Wkt brengt de kaashaas dit jaar? Moeilijkheden tussen NOS en omroepen over nieuws' V-commentaar Koninginnedag en Tour in het geding Stervenden NOS-,Circus' trok over de weg VERLIES" VITUS OPGEVANGEN 1 NOS tikt Jacobs op de lingers Dr. W. Sleumer Tzn overleden 13 DINSDAG 6 APRIL 1971 Van onze radio en t.v.-redactie HILVERSUM Binnen de werkgroep actualiteiten van de iOS zijn botsingen ontstaan ussen de NOS en enige omroe- len over de nieuwsvoorziening n zogenaamde „versierde bulle- ins" naar voorbeeld van „Radio 'wo" van de BBC, op Koningi-n- ledag en over de reportages van e Tour de France in de komende omer. Ten aanzien van Konin- [innedag vindt de NOS NCRV, :RO en TROS tegenover zich, ji wat de Tour betreft de vier -omroepen. Op 10 maart j.L schrok de NOS nog- van het feit, dat NCRV-en bloc oortijdig meldde dat op 30 april een roef zou worden genomen met door radio nieuwsdienst uit te zenden ;n. „versierde bulletins" naar voor- eeld van NCRV-en bloc. De NCRV eelde dit bericht ook aan de pers iee. In feite had Kees Buurman (chef dualiteiten radio NOS) het initiatief ■nomen tot dit experiment en het jg niet meegedeeld aan het opper- achtige CPL, College Programma eiders. Het CPL nam alsnog de mededeling voor kennisgeving aan, maar gister ochtend bleek in de werkgroep ak- tualiteiten, dat de drie omroepen NCRV, KRO en TROS, die zich op Koninginnedag al hun zendtijd op Hilversum I zien afgenomen ten bate van het door de NOS uit te voeren nationaal programma, geen lust toon den om mee te werken aan de ver sierde bulletins door verslaggevers ter beschikking te stellen. Aanvulling De versiering van de bulletins houdt in, dat alle uitzendingen van de radio nieuwsdienst op die dag niet langer zullen duren dan gewoonlijk, maar niet geheel door nieuwslezers zullen worden verzorgd. Elk bericht zal een zeer korte aanvulling krijgen in de vorm van een gesprek, een au thentieke opname bij een gebeurtenis of een woordje tot schetsing van de situatie ter plekke, en dit zou dan moeten worden verzorgd door ver slaggevers en/of buitenlandse corres pondenten. De NOS is wettelijk gerechtigd om bij intensieve werkzaamheden hulp te vragen van vaste medewerkers van een of meer omroepen, en ver zocht nu de NCRV, KRO en TROS, die op 30 april toch geen eigen aktua- liteiten rubrieken kunnen uitzenden, reporters en correspondenten be schikbaar te willen stellen voor deze medewerking aan de radionieuws dienst. Drs. D. Mallon, hoofdredacteur van deze dienst, zal zelf de onderwerpen voor publikatie bepalen, zoals hij dat altijd doet. Met grote zorg heeft de NCRV een leede tv-programnia gewijd aan het ten gesprek met stervenden en larin tevens voldaan aan vele ver leken o??i herhaling van het inter- ew met prof dr. C. van der Meer. i ast veel waardering van een ote schare kijkers is er ook kritiek komen op het feit dat prof. Van r Meer het intieme gesprek met de tiënt over diens naderende dood camera en microfoon had kun- n voeren. Zijn antwoord hierop luidde dat dit volle instemming van de patiënt, Ëjok ten bate van het medisch- etenschappelijk onderwijs, ge urde. De patiënt wist dat het ge- mek zeer ernstig en intiem zou zijn tbiij had later geen bezwaar tegen radio-uitzending en het vertonen devfilm voor studenten, pnieuiu geraakten wij gisteravond onder de indruk van het her- Ide interview en zeker niet min- van het gefilmde gesprek dat •nk Mochel had met een stervende ts. Wij verbaasden ons meermalen )ver, dat de vrijmoedige en directe ïagstelling deze patiënt in het ge el niet hinderde en dat zijn be- mderenswaardige en oprechte ont orden even onbeschroomd werden jeven. Ook dit onderhoud moet onuitwisbaar in het geheugen i» de kijkers zijn achtergebleven. Als een zo precair onderwerp op te wijze wordt behandeld, kan men h eigenlijk niet meer afvragen of juist is, dit via televisie zo maar het licht van de publiciteit te mgen. De gesprekken werden zo van de sensatie afgehouden, dat toch ook tot belangrijke steun ut?en zijn bij het nadenken over dood die voor ons allen komt. 