Hervormde zending niet blij met Memisa-actie Synode handhaaft beslu inzake vrouwen Activiteiten raad van kerken gevaar voor reformatorische kerken Mocialiteitsorgaiien als realiteit aanvaarden Bisschoppensynode met twee adviseuses Aarden overwerkt Ds. Lagerweij tot Prot. Nederland: Overeenstemming lozingsverbod stoffen in zee COMMENTAREN Dreigende gevaren kritische vragen Een woord voor vandaag s. BEROEPINGS Boeddhist komt les in meditatie geven AMSTERDAM Het meditatie centrum De Kosmos in Amsterdam heeft een Boeddhistische kloosterling aangetrokken om in de hoofdstad les sen te geven in meditatie. Boeddhist Ananda Mangala Thera zal in een aantal lezingen zijn bena dering behandelen van onder meer ..jeugd in opstand", „de eenling en de maatschappij" en „de waarde van de godsdienst in de huidige gemeen schap". Ananda Mangala Thera is af komstig uit het Thai Boeddhisten klooster in Singapore Van onze parlementsredactie DEN HAAG Drs. J. M. Aarden, de fractieleider van de PPR in de Tweede Kamer, is voor onbepaalde tijd door ziekte uitgeschakeld. Hij heeft de voorzitter van de Tweede Kamer geschreven, dat hij op dok tersadvies rust moet houden. Drs. Aarden is overwerkt en ondervindt de nadelige gevolgen van een ver waarloosde angina. Dr. Bas de Gaay Fortman zal de PPR nu voorlopig alleen vertegen woordigen in de Tweede Kamer. (Van een onzer verslaggevers) OEGSTGEEST De raad voor de zending van de hervormde kerk waardeert de goedgeefsheid van het Nederlandse volk bij de Memisa-actie en respecteert ook de mannen en vrouwen wier werk erdoor gesteund wordt, maar heeft ernstige bezwaren tegen de ge voerde campagne. In deze campagne heeft de heer Duys herhaaldelijk gezegd, dat hier nu eens géén sprake was van „voed sel dat in silo's op de kade ligt te rotten" en dat er „geen strijkstokken" zijn. Naar het oordeel van de raad is dit een versimpeling van de proble men die samenhangen met groot scheepse hulp bij rampsituaties. „Memisa zou er billijk aan doen ook een inzicht te verschaffen in de kosten van haar actie, al was het al leen maar om duidelijk te maken, dat elke actievoering geld kost." Verder laakt de raad voor de zen- DEN HAAG Op de jaarlijk se algemene ledenvergadering van de vereniging „Protestants Nederland", gisteravond in Den Haag gehouden, heeft de voor zitter de Haagse hervormde pre dikant L. Lagerweij gewezen op de gevaren die z.i. voor de ker ken der Reformatie voortvloeien uit de activiteiten van de Raad van Kerken met zijn „Proeve van een beginselverklaring", die die jaar aan alle lid-kerken ter bespreking werd aangeboden. De vage humanistisch getinte for muleringen waarin deze beginselver klaring is vervat wijzen een weg die in strijd is met de leer der Heilige Schrift, zo verklaarde hij. Prof. dr. W. H. Velema, hoogleraar aan de theologische hogeschool der chr. gerei kerken te Apeldoorn, be handelde het onderwerp: „Om de re formatorische belijdenis van de gena de". De toenadering tot de Rooms- Katholieke kerk vindt in de protes tantse kerken, aldus prof. Velema, o.m. ook plaats vanwege het feit, dat deze laatsten bezig zijn de reformato rische genadeleer te verliezen. Waar humaniteit betracht wordt, is de ge nade aanwezig, zo zegt men. Er vindt een humanisering van de genade plaats. Genade is niet meer een per soonlijke verhouding tot God. Zij is eer. kracht die wij zelf hebben. Zo wordt genade losgemaakt van de ge nadige God. Zij wordt vermenselijkt. Daarmee wordt de Reformatie te niet gedaan. De protestantse kerken zijn bezig hun reformatorische erfenis te verspelen. Dat heeft allerlei praktische gevol gen: het evangelie wordt weer tot wet. Wat de mens, resp. de kerk moet doen, is de inzet van de prediking. Het bevrijdende en vertroostende van het evangelie verdwijnt zo uit de prediking. Zonde is