Godsdienstop televisie gepaard aan pop en folk Vernietigend rapport over Amsterdams havenplan Drie vakcentrales onzinnig Woningnood Twee miljoen woningen na '45 gebouwd Veisen valt uit tegen hoofdstad IV KRO bouwt een nieuwe radiostudio Prinsjesdag in de ether Personeel PTT in modernere kledij Van Agt betreurt uitlating Ariër ZATERDAG 18 SEPTEMBER 1971 tins Bernhard heeft gisteren hel uwe ontwikkelingscentrum van de "Iglo" officieel geopend. Op de foto zien we de prins tijdens zijn rondgang door het bedrijf op de af deling waar nieuwe recepten worden geprobeerd. (Van onze radio- en t.v.-redactie) HILVERSUM Godsdienst is „in" tegenwoordig en wij mogen erust aannemen dat het waarheid is, wanneer NCRV, KRO en VK/IKOR zeggen dat zij niet uit concurrentie tegen de groeiende 10 deze winter met meer godsdienstige programma's op de beeld- uis komen. ook vrolijk kan zingen en dat kleder dracht geen herkenningsteken voor het klassieke geestelijke lied behoeft te zijn. Musicals Ieder doet dat echter op eigen ma- door de kerkelijke activiteiten eer op de voorgrond te halen in :tualiteitenrubrieken, door het pre- nteren van geestelijke muziek en ng, via discussies, categese, musicals ar bijbelse gegevens, en het signa- ren van mystieke jeugdgroeperin- die „Jezus verheerlijken als hun rstar", dan wel oosterse gods- ibelêvlrigen aanhangen, it is nogal een verscheidenheid, raan het Nederlandse kijkpubliek li ongetwijfeld groepsgewijze hier nel als daar het hoofd zal stoten, jint ook de kritiék op kerk noch de fiernste geloofsopvattingen zullen wege blijven. Open oog Godsdienst.... is dat tegenwoordig k al fólklore? Dr. J. Ozinga, voor ter van de NCRV, heeft daarop een ftwoord. Voor hem is het geen van ide, maar hij heeft wel een open g voor de problematiek van het to- haten we dit er effe uitpakken", rp VARA-ombudsman Marcel van im gisteravond bezwerend in het etst van de discussie over zijn in- iddeis uitgelekte plan: Ieder een lf procent loonsverhoging minder i behoeve van de ergste woning- od. Met deze uitroep toonde hij dat dit probleem graag wil afzonderen de politieke discussie met een be ep op nationale solidariteit. Hij had n de huisartsen en de predikanten st een paar woordvoerders bij zich haald van niet-CAO-loontrek- rs", die zich bereid verklaarden op ze suggestie in te gaan. Aan de le- ndige zaaldiscussie ging een drin- nde oproep vooraf van oud-mini- er Bogaers om op het persoonlijke ak met iets minder welvaartsgroei noegen te nemen. De vertegen at ee oordigèrs van de vakbonden toon- ■n zich allemaal sympathisant, maar mden nog niet namens hun organi se spreken. Het was opmerkelijk t juist politiek zeer bewuste en de n van de oppositie volgende VA- A-commentatoren deze zaak bewust t de politieke strijd haalden en be id waren om daarover ook de ver- ijten uit de zaal te incasseren. Een f 91 'od kan zo hoog stijgen, dat de be- 'e/te aan politieke gelijkhebberii je 'rgaat en zo'n nood is de woning- 'od zeker geworden. H.B. nèn van de godsdienst aan een in opvatting totaal uiteenlopend miljoe- nei publiek. „Wij zullen onze programma's van geestelijke liederen zeker niet in de eerste plaats laten uitvoeren door ko ren in klederdracht gestoken, daar mee werken wij de idee folklore- gods dienst te veel in de hand. Natuurlijk geeft, vooral in kleuren, zo'n koor een romantische aanblik en dat is wat waard op. televisie, maar wij willen vermijden de indruk te wekken alsof godsdienst eigenlijk stamt uit een voorbijgegaan tijd perk." Dat wil echter niet zeggen, dat het Scheveningse Vrouwenkoor, het Vo- lendamse Operakoor of het Urker Mannenkoor Hallelujah uitgesloten