Drs. Udink riep op tot zekere matiging Rijnverbreding in kom Leiderdorp Lenteparade grote dan ooit tevoren Kamer leeggeroofd Chr. lyceum aan Apollolaan LEERLING BANKETBAKKER OF 3e BEDIENDE PROPAGANDA KOMITé Ik wou dat wij morgen konden beginnen Verkiezing leden Tweede Kamer der Staten-Generaal NIEUWE LEIDSE COURANT DINSDAG 20 APK LEIDEN Een student, die op 31 maart een door hem bewoonde kamer in een gekraakt pand aan de Papengracht verliet en deze week terugkwam, ontdekte, dat al zijn goederen, róado, kleding e.d., ter waarde van f 3400 waren verdwe nen. ALPHEN In de grote zaal van dB Opstandingskerk. die geheel bezet was, sprak gisteravond voor de leden van de Kamerkring Leiden van de Chr. Hist. Unie drs. B. J. Udink, mi nister van ontwikkelingshulp en lijst trekker van de CHU. De bijeenkomst Stond onder leiding van ir. N. Buy- »ert, voorzitter van de Alphense Chr. Hist, kiesvereniging. De heer Udink constateerde dart, nu de verkiezingen in zacht komen, het wat roeriger wordt en met name te gen de CH wordt nogal geschetterd, waarbij de argumentatie met steeds fraai is. Het kan ons allemaal niet *o veel schelen. We treden voor ons volk als een beginselpartij. Drs. Udink wilde met name aan de hand van het beginselprogram dat men ge meenschappelijk heeft met AR en KVP aandacht vragen voor wat er op het spel staat. De CHU is tegen de opdeling van ons volk in groepen. Met name de rode drie willen ons volk uiteen- scheuren. Dat noemt men met een nieuw woord de polarisatie in de po litiek en op sociaal terrein. Men wil een verdeling in twee kampen, maar met alle bezwaren tegen een wel wat te ver doorgevoerde versplintering, mogen we toch dankbaar zijn voor de rijke schakering in ons volksleven, die een opdeling in twee kampen on denkbaar maakt. In die gedachten- gang van de twee stromingen pasten wonderwel dfe gekozen kabinetsfor mateur en de gekozen minister-pre sident. Maar de CHU zal zich te allen tijde verzetten tegen een ver- Burgerlijke stand van Leiden LEIDEN GEBOREN: Silvia Co- rina dr v A Hoek en J C Brussee; Hendrik Cornelis zn v C van der Does en J H Binnendijk; Adrianus Arnoldus Ronald zn v J Benning en A P van den Berg; Dionisius Cornelis Abram zn v C de la Rie en D J van der Tuijn; Mary Elizabeth dr v D Jonker en E A Freke; Arjan zn v J de la Rie en M J van Oosten; Eva Petronella dr v F van de Wetering en E P van der Linden; Diana Maria Cornelia dr v G C de Vreede en M E J Starkenbrug; Soraya dr v A de la Rie en A Hartevelt; Ramón zn v A de la Rie en A Hartevelt; Johannes Cornelis zn v C van der Klaauw en P M Ahrens; Marc Jacques Robert zn v P J H Broekema en I C Groene- woud; Alida Johanna Maria dr v .T H M van Veen en A M van Brecht; Marcus Wilhelmus Adrianus zn v A de Jong en H S H Driessen; Sabine Hélène dr v H Landman en A H Zui- dam; Johannes Cornelis zn v J Freke en A Zwaan; Hendrika Cornelia dr v H Schuur en L van Leeuwen; Renata Anna Maria dr v C J van der Vlugt en T C Senne; Johannes zn v J Azier en J M Singerling; Martijn Sjoerl zn v S R Barteling en R H M van dc Bor; Johanna Elisabeth dr v J de Vries en E M Bink; Marco zn v R Kruit en H H Onnekink; René Edu- ard zn v J de Bruijne en H A Roffel; Gijsbrecht Jurrian zn v R L de Vries en N C W Devenijns; Remo Enrico zn v F G Bouwman en A Mooten; Edwin zn v P Kluivers en C J M van Strater; Maria Helena Louise dr v J M Waasdorp en J van der Niet; Serge zn v D Roest en M W Menijn; Ruurd zn v G W Peppel en V E R A Martinus; Maeve Afine dr v F A N Zoetmulder en A J M de Jong; An- gelique Alida Maria dr v J K F