,Tsjechoslowakije heeft zich liet bij bezetting neergelegd" Zwitsers blijven heersen in Ronde van de Toekomst Oppeiiheimer: Arbeiders Zuid-Afrika kunnen zich onvoldoende ontplooien Muziek en dans uit oud Koreaans cultuurbezit Sijbrands: Europese damtitel bsef Smrkowski in moedig interview: ht Keizer en Neeskens een duel geschorst In Goirle centrale antenne verplicht Flits Schiir als enige Nederlander in kopgroep ber i ZATERDAG 18 SEPTEMBER 1971 Van een onzer redacteuren Het Tsj echoslowaakse volk «eft zich niet neergelegd bij de setting van ons land door Rus- che troepen. 'De kalmte bij is is 'actief'. Ons volk is als een >kter die waakt bij een zieke en ireed staat om onmiddellijk in grijpen en te handelen in ge- jl van een crisis. Het is een toe and die niemand behoeft te or- iniseren. Zij bestaat gewoon', it heeft Josef Smrkowski, na id-partij leider Alexander aebtsek de belangrijkste leider ji de Praagse lente, verklaard. Jmrkowski, die na de invasie van i8 steeds meer naar de achtergrond gewerkt, ontheven uit al zijn func- s en uit de partij gestoten, heeft in a zeer moedig interview informatie geven over de huidige toestand 'in ijechoslowakije. Smrkowski is thans ziek. Hij is or een ernstige kwaal aan zijn be- OLAS (ANP) Willy Stahle hj de wereldkampioenschappen ïki kampioene in de figuren "orden, zij doorbrak met haar zege Amerikaanse overwinningenreeks dit onderdeel. De 17-jarige Ber rie is de eerste Nederlandse we- Idkampioene waterski. De Amerikaanse Christie Lynn ifcft de wereldtitel combinatie be- ald. Zij kreeg in totaal 2829,419 mten. De Frangaise Maurial eindigde tweede voor de Australische liurlow. De Nederlandse Willy Stah- eindigde met 2549,802 punten op de jfde plaats. Hij woont in een appartement in Praag en kan, behalve dat hij weinig weg kan gaan, ook nauwelijks bezoek ontvangen. Eventuele bezoekers, al dus Smrkowski Iepen kans in dat ge val hun baan te verliezen. In een vraaggesprek dat het Ita liaanse communistische parlementslid Davide Lajolo met hem had en af drukte in zijn weekblad' Vie Nuove Giorno, vertelt Smrkowski dat „nau welijks 10 procent van de bevol king" de politiek die thans door par tijleider Goestaw Hoesak en de zijnen wordt gevoerd steunt. De officieel ge propageerde stelling dat de troepen van het Warschau Pact destijds le gaal zijn uitgenodigd door „veel" of „een aantal" Tsjechoslowaakse parle mentsleden en partijaanhangers is volgens Smrkowski onzin. ..Niemand neemt dit ernstig, niemand gelooft dit", aldus Smrkowski. De Tsjecho- slowaken hebben een diepgeworteld geloof in de soevereiniteit en onaf hankelijkheid van hun eigen land. „Een burger, „een man in de straat" heeft een normaal ver stand. Hij weet dat het Tsjechische en Slowaakse grondgebied al 1500 jaar toebehoort, aan de Tsjechen en de Slowaken. En óit hun zaken op dat grondgebied, de zaken van het land en hun volk door Tsjechen en Slowaken bestuurd moeten worden. En dat ze tegelijkertijd hun contrac tuele verplichtingen jegens bondgeno ten en vrienden correct moeten nako men". Hoesak De partij en regering hebben zich de afgelopen twee jaar onder Hoesak ingespanner} om alle opvattingen, mo ties en besluiten van de tijd der Praagse lente te onderdrukken en van tafel te vegen, aldus Smrkowski. „Het waren twee jaar van ontken ning. De bezetting van het land door de strijdkrachten van het Pact van Warschau moest overal goedge keurd worden als een gave uit de hemel". Smrkowski wijst 'erop dat de Tsje- choslowaken zien voor de Tweede Wereldoorlog hebben verdedigd tegen „hét vergif van het groeiende fascis me en er niet door zijn bezweken. Slechts de wrede superioriteit van de (Duitse) strijdkrachten en het verraad van München heeft hen overwonnen. Toen Hitier de Sow.iet-Unie