Het is zijn hobby en daar blijft het bij Veel ongelukken, weinig branden AGENDA DEN HAAG WEEKAGENDA Inbrekers sloegen toe in De Kaag Sjaak de schelpenvisser Jaarwisseling in Leiden e.o. Directeur Groenoordhal Krakers of inbrekers in Morswegscliool? Agenda Leidse raad Werkloosheid steeg in Bollenstreek Voorlichtingsdagen universiteit YOLANDE NIEUWE LEIDSE COURANT 3 ZATERDAG 2 JANUARI 1971 NOORDWIJK „Of je nu in Duits land bent. in Engeland, of waar ook, dat geeft niet. Sohryf aan „ome Sjaak in Noordwjjk" en het komt altijd terecht. Iedereen kent me". Sjaak is het en niet anders. Het kost zelfs moeite de familienaam te weten te komen. „Nou, als het moet, schrijf dan maar Sjaak Bent". Volgens het telefoonboek moet het zijn: J. v. d. Bent. Maar wat zou 't: Sjaék is net; de rest doet er niet toe. „Ik moet géén reclame, want anders komen ze allemaal op me af en ik doe het toch niet. Het is m'n hobby en daar blijft het bij". De wandelaar in de duinen van Noordwijk, kan Sjaak regelmatig tegenkomen. Met paard en wagen. LEIDEN Maandagavond 11 januari om half S vergadert de gemeenteraad. De agenda vermeldt onder meer: Vernieuwing van het hekwerk rond het sportterrein aan de Bruggravenlaan; bouw van een dubbel standaaid-kleedge- bouw op het sportcomplex aan de Mont- gomerystraat; aankopen van Groenesteeg 67 en Zuidsingel 35, 37, 39 en 41; bouw rijp maken van gronden in de „Meren- wijk": huren van Stationsweg 26-28 en gelden voor voorzieningen; inrichting van twee lokalen voor het openbaar kleuter onderwijs in het Morskwartler: voorstel om de minister van onderwijs en we tenschappen te verzoeken te bepalen, dat de openbare kleuterscholen aan de Dulvenbodestraat. Mareslngel, RiJnsbur- gerslngel, Sumatrastraat en Zuidsingel instandhouding van de openbare school voor gewoon lager onderwijs aan de Drie Octoberstraat (Drie Oktoberschool) I wordt gevorderd; voorstel om te bepa- I len, dat de inti andhouding van de openbare school voor gewoon lager on derwijs aan de Euldsingel (De Scha kel) wordt gevorcerd; geschikt maken voor gymnastiekonderwijs van de vloer van de zaal van „De Zevensprong" I aan de Bernhardkau'e; aanbrengen van I een verllcstlngsinstallatle ln het zwem- bad „de Vliet": bouw van een kleed- I gebouw op het sportcomplex aan de Boshuizerkade; voorstel om af te zien i van de bouw van een nieuwe schouw burg op het Schuttersveld en om de reserve geheel te bestemmen voor cul- tureel-recreatieve doeleinden. i Burgemeester De Kool in Voorschoten blijft VOORSCHOTEN De traditionele nieuwjaarsreceptie in het gemeente huis werd geopend met de toespraak van de burgemeester tot de raadsle den. Het welzijn van ieder, van jong Itot oud, vraagt veel werk van de ge meenteraad, zei hij. Alle krachten waarover de plaatselijke gemeen schap beschikt, moeten worden inge- I set om een goed jaar 1971 te krijgen. Te veel burgers blijven aan de kant staan. Het zou voor 1971 wel eens de I belangrijkste bestuurskunst blijken te zijn te onderscheiden wat het alge meen belang direct vordert en wat binnen de naaste toekomst nodig is (daarvoor het voorbereidende werk te doen. Wat