den Hertog en C M Laterveer. GEHUWD: W van Fruchten en E Sass; J P Biekman en M A A San- ches; J Ouwerkerk en I S A van Steenbergen; T Cool en M L J de Wever; J M J H van Eisen en H W M M Perquin. OVERLEDEN: P Matters 24 sept 1897 weduwe van I Broomans; G A J B van Arendonk 16 jan 1964 zoon; J F van Rooden 30 juli 1909 man; R G H Lammertink 4 dec 1966 zoon; A C de Jonge 17 aug 1907 weduwe van A Lamain; D Schonewille 27 sep 1968 dochter; W J A G Bergers 12 nov 1891 man; J Langelaan 13 dec 1906 man; J Bronsgeest 6 sep 1897 echtgen van H Stikkelorum; J L Sjardijn 17 juli 1982 man; H J de Bolster 29 mei 1891 man. LEIDEN Het definitieve gebouw van het chr. lyceum Zuidwest komt niet in Voorschoten, zoals wel eens ia overwogen, maar toch in Leiden, en wel aan de Apollolaan. De „Vereniging voor chr. voort gezet onderwijs", waaronder dit ly ceum ressorteert, heeft de gemeente gevraagd ruim 11.000 m2 grond te mo gen kopen. Er is al een opdracht ge geven aan de Haagse architect Blee- ker voor het maken van een schets ontwerp. nieuwing in deze zin en de Kamer heeft de rode drie in dit verlangen dan ook geen kans gegeven- Nu dit verlangen is mislukt, is men met een ander konijn uit de hoed gekomen, nl. het schaduwkabi net. Ook dit heeft geen andere mo gelijkheden dan dat de schaduwmi- nisters later in hun memoires kun nen opnemen, dat ze van 1971-1975 deel uitmaakten van het nooit opge treden schaduwkabinet Den Uyl. In dit schaduwkabinet hebben de men sen van de PvdA de sociale, fis cale en economische portefeuilles en ze kunnen daarin al hun wensen uit leven. Maar daar ga ik dan niet mee akkoord, heeft de heer Van Mierlo gezegd, zodat dit een schaduwkabi net is met een ingebouwde kabinets crisis. Beroep Na zo met de rode drie wat le heb ben gestoeid, stelde drs. Udink, dat de drie chr. partyen een mooi pro gramma hebben, dat echter alleen kan worden uitgevoerd als een ze kere matiging wordit betracht. Daar bij deed hij een beroep op de vak beweging tot een goede samenwer king, waartoe o.a. behoort, dat men de komende jaren genoegen neemt met een reële inkomensverbetering van 2 pet per jaar. Van andere zijde moet dan ook matiging betracht wor den bij het doen van investeringen enz. en er moet gestreefd worden naar een redelijk prijspeil. Alleen zó zal het mogelijk zijn in de komende jaren wat extra's te doen voor de landbouwers, de kleine zelfstandigen, de bejaarden (AOW op trekken tot het minimumloon en ver hoging belastingvrije voet), gehan dicapten, het onderwijs, werkende jeugd en ontwikkelingshulp. Drs. Udink toonde aan, dat het wo ningbouwprogramma van het kabi net De Jong, in 1967 vastgesteld vrij wel werd gerealiseerd. Het is be slist geen fiasco geworden. Laten we samen de weg gaan naar betere verhoudingen in overeenstem mingen met Romeinen 13, waar ge steld wordt «dat de overheid er is, ons ten goede. Het gezag heeft een functie in de samenleving- De drie chr. partijen willen met elkaar een krachtig modern, en open beleid voe ren- LEIDEN De politie arresteerde vannacht op aanwijzingen van bu ren, op de Princessekade een 22- jarigc Leidenaar, die vlak daarvoor met een steen de etalageruit van een juwelierszaak had ingegooid, waar na de alarm-sirene in werking trad. Er wordt niet vermist. Vit de DUINSTREEK NOORDWIJK Expositie Trudy de Ruyter. Vrijdag 23 april om 8 uur wordt in de hervormde kapel aan de Hoofdstraat een tentoonstel ling geopend van werk van Trudy de Ruyter. De expositie bestaat uit poppen, schilderijen en kleden. Gedurende deze ten toonstelling, die tot 12 mei is