m tan Kerkdiensten voor Leiden en omgeving TROUWPARTIJ MET RUITEREE Breestraat voorlopig toch maar openhouden, SCHEEPVAARTBERICHTEN JONGEREN NTE 100% GARANTIE STICHTING SPAARBANK DER GEMEENTE KATWIJK 'Wandelgebied' GEMEENTE KATWIJK EEN TYPISTE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Stichting SPAARBANK DER GEMEENTE KATWIJK Ontslagen bij Kamsteeg B. en W. tot raad: Tehuis De Hoen VISSERIJ* EN MARKTNEEUW5 Tweede deel van Trekvliet dicht NETTE MEISJES voor inpakwerk FLINKE JONGEN voor de bakkerij Fa. H. van Tongeren Grof vuil Leic Applaus voor Josti-bana NIEUWE IEIDSE COURANT ZATERDAG 18 SEPTEMBE Voor Centrale Verwarming Grimbergen Noordermeer Vliet N.Z. 19-29 - Rijnsburg LEIDEN Hervormde Gemeente, Hooglandsekerk: 10 ds De Wit, 11.45 oecumenische studen tendien st. Marekerk: 10.30 ds Pannekoek, 17 ds Kieviet, Gouda. Maranathakerk CL age Morsweg): 10 ds Bakker. Oegstgeest, 18.30 ds Van Achter berg. Konlngskerk fKonlngsstraat): 10 ds Post. Bethlehem kerk (Driftstraat)10 ds Hem mes. Petrakerk: 17 ds Hortenslus en ds Pan nekoek (Herv.-Gerei, dienst). Bevrijdingskerk (Montgomerystraat) 10.30 ds Poort. Vredeskerk (Btirggravenlaan): 10 ds Van Achterberg. Zulderkerk: 10 ds v/d Zwaan (Herv.-Ge- rel. dienst). Ver. vrljz. Hervormden, (aula Asser- straat): 10.30 ds Wagenvoorde. Egllse Wallone (Breestraat)10.30 pasteur Breder- 17): Academisch ziekenhuis: veld. Dlaconessenhuis (Houtlaan 55) mevr. ds Geense. Oec. werkplaats (Janvossensteeg 10.30 samenkomst. Jeugdkapel Vredeskerk: 10 dhr Lager werf. _r Faas. Geref. Kerk, zulderkerk: 10 dr v/d Zwaan, 5 ds Kronemeljer. Petrakerk: 10 ds Pletersma, Gorkum. 5 ds Hortenslus (gem. dienst). Oude Vest: 10 ds De Heer, 5 dr v/d Zwaan. Beloftekerk Mors: 10 dr Dronkert, 5 ds De Heer. Bevrijdingskerk Zuid-west: 0 ds Kronemeljer, 5 dr Dron kert. Rusthuis Groenhoven: 10.15 ds Kro nemeljer. Gebouw De Mirt, Lage Rijn dijk i 10 dhr Kromhout. Gebouw Mieren neet, Morsweg: 10 dhr De Koning. Meren- wljk: 10 ds Hortenslus. Geref. Kerk Vrijgemaakt, Herengracht: 10 en 5 ds v/d Haar. Chr. Geref. Kerk, Steenschuur: 10 en 5 ds Carller. Geref. Gemeente, Nieuwe Rijn: 10 en 4.30 leesdlenst. Geref. Gemeente in Ned., Hoge Rijn dijk: 11.10 en 5.30 leesdienst. Nieuw Apostolische kerk: 0.30 16 en do 10.45 dienst. Luth. Gemeente. Hoogl. Kerkgracht: 10.15 ds Happee. Remonstr. Gemeente-Doopsgezinde Gem., Pieterskerkstraat: 10 ds Van Bllder- beek, m.m.v. kerkkoor, 17 dhr Ras, Jeugd dienst. Baptistengemeente, Oude Rijn: 10 ds Refcllng. Leger des Hells: 10 heüiglngsdienst, 7.30 verlossingssamenkomst (Hooigracht). Oud-Katholieke Kerk, Zoeterw. singel: 0.45 H Mis. Adventkerk (Doopsgez. kerk): 10 bijbels tudie, 11 prediking. Evang. Christengemeenschap, Middelste gracht 3: 10 dhr Dlkkes. VoUe-Evangellesendlng (Zijlsingel): 10 dhr Zijlstra. dl 6 dhr Zijlstra. Pinkstergemeente: 15 dhr Imbert. ABBENES Herv. Gemeente: 9.30 ds Oost, Leider dorp. Beln«dorp: 19 ds Goverts. ALPHEN AAN DEN RIJN Hervormde Gemeente, Adventkerk: 9.30 ds Hanemaaljer, 8.30 ds Bogers. Opstan- dfngskerk: 9.30 ds Bogers. 6.30 ds Verweij. Krimpen a/d IJssel (open deurdlenst). Kruiskerk (Gouwsluis): 9.30 ds Lefeber. Nabij: 9.30 dhr Otto. Jeugdkapel. Zaal Op- standlngskerk: 9.30 dhr Zaalberg, jeugdka pel. Kerk Oudahoornseweg: 10 ds De Leeuw, Boskoop. Slonskerk Oudshoorn: 9.30 en 6.30 ds Verploeg HA. Goede Her derkerk: 9 ds Hoogendljk, 19 lnterk. dienst over Vredesweek. Ridderveld: 10.30 ds Hoogendljk, H Doop. Aula Morgenster- school: 17 ds Verploeg. Kapel Martha- stichtlng: 10.30 ds Walpot. Garef. Kerk, Salvatortkerk: 10 drs Bor- man, 6.30 ds Van Harmeien. Maranatha kerk: 10 ds Van Harmeien, 6.30 drs Bor- man. Goede Herderkerk (Noord): 10.30 ds Vos. 17 ds De Vries, Vleuten-De Meern. Ridderveld: 9 ds De Vries, Vleuten-De Meern, 17 ds Vos. Geref. Kerk Vrijgemaakt: 10.30 ds Ha- gens. 15 ds Deddens. