5EVEL CEAUSESCU TOT CULTURELE ZUIVERING Bedreigde werknemers Winschoten demonstreren in Bomi stopt hulp aan Pakistan Radeloze vrouw laat Proces tegen dnd in park achter Achttien Portugezen land uitgezet kamsteeg/Ov occasion MM centrum Het Kwartet Klap voor Roemeense jeugd )ude man (82) omgekomen Crita) HET WEER weigeraars volkstelling Spoedoperatie prinses Anne Meerderheid Britten nog tegen EEG Niets bekend over afvloeiingsregeling Meer ontslagen bij GKU Beschieting van 1 Ytach Tikvah Nieuwe leidse Courant Donderdag 8 juli 1971 52ste jaargang vooraanstaande prot. christelijke dagbladen CKRISmiJK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING „Slantvasb'eh Is ghebleven mijn hert In teghenspoet!" kantoor Leiden Steenstraat 37 Postbus 76 Telefoon 31441 Abonnementsprijs p. w. 1,63, p. m. 6,95, p. kw. 20,65 - Klachtendienst bezorging 18.00-19.00 uur WENEN (UPI, Reuter) De Roemeense communistische partij heeft gisteren in een belangrijke ideologische verklaring een na tionale campagne bevolen tegen Tiourgeois'-invloeden in de kunst en het onderwijs en tegen werkschuwheid. Ceausescu: contra dr. |:SSEM De 82-jarige G. H. L- jen uit Haelen (L) is gistermid- l Itoen hij met de fiets rijksweg 75 t lessem wilde oversteken, door een tnenauto aangereden. Hij was op *KKl. De oproep lijkt de inleiding te vor men op een grootscheepse culturele zuivering, die o.a. een einde kan ma ken aan de vertoning van westerse films voor de tv. Dit zou een klap betekenen voor de Roemeense jeugd, die gefascineerd schijnt door de mees te aspecten van het westerse leven. In een 17 punten tellende procla matie wordt opgeroepen voor strikte marxistisch-leninistische richtlijnen voor alles van televisie en ballet tot achtergrondmuziek in restaurants. De proclamatie bepleit een verbod van sterke dranken in jeugdclubs, be geleiding door de partijpropaganda- afdeling van het ministerie van on derwijs, leverde kritiek op Roemenen, die een gemakkelijk leventje zoeken en tfcval de partij aan „buitenlandse invloeden" uit te roeien. Het officiële persbureau Agerpres gei dat de pro clamatie persoonlijk was voorgesteld door president Nicolae Ceausescu. De Roemeense leider is pas terug gekeerd van een reis naar China, die hem in staat stelde de resultaten van de culturele revolutie in China te be studeren. Ceausescu riep in zijn pro clamatie de bevolking op harder en plichtsgetrouwer te werken en de rol van de arbeider meer te respecteren. MEER BOEREN Hij drong verder aan op krachtige revolutionaire propaganda in alle la gen van de maatschappij, „speciaal op scholen en in de culturele en amu sementswereld", In de negen bladzij den beslaande instructie aan het da gelijks bestuur van het centrale partijcomité in Boekarest, bepleitte hij verder het toeroepen van een halt aan parasitisme, vervanging van bourgeois-amusement door Roemeen se nationale liederen, opera's, dansen en satire. In dergelijke programma's zouden vaker Roemeense boeren te zien moeten zijn, meende de presi dent. Al jaren zendt de Roemeense tele visie westerse programma's uit, zoals BONN West-Duitsland zal geen ontwikkelingshulp meer aan Pakistan verlenen tot dit land aan bepaalde economische en politieke voorwaar den voldoet. Minister van economische samen werking Eppler, die dit gisteren ver klaarde, gaf de volgende opsomming van de voorwaarden. Deze zijn: in voering van een economisch stabilise ringsprogram. voor het gehele land, monetaire yiaatregelen, desnoods de valuatie en een voor alle partijen be vredigende politieke regeling voor Oost-Pak istan. De minister zei dat West-Duitsland geen oordeel wil uitspreken over de recente gebeurtenissen in Oost-Pakis tan maar dat „de tienduizenden die hun land verlaten daarvoor toch hun reden zullen hebben". i hun land verlaten daarvoor toch hc reden zullen hebben". Van een verslaggever lïN HAAG De moeder van tweejarig meisje dat dins- Ivond rond 7 uur alleen in Haagse Zuiderpark werd (etroffen is opgespoord. De Iw, de 24-jarige ongehuwde Ier R. M. V. uit Den Haag, de loop van gisteren na le tips door de politie ehouden. enover de politie heeft zij ver- 1 dat maatschappelijke zorgen ertoe hadden gebracht haar Monica Yvonne Ragnulda ge- d, aan haar lot over te laten. Zij de geen woning te hebben