'en geheel ander stuk waardevolle irlichting gaf de VARA met uit breide voorbeelden van de manier arop ouders hun jonge kinderen i de hand van een pas verschenen kje in enkele weken kunnen leren mmen. Er ging wel een flink stuk dtijd mee heen, maar het was meer nuttig en veel aansprekender dan voordracht over dat ondervjerp. >e VARA gaat zelfs vanaf 17 mei soort tv-cursus in het geven van Rvé-zwemles aanbieden. Want, zegt er verdrinken in Nederland jaar- s 300 kinderen omdat zij niet in en zwemmen. Dit initiatief zou Teleac niet hebben misstaan. j'n. nt men hierbij niet tot overlap- tef> 0 van eikaars terreinLaten we irover, ten bate van de goede k, maar niet twisten. Ph. W. Ervaring De omroepen, voerden echter aan, dat de radionieuwsdienst geen erva ring heeft met verslaggeving ter plaatse en dat het beter zou zijn, wanneer een van de omroep-aktuali- teitendiensten de organisatie van de uitzendingen op zich nam. Daarbij viel de uitlating: Wij wil len wel aan het programma meewer ken, maar niet alleen óm aangegeven klusjes op te knappen". Buurman voerde ter vergadering aan, dat bij uitzendingen van de radionieuws dienst de hoofdredacteur de bericht geving behoort te leiden, en dat er geen twee kapiteins op één schip kunnen staan. Daarop vroegen de omroepvertegenwoordigers om nader overleg met de eigen programmalei ding. Men ging wat wrokkend uiteen en zal op 19 april a.s. nog een keer vergaderen. Commentaar van Kees Buurman: „Die versierde bulletins gaan natuur lijk toch door, er bestaan ook nog free-lance krachten". Commentaar van de omroepen: „Wij voelen wel voor het experiment op zichzelf, maar wij geloven niet dat de radionieuwsdienst zonder onze rij ke ervaring goed succes kan behalen Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM Begeleid door po litie die ruim baan maakte is gister middag met de allure van een zich verplaatsend circus al het rollend materieel van de NOS, ,19 forse re portagewagens in totaal, in een kara vaan van een halve kilometer van Bussum naar Hilversum verhuisd. De stoet, die volledig bemand was, trok vooral binnen de bebouwde kommen veel bekijks en veroorzaakte wel eni ge stagnatie in het verkeer. De verhuizing ging van de te klein geworden garage achter Studio B naar een een dezer dagen verlaten en door de NOS gehuurde fabriekshal in Hilversum, waar de reportagetreinen in al hun lijvigheid ook een veel be- inrit hebben. Het gebouw kan boven- bovendien nog ruimte bieden voor enkele technische werkplaatsen en het bedrijfskantoor van de NOS. De ontruimde Bussumse garage biedt nu onderdak voor de perso- neelsbussen, trucks en trekkers waarover de NOS beschikt en de an dere Bussumse garage kan nu huis vesting bieden aan personenauto's waarvoor langs de straten geen plaats meer is. en we willen daaraan onze mensen niet wagen. Als er opeens een groot ongeluk zou gebeuren, zouden ze ons nog meer nodig hebben en we kun nen geen dienst in aktie houden voor onverwachte gevallen." Voorgoed Intussen is de NOS van plan om op Koninginnedag zich voor de tweede keer in diverse etablissementen plus een amüsementstent in Laren te ves tigen. De radioprogrammaraad van de NOS zal deze dag speciaal luisteren en dan uitmaken of dit uitzendpa- troon voorgoed als nationaal pro gramma op 30 april zal worden vast gehouden. Het programmaschema ziet er praktisch net zo uit als in 1969 in Amsterdam en in 1970 