ZORG, MAAR NIET ZONDER UITZICHT genover al die onduidelijkheid en verwarring wil ik ij als een simpel gereformeerd mens gedragen In discussie Onze gedragslijn wand Teken aan de Armoe en honger Nieuwe cellen Aarlanderveners voerden actie tegen vuilstortplaats Genieten van samen musiceren Voetbalagenda IEIDSE COURANT 3 ZATERDAG 18 SEPTEMBER 1971 'i TGEEST „Je moet goed we als ik zorg heb over bepaalde en in de samenleving en in de heeft dat met paniek niets te ""ken. Angst wekt vrees. Maar is het niét. „Verontrusting" 20] t vaak een bittere klank. Dat ik niet opbrengen. Maar zórg j ik wèl. Toch is ook die niet f a'^er uitzicht. Ik leef dan ook bij V flag 1 en Zondag 21 van de ca- ismus. Het preken daarover dt wel hoe langer hoe minder. it dat neemt de verlichting en roost ervan niet weg. Wat is de e troost in leven en in sterven? ik met lichaam en ziel het ndom van Jezus Christus ben. wat gelooft gij van de heilige, ;ne christelijke kerk? Dat de i van God zich een gemeente toren heeft en dat hij die tot het einde vergadert, beschermt ndcrhoudt". t dus geen zwartkijker. de geest van Christus maakt Wij moeten bouwen en bewa- Dit gefundeerde optimisme tt niet alleen de kerk maar het wereldgebeuren. God heeft de "eld in Zijn hand. Dat wil ik rukkelijk vooropstellen". u denkt over heden en toe- CTen ut toch ook met gemengde ge- ens. Hebben oudere generaties niet altijd gedaan? n d prateh tegenwoordig veel over Sch euverontreiniging. En dat moet Maar er is ook een gééstelijke eejieuverontreiniging. En dié zou eens erger kunnen zijn. Als je over je heen laat komen, wat je dèn nog aan de eerste doen. et 2 is een roepen om duidelijkheid, de onduidelijkheid is nog lit zo groot geweest". 1 ook de krachtige roep om lelijkheid. erg vind is, dat je elkaar b niet meer kunt verstaan. Ter- Iwij toch dezelfde taal spreken. Taover al die onduidelijkheid perwarring wil ik mij als een gereformeerd mens gedra- c houd mij aan de „drie for- van enigheid". Op dat rdament probeer ik de gang van |en te bekijken. Daarop wil ik i levenshuis bouwen. Dat fun- Jient is vast. Het huis zal ik ten aanpassen aan de omstan- ;den van het leven. Daar zal rijheid een rol kunnen spelen". bsoluteert u die belijdenisge- fiften nou niet. Ze zijn in een iaide tijd tot stand gekomen en idien heeft het denken toch It stilgestaan en zijn de verhou wen ook wel veranderd. uitert spreekt niet Malleen met andere rden. Het is ook F,a n ander belijden' theologische wereld is volop in J. veging. Waarden en waarheden rden in discussie gesteld. En Je- 1aa® Christus wordt daar ook bij rokken. Het lijkt wel .alsof het t meer mogelijk is Hem te belij- t R(h. Er wordt ongelijk ook over im gedacht. Zonder vaste grond- te De drie formulieren zijn men- waarden, natuurlijk, maar we >ben ze toch nodig omdat er zó- theorieën en theologische ver- P"fhngen van de Bijbel zijn dat je als gewoon mens niet meer uit- nt. Ik vind in de formulieren tt, i juiste verklaring van Gods "ford". e gelovigen dan die anders tegen belijdenisgeschriften aankijken? acht ik niet minder. God zal irezen worden op allerlei wijzen, ben dan ook niet zo'n hardloper eenheid van de kerken. Er rdt wel gezegd: die éne kerk is .nodig voor de wereld. Dan zal IOC wereld naar ons opzien". >b rie. Als er te weinig aandacht is geschonken aan de „geestelijke" kant van de zaak, aan de sfeer waaruit het bedrijf moet worden opgebouwd. De wereld moet zo nodig zien dat we wat kunnen. Maar de» mens is niet in staat te brengen wat er werke lijk nodig is. Fouten en gebreken spelen overal hun rol. Wij kunnen de mond vol hebben over Biafra, Pakistan, Zuid-Amerika en Zuid- Afrika maar is het vaak