en een geld. Zij zou van geen enke- itantie geldelijke steun ontvan- vrouw werd aangehouden in derkomen, dat volgens de poli- >r een moeder met kind nauwe- tls woonruimte aangemerkt kan i zou worden beslist wat er lie vrouw zal gebeuren. Afgelo- ïiacht is zij ook al omdat uimte ontbreekt op het poli- verbleven. Monica blijft kis de politie voorlopig in het Leger des Heilstehuis Vliet en Burgh in Voorburg, waar zij heen was ge bracht, nadat zij door de beheerder van de rolschaatsbaan in het Zuider park, de heer Frenco, was gevonden. den. Overtuigingen zijn gevaarlij- vijanden van de waarheid in leugens. NIETZSCHE sgei et spijt me voor u, dokter, maar ben erg gezond. oog water Hoog water 9 juli: Rotterdam getij 5.15, 2e getij 17.27; Sche eningen 3.27-15.56; Vlissingen 20-14.38; Haringvliet a. d. Zee- jde 3.59-16.30. «4 Een gebied van hoge luchtdruk, dat vanmorgen nog boven de Noordzee werd aangetroffen, ver plaatst zich het komende et maal over Duitsland in de rich ting van de Balkan. Hierbij waait de wind in onze omgeving uit het Zuidoosten en blijft droge continentale lucht stromen. Ook morgen wordt dan droog en warm zomerweer ver wacht, maar in de middag kan zeewind aan de kust enige ver koeling brengen. Bij Ierland is inmiddels een oceaanstoring aan gekomen, die over de Britse ei landen oostwaarts opdringt en tegelijkertijd in betekenis af neemt. Deze storing, die gevolgd wordt door iets koelere lucht hangt samen met een depressie, die tussen Schotland en IJsland in de richting van de Noorse zee koerst. Een andere depressie trok van Noord-Scandinavië naar Fin land en voert daar koelere lucht BAROMETERSTAND: heden 10 uur 76,8 cm (1024 millibar), dalend. Zon en maan 9 juli zon op 4 30. onder 20.59; maan op 21.54. onder 5.18; 15 juli L.K. Van onze Haagse redactie DEN HAAG De procureurs-ge neraal van de vijf gerechtshoven in Nederland zullen waarschijnlijk nog deze maand beslissen of de ongeveer 25.000 volkstellingweigeraars zullen worden vervolgd. De vijf P.G.'s hebben om de een heid in beleid te bevorderen een com missie onder voorzitterschap van de Utrechtse officier van justitie mr. J. C. van den Berg ingesteld, die begin deze maand rapport heeft uitge bracht. Het rapport komt niet met een bepaald advies, maar somt wel de voor- en nadelen van zo'n massala vervolging op. Grote aandacht heeft de commissie besteed aan de enorme administratieve rompslomp, die de vervolging met een maximum straf van ƒ500 boete met zich mee zou brengen. Procureurs kunnen volgens de wet besluiten de vervolging ach terwege te laten als deze in strijd met het algemeen belang lijkt. In de nieuwe minister van justitie, prof. Van Agt zullen zij voor deze beslis sing, naar verwacht wordt, een mede stander vinden, getuige uitlatingen van prof. Van Agt over dit onder werp in een krante-interview. In principe nemen de P.G.'s echter zelfstandig een beslissing, maar de minister kan in speciale gevallen, als hij dat noodzakelijk acht, een aan wijzing geven. De volkstelling is overigens nog lang niet rond. Het Centraal Bureau voor de Statistiek moet van een aan tal gemeenten, waaronder Amster dam en Rotterdam, de gegevens nog krijgen. LONDEN (AP) Prinses Anne, dochter van koningin Elizabeth, heeft gisteravond een spoedoperatie onder gaan voor de verwijdering van een ontsteking aan de eierstok. Haar toe stand is nu „bevredigend". Al eerder op de dag had de prinses moeten af zien van het bijwonen van een huwe lijk. Twee maanden geleden gaf Anne plannen op om deel te nemen aan een concours hippique. Toen werd meege deeld, dat zij een lichte maagaandoe ning had Meisje verdronken in singel VIANEN De zesjarige Marjolein Meijec uit Vianen is gistermorgen met haar fietsje in de singel rond de wijk de Hagen te water geraakt en verdronken. de Amerikaanse series „Dr. Kildare" en de „Untouchables". Er zijn ook talrijke films uit het- Westen ver toond. In de Roemeense literatuur be gon een vrijere stroming op te treden, maar daar zal nu wel een einde aan komen. Radio en televisie moeten meer aandacht schenken aan hun opvoe dende taak. Films, toneelspelen, ope ra's en balletten die worden geïnspi reerd door de strijd van het Roe meense volk voor het socialisme, die nen een grotere plaats in het repor- toire