binnen viel vond hij voor deze vuile oorlog geen enkele Tsjechoslowaak bereid om als bondgenoot mee te doen". In 1968, aldus Smrkowski, werd he' partijprogramma van Doebtsek spontaan door een overweldigende meerderheid van de partij en het volk aanvaard en gesteund. „En ons volk heeft zijn houding jegens het programma van 1968 gehandhaafd. Het leeft in de overtuiging dat naar mate de tijd passeert er een herzie ning moet komen in het standpunt van de bondgenoten over de politiek van onze partij van 1968, een herzie ning in de houding jegens de 21ste nen gedwongen op krukken te lopen. thans zijn eigenlijke beroep uit. Zij werken allemaal, als een soort le- geroefening het merendeel van de tijd op het land. buiten Prafcg. Zij moeten zich bovendien nog gelukkig prijzen over het simpele feit dat zij werk hebben gevonden. Een van hen, vader van twee kinderen, heeft in zes maanden 34 fabrieken en instellingen, waar banen beschikbaar waren, afge lopen om werk te vinden. Maar hij kreeg steeds nul op het rekest na een besluit van de plaatselijke partijorga nisatie. Professoren zijn laders en lossers of magazijnbedienden gewor den. Voormalige ambassadeurs wer ken als portier. Een arts is nu vracht wagenchauffeur en een journalist is taxichauffeur Hel is erg moeilijk, aldus Smrkowski om principieel te blijven. Blijf je op je stuk staan, de invasie van 1968 afwijzen en de politiek van de Praagse lente goedkeuren dan is het bijna onmogelijk werk te vinden in het beroep dat je voorheen uit oefende. SMRKOWSKI augustus (de invasiedag) en dat er evenzeer tegelijk een normalisering zal komen van de betrekkingen tus sen Tsjechoslowakije en de andere landen van het Warschau Pact en vooral in de betrekkingen met de Sowjet-Unie, die abnormaal zijn". Medewerkers In het interview vertelt .Smrkowski dat medewerkers uit de tijd van de Praagse lente grote moeilijkheden hebben om in hun dagelijkse onder houd te voorzien. „Mijn medewerkers waren allemaal communisten. Het waren beschaafde mensen, specialis ten. Politieke theoretici, historici, partijfunctionarissen, vakbondsleden, enzovoorts. Niemand van hen oefent Mikpunt Over zichzelf zegt Smrkowski, dat hij al twee jaar lang het mikpunt is van voortdurende aanvallen. Als hij zich wil verdedigen in de pers of voor radio en tv wordt hem dat niet toege staan. Hij hoorde in 1970 uit de krant dat hij uit de partij was gestoten. „Ik lijd aan een ernstige ziekte aan mijn benen die de mogelijkheid om me te verplaatsen maximaal heeft beperkt en ik heb maanden lang in het ziekenhuis gelegen. Dank zij de inspanningen van artsen giat mijn gezondheid vooruit,, maar de. behan deling duurt nog lange tijd. Mijn le ven bestaat uit veel lezen en naden ken. De contacten met de buitenwe reld zijn beperkt door het feit dat elke persoon die met mij contact zoekt het risico loopt zijn miezelen van bestaan te verliezen". AMSTERDAM Het programma t» de Nationale Koreaanse Muziek- n Dansgroep vrijdagavond an de Heine Comedie bracht, is aangediend lis een folklore-programma. Dit is igenlijk onjuist: Korea is een land ial reeds lang vóór West-Europa op en hoog peil van cultuur en bescha ving stond. Die cultuur en beschaving ttaren en zijn nog steeds oosters, lebben zich ontwikkeld langs heel 'ndere lijnen dan bij ons het geval is. Wat het Koreaanse ensemble in bet kader van de Korea-Week inde is een eigen, levend cultuur leed, dat zich buiten de cultuur van hel westen beweegt. Als men hetgeen de Koreaanse Sroep brengt, folklore noemt, dan ZEIST De Ajaxieden Johan Neeskens en Piet Keizer zijn door de tochtcommissie van de KNVB gister avond voor één wedstrijd geschorst. Belde spelers zullen zondag niet mee spelen in de wedstrijd tegen NAC. Hugo Hogenkamp, speler van FC- Groningen, werd