IPELEOLOGIE: een fascinerende hobby Alle 212 werken van Bach op Doelenorgel Saartjes keuken in Leids Museum nu ontluisterd Gigantische en unieke taak van Arie Keyzer Jonge Hagenaars krijgen er niet genoeg van protest dsm tegen nieuwe eisen aan afvalwater bestreden Priekwart van metaalarbeiders werkt met plezier 5 ZATERDAG 18 SEPTEMBER! 971 nipnwp PKPII aan iEN HAAG Speleologie is in Nederland een onbekende bezigheid. Niet zo vreemd overi- s, want voor het afdalen in en het onderzoeken ondergrondse grotten en gewelven kun je nu maal moeilijk in Nederland terecht. Desondanks er sinds juli van dit jaar weer een aantal Ha- a,ars, die een onderaardse ervaring rijker zijn 'orden. Weer, want sedert vijf jaar gaat er elke ter een Rowanafdaling van de Tarcisiusscout- ep onder aanvoering van hun leider, de heer F. van Ruth, naar de Belgische en Luxemburg- Ardennen. De negen jongens, in de leeftijd van lien tot achttien jaar, kozen deze activiteit vo- Voordat echter het moment van rtiftrek was aangebroken hadden de rig jaar september zelf als afsluiting en hoogte punt van het seizoen, geïnspireerd door enthousias te verhalen en foto's waarmee hun voorgangers te rugkwamen. Tot grote vreugde van de heer Van Ruth, die desgevraagd vertelt: „Het is een hobby van me geworden. Een jaar of tien geleden sprak ik een Vlaamse leider, die me uitnodigde eens een grotafdaling te maken. Dat heb ik gedaan en het was zo fascinerend^ dat ik de smaak te pakken kreeg. Vijf jaar geleden stelde ik mijn groep voor ook eens zoiets te gaan doen. Het sloeg meteen in. Sindsdien zijn we elk jaar geweest". Na een langdurig verblijf onder de grond moeten de ogen beschermd worden DEN HAAG Als de Staats- mijnén/DSM de aan het water van de Maas te stellen kwali teitseisen ziet als een „nieuw in frastructureel probleem dat er voor Zuid-Limburg bij komt", moet dat op onvoldoende infor matie berusten, schrijft het tijd schrift voor drinkwatervoorzie ning, „H20" in een commentaar. Zoals bekend meent DSM dat uit breidingen van haar chemische be drijven in gevaar komen door de eisen die aan het afvalwater worden gesteld in verband met de toekomsti ge rol van de Maas in de drinkwater voorziening. Met name werd gedoeld op de nieuwe aromatenfabriek, die het niet doorgaan vari het DSM-Shell raffinaderijDroject moet opvangen. „Er worden aan het Maaswater geen nieuwe e^sen gesteld om er drinkwater van te kunnen maken; op grond van de wet zal alleen een halt toegeroepen moeten worden aan de steeds toenemende verontreiniging. Wanneer DSM zich er thans over be klaagt in zijn expansie geremd te worden, dan ,zet men de zaak op ziin kcp", aldus het commentaar in „H20". al een training van vijf 'ff'■anden adhter de rug. De conditie br trd verbeterd, er werd een cursus- ro IBO gehouden en zij werden on- rwezen in het klimmen, touwver- idingen aanleggen en het zo veilig N ogelijk maken van een afdeling. :d,\ Eerst toen vertrok het gezelschap, wapend met helmen, touwladders, iterijen, fotoapparatuur en een nIdtelefoon naar La Rochette in di xemburg. „Het begon al direct annend. We hadden met een oupe Speleologique afgesproken, t we eerst eens naar hen zouden men kijken. Zij hadden echter be- mmm epen dat we mee gingen en ze be- Sticl men de jongens de touwen aan te erki spen. Of we nou wilden of niet, •bij moesten naar beneden. Hoewel gerx mmigen een beetje angstig waren het toch prima gegaan. Je moet Ail it vergeten dat je achterstevoren CV een donker gat afdaalt, waarvan weet, dat de gang zeker tachtig aan tter lang is en circa dertig meter dcxr neden het aardoppervlak eindigt, wo jk, zo. Taak Van