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 17 leesdienst. Oud-Geref. Gemeente: 9.30 en 16 lees dienst. vr. 7.15 da v/d Breevaart. Volle-Evangelleiendlng: 10 dhr Van Leeuwen. In gebouw „Kindervreugd". Baptlstengcmeente: 10 en 6.30 ds Malgo, Amsterdam. Evang. Molukse Kerk: 11 ds Sltanala. Prot. Molukse Kerk: 9.30 ds Lekransy. Vlaardlngen. TER AAR Herv. Gemeente: 9.30 ds Llndenburg, 6.30 ds Quak, Koudekerk. Geref. Kerk: 9.30 ds Tlemersma. Zwam- merdam, 6.30 ds De Jong, Alphen-Noord. AARLANDERVEEN Herv. Gemeente: 10 dr Kamma, Oegst geest. 19 ds Hanemaaljer, Alphen a/d BGeref. Kerk: 10 kand. Crlzia. Mijdrecht, 10 mevr. ds Geense. Leiderdorp. Chr. Geref. Kerk: 9.30 leesdienst, 2.30 ds v/d Ent. Katwijk aan Zee. BENTHUIZEN Herv. Gemeente: 9.30 en 6 ds Den Dlk- k<Geref. Gemeente: 9.30 en 6 leesdienst. dl 7.30 student Drlessen, Utrecht. BOSKOOP Geref. Kerk. Aula mavo: U ds Dijkstra, 9.30 en 5 da Dijkstra. Chr. Geref. Kerk: 9.30 leesdienst 16.30 ds Plantlnga, Rozenburg. HAZERSWOUDE Herv. Gemeente: 9-30 ds Vermaas, Hui len, 6.30 ds Boer. Jeugddienst. Geref. Kerk: 9.30 en 5 ds Brink. HILLEGOM Herv. Gemeente: 10 ds v/d Zee. Bergen. 19 ds Streefland, Noordwijkerhout. Park- Chr. Geref. Kerk: 10 en 5 ds Bikker. Zeist HA. VoUe-Evangellesendlng: zie Lelden. HOOGMADE Herv. Gemeente: 10 ds Schoonenboom (gezinsd lenst). DE KAAG Herv. Gemeente: 10 ds Van 't Hof. KATWIJK AAN DEN RIJN Herv. Gemeente. Dorpskerk: 9.30 ds Makkehze, 6 ds Heljmans. Ontmoetlngs- kerk: 10 ds Heljmans, 0.30 ds Makkenze. Gebouw Narcisstraat: 10.30 ds Elderman (lnterk. dienst). Geref. Kerk: 9.30 ds Pijlman. 5 ds Elder man. KATWIJK AAN ZEE Herv. Gemeente, Nleuwekerk: 10 ds Sepmeyer, oud-hoofdvlootpredlkant te Den Haag. voorber. H-A. 6 ds Vroeglnde- wey. Oudekerk: 10 ds v/d Bergh, voorber. H.A.. 6 ds Vink. Ichthuskerk: 10 ds Vroe- glndewey, voorber. H.A.. 5 ds De Vos. Pnlëlkerk: 9.30 ds Kool, voorber. H.A., 6 ds v/d Bergh. Groen van Prinsterer- school: 10 ds Van Roon, voorber. H.A. Zeehospitium: 8.46 Gereformeerde dienst. Ziekenhuis Overduln: 2 ds Van Ieperen. Geref. Kerk, Vredeskerk: 9.30 ds De Vries. 5 ds Pijlman. Triumfatorkerk: 9.30 ds Elderman, 5 ds De Vries. Chr. Geref. Kerk: 10 ds v/d Ent, 5 ds v/d Ent. Geref. Kerk (Vrijgemaakt): 9 ds Rouke- ma, 7 ds Roukema. 10.30 ds Goedhart, bevestiging van ds Hoff, 4.30 ds Hoff, In trede. Geref. Gemeente: 10 en 5 leesdienst. wo 7.45 ds v/d Bijl, bijbellezing. Volle Evangellegemecnte Katwijk: zaal in de openbare school. Voorstraat 100, dienst 10. KOUDEKERK AAN DEN RIJN Herv. Gemeente: 10 ds Quak. jeugd dienst. 19 ds Franken, Woubrugge. Geref. Kerk: 9, 10.30 en 19 ds Swlerts HA. LEIDERDORP Herv. Gemeente. Dorpskerk: 10 ds Hon- nef. Schepplngskerk: 9 en 10.30 dr Geense. 5 ds Van Netten. Geref. Kerk, kerk Hoofdstraat: 10 en 6.30 ds Van Netten. Schepplngskerk: 9 en 10.30 dr Geense. 5 ds Van Netten. LB1MUIDEN Herv. Gemeente: 9.30 ds De Vree. Geref. Kerk: 9.30 ds Los (gezlnsdienst), 16 ds Langedijk. LISSE Herv, Gemeente, Dorpskerk: 10 ds v/d Velden, 19 Jeugddienst. Helvetiakapel: 10 ds Oostlnga. Geref. Kerk: 10 dr Schuurman. Argenti nië, 4 drs v/d Woude. afscheid. Geref. Kerk Vrijgemaakt: 10 en 4.30 ds Verleur. Chr. Geref. Kerk: 10 ds Seggelink. Nleuw-Vennep. 19 ds Boersma, Haarlem- Noord. Geref. Gemeente: 10 en 16 leesdienst. Oud-Geref. Gemeente: 9.30 en 15 lees dienst. do 7.30 dhr Schlnkelshoek te Kam pen. Ned. Prot. Bond: 10.15 ds Snaaijer, Heemstede. Aktle Kruistochten: ma 8 ds Graven deel. NIEUWKOOP Herv. Gemeente: 9.30 eerw hr Kooij, Lelden. 