eveneens voor één ■wedstrijd geschorst. Keizer en Hogenkamp werden vori- ie week zaterdag in de slotfase van wedstrijd FC Groningen-Ajax floor scheidsrechter Hoppenbrouwer van het veld gestuurd. Johan Nees- werd in die wedstrijd opge- sotreven weges herhaaldelijk ruw !Pe|- Naast de schorsingen van één wedstrijd kreeg Neeskens een boete an 200 gulden. Piet Keizer en Hugo Hogenkamp kregen nog een wedstrijd oorwaardelijk plus een proeftijd van eeiJ jaar en een gledboete van 250 gulden. Ajax heeft aan het begin van de ittmg van de tuchtcommissie op nieuw de bevoegdhid van dat college aangevochten. zijn onze moderne muziek, ballet, dans. schilderkunst, jazz, pop en neem maar op te beschouwen als westerse folklore! Het feit, dat de Koreaanse cultuur of liever de cultuur van het Verre Oosten, waarvan zij deel uitmaakt zich langs heel andere lijnen ontwik kelde dan de onze maakt, dat de ar tistieke waarde van de avond in de Kleine Comedie in Amsterdam niet gemakkelijk is te beoordelen. In de dansen ligt virtuositeit, de bewegingen zijn mooi en elegant ge- styieerd. De muziek met zijn zeer ge compliceerde maatvoering en vooral harmonie staat veel verder van ons af. De vele in onze oren onprettige dis sonanten in de fluitmuziek maken een verre van vreugdevolle indruk, gemakkelijker ligt het snarenspel van de kayagum on in het gehoor. De muziek staat, wat klankvorming en ritme betreft, wellicht dichter bij de Japanse dan bij de Chinese. Ook in de kleding is verwantschap met Ja pan merkbaar. De vrouwenkleding kleurrijk, bijzonder elegant, maar ve'i.ig flatteus, omdat die de vrouw tot een vormloze „tent" maakt. Hoofdkleuren rood (vreugde), geel fcoud. d.w.z. voorspoed) en groen (vruchtbaarheid), verder wit (rouw) en zwart (meditatie), paars als op schik. Symbolisch dus alle aspecten van bet leven weergevend. De Koreaan is buddhist, vanzelf- spiekend kwamen er in het program ma ook buddhistische religieuze dan sen voor. Merkwaardige vertaalfout: in het Nederlandse programma werd gesproken over een „sjaman-dans" Een sjaman is een heidense tovenaar en het buddhisme kan men zeker niet bij de „heidense" godsdiensten inde len 1 De buddhistische dansen symbo liseren het zich losmaken van de ^idide en de eenwording met de alom tegenwoordige Godheid. Verder heel mooie waaierdansen en kunstige lintendansen en een door vrouwen uitgevoerde zwaarddans. Veel van de dansen waren ontleend aan dc oude hofcultuur uit de tijd dat Korea een koninkrijk was, uitgevoerd volgens de strenge regels die aan het hof golden, prachtig gestyleerd. Het gezelschap trad zaterdagavond voor de tweede maal op in de Kleine Comedie. Maandag zal het in het Congresgebouw in Den Haag te zien zijn. HANS W. LEDEBOER DURBAN (AP) De voor aanstaande Zuid-Afrikaanse fi nancier Harrv Oppenheimer heeft deze week in Durban ver klaard, dat Zuid-Afrika „het einde nadert van de periode,- waarin een bevredigend groei percentage kon worden bereikt door steeds meer Afrikaanse landarbeiders op te nemen in de industrie voor het verrichten van ongeschoolde arbeid tegen lage lonen. Oppenheimer, de president van de Anglc-American Corporation, sprak op do jaarlijkse conferentie van de Afrikaanse raad van vakverenigin gen. Opperheimer stelde, dat geen enkel lang zijn economisch potentieel kan verwezenlijken en een stijgende levensstandaard kan garanderen, als drc-kwart van de beroepsbevolking door gebrek aan opleiding en ont plooiingskansen wordt belet het beste te gever, wat in hen is. Vragen in Kamer over uitwijzing woonwagenbewoners DEN HAAG De PvdA-Kamerle- den Masman en Van Ooyen hebben minister Van Agt van Justitie schrif telijk vragen gesteld over de aanzeg ging aan vier gezinnen, die op het woonwagenkamp in Deventer verblij ven, om