zullen zijn van optreden voor de NCRV-televisie. Men zal echter niet speciaal „voor het mooie plaatje" naar klederdrachtkoren gaan zoeken. Urker zangers Maandag al zullen de kijkers kun nen horen en zien, dat de Urker Zan gers (die zich afsplitsten van het oude Mannenkoor omdat zij ook anders dan geestelijke liederen wilden zin gen) hun liedjes van de zee met evenveel geestdrift voor de NCRV kunnen zingen als zij op Hemel vaartsdag samen met de andere Ur ker koren koralen ten gehore brach ten. Van dat optreden laat de EO op zaterdag 25 september een gedeelte horen en zien. Waarmee maar bewe zen wil zijn, dat een christelijk koor Geheel in tegenstelling met het in de huiskamers laten weerklinken van het oude en het nieuwe geestelijke lied op traditionele basis zullen ech ter de hoogstmoderne musicals van CVK/IKOR aandoen. Op vlotte wijsjes wordt hierin ge zongen en tot God gesproken in be woordingen van alledag. Zeker is, dat de rechtstreekse band tussen God en de mens hierin volkomen duidelijk wordt gemaakt en wel op eigentijdse wijze, welke vooral is bedoeld om de jeugd „aan te steken". Bepaald op de pop-toer gaan deze musicals niet, zij bewegen zich wel in de sfeer van vrijheid welke een groot deel van het hedendaagse christen dom zich heeft eigen gemaakt, maar verschillen weer hemelsbreed van de uitzinnigheid, waarmee het moderne pop-gebeuren zich nu op de Jezus- verering werpt. Hetzelfde Door echter ook dit te vertonen (zoals de NCRV gisteravond deed) krijgt de werkelijk-geïnteresseerde kijker een brede blik op de gods dienstbeleving in deze tijd. Pop en folklore kritiek en te grote huiselijk heid mogen deze beleving omgeven, die zich kan verenigen met de woor den van IKOR-dlrecteur ds. W. Koole „wat wij ook doen in verscheiden heid, wij brengen toch allen hetzelfde evangelie", zal zijn voordeel kunnen doen met de ruime informatie over de toch niet weg te vegen traditie en extremiteiten waarmee in de jonge jaien '70 het christelijk geloof ge paard gaat. DEN HAAG Sinds de oolog zijn in ons land twee miljoen huizen ge bouwd. De twee-miljoenste na-oor- logse woning kwam vorige maand be schikbaar (de miljoenste werd in no vember 1962 voltooid). Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werd in augustus met de houw van 13.390 huizen begonnen, te gen 12.119 in de overeenkomstige maand van vorig jaar. Het aantal voltooide woningen bedroeg 11.355 te gen e 947. Over de eerste acht maanden van dit jaar gerekend werd met de bouw van 89.475 (vorig jaar 83.323) wonin gen begonnen en kwamen 79.450 (vo rig jaar 70.567) huizen klaar. Van een onzer verslaggevers VELSEN Het gemeentebestuur van Velsen spreekt in een gisteren uitgebracht rapport een vernietigend oordeel uit over de door het Amsterdamse bedrijfsleven bepleite aanleg van een buitenhaven voor de kust van IJmuiden. „Onzakelijk, irrieëel en door de feiten achterhaald" noemen b en w het project „Voorhaven IJmuiden". Het rapport conclu deert: het Amsterdmse plan is economisch gezien onverantwoord en uit het oogpunt van milieuhygiëne en planologie onaanvaardbaar. onde Van onze radio en t.v.-redactie In Het Kwartet werd de werkgroep „naar een nieuwe vakbeweging" met als woordvoerder de heer J. Geerts geïntroduceerd. Deze actiegroep acht het wenselijk, dat'er één, gedemocratiseerde vakbeweging komt. De huidige vakcentrales concentreren zich te veel op de directe belangenbe hartiging en te weinig op de vernieuwing van de maatschappijstructuur naar de mening van deze groep. HlLVERSU M De KRO, die indorr. zijn radiostudio aan de Em- lasiraat tal van villa's en winkel- inder. heeft opgekocht in de loop jaren om er de radio- en t.v.