6.30 ds Van Boorn. Geref. Kerk: 9.30 en 6.30 ds Hanenburg. HA. Chr. Geref. Kerk: 9.30 leesdienst, 6.30 leesdienst. Remonstr. Gemeente: géén opgave. N1EUWVJ5EN Herv. Gemeente: 9.30 ds Gebraad, 6.30 ds Van Otterloo. Amsterdam gez. dienst. Geref Kerk: 9.30 ds Oost, 6.30 zie Herv. Gemeente. NIEU W-VENNEP Herv. Gemeente: 9.30 ds overts, 19 ds Kramer, Aalsmeer. Geref. Kerk: 9.30 ds Den Heeten 16.30 ds Hoornstra. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 16 ds De Graaf. NOORDEN Herv. Gemeente: 9.30 en 19 ds v/d Kooij. Geref. Kerk (Woerdense Verlaat): 10 en 19 dhr Knotters te Oudewater. NOORDWIJK AAN ZEE Herv. Gemeente, Hoofdstraat: 10 ds La- pré H.A. Hervormde kapel, Hoofdstraat: 7 ds Lapré H.A. De Rank, Golfbaan: 10 ds De Vos Katwijk. Sole Mio: 9.30 ds Vink, Katwijk. Herv. Ger. Evangelisatie (voormalige mulo. Schoolstr. 2): 10 ds Rijnsburger. Amersfoort, 5 ds Treure, Katwijk aan Zee. Gerer. Kerk. Hoofdstraat: 10 ds Lijesen, 5 ds Warner. NOORD WIJK-BINNEN Ned. Prot. Bond: 10.30 dr Van Goudoe ver Hilversum. Herv. Gemeente: 10.30 dr Jansen, 19 géén dienst, i.vjn. oecumenische vredes- dlenst in r.k. kerk. dr Jansen en kapelaan Warmerdam. Geref. Kerk: 9 dhr Brouwer; Katwijk aan Zee, 5 Slpke v/d Land, Wassenaar. Stlchtlngskerk: 11 ds Lijesen. NOORDWIJKERHOUT Herv. Gemeente: 10 ds Streefland. OEGSTGEEST Herv. Gemeente, Wllllbrordkerk: 10.30 ds Irlk. Pauluskerk: 10 ds Verdonk. Gemeen tecentrum: 10.30 ds Brulnsma, 19 ds Veg- ter. Ltjtweg: 10.30 jeugdkerk. Zendingska pel: 10 Jeugdkapel. Geref. Kerk: 10 ds Vegeter, 19 zie Ge meentecentrum. Geref. Kerk Vrijgemaakt, Taberna: 8.30 en 15 ds v/d Haar. Gemeentecentrum: 8.45 en 13 ds v/d Berg. Volle-Evangellegemeente, Rijnland: géén opgave. OUDE EN NIEUWE WETERING Herv. Gemeente: 9.30 ds Lalleman. 19 zie Geref. Kerk. Geref. Kerk: 9.30 dienst des woords, 19 ds Visser (Herv) Amsterdam, gez. Jeugd dienst RIJNSATERWOUDE Herv. Gemeente: 9.30 ds Oostenbrug, 19 ds De Leeuw Boskoop. Chr. Geref. Kerk: 9. Bouw, Schevenlngen. RIJNSBURG Herv. Gemeente, Grote Kerk: 9.30 ds Wisse, 17 ds Van Gosliga, afscheid. Be thel kerk: 9.30 ds Van Gosliga, 17 géén dienst. Gcrcr. Kerk, Immanuëlkerk: 9.30 ds SnoeiJ, Katwijk aan Zee, 5 ds Baayen. Petrakerk: 9.30 ds BIJleveld, 5 ds v/d Tas, Boskoop. Maranathakerk: 9.30 ds Baaijen. 5 ds BIJleveld. Geref. Kerk Vrijgemaakt: 10 en 17.15 ds Deddens. Chr. Geref. Kerk: 9.30 leesdienst, 14.30 ds Ribbers. Den Haag-west. Evang. Christengemeente (Chr. Mavo- school): 10 dhr Ravensbergen, do 8 Kat- wljkerweg 15: ds Agtereek. SASSENHE1M Herv. Gemeente.: 9 ds Westra. Ontmoe ting: 18.30 prof Posthumus Meijes. Oegst geest. Geref. Kerk: 10.30 ds v/d Berg, 5 ds Te Winkel. Warmond, gez. dienst 10 ds SIJ- ders, liturg ds Te Winkel predlkator. Chr. Geref. Kerk: 10 ds Den Boer, 5 ds Den Boer. Ned. Prot. Bond: 10.30 ds Kapteljn, Am sterdam. VALKENBURG Herv. Gemeente: 10 en 6.30 ds Zonne veld. Geref. Kerk: 9.30 en 6.30 ds Rooze. Geref. Kerk Vrijgemaakt: 8.30 ds Goed hart, bevestiging, 19 ds Hoff, intrede. 1) leesdienst, 2.15 ds Grijpt Uw kans! Sluit een Jeugd-Spaarovereenkomsi bij de Kantoren: Katwijk aan Zee: Princestraat 26 W. de Zwijgerlaan 59 School Suurmondstraat Katwijk aan den Rijn: Rijnstraat 36 VOORHOUT Herv. Gemeente: 10 en 19 ds Hogen- kamp. 's avonds m.m.v. twee Haagse kerkkoren. VOORSCHOTEN Herv. Gemeente, Dorpskerk: 10 ds v/d. Schoot, gezlnsdienst en opening winter werk. 19 ds meljerlng. Hulp en Heil: 10 ds Verheule. Rijndijk: 10 ds Meljering. Geref. Kerk: 9 en 10.30 ds Reedijk. 17 ds Van Drie, Delft. Aula Noord-Hofland: 9.45 ds De Zeeuw. Geref. Kerk Vrijgemaakt: 8.30 ds Ded dens, 17 leesdienst. WADDINXVEEN Herv. Gemeente, Brugkerk: 9.30 ds Van Vliet, 18.30 ds v/d Heuvel. Wljkgebouw: 9.30 ds v/d Heuvel, 18.30 ds Van 't Veld. Bethel: 9.30 ds Van 't Veld, 17 ds Van Vliet. Immanuël: 9.30 ds Flink, 17 ds Breg- man. Geref. Kerk. Verenigingsgebouw: 9.30 ds Modderaar. 