geopend, zijn ook spaarpotten te bezichtigen die de Noordwijkse jeugd maakt t.b.v. het Astma Fonds. KATWIJK AAN ZEE De collec te t.b.v. het Nationaal Rheumafonds heeft in onze gemeente f 6.115,33 op gebracht. RIJNSBURG Zendingsavond. Woensdag 8 uur wordt in de boven zaal achter Katwijkerweg 15 een zendingsavond gehouden. Zendeling A. v. d. Bijl uit West-Irian, die met verlof in Valkenburg woont, zal aan de hand van een film iets over z'n werk vertellen. ALPHEN De Alphense zeskampploeg die zaterdag weer zal aantreden, traint volop. De strijd wordt geleverd tussen Linnen, Drachten en Alphen. die elkaar in de Groenoordhal te Leiden zullen treffen. Non-playing captain Ad van Ommen staat weer aan het hoofd van een enthousiaste ploeg. Het verplaatsen van plastic, uiterst wankele flessen is een werkje voor de dames van de ploeg (zie foto). Gevraagd BANKETBAKKERIJ W. DEN DULK VARKEVISSERSTRAAT 37 - KATWIJK AAN ZEE - TEL. Ilillegom krijgt jachthaven HILLEGOM In zaal „Weltevre den" is de Hillegomse Watersport vereniging opgericht. De heer B. W. Vos zei een gedeelte van de z.g. Nieuwe Haven als jachthaven te wil len bestemmen. Het bestuur bestaat uit B. W. Vos (voorzitter), H. de Graaf en A. Jongkind. Vit de VEEGST REEK NIEUWKOOP In de raadsver gadering van dinsdag zal de raad een nieuwe gemeentesecretaris be noemen. B. en W. hebben de vol gende voordracht gedaan: i. J. A. de Jongh, chef van de afdeling finan ciën te Boskoop; 2. W. H. van den Hoek, gemeentesecretaris te Rens- woude. TER AAR Jaarvergadering. De hervormde vereniging op gerefor meerde grondslag Onderzoekt de Schriften hield haar jaarvergadering in gebouw Jonathan. Pim Esveldt verzorgde een inleiding over de hou ding tegenover de wederopkomst van Christus. Marja Servaas las een ge dicht, waarna Jannie Lankhaar een toelichting gaf op de aktie van de zending voor Horanbee. Aan het slot van de avond voor dit doel een kol- lekte gehouden die 66 opbracht. Na de pauze een quiz onder lei ding van Jaap den Bleker. Gerda Griemink gaf in haar jaarverslag een overzicht van de aktiviteiten van de vereniging. WOUBRUGGE Gemeenteraad. Donderdag vergadert de gemeente raad. De agenda vermeldt o.a.: On- derwijsaangelegenheden; gewestelijke samenwerking: openbare rondvraag; aankoop perceel grond hoek Raad- huisstraat/Boddens Hosangweg. WOUBRUGGE De collecte ten bate van SIMAVI bracht 425,15 op. TER AAR Woensdag 21 april staat er weer een avond van de Kulturele Vereniging op het pro gramma. Dan zal men kunnen ge nieten van één der grootste klein kunstenaars van ons land, Fons Jansen, die met 't programma Drie maal Andermaal de avond zal vul len. ofwel de hoogst verwonderlijke Mercedes Wie van de ene verbazing in de andere wil vallen, stapt in een Merce des Diesel. Zelden zag u zo weinig (verkeerde) verwachtingen uitkomen. De motor laat geen dieselgeluiden horen, maar een zacht gesnor. Van dieseltraagheid is geen sprake, wèl van een soepel opschakelen naar 130 km per uur. En al doet de afwijkende henaming.„diesel" anders vermoeden. mi u rijdt in het I Jij originele Merce des concept. Tot in details gelijk aan de overeenkomstige benzine-types van Mercedes. Wonderlijk, niet? Even wonderbaarlijk als uw eerste tarikstop: voor rond de 15 gulden gaat de 65-liter-tank vol. En u kunt weer zo'n 700 km voort. Dat is Diesel GT... van Mercedes! Mercedes-Benz Diesels) omwille van comfortabele zuinigheid N.V. Lelden, Vondeïïaan 45, tel. 01710-4 45 45 ROOYAKKERS AUTOMOBIELBEDRIJF N.V., Oegstgeest, Leïdsestraatweg 1, tsl. 01710-518 55 AUTOMOBIELBEDRIJF