Ruth zit nu op zijn knieën op grond en doet voor hoe men in onderaardse gang afdaalt. Een llende bloemenvaas doet hem poging staken. Wanneer de ra- opgeruimd vervolgt hij: !r lid van het team heeft een m taak. De leider gaat als eerste ir beneden en komt als laatste naar boven. Hij beoordeelt de id van gevaarlijkheid en geeft por aan de anderen via de tele- die hij meeneemt. Aan de an- kant van de lijn bevindt zich gene die constant boven blijft en Se/ens de veiligheidslijnen bedient, .nas ast de normale lijnen, waarlangs mst afdaalt bebben we namelijk ook ,tss i een lijn voor het geval dat de rmi lere breken of losraken". ,Alle lijnen worden boven aan een 'an Dm gebonden. Die veiligheidslij- aat i zijn absoluut noodzakelijk. Een lt> r of vier geleden gingen we nog zwi ldef- Ik was al met een stuk of asu n jongens beneden toen boven l'en,and' vlak na het begin, in paniek m ikte. Ik zal het mijn leven lang jan t vergeten. De jongens beneden i^vci;onnen °°k al te schreeuwen en tc nstr en- Ik ben toen als een idioot /end ir boven geklommen en hoe ik ■&at, gedaan heb weet ik nog niet, "ar ik slaagde erin hem weer door nauwe opening naar boven te du- shul k Sindsdien ga ik niet meer naar ng* leden zonder veiligheidslijn. De- and ie, die de lijn op de begane grond cifni ''ent houdt trouwens ook het Bru er in de gaten, want als het gaat rstt enen loopt zo'n hele gang vol, te avü er, omdat de ingang van een grot Vooi »a altijd op een laag punt ligt." ;rav lij de verdere verdeling van de nme en is men uitgegaan van de inte- nm« ses van de verschillende deelne- Z°firs' Zo kreeg een teamlid dat toch iclri belangstejling had voor archeolo- Ki en bodemschatten de taak uit te D.vken naar bijzondere stenen. An- N ën werden om dezelfde reden be- Bi 1 met de EHBO en het fotowerk. bo c het in kaart brengen van een ?aij( 1 moe.t gedaan worden. Dat lijkt Btf1 moeilijke zaak, gezien het feit r. di de gangen steeds veranderen hoi 1 vorm en lengte door de kracht chte het water. lij» !Ja, dat is zo. Vooral in de lente, nneer de sneeuw smelt loopt de 'avll helemaal vol. Het water davert pest beukt dan tegen de wanden. Hele »aul in en nieuwe gangen kunnen zo ram staan, terwijl anderen dioht ge- 'mar lid worden. i'traa Trou de l'Eglise is daar een oi voorbeeld van. Die ligt in Bel- rt li en gaat 130 meter de grond in. Blo was er al een paar maal geweest 'h, 1 1,5 daoht de weg makkelijk te ciaii men vinden. We gingen eersi »i ittien meter naar beneden door e&- 1 nauw gangetje en daar hield het In t Ilc wist dat er een doorgang was val a lager gelegen gangen. Ik zoe- mo i en zoeken, maar vinden deed ik 5 Ki U niet- De jongens begonnen al te enst hen en vonden dat we beter maar slier !r naar boven konden gaan. Ik me niet kennen, dus ik besloot een keer te gaan kijken op de Qf ats waar die -doorgang volgens j moest zijn. i Na wat krabbelen, kwam een gro- 1(1 st?.en VriJ en toen die eenmaal hvijderd was kwam de gang die mei bedoelde vrij. Met donderend ge- avo is, want vlak voor de ingang eke igs kwam een waterval naar be- ,eur n' ®at is wel beangstigend vieitor, want het is aardedonker daar Joi leden. We zijn dwars door de wa- verj val gebanjerd en toen kwamen e' klentsnat in een andere gang. aan' ar troffen we grote spinnen aan Bfl de rotswand." en srS Gevaar 'J1 ®en gebaar met duim en wijsvin- f maakt duidelijk dat de dieren 'm een decimeter lang waren. „We LEIDEN De oud-Hollandse keuken van het stedelijk muse um De Lakenhal, waarin Saartje ten aanschouwe van televisie kijkend Nederland Bromsnor en Swiebertje vele kopjes koffie voorschotelde, is momen teel één