dan een maat schappelijk kwaad. Het is geen kwaad meer in de relatie tot God. De toekomst zo meent men is in onze handen. Deze humanisering van de genade was juist het punt waartegen de Re formatie zich verzette. De Reformatie ontdekte dat genade gelegen is in de gunst van God. Zij zag weer, dat be kering noodzakelijk is. Zij legde alle nadruk op het werk van de Heilige Geest. In de roomse kerk van die tijd werd er met de genade gemanipu leerd. En zo geschiedt het nu in roomse en in protestantse kerken. Wij zijn bezig het zicht op wat genade is kwijt te raken. Dat hangt nauw samen met de vi sie op de bijbel. De Reformatie betrof ook het zicht op en het gebruik van de bijbel. De humanisering van de genade hangt direct samen met de vermenselijking van de bijbel, aldus prof. Velema in zijn referaat. ding de indruk, die door Memisa ge wekt is, dat het een „algemene" zaak betrof, terwijl'zij geen contact heeft gezocht met anderen die zich met medisch werk overzee bezighouden. Onder de „702 Nederlanders, die werken aan de verbetering van de gezondheid en sociale omstandighe den in de ontwikkelingsgebieden" (al dus de Memisabrochure) zijn volgens de raad geen anderen dan r.k. wer kers. Teil onrechte Het feit dat van „ontwikkelings hulp" werd gesproken acht de raad voor de zending ten onrechte. Het wekt de indruk dat het ontwikke lingsprobleem via dit soort acties kan worden opgelost. Ook de beeldvorming rondom het medische werk, welke hier in de hand is gewerkt, wordt door de raad betreurd. „Er bleek in geen enkel op zicht iets van beleid",-, „het was 'blank geld voor blanke mannen' en de rol van de autochtone artsen en andere werkers in de gezondheidszorg is nergens aan de orde gekomen. Het grote belang van de preventie en de consequenties daarvan is niet uit de doeken gedaan, evenmin als de voorrang die naar de mening van ve len gegeven moet worden aan de kennisoverdracht. Daarmee is een vertekend beeld van het moderne medische werk ont staan. De raad is er overigens van overtuigd, dat er ook bij een aantal r.k. organisaties onbehagen over deze beeldvorming bestaat. z waren waren geuit, heeft de Memi sa toegezegd, dat „wanneer protestan ten dit wilden zij ook konden aan kloppen om projecten". De hervormde raad stelt zich voor om met andere protestantse partners, die actief zijn op het terrein van de gezondheidszorg overzee, hieromtrent te overleggen. De raad voor de zending van de hervormde kerk heeft met deze be zwaren gewacht tot na de actie „om verwarring bij het publiek te voorko men". Nu deze echter achter de rug is opent hij graag de discussie „over welke prioriteiten er in het medische werk overzee liggen en op welke wij ze wij vanuit Nederland daarbij hulp kunnen verlenen." DEN HAAG De Noordzee- conferentie in Den Haag heeft het Nederlandse idee overgeno men dat er een absoluut verbod moet komen voor het in zee storten van stoffen die biologisch moeilijk afbreekbaar zijn. Hier onder vallen verscheidene be strijdingsmiddelen, kwikverbin dingen en PCB's (een groep in dustriële hulpstoffen), die door verschillende organismen in hun lichaam worden opgezameld. Ook werd men het eens over de beginselen voor een tweede lijst stof fen, die alleen onder beperkende be palingen zouden mogen worden ge loosd. De vijf deelnemende landen (Ne derland, België, Frankrijk, West- Duitsland en Engeland) gaan begin oktober in Londen hun voorstellen formuleren voor de grotere conferen tie die op 19 oktober in Oslo begint. Voorzitter drs. R. J. van Schaik van de Haagse conferentie verklaarde gis teren dat „nog maar een bescheiden begin is gemaakt" met het oplossen van een van de gemakkelijkst te re gelen onderdelen van het hele pro bleem van de zeevervuiling. Criteria Voorts vraagt de hervormde raad zich af of de regering misschien