De krant kunt u niet missen, geen dag Bierkenners vragen jonge medewerker RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN HOOFD FACTUUR CONTROLE STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK EN GEZINSVERZORGING i.o. ALPHEN AAN DEN RIJN ADMINISTRATEUR corrector(trice) afdelingssekretaresse NIEUWE LEIDSE COURANT 18 ZATERDAG 18 SEPTEMBER ~'0GROI.SCHE %IERmoiïw£RijM£W 'Vakmanschap is Meesterschap en de Schoonheid van het eigen land Zuid-Limburg, landsdeel van een zo grote veelzijdigheid, dat het niet mogelijk is zelfs de voornaamste facetten daarvan in kort bestek ook maar enigszins te omschrijven. Daar is minstens een dikke A.N. W.B.-gids voor nodig. Het minst-binnenlandse stukje Nederland met Maastricht als meest-buitenlandse provincie hoofdstad, met restanten van allerlanden, aller- heren en allervolken invloeden, van Romeinen en Kelten, van Franken, Lotharingers en Spanjaarden, Fransen en Duitsers, zelfs van Noormannen. Een weelderig golvend land, waarover met een zwierige en royale hand burchtruines, kastelen en kasteeltjes, kerken en kapellen, gesloten en gewone boerderijen, wind- en watermolens zijn gestrooid, als vroeger tegen Sinkerklaas opzei- tertjes op een tapijt van zachtgroen met oker en oranje, met tussen ornamenten van rijzige populieren de zilveren linten van de Maas en zijn zijrivieren, van beken en van beekjes. Bouwstijlen van vóór het jaar 1000 tot nu: muren van mergel, van veldkeien en baksteen en van combinaties daarvan, daken van steen rode pannen en grjze lei. Een levenslustig land met fanfares en har monieën, met schuttersfeesten, met uitbundig carnaval en stille devoties, met een goede tafel, waarop een keur van vlaaien en ronde kruidige koeken, lamsbout en forellen, asperges en cham pignons, rommedoe, wijn en bier, Breugheliaans en Bourgondisch land. Land ook, waar hoofsheid en galanterie van vroeger hun stempel drukten op park- en tuin aanleg rond de kastelen, met meesterschap aan hun karakter aangepast. Vahnanschap is Meesterschap. Dat geldt voor de park- en tuinarchitecten van Zuid-Limburg, dat geldt sinds 1615 voor de brouwers van Grolsch, opvolgers van Peter Cuyper, die in 1676 Gïldemeester werd van de brouwers in Groenlo. (jrolsch, ambachtelijk gebrouwen bier, met een eigen karakter en een bijzondere smaak en fris heid, bereikt door een volkomen natuurlijk brouw- en rijpingsproces, dat bijna vier maanden duurt. Dank zij de natuurlijke houdbaarheid van Grolsch, kan het kunstmatig houdbaar maken achterwege blijven, waardoor alle goede eigenschappen van dit bier worden behouden-,. Grolsch bier, vers bier, in beugeïjlessen, in pijp jes Een juweel van een boekje 'OVER CARTOGRAFIE' Eind november a.s. verschijnt 'Over Cartografie', een rijk-geïllustreerde inleiding door F.W. Michels en G.E.K. Brummer tot de veel zijdige kunde en kunst van het kaartenmaken (geschiedenis, werkwijzen, kaartsoorten etc.), met reproducties in zwart-wit en kleur van delen van oude kaarten. Het boekje van 18x18 cm, typografisch bijzonder goed verzorgd, heeft een stijve band van groen boekbinderslinnen met goudstempeling. U doet verstandig het nu al te bestellen door overmaking'van f 5,75 (kostprijs plus verzend kosten en B.T.W.) op giro 853546 van de Grolsche Bierbrouwerij N.V. te Enschede, onder vermelding 'cart.' Het wordt U dan onmiddellijk na verschijning (vóór St Nicolaas) toegezonden. Zij die geregeld reproducties van de Grolsche panoramakaarten bestellen, zullen