stuk ontluistering. Dat vinden heel veel mensen erg, vertelde conservator mejuffrouw drs. I. Moerman mij deze week. „Iedere dag komen er wel be zoekers, die naar onze 18d.e-19d.e- eeuwse keuken vragen en steeds weer moeten wij dan zeggen: wegens restauratie gesloten." Een Engelsman ondekte een nieuwe camping in de grot. Hij bracht er 105 dagen door. De heer van Ruth in actie bij een afdaling hebben ze maar met rust gelaten, want ze schijnen nog gevaarlijk te zijn ook. Tenslotte kwamen we in een gedeelte dat mij zelfs verbaasde, hoewel ik weet dat zo'n grot regel matig van vorm verandert. Het wa ter had het hele gedeelte daar ver anderd. Reusachtig grote zalen en nieuwe gangen waren erbij geko men. Ik herkende niets meer. (Het is wel fascinerend als je dat ziet. Het is moeilijk het iemand te ver tellen, je moet er gewoon bij zijn geweest. „De gang die wij volgden eindigde in een heel klein doorgangetje, waarachter een beek kolkte. Dat werd een beetje te link en daarom zijn we maar terug gegaan. Op de terugweg hebben we nog oude zalen bezocht Complete galerijen vind je daar met metershoge stalagmieten en stalagtieten. Dat is een schitte rend gezicht, werkelijk waar. De jongens werden er wild enthousiast van. Is het geweldig dat die gasten dit hebben kunnen doen. En ze zijn er van begin tot eind daadwerkelijk bij betrokken geweest. Voor hon derdvijfenzeventig gulden waren ze uit en thuis." „Volgend jaar gaan we ook weer zoiets doen, alleen niet meer naar de grotten. Waarschijnlijk wordt het Scandinavië. Wij we spreken al les met de groep door stellens ons voor een kanotocht in zuidwest Zweden te maken, gevolgd door een bergtocht in Noorwegen. Bij al deze projecten staat het teamwork cen traal. Het is een vriendengroep en ze weten dat ze elkaar onder alle om standigheden bij moeten staan. Daardoor hebben ze in de grotten ook geen kik gegeven, hoewel het af en toe echt wel beangstigend was." Die belangstelling voor de keuken heeft waarschijnlijk niets met Saartje en Swiebertje te maken, want er zijn geloof ik niet veel mensen, die weten, dat alle keukenscènes hier zijn opge nomen. Maar de mensen vinden het gewoon leuk, zo'n oude keuken te be zichtigen. 's Is voor ons museum echt een trekpleister en zo bekeken is het natuurlijk jammer, dat die keuken al een jaar dicht is en nu nog wel een jaar gesloten zal moeten blijven. Dat is vervelend. ROTTERDAM Arie Keijzer heeft zichzelf vastgeprikt op een even unieke als gigantische taak: in een serie van negentien con certen gaat hij drie seizoenen lang alle orgelwerken van Bach spelen op het grote Doelenorgel. Hij start ermee op zaterdag 25 september. Voorzover bekend is dit nog nooit in Nederland voor gekomen. Voor d€ Doelenorganist, tevens do cent aan het Rotterdams Conservato rium zullen de komende jaren in ve lerlei opzichten hierdoor veranderen. Hij zal de concerten buiten Rotter dam aanzienlijk moeten beperken, terwijl ook zijn repertoire zich voor namelijk tot Bach zal beperken Is het een stunt? Zal hij dan echt na drie jaar Bach nog wel kunnen spelen na een soort overvoeding? Zijn al die onbekende werke het ziin er 212 de grote moeite van het nieuw instuderen waard? Waarom deze taak? Is er een publiek voor? Vragen die wij Arie Keijzer (39 jaar) hebben voorgelegd. Sinds vorig jaar woont hij in een riante drive-in woning in Waddinxveen. Zijn zitka mer wordt gemarkeerd door twee gro te wandkleden. Ze zijn door hem zelf gemaakt. Het eerste toont een Chris tusfiguur die als het ware op een lan ge kruisdiagonaal ligt. Het tweede is ten dramatisch visioen van een brok stadsarchitectuur waartussen een