DO. VAN NIELEN, sub-dealer van Rooyakkers N.V. Oegstgeest, Alphen a.d. Rijn, Wilhelminalaan 13-17, tel. 01720-69 41/28 84 Hoog en laag water Katwijk aan Zee KATWIJK AAN ZEE Woensdag 21 april: Hoog water 0.00-12.11; laag water 7.29-20.26. OEGSTGEEST Boerenleenbank. „De versterkte groei van de Boeren leenbank Oegstgeest, aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Boeren leenbank Eindhoven, heeft zich in 1970 in onverminderde mate voortge zet", zo kon men gisteravond ver nemen tijdens de Algemene leden vergadering. Het totaal van de toevertrouwde gelden steeg in het afgelopen jaar met 2 min tot 12,1 min gulden. Aan de verbetering van het dienst betoon werd gestalte gegeven door de ingebruikneming van een bijkan toor aan het Diamantplein te Leiden. Zaterdag is het corsodag Van onze correspondent) HILLEGOM Zaterdag pre senteert de bollenstreek het corso 1971. Dit keer onder het motto: „Lenteparade - Bruids stoet der lente". Donderdag be gint het leger vrijwilligers onder leiding van bloemsierkunste- NED. CHRIST. RADIO VEREN. OEGSTGEEST RIJNSBURG VALKENBURG KATWIJK 5-daagse geheel verzorgde tocht naar Siegerland standplaats Hüttental (Duitsland) op 17 tot en met 21 mei 1971 kosten ƒ160,— per persoon. Nadiere inlichtingen op donderdag 22 april in gebouw Jeugdhaven, Vliet NZ te Rijnsburg, optreden van de „Aarkaniters", aanvang 8 uur, of bij C. P. Borsboom, Kerkstraat 19, telefoon 12878. naars met het afwerken n eli wagens. Zaterdag vertrekt het corso uur uit Haarlem. Het is grot 7l' vorige jaren. Er zijn negenei^ inzendingen. De dag vóór het corso (vrij april) kan het publiek de waf opbouw bezichtigen en vindt ar oordeling door de jury plaat: fn tentoonstelling is in de veilin van de H.B.G. te Lisse van 11 erj uur. Zondag na de corsodag st wagens in Sassenheim tentoonj Om 12.12 uur is het corso nebroek, waar de pauze wordt den. Daarna zijn de aankom als volgt: ltiQ u centrum H 15.34 centrum Lisse, 16.30 at Sassenheim, 17 uur eindpun- monderdam. Het corso wordt tusse-i 15.1? uur rechtstreeks in kleur via c visie uitgezonden naar verscl landen. U NAGEKOMEN FEMILIEBERICHT Met ontsteltenis geven wij kennis van het plotse linge overlijden van ons voortreffelijk ere-lid de heer P. C. A. TEN BROEK Zijn grote aandeel in ons Bondswerk en zijn vriend schap zullen altijd in onze herinnering blijven. De Leidsche Bond van Huis- en Grondeigenaren J. VAN ITERSON, voorzitter W. DOEVEN, secretaris OEGSTGEEST Inbraak. Er is ingebroken in de Mariaschool. Al les werd doorzocht maar er wordt niets vermist. De Burgemeester van Leiden brengt ter openbare kennis, dat op woensdag 28 april a.s. van des voormiddags 8 uur tot des namiddags 7 uur de stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zal plaats vinden. Gewezen wordt op het bepaalde in art. 128 van het Wetboek van Strafrecht: „Hij die opzettelijk zich voor een ander uit gevende aan een krachtens wettelijk voor schrift uitgeschreven verkiezing deel neemt. wordt gestraft met gevangenis straf van ten hoogste een jaar". Leiden. 