in Laren. Er zullen weer vele artiesten optreden in de tent; er zullen bekende ensembles spelen in de etablissementen, er zal een wedstrijd worden gehouden ten bate van het werk voor gehandicapte kinderen en het straatmuzikantenfes tival komt ook terug. Alleen zal het ditmaal gaan tussen een ploeg van vier uit Nederland en eenzelfde aan tal uit Engeland. Indien de programmaraad besluit, dit schema voor de toekomst vast te prikken, zal dat inhouden dat de uit zendingen van jaar tot jaar uit diver se licht folklore-rijke gemeenten in Nederland komen. Op 30 april zullen geen feestrepor- tages uit het land worden gegeven (ook dit tot verdriet van de omroe pen) en van het bloemendefilé op Soestdijk zijn slechts enkele flitsen te verwachten. Tour De controverse over het rapporte ren van de Tour de France gaat over de programmering op Hilversum III. De NOS zou graag, evenals verleden jaar toen deze proef zeer goed slaag de, weer drie weken lang de hele middag met discjockevs muziek uit zenden en die laten onderbreken door rechtstreekse reportages. De vier grote omroepen verzetten zich hiertegen, omdat zij menen dat hiermee de indruk wordt gewekt als zou de NOS alleen maar in staaf zijn de juiste muziek voor die middagen te kunnen verzorgen. Zij zien niet in, waarom zij niet net zo goed eenzelfde soort programma's kunnen maken met de reportages erin. Bovendien, zeggen zij, had de NOS verleden jaar veel meer zgn. „zwe vende" radiozendtijd. Nu is de meeste zendtijd van de NOS vastgelegd op bepaalde uren en de omroepen heb ben geen zin om zoveel uren te rui len. Het machtige CPL heeft hierin, naar de geest van de omroepen, reeds een standpunt ingenomen. Maar de sub-werkgroep van de NOS, waarin alle omroepen vertegen woordigd zijn, toont er zich uiterst teleurgesteld over: de groep zelf zou het gaame weer aan de NOS toever trouwen. Of er echter nog kan wor den gesleuteld aan een besluit van het CPL is de vraag. Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM In overleg met de PTT heeft de technische dienst van de NOS maatregelen getroffen om het verlies van de afgebrande Studio Vi tus op korte termijn op te vangen. In de Bussumse studio Concordia wordt een hoofd-controlekamer ingericht, welke overdag dienst kan doen; voor de avondprogramma's zullen die in de Hilversumse studio moeten blijven functioneren. Binnen drie a vier we ken zal de PTT de zes benodigde beeldverbindingen tussen Bussum en Hilversum kunnen aanleggen. Ook zal Bussum vrij spoedig kunnen wor den voorzien van twee nieuwe beeld band-registratiemachines. die bij de geïmproviseerde hoofdcontrolekamer behoren. Op 19 april hoopt men de studio ruimte van Vitus te kunnen vervan gen door Studio 5 op Omroep kwar tier in Hilversum. Dan komt de oefenstudio in opleidingscentrum Santbergen weer vrij voor studie doeleinden. Het ergste leed van de brand zal met uitvoering van deze plannen althans voorlopig geleden zijn n». TELEVISIE y\\\vo\i» en cultureel nieuws 19.43 Me dedelingen 19.45 Nieuws 20.10 Wachtwoord, quiz 20.40 Icones- tase, Bulgaarse speelfilm 22.10 Gastprogrammade liberale gedachte 22.40 Nieuws. Nederland I NOS: 18.35 CK) De Fabeltjes- rant 18.40 Verklezlngsultzen- Ing: P.P.R. STER: 18.50 (K) eclame NOS: 18.55 <K) Jour- n»al STER: 19.00 (k) Reclame VRO 19.05 <KDe schat van tt kasteel zonder naam. TV- rle 19.30 TopPop: muzikale nln ow STER: 19.55 (K) Reclame OS: 20.00 (K) Journaal STER: •15 (K) Reclame AVRO: 20.2! O-ton Place. TV-feullleton •10 (K) Parijse Voorjaarsmo- Show 1971 31.55 AVRO's Te- vlzier Magazine NOS: 1.45-22.50 (K) Journaal 'ederland II NOS: 18.45 (K) De Fabèlties- fant STER: 18.50 (K) Reclame OS: 18.55 (K) Journaal STER: (K) Reclame NOS: 19.05 Haag vandaag 