in verder verwijderde toe- koms' nodig is:rustig aan de vol gende overlaten. De Burgemeester deelde mede na zijn pensionering op 1 maar in Voor- i schoten te blijven wonen. De bevolking is in 1970 gegroeid van 21.061 tot 21.739 inwoners. Het gasverbruik nam met 30 pet toe, elektriciteit met 10 pet. en water met 9 pet. LISSE Het aantal werklozen is in december gestegen van 267 tot 440. Dit hoge aantal is toch nog lager dan het aantal werklozen eind de cember 1969, toen 464 werkzoeken den stonden ingeschreven. De ver meerdering van- aanbod kwam, met uitzondering van het horecaperso- neel en het kantoorpersoneel, in alle I bedrijfsklassen voor. De geregis- arbeidsreserve steeg vooral bij het landbouwpersoneel (107), losse arbei ders (34) en mindervaliden (13). De vraag om arbeidskrachten is geste gen tot 443, waarvan 93 in de metaal nijverheid, 54 in de land- en tuin bouwsector en 40 bij kantoren. In de sector vrouwelijke arbeids krachten is het aantal werkzoeken den gestegen van 178 tot 191. Dat is aanmerkelijk meer dan een jaar ge leden (129). Vermindering van het werk in de bloembollenbedrijvon is wel de voornaamste oorzaak van de I stijging van het aantal vrouwelijke werkzoekenden. LEIDEN Op maandag 4 en dins dag 5 januari houdt de Leidse Uni- Iversiteit in het Academiegebouw, Ra penburg 73, haar jaarlijkse voorlichr tingsavond ten behoeve van diegenen, die overwegen in 't komende acade- I miejaar te Leiden te gaan studeren. Hij is dan op weg, of komt net te rug, naar of van het strand waar hij schelpen heeft geladen. „Alleen bij tijen met laag water doe ik het. Eigenlijk moet je de schelpen uit het water vissen met een beugel. Maar dat doe ik niet meer. Vroeger wél. Toen was het mijn beroep. Het schelpenvissen sterft uit. Het wordt haast niet meer gedaan. Mis schien zijn er nog twee die het doen. Vroeger, toen was het wat. Van jongsafaan deed ik het. Direkt na de oorlog ben ik er mee gestopt. De schelpen werden gebrand; er werd onder meer kalk van gemaakt en dat ging naar veel landen. Hoe ze het nu doen, weet ik niet. Ik heb me daar nooit voor geïnteresseerd. Het was zwaar werken vroeger. Je moest de hele klucht op. Het pad dat er nu is, was er nog niet. Het was trouwens armoe lijen". TV"U doet Sjaak het voor z'n plezier. De schelpen die hij van het strand haalt, brengt hij naar de Duinweg, waar hij nu al vele ja ren een camping heeft. Hij ver huurt alleen de grond. De huisjes die erop staan, zijn van de eigena ren zèQf die de grond van Sjaak huren. Met de schelpen worden de paden opgeknapt. Samen met „Yolande", de hit, gaat Sjaak als het even kan naar t strand. Over „Yolande" is hij best te spreken. „Twee maanden gele den kreeg ik haar. De vorige eige naar wilde ze laten afmaken, om dat ze ziek was. Het zes jaar oude paard was ten dode opgeschreven, omdat het leed aan zgn. „schim meldraad". Paarden gingen daar vroeger aan dood. De eerste weken behandelde ik het dier als een baby. Nu is „Yolande" helemaal opgeknapt en kan ze de kar trek ken. Dat trekken heb ik 'r zelf ge leerd. Voor ik „Yolande" kreeg werd*ze bereden door eeh meisje". Het