WIE IS VERANTWOORDELIJK? Commentaren Ontvoerders van Bensdorp gepakt Tarieven omhoog bij de PTT let op dcdocWC'" Onderzoek naar voetbalramp Het Kwartet Vijf doden bij botsing trein in België Losprijs teruggevonden Verliescijfer stijgt snel Vorst blijft Eerste kaping van 1971 Nieuwe Leicis e Courant Directeur: F. Diemer Hoofdredacteur Dr. E. Diemer CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING „Stantvaatich ie ghebleven mijn hert »n teghenspoet!" Maandag 4 januari 1971 —51ste jaargang vooraanstaande prol. christelijke dagbladen Doden en gewonden liggen op de bevroren grond van het Ibrox Parkstadion in Glasgoio. Alle 66 doden supporters van de Glasgow-Hangers „Menselijke draaikolk op de tribunes" De hoogste Britse autoriteiten op sportgebied zijn vandaag onder leiding van minister Griffiths van sportzaken in spoedvergadering bijeengekomen. De burgemeester van Glasgow en de minister voor Schotland gaven premier Heath vandaag een eerste rapport over de ramp. Hoofdkantoor Leiden Steenstraat 37 Postbus 76 Telefoon 31441 Giro 58936 Abonnementsprijzen p.w. ƒ1,41, p. m. ƒ6,05, p. kw. ƒ18,10 Klachtendienst bezorging 18.00—19.00 uur Begin HET NIEUWE JAAR begint met her vatting van vredesbesprekingen tui sen Israël en twee Arabische landen: Egypte en Jordanië. Hoopvol is de stemming niet. Over en weer twijfelt men aan de bereidwil ligheid, nodig om tot een regeling te komen. Aan beide kanten vraagt men meer dan de ander wil geven. Israël poogt opnieuw tot directe on derhandelingen te komen; de minis ters van buitenlandse zaken zouden het werk moeten doen. Niet ten onrechte vreest men van Israëlische zjjde, dat met indirecte besprekingen niets kan worden be reikt. Zü' zouden slechts dienen om druk uit te oefenen. Als dat van beide kanten gebeurt, kan nauwelyks een stap in de goede richting worden verwacht. Elk sche ma moet passen in een algemene re geling. Uitgangspunt (tevens einddoel) moet zyn: uitvoering van de resolutie van de Veiligheidsraad. Het een zal niet mogelyk zyn zonder het ander. De inleidende besprekingen zullen mociiyk zUn. Maar zy bieden niet de enige mogelykheid. Achter de schermen kan op verschil lend niveau aan een oplossing wor den gewerkt. Zonder de steun vair de grote mogend heden om een voorbeeld te noe men komt er geen vergelyk. Triest Het toestel met 88 passagiers en 8 bemanningsleden aan boord landde veilig op het vliegveld van Havanna. Het vliegtuig maakte een vlucht van Los Angeles naar Tampa in Florida. Het toestel heeft vier. uur op het vliegveld van Havana gestaan, waarna het toestemming kreeg terug te keren naar Miami. De kapers zijn met hun vrouwen en kinderen op Cu ba achtergebleven. BRUSSEL Drie mannen en twee vrouwen^ allen van Spaanse nationa liteit, zijn zondag in België om het leven gekomen toen hun auto op een overweg door een reizigerstrein werd gegrepen. De auto werd meer dan honderd meter meegesleurd en totaal vernield. Het spoorwegverkeer op de lijn St. Niklaas - Gent was geruime tijd volkomen ontredderd. De bestuurder van de auto was, volgens de Belgische spoorwegen de overweg opgereden zonder acht te slaan op de alarmbel en de rode waarschuwingslichten. Het ongeluk gebeurde in Lokeren, waar een van de inzittenden van de auto woonde. De meesten van de 130 ge wonden konden zondagavond weer naar huis terugkeren. Van morgen lagen nog vijftien men sen in de ziekenhuizen van Glasgow. Van sommigen is de toestand kritiek. In Engeland vraagt men zich af wie verantwoordelijk is voor dit vre selijke drama Welke maatregelen- dienen te worden genomen om toe komstige bezoekers te vrijwaren voor een dergelijke ramp? Hoe dienen de nabestaanden van de slachtoffers te worden geholpen? Men weet daarop nog geen antwoord. De aanhang van Celtic, de eerstvol gende tegenstander van Ajax in het tornooi om de Europacup voor landskampioenen, is overwegend rooms-katholiek. De fans van de Rangers zijn voor het grootste deel protestant. Het gevolg was een vaak verhitte wedstrijd, wanneer de twee Schotse grootmachten elkaar op Nieuwjaarsdag ontmoetten. De Schotse voetbalbond bepaalde een paar jaar geleden de wedstrijd een dag later te houden, omdat de gemoederen na een wilde Oudejaars nacht steeds te zeer waren verhit. Ook besloot men als voorzorgsmaat regel de supporters van beide ploegen in verschillende vakken onder te brengen. Zo ook zaterdag Hoewel de wed strijd opwindend was, wisten beide kampen hun hartstochten te bedwin gen, vermoedelijk omdat de stand een paar minuten voor het einde