niet een middel om de situatie in je eigen land, je eigen omgeving, je eigen verhoudingen te camoufleren. Die grote noden kunnen je een gevoel van machteloosheid geven. Wat kun je er als persoon aan doen! Maar in je eigen samenleving kun je veel direct in orde maken. Naast de kerk zijn er allerlei organen waardoor hulp geboden kan wor den". Probeert u de kerk nu niet van haar verantwoordelijkheid tegenover en in de maatschappij te ontslaan? „De Bijbel is geen boek met allerlei revolutionaire gedachten, geen handboek met allerlei aanwijzin gen voor maatschappelijke hervor mingen. Hij is wel dynamisch. We vinden er Gods wet in. En die heb ben wij te betrachten. Wij moeten God gehoorzaam zijn. En dié ge loofswaarheid kan in dat horizon talistische denken gemakkelijk worden ondergraven. Kerk en we reld zouden er goed aan doen de Spreuken en de Prediker beter te lezen. De vreze des Heren is het begin der kennis. Die wet geeft 'Het gereformeerde volksdeel heeft niet aUeen maar jongeren afgeleverd die ermee overhoop liggen' tnt moeilijk staande houden, dat nog maar steeds doorgaande rbrokkeling de kerk geloofwaar- 1 maakt in de ogen van de we- rkel Vri heb het niet over een heilloze 1, ,J 'rbrokkeling maar over veelvor- k e ighcid, over pluriformiteit. Ieder ld loet voor zijn eigen eerlijke over- Z' iging kunnen uitkomen. Wij veloeten de onderlinge onver- aagzaamheid in de steek laten. Ik 'gelijk het maar met een symfo- tieji eorkest. Allemaal verschillende niefatrumenten, maar als de dirigent voor staat smelt alles samen tot symfonie. Eén kerk is geen "m, geen criterium voor het wel- in van kerk en wereld", nirf nei1 de kerk doemen soms nieuwe 'fsti !gensteltin9en op. Wat vindt u de tegenstelling horizontaal- verticaal? heb de indruk dat in deze tijd tè ic» Jfr^ de nadruk op het horizontale g alt. Dat is naar mijn mening niet ®hst. Mag ik er dé geschiedenis 311 Jezus Martha Maria bij alen? Martha druk doende. Maria Zei as een en al oor voor Jezus. Zij mgifoos het goede deel. In de aardse erhoudingen zit die spanning ook. kunnen bedrijven stranden als het te veel zoeken in de mate- ruimte. Zij veraangenaamt het le ven. Zij is tot heil aan de mens heid gegeven. Een christen betreurt het dat daar aan in de loop der eeuwen te wei nig is voldaan. En we voldoen ef nog niet aan. Maar laat ze wel pn- ze gedragslijn blijven". Werkt dat de lijdelijkheid niet in de hand? Het heeft verdacht veel van de bekende dooddoeners. „Nee. Wij zijn op weg naar het be loofde land. Nu al moeten we pro beren iets te voelen, van wat er straks staat te gebeuren. Als we God vergeten, wordt het leven er niet beter op". Het protest tegen het bestaande zou je als een symptoom van die ge richtheid op Jezus' toekomst en rijk kunnen beschouwen. Er zijn er die dat zo met grote beslistheid zien. „Dat ligt er maar aan in welke ge zindheid het gebeurt. Als men het over democratie heeft, praat men graag over rechten. Maar worden in al die protesten de plichten vaak niet vergeten? Er is een roep om inspraak. Maar men vergeet o zo gemakkelijk dat er al lang mo gelijkheden tot inspraak waren. Die heeft men vaak niet benut. Te gen de negatieve krachten wordt te weinig stelling genomen. Het zijn kleine minderheden, die oneven- 'Waarden vallen weg, daarom moet de kerk haar primaire taak niet verzaken' redig grote aandacht van de publi citeitsmedia krijgen. Soms lijkt het alsof goddeloze krachten bezit van ons nemen". Maar de democratie kan ziek zijn. Hevig werkende middelen zouden tot haar genezing kunnen bijdra gen. „Wij spelen op het ogenblik met de democratie. Alles is tegen Ameri ka. Praat niét over het Oosten. Denk aan de