binnen een maand het land te verlaten. Deze buitenlandse gezinnen, aldus de belde Kamerleden, verblijven al zes jaar in Nederland en willen graag in aanmerking komen voor een woon- en een werkvergunning in ons land. Zij vragen de minister ook rekening te houden met de gunstige mening die de andere kampbewoners en de maatschappelijke werker aldaar over de betrokken gezinnen hebben. Vergeefse strijd tegen kakkerlakken APELDOORN In een tien ver- diepingen tellende woonflat aan de Parelvissersstraat in de wijk Zeven huizen in Apeldoorn heerst een lcak- kerlakkenplaag. Duizenden kakker lakken hebben zich in de onderste drie woonlagen genesteld, vooral in de keukens, waar ze hoeken en gaten vullen. Al sinds enkele maanden trachten de bewoners de beestèn te lijf te gaan. Maar tot nu toe zonder resul taat. In het Paleis voor Schone Kunsten werd een galaconcert gegeven ter ge- gelegenheid van de opening van Eu- roppalia. Op de foto is koningin Fa- biola in gesprek met dirigent Willem van Otterloo (midden) en eerste vio list Willem Noske. GOIRLE De Noordbrabant se gemeente Goirle (11.000 in woners) krijgt als eerste Neder landse gemeente de beschikking over een centrale antenne-inrich ting, waarop alle televisietoestel len in de gemeente zullen worden aangesloten. Midden in het dorp is een ongeveer 35 meter hoge antenne-mast verrezen, waarmee behalve de twee Nederlandse zenders ook drie Duitse zenders en de Nederlands- en Franstalige zenders kunnen worden ontvan gen. Het is de bedoeling dat in de loop van de komende drie jaar alle televi sietoestellen in Goirle op deze centra le antenne worden aangesloten, want na de ingebruikneming van deze cen trale antenne mogen geen nieuwe an tennes meer worden opgericht en binnen drie jaar zullen bestaande an tennes verdwenen moeten zijn. De centrale antenne komt in 'beheer bij de Woningstichting Goirle, die verplicht is de signalen van televisie zenders, welke kunnen worden ont vangen aan de aangeslotenen door te geven. Goirle is de eerste plaats in Neder land, die van de PTT een machtiging heeft gekregen voor een dergelijke inrichting. De Zwitser Bruno Hubschmidt gaat zegevierend over de streep in de tweede etappe van de Ronde van de Toekomst. „Zuic-Afrika is een land met een groie reserve aan arbeiders, die onder han capaciteiten moeten werken en die niets liever zouden willen dein te v/orden opgeleid en georganiseerd, oodat zij de taak kunnen uitvoeren, waartoe zij in staat zijn voor de ont wikkeling van de economie", aldus Oppenheimer. Hij zei, dat het moeilijk was zich omstandigheden voor te stellen, die gunstiger waren voor een snelle en, omvangrijke economische ontwikke ling er. het verwezenlijken van een hogere levensstandaard voor alle sec tor en van de bevolking, dan de huidi ge situatie in Zuid-Afrika. Maai wil Zuid-Afrika die kansen benutten, zo voegde hij eraan toe, dan „dienen wij oude vooroordelen te vergeten en een waarlijk nieuwe in stelling te krijgen. Indien wij daar mee beginnen zullen wij merken, dat dit veel minder moeilijk is dan wij donken". „Spoedig zouden wij zien, dat de Zuic-Afrikaanse economie en maat schappij vooruitgang zouden boeken met een vertrouwen, zekerheid en dynamiek, die men zich op dit mo ment niet kan voorstellen. Oppenhei mer zei, dat Zuid-Afrika voor de ver wezenlijking van het door hem ge stelde programma de financiële en materiële hulp van het buitenland nodig zou hebben. „Maar in diepste wezen is dit een v/aagstuk, dat wij zelf hier in Zuid- Afrika. ihoeten oplossen. En daarvoor is aanzienlijk meer vereist dan een wijziging van het beleid van de rege ring Wat wij nodig hebben is samen werking voor een gezamenlijks doel door alle arbeiders", aldus Oppenhei- Van een speciale verslaggever ALBI 'Dat heb