5REZNJEW GAAT NAAR RONN Langdurig gesprek Brandt met Russische leider op de Krim Ondernemingsraad van het Kwartet verontrust n Haagse flat gestolen 2 moderne theeglazen Het Kwartet (RITA) MET WIER Meer wind Hevige gevechten in Zuid-Y ietnam Christelijke Pers wil bij Perscombinatie cz5u y&uLuu/ri—i gevangeniswezen verbeteren Vijf doden bij brand op treiler Naar Spanje op vakantie voor 20 cent per uur Nai aarsprijsvraag Suiker cent duurder i i i i i i i i c bon dkantoor Leiden ieowe leidse Courant Zaterdag 18 september 1971 52ste jaargang vooraanstaande prol. christelijke dagbladen CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING „Stantvaatich is ghebleven mijn hart in teghenspoet!" Steenstraat 37 Telefoon 31441 Abonnementsprijs p. w. 1,63, p. m6,95, p. kw. 20,65 Klachtendienst bezorging 18.00—19.00 uur De Russische partijleider Leonid Breznjew (rechts) heeft gisteren in ontspannen sfeer op de Krim overleg gepleegd met de West- duitse Bondskanselier Willy Brandt. Beter een geestige dwaas dan en dwaze geestigheid. WILLIAM SHAKESPEARE Jullie krijgen de gekookte eieren m zilver... ik kon de eierdopjes niet vin den... Zon en maan 19 september: zon op 6.20, on- liri der 18.47; maan op 6.12, onder 18.21nieuwe maan. september: zon op 6.21, on der 18.45; maan op 7.21, onder 18.32; 27 sept. E.K Het hogedritkgebied trekt zich terug waardoor geleidelijk de pressies naar de Noordzee op dringen. Een zwak front gaat meer bewolking brengen met mo gelijk in de nacht wat lichte re gen. Morgen neemt de zuidwes ten wind in kracht toe maar de temperatuur blijft nog ongeveer 17 a 18 graden bedragen. Barometerstand: heden 10 uur 76,4 cm (1018 millibar), dalend. Hoog water Hoog water, 19 september: Rot terdam le getij 4.41, 2e getij 16.37; Scheveningen 3.02-15.21; Gissin gen 1.48-14.05; Haringvliet a. d. Zeezijde 3.26-16.17. Hoog water, 20 september: Rot terdam le getij 5.13, 2e getij 17.08; Scheveningen 3.32-15.51; Vlissingen 2.18-14.33; Haringvliet a d. Zeezijde 3.58-16.17. MOSKOU, BONN (DPA, UPI, Reuter) Bondskanselier Willy Brandt van West-Duitsland en de Russische partijleider Leonid Breznjew hebben gisteren op de Krim „actuele kwesties in de Westduits-Russische betrekkingen" en „internationale vraagstukken van gemeenschappelijk belang" besproken. Voordien hadden beide goedgeluimde heren een fikse duik in de Zwarte Zee genomen. Behalve deze mededeling van Westduitse en Russische zijde werden geen nadere inlichtingen gegeven over het lange onderhoud van beide staatslieden, dat gistermiddag tijdens een boottocht op een motorjacht op de Zwarte Zee werd voortgezet. Vol gens waarnemers handelden de be sprekingen voornamelijk over een Europese veiligheidsconferentie, de ratificatie van de verdragen tussen een evenwichtige vermindering van de troepen in Europa en over de ver houding tussen beide Duitslanden. Brandt en Breznjew confereerden gistermorgen in een buitenhuis in de Zwarte Zee-badplaats Oreanda, het vroegere zomerverblijf van de Russi sche tsaren. Voor het gesprek begon, had Breznjew na enkele fikse duiken in de Zwarte Zee aan Westduitse jour nalisten te kennen gegeven, dat hij mogelijk een bezoek aan Bonn zal brengen. „Ik wil deze mogelijkheid niet uitsluiten", zei hij op joviale toon. „In ieder geval moeten de voor waarden daarvoor geschapen worden. En voor alles moet ik een uitnodiging krijgen. Breznjew sprak met vertrouwen over het overleg met de Bondskanse lier. De verdere ontwikkeling van de Westduits-Russische betrekkingen hangen voor een groot deel van beide partijen af, liet hij weten, en hij voegde daaraan toe: „Ik ben ervan SAIGON (Reuter) Bij hevige ge- vechten in de Mekong-delta zijn don derdag 47 Zuidvietnamese militairen gedood en 97 gewond. De Noordviet- namezen en Vietcongstrijders zou den 91 man hebben verloren, aldus een Zyidvietnamese legerwoordvoer- der. Hij sprak van de hevigste ge vechten seders minstens een jaar. De guerrillastrijders werden gedood, toen ze bij dageraad drie stellingen van