verseksualisering. Aan de achteruitgang van de mo raal. U weet toch wat er met de Romeinse beschaving is gebeurd. En dan de agressiviteit. De normen worden onder de samenleving weggetrokken. Als zegt dat de kerk vroeger in praktisch-sociaal opzicht in gebreke is gebleken ,dan zeg ik daartegenover dat de kerk nu wèl aandacht heeft voor alle mogelijke zaken veraf maar in het eigen land niet bij machte is de stroom tegen te houden". Kosmokomplot van de Hervormde Kerk was een poging om met link se actiegroepen in gesprek te ko men. „Zo zie ik het toch niet. Voor mij is de hele organisatie daarvan een te ken aan de wand. Een voedingsbo dem voor nog sterkere onverdraag- Er zijn mensen die oprecht bezorgd zijn over bepaalde vernieuwingspro cessen in onze samenleving. Niet om dat zij zweren bij het conservatisme maar omdat zij vrezen dat die ver anderingen geen wezenlijke vernieu wing betekenen. Het is goed, ook hun de gelegen heid te geven te zeggen wat zij op hun hart hebben. Z ijn cshriftelijke reactie op een commentaar in onze krant over het hervormde, initiatief, kosmocomplot, bracht mij deze week bij de heer M. Weima, Oranjelaan 7, Oegstgeest in wie ik meen een man gevonden te hebben die in staat is zijn zorg op een overwogen wijze onder woorden te brengen. Een weergave van dit drie uur durende gesprek vindt u op deze pagina. De tussen aanhalingstekens ge plaatste uitspraken van de heer Wei- ma worden afgewisseld met zijn (cursieve) vragen en opmerkingen. De heer Weima Fries van ge boorte is 66 jaar. Hij was enkele jaren geleden lid van de Gerefor meerde synode van Lunteren. In Oegstgeest is hij ouderling en (nog) voorzitter van de AR-kiesvereniging. Velen leerden hem kennen als direc teur van de mclrkt- en havendienst te Leiden. Vorig jaar ging hij als zodanig met pensioen. De Gr. zaamheid. De christelijke partijen mochten er niet bij. Het was de bedoeling, deze een hak te zetten. Gesprek is goed maar dan moeten de bedoelingen aan beide kanten zuiver zijn. De kerk heeft tot taak, de samenleving met haar gebed te begeleiden en het evangelie te pre diken. En als de mens het evange lie heeft gehoord, gaat hij aan het werk. In allerlei verbanden. Maat schappelijk en politiek. Hij is mon dig geworden". Maar dat sluit het contact zoeken met niet-confessionele groeperin gen toch niet uit? „Ik houd vast aan de taak van de kerk zoals ik die net heb omschre ven. Zij bidt voor heel het volk en zij predikt iedereen het evangelie. Daarnaast zijn er alle mogelijke organisaties die tot taak hebben het leven mogelijk te maken en op een hoger plan te brengen". Maar de kerk kan barrières doorbre ken waar anderen onmachtig zijn. „Wat heeft de kerk in de wereld al niet gedaan. Ik zeg niet dat het voldoende is geweest. Het is altijd te weinig. Maar in de ogen van de onwetenden is het altijd niets. Eens ben ik hierover met een PSP'er in gesprek geweest. Ik maakte een afspraak. Maar dan ook eerlijk de kaarten op tafel! Ik heb zo het een en ander genoemd, wat recht streeks door de kerk of indirect mede onder invloed van de kerk was tot stand gekomen. Hij kon er niet veel tegenover zetten. Wat leuzen, theorieën en demonstraties. Hoe de kerk ook doet, het is nooit goed". U hebt natuurlijk over professor Kuitert nagedacht. „Als ik hem lees, heb ik het gevoel dat hij een ander huis op het oog heeft. Wij leven in een vrij land en als Kuitert door zijn wetenschap pelijk werk meent andere exegesen te moeten aanbieden, dan heb ik daar geen bezwaar tegen, maar wèl als hij dat over de ruggen van het gereformeerde volksdeel gaöt doen. Nü wordt vanachter de katheder van de Vrije Universiteit het gerefor meerde volksdeel in