van die kaarten door dit boekje nog meer plezier hebben. en m Unnetjes. Wilt U een reproductie van deze kaart met onderschrift, perfect gedrukt op luxe-vergépapier Doe dan in een envelop een briefje met Uw naam en adres en de naam van de kaart: 'Zuid-Lmiburg. Voeg daarbij 5 stukken van Grolsch-etikelten, waarop de G van Grolsch voorkomt. Van het etiketje van een beugelfles kunt LI de G zo afscheuren; van een pijpje fwaarin precies hetzelfde verse Grolsch) zult U het etiket eerst moeten afweken. Bent Ugeen Grolschdrinker en niet van plan dat te worden, sluit dan - inplaats van stukjes etiket -5 geldige met-vastgeplakte postzegels van 25 cent in. Plak de envelop dicht, frankeer met een postzegel van een kwartje en adresseer aan: Grolsch, Postbus 55, Enschede. De kaart wordt U dan in een kartonnen kokertje franco thuis gestuurd. Van de eerder uitgegeven reproducties zijn voorlopig geen exemplaren meer verkrijgbaar. ACCOUNTANTSKANTOOR E. M. SCHADE van Oldenbarneveldtweg 35. Wassenaar vraagt M.B.A. diploma vereist. Hoog salaris, goede vooruitzichten en prettige werkkring. Brieven gaarne aan bovenstaand adres. Bij de AFDELING FINANCIëLE ADMINISTRATIE van het Bureau van de Universiteit kan worden aangesteld een Vereist wordt het bezit van een praktijkdiploma boekhouden en als bewijs van voortgezette studie minstens het MBA-diploma. Aanvangssalaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd van de afdeling Personeelszaken der Rijksuniver siteit. Stationsweg 46 te Leiden onder vermelding van advertentienummer 71.216. Wij vragen per 1 januari 1972 een bekwame die zelfstandig de verantwoording voor onze gehele administratie öp zich kan nemen. Zijn taak zal o.a. inhouden: het verzorgen van de boek houding, de personeels- en loonadministratie; de admini stratie van subsidies en donaties; behandeling van de correspondentie en het verstrekken van gegevens ter voor bereiding van bestuursbesluiten. Voor een goede taakvervulling achten wij gewenst: O een leeftijd tussen 30 en 35 jaar O het diploma M.B.A. en ruime ervaring O belangstelling voor het werk van onze stichting. Uw sollicitatie met uitvoerige inlichtingen omtrent opleiding en ervaring kunt u richten aan de heer A. Faasse, IJsselstraat 19 te Alphen aan den Rijn. (Telefoon 017202172 tussen 19.00 en 20.00 uur). Wij vragen voor onze afdeling Lessenpro- duktie, waar de schriftelijke lessen en ander drukwerk worden voorbereid een bekwame leeftijd tussen 20 en 35 jaar Het werk bestaat uit het corrigeren van druk proeven van de LOl-lessen en wordt in een volledige dagtaak in ons LOI-gebouw ver richt. Een middelbare opleiding is hiervoor ge wenst, terwijl ervaring in corrigeren tot aan beveling strekt. Schriftelijke soljicitaties met uitvoerige in lichtingen kunt u richten aan het Hoofd van de afdeling Personeelszaken. leidse onderwijsinstellingen In het psychiatrisch centrum „Schakenbosch" is op korte termijn plaats voor een die zal worden belast met de administratie van de afdelingsarts en het hoofd van het paviljoen. Een opleiding op middelbaar niveau is wenselijk. Een typediploma is vereist en enige administratieve ervaring strekt tot aanbeveling. Inlichtingen over de werkzaamheden worden gaarne verstrekt door mevr. A. Slob, telefoon (01761) 8948, toestel 123. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de ekonomisch adjunkt-direkteur, Veurse Straatweg 185, Leidschendam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 18