het onderwijs vraagt ló ervaren grafische medewerkers luchtverkeersleid st er Esamsom EERSTE LEIDSTER zetter en monotypetikker opleiding monotypetikker OPLEIDING PERQUIN - ROTTEVEEL GEMEENTE OEGSTGEEST enkele leerkrachten in tijdelijke of vaste dienst onderwijzer(es) een DOCENT WISKUNDE of Wis- en Natuurkunde 16 uur lichamelijke oefening EEN ONDERWIJZERES HEA0-SCH00L SITTARD DOCFMTEN „J. R. SNOECK HENKEMANS" LERAAR DUITS Samenwerkende Leidse Kruisverenigingen KLEUTERCURSUS IN LEVENDEN LIJVE 1 GEMEENTE LEIDEN ONDERWIJZER(ES) steno-typiste APOTHEKERS ASSISTENTE CURSUSSEN IN DE FRANSE TAAL te LEIDEN HUISHOUDSTER Opleiding tot bij de Rijksluchtvaartdienst ERVAREN TYPISTE IEMCOnv. AFD. GASTECHNIEK/C.V. SERVICE-MONTEURS met rijbewijs B-E MONTEURS HULP-MONTEURS RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN BEDIENDE SCHULTE 8 LESTRADEN N.V een jong aank. ELEKTRICIEN TELEFOON N;f.UWE LEIDSt CUURANI ZATERDAG 18 SEPTEMBER 1 STICHTING HERVORMDE INTERNATEN VOOR SCHIPPERSJEUGD Centraal Station kamer 50 Amsterdam Yoor ons internaat voor schoolgaande meisjes (leeftijd 7-17 jaar) "GERBEN DE JONG", Burg. Meineszlaan 47-49 te ROTTERDAM, vragen wij een die in staat is mede leiding te geven aan kinderen en medewerk sters en de direktrice bij afwezigheid kan vervangen. Voor deze boeiende werkkring vragen wij een ervaren kracht, leeftijd tenminste 25 jaar. Vakantie 6 weken per jaar; nieuwe aangepaste salarisregeling; een nieuw internaat is in aanbouw. Sollicitaties te richten aan bovenstaand adres. Inlichtingen bij mej. W. Taal, tel. 010-231133. Samsom Grafische Bedrijven nv zoekt voor haar moderne produktiebedrijf goede vakmensen, die daar alle kans krijgen hun capaciteiten volledig te ontplooien in de functies van Voor de juiste - en gediplomeerde - mensen hebben we heel wat te bieden. CAO-loon en bovendien een bonus uitkering door participatiesysteem of een prestatietoeslag. Maar er is meer: gun stige spaar- en studiekostenregelingen, reiskostenvergoeding en alle medewer king bij het zoeken naar woonruimte. De monotypetikker gaat in het moderne grafische bedrijf een steeds belangrijker rol spelen. Bent u handzetter en wilt u graag tot monotypetikker worden opge leid, neem dan vlug contact met ons op. Bij ons kunt u uw doel bereiken. Als u er iets voor voelt om in een goed geoutilleerd bedrijf en een prettige, colle giale sfeer te werken, stel u dan schrifte lijk of telefonisch in verbinding met de afdeling Personeelszaken, Wilhelmina- laan 1, Alphen aan den Rijn, tel. (01720) 66 33. Belt u liever eerst de chef zelf op? Het is de heer Oppelaar en u kunt hem 's avonds thuis bereiken onder nummer (01720) 4457. Plantsoen 53, Leiden. Telefoon 0171024753 A S WEEK begint onze 15-maan^cursur .er opleiding voor het PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN (ASSOCIATIE) Prospectus B met uitvoerige inlichtingen over deze cursus wordt U gaarne verstrekt door Th. H. Perquin, Leraar Boekhouden M.O. zonder verplichting Uwerzijds. Ter verlichting van de taak van de hoofden der scholen stond de minister van onderwijs en wetenschappen toe aan de openbare lagere Terweeschool en Oudenhofschool voor één dag per week een extra leerkracht aan te stellen. Bij gebrek aan kandidaten is het tot nu toe niet mogelijk geweest deze extra leerkrachten te benoemen. Eveneens bestaat er dringend behoefte