19.10 Kun- Ibrlek KRO: 19.30 Leven ln it Klooster. TV-serie STER: 45 (K) Reclame NOS: 20.00 5 ournaal STER: 20.15 (K) sclame KRO: 20.21 (K) Andy uliams Show 21.11 Brand- mt Speciaal 21.45 (K) Paul «anderen, TV-serle 22.36 erkiezlngsuitzending: Lijst 'n Velsen NOS: 22.46 (K) irnaal TELEAC: 22.51-23.21 En Francais - les 13 rh.). tLGIë-NEDERLANDS "00 Kleur: Fabeltjeskrant *5 Kleur: Sklppy (1) 18.30 *merang 71 18.35 télltlsch-godsdlenstlge uit- Mlng 19.05 De toekomst van verleden 19.35 Taalwenken l 23 rul Hilversum I 402 m KRO: 18.30 nieuws 18.44 Ac tualiteiten 19.00 (S) licht en semble met solisten 19.45 Evangelie zonder masker, le zing 20.0C Dlnadegavondthea- ter: Die AlphenJhütte, opera v. Konradin Kreutzer (opn) 31.00 Klassieke muziek (gr) 20.15 Dinsdagavondtheater: Rook en nevel, hoorspel 22 23 Overwe ging 22.30 Nieuws 22.40 Den Haag vandaag 22.50 Kontekst: magazine waarin op de dingen wordt doorgepraat 23.15 (S) SUcker: licht platenprogram- ma Hilversum II 298 m AVRO 18.00 Nieuws 18J1 Ra diojournaal 18.25 (S) Marlnlers- kapel van de Koninklijke Ma rine 18.55 Paris vous parle 19.00 Jeugd en Ritme Verkiezings uitzending: 19.20 Uitzending van DS '70 AVRO: 19.30 Nieuws 19.35 Vanavond: geva rieerd programma 22.30 Nieuws 22.38 Mededelingen 22.43 Radiojournaal NOS: 22.55 IS) Zin-Tuig nr 38: kunstuitin gen bulten het Nederlandse taalgebied. HILVERSUM I 402 m NCRV: 7.00 Nieuws. 7.11 Het levende woord. 7.16 (S) Op het eerste gehoor: oude- en mo derne muziek (gr.) (7 25 Horen en zien; 7.30 Nieuws; 7.32 - 7.30 Hier en Nu: actualiteiten). TROS: 8.00 Nieuws. 8.11 Ver- zoekplatenprogramma voor de militairen (8.30 - 8 32 Nieuws; 9 00 - 9 10 (S) Gymnastiek voor de huisvrouw). 9.35 Voor de kleuters. 9 50 Vier eeuwen mu ziek. 10.15 Voor de vrouw. 11.00 Nieuws. 11.03 aktua/Magazlne: nieuws, reportages en com mentaren. 11.55 Mededelingen. KRO: 12.00 Meditatie. 12.05 (S) Van twaalf tot twee (12 22 Wij van het land; 12.28 Mededelin gen t/b.v. land- en tuinbouw: 12.30 Nieuws: 12.41 Actualitei ten; 13.00 - 13.05 Raden maar...). 14.00 Huisbezoek: pas toraal gesprek. NCRV: 14 10 (S) Omroep Orkest 14.50 (S) Klas sieke muziek (gr) 15.00 in zilver: voor oudere luisteraars. 16.00 Nieuws. 16 03 voor de kleuters 16.15 Voor de kinde ren. 16.30 Jeugdland: geva rieerd jeugdprogramma. 17.30 NCRV en Bloc: actueel pro gramma met muzikale Illustra tie, (17.50-18.00 Overheidsvoor lichting; 18.19-18.20 Verkie zingsuitzending: Uitzending van de Algemene Bejaarden Partij Nederland. HILVERSUM II 298 m VA RA: 7 00 Nieuws. Ochtendgym nastiek. 7.20 (S) Dag Woens dag: muziek en Informatie (7 33-7 38 Van de voorpagina). VPRO: 7.94 Deze dag. VARA: 8.00 Nieuws. 8.11 Actualiteiten. 8.22 (S) Dag woensdag (verv.) 9.00 VARA-radioweekblad voor de woensdagochtend: geva rieerd programma met o.m.: 9 35 Waterstanden: 10.15 Ko ning Klant; 10.45 Voor de kleuters: 14.00 Nieuws en om 11.03 Koffiepauze. 12.00 (S) Strijkorkest. 12.25 Goede wijn behoeft geen krans: Jazz- en amusementsmuziek. 13.00 Nieuws. 13.11 Actualiteiten 13.25 Speelruimte: gevarieerd programma met orn 13.45 Ge sproken portret; 14.00 Operet tewereld: 14.30 Kinderkoor: 14.50 (S> Net 'n mens, hoor spel; 15.40 Een grote naam van toen: profiel in muziek: 16.00 Nieuws: 16.03 In mijn tijd. ge sprek; en 16.30 In de toonzaal: muziek voor de Jeugd 17.02 (S> VARA-Dansorkest en solisten 17.55 Mededelingen. HILVERSUM III 240m AV RO: 9.00 Nieuws. 9.02 Platen- programma. '0.00 Nieuws, 'o o» radiojournaal. 10.06 Arbeidsvi taminen (11.00 Nieuws) 12.00 Nieuws. 12.00 licht platenpro- gramma (13 00 Nieuws) 14 00 Nieuws. 14 03 Gimmick. 15.00 Nieuws. 15.03 Muziek Boetiek. 16.00 Nieuws. 