bloedrivier loopt. Ergens achter flat gebouwen straalt een wit licht waar op zich weer twee figuren bewegen. „Ja, ik heb dit ook gedroomd. Later bleek het te maken te hebben met de invasie van de Russen in Hongarije. Ik droom meer. Kort voor de waters noodramp die lk in Nieuwe Tonge meemaakte, droomde ik dat we mijn vader uit het water moesten halen en dat we later in een kamer waren met allemaal lichtflitsen langs het pla- fond. Kort daarna, kwam de waters noodramp. Ik hoor dat water nog binnenstromen. Mijn broer en ik hebben toen mijn vader ergens uit het water gehaald en kwamen ten slotte boven op de trap terecht. Daar hebben we gewacht tot ze ons kwa men halen. Arie Keijzer, al op veertienjarige leeftijd leerling van Piet van den Kerkhoff, was jarenlang kerkorga nist. De eerste beginselen leerde hij van zijn vader, studeerde later bij Adriaan Engels en George Stam Sieg fried Reda in Mühlheim en behaalde de Prix d' Excellence in 1963. Ik zie het zelf als een enorme opga ve. Het betekent een periode van constante studie. Natuurlijk speel ik al een deel van Bachs werk regelma tig. Ik heb alle Trio-sonates en Pre ludes en Fuga's al eens gespeeld. Maar ik moet nu ook veel» onbekende werken studeren. Het is me nu al duidelijk geworden dat die in zeg gingskracht niet onderdoen voor de meer bekende. Bach kent geen diep tepunten. verrast altijd weer,. Je zou zelfs je hele leven een bepaald stuk kunnen blijven spelen omdat het tel kens weer anders wordt." Wat boeit het meest van zijn werk? „Ik geloof dat zijn koralen en ko- raalvoorspelèn het meest interessant zijn. Daarvan zijn er veel nog zelden gespeeld. Neem zo'n koraalvoorspel op "Christ, du Lamm Gottes". Dat zijn niet meer dan twee notenbalken, die bij elkaar zo'n dertig seconden duren. Als je dan hoort hoe hij op een ongelooflijke wijze in zo'n kort bestek nog een canon verwerkt, wordt het begrijpelijk dat zoiets bij zonder zware eisen stelt." Voor Arie Keijzer zijn die koralen bijzonder wezenlijk. Soms technisch bijzonder zwaar, met dubbel pedaal en zo, maar altijd geënt op bijbel teksten. „Bgch heeft die geschreven vanuit een diep geloofsvertrouwen en die inspiratiebron klinkt overal door. Toen Bach op zijn sterfbed lag heeft hij nog een afscheidskoraal gedic teerd Ik zelf hoor vanuit de tekst die koraalbewerkingen al." Betekent dat niet dat je met Bach een bepaalde affiniteit moet bezitten ook op religieus gebied? ,.Ja, voor mij is het bestaan van God niet discutabel. Ik voel me gees telijk heel sterk yerwant riiet Bach. Altijd als ik improviseer was dat al een inspiratiebron voor mij. Als ik de tekst lees, weet ik wat ik spelen moet en ik zou er eigenlijk geen melodie bij nodig hebben." Wordt dit geen "saaie" cyclus? „Nee, Bach is zo universeel en tel kens anders. Ik heb bovendien al mijn programma's zo samengesteld dat het boeiend wordt voor de luisteraar. Veel afwisseling. Ik speel dit per slot van rekening voor het publiek en niet voor mezelf. Ik begin en eindig tel kens met een groot werk en daartus senin komen dan koralen en nog een groot werk" Is het Doclcnorgel het meest geëigend voor deze cyclus? „Het Flentroporgel is zo groot dat ik de dispositie zoals die in de tijd van Bach bestond volledig tot mijn beschikking heb. We hebben het k.'ankidioom van Bachs tijd kunnen bewaren." En dan zit Arie Keijzer op zijn stokpaard: de orgelbouw. Zijn beide broers werken ook in de orgel bouw en zelf kent hij alle geheimen van het koninklijk instrument. „Het is heel merkwaardig dat in de tijd van Bach het orkest voor tachtig pro cent uit blazers bestond. Tegelijker- lijd zien we nu ook