trekken van de kar geladen met schelpen, kost „Yolande" even moeite. Als ze eenmaal de pas erin heeft, gaat het verder best. Sjaak de schelpenvisser. Ga je vandaag nog naar 't strand? „Nee dat zit ér niet in, want ik moet thuis blijven. Elk moment kan er gebeld worden dat m'n dochter een baby heeft. En dan moeten wij natuurlijk direkt kijken... O, ja, dat karretje heb ik vah de ontspanningsvereniging van de brandweer in Hilversum, die hier in de zomer op de camping staat". „Yolande" staat in de warme stal. Buiten, op een weilandje, loopt nog een pony. Voor de kinderen! Zo mers gaat de pony voor de kar volgeladen met jeugd. Sjaak, schelpenvisser voor z'n ple zier. „Maak geen reclame voor me, want ik doe het toch niet...." LEIDEN De jaarwisseling is in Leiden en omgeving betrekke lijk rustig verlopen hoewel er ook hier voor vele tienduizenden guldens aan vuurwerk de lucht inging of op de grond tot ontbran ding kwam. Op zeven plaatsen hadden in Leiden klandestiene kerst boomverbrandingen plaats in de Nieuwjaarsnacht maar deze waren voor politie en brandweer geen reden om in te grijpen. De grootste brand had plaats in de Marnixstraat bij de Willem de Zwijgerlaan. Huizen en auto's liepen geen gevaar bij deze branden. Wel moest de Leidse brandweer twee keer uitrukken wegens een „begin van brand". In de Middel weg ging een vuurpijl de vxerkeerde kant uit; het ding kwam terecht in een emmer met vuurwerk, die in de hal van een woning stond. Het vuur was snel bedwongen. Zo ging het ook met een begin van brand in een timmerwerkplaats aan de Maredijk. Hier was vuur werk door een brievenbus gegooid, waardoor kleding, die achter deze deur hing, vlam had gevat. Gladheid De afdeling verkeer van de Leidse politie had het heel wat drukker van oudejaarsavond tot vanochtend. Zij moest uitrukken voor niet min der dan vijftien ongelukken, voor namelijk veroorzaakt door de glad- Tijdens jaarwisseling DE KAAG Tijdens de jaarwisseling is ingebroken bij de Fa. F. Vlugt, melkhandel aan de buitenkaag. De heer en mevr. Vlugt brachten sinds hun huwelijk voor de eerste keer oud en nieuw bij familie door. Toen zü 's morgens 1 jan. thuis Itwamcn, troffen zij in hun woon huis een grote ravage aan. Er waren vier deuren met breekijzers openge broken en al het geld was ont vreemd, een bedrag van ongeveer 5000. Zelfs de spaarpotten van de kinderen waren verdwenen. De heer Vhigt vertelde ons, dat er veel geld in huis was, in verband met de opening van de nieuwe Raif- feisenbank, die a.s. maandag aan de Buitenkaag wordt geopend. Daar zou het geld worden heengebracht. heid. Slechts in één geval bij de Kraaierstraat botste een bromfietser tegen een auto, waardoor hij een hersenschudding kreeg was ei sprake van letsel. Verder beperkten de gevolgen van deze vele aanrij dingen in de stad en op de rijkswe gen zich tot blikschade, die overi gens soms groot van omvang was. Baldadigheid Lisser schoolhoofd naar Almelo LISSE De heer P. J. van der Worp, hoofd van de Chr. Nat. School aan de Broekweg, gaat Lisse verlaten. Hij heeft een benoeming tot leraar (tevens adj.