17 ds Koekkoek. Ontmoetings- kerk: 10 ds Koekkoek 17 ds Modderaar. Rem. Geref. Gem.: 10 ds Bosman-Hui- zinga. Oud Geref. Gem. In Ned„ Zuidkade 158: 10 en 18.30 leesdienst. Chr. Afgcsch. Gem.: 9.30 en 17 ds Ver loop. WARMOND Herv. Gemeente: io oecum. dienst drs Te Winkel en ds Snijders, 19 viering H-A. WASSENAAR Herv. Gemeente, Dorpskerk zat.: 7.15 avondgebed, zon.: 10 dr Frederikse. 4,30 ds Boer. Zoetermeer, 7 ds Van Zanten. Kle- vietkerk: 9 Jeugdkerk, 10 ds Wlersma. Messiaskerk: 10 vicaris Hulst. Dorpscen trum: 9.30 ds Treure, Katwijk aan Zee, 10 kinderdiensten. Gebouw Shalom: 10 jeugdkapel. Deylerhuis: 7 jeugdkerk (combo-dienst). Geref. Kerk, Dorp: 10 ds v/d Meulen, 19 ds Bech. Wassenaar-Zuid: 10 ds Bech, 19 ds v/d Meulen. Ned. Prot. Bond: 10.30 ds Werner. WOUBRUGGE Herv. Gemeente: 9.30 ds Franken, 8.30 ds Lindenburg Ter Aar. Geref. Kerk: 9.30 en 6.30 ds Schouten Heemstede. ZOETERMEER Herv. Gemeente. Oude kerk: 10 ds De Jong, 18.30 ds Kamper en ds De Jong (Vredesweek). Gebouw Kruispunt: 17 ds Pietersma. bed. H.A. Morgensterkerk: 10 ds Boer, bed. H Doop 18.30 dhr Kruithof. Lekkerkerk. Geref. Kerk: 9.30 ds Kamper. 18.30 ds v/d Linde Den Haag-oost. Gebouw Krui spunt: 10.15 ds Kraan, Den Haag. 17 ds De Jong en ds Kamper. Benthuizen gebouw De Tas: 9.45 ds Penning. Geref. Kerk (vrijgemaakt), Dorpsstr. 135: 10.30 ds Waagmeester, Den Haag. 15 ds Toorman, Den Haag, dienst uitgaande van de Chr. Geref. kerk. Geref. Gemeente: 10 en 18.30 ds Rljksen. Oud Geref. Gem„ Adventskerk: 14.30 en 19 leesdienst. Samenw.verb. Vr(jz. Herv., DoRe, Ad ventskerk: 10.30 ds v/d Laarse. ZOETERWOUDE Herv. Gemeente: 10 ds Schohc. ZWAMMERDAM Herv. Gemeente: 10.30 ds Goudzwaard, 6.30 ds Tlemersma (gez. dienst). Geref. Kerk: 9 ds De Jong, Alphen a/d Rijn. 6.30ds Tiemersma (gez. dienst). Remonstr. Gemeente: géén opgave. ZEVENHOVEN Herv. Gemeente: 9.30 ds Reljenga. Geref. Kerk: 9.30 en 19 kand. Schelhaas te Amstelveen. LEIDEN Onder het motto „Breestraat - Haarlemmerstraat, wandelgebied vroeger en nu", wordt van maandag 4 oktober t.m. vrijdag 22 oktober in de expositiezaal van het gemeente archief, Boisotkade 2A, een ten toonstelling gehouden van pren ten, aquarellen, foto's en platte gronden van Leid ens belangrijk ste winkelstraten. Die prenten en plattegronden beslaan een periode van ongeveer 400 jaar, de foto's een periode van plm. 100 jaar. De tentoonstelling, die gratis voor iedereen toegankelijk is, is op werkdagen geopend wan 10-12 uur en van 14-17 uur, op zater dagen van 10-12 uur en boven dien op de donderdagen 7, 14 en 21 oktober alsmede op dinsdag 12 oktober in de avonduren van 19.30-22 uur. JA, „DE LANDBOUWER" levert U, zowel in jong, iets bele gen, extra belegen of overjarige Boerenkaas het Beste van het Beste VOORSTRAAT 36 TEL. 12136 T" Bij de administratie van de dienst van OPENBARE WERKEN, Zeeweg 117 te Katwijk aan Zee, kan worden geplaatst: Het bezit van de diploma's MAVO/ULO en typen strekt tot aanbeveling. Afhankelijk van ervaring en leeftijd kan voor deze funktie een goed salaris worden geboden. Inlichtingen over de te verrichten werkzaamheden kunnen telefonisch worden verkregen onder nr. 01718-15741, toestel 44 - 42. Met gemaakte vakantieafspraken kan rekening worden gehouden. Sollicitaties worden binnen 1 week na het verschijnen van dit blad gaarne ontvangen door de direkteur van Openbare Werken, Zeeweg 117 te Katwijk aan Zee. In verband met uitbreiding der werkzaamheden spoedig ge vraagd een leeftijd 25-30 jaar, in het bezit van diploma's Mulo en boekhouden. Sollicitaties schriftelijk te richten aan: Postbus 37. Katwijk aan