21 april 1971 De Burgemeester van Leiden. S. MENKEN, Wethouder loco-Burgemeester (Van een onzer verslaggevers) LEIDERDORP „De Ryn is een tweede-klas vaarweg en moet ge schikt ztfn voor schepen tot 1000 ton. Het aantal schepen loopt wel iets terug maar ze worden steeds groter en vervoeren steeds groter en ver voeren steeds meer materialen. Het is niet te verwachten, dat daarin verandering komt. Daarom moet het water worden verbreed". Dat zei ir. Kalis van Provinciale Waterstaat gisteravond tijdens een hoorzitting van het gemeentebestuur van Leiderdorp in het Dorpshuis. Deze zitting handelde over de nood zakelijke Rijnverbreding en de in grijpende gevolgen daarvan voor de kom van deze gemeente, met name voor de bebouwing aan de Rynkant van de Hoofdstraat. Ook het plan voor de Kerkwijk werd daarby aan de orde gesteld. Ir. Kalis noemde de Rijn in de kom van Leiderdorp een „slootje". Als Piot. Waterstaat tot uitdie ping van het water zou besluiten, moet er zeker 1 meter bij komen. Dan zouden de particuliere oevers inzakken. De beschoeiingen zijn in het algemeen zeer oud. Het water krijgt volgens de plannen van de provincie een breedte van 25 meter. Dan kunnen 2 schepen van 8.50 me ter breed elkaar met een tussenruim te van 3Vi meter en met een ruimte van 2Vt meter uit de kant passeren. Over het jaar van uitvoering liet de heer Kalis zich niet exact uit. „Ik wou dat wij morgen konden begin nen. Er zijn hiermee economische belangen gediend. Leiderdorp is een schakel in de vaarweg KatwijkLei denGoudaAmsterdam. In Kat wijk is het industriegebied 't Heen in ontwikkeling gekomen. Het is werkelijk broodnodig. Het plan is al jaren in bespreking. Als het enigs zins kan. willen wij het wel bespoe- Wethouder Meerburg zei, dat de realisering van het plan met omzich tigheid moet geschieden. De finan ciële gevolgen zijn voor rekening van de provincie. Wethouder Drenth bleek niet over tuigd te zijn van het nut van de Rijnverbreding. Schepen kunnen el kaar ook op andere punten passeren. De hoorzitting was druk bezocht. Op tal van bezwaren en details gin gen de vertegenwoordigers van de gemeente en van de provincie in. Al zullen de voorbereidingen mis schien nog enige jaren vergen, het werd ieder wel duidelijk, dat Lei derdorp aan deze ingreep niet kan ontkomen. Aangenomen mag worden, dat aan de particuliere belangen niet tekort zal worden gedaan. Ten slotte ontlenen wij nog het volgende aan de toelichting van het gemeentebestuur op het plan Kerk wijk. Besloten karakter Om het besloten karakter van de Hoofdstraat nabij de kerk en het raadhuis te bewaren en de ruimte rond de kerk tot zijn recht te laten komen is gezocht naar een mogelijk heid de bebouwing langs het smalle noordelijke deel van de Hoofdstraat te handhaven. Na de verbreding van de Rijn is de perceeldiepte aan de (Rijn -westzijde te gering voor een aaneengesloten bebouwing. Daarom zijn aan die zijde vrijstaande wonin gen geprojecteerd waarvan de noord- gevel in de perceelsgrens moet wor den gebouwd. De op het zuiden ge legen tuinen moeten naar de straat zijde met muren worden afgesloten. De bestaande rooilijn is gehandhaafd om enkele mooie gevels te kunnen behouden. Het overige deel van de Hoofdstraat is bestemd voor vrij staande of in blokken van ten hoog ste zes aarveengebouwde eengezins huizen. Aangezien de Provinciale Water staat geen belang heeft bij het op nieuw opnemen van een jaagpad, is, teneinde de aan de Oude Rijn gele gen percelen niet nog verder te ver kleinen, het jaagpad vanaf de Brug- gestraat tot aan het oand Hoofd straat 56 vervallen. Het overblijvende stukje Brugge- straat en de toegang tot het bestaan de jaagpad naast Hoofdstraat 38 worden tot pleintjes geve i. Raadhuis en kerk De begraafplaats achter de kerk zal op den duur kunnen worden ge ruimd en verlaagd. Het is dan ook verantwoord langs de Kerklaan woonbebouwing te projecteren, waarmee de afsluiting van de ruim te rond de kerk gehandhaafd blijft. In deze bebouwing is een oude woning opgenomen die van archi tectonische waarde wordt geacht in verband met de omgeving. De