in middels haar strenge criteria voor de medefinanciering van particuliere projecten heeft laten vallen, nu de minister van ontwikkeligssamen- werking zonder voorwaarden een gift van V/i miljoen heeft overgemaakt. De tot nu toe door de regering in acht genomen criteria zijn ook vol gens de raad niet geschikt meer en er zullen naar het oordeel van de raad nieuwe wegen bewandeld moeten worden, maar dan wel andere wegen dan die nu door de minister bij het verlenen van deze gift zijn gekozen. Er zal naar het oordeel van de raad meer dé nadruk moeten worden ge legd op de zelfhulp van de plaatselij ke gemeenschappen en de daarbij be- hoi ende „investeringen-in-mensen". Overleg ?Ca een protest namens de Neder landse Zendingsraad bij Memisa waarbij ook de eerder genoemde be- De financiële en economische problematiek, waarvoor ons volk staat, wordt bijna met de dag groter. In gelijke mate geldt dit voor de zwaarte van de taak die het kabinet-Biesheuvel op de schouders krijgt. De monetaire wereldproblemen, die ook voor ons land ernstige risico's meebrengen, zijn op zichzelf al een reden tot grote zorg. Aan deze problemen zitten gevaarlijke kanten voor onze export naar de V.S., maar ook voor de export van andere landen naar Amerika. De Nederlandse export naar landen buiten de V.S. dreigt daardoor ook afgeremd te worden. Een groot binnenlands probleem, waarmee vorige kabinetten zich reeds geconfronteerd zagen maar het huidige kabinet in het bijzonder is het vraagstuk van de inflatie en de hiermee nauw samenhangende problematiek van de loon- en prijsontwikkeling. De laatst gepubliceerde stijging van de kosten van levensonderhoud namelijk over de maand augustus van dit jaar houdt in, dat sinds december van het vorig jaar de kosten van levens onderhoud reeds met 6.4 pet omhoog zijn gegaan. Vergelijken we de periode januariaugustus van dit jaar met dezelfde periode van vorig jaar dan blijkt een gemiddelde stijging van de prijzen met 7,3 pet. De verwachting is gewettigd, dat over het gehele jaar 1971 de prijsstijging in de buurt van deze 7,3 pet zal komen te liggen. Hierbij moet nog bedacht worden, dat een eventueel effect van het afschaffen van de prijsmaatregel op de prijzen nog moet komen. De raming voor dit jaar bedroeg aan vankelijk 6 a 7 pet. Tegen de achtergrond van de internationale en onze nationale financiële en economische proble matiek valt een uiterst moeilijk jaar 1972 te ver- De raad voor de zending van de hervormde kerk heeft (zie elders in dit nummer) een paar kritische kanttekeningen en vragen gesteld met betrekking tot de wijze waarop de actie „Geef gezondheid" werd voorbereid en gepresenteerd. Het is te hopen dat het bestuur van de „Memisa" (de r.k. medische missie-actie) er ernstige aan dacht aan zal schenken. Temeer omdat deze raad de sportiviteit heeft betracht zijn bedenkingen eerst openbaar te maken nadat de actie is gestart. Ook de directeur van het diakonaal bureau van de geref. kerken, dr. J. van Klinken, publiceerde zijn bezwaren eerst na de befaamde tv-uitzending van Willem Duvs. 7ii vrilden het beoogde doel niet bij voorhaaf t'p-lip vragen sehiden. wachten. Kostenverhogingen en prijsstijgingen zullen tot het uiterst noodzakelijke beperkt moeten blijven. Dit betekent o.m., dat gestreefd zal moeten worden naar een inkomenspolitiek, die de kosten stijgingen voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperkt. Wat hier opgemerkt wordt voor het bedrijfsleven geldt overigens in dezelfde mate voor de overheid. Het verhogen van tarieven voor bus en tram, voor 'gas en licht, voor brief en drukwerk en voor ben zine en wegenbelasting, werken even funest door in de lonen en kosten van levensonderhoud als kostenstijgingen bij het bedrijfsleven zelf. Een veeg teken op dit moment reeds is, dat de