Zee. OEGSTGEEST Kamsteeg's Automobielbedrijf N.V. zal bij het GAB ontslag aanvragen voor 17 van de ruim 235 werknemers. Dat is gebeurd na overleg met de he- drijfsvertegenwoordiglng. Het auto bedrijf heeft tot deze stap moeten besluiten in verband met de terug lopende omzet van Volkswagen in ons land. Ook heeft de directie besloten voorlopig over te gaan tot een op schorting van duurzame investe ringen. Daarnaast is de directie bezig om de basis van het zelf standig bedrijf Kamsteeg N.V. te verbreden. Dit betekent een sprei ding van het risico, waardoor het bedrijf niet meer uitsluitend afhan kelijk is van de autoverkoop. NIEUW-VENNEP Corrie van der Maarl (24) uit Nievw-Vennep en Philip J. Chardon (34) uit Maassluis traden gisteren in het huwelijk. Beiden zijn goede bekenden in de wereld van de lande lijke ruitersport. De bruid maakt deel uit van de Venneper Ruiters en de bruidegom is een gewaar deerd lid van de Maasland Ruiters. Vandaar dat het huwelijk met ruitereer werd omgeven. Het bruidspaar zat in een open Berliner landauer met op de bok Jan Petrie. Er waren twee open volgkoetsen en tenslotte een zgn. omnibus. LEIDEN Nu b. en w. aan de hand van de over de nota ingekomen schrifteijke reacties, het advies van de Verkeerscommissie en van hetgeen op de drie gehouden hoorzittingen naar voren is gebracht, een voorlopige balans hebben opgemaakt, hebben zij de conclusie moeten trekken, dat voornamelijk de afsluiting van de Breestraat, zoals zij deze in de nota hebben voorgesteld, in het algemeen op grote bezwaren stuit. Zij komen daarom nu met deze alternatieve oplossing: Het geheel werd geflankeerd door zo'n dertl' ters, leden van de beide genoemde verenigl Het was een sprookje om te zien en de br »rd v stoet had dan cok veel bekijks. Het riep roi180 tische herinneringen op uit het verleden. ^z, het betreden van de hervormde kerk in Ni ,geij Vennep, waar het huwelijk werd ingezegend, lEersi teerde de bruid de paarden op een klontjt ffap.^ foto). Overigens zullen dezelfde koetsen en j den meerijden in de 3 oktoberoptocht, diixem 2 oktober te Leiden wordt gehouden. anne. oupe we men In afwachting van het gereedko men van de nieuwe Pauwbrug en de dam in de Korte Mare dus tot december 1972 biyft de Breestraat opengesteld voor alle verkeer; op het gedeelte van de Breestraat, gelegen tussen de Koornbrugsteeg en het Gangetje, respectievelijk het Steenschuur, worden de trot toirs beperkt verbreed; vaststelling van een parkeerver bod voor de noord-oost-zijde van de Breestraat (aan de andere zijde van de straat geldt reeds een parkeerverbod), dat, voor zover het betreft het gedeelte gelegen tussen de Koornbrugsteeg en het Gangetje, respectievelijk het Steenschuur, tijdens de uren, wel ke de straat intensief wordt be reden (tussen 8 en 10 uur en tus sen 12 en 18 uur) als stopverbod zal gelden; d. vaststelling van een verbod om rechts af te slaan op het einde van de Breestraat in de richting van het Steenschuur; e. omkering van de huidige rijrich ting van de Langebrug met het oog op het verbeteren van de be reikbaarheid van de parkeerter reinen aan de Garenmarkt en aan de Pieterskerkgracht. Verder stellen B. en W. voor het deel van de Nieuwe Rijn tussen Burg- steeg en Hartesteeg aan het voet gangersgebied toe te voegen. - epen De Protestants Christelijke Stidinnen van Tehuizen voor werkt spen. Alleenstaanden maakt hierbij kend dat het gezinsvervanger* mmi{ het Steekterweg 25 te Alphen aan eter ■Rijn, op 23 september a.s, docr nede: heer M. Plaats officieel zal wo jk, u geopend. De Hoeve is een gez vervangend tehuis vooi ^an dames en heren. Een ieder, die belangstelling tot bezichtiging, nodigen wij uit op 23 september tussen 18 uur naar De Hoeve te