de regeringstroepen probeerden in te ne men. De Zuidvieina mezen moesten de hulp van de Amerikaanse luchtmacht inroepen. overtuigd, dat dit hier nu tot uitdruk king komt." Tijdens de ochtend-besprekingen was van Russische zijde behalve Breznjew slechts een tolk aanwezig. Brandt had behalve een tolk ook zijn staatssecretaris voor buitenlandse za ken, Egon Bahr, bij zich. Tijdens het middaggesprek op het motorjacht waren meerdere adviseurs aanwezig. De Westduitse regeringswoordvoer der Ahlers heeft in Bonn meegedeeld, dat de Bondskanselier vanmiddag di rect na zijn terugkeer op het vlieg veld van Bonn de minister van bui tenlandse zaken, Walter Scheel, op de hoogte zal brengen van zijn ontmoe ting met Breznjew. Daarna zal hij journalisten te woord staan. De Russische premier Kosygin heeft in een persoonlijke brief aan Wilky Bandt gezegd te hopen, dat de betrekkingen tussen West-Duitsland en de Sowjet-Unie in het belang van beide landen en van de wereldvrede steeds beter zullen worden. De brief, die in Bonn werd gepubliceerd op het moment, waarop Brandt overlegde op de Krim, was geschreven als ant woord op een brief, die de kanselier IV de ondertekening van het Vermo- gendheden-akkoord over Berlijn aan Kosygin stuurde. ROTTERDAM Het dagelijks bestuur van 'de Christelijke Pers' (uitgeefster van het Rotterdammer-kwartet en Trouw) wil de moge lijkheden onderzoeken om tot nauwere samenwerking te komen met de Perscombinatie (waarin zijn opgenomen De Volkskrant en Het Parool, terwijl samenwerking aangekondigd is met De Arbeiders pers) een ander adres in de flat moest zijn, ontdekte hij dat de deur van de woonkamer open stond. De gewaar schuwde politie ontdekte dat de deur van de woonkamer, die ook afgeslo ten was geweest, geforceerd was. De inbrekers hadden de doeken uit de lijsten gesneden en de lijsten op de grond achtergelaten. INTERIEURVERZORGING CPUN5BUPGD MEER KEUS IN I PASSENDE OMGEVING Dit reactorvat van 365 ton, gebouwd bij de RDM, is bestemd voor een Ar gentijnse kerncentrale. Gisteren ging het gevaarte op een speciale combi natie naar het schip "Eolo" in dc Waalhaven. In een gisteren uitgegeven commu niqué staat: „Tegen de achtergrond van de recente ontwikkelingen in de dagbladpers heeft het dagelijks be stuur van de stichting De Christelijke Pers besloten het algemeen bestuur voor te stellen contact op te nemen met het bestuur van de Perscombina tie, teneinde de mogelijkheden te on derzoeken van een nauwere samen werking. Over dit besluit zijn de bon den, de ondernemingsraden, de redac tiecommissies en de zetterijcommissie ingelicht". Het bericht over een mogelijke toe komstige samenwerking van de Chris telijke Pers met de Perscombinatie heeft verontrusting teweeg gebracht bij de ondernemingsraad en de re dactiecommissie van het Kwartet. De ondernemingsraad en de redac tiecommissie betwijfelen of het voor stel van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur van de christelijke pers, de mogelijkheden te onderzoe ken van een nauwere samenwerking met de Perscombinatie (Het Parool, De Volkskrant, Arbeiderspers) juist is, gezien de beschikbare alternatie ven. Zij doen een dringend beroep op ^Washington (ap) senator reh Bayh heeft gisteren een wets- werp ingediend voor een verbete- 8 van het gevangeniswezen waar- meerdere miljarden dollars zou- 'n betrokken zijn. het eerste jaar zouden 700 mil- 1 dollar ter beschikking komen rmee een programma over 20 jaar E^den ingeluid, waarbij de grote "•"""missen zouden worden opge- en vervangen worden door e instellingen. senator zei dat de opstand in •a en de onderdrukking ervan, *040 mensen het leven verloren, ^Wzaak voor een algehele her- van de gevangenissen ge- roatiseerd had. het algemeen bestuur zich niet alleen te beraden op dit voorstel, maar ook en vooral op de alternatieven. Dit met gebruikmaking van het op de praktijk van het dagbladbedrijf steu nende inzicht van tot oordelen be- Dit jaar bijna 20 mil joen toeristen naar Spanje SAN SEBASTIAN (AP) De