-directeur) aan de LEAO- school te Almelo aangenomen. Hij verlaat Lisse per 1 augustus 1971 om het cursusjaar te kunnen afwerken. TWEE ZILVEREN ORGANISTEN LISSE De eerste en tweede or ganist van de Hervormde Gemeente, de heren H. F. Kroon (uit Hoofddorp) en W. Boot (uit Lisse) zijn op 1 janu ari 1945 benoemd in hun functie en vieren nu hun zilveren organisten jubileum. Aan dit feit zal zondag morgen direct na de dienst aandacht worden geschonken. De heer Boot heeft in de bollenstreek een bekende naam vanwege het organiseren van de orgelavonden in de Agathakerk te Lisse als secretaris van de Orgel- kring Bollenstreek. LEIDEN Vandaag is in het pand Haarlemmerstraat 42a een „all-in- shop" geopend. Er werd ter gelegen heid hiervan een uitgebreide kinder collectie voor meisjes getoond. Uit de omgeving valt te melden, dat er in Lisse nogal sprake was van baldadigheid, die politie en brandweer het nodig werk gaf. Ook in Hazerswoude moest de brandweer enkele keren uitrukken. School in Hazerswoude staat leeg HAZERSWOUDE Sinds 1 jan. staat in de Hazerswoudse buurt schap De Groenendijk een school leeg: de St. Jozefschool, waar tot voor kort nog één klas van het rk basisonderwijs was ondergebracht. Omdat er, door de ontvolking, niet genoeg leerlingen voor één klas in de buurtschap zijn, worden de kin deren nu ondergebracht in de Pius X-school in Groenestein. De leer kracht die lesgaf in die ene klas. mevrouw Van Zaal, heeft inmiddels afscheid genomen. Acht jaar lang gaf zij les aan de tweedeklassertjes. Wat de gemeete met de school gaat doen is nog niet bekend. ADVERTENTIE Th. J. van der HEIJDEN Schaatswedstrijden in DÉ KAAG DE KAAG Op nieuwjaarsdag hield de ijsclub „Kagermeer" wed strijden. Er kwamen veertien sprin ters aan de start bij de heren, en tien bij de dames. In Motel Eymershof werden de prijzen uitgereikt door voorzitter J. de Jonge. De uitslagen zijn: Heren: 1. Jacob Biemond, 2. Mar- tien Hoogenboom, 3. Theo Möllers, 4. Karei van Asselt Jzn. Dames: 1. Dora Möllers, 2. Corrie Biemond, 3. Machteld Vliem, 4. Henriëtte van Gerven. De beker werd voor de tweede keer door Jacob Biemond gewonnen, de vorige keer was dit in 1966. Sfeer in 't gezin De „flieutoe Leidse" er in lil de RIJNSTREEK HAZERSWOUDE Met ingang van 1 januari heeft de heer B. A. Pennings zijn functie van beheerder van het Groenendijks Parochiehuis neergelegd. De heer Pennings heeft 25 jaar deel uitgemaakt van de paro chiecommissie en was daarnaast vele jaren de beheerder. De heer Th. Spie renburg zal de heer Pennings opvol gen. HAZERSWOUDE Marcel Pen nings uit Nieuw-Vennep heeft op Oudejaarsmiddag de afvalwedstrijd, die de Hazerswoudse IJs Club op de veldijsbaan aan de Voorweg organi seerde, gewonnen. De schaatser-wiel renner toonde zich hiermee de sterkste in een veld van 55 deelne mers. De eindstand: 1. Marcel Pennings (Nieuw-Vennep), 2. Aad van Ravens- bergen (Voorschoten), 3. G. Rijze- veld (Den Hoef). HOOGMADE IJsclub Hoogmade houdt zondagmiddag om half twee nationale kortebaanwedstrijden voor heren (160 meter). Tot half één kan men zich telefonisch opgeven op nr. 01712 - 248, daarna op de baan. LEIDEN