-sta- 'n in onder te brengen, blijkt zo te ampen met kantoor- en studioruimte, at besloten is tot totale nieuwbouw ^kbij het Omroepkwartier van de OS aan de weg tussen Hilversum en um. Het project, naar ontwerp prof. Aldo van Eijk, zal 17 mil- gulden kosten en moet medio ''3 worden opgeleverd. Uit eigen verenigingsmiddelen be- aatt de KRO 7 miljoen, en zoals ge- ïuikelijk draagt de NOS voor de ^hnische voorzieningen een derde "jivdc kosten. Door verkoop van de 'fa's" aan de gemeente en van het 'de, nog fraaie studiogebouw Waarschijnlijk aan een platenmaat- Ai 'JPPij) hoopt de KRO de resteren- ■TtF'geiden op tafel te kunnen brengen. De term „gedemocratiseerde vak beweging" wekt de indruk, dat de heer Geerts c.s. de bestaande vakbe weging onvoldoende democratisch vindt. In februari van dit jaar pu bliceerde het Overlegorgaan der drie vakcentrales zijn actie-program, dat tot stand is gekomen met volledige inspraak van de leden. Zowel over do prioriteiten voor de naaste toekomst als over de omvang van de „offers", die men bereid was te brengen om het gewenste peil aan collectieve voorzieningen te berei ken, beslisten de leden bij geheime, schriftelijke stemming na informatie en discussie over het ontwerp-pro- gram, dat de besturen hadden gepu bliceerd. Kan het democratischer? Ik verklap geen geheim, wanneer ik vaststel, dat het definitieve pro gram, zoals het tenslotte na een groot aantal ledenvergaderingen, uit de bus is gekomen er w&t anders uitziet dan de besturen het graag gewild1 hadden. Met name de ont wikkelingshulp is er wat mager af gekomen. In dat program ging het over aan gelegenheden, die geld gaan kósten, ook werknemersgeld. Zelf heb ik een aantal van die vergaderingen mogen bijwonen en ik heb kunnen vaststel len. dat de mensen met grote ernst hebben gewikt er. gewogen: In hoe verre mag ik mijn eigen belang ach ter stellen bij dat van de naaste, dichtbij of veraf. Werknemers, ook christelijk geor ganiseerde werknemers zijn niet be ier of slechter dan b.v. werkgevers of middenstanders, die ook het eigen belang goed in de gaten houden De nieuwe actiegroep streeft naar een vakbeweging, die is opgebouwd uit regionale organisaties in plaats van uit nationale bedrijfsbonden. door A. Borstlap, oud-voorzitter CNV Meent men nu werkelijk, dat men met zo'n organisatie-structuur beter tot de formulering van een totaal beleid kan komen dan nu het geval is? Het tegendeel ligt meer voor de hand: nu is de zorgwekkende situa tie in het Noorden in ieder geval de bekommernis van de hele vakbewe ging, want alle bonden hebben er mee te maken. Bij een structuur als door de he ren Geerts c.s. bepleit is de kans groot, dat de „Zuidhollandse bond" zal zeggen: wat deert mij de werk loosheid daar in het Noorden? Laten de provinciale bonden daar er maar aan gaan staan, wij, in de Randstad hebben genoeg aan ons eigen kwaad, de woningnood en de milieuveront- réiniglng. Een nog sterker voorbeeld van „wishful thinking" in de publicatie over de nieuwe actiegroep vind Ik de bewering dat er met één onge deelde vakbeweging meer dan nu aan vernieuwing van de maatschap pijstructuur kan worden gedaan. Wie dat zegt, kent de vakbeweging niet en de werknemers evenmin. Het CNV is de afgelopen jaren met twee publikaties nogal opval lend in de publiciteit gekomen: de uitkomsten van een sociologisch on derzoek onder de leden en daarna een visieprogram. Zelfs een kind kan constateren, dat die twee niet helemaal op elkaar kloppen. Het onderzoek maakte onthutsend duidelijk, dat de leden echt niet staan te dringen om medezeggen schap te krijgen; in het visie-pro gram