aan leerkrachten die be reid zijn tijdens tijdelijke afwezigheid van onderwijzend personeel deze voor langere tijd (b.v. enkele weken) te vervangen. Wij doen een dringend beroep op hen die de vereiste bevoegd- beid bezitten en niet Omeer) bij het onderwijs werkzaam zijn, om zich beschikbaar te stellen het onderwijs in deze gemeente uit de moeilijkheden te helpen en kontakt op te nemen met het bureau onderwijs der secretarie, telefoon 51345, toestel 05. Oegstgeest, 15 september 1971. Burgemeester en wethouders van Oegstgeest, de burgemeester, Jhr. T. A. J. van Eijsinga; de secretaris, Jac. Vreeken. Rotterdam-Noord Dr. H. Bavinckschool Berkelselaan 44a Bilderdijkschool Insulindestraat 279a Voor deze beide scholen worden gevraagd a. voor klas 2 (20 leerlingen) b. voor klas 3 (30 leerlingen) c. voor klas 4 (20 leerlingen) Een flat in Capelle a.d. LJssel is voor een ge huwde leerkracht evt. beschikbaar. Inlichtingen en sollicitaties zo spoedig mogelijk bij: a. T. de Vlaming, Rodenrijsestraat 75, tel. 010- 288364 (huis) of 289144 (school); 1 b. D. Baas. Alkenoord 51, Capelle a.d. IJssel, teL 010-333573 (huis) of 247268 (school). Wegens pensionering van de tegenwoordige funk- tionaris vraagt het bestuur van de tlroen van Prinsterersvhool (11 leerkrachten) Dr. H. linkstraat 5 te Emmen met ingang van 1 febr. 1972 EEN HOOFD met ervaring als zodanig. Geref. met bevoegdheid J. Geen financiële administratie. De school is oefenschool van de Chr. Ped. Aka- demie te Emmen, en bezit een goed geoutilleerde gymnastiekzaal. Belangstelling voor onderwijsvernieuwing is zeer gewenst. Emmen heeft veel studiemogelijkheden, en deze levendige snel ontwikkelende plaats heeft een mooie gezonde omgeving. Voor een woning heeft de gemeente medewerking toe gezegd. Inl. bij het hoofd der school T. de Vries, Hage- doorn 21, Emmen, tel. 05910-12414. Sollicitaties a. d. secretaris dhr. J. de Bondt, Haagjesweg 269, Emmen', tel. 5910-11846. TER AAR (bij Alphen aan den Rijn) Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs vraagt per 1 december een die uit principe het Chr. onderwijs wil dienen. bevoegd voor j. Vakleerkracht handwerken aanwezig. Nieuwe school. Inlichtingen bij en sollicitaties aan het H. d. S. C. J. Stoute, Westkanaalweg 109. Ter Aar. Telefoon 01722-2193. Christelijke Scholengemeenschap „MAARTEN LUTHER" (atheneum en havo) Roerdomplaan 42, Rotterdam-23, telef. 010-29 18 26. Per 1 november wordt gevraagd voor 20 uur per week. Deze betrekking kan later uitgroeien tot een V. B. Met ingang van 1-1-1972 Deze betrekking kan vermoedelijk bij een met ons samenwerkende mavoschool uitgebreid worden tot plm. 30 uur. Sollicitaties te richten aan de rector, ir. G. Boersma. Roerdomplaan 42. ABCOUDE Gevraagd aan dc Chr. Nat. School, Blomswaard 2 (7-mans-school) liefst per 1 jan. *72 bevoegd voor j, k en r, INDIEN MOGELIJK voor de speelleerldas le leer jaar. Abcoude heeft goede bus- en treinverbindingen, vooral met Amsterdam. Brieven z.sp.m. naar het hoofd der school A. A. Bot, Blomswaard 3, Abcoude. Tel. 02946-1531 (huis). HERHAALDE OPROEP vraagt voor wiskunde/statistiek, Nederlands, Engels en bedrijfseconomie. Zowel partiële als volledige lesrooster mogelijk. Sollicitatie te richte naan: Drs. G. v. d. Munckhof, directeur HE.A.O.