Kerklaan zou een sierbestra ting kunnen krijgen. Bij de kerk zal de bestrating kunnen worden ver breed tot aan de kerk. zodat hier een pleintje kan worden gevormd. Om dit punt te verlevendigen zal ter plaatse van het Dorpshuis een horecabedrijf zijn toegestaan. Ook aan de voorzijde kan het trot toir worden verbreed tot aan de kerk. De tuin van de kerk wordt met een muur afgesloten. De Dr. Van Rhijnstraat komt ge heel te vervallen- Aan de Berken- kade wordt een plein gevormd ge deeltelijk om te parkeren. Een twee de parkeerterrein zal achter dz wo ningen aan de Hoofdstraat en die Kerklaan worden aangelegd. Bereik baar vanaf de Kastanjelaan zal tus sen de woningen een derde parkeer terrein worden aangelegd waarop een aantal autoboxen voor de om wonenden aansluit. Winkels en bedrijf In dit gebied bevindt zich ver spreid een aantal winkels. Deze wor den in het plan gelegaliseerd, even als de werkplaats van een aanne mersbedrijf. Enige uitbreiding in de breedte is mogelijk. Binnenkort zal het Centraal Insti tuut voor het Midden- en Kleinbe drijf een onderzoek instellen naar de wenselijkheid of noodzakelijkheid om ter plaatse van het huidige Van Leeuwenpark ruimte te maken voor een wijkwinkelcentrum. Vit de RIJNSTRE HAZERSWOUDE Gebore chalis J. C., z.v. Boers, C. J. e|| ke, G. M. A.; Martien P., z.v!*-* horst, J. C. en Lekx, D.; Ron z.v. Piekart, A. T. W. en Bj J.: Marianne, d.v. Bogerman en Kleij, A. M. ALPHEN De Haagse I rechter veroordeelde een 31 chauffeur uit Alphen aan de die onder invloed van drafTT auto had bestuurd, tot drie: p gevangenisstraf en voorwaar! maanden ontzegging van dr^ voegdheid. Pnc* KOUDEKERK Woensdèle houdt jongerencentrum „Wiari een hearing n.a.v. de uitslag! enquête, die onlangs onder df werd gehouden. Ook wil rri *u definitief bestuur vormen, ên KOUDEKERK De CHI! gr donderdagavond een verkie4ien eenkomst in het Verenigimgsr Spreekster is het Tweede KPae mej. E. A. Haars, over „Detien in de politiek". j ALPHEN Plan Aarlanc In de gisteravond voor d^- j maal openbaar gehouden verj§-| van de commissie voor ruimte!1 A dening en stadsontwikkeling! voerig gesproken over het oi bestemmingsplan „Aarlanl 1970". De commissie heeft zich beziggehouden met de tegen f11*- stemmingsplan door de firma en Hogervorst en de heren Egmond en P. O. Lok bezwaarschriften. Indien het bestemmingspli voorgestelde vorm zou woi genomen, wordt alle uitbreic gelijkheid dit bedrijf ontnoi Voorzitter Duin verdedii standpunt van het college, wi t stelde, dat in een afgerond groot bedrijf past. Voorts voorzitter erop. dat dit plai nancieel moeilijk is rond ti Bij de stemming bleken de en Wingelaar achter het van het college te staan; Van Leeuwen, Winninghoff onthielden zich van stemmii Aandacht werd nog best« plan tot stichting van een brandingsbedrijf op een tei grensd door de spoorlijn ^DEI Woerden, Rijksstraatweg 11 r. hi we. it Gi ad i WATERHOOGTEN (enge DEN HAAG. 20 april Konst ,a™> Rhelnfelden 222 onv. Sferaatsbu Zui Plittersdorf 358 onv. Maxau 41 -crlv chingcn 1301, Mannheim 224 c bach 118+4, Mainz 22»—5, Binj ret Kaub 152—3. Trier 242+2. Kobffnari Keulen 1214. Ruhrort 279—1 ven —1, Pannerdense kop 860—2. Ni+P,,r toi Eefde IJsV" 524-1 V 2. IJsselkop 791 Deventer 2064. Mohsin 5462+ I 2 ren 3896+35, Belfeld 1102+18. G*>p den de sluis 508+6. ig 0 De minste waterdiepten in da vermeld op de waarschuwingsW in centimeters: SpijkSt Andri "Na: selkop—Driel 255, DrielAmer dens IJsselkopDocshurg ahen 240, Zutphen —Windeshelm 245.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 4