B. en W. hebben nu de enige tijd geleden al door ons aangekondigde voordracht voor een nieuwe directeur van de Groen oordhal aan de raad voorgelegd. Zoals wij berichtten, komen op deze voordracht de namen voor van de heer T. C. Daey Ouwens (sinds de opening van de hal waarnemend directeur), de heer G. Prent en de Leidse zakenman J. van Zijp. LEIDEN' Vanmorgen bereikte ons een briefje van de sociëteit Kwink in de Mors, waarin aandacht wordt gevraagd voor het jongeren- probleem in het Morskwartier. „We hadden ruimte in de Belofte- kerk", zo wordt in het schrijven mee gedeeld, „maar kerkgangers hadden er bezwaar tegen, dat een kerk voor f 20 per uur! werd verhuurd voor pop-avonden; hierdoor en door Vit de VEENSTREEK DE KAAG In verband met de reconstructie van de brug over de waterloop bij het gemaal „De Leeg water", zal het verkeer (uitgezonderd voetgangers, fietsers, bromfietsen) over deze weg zijn gestremd. Dit zal gebeuren met ingang van 4 januari voor een periode van ongeveer acht weken. DE KAAG Op een goed verzorg de ijsbaan hield ijsclub „Kagermeer" woensdag haar jeugdwedstrijden. Uitslagen: jongens tot 7 jaar: 1. Frank van Diemen, 2. Aad de Haas, 3. Dennis Loagman; jongens 8-9 jaar: 1. Ronale van Asselt, 2. John Hoogen boom; jongens 10-11-12 jaar: 1. Leo Schoo, 2. Frans de Haas, 3. Frans Biemond; jongens 13-14-15 jaar: 1. Ton van Ruiten, 2. André Vermey, 3. Olaf Tulen; meisjes 8-9 jaar: 1. Janny Hoekstra, 2. Conny van Schie; meis jes 10-11-12 jaar: 1. Mientje de Jonge, 2. Rita van Asselt; meisjes 13-14-15 jaar: 1. Annemiek Zaad, 2. Monique Rodenburg. Vit de BOLLENSTREEK VALKENBURG Maandag 7 uur is er kerstboombrand aan de Broek- weg, achter de flat Marinus Post- straat. De gemeentewagen komt de bomen overdag ophalen. VOORHOUT Het spreekuur van de woonruimte-adviescommissie is niet maandag 4 januari maar dins dag 12 januari, 8 uur in het gemeen tehuis. LISSE Dinsdag om 8 uur houdt de afd. Lisse van het Wit-Gele-Kruis in het Wijkgebouw aan de School straat de jaarvergadering. LISSE Maandag om half 8 wordt in Gastenhuis „Welkom'' in de Bond- straat een zangdienst gehouden door de Aktie Kruistochten Bollenstreek. Ds. J. Gravendeel van Lisse zal spre ken over het onderwerp „Als Jezus komt, staan wij dan gereed?'' LISSE Maandagavond om 8 uur houdt Ren- en Tourvereniging „de Bollenstreek" de maandelijkse leden vergadering in „De Beurs". vermeende geluidshinder werd ons verdere huur ontzegd. Een bewijs, dat dergelijke avonden nodig zijn, is, dat we de eerste drie keer elke avond zo'n honderd mensen bijeen hadden. Al met al zitten ze ,nu zonder ruimte. We krijgen die voorlopig ook niet en daarom nemenwede ruim te, die we nodig hebben. De christe lijke lagere school aan de Hoge Mors- weg staat al een hele tijd leeg en die gaan wij op nieuwjaarsdag tussen 2 en 3 kraken.". Tot zover het schrijven. Bij de politie kon men ons hier over vanmorgen alleen meedelen, dat twee jongemannen van plm. twintig jaar, één met een baardje en één met lang haar, door een raam van de school naar binnen waren geklom men en even later met een auto wa ren vertrokken. De politie houdt dit voorlopig op een inbraakje, aldus onze zegsman. APOLLO: De gendarme op drift, 12.15, 2.30, 7, 9.15: do.. 12.15. 