.O.W.-premie. Eventueel reis- en studiekosten regeling. Pensioenregeling: Algemeen Burgerlijk Pensioen-, fonds. Belangstellenden kunnen telefonisch inlichtingen vragen bij mej. J. Krane. verpleegkundig direktrice, onder nr. 030- 333118, toestel 48 of een brief schrijven aan de afdeling Personeelszaken, Agnietenstra# 2, Utrecht In verband met de toename van onze aktiviteiten zoeken wij kontakt met een die een veelzijdige en zelfstandige funktie ambieert. Kandidaten dienen in het bezit te zijn van een M.T.S.-diploma (v/h U.T.S.) en tenminste 5 jaar ervaring te hebben in pijpsystemen ontwerpen. Ervaring in civiel tekenen is gewenst, doch niet nood zakelijk. Schriftebjke solli citaties te rich ten aan: INDUSTRIAL RELATIONS DEPARTMENT GULF OIL RAFFINADERIJ N.V. POSTBUS 7180, ROTTERDAM Een meisje van ongeveer 20 jaar, met een Inas- of gelijkwaardige! opleiding, kan in ons ziekenhuis worden geplaatst ais Wisselende diensten (ook in het weekend) zijn onvermijdelijk, worden echter gehonoreerd met een toeslag voor onregelmatige diensten Voor haar geldt een werkweek van 42£ uur. Interne huisvesting mogelijk. Schriftelijke sollicitaties van be langstellenden worden gaarne ontvangen door het hoofd per. soneelszaken, Rijksstraatweg haai 113, Bennebroek (N.H.). Tele fonische inlichtingen te verkrij- it h gen onder no. (02502) 7741. te bennebroek (n.hJ UITGAANDE VAN DE VERENIGING TOT CHRIS TELIJKE VERZORGING VAN GEESTES- EN ZENUWZIEKEN Wie wil werken in een mooie omgeving een geheel nieuw ingerichte afdeling voot fysiotherapie De gemeentelijke stichting roept sgllicitanten op voor de functie van Het verpleegtehuis van de stichting, gelegen in het uiterste zuiden van de gemeente Zwolle, telt 168 bedden. Salaris, afhankelijk van ervaring, van 15.240,- tot 20.208,- per jaar. Overige arbeidsvoorwaarden als voor bet personeel ie" van de gemeente Zwolle. Ook zij die belangstelling hebben voor eer part-time functie kunnen solliciteren. nali d tere iie V, end ctior lit be 'EL utei ppte .41 eing Si iber Schriftelijke sollicitaties aan de geneesheer direkteur, Hollewandsweg 17, Zwolle. Voor afspraken tel. 05299242, ('s avonds 05299—352). Christelijke school voor basisonderwijs! Berlagepad 10—12, tel. 20.13.12. Door een benoeming bij het buitengewoon onder-1 wijs en wegens huwelijk zullen twee van onze 1 collega's de school verlaten. Om in de vakatures te voorzien zoeken wij twee die uit principe het christelijk onderwijs willen E dienen. bereid en in staat zijn in team-verband mee te I werken aan een verantwoorde vernieuwing vanË ons onderwijs. zo mogelijk bevoegd .zijn voor j, r, (en k), Het woningprobleem is tot nu altijd snel opgelost. Jong personeel, 16 collega's. nieuw gebouw. Moderne leer- en hulpmiddelen. Oefenschool. Indiensttreding 1 jan. '72 of z.s.m. daarna. Voor verdere inlichtingen en sollicitaties (met op gave van telefoonnummers): G. L. van der List, Wormserstr. 5, Rotterdam-14, teL: 20.27.74. VI Voor onze moderne, dynamische onderneming zoeken wij: Leeftijd ca. 30 tot 35 jaar. Het zal zijn taak zijn leiding te geven aan de afde ling boekhouding en als financieel en bedrijfseco nomisch adviseur van directie en verkoop-afdelin gen op te treden. Onze personeelsbezetting is ca. 150 man. Onze N.V. beschikt over eigen vestigingen in Rotterdam. Gel- senkirchen en Antwerpen en beweegt zich op het gebied van import, export en fabricage van machi nes voor de metaalindustrie, scheepswerven en gieterijen. Voor het op de juiste wijze vervullen van boven- fenoemde taken is minimaal SPD-1 noodzakelijk. PD-2 of studerend hiervoor, verdient aanbeveling. Eveneens een zekere computerkennis, i.v.m. de aanwezigheid van een computer type gamma 55. Sollicitaties gaarne schriftelijk aan: directie van Schiekade 205-Rotterdam-Telefoon 010-120077 EN Itit 2 i far uun kei: lij oj »jn nen Toen te ii rief le cc ct d Pst toe i teer wist di gza ai t Hi de nieit zou regei ien - Bosi i ma koni hen, stdij daa od bi 0 Igei n w zer ch g v tani Kt terer els g lani 1 orr 'en i brie e sla tantv: chtel derla

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 8