wordt met grote klem betoogd, dat mondigheid behoort bij het bij belse mensbeeld. Uit het onderzoek blijkt, dat loon- hoogte en sociale zekerheid de Voor naamste zorgen van onze mensen zijn; het visie-program legt veel meer nadruk op zaken als onderwijs en beheersing van de technologische ontwikkeling. De E.E.G. zegt onze mensen niets; in het visie-program wordt een project voor een Europees sociaal beleid ontwikkeld. Het siert de leiding van de chris telijke vakbeweging, dat zij na de confrontatie met de uitkomsten van het onderzoek toch dit visie-program op tafel heeft gelegd. En er mee aan het werk gaat, binnen en buiten de beweging in ledenvergaderingen en predikantenconferenties, in het Convent van Christelijk Sociale or ganisaties en in de contacten met politieke partijen. Gelooft men nu echt, dat er ook in één, ongedeelde vakbeweging gelijk waardige kansen zouden zijn deze visie, waarvan men gelooft, dat zij ontleend werd aan de Openbarings waarheid over mens en wereld, als het ware van de daken te verkondi gen? Nog afgezien van de kansen voor dat ontzettend moeilijke werk, het heil voor ons, hier en nu, te „vertalen" in bepalingen van sociale statuten, wetten en voorzieningen. Neen, wie werkelijk vernieuwing van maatschappij-structuren wil, kiest voor een principiële vakbewe ging, waarin leden en leiding aan spreekbaar zijn op gemeenschappe lijk beleden geloof, dat God een heilsplan heeft voor deze. Zijn we reld en dat wij met al ons lek en gebrek, met al onze luiheid, ons egoïsme en onze kortzichtigheid, toch Zijn medewerkers mogen zijn. Wethouder C. Ockeloen van open bare werken, planologie en milieuhy giëne acht de zaak van nationaal be lang. B en W van Velsen menen dat de door Amsterdam in drie nota's posi tief benaderde aanleg van een voor haven geen oplossing biedt voor de Amsterdamse havenproblematiek, de nationale economie niet ten goede komt en onoverkomelijke bezwaren oplevert voor de kwaliteit van het bestaan In IJmuiden en omgeving. De ernstigste bezwaren, die in het Velsense rapport worden aangevoerd, zijn van milieu-hygiënische aard. Bij uitvoering van het voorhaven-project zullen: 1) De recreatieve mogelijkheden aan strand en duinen verloren gaan, waardoor de in het streekplan vast gelegde recreatieve bestemming van een groot stuk Zuid-Kennemerland wordt aangetast; 2) De bewoners van IJmuidense nieuwste stadswijk „Zeewijk" als ge volg van de overslag van ertsen en intensief verkeer dag en nacht wor den geconfronteerd met lawaai en stof; 3) Door het zware weg- en railver keer. dat via de bebouwde kommen zal gaan, de bewoners van een veel groter gebied overlast krijgen; 4) Er ernstige spanningen op de ar beidsmarkt ontstaan èn vergroting van de woningschaarste; 5) Het recreatiegebied Spaarnwou- de en het duinlandschap ^worden be dreigd; 6) Vervoer en verwerking van olie risico's opleveren, ook voor het nabij gelegen waterwingebied. Wat de nationale zeehavenontwik keling betreft wordt opgemerkt, dat men in een haven geen grote investe ringen moet doen voor activiteiten die men in een andere haven gemak kelijk kan opvangen. In concreto kan men de vraag stellen, aldus het rap port, waarom de diepstekende erts- schepen niet naar het Nieuwe Water weggebied zouden kunnen worden ge dirigeerd. Dat de voorhaven de natio- Van oiize radio- en t.v.