2.30; vrij., zat., zo.. 12.15. 2.30. 4.45. 7. 9.15: a.l. ASTA: £>le knotsgekke kerels ln hun vliegende kratten. 2. 8: do., 2; a.l. BIJOU: Mash. 2.30, 7.15, 9.30; do.. 2.30, vrij., zo.. 2, 4.15, 7.15. 9.30: 18 jr. CAMERA: A Passion, 2.15. 7.15. 9.30; do.. 2.15. 7.15; vrij., zo.. 2.15. 4.30. 7.15. 9.30. 14 jr. CINEAC: Dumbo het vliegende olifantje, 9.30. 11.30, 1.30, 3.30, 5.30. vrij., zo., v.a. 11.30; a.l. The Hill 7.15. 9.30: do.. 7.15, 18 jr. CITY: Water loo. 2. 8; do.. 2. 6.45. vrij., zat., zon., 2, 5. 8; 14 jr. CORSO: Je leeft maar twee keer. 2. 8.15; do., 2, 7; vrij., zon., 2, 4.15, 7, 9.15: zat., 2, 7, 9.15; 14 jr. DU MIDI: The Graduate, do.. 2; vrij., 2.30, 7. 9.30; zat., 7, 9.30; zon., 2.30. 7, 9.30. ma., dl., wo„ 8.15: 18 Jr. EURO CINEMA: Lawrence van Arablë, do.. 1.30; vrij., zat., zon., wo., 3.45, 7.45; ov. d. 1.30, 7.45; 14 jr. FLORA: Déslrella dc lesbienne, 2.30, 7. 9.15: do.. 2.30. 7; vrij., zon., 2. 4.30. 7. 9.15; 18 jr. KRITERION: Getting Straight, 3. 7. 9.30; do.. 3. vrij., zon., 1.30. 4. 7. 9.30. 18 jr. METROPOLE: De avonturiers. 2. 8; do., 2. 7; 18 Jr. ODEON: Ryan's dochter. 1.30, 7.30: do., 1.30. 6.45; 14 Jr. OLYMPIA: Mid night Cowboy. 2. 8; do„ 2; 18 Jr. PASSA GE: De rode cirkel, 12. 2.30, 6.45. 9.30; do.. 12, 2.30, 6 45; vrij., zon., 1.30 4. 6.45. 9.30; 14 jr. REX: Soldier Blue. 9.15. 11.30. 1.45. 4, 7.15. 9.30; do., av. alleen 7.15; vrij., zon., 1.30, 4. 7.15. 9.30; 18 Jr. ROXY: De bastaard van Dodge City, do., 2.30, vrij., zat., zon.. 2.30. 7. 9.15. ma., dl., wo.. 2.30. 8.15: 18 Jr. ROYAL '70: Viva DJangol do.. 2.30. 7. vrij., t.m. zon., 2.30, 7, 9.15; ma., t.m. wo., 2.30, 8; 18 jr. ROYAL OP ZOLDER: do., vrij.. Ta- les of Terror, zat., zon.. Het masker van de rode dood. ma., dl., wo., Levend begra ven, do., 2.45, 7.15, vrij., t.m. zon.. 2.45, 7.15, 9.30, ma., t.m. wo., 2.45. 8.15; 18 Jr. SEIN POST: Samen uit, samen thuis, 2, a.l. Dr. IO -DE LUXE: My ra Breckinridge. 2.15, 7.15. 9.30; do., 2.15; vrij., zon., 1.30, 4, 7.15, 9.30; 18 jr. STUDIO 2000: Charlie Brown en het kleine grut, 1.30, 4. 7.15, 9.15; do., 1.30, 4; a.l. THALLIA: Man worden ln Malakka, do., 2.30, vrij., zat., 2.30, 7. 9.15; ma., dl., 2.30. 8.15; 18 jr. DE UITKIJK: Une Histolre Immortelle. 2.30, 7.15. 9.30; do.. 2.30; vrij., zon.. 2, 4.15.. 7.15. 9.30; 18 jr. In de voordracht van B. en W. zijn de drie namen alfabetisch ge rangschikt; het college spreekt dus geen voorkeur uit Maandag 11 janua ri moet de raad over deze benoeming beslissen. Zoals bekend, heeft de Groenoord hal «.eer korte tijd enige maanden een directeur gehad; deze bleek echter niet do juiste man te zijn. Maandag 4 januari Stadhuis. 3.30 u.: nieuwjaarsrede bur gemeester. Dinsdag 5 januari Schouwburg. 8.15 u.: Seth Gaalkema. Stadhuis, 7-8 u.: spreekuur Bouwfonds. Breestraat 19. 7-8 u.: spreekuur Chr. Emigratiecentrale. LHJ-gebouw. Levendaal 101, 8-8.30 u.: spreekuur stichting Huisvesting Werken de Jongeren. Schelpenkade 6, 8 u.: jaarvergadering Natuurhlst. Vereniging. Woensdag 6 januari Stadhuis, 4-6 u.: spreekuur soc. raads vrouw. Schouwburg. 