te krjigen. Voor voorstellingen met een slechte smaak, die vanuit ideologisch oogpunt schadelijk of ver warrend zijn, mag geen plaats zijn. De bioscopen moeten het vertonen van thrillers en avonturenfilms beper ken. Films waarin geweld en vulgari teit of de bourgeois-manier van leven wordt verheerlijkt, worden verboden. JEUGD Speciale aandacht krijgt de jeugd, vooral de „parasieten". De partij moet hen aanmoedigen in de bouw nijverheid en openbare nutsbedrijven te werken. Een derde van de zomer- scholing voor onderwijzers zal wor den gewijd aan politieke voorlichtin gen en ideologische debatten. De jeugd moet de wereld bekijken van uit de visie van de werkende klasse. Kosmopolitisme in het algemeen moet bestreden worden. Kunstenaars wor den gewaarschuwd tegen „het leven van de kapitalistische wereld" en dat „de kunst het volk, het vaderland en de socialistische maatschappij moet dienen". Het politburo heeft de voor stellen van Ceausescu unaniem aan genomen. In de herfst zal het centra le comité bijeenkomen om de vorde ringen van de culturle zuivering te bespreken. LONDEN Uit twee opiniepeilin gen blijkt dat de meerderheid van het Britse publiek nog steeds tegen toetreding van Engeland tot de EEG is. Een Gallup-poll, gepubliceerd in de Daily Telegraph, meldt een percenta ge van 57 tegen lidmaatschap en slechts 25 voor. Gallup meldt echter ook dat 82 procent van het publiek ervan overtuigd is dat de regering, ongeacht de mening van de meerder heid. Engeland de EEG binnen zal loodsen. De kinderen van de Nederlandse kolonie in Luxemburg brachten koningin Juliana gistermiddag een zangluil- de tijdens haar bezoek aan dat land. Luxemburg heeft de Koningin erg hartelijk ontvangen, overal werd uit bundig gevlagd. Van een onzer verslaggevers GRONINGEN/WINSCHOTEN Het met ontslag bedreigde per soneel van de vestiging van de Groninger Kleding Unie (GKU) in Nieuwe Schans (225 man) heeft gistermiddag in Winscho ten gedemonstreerd. Aan de directeur van het geweste lijk arbeidsbureau in Winschoten hebben de demonstranten een petitie overhandigd, met het verzoek deze zo snel mogelijk door te sturen naar de ministers van sociale zaken en van economische zaken. In de 'petitie wordt om vervangende werkgelegen heid in Oost-Groningen gevraagd. Bij de andere GKU-bedrijven die volgens het rapport van het Engelse researchbureau Urwick International geheel of gedeeltelijk moeten sluiten, is het onrustig geweest, maar er is toch gewoon gewerkt. De GKU-directie heeft gisteren sa men met Urwiok en de Nationale In vesteringsbank overlegd. In de loop van de volgende week wordt het be sluit van de Nationale Investerings- O Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De achttien Portugezen die illegaal in ons land verbleven zijn gisteravond om half tien door de vreemdelingenpolitie op de trein gezet die hen naar Portugal terugbrengt. De uitzetting gebeurde op advies van de afdeling buitenlandse arbeids marktzaken van het ministerie van sociale zaken. De Portugezen werken in ons land bij een uitleenbedrijf en later bij de scheepswerf Verolme in Rotterdam. Eenmaal in hun geboorteland aangekomen, kunnen de Portugezen zich melden bij het Nederlandse wervingsbureau. Via deze procedure bestaat de mogelijkheid dat de achttien weer naar Nederland kunnen terugkeren. Verolme heeft laten weten de Portugezen in vaste dienst te willen nemen. De „heen en weer" methode wordt meer toegepast bij illegaal in ons land verblijvende buitenlanders, mits zij aan enkele voorwaarden voldoen. bank verwacht of het GKU een kre diet van 4,5 miljoen gulden krijgt of niet. Van dit besluit hangt ook de beslissing van de AMRO-bank af, die heeft toegezegd met de in het Engelse rapport voorgestelde maatregelen in te stemmen, en de GKU verder te zullen financieren, mits de Investe ringsbank dit ook doet. De houding van de Investeringsbank hangt weer af van de vraag of de regering een garantie wil verstrekken. Wanneer de plannen van Urwick International met de GKU doorgaan, is er nog geen enkele garantie dat de bijna 600 man personeel in Nieuwe Schans, Hoogeveen, Groningen, Til burg en Vorst (België) die dan ontsla gen zullen worden, een afvloeiingsre geling zullen krijgen. De vakbonden verwachten dat niet heel de GKU zal