-redactle HILVERSUM De NOS-radio en -televisie zullen dinsdag de plechtig- nedtn van prinsjesdag rechtstreeks uitzenden. Op t.v. is er om één uur op Nederland I een kleurenreportage van de opening van de Staten-Gene- raal, een samehvatting hiervan is 's avonds om 6.15 Uur te zien op Neder land n. Voor de NOS radio op Hilversum II is Jan Zindel om 1.10 uur verslagge ver ir- de Ridderzaal. Om 1.30 uur volgt een extra uitzending van de nieuwsdienst, waarna tot drie uur luisteraars in een speciale aflevering van het programma „Komt u maar" kunnen reageren op de troonrede, alsmede op een kort interview met minister-president mr. B. Biesheuvel. Daarna is te beluisteren de aanbie ding van de miljoenennota in de Tweede Kamer, waarvoor tien minu ten zijn uitgetrokken. Direct daarna spreekt Henk Enkelaar met minister Nelissen en kan men luisteren naar een discussie tussen parlementaire redacteuren van Trouw, het, Vader land en Het Vrije Volk. DEN HAAG De vrouwelijke be- stellers van de PTT zullen in de zo mer een blouse met korte mouw gaan dragen, in de winter een coltruitje. Dit omdat velen de wens hadden geuit de grijze trui met lange mou wen te vervangen. De mannelijke collega's krijgen een winteruniform van een nieuwe stof. In de afgelopen winter is er een proef mee genomen. Daarbij bleek dat 87 procent van de heren de voorkeur gaf aan het nieuwe uniform van kamga- ren-serge. Vrachtwagenchauffeur in Frankrijk omgekomen YERSEKE De 31-jarige chauf feur Adr. Huissen uit Yerseke is bij e.-n verkeersongeval op de weg Rijs- sel-Parijs mgekomen. Hij reed ach ter cp eet) andere vrachtauto. Zijn aüto, die mèt een lading mosselen on derweg was naar Parijs, vatte vlam en brandde geheel uit. De chauffeur heeit geen kans gezien tijdig zijn brandende cabine te verlaten. nale overslag van zeegoederen zal doen toenemen is een veronderstel ling. Het project zal slechts leiden tot concurrentie voor Rotterdam, waar reeds op deze vorm van overslag is gerekend en is daarom nationale ver spilling. (Van een verslaggever) DEN HAAG Minister mr. A. A. H. van Agt (justitie) be treurt het gebruik van het woord „Ariër" in hoge mate. „Het woord Ariër" heb ik gebruikt zonder mij op dat moment te re aliseren, dat dit voor velen een geladen betekenis heeft. Het ge bruik van dat woord en de in druk die ik ongewild heb gewekt, betreur ik dan ook in hoge mate." Dit heeft minister Van Agt gister middag aan de Tweede Kamer mee gedeeld in antwoord op schriftelijke Wagen over deze uitlating door de Kamerleden Keuning (DS70), Roethof en Voogd (PvdA) en Wiegel (VVD). In zijn antwoord zegt de minister voorts dat hij in een gesprek met journalisten inderdaad te kennen heeft gegeven dat hij het, gezien de gangbare opvatting in Nederland over vrijheidsstraffen, moeilijk vond gron den te vinden om de tenuitvoerleg- v ging van levenslange gevangenis straffen van de drie Duitse oorlogs misdadigers nog langer voort te zet ten. BESEF „Ik weet, wat bij het debat in de Tweede Kamer in oktober 1969 is aangevoerd. Ik besef ten volle, dat de herinnering aan de misdaden die be gaan zijn in het Nederlandse volk nog diepe emoties oproept, een reali teit waarmee rekening moet worden gehouden," aldus de minister. In de loop van het gesprek, zo ver volgt hij, heb ik een paar redenen genoemd, waarom ik meende dat het "cor mij moeilijk zou zijn voldoende hegrip te verwerven voor het stand punt dat ook voor deze veroordeelden tenslotte een beëindiging van de straf toch wel mogelijk moet zijn. „Met het oog daarop heb ik een opmerking ge maakt over het feit, dat ik de oorlog niet bewust heb meegemaakt. Ik ben er ten volle van overtuigd, dat per soonlijke omstandigheden van een bewindsman geen enkele rol mogen spelt n bij de beslissingen die hij r.eemt of voorbereidt. Voor zijn ambtsvoorganger is dit ongetwijfeld ook een vast richtsnoer geweest", al dus minister Van Agt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 7