onrust ge bracht. Het zijn niet alleen andere woorden die hij gebruikt. Dat tv- gesprek met Bomans bijvoorbeeld had hij toch moeten aangrijpen om iets duidelijks over Jezus Christus te zeggen. Het was nu te veel twij fel. Er is een tijd geweest dat wij van buitenaf werden aangevallen. Als ik denk aan mannen als Verkuyl en Kuitert, die ik overigens hoog acht, dan vrees ik dat het nü van binnenuit gebeurt". De theologie is ook een wetenschap en zou je die dan op een bepaald punt moeten stilzetten omdat zij over God gaat? „Het denken en het onderzoek kun je niet stilzetten. Maar hier is sprake van een ander belijden. Als het de gereformeerde visie nu zou verbé teren, dan zou ik er vrede mee hebben, maar het trekt ons van de gereformeerde waarden af. Vóór de Tweede Wereldoorlog werd er nog al aan struisvogelpolitiek gedaan. Slapheid was er het resultaat van. Het leidde mede tot de oorlog. Er waren er die het voorzagen. Als het zo doorgaat worden wij nu door dezelfdë slapheid bevangen. Er liggen machten op de loer. We moeten ons weer schrap kunnen zetten. Met de geestelijke weer baarheid gaat het niet goed. Be paalde groeperingen maken zich breed en wij zijn passief." Dat krijg je als alles op de kaart van de consumptie wordt gezet. We hebben veel maar willen nog méér krijgen. Maken de ouderen daarop een uitzondering? Geven zij een inspirerend voorbeeld? „Ach, die consumptiemaatschappij moet u ook niet overdrijven. Je moet haar in de juiste verhouding willen zien. Ik zou willen vragen: weet je wel wat armoe en honger is. Na de oorlog hebben we ons ingespannen om er weer gauw bo venop te komen. Ik leef niet zoals mijn grootvader leefde, móest le ven. En daar ben ik blij om. De hele maatschappij profiteert toch van die verbeteringen. Maar we zijn er nog niet. Woningen, scho len, ze zijn er nog te weinig. Ja, wat is rijkdom eigenlijk? Met alle geweld wilden we industrie heb ben. Nu hebben we dat voor el kaar. Dat is een stuk van ons be staan. De kwestie is dat we bedrij ven hebben opgericht zonder die verticale lijn in de gaten te hou den. Je kunt nu wel de structuren van alles de schuld geven maar in wezen ligt het aan de ménsen. Wij moeten de gevolgen van de indus trialisatie in de hand zien te hou den. En de democratie in ere. Rechten en plichten hand in hand. Geen extremisme, noch naar links, noch naar rechts, wèl in beweging, God en de naaste dienend.' U vindt de voorlichting eenzijdig of te links? „In ieder geval krijgen allerlei linkse activiteiten in de publiciteit te veel plaats. Ook de christelijke pers is anders geweest. Het is een ver schraling dat er geen alternatief meer is." Denkt u dat er één blad te vinden is dat uw volledige instemming ver dient? Bovendien smoort een wa terdichte gelijkheid van denken de discussie en de mogelijkheid om je eigen mening te geven voor een betere. „Ja maar, de voorlichting moet toch eerlijk en zo objectief mogelijk zijn. Ik, hecht nog steeds grote waarde aan de NCRV, maar wat Hier en Nu af en toe ten beste geeft wekt mijn ongenoegen. De informatie is dan niet juist of niet volledig."1 17 zult wel blij zijn met de Evangeli sche Omroep. „Nou. dat is te zeggen, daarvan ben ik inderdaad lid geworden. Zonder voor de NCRV te bedanken. Ik weet nog niet zo goed wat er van die Evangelische Omroep moet worden. Als ze nog eens een volle dig programma krijgen kunnen ze toch niet de hele tijd met dominees voor de microfoon of camera ko men. Ik zie mijn lidmaatschap van de EO als een bijdrage aan de rem die de NCRV nodig heeft om chris telijke omroep in positieve zin te blijven. Tegen modernistische ten- denzen. Weet u wat het is. Wij hebben geen leiders