investeringen bij het bedrijfsleven hier en daar op vallend sterk afnemen. Een beter geluid komt uit de kring van de werknemersvakbeweging, waar men bereid zou zijn bij het vragen van reële loons verbeteringen verbetering van secondaire arbeids voorwaarden (vacantie. sociale verzekering enz.) volledig te betrekken bij de berekening van de reële jaarlijkse inkomensverbetering. Het vechten tegen genoemde gevaren is de moeite waard, want zouden wij als volk niet in staat blijken de problemen voldoende het hoofd te bieden, dan moet gevreesd worden, dat veel finan ciële en economische ellende over ons komt; in sociaal opzicht betekent dit een sterke uitbreiding van het sociale kwaad der werkloosheid. In poli tieke zin komt dit er op neer, dat het parlement zich. na de indiening van de rijksbegroting niet moet verliezen in 'partijpolitieke slimmigheden, maar constructief met de regering samen moet vechten tegen de gevaren, die thans vopral op sociaal-economisch en monetair gebied op ons afkomen. Er behoeft namelijk geen twijfel aan te bestaan dat „Geef gezondheid" op een goed doel is gericht. Vandaar dat ook wij er graag in hebben toege stemd om de actie, door het brengen van eigen reportages over de sociaal-medische nood van Indonesië, te begeleiden. Dit sluit niet uit dat, in het licht van de presen tatie. ook naar onze mening de kritische vragen terecht worden gesteld. Een duidelijk antwoord daarop is niet alleen voor een juiste beoordeling van deze incidentele actie van belang, doch het kan ook overigens de samenwerking op het gebied van medische hulpverlening aan ontwikkelings landen ten goede komen. Dr. Ozinga en E.O. „De NCRV, die altijd op het standpunt heelt gestaan, dat zij (via de televisie) niet teveel direct gerichte programma's diende uit te zenden heeft dit beleid gewijzigd. Wij willen, zei voorzitter dr. Ozin ga, hiermede tegemoet komen aan wensen van leden, die meer evan gelie op de beeldbuis wensen". Dit lees ik in de krant van 14 septem ber 1971. Ik betreur het, dat de NCRV, toen enige jaren geleden van vele zijden met aandrang daarom werd gevraagd, dit niet heeft willen doen. In de beslissingen van die tijd domineerde de persoonlijke mening van dr Ozinga. Als toen was tegemoetgekomen aan wensen van leden, dan was de E.O. er be slist niet gekomen. Voor hen die met de NCRV meeleefden, waartoe ik mijzelf ook reken, was de E.O. eensmartelijke consequentie van de houding van dr. Ozinga. De koersverandering bij de NCRV komt te laat om de breuk te he len". Rijswijk F. J. Hoogenraad Begunstiger van de NCRV en lid van de Stichtingsraad van de E.O. VONDELPARK.) EUGD De Vondelparkjeugd, daarover had „Hier en Nu" volgens uw tv- cc-mmentator maar een uiterst vreemde uitzending gemaakt. Zoiets als „oude koeien uit de sloot halen". Je mag er natuurlijk wel over spreken, maar dan in de trant van: „We leven vrij, we leven blij." Die hoofdinspecteur Vrijburg dacht er kennelijk anders -over. Maar die lieve man wist bepaald niet dat hij met onconventionele jeugd te doen had. Hij had weinig of geen begrip voor de praktijken van de Vondel parkjeugd. Hij spande, volgens uw commentator, de kroon met zijn klachten. Hulde aan deze politieman, en zijr. collega's die er net eender over denken. Nieuw Vennep L. G. Faas Samenwerking met Rome Nu Rome de banvloek, die Luther 450 jaar geleden trof, niet wil her zien, komt het mij nog onbegrijpe lijker voor dat de protestantse par tijen nog steeds aansluiting zoeken bij 'de KVP. Ik geloof stellig dat een fusie van ARP en CHU en eventueel een federatief samengaan met de KW, veel meer voor de hand zou liggen. Men moet, dunkt mij, de fusie aerst tot stand bren gen omdat dan een zuiver protes tants geluid in het parlement kan klinken. In een tijd die om duide lijkheid 'schreeuwt', zou een