moeten sluiten. Geen regeling Maar over de afvloeiingsregeling voor de 600 man weten de bonden nog niets. Pas wanneer een definitie ve beslissing over. de toekomst van de GKU is genomen, kunnen de bonden over de ontslagen gaan praten. De GKU heeft geen cent. Het zal dan ook van de welwillendheid van de Investeringsbank en de AMRO-bank afhangen of er fondsen zullen komen voor het personeel dat ontslagen wordt. Zou de hele GKU diohtgaan, dan is er voor geen enkel personeelslid dat ontslagen wordt geld. De vakbonden hebben dan ook „met de rug tegen de muur" in principe met de oplossing van het bureau Urwick International ingestemd, omdat er geen enkel alter natief is". Ook de ondernemingsraden van de GKU-bedrijven zijn met het plan akkoord gegaan. De vakbonden hebben tegen de ondernemingsraden geargumenteerd, dat wanneer zij het ontslag van bijna 600 personeelsleden niet zouden accepteren, misschien iedereen op straat zou komen te staan. Vakantie Morgen gaat het personeel van de GKU met vakantie. Een deel kan wel aanvoelen dat 'het kort na terugkeer ontslagen zal worden, hoewel het nog geen offjclële mededelingen van de directie heeft gekregen. De rest van het personeel, dat totaal uit 1300 man bestaat, gaat een vakantie van volle dige onzekerheid tegemoet. Voor het personeel van het bedrijf in de stad Groningen is al vervan gend werk in een andere textielin dustrie. Maar in een plaats als Nieu we Schans staat het vast dat wanneer de fabriek volgens het plan Urwick sluit, een deel van de mensen niet meer aan de slag zal kunnen komen. „Het is een calamiteus geheel hier", zegt directeur S. Reitseijia van het gewestelijk arbeidsbureau in Win schoten, die niet weet waar hij met al de vrijkomende arbeidskrachten in Nieuwe Schans (ongeveer negentig mannen en honderdvijftig vrouwen) heen moet. „Wij voelen ons besodemieterd", heeft de penningmeester van de NVV-textielbond Eendracht, de heer R. Knobbe, gezegd. Dat kan de heer Reitsema alleen maar bevestigen. De moeilijkheden bij de GKU kwamen voor hem als donderslag bij heldere hemel. Een dag te vroeg moest hij hals over kop naar zijn werk terug keren. De GKU heeft dit jaar voor het bedrijf in Nieuwe Schans nog 50 nieuwe personeelsleden aangetrokken. Eind'vorig jaar nam het bedrijf een GRONINGEN Bij de Gro ninger Kleding Unie zullen 603 mensen worden ontslagen, 21 meer dan aanvankelijk werd ge meld. Dit heeft de directie van het bedrijf gisteren meegedeeld. Het bedrijf in Nieuweschans telt namelijk niet 225, maar 246 per soneelsleden. Al deze mensen krijgen ontslag omdat de fabriek wordt gesloten. Intussen zijn voor de 152 men sen die in Groningen op straat komen te staan nieuwe kansen ontstaan. De herenkledingfabriek nv Levie verklaarde gisteren ze ker 70 mannen en vrouwen te kunnen 'overnemen'. Ook andere confectiebedrijven hebben be langstelling voor personeel ge toond. speciale juffrouw in dienst die belast werd met het werven van personeel. Tot 6 juli had de GKU nog een aan vraag voor nieuw personeel bij het gewestelijk arbeidsbureau in Win schoten lopen. De gang van zaken bij de GKU, waarvan de directie zolang mogelijk heeft gedaan alsof er helemaal geen reden voor ongerustheid was, heeft de vakbonden wat huiverig gemaakt. Op de vraag of hij nog meer slui tingen van textielindustrieën in Gro ningen verwacht, antwoordde pen ningmeester Knobbe van de Een dracht dat hij dit niet verwacht, maar dat dit niet wil zeggen dat er geen sluitingen kunnen komen. PETACH TIKVAH 'Reuter) Ara bische guerrillastrijders hebben woensdagavond de Israëlische stad Petach Tikvah. 10 km. van Tel Aviv, met raketten beschoten. Een ziekenhuis kreeg een voltreffer en ook andere gebouwen werden ge raakt. Een meisje van vijf en een vrouw kwamen om het leven en meer dan dertig mensen werden gewond. De meeste gewonden zijn oude men sen, die opgenomen waren in hetge- troffen ziekenhuis voor chronisch zieken. Minister van Defensie Mosje Dayan, die een uur na de aanval ter plaatse was, zei te geloven dat de raketten zijn afgevuurd door een in Jordanië opgeleide guerrilla-eenheid die de Jordaan is overgestoken naar het door Israel bezette gebied. Ge-ersstraat 30, Oegst geest, Telefoon 01710-51940-52661

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 1