kol Het BESl LEIDEN In de komende week gaat de Amsterdamse Aanneming Maatschappij uit Deu Haag begin nen met het dempen van het twee de gedeelte Trekvliet. Het werk wordt op nagenoeg dezelfde wijze uitgevoerd als bij het eerste ge deelte van de Trekvliet en zal ruim een half jaar duren. Na voltooiing van dit werk, dat demping over een lengte ca. 660 meter tot voorbij de Telderskaae omvat, kan wanneer daarvoor geld aanwezig is worden begon nen met de bouw van een defini- Spoed niet schouwburg LEIDEN De raadsleden Van Aken en Dirks (PvdA) hebben B. en W. en de raad voorgesteld niet langer te wachten op goedkeuring door G.S. van het in januari van dit jaar ge nomen raadsbesluit tot restauratie van de schouwburg aan de Oude Vest maar architect O. Creiner te Amsterdam zo spoedig mogelijk op dracht te verlenen een ontwerp in te dienen voor verbouwing en res tauratie van de schouwburg. tieve riolering, het maken van een definitief wegdek en alle bijkomen de werken. Voor direkt gevraagd NOORDSTRAAT KATWIJK AAN ZEE TEL. 01718-15544 Ameland 17 Rotterdam nr Kalydon 19 te Frederica ver- nr Hamburg wacht Korenla 17 Madras nr Calcut- Daphne 17 ZO 6ydney nr Katelysla 16 te Miranda ver- ta Perzische Golf wacht MaasUoyd 17 WZW Sabang Dlone 17 Esstder nr Rastanu- Kelletia 17 ZW Cape Doudra nr Singapore Zafra 23 te Srlracha ver- Kara 18 te Lome verwacht wacht werd ean- uwen, 15.200 kg tong, 73 kisten en 15 kl k wijting. 422 kg gul en kabeljauw, 522 k en 9 kl k makreel, 1 kl k haring, 124 k pilchards, 484 k schol, 101 k schar, 84 k varia. IJMUIDEN Besommingen donder dag: GO 5—9.000. GO 2—11.900, GO 8— 8.800, GO 21—13.500; KW 109—700, KW 177 —700; SL 12—10.200; TH 26—7.100; IJM 4—6.700, IJM 23—1.300; ZL 6—800; UK 18—1.800, UK 35—8.700, UK 70—1.500, UK 147—900, UK 148 2.600, UK 245—1.400; WK 1—1.500, WR 10—8.00, WR 34—1.000, WR 48—1,900, WR 69—1.500, WR 71—1.300, WK 75—1.900. WR 138—1.500; VD 1— 1.100, VD 6—1.800, VD 15—1.200( VD 19— 1.900. VD 75—900, VD 89—9.800, VD 115— 1.000; TX 33 en 67—6.900; UK 17 en 249— 1.500, UK 56 en 200 1.100, UK 135 en 145—2.000, UK 196 en 234—1.900. IJMUIDEN Prijzen donderdag: Per kg In guldens: tarbot 9.86—9,36, gr tong 6.97—6.58, grm tong 7.65—7.34, kim tong 7.61—6.78, tong 1 4.97—3.99, tong 2 3.95— 2.93, zalm 11.14—7.09, paling 8.10—799.. Per 50 kg ln guldens: tarbot 391—125, griet 330105, rode poon 168-41, gr gul 90—82. mid gul 74—68, kl gul 48-25, wij ting 42—25, schar 52—26, bot 8.50, gr schol 66—62, schol 1 67—60, schol 2 65—56, schol 3 6119, haring 36.80, makreel 80—14, pil chards 30—23, horsmakreel 40—23, krab 27—26. Per 10 stuks, ln guldens; mld kabeljauw 74. IJMUIDEN Aan de vrijdagmarkt werd aangevoerd: 27.500 kg tong. 134 stuks stijve kabeljauwen. 7 k. schelvis. 45 k. en 499 pr.k. wijting. 920 k. gul. 958 en 38 pr.k. makreel, 74 k. pilchards, 1365 k. schol, 79 k. schar, 78 k. tarbot en 98 k. diversen. IJMUIDEN Prijzen per kg ln guldens: tarbot 9,85—9,01, gr. tong 6,92—6,01; grm. tong 7,79—7,10; kim. tong 7,22—6,20; tong I 5,37—4.00: H 4,57; zalm 9,99—9,70; paling 7,59—7,53. Per 125 kg: gr. en middel kabeljauw 144: gr. zw. kool vis 102—108. middel zw. koolvis 114. Per 10 stuks; gr. kabeljauw 150—102; mldd. kabeljauw 72—69. per 50 kg: gr.-mld.