fusie van ARP en CHU op zijn plaats zijn. Een fusie met de roomsen zou de onduidelijkheid in de hand wer ken. Den Haag E. van Drcnthem Soesman Als Christus spreekt, over ons leven als christenen vo aangezicht van God, dan noemt Hij drie dingen: geven, en vasten. Maar moet vasten altijd betrokken worden op het eten? loof dat de Heiland veel meer bedoelt. Het gaat om ding ontzeggen, opdat wij iets anders kunnen doen voor he hinkrijk Gods. Wij laten ons zo vaak leven door de tijdgee buren hebben een t.v. en dus moeten wij er ook een hebbi andere buren hebben een ijskast en we willen niet achterl Halt, zegt Christus. Een kind van God laat zich niet leve ITGEE zijn omgeving, maar 'door zijn Heer. Misschien wil hij als.u we dat geld voor die ijskast voor Zijn werk besteden. Vasten, dacht ik, heeft ook te maken met onze tijd. Ju ^n. we meer vrije tijd dan enige vorige generatie, hebben, kom is h We lezen vandaag: Ezechiël 37:24-28. We lezen morgen: Daniël 7:1-8. ik ni ik w Ier ui' Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De generale synode van de christelijke gerefor meerde kerken heeft besloten het vrouwenkiesrecht te handhaven. De vorige synode in 1969 had de gemeenten de vrijheid gegeven, ook de vrouwen te doen deelnemen aan de verkiezing van ambtsdragers. Twintig kerkeraden hadden bezwaarschriften ingediend tegen dit besluit Zes uur sprak de synode over deze zaak in een discussie, die volgens de algemene mening op een hoog en broederlijk niveau werd gevoerd. Tenslotte werd het voorstel van ds. P. Roos uit Mid- delharnis en ouderling M. Koole uit Middelburg om het besluit van de vorige synode te herroepen, verworpen met negen (van de 52) stemmen voor. Efeze 4:11: Christus geeft zijn ambten, doordat Hij daartoe be kwaam maakt. Dat onderkent de ge meente. Daarin kan. het apostolisch vermaan van "de onderdanigheid blij ven functioneren. De vrouw regeert niet mee en verkiezen is niet een kwestie van eigen keuze en anderen beinvloeden, maar met elkaar onder kennen de gaven die Christus heeft gegeven. Prof. dr. B. J. Oosterhoff legde de accenten toch weer anders. Voor hem lag de beslissing bij Galaten 3 („In Christus is noch man, noch vrouw"). zoveel tijd te kort. We willen dit, we willen dat. Er is zof.™*. lezen, te zien, te beleven. De communicatiemedia .weten hoe ze ons moeten boeien. En weer zegt Christus: Hak heeft u voor heel iets anders nodig. Hij wil ook Heer zijn i flag 1 tijd. ismus dt we r dat roost e troo ik n ndom wat mene var toren het e nderl tdus de g Wij Dit t nie wer ld ii Irukki u di «t to niet t eens over je d: d( Prof. dr. J. P. Versteeg besprak gis teren uitvoerig de bijbelplaatsen, die in de bezwaarschriften waren aange voerd. Hij kwam tot de conclusie, dat de Schrift inderdaad duidelijk spreekt over de eigen plaats van de vrouw, namelijk die van onderdanig heid aan de man (het sterkst in Titus 2 en 1 £>etrus 3). Maar dat is hier niet aan de orde. omdat het niet om een. regeerdaad gaat. De Bijbel beschrijft de verkiezing niet op één wijze. Allerlei variatie blijkt in de nieuwtestamentische ge meente mogelijk. Maar beslissend is Voorzitter vrijzinnige hervormden: (Van een verslaggever) ZWOLLE Dr. mr. H. van 't Veer, de voorzitter van de ver eniging van vrijzinnige hervorm den, zou het verstandig vinden als in de hervormde kerk de be staande modaliteitsorganen als realiteit werden aanvaard. Hij zei dit in zijn openingsrede op d;e gisteren ih Zwolle begonnen twee daagse algemene vergadering van de vereniging. „Er komen immers kerk leden in modaliteitsvergaderingen bijeen en het doet onwerkelijk aan, indien men daarvoor de ogen sluit", zo vervolgde dr. Van 't Veer. eraan toevoegend: „Het kan voor de kerk nuttig en goed zijn, indien zij een goed contact heeft met modaliteitsor- ganen; wij