16.03-48.00 Lichte platen. (17.00 Nieuws; 17 02-17.05 Radiojournaal). NEDERLAND I KRO: 17.00 - 17 40 (Ged.h.) Kinder programma. Eerlijk is eerlijk. Niet iedereen heeft een zoet Paasmondje. En zelfs de grootste zoetekauw snakt tenslotte naar iets hartigs. Haal dus een ferm stuk kaas in huis voor de Paas. Zo tegen het paasglaasje wordt 't tijd voor het paaskaasje. Uit 't vuistje natuurlijk. Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM Namens de NOS heeft Carel Enkelaar, hoofd van de dienst televisie, de chef van Vara's Achter het Nieuws Hans Jacobs op de vingers getikt. Jacobs had in een kranteninterview gezegd dat de NOS- televisie een eigen actualiteitenru briek voorbereidt en daarmee op het terrein van de omroepen zou komen. De NOS heeft in wat de Vara noemt „een ordelijk gestelde brief" Jacobs' laten weten, dat hiervan in het geheel geen sprake is, en dat hij zulke dingen dus niet aan de pers moet vertellen. Voorbarige berichten als zou de NOS in deze kwestie aanleiding heb ben gevonden Hans Jacobs te bedan ken voor medewerking aan de grote verkiezings-televisie-avond, spreken NOS zowel als VARA absoluut tegen. De drie verslaggevers die in de studio zullen praten met politici en andere prominenten blijven Hans Jacobs, Ad Langebent en Ferry Hoogendijk. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Vandaag is op Zorgvlied in Amsterdam het lichaam ter aarde besteld >van dr. .Willem Sleumer Tzn, oud-directeur van de Christelijke HBS - A in Amsterdam die op 70 jarige leeftijd is overleden. Dr. Sleumer was jarenlang een centrale figuur in het christelijk mid delbaar onderwijs van de hoofdstad. Hij ontving zijn opleiding aan de ge reformeerde kweekschool. In 1922 be noemde de Vereniging voor Christe lijk M.O. onderwijs hem tot leraar aardrijkskunde. Van 1925 tot 1936 do ceerde hij aan het gereformeerd gym- Vanavond te zien NEDERLAND 1 AVRO 19.05 De schat van het kasteel zonder naam 19.30 Toppop 20.21 Peyton Place 21.10 Parijse mode 21.55 Televizier NEDERLAND 2 - KRO 19.05 Den Haag vandaag 19.10 Kunst 19.30 Leven in het klooster 20.21 Andy Williams show 21.11 Brandpunt Special 21.46 Paul Vlaanderen 22.51 Teleac Franse les Vanavond te horen HILVERSUM I KRO 7.00 De Boertjes van Buuten 7.45 Evangelie zonder masker (RKK) 8.00 Dinsdagavondtheater 10.50 Contaxt, magazine 11.15 Sticker, platenprogramma HILVERSUM II AVRO 7.00 Jeugd en ritme 7.35 Vanavond, gevarieerd amuse mentsprogramma 10.55 (NOS) Zin-tuig, kunstrubriek nasium in de hoofdstad. In 1938 pro moveerde hij aan de gemeentelijke universiteit tot doctor in de letteren en wijsbegeerte op een proefschrift, getiteld: „Het economisch onderwijs, maatschappelijk beschouwd." Dr. Sleumer stond bekend als iemand met veel initiatief en grote werklust. Hij verzorgde veel publika- ties. In 1959 werd hij gehuldigd om dat hij 40 jaar aan het christelijk onderwijs was verbonden. Hij was officier in de orde van Oranje Nas sau. 118 Een ogenblik, kameraad!" riep de andere er tussen door. "Hij is verdacht. Ik wil zijn papieren "Kameraad commandant is zwaar gewond - en jij vraagt naar pa pieren, idioot!" snauwde de ruiter tegen hem. "Ken je mij niet? Ik ben Zadkin. Ga uit de weg! Vooruit, vooruit, dokter, komt u mee, vlug!" Hij plantte zijn sporen in de flanken van het paard en hij zou de jonge commissaris om ver gereden hebben als die niet op het laatste moment opzij gesprongen zou zijn. Dr. Berckheim volgde hem door de rij van grijnzende soldatenge zichten die de gevreesde commissaris deze nederlaag van harte gun den... Een van de laatste door de witte artillerie afgevuurde granaten was slechts op enkele passen afstand von majoor Pronsky, de com mandant van de Rode troepen, geëxplodeerd toen hij juist de be velen voor een bestorming van de vijandelijke