meer. Die tijd is voorbij. De groten zijn geschiedenis geworden. Toch moeten wij proberen een ver tolking te vinden van het gezag tussen extreem rechts en extreem links. Het is niet waar dat het ge reformeerde leven alleen maar jonge mensen heeft afgeleverd die ermee in de clinch liggen. Je zou het misschien denken als je Jan Wolkers leest. Z'n ouders ken ik heel goed. Ze wonen hier in Oegst geest Er zijn er heel velen die de erfenis hebben aangenomen en er normen aan ontleend hebben voor een normaal leven." Hebben nog andere stromingen dan de EO uw daadwerkelijke sympa thie gekregen? „Het Confessioneel Gereformeerd Beraad. Het wil geen groepen. Maar ieder lid kan een cel zijn in zijn omgeving, die nieuwe cellen bouwt en zo het geheel doordringt. Het gebeurt in stilte. De openbare vergaderingen van het Beraad be doelen naast een appèl op de syno de, dit werk in stilte te stimuleren. Het is het langzame, geduldige werk van het overtuigen." Langzamerhand beginnen in de Ge- ref. kerken de contouren van be paalde stromingen duidelijker te worden. Brengt die celvorming niet een ontwikkeling naar een „hotel- kerk" op gang met een aantal min of meer afzonderlijke appartemen ten onder één dak? „Wij zijn helemaal niet van plan om door groepsvorming rechtstreeks in het kerkelijk leven in te grijpen; wij willen proberen de mensen te overtuigen van het goed recht en de grote waarde van het gerefor meerd belijden ook in deze tijd. Steeds groter wordt bij velen een zekere onverschilligheid ten aan zien van het belijdende karakter van de kerk. Dat is ook te wijten aan een gebrek aan kennis. Daar om is het zo bitter nodig dat de „zwijgende meerderheid" in bewe ging komt en blijft. Je moet dan ook op je post blijven. Anders gaat de deformatie nog sneller. Zullen we nu maar eens een punt achter dit gesprek zetten?" Dat lijkt me nodig. De jus-lucht komt al uit de keuken. GEMEENTE LEIDEN VERKEER Burgemeester en Wethouders van Leiden brengen ter kennis van belang hebbenden, dat zij voornemens zijn de hierna genoemde verkeersmaatregelen vast te stellen: 1. een definitieve geslotenverklaring voor alle verkeer, behalve voetgangers voor: a. het gedeelte van de 2e Gortestraat tussen de percelen 42 en 52; b. het gedeelte van de 3e Gortestraat vanaf perceel nr. 90 tot aan dc kruising 3e Gortestraat-Pakhuisstraat; c- het gedeelte van de 2e Haverstraat tussen perceel 63 en een punt ge legen op een afstand van 25 meter van de kruising 2e Haverstraat- Rijnstraat; d. het gedeelte van de 3e Haverstraat vanaf perceel 66 tot aan de kruising 3e Haverstraat-Pakhuisstraat; e. het gedeelte van de 4e Binnenvestgracht vanaf perceel 11 tot aan de kruising 4e Binnenvestgracht-Pakhuisstraat; Met de hier genoemde geslotenverklaringen wordt thans een proef ge nomen. 2. de aanwijzing tot voorrangskruising van de kruising Hoge Morsweg- Kristalstraat met dien verstande, dat voorrang moet worden verleend aan het verkeer op de Hoge Morsweg; 3. een parkeerverbod voor de noordzijde van de Plantage voor zover gelegen tussen perceel nr. 10 en perceel nr. 16 aan te geven door middel van een gele streep terzijde van de rijbaan. De op deze maatregelen betrekking hebbende tekeningen liggen, voorzien van een bijbehorende toelichting met ingang van heden gedurende 14 dagen ter inzage op de afd. Stadsontwikkeling van de gemeente-secretarie in het gebouw Breestraat 92. Gedurende die periode bestaat gelegenheid tot het indienen van schriftelijke bezwaren tegen het vaststellen van genoemde maatregelen- Belanghebbenden worden voorts in de gelegenheid gesteld te worden gehoord in de vergadering van de Verkeerscommissie, welke zal worden gehouden op