zijn daartoe te allen tijde bereid". De voorzitter legde er in zijn rede ROME (KNP) Op de bis schoppensynode die donderdag 30 september in Vatikaanstad be gint, zullen Barbara Ward (lady Jackson), hoogleraar in de eco nomie aan de Columbia-univer- siteit in Amerika en lid van de pauselijke commissie Justitia et Pax, alsmede Maria del Pilar Bellosillo, consultrice van de le- kenraad, optreden als adviseurs bij de behandeling van het a- gendapunt„Sociale rechtvaar digheid in de wereld"'. Voor het eerst zijn ook de priesters KWARTET I TROUW De Rotterdammer Nieuwe Haagse Courant Nieuwe Leidse Courant D^rdts Dagblad Trouw Commissie van hoofdredactie: J. de Berg (voorzitter), H. P. Ester, G. J. Brinkman J van Hofwegen op ör synode vertegenwoordigd. De psus heeft namelijk 26 priesters be noemd tot waarnemers. Voor het Ne derlandse taalgebied is dat de Belgi sche aalmoezenier Marcel Fraeyman (daartoe aangewezen door de Geneef- se priestervergadering van april jongstleden (en door de paus' korte- lirfgs bekrachtigd.) Ais tweede man gaat met Fraey man mgr. dr. Braun, vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam, mee naar Rome Op de synode zal de discussie vol komen vrij zijn. Ook de celibaats- kwestie. die bij eerdere bijeenkoms ten (zoals het Vatikaanse concilie) uit de discussie gelicht werd, is vrij voor debat. De synode begint met een uit voerig rapport over de situatie in de keik en de belangrijkste problemen, welke zich aandienen. Naast behan deling van de twee grote onderwer pen. priesterschap en rechtvaardig heid ir. de wereld, zal de synode ook aandacht moeten besteden aan een referaat van kardinaal Felici over de situatie rondom de kerkelijke grond wet. waarop overal in de kerk scher pe kritiek is geleverd. De bisschoppen van Nederland zul len cp zondag 26 september in een btief aan alle gemeenteleden aan dacht vragen voor de bisschopensyno de De Nederlandse bisschoppen wij zen er in hun brief op dat zij deze synode zien „als een bijdrage tot de ,.t V-:„CT v,3r, k°rk". de nadruk op dat de vrijzinnige her vormden steeds bereid zijn om bij te dragen aan het werk in de kerk, en wel in samenwerking met de leiding van de hervormde kerk, in. casu de synode. Dr. Van 't Veer stelde vast dat het aan de algemene kerkvergadering van de hervormde kerk, de AKB, te danken is dat aan de zaak-Smits (aan de vrijzinnige prof. dr. P. Smits wa ren de emeritaatsrechten ontnomen na moeilijkheden, ontstaan door een artikel van zijn hand over de verzoe ning) een eind is gekomen. De voor zitter was over de afloop Van de zaak zeer verheugd. „Wij hopen, dat in de toekomst tegen niemand nogmaals zal worden geprocedeerd als tegen prof. Smits is gedaan. De waardigheid var- de kerk verdraagt een dergelijke handelwijze niet. Laat deze zaak voor allexi een goede les zijn geweest. Er is energie verspild, er werden onnodige emoties opgeroepen en door het nega tieve karakter dat aan de zaak kleef de, werden veel mensen van de kerk vervreemd. Dat alles in een tijd, waarin meer dan ooit eenheid en sa menwerking geboden was", aldus de voorzitter van de vereniging van vrijzinnige hervormden, de zondeval. Deze vloek is door Christus opgeheven. De bezwaarden spreken van wereldse invloeden in de kerk, maar volgens prof. Oosterhoff zou de eeuwenlange achterstelling van de vrouw in de kerk wel eens het gevolg van wereldse invloeden kunnen zijn geweest. Ds. J. H. Velema (Apeldoorn) vond. dat zich hier iets concentreert van de hele problematiek van de christelijke gereformeerde kerken. Het was hem bekend, dat sommige kerkeraden deze zaak als een handvat gebruiken. Hij bestreed met nadruk, dat dit een nieuwigheid zou zijn. Het vrouwen kiesrecht kwam in de vorige eeuw al aan de orde in de christelijke gere formeerde kerk. Overigens was ds. Velema