-school Sittard, Vijverweg 29. Tel. school 04490-3931; thuis 045-716372. Christelijke Scholengemeenschap voor HAVO/MAVO Nieuwcrsluisstraat 36 's-Gravenhage, telefoon 299093. Gevraagd voor direct in tijdelijke dienst. Sollicitaties (ook voor een deel der betrekking) te richten tot de direkteur P. Laman, Buitenrustplein 5, Voorburg. Telefoon thuis 070863492. Middelweg 38 Telefoon 21753. Leiden De samenwerkende Leidse Kruisverenigingen gaan binnenkort weer een geven in het gebouw Marislaan 7 en wel op maandagavond om 8.00 uur. Aanvangende op 4 oktober 1971. De cursus bestaat uit 6 lessen van 1V4 a 2 uur. Kosten 2,50 voor de gehele cursus. Aanmelden op Middelweg 38, tel. 21753. staat uw leraar voor u op de mondelinge avond cursussen (heus, er gaat echt niets boven!) die zijn begonnen bij het bolwerk voor uw bolwerk: ONOERWUS-MSrnwr I M.E.A.B./ HERENGRACHT 4 LEIDEN TELEFOON 30660 (officiële - door het I.M.O. erkende - Middenstands opleiding) Studiemogelijkheden: MIDDENSTANDSEXAMEN één- en tweejarige opleidingen. ASSOCIATIE-EXAMENS Boekhouden - M.B.A. - Marketing. Nederlandse - Engelse i Franse - Duitse 1 handelscorresp. STAATSPRAKTIJKDIPLOMA ENGELS - SPAANS - FRANS - DUITS STENO - ALG. ONTWIKKELING BEROEPSGOEDERENVERVOER Blijf toch bij. ga ook weer leren, maar besef goed: WIE ZEKER ZIJN WIL VAN SUCCES, DIE NEME BIJ DE "M.E.A.B." LES (die in het afgelopen seizoen 238 geslaagden „produceerde"!) Inlichtingen: (en vragen staat vrij!) dagelijks. Aan de openbare school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden „Der Twee Sleutels", Ryns- burgersingel 22, wordt voor de afdeling voortgezet buitengewoon onderwijs gevraagd een Voor benoeming in vaste dienst dienen sollicitanten in het bezit te zijn van de akte 41b of 77b en be voegdheid voor de vakken j en r, c.q. j en k. Voorkeur genieten degenen, die in het bezit zijn van een of meer lagere akten voor de vakken wiskun de, handelskennis of Frans. Het individuele onderwijs wordt in kleine groepen gegeven. De lokalen zijn goed geoutilleerd. Inlichtingen verstrekt het hoofd der school, de heer J. M. Goddijn, tel. 01710-267 69 (school) en 517 72 (huis) Sollicitaties onder vermelding van vacaturenummer OND 61 zo spoedig mogelijk te zenden aan de af deling Onderwijs, Stadhuis. Wij vragen een accurate die als JONGEDAME prettig en zelfstandig werkzaam wil zijn op een van onze secretariaten. Hebt u een Mulo/Mavo-opleiding en beheerst u zo goed uw Nederlandse taal, dat u ook zelfstandig kunt corresponderen KOMT U DAN EENS PRATEN of schrijft u een briefje aan het Hoofd van de afdeling Personeelszaken, waarna wij u graag uitnodigen voor een persoonlijke kennismaking. leidse onderwijsinstellingen gevraagd. Geen nacht- en zondagsdienst. 5-daagse werkweek, om de 14 dagen lang weekeinde, (prestatietoeslag). OEGSTGEESTSE APOTHEEK Wilhelminapark 8, Oegstgeest. Telefoon 01710 - 53274 Service Culturel de l'Ambassade de France Conversatie-cursussen met grammatica op verschil lende niveaus: beginners (zonder enige kennis van de taal) enigszins gevorderden (niveau MAVO. MULO) gevorderden (niveau MMS, HBS, HAVO, Gymn) vTgevorderden („conversation ceyrante"). LESGELD: 40 gulden per cursusjaar (oktober tot juni) voor 1 uur per week, 70 gulden voor 2 uur per week, bij de inschrijving te betalen. Inschrijvingen en lessen: Collegegebouw van de Universiteit, le Binnenvestgracht 33, Leiden. Inschrijvingen: dinsdag 21 en woensdag 22 septem