Spaanse minister van toerisme Alfre do Sanchez Bella heeft gisteren ver klaard dat in de periode van januari tot augustus van dit jaar 19.524.989 toeristen een bezoek aan Spanje heb ben gebracht. Dit was 11,2 pet. meer dan in de zelfde periode van het vorig jaar. In augustus bezochten 5.213.200 toeris ten Spanje. Spanje ontving 1.394 miljpen dol lar van de toeristen in de periode van acht maanden, 26,4 pet. meer dan het vorige jaar. voegde functionarissen van het Kwartet. Zij vertrouwen erop dat de inspraakgedachte door het algemeen bestuur niet zal worden genegeerd. Ondernemingsraad en redactiecom missie vestigen de aandacht op de „onevènwichtige consequenties" die de integratie met Trouw tot dusver voor het Kwartel heeft gehad. Zij spreken de vrees uit dat de nu voor gestelde stap zal leiden tot algehele liquidatie van het Kwartet, zonder dat de andere partner daar het voor deel van zal hebben, dat er kennelijk van wordt verwacht. De uitgeefster van het Parool en De Volkskrant heeft gisteren laten weten dat zij zeker mogelijkheden ziet voor samenwerking met de Christelijke pers „met als uitgangspunt het stre ven naar behoud van de redactionele identiteit van alle betrokken bladen." Zij zal de uitnodiging tot het gesprek .met genoegen ontvangen", aldus een reactie van de Perscombinatie. Vandaag in ZO: A. J. Klei: Preken op Vredes- zondag Jeanne de Vlieger: Want Winne- tou was haar eerste liefde Mevrouw .4. C. Muller-ldzerda: Botanische rozen zijn populair Dialoog: Waarom niet wat meer respect voor elkaar? Ger Kruis: Daumier, verslaggever van zijn tijd Dr. C. Rijnsdorp: Kerkinstituten, bekeert U! Ad. Zuiderent: Ik ben altijd gelijk Jaap den Boef: Keerzijde van Erhards Wirtschaftswunder Huub Elzerman: Harriet Freezer werkt nu aan 'n mannen-klach- tenbaek Op zaterdag 25 september be ginnen wij met dc publikatie van onze najaarsprijsvraag 1971. Ge durende enkele weken kunt u uw puzzelkrachten beproeven en een kans maken op een van de vele prijzen, samen ter waarde van ruim tienduizend gulden. (Van een verslaggever) DEN HAAG De concurrentie strijd om de gunst van de herfst- en winter-vakanticganger is nog lang niet ten einde. De Haagse reisorgani satie ..Airtour Nespanda" biedt nu goedkope en langdurige reizen (95-198 dagen) naar Spanje aa-n onder het motto „twintig cent per vakantie uur". De prijs is gebaseerd op een verblijf van twee personen in een twee-ka merappartement in het Spaanse toe ristenoord Benidorm. Indien vier per sonen er gebruik van maken, daalt de vakantie-uurprijs zelfs tot J2 cent per persoon. De nieuwe actie is in feite een ver volg op de goedkope winterreizen, die nu onder de naam „zonnevlug- jes" en „minitrippertjes" zo'n op gang maken. FLEETWOOD (AP) Aan boord van een Britse treiler in de Ierse Zee zijn gisteravond vijf mannen levend verbrand. Reddingsvaartuigen pikten tien overlevenden op van de 439 ton me tende treiler Dinas, die 15 mijl buiten de kust van Fleetwood voer op weg naar de IJslandse, visserijgronden. De brand woedde in de machineka mer. De vijf slachtoffers zaten in hun hutten en konden niet meer weg komen. De treiler is brandend naar de haven van Fleetwood terugge sleept. De consumentenprijs van suiker wordt met ingang van a.s. maandag met één cent verhoogd tot 1,25 per kilogram. Dc federatie van organisaties van groothandelsbedrijven en het cen traal bureau levensmiddelenbedrjjf delen mee. dat deze prijsverhoging noodzakelijk is op grond van de ver hoging van de prijs af-fabriek. (voor ieder die een nieuwe abonnee opgeeft) Met houders in 4 frisse kleuren oranje-paors-groen-geel Leuk om eens anders thee te drinken Ik geef op als nieuweabonnee: I plaats: balaalt: O.per kwartaal par maand A!sbeloning voor mi jnaktiviteit Iontvangik 2 theeglazen. De nieuwe abonnee kri jgtonze 'ki'ant veertien dagen gratis. Mijn naam Postzegel is niet nodig als u op de envelop schrijft: Nieuwe Leidse Courant antwoordnummer 267, Leiden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 1