8.15 u.: Seth Gaalkema. Groenoordhal, 8 u.: IJsrevue. Donderdag 7 januari Gehoorzaal, 8 u.: Kunstkring „Voor Allen", Ned. Kamerkoor. Groenoordhal. 8 u.: IJsrevue. Vrijdag 8 januari Schouwburg. 8.15 u.: De Noorder Com pagnie met „Van muizen en mensen". Mil. Tehuis, Nieuwe Mare - hoek Oude Singel. 8 u.: schietavond Bond van Oud-strijders. Groenoordhal, 8 u.: IJsrevue. Boshuis, achter Hoflaan 76. 7 u.: ruil beurs voor verzamelaars. Zaterdag 9 januari Foyer Burcht. 8 u.: nieuwjaarsbijeen komst. „Ons Grunnegerlaand". Groennoordhal, 8 u.: IJsrevue. Zondag 10 januari Groenoordhal, 3 en 8 u.: IJsrevue. FILMS IN LEIDEN CAMERA De vlerkante rekruut, a.l.. dag: 2.30, 7 en 9.15 uur, zo 2.30, 4.45, 7 en 9.15 uur: zat-nacht 23.30 uur Walt until dark, 18 jaar. LIDO Thunderball, 14 jaar, dag. 2.30, 7 en 9.15 uur. zo 2.30, 4.45, 7 en 9.15 uur. LUXOR Dracula. de verschrikke lijke. 18 Jaar. dag. 2.30. 7 en 9.15 uur, zo 2.30, 4.445. 7 en 9.15 uur. REX Elvis, the trouble with girls, a.l.. dag. 2.30. 7 en 9.15 uur. zo 2.30. 4.45. 7 en 9.15 uur; zat-nacht: Mlnl-weekend. 18 jaar. STUDIO Midnight Cowboy. 18 jaar. dag. 2.30. 7 en 9.15 uur, zo 2.30, 4.45, 7 en 9.15 uur. TRIANON Met de muziek mee. a.l.. dag. 2.30. 7 en 9.15 uur. zo 2.30. 4.45. 7 en 9.15 uur. APOTHEKEN Geopend voor spoedeisende geval len van donderdag 31 december des avonds 17.30 uur tot zaterdag 2 jan. 1971 's-morgens 8 uur: Doeza Apo theek Doezastraat 31, tel. 21313; Apotheek R. van Breest Smallenburg Loevestein 6, Leiderdorp, tel. 42947 en de Oegstgeestse Apotheek. Wil- helminapark 8 Oegstgeest, tel. 53274. De dienst van Apotheek Voorschoten wordt van donderdag 31 dec. des avonds 10 u/ur tot vrijdag 1 jan. des avonds 10 uur waargenomen door de Docza Apotheek. Geopend voor spoedeisende geval len vanaf zaterdag 2 jan. 's-morgens 8 uur: Apotheek Reijst Steenstraat 35, tel. 20136 en Apotheek Vöorscho- ten, Leidseweg 66 te Voorschoten, tel. 01717—2525. Dokte rsdlenst Tot taterdag 10 uur de eigen doktei raadplegen Daarna 5 maal 7 nellen to* tondag 24 uur. Soclételi „Twentwel". Breestraat 19 (socléteii voor kamerbewoners en alleenstaanden van 20 Jaar e.oj. Openingstijden: dinsdagavond .van 8.3b uur tot I) uur woensdagavond van 8.30 uur tol II uur vrijdagavond van 8 30 uur tot II uur taterdagavond van 8.30 uur tot 11.30 uur zondagavond van 8.30 uur tol tl uur. Behandeling na ongevallen De poliklinische behandeling na onge vallen wordt van dinsdag 12 uur Ca mid dags) tot woensdag 12 uur waargenomen door het Diaconessen hu ls. Vrijdag 12 uur toi zaterdag 12 uur door het St Elizabeth ziekenhuis (Hooigracht). Op andere werk dagen en op zondagen door het Acade misch Ziekenhuis. Alarmnummers Doktersdlenst: 6 maai 2 (zat. 10 u. voor middag tot zondag 24 uur) Brandweer 5 maai 3. Politie 5 maal 4. EHBO: 20645. Gemeenschap Zuid-West Hulpverlenings- en Informatiedienst voor Leiden Zuid-West. secretariaat Jac ques Ursuspiantsoen 83 voor hulpverle ning telefoon 24101 o.g.g telefoon 20440; voor informatie telefoon 33921 Bezoekuren