ik zelfs in de tijd van Kubler en Koblet nooit meegemaakt: twee Zwitsers in de gele trui. Fuchs in die van gisteren, Hubschmid in de nieuwe na de tweede etappe van deze Ronde van de Toekomst'. Aan het woord was een oudgedien de in de Zwitserse wielrennerij, die zijn ogen haast niet kon geloven. Maar hij had zich niet vergist. In de 132.5 km tussen start en finish had zijn Zwitserse garde zich weer op het voorste plan kunnen handhaven. Eén Zwitser zat er in de kopgroep, die na ongedacht hevige schermutselingen op de finish op het autocircuit van Albi afstormde! Het was de in de groene trui rijdende Bruno Hub schmid, die in de openingstijdrit achter landgenoot Fuchs tweede was gewor den. Nu kon de 21-jarige Helveet zich echter uitleven. Een van de sterke wapens van de Zwitserse kampioen is zijn eindsprint. Hij demonstreerde dat door voor zijn vluchtmakkers over de eindstreep te flitsen, vlak voor de Franse regionaal Henri Cha- vy, die nu, omdat Hubschmid moei lijk in het geel en in het groen kan rijden, het leidersmaillot van het puntenklassement om de schouders kreeg. Er zat in die kopgroep ook een Ne derlander, maar uitgerekend geen sprinter. De Groninger Frits Schür, die in deze etappe bijzonder veel strijdlust had getoond en beslist de prijs voor de strijdlustigste had ver diend, Schür kreeg alleen die prijs niet omdat hij door het winnen van een premiesprint in het begin al een niets betekenende witte trui had ver overd en de heren organisatoren de prijsjes zoveel mogelijk willen sprei den. Schür had de ondankbare taak om deze door de Nederlanders geani meerde rit een glorieus einde te ge ven. Dat kon Schür echter niet. Hij is nu eenmaal geen sprinter en was te vreden met zijn negende plaats en die witte trui. Misschien zou Wim Kelleners meer kans hebben gehad tegen het geweld van Hubschmid als hij zich in de voorste linie had kunnen handhaven. Maar Kelleners had tien kilometer voor de meet door een lekke achter band moeten afhaken. Hij werd toen het slachtoffer van de taktiek van Joop Middelink. die bad verkozen met de ploegleiderswagen achter het grote oeleton met de andere viif Ne derlanders te blijven. Middelink: „Ik kon niet anders. Achter die kopgroep reed een algemene materiaalwagen, achter het peleton niet. Als ik naar voren was gegaan dan hadden die vijf anderen zonder hulp gezeten. Bij hen was Fedor den Hertog en hij is ondanks alles nog steeds mijn kop man." Kelleners was nu aangewezen op die algemene materiaalwagen. Wat dat betekende liet hij na de finish hij was op 1.09 veertiende geworden weten. „Die kerels van die mate riaalwagen kunnen niet eens een wiel inzetten. Dat moest ik zelf doen. Het was nog te klein ook." De Limburger had reden om diep teleurgesteld te zijn. Hij immers had na 46 kilometer de basis gelegd voor de beslissende ontsnapping. Met Kel leners was de Franse regionaal Bois- hardy meegegaan, terwijl later nog twee groepjes zich bij hen voegden, onder wie Frits Schür, de Franse troef Marcel Duchemin, groene-trui- .drager Bruno Hubschmidt en maar liefst drie Oostenrijkers. Na 65 km was er een kopgroep van 15 man pntstaan, die vooral -door het harde werken van de Oostenrijkers en Hubschmidt een winst van 4 min. 15 sec. na 100 km had. Schür later: „Wij hebben in die groep niet zoveel gedaan. Die Oosten rijkers en Hubschmidt moesten maar rijden en deden dat ook." Dat was ook de verklaring voor de merkwaardige laksheid van de overi- gen toen in de slotfase tot tweemaal toe een Oostenrijker een lekke band kreeg maar steeds weer kon bijko men. Als de anderen toen hadden ge fietst zou de Oostenrijkse ploeg, die door de glunderende Amsterdammer Leen Jansen wordt geleid, nooit aan de leiding in het ploegenklassement zijn gekomen. Omdat het tempo