-klm. schelvis 175—100; kl. schelvis 84—50: gr. gul 67—62; mid. gul 58—50; kl. gul 50—31; gr. schol 75^—60: schol I 87—62; II 86—55; III 60—45; schar 43—36; wijting 60—34; rode poon 100—58; pilchards 23,80—18,00; tarbot 398—107: griet 262—99: heek I 222—200; hor smakreel 21: haai 80—62; zwarte koolvis I 40: blanke koolvis I 49. Per hoop; roggen 110. IJMUIDEN Aan de vrijdagmarkt werdi besomd: SCH 10 f 5320; VL 7 f 4370; IJM 44 f12.110, IJM 8 f4150, IJM 43 f 1730; KW 100 f 1150, KW 177 f 540, KW 210 f 7330; TX 2 f 12.880. TX 3 f 17.850, TX 4 f15.570, TX 9 f 9660, TX 14 f 10.810, TX 18 f 11.440, TX 9 f12,110, TX 21 f 18.730. TX 25 f 10.420. TX 29 f 14.260, TX 36 f 9630, TX 37 f 7320, TX 38 f7120. TX 39 f 10.080, TX 56f8430; 63 f20.550. UK 70 f 1850; UK 73 f 10.300, UK 147 1190, UK 148 f 2280, UK 215 f 3000, UK 245 f2100; VD 6 1570, VD 1 f 800, VD 15 f 1320, VD 19 f 1580, VD 24 f 5100, VD 25 f3150, VD 44 f810, VD 48 f 1050, VD 115 f 850; WR 1 f 1430, WR 71 f1180; spanvis- sers: KW 33 en KW 93 f 6200; TX 33 en TX 67 f 6B0: UK 17 cn UK 249 f 1030, UK 56 en UK 200 f 2180. UK 135 en UK 145 f 1970, UK 142 en UK 236 f 2340. UK 198 en UK 234 f 1250. IJMUIDEN Weekoverzicht. Aan de maandagmarkt was er een heel gedrang om alle daarvoor ln aanmerking komende schepen op tijd gelost te krijgen. Oorzaak was de toeloop van wel drie haringsche pen. De KW 123 kwam als vierde haring schip Juist achter de KW 38 binnen en moest noodgedwongen blijven liggen tot dinsdag. De KW 39 pakte juist aUe voor de trawlers beschikbare manschappen in, om zijn vangst van ruim 1800 kisten van uit de noordelijke Noordzee op tijd ln de hallen te krijgen. De dlnsdagmarkt werd behoorlijk aan- VieseriiSevuld met twee haringschepen. De overige dagen is er weinig haring meer aangevoerd. Dank zij prachtige weer hebben de klei nere kotters het leeuwenaandeel moeten verzorgen. Er waren er die zich met de platvis bezig hielden en daarin aardige resultaten behaalden. Anderen zorgden voor wat gullen van een veel kleiner ge halte dan men gewend ls. Voor de rokers werden kleine partijtjes makreel aangevoerd vanuit de Ierse Zee, maar het was te weinig om ln de makre- lennood te voorzien. De makrelen gingen voor fantastische prijzen van de hand. Er werden er verkocht voor ruim f35 per preonleklstje. De kwaliteit was van een zeer hoog gehalte. Aan de vrijdagmarkt en de maandag- markt kwam voldoende platvis. Alleen de kleine tongverkopers blijven nog steeds in hun vuistje laohen, want ln tijden is er niet zoveel levende kleine tong aange voerd als nu. De binnenlandse handel heeft niet zo veel in het buitenland hoeven te bestel len, want met de komst van twee noord schepen was aan de ergste behoefte vol daan. Een enkel partijtje kleine schelvis werd uit België binnengebracht. Markten ALKMAAR, 17 september Aanvoer 30.000 kg kas, Commissienoteringen (ln guldens per kg): fabrleksedammer 3.73, middelbare 3.78, Goudse volvette 3.93. Handel goed. KATWIJK velling vrijdag. Was- peen p kist: A extra 5.58—6.50. AI 3.20— 5.20, All 2.60-7.30, B extra 8.80. BI 3.80—7.80, Cl 4.10, CII 3.50—4.00, bloem kool 61 99—136, 611 45—63, 81 65—106, 811 17—64, 101 45—61, 1011 24—26, 121 40— 56; uien p kist 2,604.50; breekpeen p kist 2.904,70: kroten 1.30—1,50; spitskool 3019; rode kool' 11—15; sla 10—27; spi nazie 33—38; groene kool 14 -22; princes- sebonen 90; snijbonen 80—1.50; andijvie 21—31; bospeen 37—74; peterselie 8—12: krulpeterselie 12; selderie Or-26; mals 17: tomaten AH 4.70. Aanvoer: 121.000 kg waspeen: 12.000 bloemkolen. LEIDEN. 17 september Kaasmarkt. Aanvoer 2 partijen Goudse en 5 par tijen Leldse kaas. Prijzen (ln guldens per kg): Goudse le kwallte! tot 4.80, Leldse le kwaliteit tot 5.35. Handel goed. Kunstexpositie in Voorschoten VOORSCHOTEN De ledenten toonstelling van de Voorschotense Kunstkring in het Ambachtshuis op de Voorstraat geeft een rpstig en representatief overzicht uan de pres taties van de verschillende expo santen onder wie Paul Citroen, Han- nie Bal, Sierk Schröder, Willem Vis, Julie van Wattingen en Frans de Wit. De 23 leden hebben gezorgd voor een grote verscheidenheid van kunstwerken zoals schilderijen, ke ramiek, aquarellen, skulpturen, teke