ber van 19 tot 21 uur. Wegens huwelijk van de tegenwoordige hulp wordt gevraagd bij echtpaar, waarvan de vrbuw door reuma uitgeschakeld is (verder goed gezond) die in staat is haar te vervangen en tevens te ver zorgen. In- of extern; voorwaarden in onderling overleg te regelen. A. van Egmond, Randweg 38b, Rotterdam-25. TeL tot 5 uur 010-11.55.88, na 6 uur 010-19.23.25. Sollicitaties onder vac. nr. 1-2417/0041 [in de linker bovenhoek van brief en enveloppe] dienen uiterlijk 7 oktober 1971 in het bezit te zijn van de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1 te 's-Gravenhage, daar zij anders niet meer in behandeling kunnen worden genomen. Bij de sollicitatiebrief dient te worden bijgevoegd een afschrift van de bij het behaalde diploma beho rende cijferlijst. Toelatingseisen: Leeftijd: t/m 26 jaar. Diploma: HBS, Gymna sium, Atheneum, Zeevaart school BS, HAVO met examenvakken Engels, wis- en natuurkunde. Aanvangssalaris: f 1160,- per maand; na benoeming tot verkeers- leid[st]er en het daarna behalen van de radar bevoegdheid bedraagt het te bereiken max. salaris f 2973,- per maand; promotiemogelijkheid aanwezig. Genoemde salaris bedragen zijn exclusief 672% vakantie-uitkering. Premie AOW voor Rijksrekening. De opleiding vangt aan te Eelde omstreeks mei 1972. De functie van de verkeers- leid[st]er wordt op een der burgerlijke luchtvaart terreinen [Schiphol, Zestienhoven, Eelde of Zuid-Limburg] in continu dienst uitgeoefend. De kandidaten dienen er rekening mee te houden dat zij kunnen worden uitgenodigd voor een vergelijkend onderzoek, dat op 21 oktober 1971 te Utrecht zal plaatsvinden. AANNEMING-MAATSCHAPPIJ „PANAGRO" N.V. - WARMOND vraagt voor het kantoor te Warmond Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal is vereist; MULO-opleiding gewenst. Gunstige financiële voorwaarden, o.a. in de vorm van een tantièmeregeling. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Direktie van Panagro N.V., Veerpolder 1 te Warmond. VRAAGT: Wij bieden: Interessant en afwisselend werk Een prima salariëring en gunstige arbeidsvoor waarden Reiskosten-, reisuren- en onkostenvergoeding 17 hele werkdagen vakantie, voor jeugdigen 22 dagen Opleiding volgens het leerlingenstelsel met uitge breide studiefaciliteiten Personeelsaankopen met hoge kortingen. Bel even 24244. schrijf een briefje of kom even langs op ons adres. NIEUWE RIJN 30 LEIDEN SUBFACULTEIT der PSYCHOLOGIE Bij het PSYCHOLOGISCH INSTITUUT bestaat e vacature voor een De werkzaamheden zullen bestaan uit: stencilweri 4-c fotocopieerwerk e.d. Goede contactuele eigenschap [^e pen worden op prijs gesteld. Salariëring afhankelijk van leeftijd, maximum f 9 bruto per maand. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk te richten at het Hoofd van de afdeling Personeelszaken de Rijksuniversiteit, Stationsweg 46 te Leiden onde vermelding van advertentienummer 71.224. Parklaan 156 - Sassenheim Telefoon (02522) 19118* zoekt voor haar afdeling Gasbranders HlL Dndoi lasirj ündei tr ja in in amp< it bi hkbi OS a De te verrichten werkzaamheden omvatte lussu o.a. het volledig bedraden van gasbrandei an p met gasstraten en het opbouwen van i kelkasten. Aanmelden dagelijks van 13.30 tot 17.30 uur. 9/3 v; Uit aalt c tot 12.30 uur cn va ltUiKe ïchnii VOOR ADVERTENTIES dlfaV

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 6