maandag 4 oktober a s. te 1600 uur in de koffiekamer van het Stadhuis. Leiden, 18 september 1971. TER AAR De Josti-Band, het muziekgezelschap van de Johannes- Stichting, bestaat vijf jaar. Omdat Nieuwveen en de Stichting zélf niet over een zaal met voldoende capaci teit beschikken, werd het lustrum concert in de grote zaal van het Dorpshuis van Ter Aar gegeven. De belangstelling van familieleden en vrienden was enorm en de stemming opperbest. Men klapte en zong ent housiast mee. Het werd deze avond duidelijk, dat de uitdrukking „verstand van mu ziek hebben" in een bepaald opzicht „onzin" is. Deze twee en zeventig eenvoudige spelers hebben zeker geen verstand van muziekgeschiede nis, muziek-literatuur en muzikale constructies, maar ze maken toch, met volle overtuiging en geestdrift, muziek. Of die simpel is, of het pro gramma uit gemakkelijk bewerkte liedjes bestaat, dat doet er niet toe; de muziek zélf, in de puurste, oor spronkelijkste vorm van ritme en melodie, is ten volle present. De Josti-Band, tussen haakjes één van de zeer weinige, door de over heid niet gesubsidiëerde orkesten, bestaat uit accordeons, melodica's, klokkenspelen, allerlei slagwerk, twee electronische orgels en (zelfs) een viool. Het was verrassend te ho ren, hoe uitermate geordend het er bij dit muziekmaken toegaat. Er is een driehoofdige leiding. Eén van de aanvoerders zit achter het orgel, de beide anderen richten zich ieder tot een orkesthelft. De vrouwelijke diri gent kondigde telkens de nummers aan. Men moet grote bewondering heb ben voor de onvermoeide aktiviteit van de leiding, die deze eenvoudige spelers tot zulke, relatief grote pres taties voert. De orkestleden genieten er natuur lijk volop van, ze léven in dit samen musiceren, dat bovendien een hoogst belangrijk stuk arbeidstherapie bete kent. Het was in menig opzicht een op merkelijke avond, die de heel bijzon dere macht van de muziek volop de monstreerde. Johan van Wolfswinkel ALPHEN Bewoners van Aar- landerveen namen gistermiddag luid ruchtig. De protesterenden waren Alphen. De protesterenden waren ditmaal geen hippe jongelui. De mannen en vrouwen uit Aarlander- veen hadden er hun zondagse pak voor aangetrokken. Zoals gisteren al gemeld, is er rumoer ontstaan rond een vuilstortplaats in het Aarjander- veense Zuideinde en vooralsnog krijgt men de indruk, dat het ge meentebestuur toestemming heeft gegeven, zonder de nodige openheid te betrachten. Nu wordt het een hard 'gevecht, dat het comité „Aarlanderveen Leeft", aanspant en dat door het raadslid Geerlof in de openbare sfeer is gebracht. In die zin, dat burge meester en wethouders antwoord zullen moeten geven op vragen. In verband met het aanvragen van een officiële vergunning was er gis termiddag een hoorzitting in het raadhuis en hier zijn de Aarlander veners met een lange rij toeterende auto's en spandoeken naar toegeko men. Men liet goed horen, dat „men leeft". Wethouder J. C. Duin kwam naar het bordes van het raadhuis, om een petitie met driehonderd handte- KNVB: Roodenburg—RVC; Papen- drechtLugdunum; UVSDe Mus- schen; LFCVUC; ONA—Blauw Zwart; RKDEO—DOCOS; Spel Lis- seQuick Steps; VELOTeylingen; AlphenVEP; BodegravenDe Post duiven; RKAW—TEDIRO; HVV- VVSB; HillegomSJC; Rijswijk- Van Nispen; AltiorConcordia D; UDODe Flamingo's; Westerkwar tierWarmunda; VTLASC; Rijp- weteringSJZ; RKSVNAlphia; KranenburgESTO. LVB: eerste klas: Wet. Boys- WOA; Randstad SportOranje Groen; LDWSSt. Bernardus; Al- phense BoysSVLV; Stómpw .Boys- DOSR. Tweede klas: ZLCKRV; Meer burgLeidse Boys; MMOVNL; UnitasVNA. Veiling in Lakenhal LEIDEN Zondagmiddag half vijf worden enkele stukken van de expositie openbaar vervoer