nog 00 was. Toen scoorde Celtic en in de overtuiging dat de wedstrijd was be slist, begonnen vele fans van Rangers zich verslagen een weg naar de uit gangen te banen Gealarmeerd door een plotseling opstekend gebrul, probeerden honder den op hun schreden terug te keren De Rangers hadden toch nog gelijk gemaakt. Pal daarop klonk het eind signaal. De druk van de massa, die zich ten koste van alles weer op de tribune trachtte te worstelen ging in tegen de kracht van eeci minstens even grote menigte, op weg naar de uitgang. Dat was teveel voor de afscheidin gen tussen de vakken en dranghek ken op een deel van de tribune. Zij begaven het en een door niets gerem de mensenstroom stortte voorwaarts naar beneden, de trap af Draaikolk Een ooggetuige vertelt: „Men zwaaide, schreeuwde, trapte en sloeg met slechts één gedachte: hier moet ik uit zien te komen. Het was alsof de mensen in een draaikolk terecht waren gekomen. Je zag ze wegzuigen en verdwijnen naar het midden. Ik zelf gleed met de rest mee. Toen ik beneden was aangeland, lag er een dode met het gezicht tegen mij aan geklemd. Daarna viel ik flauw. Een ander vertelt: „Toen ik bene den kwam vast te zitten, lag ik op zeven of acht doden. De politie redde me. Op de een of andere manier I slaagde die erin 200 of 300 mensen boven weg te dringen. Als dat niet gebeurd was waren er nog heel* wat meer aangegaan". Een politieman verklaard?: „Het was een verschrikkelijk gezicht. Toen ik omkeek naar de uitgangen van de tribune zag ik een muur van mensen, zeker drie meter hoog. Ik heb nog een roodharig jongetje weggedragen en een collega gaf hem mond op mondbeademing tot een dokter zei: verknoei maar geen tijd, hij is dood". Identificatie De ziekenhuizen zetten extra perso neel in om de karavaan van ambu lances met gewonden het hoofd te kunnen bieden. Bij de 66 slachtoffers, allen fans van de Rangers, bevond zich één vrouw. Bijna de helft waren jongens onder de achttien jaar, die niet in het bezit waren van identi teitsbewijzen als rijbewijzen of pas poorten, hetgeen identificatie moeilijk maakte. De hele nacht hebben bezorgde fa- ue nuip was snel ter plaatse, maar voor velen was deze te laat. Een gewonde wordt op een brancard weggedragen. milieleden politiebureaus gebeld om inlichtingen over toeschouwers, die na de wedstrijd niet waren thuisge komen. Veel mensen zakten in elkaar, toen zij in het lijkenhuis familieleden onder de slachtoffers ontdekten. Veiligheid De directeur van het stadion zegt de uiterste veiligheidsmaatregelen te hebben genomen. Zo heeft men de kaartverkoop al bij 80 000 stop gezet, hoewel liet stadion 100.000 toeschou wers kan bergen. „Wij kuonen het niet helpen als men op een gegeven moment gaat rennen, duwen of plot- j seling besluit de trap weer op te lo pen. die men net aan het afdalen was". Vandaag zijn in Engeland spontane inzamelingen gehouden voor nabe staanden. In 1946 vielen 33 slacht offers bij een wedstrijd in Bolton, het vorige trieste record in de Britse voetbalgeschiedenis. Veel verschrikkelijker was de wed strijd in de Peruaanse hoofdstad Li ma op 24 mei 1964. Daar speelde Argentinië tegen Peru voor de Olym pische spelen. Bij afkeuring van een doelpunt ontstak de menigte in razer nij met als gevolg 300 doden en 500 gewonden, De meeste slachtoffers waren doodgetrapt. DAT DE LANDEN van het Sowjet- blok nog weinig hoop mogen koeste ren op verbeteringen van hun le vensomstandigheden (en bepaald niet alleen de materiële), blykt ten overvloede uit de nieuwjaarstoe spraak van president Swoboda van Tsjechoslowakye. Daarin veroordeelde ook hy het stre ven van Dubcek en anderen in 1968 naar communisme met een menseiyk gezicht, als contrarevolutie. Het valt moeiiyk, een oordeel te vel len over de toegeefiyke houding van Swoboda sinds zyn land in au gustus 1968 onder de voet werd ge lopen. Mogelijk heeft hy er het zyne toe bij gedragen, dat niet nog meer mense- lijk leed werd veroorzaakt door op wraak beluste figuren. Het wegzakken van zyn land in een moeras van onderdrukking en wil lekeur heeft hy niet kunnen voorko men. Byzonder triest is het, dit te moeten vaststellen aan het begin van een nieuw jaar, waarin voorstanders van de „harde iyn" het voor het zeggen lyken te hebben. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het ziet ernaar uit dat de PTT dit jaar zal overgaan tot drastische tariefsverhogingen. Deze maatregel wordt noodzakelijk gevon den gezien het verliescyfer van de postdienst vorig jaar: 120 miljoen gul den. Gevreesd wor't dat dit cyfer in 1971 nog zal sty gen. In 1969 was het nog „maar" 38 miljoen. Dit is het sombere beeld dat de heer H. Reinoud, directeur-generaal van de PTT, vandaag in zijn nieuw jaarsrede schilderde. De PTT zal nog niet overgaan tot de zeer ingrijpende maatregel waar toe een organisatiebureau had gead viseerd: het afschaffen van de huis- aan-huis-bestelling. Er zal wel in die richting worden gewerkt Andere PTT-nieuwtjes: De wachtlijst voor telefoonaan sluitingen is opgelopen tot 132.000. Eind 1971 wordt de 2,5 miljoenste rekeninghouder van de post cheque- en girodienst verwacht. Zie ook elders in deze krant. WENEN De Oostenrijkse politie heeft zondag de Nederlander Hans Michael Bensdorp, zoon van de direc teur van de gelijknamige chocolade fabriek, uit handen van z'n ontvoer ders weten te bevrijden. De losprijs, 35.000 gulden groot, werd op 120 gul den na in de auto van de ontvoerders aangetroffen. Hans Bensdorp, student in de theo logie, werd zaterdag ontvoerd nadat hij met de auto van z'n vader naar een kerkdienst was geweest. Toen hij de auto had geparkeerd en naar de villa van z'n ouders wilde lopen, werd hij door twee mannen vastge grepen. Zaterdagavond dwongen beide ont voerders hem met het pistool in de hartd z'n vader op te bellen. Onder bedreiging Hans te zullen doodschie ten eisten de ontvoerders een losgeld van 250.000 Schilling (35.000 gulden) Vader Bensdorp kon zondagmorgen de ontvoerders, die weer hadden ge beld, meedelen dat hij de gevraagde som kon verstrekken De ontvoerders zeiden dat z'n zoon eraan zou gaan als hij de politie zou inlichten. De heer Bensdorp stelde de politie toch op de hoogte, waarna een grote speurtocht begon. De politie heeft niet bekendgemaakt op welke manier en waar vader Bensdorp het geld zou afleveren Bij Melk. een plaatsje dat honderd kilometer ten westen van Wenen ligt, werden do ontvoerders aangehouden. Het waren de 30-jarige Oostenrijker Adalbert Bilek en de 29-jarige West duitser Peter Doerschl, die in Man chester in Engeland was geboren. Beide mannen waren zonder vaste woon- of verblijfplaats. Toen de heer Bensdorp hoorde dat zijn zoon vrij en ongedeerd was, schreide hij van vreugde, aldus de politie. De eerste wet der geschied schrijving is, niets onwaars te zeggen en niets waars te verzwijgen. CICERO Crïta) ..Ik sal stil zitten en kijken terwijl Kita en Tommy spelen*.' Zon en maan 5 januari: zon op 8.48, onder 16.43; maan op 12 04, onder 2.24; 11 januari V.M Hoog water Hoog water, 5 januari: Rotter dam le getij 10.23, 2e getij 23.11; Scheveningen 8.54-21.29; Vlissin- gen 7.49-20 33; Haringvlietdam a.d. zeezijde 9.25-21 58 HST WCB* Verwachting tot morgenavond: overwegend droog. Veel bewolking maar geen sneeuw van betekenis. Plaatselijk mist. Zwakke tot matige wind tussen oost en zuid. Minimum temperaturen van min 5 graden aan zee tot min 10 graden in het binnenland. Maximum tempera turen omstreeks 3 graden. DE BILT Het winterse weer boven Europa weet nog van geen wijken. In het hogedrukgebied boven het continent handhaaft de koude lucht zich gemakkelijk bij weinig wind. Tot boven de Spaan se hoogvlakte vriest het 's nachts meer dan 15 graden en vooral ook in Zuid-Frankrijk is het bijzon der koud. Een tamelijk omvangrijke Oceaan-depressie dringt iets naar het oosten op, maar zal waar schijnlijk het continentale hoge drukgebied nauwelijks aantasten. Wel kan enige windtoename uit zuidelijke richtingen het gevolg zijn, waarbij dan in eerste instan tie nog wat koudere lucht aan gevoerd zou worden boven ons land. De neerslagkansen blijven door de nabijheid van het hoge drukgebied gering. Vooruitzichten voor woensdag: aantal uren zon: een tot vijf; min. temp.: drie of meer graden onder normaal; max. temp.: vier of meer graden onder normaal; kans op een droge periode van minstens 12 uur: 90 procent; kans op een ge heel droog etmaal: 70 procent. Barometerstand: heden 10 uur 76.2 era (1015 millibar). Stijgend. MIAMI De eerste vliegtuigka ping van dit jaar is een feit. Twee met pistolen gewapende negers, ver gezeld van hun vrouwen en in totaal vier kinderen, dwongen zondag een DC-8 van de Amerikaanse lucht vaartmaatschappij National Airlines naar Cuba te vliegen. GLASGOW Schotland? voetbalstad bij uitstek. Glasgow, rouwt om de 66 doden die zaterdag vielen, onmiddelijk na af loop van de wedstrijd Rangers-Celtic in het Ibrox Park Stadion. Het is de grootste ram uit de Britse voetbalgeschiedenis. Het Ibrox-stadion

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 1