voorin af en toe stil viel en mede door tegenacties uit het veld, dat in de eerste „col", de voor de derde categorie meetellende Cote de Canabou, al te veel achter blijvers had geteld, slonk de winst van de kopgroep ook snel. Er was uiteindelijk nog maar 1.45 van over op een eerste peleton met gele-trui- drager Fuchs en de Nederlanders Fe dor den Hertog, Cees van Dongen en Hennie Kuiper. Fedor had de uittocht van Duchemin naar de kopgroep ge zien maar had er niets tegen kunnen doen, zo vertelde hij. „Ik kreeg juist op dat moment kramp." Joop Midde link onthulde, waarom zijn kopman zich niet had laten zien. „Fedor was niet helemaal in orde toen we uit Ne derland weggingen. Dokter Schatten berg had me gezegd, dat hij een paar daeen rustig aan moest doen. Dat heb ik Fedor ook opgedragen." Met een achterstand van 2.14 kwa men Jo van Pol en Matthieu Pustjens over de meet. Zij hadden behoord tot de volgelingen van Middelink die zich in het begin hadden laten zien. Toen had het gewemeld van acties van Ne derlanders, van Schür, van Van Don gen, van Kelleners, van Pustjens en van Kuiper. Middelink was dan ook niet ontevreden: „De jongens hebben laten zien, dat de vorm er is. De ko mende dagen moet dat er beslist uit komen." Tweede etappe: 1. Hubschmid (Zwt) dc 132.5 km in 3.17.28 (20 sec tijd vergoeding): 2. Chavy (Hhone-AIpen) z.t. (10 sec tijdver- goedlng); 3. Hava (Tsj) z.t. (5 sec tljdsver- goeding): 4. Duchemin (Fr) z.t 5. Richeux (Fra Reg) z.t.: 6. Oberndorfer (Oos) z.t.: 7. MItteregeer (Oos) z.t.: 8. Plaza (Sp) z.t.; 9. Schür (Ned) z.t; 10 Hrardira (Tsj) z.t.; 11. Stelnmayer (Oos) z.t.; 12. Melero (Sp) z.t.: 13. Boshardy (Fra Rcg) z.t.: 14. Kelleners (Ncd) 3.18.37; 15. Moravec (Tsj) 3.19.13; 16. Schmid (Zwl) z.t.; 17. van Dongen (Ned) z.t.; 18. Nogues (Fra Reg) z.t.; 19. Den Hertog (Sed) z.t.; 20 Stoöker (Zwl) z.t.: 30. Kuiper (Ned) z.t.; 31. Van Pol (Ned) 3.19.12; 38. Pustjens (Ned> z.t. De Westdultser Gal- da staakte de strijd. Algemeen klassement: 1. Hubschmidt (Zwi) 3.27.18; 2. Duchemin (Fra) 3.27 47 3. Hrazdlra (Tsj) 3.27.51; 4. Hava (Tsj) 3.27 53; 5. Mittcregger (Oost) 3.27.54; 6-. Meleno (Spa) 3.27.55 7. Chavy fRhone Alpen) 3 28.11: 8 Stelnmayer (Oost) 3.28.20: 9 Bols- hardy (Fra Reg) z.t.; 10. Plaza (Spa) 3.28.26. 11. Richeux (Fra) 3.28.34; 12. Schür (Ned) 3.28.35; 13. Oberndorfer (Oos) 3.28.43; 14. Kelleners (Ned) 3.29 06; 14. Fuchs (Zwl) 3.2918; 16. Den Hertog (Ned) 3.29.26; 17. Thalmann (Zwlt) 3.29.39; 18. Smoltk (Tsj) 3.29.41; 19 Xogues (Fra) 3.29.43: 20. Kuiper (Ned) 3 29.49; 28. Van Dongen (Ned) 3.30.02; 36. Pustjens (Ned) 3.30.23: 45. Van Pol (Ned) 3.30.47. Ploegenklassement tweede etappe: 1. Oostenrijk 9.52.24; 2. Tsjechoslowakije 9.54.09 3. Frankrijk-regionaal z.t.; 4 Spanje z.t.: 5. Nederland 9.55.13. Algcmcon ploegenklassement: 1. Oosten rijk 10.24.33; 2. Tsjechoslowakije 10.2522; 3 Spanje 1025 40: 4. Frankrijk-regionaal 10.26.03 5. Zwitserland 10.26.35 6. Nederland 10.26.38. Puntenklassement: I. Hubschmid (Zwl) 38 punten; 2. Chavy (Rhone alpen) 23: 3. Du chemin (Fra) 20; 4 Hava (Tsj) 17; 5. Schür (Ned) 13. Bergklassement1. Mltleregger (Oos) 10 punten; 2 Pustjens (Ned) 8: 3. Stelnmayer (Oos) 6; 4. Boishardy (Fra Reg) 4; 5. Orion (Fra) 3. SOEKOEMI (ANP) Ton Sij brands heeft gisteren in de Russische plaats Soekoemi de Europese damtitel behaald. In de laatste ronde versloeg hij de Tsjech Kaderabek. Sijbrands verzamelde 17 punten uit tien par tijen. Doorslaggevend voor het kam pioenschap is ongetwijfeld de over winning van Sijbrands op de sterke Rus Tsjegolev gwecest. Voorts ver sloeg hij o.m. zijn beide landgenoten Van der Sluis en Berg6ma. Als twee de eindigde de Rus Andris Andreiko, die tot 16 punten kwam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 17