weer de aandacht voor de blazersensembles terugko men, parallel aan de grote aandacht van jongeren voor het orgel." En dan slotvraag: zou u na drie jaar niet genoeg hebben van Bach? „Dat risico zit er in." Maar het is duidelijk dat hij dat nu niet zo se rieus neemt. ZURICH (UPI) De Britse pre mier Heath heeft gistesen opgeroepen tot een Westeuropese topconferentie om een gemeenschappelijke buiten landse financiële en defensie-politiek te formuleren. Hij zei dat deze confe rentie moet worden gehouden, zodra Engeland zal zijn toegetreden tot de EEG. Toch kwam het ons aan de andere kant goed uit, dat de tegels door zwamvorming los gingen laten, want ze hoorden niet bij elkaar qua type en stijl. Onbegrijpelijk gewoon, dat ze dat in tie vorige eeuw allemaal zo hebben samengevoegd. Er zitten bij voorbeeld zestiende-eeuwse tegels naast negentiende-eeuwse. Zoiets irri teert mij vreselijk. Net als een kopje, dat op een verkeerd schoteltje staat. En dus zijn nu al een jaar lang de museumtechnici B. Bootsma en P. J. I-Ioogteyling met monnikengeduld be zig de oude tegels zo gaaf mogelijk van de muren te halen in het diffuse schijnsel van een lichtbak. Een bui tenstaander zal het moeilijk kunnen geloven maar soms doet zon technicus een hele dag over één tegeltje! Het museum is nu bezig oude witte tegels aan te kopen om van de bete- oc'.ino van de keuken een verant woord geheel te maken. Het mooie achttiende-eeuwse tegeltableau wordt gehandhaafd. Aangezien achter de te gels de eeuwenoude muren van het museum ook tal van gebreken blijken te vertonen, zal het zeker nog wel c"n irar duren voordat het publiek het domein van Saartje, Bromsnor en l'wiebertje weer zal kunnen bewon deren. Ook de tenelkenner komt dan echter aan zijn trekken en dat is voor mejuffrouw Moerman een aanlokke lijke verbetering. ROTTERDAM Op de vraag „hebt u plezier in uw werk" ant woordt 77 procent van de Neder landse metaalarbeiders bevesti gend. Slechts 6 procent geeft te kennen geen plezier in het werk te hebben. Dit blijkt uit een representatief onderzoek onder 1000 metaalar beiders, dat dit jaar door bureau Ogilvie in opdracht van het Ad viesbureau voor bedrijfsorgani satie dr. ir. M. G. Ydo is gehou den. Uit het onderzoek is ook gebleken dat 46 procent van de metaalarbei ders de noodzaak van hogere produk- tiviteit inziet, terwijl 43 procent deze noodzaak verwerpt. Acht jaar geleden zag nog 61 procent de noodzaak van hogere produktiviteit in. Dr. Ydo, die het onderzoek op eigen initiatief heeft laten verrichten, ver klaarde gisteren bij de publikatie van de enquête, dat hij dit een verontrus tend verschijnsel vindt. Terwijl de meerderheid van de voorstanders van een hogere produk tiviteit als voordelen „meer verdie nen" en een „hogere welstand" noe men, zijn de tegenstanders ervan overtuigd dat een hogere produktivi teit ten koste zal gaan van de ge zondheid, de kwaliteit van het werk en de arbeidssfeer. Bovendien zou het streven naar een hogere produktivi teit als nadelen hebben: harder wer ken, ongeregelde werktijden, meer werkloosheid en ten slotte werd ge zegd dat de voordelen naar de „kapi talisten" zouden gaan. Over de mogelijkheden tot produk- tiviteitsverhoging in de eigen afdeling toonde men zich vrij optimistisch: 56 procent is van mening dat deze ver hoogd kan worden; 33 procent meent van niet. Dr. Ydo is van plan het onderzoek aan te bieden aan de Commissie Op voering Produktiviteit van de SER. Ook zou hij op de tv een cursus wil len geven met als motto: „een hogere produktiviteit met meer arbeids vreugde".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 5