ziekenhui» Academisch ziekenhuis- dagelijks be halve op dinsdag vaD 19.00—19.45 uur; dinsdag van 13 00—14 00 uur: zaterdag en zondag van 14J0— IS 30 uur. Vrouwenkliniek: dagelijks van 19 00— 19 45 uur; zaterdag en zondag tevens van 13.30—14.30 uur Prematuren (alleen voor ouders): maan dag t/ro vrijdag van 19 00—19 15 uur; za terdag en zondag van 14 15—14 30 uur. Klnderkllniek maandag Urn vrijdag van 18.15—19 00 uur: zaterdag en tondag van 14.30—1530 uur Op algemene christelijke en nationale feestdagen gelden de bezoektijden sla op zondag Elisapethziekenhuls Leiden: derde klas: dagelijks van 2 tot 3 uur en 's avonds van kwart voor 7 tot half acht; kraam- atdeiing dagelijks van 3 tot 4 en avonds van kwart voor 7 tol half acnt; tweede klas dagelijks van half 12 tol 12., 2 tot 3 en dagelijks van 6.45 tot half 8. Kinderafdeling 3—3.30 u., behalve dinsd. en dond., op die dagen van 6—8.30 u. Eerste klas: hele dag. Annakliniek se klas. 13.30—14.30 en 14— 19 uur. 2e klas 13.30—15 30 en 19—20 uur;- le klas u—12. 13.30—15.30 en 10—20 uur. Psychiatrisch ziekenhuis Endegeestt dinsdag en vrijdag 13 tot 14.30 uur: zon dags 11 tot 12 en 2 tot 3. OEGSTGEES*! Bezoekuren Jelgers- makllnlek: maandag t.m. vrijdag 16 45 17.45 uur; zaterdag 13—15 uur: zondag li—u 45 en 13—15 uur Dlacoriessenhuis: dagelijks eerste klas van li tot 12. I 15 tot 2 eo I tol 1 uur; derde klas 1.15 tot 2 en 7 tot 8uur; kinderafdeling dagelijks van 2.15—3 en 7 15—8.30 uur. ALPHEN Ziekenhuis Rijnoord: dage lijks (ook zondag) ie en 2e klas: van 10.30-li 00 uui van 14.00—15 00. van 18.00-19.00 uui 3e klas: van 14 00—15.00 uur van 18 00—19.30 uur; kraamafdellng: van 14.00-15 00 uur. van 19.00-19.30 uur alléén voor echtgenoten; kinderafdeling: van 14.00-15.00 uur, van 18.60X818.30 uur, dinsdag en donderdag alléén voor vaders. Kinderen beneden 16 laar géén toegang. NOORDWIJK - Sole Mlo klasse-pa- tienten dagelijks van 3 tot half 6 en 's avonds van 7 tot 8, zaalpatienten zondags van i tol 3 dinsdag van 1 tot half donderdag van natl 7 tot half 8 en zater dag van l tot half 3. KAi'WiJK - Zeehospitium: longkllniek dagelijks van halt 3 tol half 4. dinsdag en donderdag evenwel van 1 tot 8; tbc-afde- tlng dagelijks van nalf 3 tot half 5; revalidatiecentrum dinsdag en donderdag van 7 toi 8 en zaterdag en zondag van nalf 3 toi nall 5: revalidatiecentrum kin- tbc-afdeiirig kinderen, woensdag van 7 tot 8 en zaterdag en zondag van half 3 lot half 4. Tentoonstellingen Lakenhal: 1 egelschouw". 23 dec.—7 febi., dag. 10—16 uur. zond. en 2de kerst dag 13—16 uur. 25/12 en l Jan. gesloten. Lakenhal: grafisch werk van Edvard Munch. 23 dec 31 Jan., dag. 10—16 uur, zond. cn 2de kerstdag 13—16 uur. 25/12 en 1 Jan. gesloten. Musea Acao inst. mui. Kapenburg 73, werkda gen 8.30—12.30 dlnsdae en vrijdag ook 14—17 uur Hortus Rapenburg 73: i april 10 septenibei IJ en 13.3»-17 uui. zon. 10—16 uui Kassen zat. eD zon gesloten: 1 oktobei - 31 maan 12 en 13 30-ie uur, zon gesloten Kitseer zal gesloten. Lakenhal: Anotheek 1870 tot 26 oktober, dag l»—17 uur zond. 13—17 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1971 | | pagina 3