ningen, gouaches, foto's en pennin gen. Wethouder mr. T. C. Esselaar zei tijdens zijn openingstoespraak; Het gemeentebestuur van Voorschoten is verheugd met de Voorschotense Kunstkring en met de kunstenaars, die de oude dorpskern zien als de coulissen. De tentoonstelling is geopend tot en met 26 september, dagelijks van gene LEIDEN Maandag 20 sepfenS Buurt 9. Mareslngel (van Julianaülast i Zwarte Pad). Pr. Frederlkstraat, afda straat, Bronkhorststraat, Willemst Hendrikstraat en plein, MauritsB eei de Collgnystraat, Waldeck Pyrmodere Marnlxstraat (van Mareslngel to Alle Zwijgerlaan), Amallastraat, J. V straat, van Hogendorpstraat, van rm Stirumstraat, van der Duinstraat, 1 zij traat, Anna van Saksenstraat, r 0f straat. Molenstraat. Buurt li. Mareslngel (van Zwi 'aer- tot Haarlem inert rek vaart), Paste 11 jo Hansen- en Korte H«nsen9traat, L jand hoekstraat, Groenoordstraat en .k., Mussenbroekstraat, Lucas van 'ce- straat. Bakker Korffstraat, Jan t ve straat, Fr. van Mierisstraat. Gabr ;onni straat, Broekweg. Stadspolderwei i lemmerweg. Raampoort. Raamstr en* redijk. Piet Helnstraat, Vendflr bi Poelgeesterstraat, Schutterstraat, gec dijkhofje. Vaartkade. Aloëlaan. B v gerslngel, Marlslaan. nauv i. Si 5 MeÜaan en plein. Bevrljdlngsi ieder van der Veenstraat, Titus Brandi ie, di Montgomerystraat. Joh. Poststraat i:p ven van Halstraat, Wlardi Beckm van der Helmlaan. Arent Bruln Lieven de Keystraat. Zochcrstri enen Banchemhof, de Bazelstraat, Jac. er straat, Jan Keldermanstraat, Vil hof, Jacob van Campenlaan, Vooi«a a. weg, stalpaerthof, van 's-Grav lij d straat, Berlagestraat. en Buurt 12. Veilingkade, Lamme weg (van Vetllngkade tot Lamme ses t plein), Lammenschansplein, Zoe rs. Zt seweg, Meloenstraat, Appelstraat he]a tenstraat, Drulvenstraat. Ken Carbutreweg, Planteynstraat, Ki en t (v^n Lammebrug tot spoorlijn), ken Vrouwenweg, Gronesteln (wwoni en w Donderdag 23 september: B\mei Rijnsburgerweg, Terweepark. Bo k hel laan, Mariënpoelstraat. Kagerstrai m. landlaan, van Swletenstraat, Falje Houtlaan, A. Duycklaan, van Be mo laan, van Sllngelandtlaan, J. d de traat, J. van Oldenbarneveklstian^ v straat. Ledenberohstraat, Ho straat, Warmonderweg, Nachte 1 «er Mczenstraat, Vinkenstraat, Lijs ,Ja, d Roodborststa-aat, Merelstraat. Wi seweg, Leeuwerikstraat. Buurt 15. Stationsweg, Pavll«ei Stationsplein, Morssingel, Pesl beuk Piet Paaltjenspad, Morsweg (v en spoort tot Lage Morsweg), Paul straat, Pres. Steynstraat, Trans ^idar en hof, Joubertstraat, WoLmar lid wi Tasstraat, Lopsenstraat, Bl)e Ti oi vo Vrijdag 24 september: Buurt 11 straat, Pr. WUhelmlnastraat. Bidjas 1 laan, Leliestraat. Pioenstraat. ik c Lindestraat, Resedastraat, P. de tang straat, Koninglnnelaan, Acuclals penstraat, Zoeterwoudseslngel uen renstraat tot Lammenschansweg). 1 nau' Buurt 18. Schelpenkade, AnrtrK w kade, Leuvenstraat, Gerrit van iV straat. Leeuwkenstraat, Val<01 ta| Stadhouderslaan, Magdalena Moo i en 3 Octobersüaat, Dulvenbodestrai n nie wijkstraat, Buitenruststraat, Ka de, Meidoornstraat, Hyaclnthenst len e rlngenstraat, Dallastraat, Anjelier !r nó me een ats i i moe T *7 JNa Wi TER AAR „Wal zou mei bedot zeggen hebben na zo'n av< 's, w men een woord moet sprekei igs kt dus dr. J. Hoeiing, directeur ien. Johannes-stichting bij de viel or, wi het eerste lustrum van de Jos neden Deze band bestaat uit 72 ven val g van de Johannesstichting c kier Ursula te Nleuwveen. De aan' ar tri onder wie burgemeester Br< I de r Nleuwveen, brachten een ovatie aan de band en daarin het drietal, dat de leiding h' vrouw Stoute-Pieterse en jen B. Rietveld en W. Brusse, 2 tot 5 en van 7 tot 9 uur. kopen geldt de rljlcssubsidil mai

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 4