batterij had ge geven. De explosie doodde zijn adjudant ter plaatse en verwondde nog een ordonnans. Men bracht de majoor in een boomgaard achter een stukgescho ten boerderij waar hij tamelijk veilig waS voor de vijandelijke be schieting. Zijn gewonde been was door de hospitaalsoldaat die bij hem was geweest - een vlasblonde medisch student uit Petro- grad -, ter plaatse boven de reusachtige wond zo stevig afgebon den dat de wond nog maar een beetje bloedde. De majoor was volledig bij bewustzijn. Ofschoon hij ontzettende pijnen moest hebben, gaf hij geen kik. Zijn ogen keken vragend naar het gezicht van de dokter toen die zich over de wond heen boog. "Hoe ziet het eruit, dokter?" "Niet erg best." "Moet het been er af?" "Ik vrees van wel." "Nu meteen?" De dokter knikte. Het been hing nog slechts aan een paar pezen. Als door een wonder was de slagader bijna onbeschadigd gebleven. Vingerdik, alsof zij zorgvuldig was uitgesneden lag zij in het ver scheurde vlees met de uitstekende beensplinters terwijl er slechts uit een haardunne scheur helrood bloed sijpelde. "U heeft geluk gehad, kameraad majoor. Als die slagader geper foreerd zou zijnDr. Berckheim haalde zijn schouders op. "Dan zou ik nu een dode man zijn - en geen halve man, niet waar?" De dokter keek de majoor voor de eerste recht in zijn gezicht. Een zeer bleek, fijn getekend, nog jong gezicht met blauwe scha duwen om zijn ogen. Gespannen, geconcentreerd. Dikke zweetdrup pels die de pijn uit zijn hoge, als uit marmer gehouwen voorhoofd dreef. "Zelfs met één been kan men een hele man zijn", zei de dokter langzaam. "Ik ken er een heleboel die het met complete ledematen - niet zijn." "Het is goed, goedDe majoor glimlachte moeizaam. "Doet u wat u voor juist houdt. Goed, NelsonNietwaar?" Zijn blik dwaalde af, vestigde zich op zijn zwijgend om hen heen staande officieren terwijl zijn wenkbrauwen zich onwillig samentrokken. "Op jullie posten, kameraden I Vooruit, ga Smidje Verholen en de veedieven van Texas 22: Gebeurde er dan zo veel die dag? Ja, dat mag werkelijk wel zo wezen. Om te beginnen was daar een zekere baron Leegstra van Geytema, die zich door zijn lieve en zorgzame verpleeg ster over de dekken liet rijden. Zij passeerden daar bij een ijverige matroos timmerman, die enkele her- itellingswerkzaamheden uit voerde aan de dekplanken. De brave kerel miste des avonds een van zijn zagen, maar wist niet dat deze in het voorbijgaan was mee gepikt door gezegde baro*. En diezelfde zaag zou nog een zeer belangrijke rol gaan spelen in de gebeur tenissen van die avond. Het was een heel vreemde en kwalijke avond, lieve lezertjes, want de baron en zijn verpleegster bleven almaar op en neer kuieren voor de deur van hut C—33—1, de hut dus van dr. ir. Blikslager. En toen deze op een kwaad moment naar buiten kwam, vond er een zeer merk waardige gebeurtenis plaats. De kleine, geleerde heer Blikslager struikelde namelijk over het bevallige voetje van de lieftallige verpleegster, die dus precies wist wat pootje haken was. En blijkbaar schrok de oude baron zo van deze nare gebeurtenis, dat hij een. onverwachte beweging met zijn zware wandelstok maakte. En laat het uiteinde van de wandelstok nu precies op de kpp van dr. ir. Blikslager terecht komen, och, och, och, wat een toevallig heden toch!Koet ketaan, koet ketaan!" siste de verpleegster en bliksem snel zette deze charmante dame" het kleine ingenieurtje op de schoot van haar bloedeigen baron. Vervolgens begon ze aanstalten te maken een grote reisdeken uit te spreiden over de schoot van de baron. „De arme, oude baron heeft het zeker kouddacht een Juist passerende hofmeester, die niets bemerkte

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 13