bepaald niet gelukkig met het betoog van prof. Oosterhoff, dat volgens hem elementen bevatte, die ook gebruikt zouden kunnen worden om-de vrouw in het ambt te verdedi gen. Gewetenszaak Dat het voor de tegenstanders een gewetenszaak was, bleek uit het woord van ds. Roos aan het eind van de discussie. Hem woog zwaar de vraag, hoe men met elkaar in één kerk moet samenleven. Zijn wij be dillerig. om de meerderheid in onze kerken te willen dwingen tot ons standpunt? Mogen wij heerschappij voeren? Hij stond in tweestrijd, of hij toch niet toe zou geven. Maar omdat men hem er niet van overtuigd had, dat het hier maar een middelmatige zaak betrof, schreef zijn geweten hem voor, zijn voorstel te handhaven. De onderdanigheid van de vrou hoorde volgens hem tot de vlo Nadat dit voorstel vervolgend 1 worpen was, werd' een voorstelens" ds. Velema aangenomen. I sprak de synode uit, dat in d prate zwaarschrif'.en niet uit de Sch euvei aangetoond, dat het deelnemer Mas de zusters aan de verkiezing eueuve: geerdaad is. Daarom zijn de a voerde teksten geen bewijs va onjuistheid van het besluit van In de bezwaarschriften is niet toond, dat het besluit in strijd Schrift, belijdenis en kerkorde. Omdat de meeste synodele< meerderheidsrapport niet ovei genoeg vonden om als antwo de bezwaarde kerkeraden te werd de commissie tenslotte o gen, het rapport in zov« herzien, dat nader ingegaan w de Schriftgegevens, zoals die me in het betoog van prof. ter sprake waren gekomen. NED. HERV. KERK Beroepen: te Delfshaven en selt: W. van Gorsel te Oude Toi Bedankt: voor Ede en Hoev< J. C. Schuurman te Putten; Mo'ntfoort: P. J. Dorsman te horst. GEREF. GEMEENTEN Bedankt: voor Capelle a. d. J J. van Haaren te Amersfoort;fc Leerdam: N. W. Schreuder te NED. HERV. KERK Afscheid: van Vianen: C. W ber. te Bennekom; van Hard< W. H. van Kooten, ber. te Hil berg: van Rijnsburg: H. van ber. te Hijkersmilde; van Biddi zen-Swifterbant: D. Verhoef, Beverwijk: van Nuenen: G. Gri ber. te Harfsen. Intrede: te Appelscha: H. Fa) Hemelum c.a.; te Zwolle: A. vs uit Den Haag; te Urk: A. S. Bi uit Oostwold (Old.). theo vegi ien Cl GEREF. KERKEN Afscheid: van Berkum: J. taak, ber. te Barneveld; van trder Ae. van der Woude, ber te Maa: Intrede: te Delfcijl: H. T. van ">kl hove uit Slikkerveer; te Nieuwftni< kela: kand. J. van Andel uit Ri *- E dam; te Echten (Fr.): kand. J. S. mante uit Echten, voorheen te D pen. GEREF. KERKEN (VRIJG.) iwaï )ber EI th Intrede: te Eindhoven E. R. Poirinf uit Breukelen (buiten verb.). ALG. DOOPSGEZ. SOC. Afscheid: van Den Haag: J. ber. te Utrecht. NED. PROT. BOND Afscheid: van Rhenen: A. Ven ten, ber. als pred. v. d. herv. gen te van Wirdum. Vrijzinnig Hervormde we reorganiseerden hun b als acl irez ber Van een verslaggever rbri ZWOLLE Het driewekel blad van de Vereniging van Vrij het nig Hervormden in Nederland, rbri en Wereld", heeft het moeilijk e lgh( als zijn grote broer „Hervormd jet derland". Op de gisteren in Z' igir gehouden vergadering van de ve: oett ging werd besloten de twintig p aag selijke en regionale edities van rge blad terug te brengen tot vijftien eor dan plaatselijk en regionaal niéstn zullen gaan bevatten. fvoc Het blad heeft een totale van 16.000. De voorzitter van de irm eniging, mr. dr. H. van 't Veer he jn nerde aan de moeilijkbeden bij J jen vormd Nederland" dat begin c'r''!epp/ alle kopbladedities zal gaan afsti an „Wij zouden het als vrijzinnig vormden bizonder betreuren wanf „Hervormd Nederland" zou mo verdwijnen", aldus de voorzitter de Vereniging van Vrijzinnig j CIUDAD REAL (Reuter) Ze* 'as tien Canadese toeristen zijn oml< to men en elf raakten ernstig gev £r' toen de bus waarin zij reden j* avond bij het Spaanse dorp Chi Real op een vrachtwagen botste.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 2