in de La kenhal geveild. Er zijn ruim 7000 mensen op deze tentoonstelling ge weest. Hoog en laag water Katwijk aan Zee KATWIJK AAN ZEE Zondag 19 september: hoog water 3.08 en 15.27 uur, laag water 11.26 en 23.40 uur. Maandag 20 september: hoog water 3.38 en 15.57 uur, laag water 11.57 uur. P. Boom nam afscheid KATWIJK Gisteravond werd in de aula van de Juliana-mavo af scheid genomen van dc heer P. Boom, als hoofd van de Christelijke Opleidingsschool aan de Parklaan. Overigens blijft de heer Boom wer ken onder hetzelfde schoolbestuur, want nu is hij leraar Frans en han delswetenschappen aan de Juliana- mavo. De voorzitter van het bestuur, de heer E. Noordhuis, sprak de heer Boom toe en overhandigde hem een boekwerk met reprodukties van Rembrandt. De heer E. Sleeboom uit Leiden werd geïnstalleerd als opvol ger van de heer Boom. In een toe spraakje zei hij voorstander te zijn van onderwijsvernieuwing. Hij hoop te in de gelegenheid te zijn dat te kunnen bewijzen en dat de gemeente de nodige financiën beschikbaar zou stellen. keningen in ontvangst te nemen. Daarna is het ongeveer honderd mensen tellende gezelschap het raad huis ingegaan, om de hoorzitting bij te wonen. Uiteraard ging het om hoor en we derhoor en aan burgemeester en wethouders is nu de taak, tot een voor ieder bevredigende afronding te komen. Zaterdag 18 september Kreatlef Sentrum, Breestr.: 11 u.: rommelmarkt, 8.30 u.: popgroep Forma tie Kraaleveld. Den Burcht, 16—20 uur: Inschrijving voor uitdeling van haring en wittebrood op zaterdag 2 oktober. Aula Bevrijdingskerk, 3—5 uur: recep- 85-Jarlg Maandag 20 september Stadhuis, 7 uur: raadsvergadering. Stadsgehoorzaal, half 9: openbare raadsvergadering (nota voetgangersge bied). Bovenzaal Gehoorzaal, 8 uur: film avond kynologenverenlglng. Dinsdag 21 september Turk,, 5—8.30 uur: receptie J Plat- teel t.g.v. zilNteren Jubileum bij NLC. Zaal Zulderkerk, 7.45 uur: afd. Cen trum Christenvrouwenbond, over „Die Schöpfung". Stadhuis, 7—8 uur: spreekuur Bouw fonds. Breestraat 19, 7—8 uur: spreekuur Chr. Emigratiecentrale. Steenschuur 6. 24 en 7.30—9.30 uur: inzameling goederen wlnterkledlng- beurs. 46 uur speciaal tieners. Steenschuur 5, 8—8.30 uur: spreekuur huisvesting werkende jongeren. Woensdag 22 september Stadhuis, 4—6 uur: spreekuur sociale raadsvrouw. Steenschuur 6. 9.30—3 uur: verkoop goederen wlnterkledingbeurs; tieners tot 4 uur. Uitbetaling 4.30—5.45 uur. Donderdag 23 september ViRdag 24 september Zaterdag 25 september Antonlus-clubhuls, 4—5.30 uur. recep tie zilveren jubileum „De Leidse Golf brekers". Thorbecke-mavo. 3 uur: receptie zwem- en polovereniging De Sleutel stad. FILMS CAMERA: „Winnetou, het grote opper hoofd, a.l.. za en wo 2.30 u., zo 2 en 4.15 u.; „The boys in the band", 18 Jr., 7 en 9.15 u., do vr ma di 2.30 u.; nacht voorstelling: „De bekentenis", 18 Jr., vr en za .23.30 u. LUXOR: „Als er dauw komt, komt er regen", 18 jr., 2.30, 7 en 9.15 u., zo 2.30, 4.45. 7 en 9.15 u. STUDIO: „The go-between", 14 Jr., 2.30, 7 cn 9.15 u., zo 2.30, 4.45, 7 en 9.15 u. LIDO: „wat zien lk", 18 Jr., 2.30, 7 en 9.15 u., zo 2.30, 4.45, 7 en 9.15 u. TRIANON: „Geluk bij een ongeluk", a.l., dag. 2.30, 7 en 9.15 u. REX: ..Overspel met zijn eigen vrouw", 18 Jr., 2.30, 7 en 9.15 u.. zo 2.30, 4.45, 7 en 9.15 u.; nachtvoorstelling vr en za 23.30 u. „Ringo, de gemaskerde ridder", 18 Jr. Apotheken Geopend Haven-apotheek, Haven 18, tel. 20083. Ook de apotheken Voor schoten en Oegstgeest zijn geopend. De apotheek Leiderdorp ls gesloten. Doktersdienst Tot zaterdag 10 uur de eigen dokter raadplegen. Daarna 9 maal 2 bellen tot zondag 24 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 3